RY KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 115 Boligområde og jordbrugsparceller. Lokalplan for åben/lav boligområde og jordbrugsparceller i Tørring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RY KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 115 Boligområde og jordbrugsparceller. Lokalplan for åben/lav boligområde og jordbrugsparceller i Tørring."

Transkript

1 RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115 Boligområde og jordbrugsparceller Lokalplan for åben/lav boligområde og jordbrugsparceller i Tørring. 13. december 2005

2 INDLEDNING Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen. Lokalplanen bestemmer, hvordan den fremtidige udvikling i et område skal være. En lokalplan fastsætter bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere om anvendelsen at fast ejendom og om bebyggelsens regulering m.v. Lokalplanens indhold Lokalplanen består af 4 dele: 1. En beskrivelse, der fortæller om baggrunden for lokalplanen, en gennemgang af områdets historie, eksisterende forhold samt fremtidige brug. 2. En redegørelse med oplysninger om lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området. 3. Lokalplanens bestemmelser indeholder de juridisk bindende bestemmelser for områdets bebyggelse og øvrige anvendelse. 4. Kortbilag. Lovgrundlag Lovgrundlaget for at udarbejde og vedtage en lokalplan er Lov om planlægning. (Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004). Tinglysning Når Byrådet har vedtaget en lokalplan, bliver den tinglyst på de ejendomme, planen omfatter. Yderligere oplysninger kan fås på Teknisk Forvaltning: Tlf Åbningstider: Mandag-fredag: Torsdag tillige: Telefontider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse: Lokalplanområdet...7 Eksisterende forhold...8 Fremtidige forhold...9 Redegørelse A. Lokalplanens forhold til anden planlægning...11 B. Teknisk forsyning...13 C. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bestemmelser: 1.0 Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej, sti og parkeringsforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og beplantning Forudsætning for ibrugtagning Grundejerforening Servitutter Dispensationer Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning...25 Kortbilag: Matrikelkort Bilag 1 Lokalplankort for område I, II og III Bilag 2

4 BESKRIVELSE TØRRING LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdets beliggenhed Mål 1:5000 6

5 BESKRIVELSE Lokalplanområdet Lokalplanområdets beliggenhed og størrelse Lokalplanområdet omfatter et ca m² have og jordbrugsområde, der henligger som en ca m² del af matr. nr. 2a og ca m² del af matr. nr. 3k, Tørring By, Tulstrup. Lokalplanområdets beliggenhed er vist på modstående side. Områdets afgrænsning Mod nord afgrænses området af det åbne land med landbrugsarealer. Mod syd af bymæssig bebyggelse og Tulstrupvej. Mod øst af bymæssig bebyggelse. Mod vest af ejendommen Vestergård. Baggrund for lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra flere lodsejere, der i forbindelse med udarbejdelse af Planstrategi 2004 for Ry Kommune, har ønsket at etabler yderligere bebyggelse i den nordvestlige bydel. 7

6 BESKRIVELSE Eksisterende forhold Landskabet Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Tørring. Området er nogenlunde plant mod nord. Mod syd skråner terrænet let med fald mod Tulstrupvej. Der er fra området udsigt over det åbne land mod nord. Historisk baggrund Landsbyen Tørring tilhører en af kommunens ældste byer og menes ud fra bynavnet der ender på ing, at kunne dateres til en oprindelse fra før vikingetid. Tørring nævnes første gang på skrift i 1338 hvor en bonde skøder sin gård i Thørning til Øm Kloster. Af Øm Klosters jordebog fra 1554 fremgår, at 6 gårde i Tørring tilhører klosteret. Frem til udskiftningen i 1783 bestod byen af 8 10 gårde og enkelte gadehuse. Udskiftningen af de 10 gårde blev gennemført uden udflytning af gårdene og landsbyen bevarer sin oprindelige langstrakte form som en Randby hvor gårdene ligger i en lang række langs bygaden. I 1800 tallet udvides byen med en skole, mølle, smedje og købmandsforretning, der alle siden er nedlagt. I 1940 erne, 1970 erne og senere er opført en del beboelseshuse. Byggeskik Tørring by er gradvist blevet udbygget og består i dag af en blanding af gårde, samt ældre og nyere parcelhuse. Husenes hovedform er længehuse med symmetrisk saddeltag opført i blank mur. 8

7 BESKRIVELSE Fremtidige forhold Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter retningslinier for den fremtidige anvendelse af området til boligformål med mulighed for udstykning af 9 nye ejendomme. Målet er at styrke landsbymiljøet, således at den nye bebyggelse integreres med den eksisterende landsby. Lokalplanen skaber mulighed for, at der kan udstykkes enkelte byggegrunde til boliger, samt grunde til familier der ønsker at have hobbylandbrug (dyrehold og nyttehaver). Bebyggelsen skal udføres således, at der ved den ydre udformning opnås en god helhedsvirkning, idet der tages hensyn til det omliggende landskab og bebyggelse. Lokalplanområdet opdeles i 3 områder, som er placeret langs anlagt vej og stiforbindelse mellem Tulstrupvej og Skovsrodvej. Der åbnes mulighed for at drive erhverv fra ejendommene. Område I der er udlagt til 7 parceller med enfamiliehuse. Bebyggelsen må kun opføres indenfor et nærmere fastlagt byggefelt. Område II der er udlagt til 2 jordbrugsparceller med enfamiliehuse med mulighed for hobbylandbrug med ikkeerhvervsmæssigt dyrehold. Bebyggelsen må kun opføres indenfor et nærmere fastlagt byggefelt. Den øvrige del af parcellen må ikke bebygges, men må alene anvendes til jordbrug, mindre dyrehold, gartneri, frugtavl, havebrug, dyrkning, græsning og lignende. Område III benyttes uændret som hobbylandbrug. På området er beliggende stuehus, avlsbygninger og haveanlæg fra den gård hvorfra en del af lokalplanområdet udstykkes. Landbrugspligten er ophævet på ejendommen der har været og 9

8 BESKRIVELSE forsat benyttes som hobbylandbrug med ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Ejendommen har et jordtilliggende nord for lokalplansområdet. Veje Lokalplanområde I og III vejbetjenes fra Tulstrupvej. Lokalplanområde II vejbetjenes fra Skovsrodvej med forbindelse via privat fællesvej. Nye stier De anlagte veje forbindes med 2 sti således at der er forbindelse mellem Tulstrupvej og Skovsrodvej og branddamen og den åben landskab mod Nord af lokalplanen. Parkering Der etableres parkeringsforhold med parkering for 2 biler på grunden ved hver bolig. Beplantning Eksisterende beplantning i skel og træer bevares stedvist. Der etableres hæk i skel samt mellem hver bolig. Hække som bøg eller liguster. 10

9 REDGØRELSE A. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionsplanen Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med regionalplanen. Der har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen været rettet henvendelse til Århus Amt, som i svar af 3. november 2004 foreslår en udvidelse af byens bebyggelse mod nord til en linie med bebyggelsen langs Skovsrodvej. Kommuneplanen Kommuneplanen for Ry Kommune Kommuneplanen for Ry Kommune blev godkendt af Byrådet den 12. december Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der udarbejdet kommuneplantillæg (15-00), der ændrer landsbyafgræsningen med udvidelse af rammeområde LB.12. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i landzone vist på, kortbilag nr. 1. Lokalplanen erstatter landzone tilladelser, fordi der i planen er indsat konkret bestemmelser om udstykning, byggeri anvendelse m.m. ( jf. planloven 35 stk. 1 nr. 5). Højspændingsledning Lokalplanområdet gennemskæres af jordlagt højspændingskabel i øst vest retning. Der må ikke etableres anlæg eller bebyggelse inden for et 2 m tracé omkring ledningen uden forudgående kontakt til elforsyningsselskabet EnergiMidt. Naturbeskyttelsesloven 3 Der er i år 2000 etableret et vandhul i kort afstand fra lokalplanområdet. Vandhullet er omfattet af naturbeskyttelsesloven 3 og der må ikke foretages ændringer af vandhullets tilstand uden dispensation. Afstandskrav i forbindelse med beplantning, gødskning og sprøjtning m.m. skal respekteres i henhold til aftale af 25. juli 2005 mellem ejeren og Århus Amt.

10 REDEGØRELSE Landbrugsloven Der er landbrugspligt på en del af arealet. Landbrugspligten skal ved udstykningen af parcellerne ophæves. Landbrugspligten kan ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse ophæves på erklæring fra landinspektøren, uden tilladelse efter landbrugsloven 4 jf. bekendtgørelse 628 af 26. juli Miljøloven Dyrehold på jordbrugsparceller i lokalplanområdet Lokalplanens 3 åbner mulighed for, at lokalplanens område II og III kan anvendes til jordbrug med ikke-erhvervsmæssig dyrehold m.m. Dyrehold i området administreres på grundlag af regler i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om Miljøregulering af visse aktiviteter kap. 3. For dyrehold gælder endvidere Miljøbeskyttelseslovens regler. Såfremt der på den enkelte ejendom opføres staldanlæg, skal der etableres opbevaringsanlæg for husdyrgødning svarende til kravene for erhvervsmæssig husdyrhold, enten på parcellen eller centralt for alle parceller. Husdyrgødning skal være forsvarligt tildækket. Såfremt der ønskes anden opbevaring end anført, skal det godkendes af Teknisk Udvalg under hensyntagen til bestemmelse i miljøreglementet. Den enkelte husdyrbruger er ansvarlig for, at husdyrgødning udspredes på betryggende måde eller bortskaffes i overensstemmelse med de af Miljøministeriet til enhver tid gældende retningslinier. Medfører dyreholdet, tilhørende stalde samt anlæg i øvrigt væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan Teknisk Udvalg påbyde afhjælpende handlinger foretaget, eller nedlægge forbud mod aktiviteten. Der henvises til den til enhver tid gældende Miljølovgivning. 12

11 REDEGØRELSE Lov om miljøvurdering af planer Folketinget vedtog 5. maj 2004 Lov om miljøvurdering af planer. Loven trådte i kraft den 21. juli Miljø-screening Det er ikke nødvendigt med miljøvurdering af lokalplanen, da der kun er tale om et mindre område på lokalt plan i en eksisterende bebyggelse uden væsentlig indvirkning på miljøet. Museumslovens kapitel 8 Bygherre eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, kan forud for igangsætning af arbejdet anmode Silkeborg Museum om udtalelse. Findes der under jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Silkeborg Museum. B. Teknisk forsyning Elforsyning Sker fra Energi Midt. Vandforsyning Sker fra Alling-Tørring Vandværk. Varmeforsyning Individuel opvarmning. Kloakforsyning Lokalplanområdet vil omfatter af den kommende kommunes spildevands-plan for Ry Kommune. Kloakering udføres som separatsystem, hvor spildvand bortledes til renseanlæg og regnvand nedsives på den enkelte ejendom, såfremt jordbundsforholdene tillader det. Der er på den sydlige del af området ved Tulstrupvej beliggende en pumpebrønd for spildevand. Dagrenovation Affaldsstativer skal placeres efter Arbejdstilsynets bestemmelser, d.v.s. tæt på vejarealet, jf. regulativ for husholdningsaffald. 13

12 BESTEMMELSE Lokalplan nr. 115 Boligområde og jordbrugsparceller i Tørring I henhold til Lov om Planlægning lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: 1.0 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med denne lokalplan er: at området kan anvendes til boligformål med åben-lav bebyggelse til enfamiliehuse, at skabe mulighed for udstykning af 8 boligparceller og 1 jordbrugsparceller med mulighed for hobbylandbrug (herunder ikkeerhvervsmæssigt dyrehold), i landsbyens vestlig /nordvestligdel, at sikre etablering af vej og sti forbindelse, der forbinder lokalplanområdet med den eksisterende bebyggelse, at eksisterende ejendom forbliver som jordbrugsparcel, at sikre bevarelsen af de karakteristiske landskabstræk i området. at sikre det eksisterende hegn langs med boligvej 2.0 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter del af matr. nr. 2a og del af matr. nr. 3k Tørring. 2.2 Lokalplanen er beliggende i landzone. Udstykning og bebyggelser efter bestemmelserne i lokalplanen kræver ikke tilladelse efter planlovens 35 stk. 1 (landzonetilladelse). 14

13 BESTEMMELSE 2.3 Der er landbrugspligt på matr. nr. 3k Tørring By, Tulstrup. Den del af matr. nr. 3k der indgår i lokalplanområdet skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil den tages i brug til det planen bestemmer. 2.4 Lokalplanområdet er opdelt i område I, II og III som vist på kortbilag nr. 2 Den vestlig del af lokalplanområdet er beliggende i landsbyafgrænsning i kommuneplanens rammeområdet L.B.12 (en del af matr. nr. 2a). Den nordlig del af lokalplanområdet er beligende i landzone. Lokalplanområdet forbliver uændret i landzone. 3.0 Områdets anvendelse Fælles for område I, II og III 3.1 Ry Kommune kan tillade at der opføres 9 boliger. 8 parceller med enfamiliehuse og 1 jordbrugsparceller med fritliggende huse som en helårsbolig på hver parcel. 3.2 Der kan drives virksomhed på ejendommen, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning ) og områdets karakter af boligområde ikke brydes. at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende, og at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 3.3 Område I er udlagt som åben lav boligbebyggelse til 7 parceller med enfamiliehuse. Bebyggelsen må kun opføres indenfor et nærmere fastlagt byggefelt, kortbilag nr

14 BESTEMMELSE 3.4 Område II er udlagt til 1 jordbrugsparceller med enfamiliehuse med mulighed for hobbylandbrug med ikke-erhvervsmæssig dyrehold og 1 boligparceller til enfamiliehus. Bebyggelsen må kun opføres indenfor et nærmere fastlagt byggefelt, kortbilag nr. 2. Inden for byggefelt må bebyggelsen kun bestå af fritliggende beboelsesbygninger samt tilhørende udhuse. Inden for byggefelt må der tillige opføres bygninger til ikke erhvervsmæssig dyrehold, opbevaring af redskaber samt hobbybetonede værksteder. Den øvrige del af parcellen må ikke bebygges, men må alene anvendes til jordbrug, mindre dyrehold, gartneri, frugtavl, havebrug, dyrkning, græsning og lignende. Inden for området må der holdes husdyr som heste, køer, svin, høns, får, geder, kaniner og lignende, dog ikke mink. 3.5 Område III benyttes uændret som hobbylandbrug. På området er beliggende stuehus, avlsbygninger og haveanlæg. Landbrugspligten er ophævet på ejendommen, der har været og forsat benyttes som hobbylandbrug med ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. 4.0 Udstykning 4.1 Udstykning skal i princippet ske som vist på kortbilag 2. Område I I området må der udstykkes grunde mellem 800 og 1200 m². 4.2 Område II I området må der udstykkes grunde på ca m². 4.3 I område I og II kan yderligere udstykning ikke finde sted. 16

15 BESTEMMELSE 5.0 Vej, sti og parkeringsforhold Veje og stier 5.1 Der anlægges veje og 2 stiforbindelse i nord syd og øst vest retning mellem område I og II inden for lokalplanområdet som angivet på kortbilag nr. 2 Vej A - B: Vejen udlægges som boligvej i 6 meters bredde, heraf 2 x 1 m græsrabat mod boliggrunde og 4 m kørebane og vejbetjenes fra Tulstrupvej. Vej B - C: Vejen udlægges som boligvej i 6 meters bredde, heraf 2 X 1 m græsrabat mod boliggrunde og 4 m kørebane og vejbetjenes fra Skovsrodvej via eksisterende privat fællesvej. Grundejerne er forpligtiget til at vedligeholde rabatarealerne langs egne skel. 5.2 Vejadgang til ejendomme i lokalplanområde I og II må kun ske fra de ovennævnte veje. 5.3 Veje og stier udlægges, anlægges vedligeholdes og nedlægges efter vejlovgivningens regler herom. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Parkering 5.4 På de enkelte ejendomme skal der udlægges et parkeringsareal svarende til to parkeringspladser pr. bolig inkl. garage eller carport. Lastvogne og lignende må ikke parkeres inden for lokalplanens området. Af- og pålæsning er dog tilladt. Campingvogne og både må ikke parkeres inden for området i perioden fra 1. oktober til den 1. april. 17

16 BESTEMMELSE 6.0 Teknisk forsyning 6.1 Der må ikke fremføres luftledninger. 6.2 Varmeforsyningen sker i henhold til Ry kommunes varmeplan. Ny bebyggelse varmeforsynes med individuel opvarmning. 6.3 Lokalplanområdet er ikke omfattet af kollektiv varmeforsyning. 6.4 Området vandforsynes fra Alling-Tørring Vandværk. 6.5 Kloakanlæg skal udføres som separatsystem, hvor spildevand bortledes til renseanlæg og regnvand nedsives på den enkelte ejendom, såfremt jordbundsforholdene tillader det. 6.6 Affaldsstativer placeres efter Arbejdstilsynets bestemmelser, det vil sige tæt ved vejarealet jf. regulativ for husholdningsaffald. 6.7 Området elforsynes fra Energi Midt. Der skal inden for lokalplanområdet etableres den nødvendige vejbelysning. Belysningsstandere må max. haves en højde på 3 m. 7.0 Bebyggelsens omfang og placering Fælles for områderne 7.1 Bebyggelsen må højst opføres i én etage med udnyttelig tagetage. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må max. være 25. Bebyggelsen skal opføres indenfor de på kortbilag nr. 2 viste byggefelter. 7.2 Bygningshøjden må ikke fra naturligt terræn, eller et af bygningsmyndigheden godkendt niveauplan, overstige 7,5 meter. 18

17 BESTEMMELSE 7.3 Tage skal udformes som symmetrisk sadeltage med tagryggen parallelt med bygningens længderetning. 7.4 Tagenes vinkel med det vandrette plan skal være mellem 40 og 50 grader. 7.5 Garager, mindre udhuse og lignende på max. 50 m² kan gives en mindre taghældning Der må udenfor byggefelterne opføres garage/carport (max. 50 m²) og 2 småbygninger (max. 10 m²) i overensstemmelse med småhusreglementets bestemmelser. Bebyggelse må udføres med trempelhøjde på op til 1,2 meter. Boligbebyggelse med tilhørende udhuse, staldbygninger og lignende må kun opføres indenfor de på, kortbilag nr. 2 viste byggefelter. Der må udenfor byggefelterne opføres garage/carport (max. 50 m²) og 2 småbygninger (max. 10 m²) i overensstemmelse med småhusreglementets bestemmelser. Møddinger skal placeres 15 m fra skel mod vest. 7.9 Område I I område I skal beboelsesbygninger placeres med længste facade parallel med vej i en afstand på 5 meter fra vejkanten. Område II 7.10 I område II må der foruden beboelsesbygninger med et bruttoetageareal på max. 250 m² opføres udhusbygninger på den enkelte ejendom, herunder stald, lade, garage, carporte og øvrige udhuse og lignende der ikke må overstige et samlet bruttoetageareal på 100 m². Bestemmelserne gælder kun for ejendommen for jord-brugsparceller. 19

18 BESTEMMELSE 8.0 Bebyggelsens ydre fremtræden Fælles for områderne 8.1 Skiltning må kun finde sted med Teknisk Udvalgs godkendelse. Skiltene må ikke: Virke dominerende i forhold til bygningerne, være kunstigt belyste, være reflekterende eller være bevægelige. 8.2 Facader i beboelsesbygninger udføres med mindst 50% af ydervæggen i tegl som murværk (blank eller vandskuret). Facaden kan varieres med partier af lette materialer, Mindre del af facaden kan sammen med vinduesbånd, fremstår i andet materiale, som zink, træ eller eternit beklædning. Beboelsesbygninger kan opføres som træbygninger med facader som træbeklædning. Der må ikke opføres bjælkehuse. Farver i facader må kun være jordfarver, samt hvid og grå sort, det vil sige med følgende farver: Hvid Grå Okker (gule) Italiensk rød (brunrøde) Engelsk rød (rødbrune) Terra de sienna (rødbrune) Dodenkop (violette) Umbra (brune og grønne) Kønrøg (sorte) Mindre dele af facaderne (svarende til 33 % af facaden) kan udføres i andre materialer. Kviste o. lign må kun opføres 30 % af facadelængde. 8.3 Facader skal fremstå ensartet i både materiale- og farvevalg, således at området fremstår som en helhed. Facader på småbygninger, der opføres udenfor byggefeltet, skal opføres i træ. 20

19 BESTEMMELSE 8.4 Tagdækning på beboelsesbygninger skal udføres med tegl eller betontagsten i farverne rød eller sort, skiffer eller listedækket tagpap i farven sort. Der må ikke anvendes glaserede tagmaterialer. Til mindre bygninger, garager/carporte, udhuse og lignende kan der tillige anvendes ikke reflekterende stålplader i rød eller sort. 8.5 Tilbygninger samt udestuer og overdækkede terrasser skal udføres i materiale- og farvevalg der harmonerer med den bebyggelse, de tilbygges. 8.6 Tagrender og inddækning udføres i zink. 8.7 Der må i området ikke opstilles jernbanevogne, skurvogne, containere og lignende. I forbindelse med byggearbejderne må disse dog opstilles midlertidigt. Område II 8.8 Facader på staldbygninger, udhuse og lignende skal opføres i tegl, natursten evt. andet materiale der pudses eller vandskures eller træ med bræddebeklædning som træklinkbeklædning eller lodret bræddebeklædning 1 på 2, eller en kombination af materialerne. 9.0 Ubebyggede arealer og beplantning Fælles for områderne 9.1 Der må foretages terrænregulering på +/- 0.5 m i forhold til eksisterende terræn. Teknisk Udvalg kan godkende større terrænregulering efter konkret vurdering af et velbelyst projekt, hvis der er særlige tekniske vanskeligheder eller væsentlige grunde der taler herfor. Der må ikke foretages terrænreguleringer nærmere skel end 1 meter. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ryddeligt udseende. Område I og II 9.2 Den eksisterende beplantningsbæltet i delområde II bevares i sin 21

20 BESTEMMELSE helhed og må det godt være over 2 m højt. 9.3 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn. Hegn/hækbeplantning skal være ensartet og der kan anvendes følgende arter: Bøg (Silvatica) eller Ligusta med helårsløv Hegn/hækbeplantning må maks. gives en højde af 2 meter. Levende hegn skal placeres mindst 0,5 m fra skel (på egen grund) mod veje og stier. Levende hegn skal til enhver tid opretholdes og vedligeholdes. Omkring terrasser kan hegn udføres som træhegn, flethegn eller lignende. 9.4 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstigelse eller lign. gives et ryddeligt udseende. Område II og III 9.5 Det er tilladt at opsætte trådhegn omkring dyrehold i område II og III Forudsætning for ibrugtagning 10.1 Ny bebyggelse i område I og II må ikke tages i brug, før: De i 5.4 nævnte parkeringspladser er etableret. Der er sket tilslutning til nævnte forsyningsselskaber Område I og II fælles veje A-B og B-C samt forbindende sti skal senest etableres, når der i hvert af områderne I og II er opført bebyggelse på en parcel Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 22

21 BESTEMMELSE samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanens område I, II og III. Samtlige ejere skal overholde foreningens love og vedtægter. Samtlige ejere skal betale kontingent til grundejerforeningen samt deltage i de udgifter, som foreningens generalforsamling vedtager at afholde, eller som er en følge af de forpligtigelser, der påhviler grundejerforeningen og dens medlemmer ifølge nærværende lokalplan Grundejer foreningen skal seneste oprettes, når Ry Kommune kræver det Såfremt Ry Kommune kræver det, har grundejerforeningen pligt til at optage ejere af grunde udenfor lokalplanområdet eller pligt til sammenslutning med anden grundejerforening Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligehold af fællesanlæg, der er eller måtte blive etableret i området. Grundejerforeningen er således pligtig til at ren- og vedligeholde fællesveje og stier Grundejerforeningen er pligtig til at modtage skøde på lokalplanområdets vej og sti-arealer. Overdragelsen sker vederlagsfrit Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Ry Kommune. Foreningen skal stedse holde Teknisk Udvalg underrettet om sin adresse Servitutter 12.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne Etablering af anlæg og bebyggelse inden for højspændingstracéet, der er vist på kortbilag nr. 2, skal ske efter nærmere aftale med ledningsejer. 23

22 BESTEMMELSE 12.3 Andre bindende aftaler Der er i år 2000 etableret et vandhul i kort afstand fra lokalplanområdet der skal respekteres i henhold til aftale mellem ejeren og Århus Amt af 25. juli På den sydlige del af området ved Tulstrupvej ligger en pumpebrønd for spildevand der skal respekteres i henhold til aftale med Ry Kommune Dispensationer 13.1 Ry Kommune kan dispensere for mindre væsentlige bestemmelser og forhold i lokalplanen under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af området Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan med offentliggørelse og mulighed for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen ifølge 18 i Lov om Planlægning, kun udstykkes eller bebygges og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. 24

23

24

25

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder LOKALPLAN nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder Tønder kommune TØNDER KOMMUNE Lokalpian nr. 8.40 Et boligområde syd for Vidågade i Tønder.

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing. Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup.

3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing. Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup. Matr.nr.e: Del^f matr.nr. 3^ æ, Anmelder: 3cn, 3co, 3c ^3cC[, 3cr, Ringkøbing byråd 3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup.

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE 0 Matr. nr. 24 Måre by, Herrested. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.4.7 MÅRE BY, HERRESTED STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 7.28 Kolonihaveområde Solager B Vridsløsemagle Kolonihaveformål 13.02.2008 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 7.28 Solager A Solager B Ole Rømers Vej Vridsløsemagle Ole Rømers

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 93 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5. Fanø Kommune. Boligområde ved Strandvejen/Haralds Toft i Nordby

LOKALPLAN NR. 93 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5. Fanø Kommune. Boligområde ved Strandvejen/Haralds Toft i Nordby LOKALPLAN NR. 93 og KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Fanø Kommune Boligområde ved Strandvejen/Haralds Toft i Nordby Marts 2010 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TL BOLGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSLD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3013 Lokalplan for et område til boligformål ved Rudevej syd

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

RY KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 122 - Rye Mølle. Lokalplan for boliger og naturområde ved Rye Mølle i Ry.

RY KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 122 - Rye Mølle. Lokalplan for boliger og naturområde ved Rye Mølle i Ry. RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 122 - Rye Mølle Lokalplan for boliger og naturområde ved Rye Mølle i Ry. December 2006 1 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset

Læs mere

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side Indhoidsfortegnelse: Redegørelse Lokaiplanens baggrund 2 Beskrivelse af lokaiplanen 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens retsvirkninger 4 side Lokalpianens bestemmelser 1 Lokalpianens

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.237

LOKALPLAN NR. 004.237 LOKALPLAN NR. 004.237 For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

RY KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 113 Kyhnsvænget seniorboliger. Lokalplan for et nyt boligområde ved Lynghoved i Ry.

RY KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 113 Kyhnsvænget seniorboliger. Lokalplan for et nyt boligområde ved Lynghoved i Ry. RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 113 Kyhnsvænget seniorboliger Lokalplan for et nyt boligområde ved Lynghoved i Ry. 11. januar 2005 INDLEDNING Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et afgrænset område

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard Lokalplan nr. 26 Boligområde ved Arresøgaard 27.09.1995 STEMPELMÆRKE YKUN GtøUMGT MÉttAFSTEMRUNG Af DOMM RKOWTOHETS KASSEKONTROLAPPARAT ' LOKALPLAN NR. 26 for en del af matr.nr. 48a og del ad matr.nr.

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1.137 for boligområdet. Steenbjerg, Christiansfeld by. Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade 58 6070 Christiansfeld

Lokalplan nr. 1.137 for boligområdet. Steenbjerg, Christiansfeld by. Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade 58 6070 Christiansfeld Lokalplan nr. 1.137 for boligområdet Steenbjerg, Christiansfeld by Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade 58 6070 Christiansfeld I Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 1.137... 3 Lokalplanens indhold... 3 Om

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere