Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. Gældende pr. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. Gældende pr. august 2015"

Transkript

1 Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Gældende pr. august 2015 i Næstved og Roskilde University College Sjælland

2 1 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som professionel kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk massageteknik. Modulet retter sig ligeledes mod den professionelle relation og mellemmenneskelige kommunikation og interaktion mellem fysioterapeut og patient både i den verbale, non verbale og i den fysiske kontakt. Modulet har fokus på situationsorienteret praksis, manuelle teknikker og de fysiologiske og psykologiske forhold, der knytter sig hertil. Dertil kommer forflytningsteknik, arbejdsteknik og kropsbevidsthed som basale forudsætninger for arbejdet. Fokus er på rollen som behandler og kommunikator. Modulets formål Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig basale manuelle og kommunikative samt relationsorienterede forudsætninger for at kunne indgå i en professionel rolle med fokus på undersøgelse og behandling af kroppens muskeloskeletale vævsstrukturer. Desuden er formålet, at den studerende etablerer et såvel teoretisk som erfaringsbaseret syn på sig selv som sundhedsprofessionel kommunikator. Herunder hører, at den studerende kan indgå i situationer, hvor patienter har behov for hjælp til lejring, forflytning eller anden funktion. Forudsætninger for deltagelse på modulet Den studerende skal kunne redegøre for basale anatomiske forhold vedrørende menneskets bevægeapparat herunder kendskab til de store muskelgruppers funktion, udspring, insertion og fiberretning. Desuden skal den studerende have kendskab til kroppens basale fysiologiske funktioner samt enkelte basale patofysiologiske funktioner. Den studerende skal kunne demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at vurdere bevægelsesfunktion. Den studerende skal kunne forholde sig til sig selv i rollen som sundhedsprofessionel med udgangspunkt i basale etiske og juridiske retningslinjer for professionelt sundhedsarbejde, samt ud fra en forståelse for patient-centreret praksis., ligesom den studerende skal kunne redegøre for, anvende og respektere principper for god hygiejne. Den studerende skal være opmærksom på at deltagelse i undervisningen kræver påklædning der muliggør at palpation og inspektion af kroppens forskellige områder kan udføres de studerende imellem.

3 2 ECTS for centrale fagområder. Fordeling af ECTS- point på centrale fagområder for modul 2 Manuel vævsundersøgelse og behandling 5 Anatomi 3 Fysiologi 1 Humanistiske fag 3 Klinisk undervisning 3 I alt 15 ECTS-point Læringsmål Efter modulet kan den studerende: 1. Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer 2. Identificere udvalgte anatomiske strukturer gennem inspektion, palpation og muskelfremkaldelse 3. Redegøre for udvalgte anatomiske strukturers placering i forhold til hinanden 4. Anvende berøring/massage som del af professionel behandlingsteknik og kommunikationsform 5. Planlægge, udføre og justere en given massagebehandling med anvendelse af klassiske massagegreb. Herunder at udvise opmærksomhed og nærvær overfor patienten i forbindelse hermed 6. Redegøre for hypoteser og årsager vedrørende fysiske, fysiologiske og psykologiske reaktioner på berøring og massage og reagere i forhold hertil 7. Anvende hensigtsmæssige arbejdsteknikker ved eget arbejde samt ved personforflytning 8. Redegøre for overvejelser vedrørende samhandling og kommunikation i en professionel relation og interaktion, samt redegøre for sundhedsfaglig kommunikation ud fra forskellige teoretiske perspektiver 9. Lytte og respondere i en anerkendende dialogform med patienten/borgeren om aspekter af vedkommendes livssituation i en given situation 10. Reflektere over egne oplevelser ved anvendelse af berøring og massage 11. Reflektere over sin egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation

4 3 Studieaktivitet Modulet har en samlet work-load svarende til 400 timer, der fordeler sig på undervisning, øvelser, klinisk undervisning, gruppe- og projektarbejde, eksamensforberedelse og eksamen samt forskellige individuelle aktiviteter. Skematisk vil timerne fordele sig således Modulets faglige indhold Manuel vævsundersøgelse og behandling, 5 ECTS Den studerende skal arbejde med basale manuelle færdigheder med fokus på undersøgelse og behandling af kroppens muskeloskeletale vævsstrukturer. Desuden skal den studerende arbejde med lejring og forflytninger med henblik på at kunne indgå i situationer, hvor patienten har behov for hjælp til dette eller til anden basal bevægefunktion. Principper for hygiejne ved manuel undersøgelse og behandling hænder, lagner, puder og brikse Berøring som kontaktform, kommunikationsform og som fænomen betydningen af forskellige former for berøringskvaliteter og relationen mellem berøring, bevægelse og egne bevægelseserfaringer kropsbevidsthed gennem berøring og kontakt

5 4 identifikation af bevægeapparatets vævsstrukturer inspektion i forhold til spontanstilling, lejring, form og kontur, hudens trofik og respirationen anvendt anatomi, palpation af bevægeapparatets strukturer, hud, underhud, knoglevæv, muskel/senevæv, sener, seneskeder, led og lednære strukturer, kar og nerver samt muskelfremkaldelse Palpationsundersøgelse a.m Bunkan: palpation af muskulær stivhedsgrad af udvalgte muskelgrupper med henblik på ressourcevurdering Undersøgelse og vurdering af den muskulære stivhedsgrad, tonus/spændthedsgrad, homogenitet, basal ledfunktion og -vurdering og målemetoder samt smertereaktioner og autonome reaktioner. Principper for lejring i forbindelse med manuel vævsundersøgelse og -behandling. Undersøgelsesgreb effleurage friktioner, forskydning, foldninger, punktuelle friktioner, tværmassage, trykgreb, glidegreb og flade friktioner Palpatorisk identifikation af normale vævskvaliteter - heri indgår den studerendes egne oplevelser gennem både at give og modtage massage Aktiv R.O.M, Passiv R.O.M, isometiske test, endfeel i relation til leddene i UE. Goniometri, omfangsmåling Basal muskelvurdering; styrke (0-5 test) i relation til leddene i UE Muskellængde test til UE. Anamnese i praksis Bevægemønstre og deres betydning a.m. Janda Teorier om toniske og fasiske muskler/lokale og globale muskelfunktioner 6 veldefinerede bevægemønstre Udspændingsprincipper Klassisk massageteknik. Massagens teorigrundlag Massagens fysiologiske, mekaniske og psykologiske virkninger Klassiske massagegreb, inkl. effleurage, petrissage, æltninger, punktuelle friktioner, tværmassage, hakninger, tapotement og dyb tværmassage samt tørre og fedtede massageteknikker til påvirkning af væv på baggrund af undersøgelsesfund Vævsstrukturer (hud, muskler, sener, ligamenter, knogler, kar og nerver), vurdering af vævets fylde, konsistens, homogenitet, stivhedsgrad og smertesvar samt personens autonome og emotionelle reaktioner på berøring Identifikation og behandling af myofacielle smerter og triggerpoints Venepumpemassage Etik, empati- og omsorgsbegreber Den kropslige kommunikation i relation til basal vævsundersøgelse og -behandling Patientens verbale og nonverbale kommunikation Forflytning- og arbejdsstillinger Teori og analyse af egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsteknik. Forflytnings- og lejringsteknikker samt principper for arbejdsstillinger Forflytningsteknik med afprøvning af forflytninger ved sygeseng og kørestol Arbejdstekniske principper, som kan overføres til konkrete arbejdssituationer med patienten. Indstilling af brikshøjde, vægtoverføring, brug af leddenes neutralstilling og overføring af kraft.

6 5 Klinisk undervisning, 3 ECTS Den studerende skal arbejde med basale manuelle og kommunikative samt relationsorienterede forudsætninger for at kunne indgå i en professionel rolle med fokus på undersøgelse og behandling af kroppens muskeloskeletale vævsstrukturer. Forløbet fokuserer desuden på et erfaringsbaseret syn på sig selv som sundhedsprofessionel kommunikator: Erfaringsbaseret indsigt i egne handlinger og reaktioner i forbindelse med patientkontakt og -undersøgelse/behandling. Refleksioner over egne oplevelser ved anvendelse af berøring og massage i lyset af patientreaktioner i form af eksempelvis autonome reaktioner samt verbale og non-verbale / kropslige reaktioner Anvendelse af undersøgelsesfund som udgangspunkt for vævspalpation og manuel vævsbehandling Forflytnings- og arbejdsteknikker i relation til patientbehandlinger Palpatorisk identifikation af både sygt og sundt væv - heri indgår den studerendes egen oplevelse af påvirkningen både som den, der giver og modtager massage Tolv patientkontakter fordelt på minimum fire forskellige patienter Refleksioner over egen forvaltning af professionel identitet og rolle i samarbejde med patienten Læs endvidere bilag 1 i fht. vigtige opmærksomhedspunkter i fbm. praktikken. Humanistiske fag, Psykologi og kommunikation, 3 ECTS Den studerende skal arbejde med redskaber til at identificere og reflektere over aktuelle problemstillinger i forbindelse med det fysioterapeutiske arbejde, samt over egne og andres roller i disse problemstillinger. Herunder samarbejdsrelationer, som retter sig mod forandring af uhensigtsmæssige eller fastlåste kommunikations- og gruppemønstre. Indholdet vedrører: Kommunikationsteori, herunder verbal-nonverbal kommunikation, feedback, kommunikationstrekant, aktiv lytning, gensvarsmodel, transaktionsanalyse, repræsentationssystemer, terapeutrollen i et kommunikationsperspektiv. Arbejdsgruppens psykologi, herunder psykosocialt arbejdsmiljø, gruppeprocesser, gruppens udvikling, gruppetyper, roller i grupper samt samarbejde og konfliktløsning. Anatomi, 3 ECTS Den studerende skal arbejde med bevægeapparatets mere nuancerede anatomi svarende til columna og underekstremiteten. Anatomiske regioner: (knogler, led, ligamenter, muskler, nerver og kar gennemgås) Hvirvelsøjlen (columna) Rygmarven (medulla spinalis) Brystkassen (thorax) Bugvæggen (abdomen)

7 6 Bækkenet (pelvis) Underekstremiteten (hofte, lår, knæ, underben og fod) Fysiologi, 1 ECTS Den studerende får på dette modul mulighed for at udbygge sin basale fysiologiske viden indenfor nerve -og muskelfysiologi gennem praktiske øvelser og rapportskrivning. Derudover undervises der via forelæsninger og gruppeopgaver i de basale humanfysiologiske emner smertefysiologi og hormoner Smertefysiologi: Det perifere nociceptive system Det centrale nociceptive system Smerteregulering Opioid- og endorfinsystemet Inddeling af smerte Hypereksitabilitet og kroniske smerter Biomekanik: Introduktion til basale biomekaniske begreber relateret til bevægelse og forflytning o Newtons love, kraft, kraftmoment, acceleration, tyngdeacceleration, masse, vægt, hastighed, forskydningskræfter, friktionskraft, momentligevægt Hormoner: De endokrine kirtler Opbygning, funktion og regulering af hormoner Fysiologi øvelser: Øvelse 1 Nerve-muskelfunktioner og body mass index (BMI)I og fedtfri legemsvægt o Øvelsens 1. del vedrører undersøgelse af nerve-muskelfunktionen o Øvelsens 2. del vedrører undersøgelse af forsøgspersonernes BMI og fedtfri legemsvægt Læringsaktiviteter Læringsaktiviteterne omfatter forelæsning, teoretiske oplæg og diskussioner samt gruppearbejde. Desuden arbejdes med: Etablering af læringsaktiviteter som forstærker kropsfornemmelsen Praktisk undervisning eksempelvis i relation til palpation og massage Arbejde med video af forflytningssituation til at analysere arbejdsstillinger Oplæg til port folie-opgave Rollespil som forberedelser til kommunikations øvelser Gruppearbejde og kommunikationsøvelser ud fra cases Der afholdes workshops med henblik på øvning af manuelle færdigheder Vedr. videooptagelse af forflytningssituation.

8 7 De studerende optager i løbet af modulet en video af en forflytningssituation. Dette arbejde laves i grupper af 2-4 studerende. Videoen indebærer at en studerende, på en medstuderende, demonstrerer en forflytningssituation, som relaterer til en patient den studerende har undersøgt/behandlet i forbindelse med den kliniske undervisning fra modul 1. Manglende aflevering medfører, at den studerende ikke kan gå op til modulprøven jf. afsnittet om deltagelsespligt. Videoen skal demonstrere, at den studerende er i stand til at foretage en forflytning på en medstuderende der agerer patient i en udvalgt forflytningssituation, således at videoen reproducerer centrale forhold fra den oprindelige situation. Underviseren udvælger derefter enkelte videoer som materiale til fælles præsentation og diskussion i undervisningen. Deltagelsespligt og mødepligt Deltagelsespligt. Der er deltagelsespligt i alle former for studieaktiviteter i modulet. Dette omfatter eksempelvis gruppearbejde, fællesprojekter, virtuel undervisning, øvelser, rapporter og port-folio og lignende læringsaktiviteter. Manglende opfyldelse af deltagelsespligten vil medføre udarbejdelse af erstatningsopgave. Aflevering af erstatningsopgave finder sted jf. den dato der fastsættes af underviseren. Manglende aflevering/godkendelse af erstatningsopgave kan medføre, at den studerende ikke kan deltage i modulets prøve og hermed ikke kan få modulets ECTS godkendt. Dette jf. BEK nr af 16/12/2013 5, stk. 2 samt BEK nr 831 af 13/08/2008. Mødepligt. Mødepligt henviser til at den studerende er fysisk tilstede i undervisningen. Der er mødepligt i følgende 3 fagområder på fysioterapeutuddannelsen; Fysioterapiteori og -metode Manuel vævsundersøgelse og behandling Træning og bevægelse. Ved manglende fremmøde på over 20 % i disse fagområder vil den studerende blive indkaldt til samtale ved studievejlederen. Såfremt den studerende ikke møder op til disse samtaler og/eller ikke opfylder kravet om mødepligt i modulet, kan den studerende påregne ikke at kunne deltage i modulets prøve og hermed ikke få modulets ECTS godkendt. Dette jf. BEK nr af 16/12/2013 5, stk. 2 samt BEK nr 831 af 13/08/2008. Den endelige afgørelse om konsekvenser af manglende opfyldelse af deltagelses- og mødepligt foretages af uddannelsesleder i samarbejde med modulets undervisere og studievejleder.

9 8 I moduler med korte kliniske undervisningsperioder skal den studerende deltage i og møde op til planlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod eksempelvis patientforløb og fysioterapisituationer med henblik på at udvikle de beskrevne kompetencer i modulet. De studerendes mødepligt i de kliniske undervisningsperioder har et omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen. Den studerende har mødepligt i den kliniske undervisning, og fravær må maksimalt udgøre 20 % samlet set for de tre korte praktikperioder sv.t. 4 dage. Overskrides dette, kan uddannelsesstedet sammen med den kliniske underviser tage beslutning om, at den studerende ikke kan deltage i modulets prøve jf. BEK nr af 16/12/2013 5, stk. 2 samt BEK nr 831 af 13/08/2008. Modulets prøver: Modulets prøve er baseret på Eksamensbekendtgørelsen, BEK. Nr af 16/12/2013. Den studerende er automatisk tilmeldt modulprøven ved påbegyndelse på modulet, og 1. prøveforsøg bruges. Modul 2 prøve Prøvens formalia Intern, mundtlig, praktisk prøve, der på baggrund af praktisk demonstration og mundtlig redegørelse bedømmes ud fra 7-trinsskalaen med udgangspunkt i modulets læringsmål. Grundlaget for bedømmelsen bygger på eksaminandens individuelle præstation. Prøvens grundlag Der udarbejdes 10 cases som dækker modulets pensum med relation til indhold og læringsmål. Cases udleveres til de studerende senest én teoriuge før prøvens afholdelse. Prøvens forløb Den studerende har i forvejen trukket en case i en lukket kuvert under overværelse af eksaminator. Dagen før den tildelte prøvedag kl lægger studieservice listen med navne og cases på Fronter under Modul 2/Eksamen. Ved selve prøven, dagen efter, må den studerende medbringe noter svarende til 1 side og en medstuderende agerer casen. Prøven varer 25 minutter, hvoraf den overvejende del anvendes til praktisk demonstration af undersøgelse og behandling af problemstillinger i relation til casen. Prøvens tidsramme: Prøve Votering og tilbagemelding 25 min. 10 min. Besvarelsens form

10 9 Besvarelsen har form af en praktisk demonstration af manuelle undersøgelses- og massageteknikker på en medstuderende eller borger og en mundtlig redegørelse med afsæt i pågældende demonstration og den tilknyttede case. Bedømmelseskriterier som vedrører modulets interne, mundtlige, praktiske prøve I det nedenstående refererer forkortelsen LM til det respektive LæringsMål som kriteriet knytter sig til. Den studerende skal: Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer (LM 1). a) Vurdere vævsstrukturer via inspektion, palpation og muskelfremkaldelse b) Vurdere vævsfylde, konsistens, homogenitet, stivhedsgrad samt smertesvar i muskel- og senevæv på borger/medstuderende c) Vurdere personens autonome og emotionelle reaktioner på berøring Identificere udvalgte anatomiske strukturer gennem inspektion, palpation og muskelfremkaldelse (LM 2) Redegøre for udvalgte anatomiske strukturers placering i forhold til hinanden(lm 3) d) Beskrive anatomiske strukturer med relation til pelvis, UE, lumbalcolumna, thorax og abdomen e) Anvende/redegøre for teorier om toniske og fasiske muskler Anvende berøring/massage som del af professionel behandlingsteknik og kommunikationsform (LM 4) f) planlægge og udføre en massagebehandling med anvendelse og justering af klassiske massagegreb til behandling af forandringer i muskler og sener på medstuderende/borger. Dette på baggrund af en forudgående systematisk undersøgelse. g) demonstrere og redegøre for hvorledes undersøgelse og behandling gennem kommunikation, nærvær og opmærksomhed foretages i tæt samarbejde med medstuderende og patient. h) Anvende og redegøre for udspændingsprincipper teoretisk og praktisk.

11 10 Planlægge, udføre og justere en given massagebehandling med anvendelse af klassiske massagegreb. Herunder udvise opmærksomhed og nærvær overfor patienten i forbin- delse med behandlingen (LM 5) i) Demonstrere en klassisk manuel behandling, tilpasset patientens vævstilstand og reaktioner, hvor relevante håndgreb afløser hinanden på en flydende måde. j) Redegøre for hypoteser og årsager vedrørende fysiske, fysiologiske og psykiske reaktioner på den givne behandling samt observere og agere på reaktioner fra medstuderende k) Ændre og justerer egen adfærd i overensstemmelse med patientens verbale og nonverbale reaktioner Redegøre for hypoteser og årsager vedrørende fysiske, fysiologiske og psykiske reaktioner på berøring og massage og kunne reagere og justere det fysioterapeutiske tiltag i forhold til disse reaktioner (LM 6) l) Redegøre for den forskningsbaserede og empiriske viden om berøring/massagens mekaniske, fysiologiske, psykiske, sociale og kulturelle virkning og betydning. m) Redegøre for indikationer og kontraindikationer for manuel vævsundersøgelse og -behandling. Anvende hensigtsmæssige arbejdsteknikker ved eget arbejde samt ved personforflytning (LM 7) n) Demonstrere anvendelse af hensigtsmæssige forflytninger, arbejdsstillinger og bevægelser i relation til patienthåndtering. (specifikke lejringer for patienter med neurologiske lidelser undtaget). o) Redegøre for principper og overvejelser for ovenstående samt evaluere egen anvendelse af disse teknikker i forhold til den aktuelle situation

12 11 Redegøre for overvejelser vedrørende samhandling og kommunikation i en professionel relation og interaktion, samt redegøre for sundhedsfaglig kommunikation ud fra forskellige teoretiske perspektiver (LM 8) p) Indgå i en professionel relation og interaktion hvor den studerende lytter og responderer i en anerkendende dialogform med patienten /borgeren om aspekter i vedkommendes livssituation i den givne situation. q) Desuden skal den studerende kunne redegøre for sundhedsfaglig kommunikation ud fra forskellige teoretiske perspektiver r) Beskrive udvalgte kommunikationsteorier og disses betydning for den sundhedsfaglige kommunikation. s) Præsenterer erfaringsbaserede kritiske overvejelser for, hvorledes han/hun indgår i samspillet med patienten i forbindelse med berøring og relation og på hvilken måde dette påvirker forløbet af undersøgelse og behandling Lytte og respondere i en anerkendende dialogform med patienten/borgeren om aspekter af vedkommendes livssituation i en given situation (LM 9) t) Demonstrere anvendelse af anerkendende undersøgelse og samtale, herunder u) Optage anamnese der afdækker patientens fysiske, psykiske og sociale ressourcer og begrænsninger Reflektere over egen oplevelser ved anvendelse af berøring og massage (LM 10) v) Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation (LM 11) Tilmelding til modulprøve: Påbegyndelse af et modul medfører, at den studerende automatisk er indstillet til prøve/prøver på det pågældende modul. Det er ikke muligt for den studerende at framelde sig prøven. Undlader den studerende at møde op til mundtlig prøve eller undlader at aflevere et skriftligt produkt indenfor tidrammen i tilfælde af skriftlig prøve, betragtes dette som et prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvor en studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom med efterfølgende lægedokumentation. Bedømmelse

13 12 Bedømmelsen munder ud i en karakter efter 7-trins-skalaen. Prøven er bestået, når den studerende har opnået karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om. Ved ikke bestået prøve har den studerende mulighed for at indstille sig til en ny prøve. Den studerende har i alt 3 prøveforsøg. Særlige prøvevilkår I forbindelse med ansøgning om særlige prøvevilkår (jf. Prøveregler, University College Sjælland, 1. september 2015, pkt. 5.9) bedes den studerende henvende sig personligt til studieadministrationen. Regler for omprøve Ikke bestået prøve kan tages om ved omprøve dato herfor fremgår af eksamensoversigt oplyst ved semesterstart. Bestås modulprøven ikke, er den studerende automatisk tilmeldt omprøve jf. Eksamensbekendtgørelsens 6, stk. 2, hvor 2. prøveforsøg bruges. Regler ved omprøve er de samme som ved ordinær prøve. Regler for sygeprøve Sygeprøve afholdes under forudsætning af, at der foreligger en dokumentation fra den studerendes egen læge vedr. den studerendes fravær i prøveforløbet. Den studerende afholder udgifter hertil. Sygeprøven tilrettelægges under hensyntagen til den studerende og de praktiske muligheder. Regler ved sygeprøve er de samme, som ved den ordinære prøve. Klagemulighed Eventuel klage over den interne prøve indgives i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr af 16/12/2013 og skal være fysioterapeutuddannelsen i hænde senest 2 uger efter, at resultatet af prøven er meddelt. Øvrige forhold For øvrige forhold vedrørende prøver i UCSJ henvises der til Prøveregler University College Sjælland, september Referencer Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi, BEK nr. 831 af 13/08/2008

14 13 Prøveregler, september 2015.

15 Bilag 1: Vigtige opmærksomhedspunkter i fbm. klinisk undervisning Du forventes at udvise studieansvarlighed i forbindelse med praktikken ved at tage din del af ansvaret for et godt praktikforløb allerede i forberedelsesfasen ved at gøre følgende: Du skal som studerende tage kontakt til den kliniske underviser på praktikstedet, når pladserne er blevet fordelt på holdet og senest 3 uger før praktikstart 14 Kontakt den kliniske underviser på praktikstedet mhp at afklare praktiske forhold (fx, hvorvidt der skal anskaffes børneattest eller straffeattest mm.) Sende oplysningsseddel fra bilaget i portfolioen til den kliniske underviser, hvor især op- lysning om cpr.nr er vigtigt til oprettelse i praktikstedets IT-system Du skal have opdateret din port folio herunder patientlister fra tidligere klinisk undervisning. Den studerendes port folio vil blive gennemgået i forbindelse med opstart af den kliniske undervisning i forhold til at afklare, hvilke erfaringer den studerende har med sig fra tidligere kliniske undervisningsperioder samt den studerendes øvrige erfaringer. Det er et fælles ansvar for studerende og klinisk underviser, at sikre at den studerende i størst muligt omfang drager nytte af disse erfaringer. Nærlæse modulbeskrivelsen

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Bilag 2 Studieordningen beskriver uddannelsens

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Januar 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 11 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning 2013 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Fællesdel... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Varighed og ECTS-point... 3 2.3 Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere