Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. Gældende pr. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. Gældende pr. august 2015"

Transkript

1 Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Gældende pr. august 2015 i Næstved og Roskilde University College Sjælland

2 1 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som professionel kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk massageteknik. Modulet retter sig ligeledes mod den professionelle relation og mellemmenneskelige kommunikation og interaktion mellem fysioterapeut og patient både i den verbale, non verbale og i den fysiske kontakt. Modulet har fokus på situationsorienteret praksis, manuelle teknikker og de fysiologiske og psykologiske forhold, der knytter sig hertil. Dertil kommer forflytningsteknik, arbejdsteknik og kropsbevidsthed som basale forudsætninger for arbejdet. Fokus er på rollen som behandler og kommunikator. Modulets formål Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig basale manuelle og kommunikative samt relationsorienterede forudsætninger for at kunne indgå i en professionel rolle med fokus på undersøgelse og behandling af kroppens muskeloskeletale vævsstrukturer. Desuden er formålet, at den studerende etablerer et såvel teoretisk som erfaringsbaseret syn på sig selv som sundhedsprofessionel kommunikator. Herunder hører, at den studerende kan indgå i situationer, hvor patienter har behov for hjælp til lejring, forflytning eller anden funktion. Forudsætninger for deltagelse på modulet Den studerende skal kunne redegøre for basale anatomiske forhold vedrørende menneskets bevægeapparat herunder kendskab til de store muskelgruppers funktion, udspring, insertion og fiberretning. Desuden skal den studerende have kendskab til kroppens basale fysiologiske funktioner samt enkelte basale patofysiologiske funktioner. Den studerende skal kunne demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at vurdere bevægelsesfunktion. Den studerende skal kunne forholde sig til sig selv i rollen som sundhedsprofessionel med udgangspunkt i basale etiske og juridiske retningslinjer for professionelt sundhedsarbejde, samt ud fra en forståelse for patient-centreret praksis., ligesom den studerende skal kunne redegøre for, anvende og respektere principper for god hygiejne. Den studerende skal være opmærksom på at deltagelse i undervisningen kræver påklædning der muliggør at palpation og inspektion af kroppens forskellige områder kan udføres de studerende imellem.

3 2 ECTS for centrale fagområder. Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 2 Manuel vævsundersøgelse og behandling 5 Anatomi 3 Fysiologi 1 Humanistiske fag 3 Klinisk undervisning 3 I alt 15 ECTS-point Læringsmål Efter modulet kan den studerende: 1. Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer 2. Identificere udvalgte anatomiske strukturer gennem inspektion, palpation og muskelfremkaldelse 3. Redegøre for udvalgte anatomiske strukturers placering i forhold til hinanden 4. Anvende berøring/massage som del af professionel behandlingsteknik og kommunikationsform 5. Planlægge, udføre og justere en given massagebehandling med anvendelse af klassiske massagegreb. Herunder at udvise opmærksomhed og nærvær overfor patienten i forbindelse hermed 6. Redegøre for hypoteser og årsager vedrørende fysiske, fysiologiske og psykologiske reaktioner på berøring og massage og reagere i forhold hertil 7. Anvende hensigtsmæssige arbejdsteknikker ved eget arbejde samt ved personforflytning 8. Redegøre for overvejelser vedrørende samhandling og kommunikation i en professionel relation og interaktion, samt redegøre for sundhedsfaglig kommunikation ud fra forskellige teoretiske perspektiver 9. Lytte og respondere i en anerkendende dialogform med patienten/borgeren om aspekter af vedkommendes livssituation i en given situation 10. Reflektere over egne oplevelser ved anvendelse af berøring og massage 11. Reflektere over sin egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation

4 3 Studieaktivitet Modulet har en samlet work-load svarende til 400 timer, der fordeler sig på undervisning, øvelser, klinisk undervisning, gruppe- og projektarbejde, eksamensforberedelse og eksamen samt forskellige individuelle aktiviteter. Skematisk vil timerne fordele sig således Modulets faglige indhold Manuel vævsundersøgelse og behandling, 5 ECTS Den studerende skal arbejde med basale manuelle færdigheder med fokus på undersøgelse og behandling af kroppens muskeloskeletale vævsstrukturer. Desuden skal den studerende arbejde med lejring og forflytninger med henblik på at kunne indgå i situationer, hvor patienten har behov for hjælp til dette eller til anden basal bevægefunktion. Principper for hygiejne ved manuel undersøgelse og behandling hænder, lagner, puder og brikse Berøring som kontaktform, kommunikationsform og som fænomen betydningen af forskellige former for berøringskvaliteter og relationen mellem berøring, bevægelse og egne bevægelseserfaringer kropsbevidsthed gennem berøring og kontakt

5 4 identifikation af bevægeapparatets vævsstrukturer inspektion i forhold til spontanstilling, lejring, form og kontur, hudens trofik og respirationen anvendt anatomi, palpation af bevægeapparatets strukturer, hud, underhud, knoglevæv, muskel/senevæv, sener, seneskeder, led og lednære strukturer, kar og nerver samt muskelfremkaldelse Palpationsundersøgelse a.m Bunkan: palpation af muskulær stivhedsgrad af udvalgte muskelgrupper med henblik på ressourcevurdering Undersøgelse og vurdering af den muskulære stivhedsgrad, tonus/spændthedsgrad, homogenitet, basal ledfunktion og -vurdering og målemetoder samt smertereaktioner og autonome reaktioner. Principper for lejring i forbindelse med manuel vævsundersøgelse og -behandling. Undersøgelsesgreb effleurage friktioner, forskydning, foldninger, punktuelle friktioner, tværmassage, trykgreb, glidegreb og flade friktioner Palpatorisk identifikation af normale vævskvaliteter - heri indgår den studerendes egne oplevelser gennem både at give og modtage massage Aktiv R.O.M, Passiv R.O.M, isometiske test, endfeel i relation til leddene i UE. Goniometri, omfangsmåling Basal muskelvurdering; styrke (0-5 test) i relation til leddene i UE Muskellængde test til UE. Anamnese i praksis Bevægemønstre og deres betydning a.m. Janda Teorier om toniske og fasiske muskler/lokale og globale muskelfunktioner 6 veldefinerede bevægemønstre Udspændingsprincipper Klassisk massageteknik. Massagens teorigrundlag Massagens fysiologiske, mekaniske og psykologiske virkninger Klassiske massagegreb, inkl. effleurage, petrissage, æltninger, punktuelle friktioner, tværmassage, hakninger, tapotement og dyb tværmassage samt tørre og fedtede massageteknikker til påvirkning af væv på baggrund af undersøgelsesfund Vævsstrukturer (hud, muskler, sener, ligamenter, knogler, kar og nerver), vurdering af vævets fylde, konsistens, homogenitet, stivhedsgrad og smertesvar samt personens autonome og emotionelle reaktioner på berøring Identifikation og behandling af myofacielle smerter og triggerpoints Venepumpemassage Etik, empati- og omsorgsbegreber Den kropslige kommunikation i relation til basal vævsundersøgelse og -behandling Patientens verbale og nonverbale kommunikation Forflytning- og arbejdsstillinger Teori og analyse af egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsteknik. Forflytnings- og lejringsteknikker samt principper for arbejdsstillinger Forflytningsteknik med afprøvning af forflytninger ved sygeseng og kørestol Arbejdstekniske principper, som kan overføres til konkrete arbejdssituationer med patienten. Indstilling af brikshøjde, vægtoverføring, brug af leddenes neutralstilling og overføring af kraft.

6 5 Klinisk undervisning, 3 ECTS Den studerende skal arbejde med basale manuelle og kommunikative samt relationsorienterede forudsætninger for at kunne indgå i en professionel rolle med fokus på undersøgelse og behandling af kroppens muskeloskeletale vævsstrukturer. Forløbet fokuserer desuden på et erfaringsbaseret syn på sig selv som sundhedsprofessionel kommunikator: Erfaringsbaseret indsigt i egne handlinger og reaktioner i forbindelse med patientkontakt og -undersøgelse/behandling. Refleksioner over egne oplevelser ved anvendelse af berøring og massage i lyset af patientreaktioner i form af eksempelvis autonome reaktioner samt verbale og non-verbale / kropslige reaktioner Anvendelse af undersøgelsesfund som udgangspunkt for vævspalpation og manuel vævsbehandling Forflytnings- og arbejdsteknikker i relation til patientbehandlinger Palpatorisk identifikation af både sygt og sundt væv - heri indgår den studerendes egen oplevelse af påvirkningen både som den, der giver og modtager massage Tolv patientkontakter fordelt på minimum fire forskellige patienter Refleksioner over egen forvaltning af professionel identitet og rolle i samarbejde med patienten Læs endvidere bilag 1 i fht. vigtige opmærksomhedspunkter i fbm. praktikken. Humanistiske fag, Psykologi og kommunikation, 3 ECTS Den studerende skal arbejde med redskaber til at identificere og reflektere over aktuelle problemstillinger i forbindelse med det fysioterapeutiske arbejde, samt over egne og andres roller i disse problemstillinger. Herunder samarbejdsrelationer, som retter sig mod forandring af uhensigtsmæssige eller fastlåste kommunikations- og gruppemønstre. Indholdet vedrører: Kommunikationsteori, herunder verbal-nonverbal kommunikation, feedback, kommunikationstrekant, aktiv lytning, gensvarsmodel, transaktionsanalyse, repræsentationssystemer, terapeutrollen i et kommunikationsperspektiv. Arbejdsgruppens psykologi, herunder psykosocialt arbejdsmiljø, gruppeprocesser, gruppens udvikling, gruppetyper, roller i grupper samt samarbejde og konfliktløsning. Anatomi, 3 ECTS Den studerende skal arbejde med bevægeapparatets mere nuancerede anatomi svarende til columna og underekstremiteten. Anatomiske regioner: (knogler, led, ligamenter, muskler, nerver og kar gennemgås) Hvirvelsøjlen (columna) Rygmarven (medulla spinalis) Brystkassen (thorax) Bugvæggen (abdomen)

7 6 Bækkenet (pelvis) Underekstremiteten (hofte, lår, knæ, underben og fod) Fysiologi, 1 ECTS Den studerende får på dette modul mulighed for at udbygge sin basale fysiologiske viden indenfor nerve -og muskelfysiologi gennem praktiske øvelser og rapportskrivning. Derudover undervises der via forelæsninger og gruppeopgaver i de basale humanfysiologiske emner smertefysiologi og hormoner Smertefysiologi: Det perifere nociceptive system Det centrale nociceptive system Smerteregulering Opioid- og endorfinsystemet Inddeling af smerte Hypereksitabilitet og kroniske smerter Biomekanik: Introduktion til basale biomekaniske begreber relateret til bevægelse og forflytning o Newtons love, kraft, kraftmoment, acceleration, tyngdeacceleration, masse, vægt, hastighed, forskydningskræfter, friktionskraft, momentligevægt Hormoner: De endokrine kirtler Opbygning, funktion og regulering af hormoner Fysiologi øvelser: Øvelse 1 Nerve-muskelfunktioner og body mass index (BMI)I og fedtfri legemsvægt o Øvelsens 1. del vedrører undersøgelse af nerve-muskelfunktionen o Øvelsens 2. del vedrører undersøgelse af forsøgspersonernes BMI og fedtfri legemsvægt Læringsaktiviteter Læringsaktiviteterne omfatter forelæsning, teoretiske oplæg og diskussioner samt gruppearbejde. Desuden arbejdes med: Etablering af læringsaktiviteter som forstærker kropsfornemmelsen Praktisk undervisning eksempelvis i relation til palpation og massage Arbejde med video af forflytningssituation til at analysere arbejdsstillinger Oplæg til port folie-opgave Rollespil som forberedelser til kommunikations øvelser Gruppearbejde og kommunikationsøvelser ud fra cases Der afholdes workshops med henblik på øvning af manuelle færdigheder Vedr. videooptagelse af forflytningssituation.

8 7 De studerende optager i løbet af modulet en video af en forflytningssituation. Dette arbejde laves i grupper af 2-4 studerende. Videoen indebærer at en studerende, på en medstuderende, demonstrerer en forflytningssituation, som relaterer til en patient den studerende har undersøgt/behandlet i forbindelse med den kliniske undervisning fra modul 1. Manglende aflevering medfører, at den studerende ikke kan gå op til modulprøven jf. afsnittet om deltagelsespligt. Videoen skal demonstrere, at den studerende er i stand til at foretage en forflytning på en medstuderende der agerer patient i en udvalgt forflytningssituation, således at videoen reproducerer centrale forhold fra den oprindelige situation. Underviseren udvælger derefter enkelte videoer som materiale til fælles præsentation og diskussion i undervisningen. Deltagelsespligt og mødepligt Deltagelsespligt. Der er deltagelsespligt i alle former for studieaktiviteter i modulet. Dette omfatter eksempelvis gruppearbejde, fællesprojekter, virtuel undervisning, øvelser, rapporter og port-folio og lignende læringsaktiviteter. Manglende opfyldelse af deltagelsespligten vil medføre udarbejdelse af erstatningsopgave. Aflevering af erstatningsopgave finder sted jf. den dato der fastsættes af underviseren. Manglende aflevering/godkendelse af erstatningsopgave kan medføre, at den studerende ikke kan deltage i modulets prøve og hermed ikke kan få modulets ECTS godkendt. Dette jf. BEK nr af 16/12/2013 5, stk. 2 samt BEK nr 831 af 13/08/2008. Mødepligt. Mødepligt henviser til at den studerende er fysisk tilstede i undervisningen. Der er mødepligt i følgende 3 fagområder på fysioterapeutuddannelsen; Fysioterapiteori og -metode Manuel vævsundersøgelse og behandling Træning og bevægelse. Ved manglende fremmøde på over 20 % i disse fagområder vil den studerende blive indkaldt til samtale ved studievejlederen. Såfremt den studerende ikke møder op til disse samtaler og/eller ikke opfylder kravet om mødepligt i modulet, kan den studerende påregne ikke at kunne deltage i modulets prøve og hermed ikke få modulets ECTS godkendt. Dette jf. BEK nr af 16/12/2013 5, stk. 2 samt BEK nr 831 af 13/08/2008. Den endelige afgørelse om konsekvenser af manglende opfyldelse af deltagelses- og mødepligt foretages af uddannelsesleder i samarbejde med modulets undervisere og studievejleder.

9 8 I moduler med korte kliniske undervisningsperioder skal den studerende deltage i og møde op til planlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod eksempelvis patientforløb og fysioterapisituationer med henblik på at udvikle de beskrevne kompetencer i modulet. De studerendes mødepligt i de kliniske undervisningsperioder har et omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen. Den studerende har mødepligt i den kliniske undervisning, og fravær må maksimalt udgøre 20 % samlet set for de tre korte praktikperioder sv.t. 4 dage. Overskrides dette, kan uddannelsesstedet sammen med den kliniske underviser tage beslutning om, at den studerende ikke kan deltage i modulets prøve jf. BEK nr af 16/12/2013 5, stk. 2 samt BEK nr 831 af 13/08/2008. Modulets prøver: Modulets prøve er baseret på Eksamensbekendtgørelsen, BEK. Nr af 16/12/2013. Den studerende er automatisk tilmeldt modulprøven ved påbegyndelse på modulet, og 1. prøveforsøg bruges. Modul 2 prøve Prøvens formalia Intern, mundtlig, praktisk prøve, der på baggrund af praktisk demonstration og mundtlig redegørelse bedømmes ud fra 7-trinsskalaen med udgangspunkt i modulets læringsmål. Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation. Prøvens grundlag Der udarbejdes 10 cases som dækker modulets pensum med relation til indhold og læringsmål. Cases udleveres til de studerende senest én teoriuge før prøvens afholdelse. Prøvens forløb Den studerende har i forvejen trukket en case i en lukket kuvert under overværelse af eksaminator. Dagen før den tildelte prøvedag kl lægger studieservice listen med navne og cases på Fronter under Modul 2/Eksamen. Ved selve prøven, dagen efter, må den studerende medbringe noter svarende til 1 side og en medstuderende agerer casen. Prøven varer 25 minutter, hvoraf den overvejende del anvendes til praktisk demonstration af undersøgelse og behandling af problemstillinger i relation til casen. Prøvens tidsramme: Prøve Votering og tilbagemelding 25 min. 10 min. Besvarelsens form

10 9 Besvarelsen har form af en praktisk demonstration af manuelle undersøgelses- og massageteknikker på en medstuderende eller borger og en mundtlig redegørelse med afsæt i pågældende demonstration og den tilknyttede case. Bedømmelseskriterier som vedrører modulets interne, mundtlige, praktiske prøve I det nedenstående refererer forkortelsen LM til det respektive LæringsMål som kriteriet knytter sig til. Den studerende skal: Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer (LM 1). a) Vurdere vævsstrukturer via inspektion, palpation og muskelfremkaldelse b) Vurdere vævsfylde, konsistens, homogenitet, stivhedsgrad samt smertesvar i muskel- og senevæv på borger/medstuderende c) Vurdere personens autonome og emotionelle reaktioner på berøring Identificere udvalgte anatomiske strukturer gennem inspektion, palpation og muskelfremkaldelse (LM 2) Redegøre for udvalgte anatomiske strukturers placering i forhold til hinanden(lm 3) d) Beskrive anatomiske strukturer med relation til pelvis, UE, lumbalcolumna, thorax og abdomen e) Anvende/redegøre for teorier om toniske og fasiske muskler Anvende berøring/massage som del af professionel behandlingsteknik og kommunikationsform (LM 4) f) planlægge og udføre en massagebehandling med anvendelse og justering af klassiske massagegreb til behandling af forandringer i muskler og sener på medstuderende/borger. Dette på baggrund af en forudgående systematisk undersøgelse. g) demonstrere og redegøre for hvorledes undersøgelse og behandling gennem kommunikation, nærvær og opmærksomhed foretages i tæt samarbejde med medstuderende og patient. h) Anvende og redegøre for udspændingsprincipper teoretisk og praktisk.

11 10 Planlægge, udføre og justere en given massagebehandling med anvendelse af klassiske massagegreb. Herunder udvise opmærksomhed og nærvær overfor patienten i forbin- delse med behandlingen (LM 5) i) Demonstrere en klassisk manuel behandling, tilpasset patientens vævstilstand og reaktioner, hvor relevante håndgreb afløser hinanden på en flydende måde. j) Redegøre for hypoteser og årsager vedrørende fysiske, fysiologiske og psykiske reaktioner på den givne behandling samt observere og agere på reaktioner fra medstuderende k) Ændre og justerer egen adfærd i overensstemmelse med patientens verbale og nonverbale reaktioner Redegøre for hypoteser og årsager vedrørende fysiske, fysiologiske og psykiske reaktioner på berøring og massage og kunne reagere og justere det fysioterapeutiske tiltag i forhold til disse reaktioner (LM 6) l) Redegøre for den forskningsbaserede og empiriske viden om berøring/massagens mekaniske, fysiologiske, psykiske, sociale og kulturelle virkning og betydning. m) Redegøre for indikationer og kontraindikationer for manuel vævsundersøgelse og -behandling. Anvende hensigtsmæssige arbejdsteknikker ved eget arbejde samt ved personforflytning (LM 7) n) Demonstrere anvendelse af hensigtsmæssige forflytninger, arbejdsstillinger og bevægelser i relation til patienthåndtering. (specifikke lejringer for patienter med neurologiske lidelser undtaget). o) Redegøre for principper og overvejelser for ovenstående samt evaluere egen anvendelse af disse teknikker i forhold til den aktuelle situation

12 11 Redegøre for overvejelser vedrørende samhandling og kommunikation i en professionel relation og interaktion, samt redegøre for sundhedsfaglig kommunikation ud fra forskellige teoretiske perspektiver (LM 8) p) Indgå i en professionel relation og interaktion hvor den studerende lytter og responderer i en anerkendende dialogform med patienten /borgeren om aspekter i vedkommendes livssituation i den givne situation. q) Desuden skal den studerende kunne redegøre for sundhedsfaglig kommunikation ud fra forskellige teoretiske perspektiver r) Beskrive udvalgte kommunikationsteorier og disses betydning for den sundhedsfaglige kommunikation. s) Præsenterer erfaringsbaserede kritiske overvejelser for, hvorledes han/hun indgår i samspillet med patienten i forbindelse med berøring og relation og på hvilken måde dette påvirker forløbet af undersøgelse og behandling Lytte og respondere i en anerkendende dialogform med patienten/borgeren om aspekter af vedkommendes livssituation i en given situation (LM 9) t) Demonstrere anvendelse af anerkendende undersøgelse og samtale, herunder u) Optage anamnese der afdækker patientens fysiske, psykiske og sociale ressourcer og begrænsninger Reflektere over egen oplevelser ved anvendelse af berøring og massage (LM 10) v) Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation (LM 11) Tilmelding til modulprøve: Påbegyndelse af et modul medfører, at den studerende automatisk er indstillet til prøve/prøver på det pågældende modul. Det er ikke muligt for den studerende at framelde sig prøven. Undlader den studerende at møde op til mundtlig prøve eller undlader at aflevere et skriftligt produkt indenfor tidrammen i tilfælde af skriftlig prøve, betragtes dette som et prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvor en studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom med efterfølgende lægedokumentation. Bedømmelse

13 12 Bedømmelsen munder ud i en karakter efter 7-trins-skalaen. Prøven er bestået, når den studerende har opnået karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om. Ved ikke bestået prøve har den studerende mulighed for at indstille sig til en ny prøve. Den studerende har i alt 3 prøveforsøg. Særlige prøvevilkår I forbindelse med ansøgning om særlige prøvevilkår (jf. Prøveregler, University College Sjælland, 1. september 2015, pkt. 5.9) bedes den studerende henvende sig personligt til studieadministrationen. Regler for omprøve Ikke bestået prøve kan tages om ved omprøve dato herfor fremgår af eksamensoversigt oplyst ved semesterstart. Bestås modulprøven ikke, er den studerende automatisk tilmeldt omprøve jf. Eksamensbekendtgørelsens 6, stk. 2, hvor 2. prøveforsøg bruges. Regler ved omprøve er de samme som ved ordinær prøve. Regler for sygeprøve Sygeprøve afholdes under forudsætning af, at der foreligger en dokumentation fra den studerendes egen læge vedr. den studerendes fravær i prøveforløbet. Den studerende afholder udgifter hertil. Sygeprøven tilrettelægges under hensyntagen til den studerende og de praktiske muligheder. Regler ved sygeprøve er de samme, som ved den ordinære prøve. Klagemulighed Eventuel klage over den interne prøve indgives i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr af 16/12/2013 og skal være fysioterapeutuddannelsen i hænde senest 2 uger efter, at resultatet af prøven er meddelt. Øvrige forhold For øvrige forhold vedrørende prøver i UCSJ henvises der til Prøveregler University College Sjælland, september Referencer Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi, BEK nr. 831 af 13/08/2008

14 13 Prøveregler, september 2015.

15 Bilag 1: Vigtige opmærksomhedspunkter i fbm. klinisk undervisning Du forventes at udvise studieansvarlighed i forbindelse med praktikken ved at tage din del af ansvaret for et godt praktikforløb allerede i forberedelsesfasen ved at gøre følgende: Du skal som studerende tage kontakt til den kliniske underviser på praktikstedet, når pladserne er blevet fordelt på holdet og senest 3 uger før praktikstart 14 Kontakt den kliniske underviser på praktikstedet mhp at afklare praktiske forhold (fx, hvorvidt der skal anskaffes børneattest eller straffeattest mm.) Sende oplysningsseddel fra bilaget i portfolioen til den kliniske underviser, hvor især op- lysning om cpr.nr er vigtigt til oprettelse i praktikstedets IT-system Du skal have opdateret din port folio herunder patientlister fra tidligere klinisk undervisning. Den studerendes port folio vil blive gennemgået i forbindelse med opstart af den kliniske undervisning i forhold til at afklare, hvilke erfaringer den studerende har med sig fra tidligere kliniske undervisningsperioder samt den studerendes øvrige erfaringer. Det er et fælles ansvar for studerende og klinisk underviser, at sikre at den studerende i størst muligt omfang drager nytte af disse erfaringer. Nærlæse modulbeskrivelsen

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Kan du: - Vurdere vævsstrukturer via inspektion, palpation og muskelfremkaldelse

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Kan du: - Vurdere vævsstrukturer via inspektion, palpation og muskelfremkaldelse Modul 2 FN2012-A + B (svarprocent 57%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 2? Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Kan du: - Vurdere vævsstrukturer via inspektion,

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Kan du: - Vurdere vævsstrukturer via inspektion, palpation og muskelfremkaldelse

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Kan du: - Vurdere vævsstrukturer via inspektion, palpation og muskelfremkaldelse Modul 2 FN2013v-A+B svarprocent 27% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 2? Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Kan du: - Vurdere vævsstrukturer via inspektion, palpation

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start FN2013se svarprocent 67 1. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 2? 2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start 3. Undersøge og vurdere

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning August 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 8 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning November 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 10 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Gældende pr. 1. september Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Gældende pr. 1. september Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og - beslutningstagning

Modul 9. Klinisk ræsonnering og - beslutningstagning Modul 9 Klinisk ræsonnering og - beslutningstagning i Næstved og Roskilde University College Sjælland 1 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 1

Modulbeskrivelse - Modul 1 Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg Modulbeskrivelse - Modul 1 - Fag, profession og studie Klinisk undervisning I 1 Modul 1 - Fag, profession og studie 15 ECTS Indholdsfortegnelse 1. Modulets tema... 3

Læs mere

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1?

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du:

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du: Modul 8 FN2011se. Svarprocent 45%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8? Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Gældende pr. 1. september Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Gældende pr. 1. september Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Fysioterapeutuddannelsen i Næstved og Roskilde University College Sjælland Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som

Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske kundskabsområde retter sig imod herunder

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis

Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 10R Klinik Studieretning: Radiologisk billeddiagnostik Rev. Sept. 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev rev september 2019 /AHI Prøvevejledning for grundforløbsprøven på GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet Formål:

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start FN2011v-A+B svarprocent 57 1. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8? 2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start 3. Redegøre for

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.11.2013 Modulbeskrivelse modul 9 justeret 27.06.2016, pebe, heng)

Læs mere

4. semester - praktikbeskrivelse

4. semester - praktikbeskrivelse Professionsbachelor i fysioterapi 4. semester - praktikbeskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, folkesundhedsvidenskab, herunder epidemiologi

Læs mere

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi Modul 4 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 2. semester

Klinisk undervisning/praktik 2. semester 1 Klinisk undervisning/praktik 2. semester Temaer: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Gældende pr. 1.september 2015

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Gældende pr. 1.september 2015 Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Gældende pr. 1.september 2015 i Næstved og Roskilde University College Sjælland 2 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af

Læs mere

Modul 8 FN10-C + D. (Svarprocent 78%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8?

Modul 8 FN10-C + D. (Svarprocent 78%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8? 1 Modul 8 FN10-C + D. (Svarprocent 78%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8? Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet,

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8

Modulbeskrivelse for modul 8 Modulbeskrivelse for modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 8 (revideret d. 20.11.14) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på

Læs mere

Modul 6 overgangsordning

Modul 6 overgangsordning overgangsordning Gældende forår 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 3.1 Fordeling af klinisk og teoretisk

Læs mere

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du:

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du: Hvor tilfreds er du samlet set med modul? Særdeles godt % Godt % Mindre godt % 6 Dårligt % Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb Forløbsbeskrivelse for det tværprofessionelle forløb 16.11.2018 1.0 Formål Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at de studerende opøver kompetence i at samarbejde tværprofessionelt og/eller tværsektorielt

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Uge Dato Lekt. Lokale Underv. Indhold/Emne Obligatorisk Litteratur 23.4 1 (stam) Uge 17 L1.02 LEZE Introduktion til modul 2 Modul

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi Modul 3 - Klinik Revideret April 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 7?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 7? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 7? Planlægge, udføre og justere en fysioterapeutisk undersøgelse af udvalgte patientkategorier, herunder redegøre og tage højde for indikationer og kontraindikationer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8

Modulbeskrivelse for modul 8 Modulbeskrivelse for modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 8 (revideret d. 27.10.14) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 7?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 7? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 7? Planlægge, udføre og justere en fysioterapeutisk undersøgelse af udvalgte patientkategorier, herunder redegøre og tage højde for indikationer og kontraindikationer

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling i Næstved og Roskilde University College Sjælland Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL

Læs mere

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 SAM Litteratur / Materiale Introduktion til modul 2 09.11 1 L1.03 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 13. Gældende pr. august Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 13. Gældende pr. august Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 13 Gældende pr. august 2014 1 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Ansøgningsprocedure... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 LEZE Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere