Stoffer og materialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stoffer og materialer"

Transkript

1 Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1

2 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund og Ledernes Hovedorganisation i regi af Træets Arbejdsmiljøudvalg. Vejledningen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet som den foreligger, og Tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Dette og andre værktøjer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Industriens Branchearbejdsmiljøråd Web: Denne vejledning kan downloades fra Bureau: Dplus.dk Februar 2012

3 Indhold Kemiske stoffer... 6 Hvilke risici er der. Hvad kan jeg forlange af leverandøren. Træstøv hvilke krav er der omkring træstøv og hvordan lever jeg op til disse krav Skimmelsvamp Der er risiko for skimmelsvamp, når der arbejdes i gamle bygninger eller reparere produkter der har stået i uopvarmet lokaler, som for eksempel orgler i kirker I denne vejledning bruges tre forskellige udråbstegn i forbindelse med teksten. Et grønt, et gult og et rødt udråbstegn. Det grønne udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor det anbefales at udføre en bestemt handling i forbindelse med arbejdet Det gule udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor man bør udføre en bestemt handling i forbindelse med arbejdet Det røde udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor man skal udføre (i følge lovgivningen) en bestemt handling i forbindelse med arbejdet 3

4 Vejledningen sætter fokus på de sikkerhedsforanstaltninger virksomheden skal forholde sig til i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer der anvendes i produktionen. 4

5 Indledning Denne vejledning sætter fokus på de sikkerhedsforanstaltninger virksomheden skal forholde sig til i forbindelse med omgangen med kemiske produkter samt stoffer der anvendes i produktionen, eller som de ansatte kan udsættes for i forbindelse med bearbejdning eller reparation eller opbevaring I træ- og møbelindustrien anvendes mange forskellige kemiske stoffer og materialer og mange arbejdsprocesser med forarbejdning af træ udvikler store mængder træspåner og støv. Ved bearbejdning i nåletræ udvikles der endvidere terpener, som sidestilles med terpentin. Ved opbevaring kan der udvikles skadelige dampe. Alle disse forhold kan være til stor skade for medarbejdernes helbred og medvirke til et dårligt indeklima. I Danmark anses al træstøv for at være kræftfremkaldende ved påvirkninger i større mængder over længere tid. Løsningerne ligger dog lige for: Anvend altid de mindst skadelige stoffer og materialer (med lav MAL-kode). Et effektivt ventilationssystem som fjerner træspåner, støv, dampe og skaber et godt indeklima. Træstøv og spåner skal suges op ved rengøring og ikke fejes op. Brug af trykluft til rensning af maskiner, produkter og tøj er ikke tilladt. Det er vigtigt, at man ved, hvilke risici der er ved brug af kemiske produkter. Lige som det er vigtigt at kende til de risisi der kan opstå i forbindelse med bearbejdning eller håndtering af emner, herunder træstøv og skimmelsvamp Husk derfor altid at have læst arbejdspladsbrugsanvisningen, inden arbejdet påbegyndes, når der er tale om kemiske produkter. Hvis der arbejdes i tørt træ skal det vurderes hvilke sundhedsmæssige risici de ansatte udsættes for og hvordan de imødegås, dette sker via virksomhedens Arbejdspladsvurdering (APV). Det samme gør sig gældende hvis der skal arbejdes i fugtige rum, hvor der er mulighed for skimmelsvamp, f.eks. kirker og uopvarmet rum. 5

6 Kemiske stoffer Arbejde med stoffer og materialer (kemikalier) skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres fuldt forsvarligt. Ved planlægningen af arbejdet skal der tages hensyn til følgende principper: Risiko for arbejdsskader eller arbejdsbetingede lidelser skal imødegås ved at fjerne årsagen. Risiko skal bekæmpes ved kilden. Det, der er farligt, skal udskiftes med noget, der er ufarligt eller mindre farligt: Substitution (erstatning). Kollektive beskyttelsesforanstaltninger skal foretrækkes, frem for individuelle. Personlige værnemidler er kun en nødløsning. En stor del af de arbejdsmiljø- og miljøproblemer, der senere skal kæmpes med og findes løsninger på, skyldes mangelfuld planlægning allerede inden produktionsstart. Der er derfor både en økonomisk og en sikkerhedsmæssig fordel ved at foretage grundige overvejelser helt fra begyndelsen. Overvejelser om substitution bør altid foregå, før produktionen går i gang. Arbejdsgiveren skal sikre, at der ikke anvendes kemikalier, der kan erstattes af ufarlige, mindre farlige eller mindre generende kemikalier Erstatningen skal også foretages selv om arbejdsgiveren dokumenterer, at påvirkningerne fra de farlige stoffer og materialer er ubetydelige. I disse tilfælde kan der, hvis brugen af et erstatningsstof eller -materiale vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser overfor de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn. Det farlige kemikalie erstattes af et mindre farligt med i øvrigt uændret teknologi. For eksempel når opløsningsmiddelbaseret lim erstattes af vandbaseret. Produktionsprocessen erstattes af en anden type proces. Kontakten med kemikaliet begrænses. Dvs. ændret teknologi, men uændret kemikalie. F.eks. når en manuel sprøjtemaleproces ændres til en proces, der foregår i et lukket automatisk anlæg. Produktionsprocessen erstattes af en proces, der muliggør anvendelse af et mindre farligt kemikalie. Dvs. ændring af både kemikalie og arbejdsproces. F.eks. når malerarbejde ændres fra sprøjtning til påføring med pensel. En maling med lavere indhold af opløsningsmidler kan således bruges. Substitutionsaktiviteterne skal være et led i et samlet, systematisk arbejdsmiljøarbejde, der nedsætter risikoen for arbejdsskader. Hvor der er mulighed for at vælge imellem to eller flere stoffer eller materialer, skal arbejdsmiljø og det ydre miljø tages med i overvejelserne. I forhold til arbejdsmiljøet og det ydre miljø skal der vælges stoffer og materialer, der er i overensstemmelse med den tekniske og økonomiske udvikling. Det vil sige at stoffer og materialer, der kan være skadelige for medarbejdere og miljøet, ikke må anvendes, hvis det kan erstattes af et ufarligt eller mindre generende stof eller materiale, altså krav om substitution. For den enkelte medarbejder, der kan være udsat for kemiske stoffer og materialer, drejer det sig om at undgå kontakt med øjnene og med huden og at undgå indånding og indtagelse af sundhedsskadelige stoffer og materialer. 6

7 Dette kan gøres ved at vælge arbejdsmetoder og indrette arbejdspladsen så hensigtsmæssigt som muligt. I nogle tilfælde skal der vælges lukkede systemer eller indkapsling. I andre tilfælde skal der vælges effektive ventilationsløsninger. Og i nogle tilfælde er man nødsaget til at vælge personlige værnemidler eller en kombination af flere muligheder. De fleste produkter, der indeholder kemiske forbindelser, skal have en leverandørbrugsanvisning, der følger med produktet. Disse leverandørbrugsanvisninger tager dog ikke højde for, hvordan stoffet eller materialet skal bruges i den enkelte virksomhed. Der er derfor krav om, at virksomheden skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning, som konkret beskriver, hvordan det enkelte produkt anvendes på virksomheden. 7

8 Leverandørbrugsanvisning Køb som udgangspunkt kun produkter hvor leverandøren kan levere brugsanvisning eller datablad. Leverandøren skal udlevere en brugsanvisning eller datablad i forbindelse med levering af produktet. Brugsanvisningen og databladet skal være på dansk. Leverandørens brugsanvisning skal indeholde 16 punkter. Kravet til de 16 punkter kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside Hvis virksomheden selv importere kemikalier til eget brug, er det virksomhedens ansvar at udarbejde en leverandørbrugsanvisning Kodenummeret for et produkt fastsættes under hensyn til samtlige bestanddele i produktet og består af to tal forbundet med en bindestreg. Tallet før bindestregen er et udtryk for sundhedsfare ved indånding af dampe fra malingen. Altså: Dampfare Tallet efter bindestregen fortæller om sundhedsrisikoen, hvis man får noget på hud eller i øjnene. Altså: Ætsningsfare Således angiver tallet efter bindestregen angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes, når der er risiko for: At hud og øjne kommer i direkte kontakt med produktet, herunder ved sprøjtetåge. At indånde dråber eller støv fra en sprøjtetåge af produktet eller støv fra produktet. Utilsigtet indtagelse af produktet. Vælg altid produkter med laveste MALkode. Lave sikkerhedskrav Mal-koder Høje sikkerhedskrav Arbejdspladsbrugsanvisning For at arbejdspladsbrugsanvisningen kan bruges og forstås i det daglige arbejde, stilles der følgende krav til indhold og udformning: Den skal supplere de 16 punkter fra leverandørbrugsanvisningen med virksomhedsrelevante oplysninger. Den skal være let forståelig. Den skal være på dansk. For ansatte, der ikke forstår dansk, kan det være nødvendigt at udarbejde en brugsanvisning på andre relevante sprog. Den skal udarbejdes på grundlag af oplysninger i leverandørbrugsanvisningen og eventuelle tekniske datablade. Den skal udarbejdes i et samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdsmiljøorganisationen. 8

9 Den skal beskrive virksomhedens lokale forhold for anvendelse af stoffet eller materialet. Den skal ajourføres med ændringer i leverandørens brugsanvisninger og virksomhedens egne erfaringer. Den skal dateres og eventuelt nummereres for at sikre, at den nyeste arbejdspladsbrugsanvisning benyttes. Virksomheden skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning på de stoffer der anvendes i virksomheden. Brugsanvisning skal som hovedregel udarbejdes på dansk. Arbejdspladsbrugsanvisningen skal være tilgængelig for de ansatte, og de skal instrueres grundigt i dens indhold. Det kan være en god ide at have en kopi af alle brugsanvisninger samlet ét sted. Det er vigtigt, at den sundhedsmæssige vurdering foretages ud fra konkrete forhold. Temperatur, fugtighed, brandfare, hudkontakt, indånding af dampe, støv osv. er væsentlige faktorer. Substitution Substitutionsaktiviteterne skal være et led i et samlet, systematisk arbejdsmiljøarbejde, der nedsætter risikoen for arbejdsskader. Substitution hvad er det? Substitution hvordan gør man? Begynd med systematisk registrering af stoffer og materialer, der allerede findes på virksomheden. Ved en sådan kortlægning findes mange gemte og glemte stoffer, som straks kan fjernes. Dobbeltgængere, dvs. stoffer, der bruges til samme formål, vil blive synlige. Erfaringen viser, at der ofte findes flere kemikalier, end man tror. Det viser sig ofte, at kemikalier til samme formål findes flere steder i virksomheden, men i emballager med vidt forskellige navne. Dette kan f.eks. skyldes, at flere personer indkøber stoffer/materialer uafhængigt af hinanden. Oprydning og indførelse af rationelle procedurer for anskaffelse af kemikalier kan medføre en væsentlig nedbringelse af lagrene i virksomhedens forskellige afdelinger. En sanering af stoffer og materialer kan være en stor økonomisk gevinst. Et mindre antal kemikalier betyder færre arbejdspladsbrugsanvisninger og lavere lageromkostninger. Dette vil give gunstigere priser ved kvantumsrabatter samt nedbringe omkostningerne til bortskaffelse af kemikalierester, emballage mv. 9

10 Substitutionsprocessen består af følgende tre trin: 1 Den sundhedsmæssige vurdering af kemikalierne Det kemikalie, der søges erstattet samt de alternative kemikalier, der overvejes, skal alle vurderes sundhedsmæssigt. Risikoen for akutte skader og gener samt risikoen for langtidsvirkninger skal indgå i vurderingen. De sundhedsmæssige oplysninger, der lægges til grund for vurderingen, kan først og fremmest fås fra leverandørbrugsanvisninger, kemikaliets klassificering samt emballagens mærkning (MAL-kode). Leverandøren kan ofte give supplerende oplysninger vedrørende den konkrete anvendelse. Er der risiko for indånding af dampe eller støv, kan Arbejdstilsynets liste: Grænseværdier for stoffer og materialer være til nytte. Den indeholder også information om organiske opløsningsmidler samt kræftfremkaldende kemikalier/ processer. Se Således undgår man at lægge vægt på irrelevante risici ved kemikaliet i den aktuelle arbejdssituation. 10

11 Det vil være nyttigt at drøfte den sundhedsmæssige vurdering med autoriseret arbejdsmiljørådgiver. I forhold til den konkrete anvendelse kan Produktregistret i Arbejdstilsynet give nyttige oplysninger i den sundhedsmæssige vurdering. Kemikalier, der er anmeldt til Produktregistret, er mærket med et PR-nummer. 2 Den tekniske vurdering af produktionsprocessen Denne vurdering starter med en undersøgelse af kemikaliets farlige egenskaber. Er disse egenskaber produktionstekniske nødvendige? Hvis dette ikke er tilfældet, er der ofte mulighed for at finde et andet eller mindre farligt kemikalie med samme produktionstekniske egenskaber. Sådanne erstatningskemikalier kan findes i samarbejde med arbejdsmiljørågiver, brancheorganisationer, leverandører eller ERFA-grupper. Hvis de farlige egenskaber derimod er knyttet til de produktionstekniske nødvendige egenskaber, må man undersøge mulighederne for at ændre teknologien. Her kan brugsanvisningerne for tekniske hjælpemidler være til stor nytte, så det bliver muligt at anvende et kemikalie med mindre farlige egenskaber. Er det ikke muligt at ændre teknologien, må man undersøge mulighederne for at undgå, at medarbejderne får kontakt med kemikaliet. Dette kan ske gennem indkapsling og mekanisering/automatisering. Uhensigtsmæssig eller fejlagtig håndtering eller betjening indebærer risiko for kontakt med kemikaliet. En kombination af målinger og videooptagelser kan være en hjælp til at synliggøre dårlige rutiner. Dermed gives grundlag for at forbedre arbejdsgangen. Produktionstekniske såvel som virksomhedsøkonomiske konsekvenser af ændringsmulighederne bør skitseres. 3 Den samlede sikkerheds vurdering Når den tekniske og den sundhedsmæssige vurdering er foretaget for det enkelte kemikalie og for de arbejdsprocesser, det anvendes i, skal der foretages en sammenfattende vurdering. Denne skal være så fyldestgørende, at den kan danne grundlag for, at arbejdsgiveren i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen kan beslutte, om det pågældende kemikalie skal substitueres og hvilken form for substitution, der skal vælges. Disse beslutninger bør træffes som en del af virksomhedens samlede prioritering og planlægning af arbejdsmiljøforbedringer og teknologiske fornyelser. I den sammenfattende vurdering sammenlignes produktionstekniske og arbejdsmiljømæssige forhold i den eksisterende proces med de forhold, der vil opstå ved en substitution. I vurderingen skal risikoen ved de enkelte kemikalier sammenholdes den måde medarbejderne kan påvirkes af dem. Det er f.eks. ikke fornuftigt at udskifte et kemikalie, der kan give kontaktallergi, med et kemikalie, som afgiver generende dampe, hvis der ikke er risiko for hudkontakt i arbejdsprocessen. Det skal også overvejes, om en substitution vil medføre nye arbejdsmiljøproblemer i produktionen. For eksempel i råvare- og hjælpemiddellageret, ved forbehandling, ved efterbehandling, ved efterhærdning osv. 11

12 Når disse tre trin er gennemført, har virksomheden et grundlag for at tage beslutning om, hvilken form for substitution, man med fordel vil kunne gennemføre. Det kemikalie, der søges erstattet samt de alternative kemikalier, der overvejes, skal alle vurderes sundhedsmæssigt. Risikoen for akutte skader og gener samt risikoen for langtidsvirkninger skal indgå i vurderingen. De sundhedsmæssige oplysninger, der lægges til grund for vurderingen, kan først og fremmest fås fra leverandørbrugsanvisninger, kemikaliets klassificering samt emballagens mærkning (MAL-kode). Leverandøren kan ofte give supplerende oplysninger vedrørende den konkrete anvendelse. Det er vigtigt, at vurderingen foretages ud fra konkrete forhold. Manuel sprøjtelakering Arbejdet med overfladebehandling i træog møbelindustrien består normalt af pudsning, forbehandling, mellempudsning og en slutbehandling. Dette afsnit omhandler arbejdet ved manuel sprøjtelakering i træ- og møbelindustrien, hvor hovedområderne er: 1. Sprøjtemetoder 2. Ventilation 3. Tørring 4. Før og efter sprøjtelakeringen (klargøring) 5. Risikofaktorer og konsekvenser 6. Grænseværdier 7. Personlige værnemidler 8. Checklister Vejledningen behandler spørgsmålet om partikler og dampe, der opstår ved for- og slutbehandling behandlet under et som sprøjtelakering. Uanset om der foretages lakering, bejdsning eller maling af emnerne, vil operationen blive omtalt som lakeringen. Materialet, der påføres, bliver derfor også omtalt som lakken. 12

13 Træstøv Arbejde i træ- og møbelindustrien vil altid medføre udsættelse for træstøv. Grænseværdien for træstøv er 1 mg/m3 målt over en 8 timers arbejdsdag En udsættelse som kan medføre luftvejsgener og -lidelser, men udsættelsen kan begrænses ved enkle tiltag. Træstøv kan give næsekræft, men ved overholdelse af grænseværdien formodes risikoen at være minimal. Ud over ventilationsforholdene har flere andre faktorer stor indflydelse på koncentrationen af træstøv på arbejdspladsen. Her kan blandt andet nævnes: Bearbejdningsmetode og intensitet. Rengøringsstandard og -metode. Håndtering af emner. Good housekeping - hensigtsmæssige og effektive rengøringsmetoder af lokaler og emner bør indgå på lige fod med effektiv ventilation i bekæmpelsen af træstøv. Dette illustreres af resultaterne fra den store træstøvsundersøgelse, som Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Skive Sygehus foretog i 1 997/1998, hvor der blev foretaget målinger på 54 virksomheder. Her blev målt følgende gennemsnitsværdier for træstøv i de forskellige afdelinger. De omgivelser, vi befinder os i, de hjælpemidler der er til rådighed, og den måde vi planlægger og udfører vores daglige arbejde på, har stor betydning for, om vi udsættes for støvpåvirkning i vores daglige arbejde. I træ- og møbelindustrien er der flere forhold, der kan være medvirkende til, at vi udsættes for en unødvendig støvpåvirkning, og som man derfor skal være opmærksom på. Her tænkes blandt andet på problematikker i forbindelse med: Udsugning ved bearbejdningsmaskiner. Afsugning af emner efter bearbejdning. Rengøring af arbejdssted og produktionslokaler. Modtagelse af støvfyldte emner fra underleverandører. Med en grænseværdi på 1 mg/m3 målt over en 8 timers arbejdsdag kræver det, at virksomheden ikke alene har et godt ventilationssystem men også har regelmæssig rengøring. Se flere gode råd i vejledningen - Ventilation Udsættelse for træstøv sker således ikke kun ved bearbejdning men også ved håndtering af emner. 13

14 Terpener Hvad er terpener Terpener forekommer naturligt i fyrretræ, og frigøres når træet bearbejdes eller opvarmes. Vi kender alle duften af træ, f.eks. når vi får nye møbler af fyrretræ derhjemme, eller når vi saver i fyrretræ. Duften stammer fra terpener, som afdamper fra træet. Terpener er en betegnelse for en kemisk beslægtet gruppe af stoffer, som er væsker med en behagelig duft, der fordamper ved stuetemperatur - også kaldet æteriske olier. Sammensætningen af terpener varierer alt efter træsort, årstiden og dyrkningssted. Terpener udvindes også fra fyrretræ til anvendelse som opløsningsmiddel og går under betegnelsen vegetabilsk terpentin. Terpener forekommer også naturligt i andre planter f.eks. i citrusfrugter. På grund af deres aromatiske dufte anvendes terpener også som parfumestoffer i kosmetik og som tilsætningsstoffer til fødevarer. Andre træsorter kan afgive terpener og andre flygtige stoffer, men i betydeligt lavere mængder. Indånding og kontakt med terpener, kan være sundhedsskadeligt. Arbejdstilsynet har ikke fastsat en grænseværdi for de enkelte terpener, men der er fastsat en grænseværdi for vegetabilsk terpentin til 1 40 mg/m³. For gravide anvendes en vejledende grænseværdi på 14 mg/ m³ svarende til 10% af grænseværdien. Vegetabilsk terpentin er optaget på Arbejdstilsynet vejledende liste over organiske opløsningsmidler. Hvordan fremkommer terpener Terpener frigives fra fyrretræ, når træet bearbejdes. Derfor vil dannelsen af terpener ved forarbejdning af træ afhænge af, hvor store mængder træ, der bearbejdes. D.v.s hvor meget træ, der fjernes fra træet ved en bearbejdningsproces. Opvarmning af træet vil medføre en forøget fordampning af terpener fra træet. Efter bearbejdning vil træet fortsætte med at afgasse terpener. Træet såres, når man bearbejder det og fortsætter med at bløde længe efter. Der er derfor tale om en frigivelse af terpener fra fyrretræ ved bearbejdningsprocesserne og ved oplagring af træ, der er blevet bearbejdet. Udvikling af terpener ved bearbejdning Afgivelse af terpener ved bearbejdning af fyrretræ vil afhænge af følgende faktorer: Hvor store mængder træ, der fjernes af maskinen stor spåntagende bearbejdning, hvor der blotlægges store flader af træet, f.eks. i en kehlermaskine. Hvor hurtigt maskinen foretager bearbejdning. Stor grad af automatisering medfører en effektiv og hurtig bearbejdning af træet. En eventuel opvarmning af træet, f.eks. i limpresser og tørreovne ved alle disse faktora, kan kun et effektivt ventilationsanlæg nedbringe mængden af terpener Udvikling af terpener ved oplag og håndtering af bearbejdet træ Bearbejdet træ vil fortsætte med at afgasse terpener i lang tid efter bearbejdningen er ophørt. 14

15 På arbejdspladsen vil afgasning af terpener fra oplagret træ derfor også være en kilde til luftforurening. Stort oplag af træ i produktionslokaler vil medvirke til en forøgelse af koncentrationen af terpener i luften. Når bearbejdet træ stakkes hurtigt efter bearbejdningen, vil de afgassede terpener samles inde i stakken. Når emnerne, f.eks. limtræsplader, skal videreforarbejdes, vil terpenerne frigives, når pladen løftes fra stakken ved ilægning. Ved målinger over flere dage i produktionslokaler med betydeligt oplag af træ kan der typisk ses en forøget koncentration af terpener i luften i perioder uden produktion, f.eks. om natten eller i weekenden. Når der ikke er produktion, vil der normalt ingen ventilation være i lokalet og derfor et meget lille luftskifte. De terpener, der afgasser fra det oplagrede træ, bliver derfor ikke ventileret bort og ophobes i lokalet. Metoder til at reducere udsættelsen for terpener i arbejdsmiljøet er derfor: Begrænsning af oplag af træ i produktionslokaler, hvor der opholder sig medarbejdere. Produktionsflow planlægges, så der er et begrænset oplag af forarbejde emner i produktionslokalerne. Etablering af almen ventilation i lokaler, hvor der er meget oplag af træ Styring af ventilationen Effektiv friskluftindblæsning Erfaringer fra målinger har vist at de største koncentrationer af terpener blev målt mandag morgen efter ventilationsanlægget har været lukket ned hen over weekenden. Virksomheden bør derfor starte ventilationsanlægget 1 time før de ansatte møder efter weekenden. 15

16 Skimmelsvampe Skimmelsvampe er en helt naturlig del af naturen, og sporer fra skimmelsvampe findes overalt. Sporerne svæver i luften, og lander disse sporer på et egnet levested, begynder de at vokse og danner en svampekoloni. Herfra dannes nye sporer, og herved breder skimmelsvampene sig. I dagligdagen ser de fleste af os forekomsten af skimmelsvampe, når madvarer har ligget lidt for længe og begynder at mugne, og man kender den fugtige og mugne lugt i uopvarmede kældre og sommerhuse. Generelt om skimmelsvampe Der findes mange tusinde forskellige arter af skimmelsvampe. Der vil være forskel på farverne, formerne og størrelsen af skimmelsvampene fra én art til en anden, og der er ligeledes forskel på antallet af sporer og sundhedsfaren ved sporerne. Ud over at afgive sporer til omgivelserne afgiver skimmelsvampe også en lang række andre stoffer, kaldet mykotoksiner, dvs. gifte produceret af svampe. Nogle mykotoksiner kan være gavnlige for os, f.eks. penicillin, hvorimod mange andre kan være skadelige. Eftersom man sjældent har en artsbestemmelse af den pågældende skimmelsvamp, bør alle skimmelsvampe håndteres med forsigtighed, idet man ikke ved, om den pågældende art er sundhedsskadelig eller ej. Levesteder Skimmelsvampe kan i det store og hele leve alle steder, men ved mere optimale vækstbetingelser breder de sig kraftigt. Der er i almindelighed tre parametre, der er styrende for væksten af skimmelsvampe, nemlig: Temperatur Fugtighed Tilstedeværelse af organiske materiale I indeklimaet ser vi sædvanligvis kun skimmelsvampe på badeværelset og lignende vådrum eller i forbindelse med vandskader. I alle disse tilfælde er årsagen for høj fugtighed. Er lokaler og materialer tørre, vil der i almindelighed ikke forekomme vækst af skimmelsvampe. Først når de udsættes for fugt gennem længere tid, er der risiko for vækst af skimmelsvampe. Har der været skimmelvækst i et lokale eller på noget materiale, så vil væksten standse, når materialet atter udtørres. Skimmelsvampene vil dog stadig være på materialet de vil blot ikke længere have optimale vækstbetingelser, og væksten vil være sat i bero. Der vil også fortsat være sporer, som kan spredes til luften. Derfor er det ikke unormalt at støde på skimmelsvampe i forbindelse med f.eks. renoveringsarbejde af orgler i kirker og gamle uopvarmede bygninger. 16

17 Sundhedsrisiko Skimmelsvampe afgiver sporer og mykotoksiner til omgivelserne, og disse kan påvirke os på forskellige måder. Sporerne indånder vi ligesom andet støv i luften, og de kan derfor give samme problemer som andre støvpartikler i luften. Sporerne har endvidere proteiner på deres overflade, hvilket kan bevirke en reaktion fra immunforsvaret og derved give allergi og/eller astma. Ikke alle mykotoksiner behøver være giftige for mennesker, men nogle af mykotoksinerne kan forårsage forgiftninger hos mennesker. For eksempel fra skimmelsvampe voksende på nødder og tørret frugt kan der afgives aflatoksin, der kan forårsage leverskade. Fra skimmelsvampe voksende på frugt og produkter fremstillet af frugt kan afgives patulin, der kan skade mavetarmkanalen. Atter andre skimmelsvampe vil afgive mykotoksiner, som er ufarlige for mennesker. Der er ikke en egentlig grænseværdi for antallet af skimmelsporer i luften. Det er også meget individuelt, hvor mange sporer forskellige mennesker kan udsættes for, inden de bliver syge. Skimmelsvampe kan medføre en lang række forskellige symptomer, f.eks. hovedpine og træthed, irritation af slimhinder (f.eks. øjne og luftvejene), astma (f.eks. hoste, åndedrætsbesvær m.v.) og allergi (f.eks. hududslæt). Oplever man sådanne symptomer, er det vigtigt at nævne en mulig sammenhæng med skimmelsvamp for lægen, idet lægen ellers ikke så nemt finder årsagen til symptomerne. Forholdsregler Ved renoveringsopgaver af kirker og andre bygninger samt ved brug af træ, der har været opbevaret udendørs, kan man indimellem støde på skimmelsvampe. For det utrænede øje kan det ofte være svært at vurdere, om der er tale om skimmelsvampe eller blot snavs. Har man mistanke om, at det kan være skimmelsvampe, bør man altid håndtere materialet på forsigtig vis. Når man støder på mulig skimmelsvamp i forbindelse med en opgave, skal man først og fremmest sørge for at sikre omgivelserne og andre ansatte, så de ikke bliver udsat for unødige sundhedsskadelige påvirkninger fra skimmelsvampene. Denne sikring af omgivelserne kan ske ved at lukke døre til tilstødende lokaler, etablering af midlertidige vægge m.v. Ligeledes skal man sikre sig, at et eventuelt ventilationsanlæg ikke er i drift under arbejdet for derved at undgå spredning til andre lokaler. Sikringen af andre ansatte kan ske ved at holde dem væk fra arbejdsområdet eller ved at sørge for, at de anvender det fornødne sikkerhedsudstyr ved ophold på stedet. Ved arbejdet med det skimmelsvampeangrebne materiale skal man også undgå unødig spredning af skimmelsporerne, hvorfor materialerne skal håndteres forsigtigt. 17

18 Materiale, der er angrebet af skimmelsvampe, kan rengøres med støvsuger forsynet med mikrofilter (HEPA-filter) for at undgå unødig støvdannelse. Efterfølgende kan materialet aftørres med klude gennemvædet med en Rodalon-opløsning eller andet desinfektionsmiddel. Materiale, der er angrebet af skimmelsvampe, skal bortskaffes i forseglede plastikposer og sendes til forbrænding. Dette gælder også støvsugerposer og klude, som måtte have været anvendt til rengøring. Under sådant arbejde skal man undgå at berøre de skimmelsvampeangrebne materialer med hænderne. Man skal også undgå at indånde sporer fra skimmelsvampe og få dem i øjnene. Under arbejdet med materialer, der er angrebet af skimmelsvampe, skal der derfor anvendes det fornødne sikkerhedsudstyr. For at undgå hudkontakt anvendes handsker i forbindelse med arbejdet. Ved mere omfattende angreb af skimmelsvampe kan det være nødvendigt med støvtæt heldragt. Øjenkontakt undgås ved anvendelse af tætsluttende briller. Indånding af skimmelsporerne undgås ved anvendelse af passende åndedrætsværn, f.eks. en turbomaske med P3/A2-filter (P3 beskytter mod skimmelsporerne, og A2 beskytter mod mykotoksinerne) eller eventuelt friskluftforsynet åndedrætsværn. Måling Støder man på mulig vækst af skimmelsvampe i forbindelse med et renoveringsarbejde eller i andre sammenhænge, kan man få undersøgt, om det vitterlig er skimmelvækst eller blot snavs. Der findes forskellige teknikker til vurdering af mulig skimmelvækst. Der kan enten udtages en prøve, som undersøges hos et analyseinstitut, eller der kan på stedet opsamles mulig skimmelvækst på en såkaldt agarplade. I begge tilfælde bør man få professionelle til at foretage undersøgelsen og vurderingen. Relevante firmaer, der kan udføre sådanne opgaver, kan findes på internettet. En sådan måling vil give et mål for omfanget af skimmelvæksten. Efterfølgende kan man om nødvendigt også artsbestemme skimmelsvampen for at vurdere den pågældende arts farlighed. Sammenfatning Ved arbejde med materialer, der er angrebet af skimmelsvampe, skal følgende forholdsregler tages: Sikring af omgivelserne ved afskærmning. Standsning af ventilationsanlæg. Sikring af andre ansatte ved adgangsforbud. Forsigtig håndtering af materialerne. Forsegling af affaldsmaterialer. Grundig rengøring med støvsuger og afvaskning med Rodalon-opløsning. Anvendelse af personlige værnemidler, såsom handsker, heldragt, briller og åndedrætsværn. 18

19

20 Dansk Industri H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Træets Arbejdsgivere H. C. Andersens Boulevard København V Tlf F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Tlf Dansk Byggeri Kejsergade København K Tlf Lederne Vermlandsgade København S Tlf Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet 34 Det er ordene, som alle danske guldsmedeværksteder og butikker kommer til at høre i løbet af 2010 eller senest i 2011. For regeringen besluttede tilbage i 2005, at samtlige værksteder og butikker med

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold For at intensivere det forebyggende arbejde med at forbedre indeklimaet i autobranchens virksomheder, har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver?

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Hvem er vi? Danmarks største arbejdsmiljørådgiver Autoriseret Landsdækkende Afdelinger i: Virum Odense Århus Kolding Ca. 750 medarbejdere i ALECTIA Herunder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere