MANUAL for brug af HYSAN og BIOX ved skimmelafrensning 06/09/07 Kontakt: Protox telefon Vers.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL for brug af HYSAN og BIOX ved skimmelafrensning 06/09/07 Kontakt: Protox telefon 75504022 Vers.1"

Transkript

1 AFRENSNING af SKIMMELSVAMP, BAKTERIER mv. med HYSAN OG BIOX Hvorfor HYSAN ell. BIOX? Begge produkter er indeklimaneutrale og afgasser derfor ingen stoffer til indeluften efter optørring i modsætning til de fleste andre desinfektionsmidler. Hvad skal jeg bruge hvor? HYSAN Vægge, puds, tapet, blank mur mv. Bjælker, brædder Fundamenter i kældre Undertag af krydsfiner BIOX Betonoverflader - vandret FORBEREDELSER: Fjern alt angrebet byggeaffald, isolering, mur/betonrester, snavs mv. Sørg for MEGET omhyggelig oprydning inden igangsætning af afrensning. HUSK skimmelafrensning er sidste proces i udbedringsforløbet - altså INGEN andre håndværkere der borer huller, brækker ned, flytter rundt på byggematerialer osv, mens man udfører skimmelafrensning eller efter. OBS! Ved dybereliggende skimmelangreb i fx. pudsvæg eller træ, kan det være nødvendigt helt at FJERNE den angrebne overflade, da skimmelsvampen er groet ind i overfladen. Ellers risikerer man at trække skimmel ud af væggen ved afrensningen og få kasseret arbejdet. Aftal evt. med ansvarlig RÅDGIVER hvilket renheds-niveau der skal opnås! Dette SKAL altid testes inden igangsætning. HYSAN behandling: AFPRØVNING AF METODE: Ved større afrensningsopgaver udvælges et lille testområde hvor man afprøver den afrensningsmetode man vil anvende. Fx. laves 3 felter på 20x20 cm som afrenses med HYSAN fortyndet 1:1, 1:2 og 1:3. Evt. afprøves også en halvt-aktiveret HYSAN (kontakt PROTOX). På baggrund af en kvalitetskontrol med ProClean (hurtig test) ell. anden metode vælges den mest effektive fortynding. Aftal evt. med RÅDGIVER inden afrensning igangsættes. HVORDAN FORTYNDES HYSAN? Koncentreret HYSAN - til særligt genstridig misfarvning 1:1-1 del HYSAN + 1 dele vand - til svære angreb 1:2-1 del HYSAN + 2 dele vand - middelsvære angreb 1:3-1 del HYSAN + 3 dele vand - lette angreb Side 1

2 HVORDAN AKTIVERES HYSAN? Der tilsættes 100 ml. aktivator til 20 ltr. HYSAN dagen før anvendelse OBS! aktivering medfører 100% personbeskyttelse som for BIOX-behandling! REDSKABER: Havesprøjte Beskyttelseshandsker Børste af typen halvstiv nylon Afdækning Klude til optørring af spild Ventilation/ luftrenser (?) Åndedrætsværn B2/P3 ProClean kvalitetskontrol vatpinde (evt. anden test) STANDARD AFRENSNING med HYSAN: Ved skimmelsvampeafrensning er det vigtigt at man inden større arbejder igangsættes, foretager en afprøvning af hvilken koncentration af HYSAN der virker bedst på den skimmelangrebne overflade og materialetype. Afrensning med HYSAN kan kombineres med mekanisk afrensning efter behov, fx. afslipning, isafrensning, højtryksrensning med hed vand osv. Den mest anvendte metode er beskrevet i det følgende: 1. Overfladen støvsuges grundigt med HEPA-filter. 2. En opløsning af HYSAN og vand - fx. 1 del HYSAN dele vand - opblandes i en 5 liters havesprøjte (Gloria, Ginge ell. lign.) 3. Den skimmelangrebne overflade påsprøjtes HYSAN-opløsningen og overfladen bearbejdes grundigt med en nylon-børste indtil skimmelangrebet er løsnet fra overfladen. Forbrug ca. 1/2 liter pr. m Den bearbejdede overflade skylles nu ren med HYSAN-opløsningen fra havesprøjten. Derved fjernes mest muligt sporer, partikler og snavs fra overfladen. 5. Den "våde" Hysan-behandlede overflade bør nu stå i op til 1 døgn og virke i overfladen, hvorved restlugtstoffer iltes (oxideres). 6. Efter 1 døgn's virketid kan overfladen evt. aftørres med rent vand. 7. Er der risiko for genvækst på grund af vedvarende fugt i underlaget, kan der efterbehandles med PROTOXSKIMMEL. Side 2

3 EGEN - KVALITETSKONTROL: ProClean hvis vatpind bliver snavset om igen! ProClean-test ca. 5 minutter efter afvaskning! ProClean Overfladen (ca. 5x5 cm ) svabres med vatpinden. Vatpinden sættes tilbage i hylsteret hvorefter pipetten i toppen knækkes og væsken trykkes ned over vatpinden. Rystes forsigtigt. Farvereaktion aflæses efter 10 minutter. Skal give klar grøn farvereaktion. Anvend et rimeligt antal prøver pr. areal så bedst mulig sikkerhed opnås. Se bilag 1 for yderligere info om analysemetoder LOGBOG Der skal ved større opgaver altid føres logbog hvor væsentlige detaljer om opgavens udførelse, herunder kontroller nedskrives. Fx. fortyndinger, specielle forhold, præcis placering og tidspunkter for både egen- og ekstern kvalitetskontrol. TÅGESPRØJTNING FOR LUGTFJERNELSE HYSAN anvendes ved tågesprøjtning til både at desinficere og fjerne dårlig lugt fra skimmelvækst, sodskader efter brand, bakterievækst, urin, fæcalier, døde dyr/mennesker etc. Se også AbScent lugtfjerner. Der anvendes egnet tågesprøjtningsudstyr som fx. B&G, Wanjet eller lign. Tågesprøjten fyldes med HYSAN, koncentreret eller fortyndet 1:1. Rummet der skal behandles, fx. krybekælder, lukkede hulrum, beboelsesrum mv. fyldes med HYSANtågen og rummet forsegles. 1-3 dage efter ventileres rummet grundigt og effect vurderes. Tågesprøjtning bør generelt ikke foretages uden forudgående mekanisk afrensning af de angrebne overflader. RENSNING AF VENTILATIONSKANALER Anvendt som tågesprøjtning er HYSAN særdeles velegnet til at desinficere ventilationssystemer eventuelt efter forudgående mekanisk rensning. UDDANNELSE Ingen påkrævet. SIKKERHED Læs sikkerhedsdatablad inden anvendelse. Ved tågesprøjtning skal anvendes helmaske med B2/P2-filter. Må ikke udsættes for temp. over 50 celsiusgrader. FOREBYGGELSE Er der behov for at forebygge mod fremtidige skimmelangreb bør man efterfølgende anvende PROTOXSKIMMEL. EKSTERN KONTROL Ekstern kvalitetskontrol udføres efter ca. 1 døgn. Side 3

4 VENTILATION Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse og i udtørringsperioden. FORBRUG Ca. 1/2 liter brugsopløsning pr. m2 overflade alt efter overfladens beskaffenhed og sugeevne. KORROSION HYSAN kan forårsage korrosion på visse metaller ved højere koncentrationer. Derfor bør disse beskyttes ved især tågesprøjtning. OPBEVARING Skal ske mørkt og køligt. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler. BILAG 1 Lidt om kvalitetskontrol Der findes forskellige metoder til kvalitetskontrol. I det følgende er beskrevet nogle af de typisk anvendte metoder: MycoMeter er en kemisk test der udføres med en vatpind og som måler på nogle kemiske bestanddele i skimmelsvampen. Anvendes denne test, er det vigtigt at overfladen skylles meget grundigt efter behandling, da døde skimmelsvampepartikler der måtte være tilbage på overfladen ellers vil give udslag på testen. Ved et måletal på mere end ca. 25, vil afrensningen ofte blive kasseret. Ved korrekt anvendelse af HYSAN vil det normalt ikke være et problem at opnå måletal på under 25. Testen fortæller ikke noget om hvilke skimmelsvampe der er tilstede. Pro-Clean er en ny metode som på en nem måde viser forekomsten af protein på en angrebet overflade. Således indeholder skimmelsvampe proteiner som bl.a er de stoffer man ved kan fremkalde allergiske reaktioner hos skimmeloverfølsomme personer. Også her skal man være grundig med afrensningen, men Hysan er effektiv til at denaturere de fremmede proteiner. Kontaktaftryk er en meget brugt metode når man vil artsbestemme hvilke skimmelsvampe der er tilstede. Det er dog nødvendigt at dyrke aftrykkene i laboratoriet, hvorfor der må påregnes 4-7 dages svartid. Kontaktaftryk fortæller om skimmelsvampen er død og ikke nødvendigvis om den er fjernet. I indemiljøet bør det altid tilstræbes at en overflade angrebet af skimmelsvampe afrenses til et renhedsniveau der mindst modsvarer det der forefindes på ikke skimmelsvampeangrebne overflader - dvs. ringe vækst - max. 10 kolonier ved aftryk på kontaktaftryk. Tapeaftryk/materialeprøver gør det muligt direkte i mikroskop at konstatere skimmelforekomsten herunder om den er fjernet ved afrensningen. Uanset hvilken kontrolmetoder der anvendes er det vigtigt at være meget omhyggelig med udførelsen af arbejdet. Husk - det er ikke tilstrækkeligt bare at udtørre og/ell. dræbe skimmelsvampevæksten. Den skal som udgangspunkt også fjernes, da både døde og levende skimmelsvampe indeholder de samme allergifremkaldende stoffer. Side 4

5 BIOX behandling: BIOX kan kun bruges aktiveret. HVORDAN AKTIVERES BIOX? Der tilsættes 160 ml. aktivator til 20 ltr. BIOX min. 24 timer før anvendelse. Den aktiverede BIOX skal antage en citrongul farve 24 timer efter aktivering og inden brug. REDSKABER: Fejekost. Vandkande med spredetud/bom. Beskyttelseshandsker Beskyttelsesdragt Afdækning af metaller. Kraftig ventilator, Ø=250 ell. mere. Klordioxid måler en fordel (sikkerhedsudstyr) Åndedrætsværn B2/P3 med øjenbeskyttelse, gerne luftforsyning. ProClean kvalitetskontrol vatpinde (evt. anden test) STANDARD AFRENSNING med BIOX: FORBEREDELSE: - se tidligere beskrivelse på side 1. Ventilationsanlæg klargøres således at udblæsningsluft ledes ud i det fri hvor der ikke er risiko for at uvedkommende personer vil komme i kontakt med udblæsningsluften. Der skal tages hensyn til vindretning. Det vil være bedst om der er monteret fx. en flexslange på ventilatoren som kan flyttes med rundt under behandlingen. BIOX-behandling udføres bedst af 2 personer. Den ene udfører påføringen og den anden bearbejder BIOX en på overfladen. 1. Der støvsuges grundigt med HEPA-filter. 2. Den aktiverede BIOX hældes på en vandkande. BIOX en vandes langsomt ud på betondækket med ca. 0,5-1 liter/m 2. Med fejekosten skubbes væsken med rolige bevægelser rundt og BIOX en SKAL holdes på overfladen i minimum 60 sekunder. Det er vigtigt ikke at skrubbe med børsten, da BIOX en derved mister sin effekt. 3. Påføring udføres kontinuerligt af den ene person i takt med at den anden person bearbejder BIOX en indtil hele overfladen er behandlet. 4. I takt med at BIOX vandes ud på overfladen og man arbejder sig igennem rummet FLYTTES ventilationen med for at fjerne så meget overskydende BIOX-afgasning som muligt. 5. Forløbet tager derfor ca. 1 minut/m 2 ell. ca. 1 time pr. 60 m 2. - fortsættes Side 5

6 6. Når den meste klordioxid- afgasning er aftaget efter minutter, foretages kontrolmåling med klordioxidmåleren ved gulvniveau. Først når denne viser et niveau under 0,1 ppm må åndedrætsværn fjernes og brugere af rummet kan igen bevæge sig rundt i lokalet. 7. Overskydende væske på betondækket tørres op, eller får lov at fordampe. Evt. anvendes affugter. UDDANNELSE Må kun anvendes af uddannet personale. SIKKERHED Læs sikkerhedsdatablad inden anvendelse. Der skal minimum anvendes helmaske med B2/P3-filter. Må ikke udsættes for temp. over 50 celsiusgrader. Ved arbejde i kældre, dvs under terrænhøjde skal der anvendes ekstern luftforsyning, da klordioxid er tungere end luft og derved vil kunne fortænge ilten. Medarbejdere der er overfølsomme overfor klor må ikke udføre behandlingen. FOREBYGGELSE Er der behov for at forebygge mod fremtidige skimmelangreb bør man efterfølgende anvende PROTOXSKIMMEL. KONTROL Kvalitetskontrol udføres umiddelbart efter behandling. Der kan anvendes fx. ProClean som egenkontrol. Øvrige kontrolmetoder kan anvendes som ekstern kontrol. VENTILATION Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse og i udtørringsperioden. Der skal etableres tvangsventilation under behandlingens udførelse jf. ovenstående. HOLDBARHED Ca. 3-4 uger efter aktivering KORROSION BIOX kan forårsage korrosion på visse metaller. Derfor bør disse beskyttes under behandling (fx. emhætte-inddækninger, knagerækker, lamper, elektronik ell. lign.) OPBEVARING Skal ske mørkt og køligt med tæt tilskruet låg. Side 6

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 1 Før du maler Hvornår kan jeg male?........... 3 Ventilation...4 Fjernelse af gammel maling....... 4 Affedtning og rengøring...5 Slibning...6 Spartling...8 Udregning af malingsareal....9

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Tak, fordi du har valgt Hempel

Tak, fordi du har valgt Hempel - Tak, fordi du har valgt Hempel Velkommen til Hempels Den Lille Søstærke, som du kan bruge som en hjælp til enhver maleopgave. Denne manual giver dig ikke kun oplysninger om hele vores sortiment, men

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed RF- - Kvalitet & grundighed Velkommen til Velkommen har historie tilbage til 1987, med generationsskifte i 2005. Med løbende nye tiltag og opgradering af vores serviceniveau leveres i dag en bred vifte

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Mundpleje, hvor der er specielt behov

Mundpleje, hvor der er specielt behov Mundpleje, hvor der er specielt behov professional dental care Forord Denne pjece er udarbejdet af Gunhild Langballe og Margrethe Skov. Begge er autoriserede tandplejere og har en lang og bred klinisk

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk indendørs Kom rigtig godt i gang Med denne guide giver vi vores viden og erfaring videre til dig, så du står tilbage med det bedste resultat.

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere