HUSSVAMP LABORATORIET ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSSVAMP LABORATORIET ApS"

Transkript

1 HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon A/B 19 c/o Jonas Dhyrbye Absalonsgade 19, 1. th København V Sagsnr Dato JCS/hlj Indeklimaundersøgelse A/B 19, Absalonsgade 19, kælderen, 1658 København V Efter aftale har vi den 8. april 2011 besigtiget kælderen i ovennævnte andelsboligforening med henblik på at opspore eventuelle mikrobiologiske indeklimaproblemer som f.eks. skimmelangreb. Ved besigtigelsen var repræsentanter fra andelsboligforeningen til stede. Undersøgelsen koncentrerede sig om kælderrum mod naboejendom, hvor der i forbindelse med oprydning eller flytning, er konstateret misfarvninger på murværk, som mistænkes for at være skimmelvækst. Undersøgelsesmetoder Vi har brugt følgende undersøgelsesmetoder: Fugtighedsmåling Træfugtighed måles med den elektroniske fugtighedsmåler Gann Hydromette, blue line compact, for intervallet 0-28 %. For murværk og andre bygningsmaterialer kan man få en indikation af fugtindholdet, ved at anvende den elektroniske fugtindikator Gann Hydromette HB 30. Træfugtigheder over 14 % kan give anledning til skimmelvækst, mens man for trænedbrydende svampe skal over 20 %

2 Direkte mikroskopi Prøvematerialet blev undersøgt under stereolup (10-40 ganges forstørrelse) for at konstatere, om der er tale om skimmelangreb og for at få et indtryk af omfanget af angrebet. Desuden blev skrab fra overfladen eller tyndsnit af prøvematerialet undersøgt i lysmikroskop ( ganges forstørrelse) for at slægts- eller artsbestemme eventuelle skimler. I resultatet angives for skimler dels deres vækst på materialet efter en firedelt skala, dels det relative antal af sporer også efter en firedelt skala. For bakterier angives det relative antal af celler efter en firedelt skala. Skimmelvækst Antal sporer/bakterieceller Betegnelse Dækningsgrad Betegnelse ca. antal/cm² ingen 0 % ingen 0 ringe 1-10 % få moderat % en del > massiv % mange >1000 Overfladeanalyse med kontaktskåle Prøver udtages med kontaktskåle med maltekstrakt agar (MEA) ved at presse agarfladen mod den bygningsdel, som ønskes undersøgt. Agarskålen inkuberes 3-4 dage ved 28EC og de fremvoksede kolonier tælles. Resultatet angives efter en firedelt skala med værdierne: ingen, lav, middel og høj kimbelastning. Der angives værdier dels for skimmelsvampe, dels for gær og bakterier. De to sidstnævnte grupper kan ikke kendes fra hinanden på koloniernes udseende, men kun under mikroskopet (se artsbestemmelserne). Betegnelse Antal kolonier Indikationer per skål ingen 0 Ingen skimmelvækst lav 1-10 Ingen skimmelvækst, enkelte aflejrede sporer i støv, normalt baggrundsniveau middel Ringe skimmelvækst, over normalt niveau eller sporeophobning i støv høj >50 Moderat til massiv skimmelvækst Kontaktskålen har et overfladeareal på 25 cm². Kimbelastningen giver et relativt mål for mængden af kim, som findes i luften omkring prøvestedet, og viser direkte koncentrationen af levende kolonidannende enheder på den undersøgte overflade

3 Skimmelsvampene arts- eller slægtsbestemmes for at konstatere, om der forefindes allergifremkaldende (A) eller giftproducerende (T) arter. Når en art betegnes som dominerende, er det enten fordi den udviser høj kimbelastning (>50 kolonier), eller fordi mere en 80 % af kolonierne tilhører denne art (både ved middel og høj kimbelastning). Bakterier artsbestemmes ikke, dog bliver gruppen af Aktinobakterier (= Strålesvampe ) angivet separat, hvis de forefindes. Undersøgelse I undersøgt kælderrum er der på vægge mindre misfavninger og saltudtræk. Der er tegn på opfugtninger fra gulv og cirka 1 2 meter op. I henhold til vores oplysninger er der tidligere udført en fugtspærre i forbindelse med renovering omkring fundament og murværk. I bjælker er der enkelte steder foretaget en forebyggende imprægnering med ventiler. Prøve 1 Prøve 2 er en materialeprøve i form af puds udtaget til direkte mikroskopi. er et aftryk udtaget med en kontaktskål på væg i kælderrum. Den øvrige del af kælderen er visuelt besigtiget i områder, der har været tilgængelige. Der er kælderrum, som har en kraftig fugtrelateret lugt og, som er meget opmagasinerede. Enkelte steder i bjælkeender og vederlag mod murværk er der udført en forebyggende imprægnering. Dette er dog tilsyneladende ikke gjort konsekvent og mangler flere steder. Prøveresultat Prøve Materiale/prøvested Arter P.1 Puds/kældervæg Skimmel moderat vækst en del sporer Bakterier - mange

4 Overfladeanalyse med kontaktskåle Prøve/ Prøvested Type Kolonier pr. skål P.2/Kælder Skimmel >400 væg Gær + Bakterier >100 Kontaktskålens overfladeareal er 25 cm². Kimbelastning Høj Høj Arter Artsdominans Mycelia sterilia, dominerer Penicillium chrysogenum (T) Aspergillus candidus (T) Bakterier, dominerer Det vedlagte billedark viser det undersøgte kælderlokale. Diskussion Direkte mikroskopi Ved direkte mikroskopi af puds fra kældervæg var der moderat vækst af skimmel og en del sporer. I prøven var der mange bakterier til stede, hvilket indikerer opfugtninger. Dette er også målt på stedet. Overfladeanalyse Prøve P.2 viste høj kimbelastning bestående af skimmelsporer og bakterier. Ved høj kimbelastning af skimmel vil der være så mange sporer i luften, at det kan give helbredsproblemer for personer, der opholder sig i rummet igennem længere tid. Det gælder især, hvis der er tale om små rum og hvis store flader (flere kvadratmeter) er inficeret. Det er specielt symptomer på indeklimasyge som gør sig gældende, og giver sig udslag i irriterede slimhinder, hoste, snue, kløe, muskel- og ledsmerter m.m. Ved længere tids ophold i rum med høj kimbelastning af skimmel kan der ske en sensibilisering, således at man reagerer med ovennævnte symptomer blot ved kort tids eksponering og ringe forekomst af skimmelsvampe. Høj kimbelastning af bakterier indikerer høj fugtighed i konstruktionen, men udgør normalt ikke noget helbredsproblem, idet de lever i vandigt miljø og har svært ved at blive luftbårne. Der kan dog forekomme lugtgener og visse bakterier kan frigive giftstoffer (endotoksiner) når de dør, fx ved udtørring af konstruktionen. Det skal bemærkes, at prøven er udtaget i kælderrum, som ikke benyttes til regelmæssige ophold eller opholdsrum generelt, hvorfor påvirkningen til personer og andre områder vil være minimal

5 Artsbestemmelse: Artsbestemmelsen viser, at der forekommer dominans af et sterilt mycelium, Mycelia sterilia, Mycelia sterilia er ikke en bestemt art, men derimod en fællesbetegnelse for arter, som hverken danner kønnede eller ukønnede sporer. Nogle arter som tager lang tid om at producere sporer i kultur, dvs. mere end de 3-4 dage, som vi normalt anvender, vil også blive placeret i denne kategori. Arterne kan godt være enten toksiske eller allergifremkaldende, eller producere helbredsskadelige VOC-stoffer, men det kan ikke påvises med den anvendte undersøgelsesmetode. Når en art er dominerende i en prøve, og der eventuelt kun er få andre arter til stede, tyder det på at den gror på stedet. I prøver med mange forskellige skimmelarter, hvor ingen af dem dominerer, er det ofte et tegn på, at sporerne er slæbt ind med støv udefra. Konklusion Ved besigtigelsen af ovennævnte kælder er der på kældervæg fundet afskalninger og mindre misfarvninger. Efter endt prøveanalyse har vi påvist vækst af skimmel på væg ligesom der ved den visuelle besigtigelse også er saltudtræk. Vi vurderer, at årsagen til opfugtningerne primært skyldes opstigende grundfugt. Da der tidligere har været vandskade i naboens kælder kan vi dog ikke udelukke, at en del af opfugtningerne kan stamme herfra. Fugt i kældergulv og den nederste del af væggen vil forekomme i andre rum på grund af bygningens alder og konstruktionens opbygning. Vi anbefaler, at man ved brug af kælderen ikke opmagasinerer organisk materiale direkte mod kældergulv eller vægge. Disse bør opklodses på uorganiske opklodsninger f.eks. metalfødder e.l. Ved brug af træpaller skal disse ligeledes opklodses. I det undersøgte kælderrum, hvor vi har fundet skimmel, bør man inden rummet igen benyttes, afrense væggene ved afslibning/fjernelse af løstsiddende puds og saltudtræk. Efterfølgende kan væggen afvaskes med f.eks. Rodalon. Da området ikke benyttes til regelmæssigt brug eller opholdsrum vurderer vi, at der kun er minimal påvirkning til personer, som færdes i kælderen. Ved oprydning i kælderrum bør man kassere alt inficeret inventar, som ikke har en egentlig værdi f.eks. kasser, mapper o.l

6 Er der møbler, som har taget skade, kan disse afvaskes med et mildt desinfektionsmiddel f.eks. Rodalon. Ved fremtidig renovering af kælderen anbefales det, at man fjerner den nuværende løstsiddende plastmaling og maler disse vægge med en helt uorganisk silikat- eller cementbaseret maling. Dette vil hjælpe med at affugte områderne og være mere modstandsdygtig mod f.eks. bakterier og skimmel. I bjælkelag sidder der flere steder ventiler, som er isat før forebyggende imprægnering. Der er enkelte steder, hvor denne imprægnering tilsyneladende ikke er udført konsekvent og korrekt. Man bør derfor overveje at få gennemgået den forebyggende imprægnering og eventuelt få suppleret denne i områder, hvor den ikke er udført korrekt. Vi står gerne til disposition med yderligere rådgivning. Med venlig hilsen HUSSVAMP LABORATORIET Jens Christian Sterler Bygningsingeniør M.IDA Vedlagt: 1 rapport m. bilag + mail: Billedark 01 Skimmel & indeklima Svampe- og Rådskader i træ Faktura

7 * E = H 5 = C ) * ' ) > I = I C A A H A $ # & > A D = L 8 5 = C I H '! 2 * E A, A A H I C J A H L C * E A 8 C E A E C D L A H A H I C A H H K 1 C A B K C J J A C A H H A C E I J H A H A J ) 2 ) * 4 ) ) F 5 * ; / * * - % ' # 8 -, * 6. " # $ $ $ $

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2

Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2 Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Vedtægt Rybjerg kirkegård Sag: Vedtægt

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning...

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg

Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg Bolius Boligejernes Videncenter

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere