Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid Forskudt arbejdstid Regler for over-, søn- og helligdagsarbejde Døgnvagt... 8 Kapitel B Lønforhold 5. Minimalløn Ungarbejdere Hjælpearbejde Skurpenge Værktøjspenge Smudstillæg Sundhedsordning Kørepenge Køretid Cykelgodtgørelse Overnatning Pension ATP Lønudbetaling Kapitel C Akkord 19. Regler vedrørende arbejdets betaling i akkord Akkordering Tømrer- og Snedkerarbejde Prislisten Anvendelse af andet lønsystem Afleverings- og kritikfrist Udbetaling i akkord Elevers deltagelse i akkord

2 Kapitel D Sygdom og barsel 27. Dagpenge i sygdom- og ulykkestilfælde Barns første sygedag Barns hospitalsindlæggelse Barsel Kapitel E Ferie, SH- og feriefridage 31. Feriebestemmelser Feriefridage Aftale om søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling Ferie- og søgnehelligdag for udstationerede medarbejdere Kapitel F Øvrige forhold 35. Ansættelsesbevis Funktionærlignende ansættelsesvilkår Opsigelsesvarsler Uddannelse Eksklusivbestemmelser Vikararbejde Optagelse af udenlandske virksomheder Udenlandske arbejderes løn- og arbejdsforhold Omgåelse af overenskomsten Ansættelseskodeks Forsøgsordninger Særlige bestemmelser Tillidsmandsregler Implementering af ligelønsloven m.v Ældre medarbejdere Medarbejdere med nedsat arbejdsevne Arbejdsfordeling Regler for behandling af faglig strid Udbetaling efter afsluttet fagretslig behandling Natarbejde og helbredskontrol Implementering af EU-direktiver Vinterforanstaltninger Overenskomstens periode

3 Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Elevtiden Lønforhold Voksenelever Praktikanter i forbindelse med teknikeruddannelse Elevers deltagelse i akkord Løn- og ansættelsesforhold Pension Visse forsikringsydelser til elever Beklædning Sikkerhedsfodtøj Værktøj Rejsegodtgørelse Skurpenge Smudstillæg Feriebestemmelser Særlige bestemmelser Protokollater og bilag Protokollater Protokollat om fremme af faget Protokollat om brancheudviklingsforum Protokollat om fremme af praktikpladser Protokollat om analyse af skolehjem og kørsel Bilag Protokollat fra 2007 om fond for glarmesterkompetence Protokollat fra 2007om arbejdsmiljø Ferieregler for udenlandske virksomheder Ansættelsesbevis, svende Ansættelsesbevis, funktionærlignende Stikordsregister

4 4

5 Kapitel A Arbejdstid 1. Arbejdstid Stk. 1. Arbejdstidens længde og inddeling Den normale ugentlige effektive arbejdstid er 37 timer, der fordeles på ugens 5 første hverdage, således at ingen dage er over 8 timer. Arbejdstiden skal ligge mellem kl og og fastsættes - efter forudgående drøftelser med medarbejderne - af virksomheden. Stk timers arbejdsuge Der er lokalt adgang til at aftale, at den normale ugentlige arbejdstid fastsættes til 46 timer, mod at de overskydende timer fortrinsvis afspadseres som hele dage inden 6 måneder fra optjeningsperioden. Aftalen skal være skriftlig. 2. Forskudt arbejdstid Stk. 1. Særordning Særordningen skal være begrundet i de specielle forhold på arbejdspladsen. (Arbejdspladsen kan ikke afspærres eller arbejdet kan ikke på anden måde tilrettelægges inden for normal arbejdstid). Stk. 2. Forskudt arbejdstid Der skal være mulighed for forskudt arbejdstid, såfremt dette er nødvendigt på grund af særlige forhold på arbejdspladsen eller andre særlige omstændigheder. Stk. 3. Aftale og varsel Der er lokalt adgang til at indgå aftale om brug af forskudt tid. Aftalen skal være skriftlig og baseret på enighed i virksomheden. Iværksættelse af forskudt tid skal efterfølgende annonceres med mindst 5 dages varsel. 5

6 Stk. 4. Betaling for forskudt arbejdstid I ordningen kan der ikke udføres over 160,33 timer pr. måned, dog maksimalt 42,5 timer pr. uge. Forskydes arbejdstiden således, at den først slutter efter normal arbejdstids ophør, men dog påbegyndes inden kl , betales følgende tillæg fra begyndelsen af den lønningsuge hvori den 1. marts 2014 indgår: Fra arbejdstids ophør til kl pr. time kr. 19,71 Fra kl til arbejdstids påbegyndelse pr. time. kr. 40,64 Start kl eller derefter, til arbejdstids begyndelse pr. time. kr. 49,17 Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori den 1. marts 2015 indgår til: Fra arbejdstids ophør til kl pr. time. kr. 20,03 Fra kl til arbejdstids påbegyndelse pr. time. kr. 41,29 Start kl eller derefter, til arbejdstids begyndelse pr. time. kr. 49,95 Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori den 1. marts 2016 indgår til: Fra arbejdstids ophør til kl pr. time kr. 20,37 Fra kl til arbejdstids påbegyndelse pr. time. kr. 41,99 Start kl eller derefter, til arbejdstids begyndelse pr. time. kr. 50,80 Stk. 5. Overskydende timer De overskydende timer afvikles fortrinsvis som hele dage fastlagt efter aftale parterne imellem. Afvikling af overskydende timer skal ske senest 2 måneder efter arbejdets udførelse. 6

7 Stk. 6. Fratræden fra virksomheden Afvikling af opsparede fridage skal finde sted inden eventuel fratræden fra virksomheden. Stk. 7. Påtaleret Organisationerne har påtaleret over for misbrug af denne bestemmelse i henhold til "Regler for behandling af faglig strid". 3. Regler for over-, søn- og helligdagsarbejde Stk. 1. Overarbejdets påbegyndelse Overarbejde skal regnes fra normal arbejdstids ophør til normal arbejdstids begyndelse på det pågældende værksted. Stk. 2. Nødvendigt overarbejde Søn- og helligdagsarbejde samt over- og natarbejde skal svendene være villige til, at udføre når det er nødvendigt. Som nødvendigt regnes: Udstillingsarbejde, reparation af butiks-, kontor-, værksteds- og fabrikslokaler der, såfremt arbejdet blev udført i den normale arbejdstid, ville hindre andre arbejdere i, at kunne arbejde. Arbejde, der nødvendigvis må udføres for, at forhindre ulykkestilfælde samt når særlige forhold foreligger, herunder vanskeligheder i forbindelse med overholdelse af fastlagte tidsplaner. Stk. 3. Tillæg for overarbejde For overarbejde betales for de første 2 timer et tillæg på 50 % og for de efterfølgende timer et tillæg på 100 %. Stk. 4. Søn- og helligdagstillæg Søn- og helligdagsarbejde samt tilkald til natarbejde betales med et tillæg på 100 %. Stk. 5. Mindst 2 timer For overarbejde lør-, søn- og helligdage betales for mindst 2 timer. 7

8 Stk. 6. Begrænsning af overarbejde Overarbejde kan udføres uden ovennævnte begrænsninger indtil 5 timer pr. uge, forudsat at der mellem mester og svend er enighed herom, herunder om eventuel afspadsering. Stk. 7. Personlig timeløn Overarbejdstillægget beregnes af den personlige timeløn. Stk. 8. Helligdage Som helligdage regnes: nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, 2. Pinsedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. juledag, Grundlovsdag samt 1. maj. 4. Døgnvagt Lokale aftaler om døgnvagt skal være skriftlige og underskrevet af de omfattede medarbejdere. 8

9 Kapitel B Lønforhold 5. Minimalløn Inden for den normale arbejdstid betales som minimalløn følgende: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts 2016 kr. 116,45 pr. time. kr. 118,10 pr. time. kr. 119,90 pr. time. Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår. Stk. 2. Lønforhandling Medarbejderen har ret til forhandling af personlig timeløn. På den enkelte virksomhed kan forhandlinger om lønændringer højst ske én gang pr. overenskomstår. Vedrørende akkorder, bonusordninger, produktionstillægsordninger og produktionsfremmende lønsystemer i øvrigt kan der højst ske én forhandling af betalingsgrundlaget pr. overenskomstår. 6. Ungarbejdere For ungarbejdere under 18 år er der aftalt følgende minimalløn (henholdsvis 40 %, 50 % og 70 % af minimallønnen i 5) fra begyndelse af den lønningsuge hvori 1. marts 2014 indgår: 15 år men ikke 16 år kr. 46,58 pr. time. 16 år men ikke 17 år kr. 58,23 pr. time. 17 år men ikke 18 år kr. 81,52 pr. time. Fra begyndelse af den lønningsuge, hvori 1. marts 2015 indgår: 15 år men ikke 16 år kr. 47,24 pr. time. 9

10 16 år men ikke 17 år kr. 59,05 pr. time. 17 år men ikke 18 år kr. 82,67 pr. time. Fra begyndelse af den lønningsuge, hvori 1. marts 2016 indgår: 15 år men ikke 16 år kr. 47,96 pr. time. 16 år men ikke 17 år kr. 59,95 pr. time. 17 år men ikke 18 år kr. 83,93 pr. time. 7. Hjælpearbejde Ved tidsbegrænset ansættelse op til højst 4 dage, hvor der ikke gælder noget opsigelsesvarsel, betales minimum et tillæg til totaltimelønnen på 10 %. Der betales for mindst 7,4 timer. 8. Skurpenge Stk. 1. Velfærdsforanstaltninger Velfærdsforanstaltninger gennemføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse, som indgår i nærværende overenskomstforhold, for tiden Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretningsregler om velfærdsforanstaltninger. Stk. 2. Erstatning Såfremt svendene ved akkord- og tidlønsarbejde, herunder reparationsarbejde, ikke har skurforhold med sanitære forhold af standard, som anført i stk. 1 eller kan holde frokost på værkstedet, betales: Pr. 1 marts 2014 pr. mand pr. dag. kr. 39,66 Pr. 1 marts 2015 pr. mand pr. dag. kr. 40,29 Pr. 1 marts 2016 pr. mand pr. dag. kr. 40,98 Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår. 10

11 9. Værktøjspenge Stk. 1. Brandforsikring Svendene må selv holde sig med det fornødne værktøj, undtaget dog det til fagets specialer nødvendige. Arbejdsgiveren sørger for brandforsikring af svendenes værktøj. Stk. 2. Godtgørelse Der betales i værktøjsgodtgørelse kr. 1,49 pr. time til såvel tidlønstimer som akkordtimer. Hvor mesteren stiller værktøj til rådighed, betales ingen værktøjsgodtgørelse. 10. Smudstillæg For beskæftigelse på arbejdspladser, hvor arbejdets art i særlig grad medfører ekstra udgift til vask af arbejdstøj, har svendene krav på et smudstillæg, hvis størrelse fastsættes i hvert enkelt tilfælde ved forhandlinger mellem mesteren og svendene. 11. Sundhedsordning Samtlige medarbejdere under overenskomsten skal have en sundhedsordning. Sundhedsordningen skal som udgangspunkt mindst være på niveau med den sundhedsordning som ved indgåelse af denne overenskomst udbydes af PensionDanmark. Sundhedsordningsbidraget er 0,15 % af den ferieberettigede løn plus ferie- og søgnehelligdagsbetaling og betales af arbejdsgiveren sammen med pensionsbidraget. Sundhedsordningen skal indeholde telefonrådgivning, hvis medarbejderen har brug for krisepsykologhjælp, misbrugsrådgivning eller en guide til sundhedsvæsenet. Herudover skal ordningen indeholde behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut eller massør for problemer i led, muskler, 11

12 sener, der er opstået i forbindelse med arbejdet samt hurtig diagnose. Ved andre ordninger end PensionDanmarks ordning, kan virksomheden og den enkelte medarbejder dog skriftligt aftale en justering af en ordnings indhold dog uden at der samlet må være tale om en forringelse i forhold til PensionDanmarks ordning, jfr. ovenfor. Virksomheder som ønsker at overgå til anden sundhedsordning end PensionDanmarks sundhedsordning kan efter forud indhentet godkendelse af parterne flytte sundhedsordning med et varsel på 3 måneder. 12. Kørepenge Kørepenge beregnes, hvor svenden efter mesterens bestemmelse selv sørger for transport (transportmiddel), fra grænsen nævnt under 13 Køretid med: 2014 kr. 3,73 pr. kørt km såvel ud som hjem. (Ikke ferieberettiget) kr kr. Beløbet udgør den til enhver tid gældende sats efter statens takster. Hvor mesteren sørger for transport, betales ikke kørepenge. 13. Køretid Køretid beregnes fra en omkreds med radius 10 km i såvel København som provinsen regnet fra mesterens værksted. Herfra til arbejdsstedet beregnes et tillæg på kr. 2,00 pr. kørt km såvel ud som hjem, indtil maksimalt kr. 240,00. Mellem virksomhed og medarbejder kan træffes anden skriftlig aftale om fastlæggelse af køretid baseret på det faktisk kørte antal km. Det i overenskomsten fastlagte tillæg pr. kørt kilometer samt maksimum for samme kan ikke reduceres Maksimumbeløb udløser ikke overnatning. 12

13 Tillægget er ferieberettiget. Hvor mesteren betaler rejsetiden, og ud- og hjemrejsen foregår inden for den normale arbejdstid, bortfalder tillægget. Færge og brobillet Virksomheden dækker udgiften til færgebillet, bro-, motorvejs-, og parkeringsafgifter. Sejltiden afregnes med medarbejderens personlige løn. Førerpladsforsikring Virksomheden er forpligtet til, når der stilles firmabil til rådighed, at føreren er forsikret ved kørsel til og fra arbejdet, af en førerpladsforsikring. 14. Cykelgodtgørelse Såfremt en svend efter mesterens opfordring anvender sin cykel til arbejdsbrug, betales herfor en godtgørelse på kr. 12,00 pr. dag. (Ikke ferieberettiget). 15. Overnatning Skal svenden overnatte, sørger mesteren for kost og logi på hotel eller pensionat af rimelig standard eller betaler svendens dokumenterede udgifter hertil. Herudover betales den til enhver tid gældende sats efter statens takster, vedrørende skattefri godtgørelse, hvor overnatning finder sted kr. 113, kr kr. 13

14 16. Pension Stk. 1. Pensionsaftale Ansatte beskæftiget i henhold til denne overenskomst er omfattet af den pensionsordning (PensionDanmark), der er etableret i henhold til protokollat af 4. marts 1991 mellem Byggeriets Arbejdsgivere og Bygge-, Anlægs- og Trækartellet. Stk. 2. Personkreds Virksomheden betaler pension til PensionDanmark for medarbejdere der er fyldt 18 år og som i 6 måneder har haft erhvervsarbejde. (For elever se 8 i afsnittet om Glarmesteruddannelse) Medarbejdere omfattet af tiltrædelsesoverenskomster m.v. tilsluttes pensionsordningen. Stk. 3. Pensionsbidragsberegning Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige lønindkomst. Det betyder, at eksempelvis akkordoverskud, arbejdsgiverbetalte sygedagpenge, skurpenge, andre skattepligtige tillæg (f.eks. skattepligtige kørepenge) søgne- og helligdagsbetaling samt feriepenge skal medregnes i den pensionsgivende løn. Modsat skal skattefrie kørepenge og andre skattefrie tillæg (f.eks. diæter) samt godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag ikke medregnes, ligesom sygedagpenge, barselsdagpenge og øvrige dagpenge, der udbetales fra kommunen, ikke indgå i beregningen af pensionsbidrag. Stk. 4. Pensionsbidragets størrelse Pensionsbidraget udgør: Virksomheden Medarbejder I alt Fra 1. juli ,0 % 4,0 % 12,0 % 14

15 17. ATP I henhold til loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) udgør bidraget: For 14-dages lønnede: Virksomheden pr. 14 dage fuldtid kr. 94,80 Medarbejdere pr. 14 dage fuldtid kr. 47,40 For månedslønnede: Virksomheden pr. mdr. kr. 180,00 Medarbejdere pr. mdr. kr. 90,00 ATP forventes forhøjet fra 1. januar Lønudbetaling Stk. 1 Lønningsperiode Lønningsperioden er 2 uger og regnes fra en kalenderuges begyndelse medmindre ugeløn aftales lokalt. Lønnen udbetales om torsdagen, så lønnen enten er til rådighed på medarbejderens konto i et pengeinstitut eller udbetales kontant på værkstedet til medarbejderen. Såfremt udbetalingsdagen falder på en helligdag, juleaftens- eller nytårsaftensdag, sker udbetalingen den forudgående hverdag. Der udleveres en lønspecifikation til medarbejderen, hvor alle udbetalinger og beskatning skal være specificeret. Ved afskedigelse af en medarbejder sker udbetalingen af tilgodehavende timeløn ved førstkommende lønudbetaling. Stk. 2. Månedsløn Ved lokal enighed mellem virksomheden og medarbejderne, kan det skriftligt aftales, at lønudbetalingen finder sted månedligt. 15

16 Udbetalingstidspunktet skal være som virksomhedens funktionærer eller månedens næstsidste bankdag. Ved votering om indførelse af månedsløn skal der blandt medarbejderne som er omfattet af nærværende overenskomst være et kvalificeret flertal på 80 %. Ønske om overgangsordning (forskud) skal respekteres, både ved indførelsen af ordningen og ved nyansættelser. Stk. 3. Elektroniske dokumenter Virksomheden kan med frigørende virkning aflevere feriekort og lønsedler og eventuelt andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske postløsninger som måtte være til rådighed, f.eks. e-boks eller via e- mail. Såfremt virksomheden vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før medmindre andet aftales. Efter udløb af varslet har medarbejdere som ikke ønsker at anvende den elektroniske løsning, fortsat ret til at få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden. Stk. 4. Lønsedlen Lønsedlen med specifikation af den udbetalte løn, samt meddelelse om lønoverførslen skal senest torsdag udleveres eller sendes til medarbejderen. Overført løn kan ikke ændres uden medarbejderens skriftlige godkendelse. Specifikation skal indeholde følgende oplysninger: - Virksomhedens CVR-nummer - Timelønsarbejde - Akkordarbejde/overskud - Overarbejde - Løn under sygdom - Ferie- og søgnehelligdagsopsparing - Kørselsgodtgørelse 16

17 - ATP - Pension - Godtgørelse for og 3. ledighedsdag - År-til-dato-opgørelse. 17

18 Kapitel C Akkord 19. Regler vedrørende arbejdets betaling i akkord Stk. 1. Akkord Alt nyt bygningsarbejde, hvis akkordpris inkl. alle tillæg overstiger kr. 400,00, udføres i akkord og betales efter "Prisliste for glarmesterarbejde". Såfremt der samme dag, eller i direkte fortsættelse af hinanden udføres nyt bygningsarbejde på flere lokaliteter af de samme svende og den samlede akkordpris overstiger det ovenfor anførte beløb, betales efter prislisten. Stk. 2. Standardpriser m.v. Regninger på akkordarbejde skal skrives på de af lauget og forbundet udarbejdede regningsblanketter eller det af forbundet udarbejdede TARIF (EDB). Stk. 3. Akkordens omfang Akkordens omfang fastlægges skriftligt, før arbejdet påbegyndes, såfremt en af parterne ønsker dette. Stk. 4. Gensidigt bindende En akkord mellem mester og svend er gensidig bindende og mesteren kan ikke uden påviselig gyldig grund afskedige svenden, før arbejdet er fuldført. Sker dette, skal svenden have akkordbeløbet fuldt udbetalt, dog kan sådanne spørgsmål behandles fagretlig. Forlader svenden arbejdet eller unødigt forhaler det, forinden det er udført (svendens sygdom og arbejdsstandsning i andre fag fraregnet), fortaber han sin ret til det eventuelle overskud. Sker der afbrydelse i akkordarbejdet og mesteren anviser svendene andet arbejde under standsningen, må disse ikke vægre sig ved at udføre sådant anvist arbejde. Anvises der ikke andet arbejde, er svenden berettiget til at skrive regning for det udførte arbejde. 18

19 Sker afbrydelsen af grunde, for hvilke mesteren bevisligt bærer ansvaret, så tilkendes svendene erstatning. Erstatningen kan ikke pr. arbejdstime overstige den til enhver tid gældende minimalløn. Standsninger forårsaget ved arbejdsnedlæggelse, strejke eller lockout medfører i intet tilfælde erstatningspligt for mesteren. Eventuelle krav om erstatning må fremsættes for mesteren inden 24 timer efter, at standsningen er indtrådt. Dog betales i intet tilfælde erstatning for den første fulde arbejdsdag. 20. Akkordering For arbejde, som ikke helt eller tilnærmelsesvis findes anført i prislisten, kan der, såfremt en af parterne ønsker det, indgås akkorderingsaftale. Krav herom fremsættes til modparten, før arbejdet påbegyndes. Forslag fremsættes skriftligt senest dagen efter, at arbejdet er begyndt. Der skal senest i løbet af 3 arbejdsdage svares skriftligt på forslaget, hvorefter forslag og svar forhandles mellem parterne. Svares der ikke inden for 3 arbejdsdage på et sådant skriftligt forslag eller modforslag, betragtes det som godkendt. Indtræffer der under arbejdets gang gener eller ydelser, som svendene mener, kræver ekstra betaling, kan forslag fremføres i takt hermed. Opnås der ikke enighed, afgøres uoverensstemmelsen i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. 21. Tømrer- og Snedkerarbejde Ved udførelse af tømrer- og snedkerarbejde i virksomheder under Glarmesterlauget i Danmark er i alle forhold overenskomsten mellem Glarmesterlauget i Danmark og Fagligt Fælles Forbund 3F gældende. 19

20 Ved udførelse af snedker- og tømrerarbejde, aflønnes i akkord efter den til enhver tid gældende prisliste mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 3F. 22. Prislisten Prislistetillægget til Glarmesterprislisten af 1. maj 2007 udgør: Pr. 1. marts ,38 % Prislistetillægget tillægges akkordregnskabets slutbeløb. Ændringerne får virkning for akkorder, der påbegyndes efter den pågældende dato. 23. Anvendelse af andet lønsystem Stk. 1. Andet lønsystem Andet lønsystem end det i overenskomsten hjemlede, kan anvendes ved specialproduktion, og/eller hvor forholdene på den enkelte virksomhed taler herfor, såfremt mester og svend er enige herom og når organisationernes godkendelse foreligger. Stk. 2. Nye fabrikater og konstruktioner Såfremt prislisten ikke kan anvendes ved fastsættelse af akkordbetaling for sådanne, henvises til 20. Såfremt et arbejdes udførelse skifter karakter, kan sagen tages op af Glarmesterlauget og Fagligt Fælles Forbund 3F. Stk. 3. Arbejds- og tidsstudier Under alle omstændigheder kan der, såfremt en af organisationerne ønsker det, fastsættes pris på et arbejde på grundlag af arbejds- og tidsstudier. En pris, der på denne måde fastsættes for et bestemt arbejde, er kun gældende for den bygning, hvor det pågældende arbejde udføres. 20

21 24. Afleverings- og kritikfrist Regnskaber over akkorder skal være arbejdsgiveren i hænde senest 15 arbejdsdage efter akkorden er afsluttet. Akkordoverskud udbetales senest 2. torsdag efter, at regnskabet er kommet arbejdsgiveren i hænde. Såfremt regnskabet ikke udbetales efter dets pålydende, afleverer arbejdsgiveren senest på udbetalingsdagen en skriftlig specifikation over de punkter i regnskabet, han ikke kan acceptere. Beløb, hvorom der er enighed, udbetales på udbetalingsdagen. Overholdes ovenstående kritikfrist ikke, er regnskabet betalbart med dets fulde pålydende. Tidsfristen forlænges ved sygdom, ferie eller tilsvarende, som måtte berettige hertil, og som parterne har meddelt eller meddeler hinanden. Krav på grundlag af det pågældende arbejdsforhold kan ikke rejses på et senere tidspunkt, medmindre der foreligger overenskomstbrud fra arbejdsgivers side. 25. Udbetaling i akkord Stk. 1. Akkordudbetaling Under forudsætning af, at beløbet er tjent, fastsættes udbetalingen i akkord til Pr. 1. marts 2009 kr. 129,00 pr. time Stk. 2. Forskud Medarbejderne er berettiget til hver lønningsdag, at få indtil 85 % af det bevisligt fortjente akkordoverskud udbetalt. Begæring om forskud på akkorden må være fremsendt 5 arbejdsdage før lønningsdagen. Der udbetales ikke forskud på akkorder, hvis varighed er mindre end 3 uger. 21

22 26. Elevers deltagelse i akkord Stk. 1. Akkordfradrag Når elever i Glarmesterfaget deltager i øvrige medarbejderes akkord fradrages, i medarbejderens akkordopgørelse, elevens timeløn jævnfør glarmesteruddannelsens 3, samt følgende beløb pr. time: 1. lønperiode kr. 2,00 2. lønperiode kr. 6,00 3. lønperiode kr. 9,00 4. lønperiode kr. 15,00 Stk. 2. Voksenelevers deltagelse i akkord Når voksenelever i Glarmesterfaget deltager i øvrige medarbejderes akkord, træffes der lokalt aftale om deres udbetalingers modregning, der dog maksimalt kan udgøre fagets minimalløn. Stk. 3. Feriepenge af akkordoverskud Når øvrige medarbejdere yder elever og voksenelever akkordoverskud, tilfalder den til beløbet svarende feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling eleverne. 22

23 Kapitel D Sygdom og barsel 27. Dagpenge i sygdom- og ulykkestilfælde Stk. 1. Betaling I sygdoms- og ulykkestilfælde betales dagpenge efter gældende lov. Stk. 2. Tilskadekomst Indtræffer ulykkestilfælde under arbejdets gang, herunder transport eller rejse til og fra arbejdspladsen, betales der tidløn for tabte timer på ulykkesdagen. Stk. 3. Sygdom- og tilskadekomst i arbejdstiden Såfremt en lønmodtager må forlade arbejdspladsen på grund af sygdom, betaler arbejdsgiveren for de resterende timer inden for den normale arbejdstid, den pågældende dag, samme betaling pr. time som anført i stk. 4. Stk. 4. Løn under sygdom Ved fravær på grund af sygdom i indtil, 4 uger som er rettidigt anmeldt og dokumenteret, betaler arbejdsgiveren under ansættelsesforholdet et beløb svarende til den personlige timeløn, dog maksimalt: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts 2016 kr. 136,00 pr. time kr. 137,50 pr. time kr. 139,00 pr. time Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår. Der betales ferie- feriefridags- og SH-godtgørelse samt pension af beløbet. Stk. 5. Anciennitet Det er en forudsætning, at de pågældende lønmodtagere har oparbejdet 3 måneders anciennitet i virksomheden. 23

24 Den pågældende anciennitet opgøres inden for en tidsramme på 1½ år. Elever har optjent 3 måneders anciennitet hvis de - efter endt uddannelse - fortsætter i samme virksomhed. Ovennævnte bestemmelse om anciennitet er ikke gældende under tilskadekomst i virksomheden under arbejdets udførelse. Betaling af fravær på grund af tilskadekomst eller sygdom indeholder gældende betaling i henhold til sygedagpengelovens regler. Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven. Medarbejderen hæfter ikke for kommunens eventuelle forsømmelser. I de tilfælde hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn- /sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. Ovennævnte bestemmelser gælder ikke for sygdom, der er omfattet af en mellem arbejdsgiver og arbejdstager indgået aftale i henhold til sygedagpengelovens regler om kronisk eller langvarig syge ( 56). Ovennævnte bestemmelser kan ikke lægges til grund ved en eventuel retsforfølgelse af en arbejdsgiver, hvori fuld erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indgår. Stk. 6. Tilskadekomst Virksomheden betaler sygeløn (jf. satser i 27, stk. 4.) ved fravær på grund af tilskadekomst i indtil 8 uger. Skyldes uarbejdsdygtigheden uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for virksomheder, herunder erhvervsbetinget sygdom, der åbenbart skyldes arbejde for den pågældende virksomhed, kan medarbejderen ikke opsiges inden for de første 8 uger af den periode, hvori vedkommende er dokumenteret uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst. 24

25 Det er en betingelse, at medarbejderen er dagpengeberettiget i henhold til Dagpengelovens bestemmelser. 28. Barns første sygedag Til arbejdere og til ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejdernes syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. Under forudsætning af, at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger, ydes der betaling med medarbejderens personlige timeløn for denne dag, dog maksimalt: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts 2016 kr. 136,00 pr. time kr. 137,50 pr. time kr. 139,00 pr. time Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår. Der betales ferie-, feriefridags, - og SH-godtgørelse samt pension af beløbet. 29. Barns hospitalsindlæggelse Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. 25

26 Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes betaling med medarbejderens personlige timeløn, dog maksimalt: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts 2016 kr. 136,00 pr. time kr. 137,50 pr. time kr. 139,00 pr. time Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår. Der betales ferie-, feriefridags- og SH godtgørelse samt pension af beløbet. I det omfang der kan ydes dagpengerefusion er virksomheden berettiget til refusionsbeløbet. 30. Barsel Stk. 1. Barselsorlov og fædreorlov Til medarbejdere der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder, betaler arbejdsgiveren løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov / barselsorlov). Det samlede antal uger kan max. udgøre 18 uger. Til adoptanter betales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. Stk. 2. Forældreorlov I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren løn under fravær til forældreorlov i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Betalingen i de reste- 26

27 rende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Forældrene kan holde orlov samtidigt, og hver forældres orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Betalingen bortfalder, hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger Efter 1. juli 2014: Forældreorloven skal holdes inden for 52 uger efter fødsel. Perioden med betaling under forældreorlov forøges med 2 uger, dog maksimalt til 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. De resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden forælder. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Medmindre andet aftales skal forældreorloven fra lønmodtagerside varsles med 3 uger forud for orlovens påbegyndelse. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Stk. 3. Betaling ved barsels- fædre- og forældreorlov Lønnen svarer til den personlige løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maksimalt: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 Pr. 1. marts 2016 kr. 136,00 pr. time kr. 137,50 pr. time kr. 139,00 pr. time Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår. 27

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord GLAS 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid... 5 2. Forskudt arbejdstid... 5 3. Regler for over-, søn- og helligdagsarbejde... 7 4. Døgnvagt... 8 Kapitel B Lønforhold 5. Minimalløn...

Læs mere

Glasoverenskomsten. mellem Glarmesterlauget i Danmark og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Glasoverenskomsten. mellem Glarmesterlauget i Danmark og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Glasoverenskomsten 2007 mellem Glarmesterlauget i Danmark og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid... 5 2. Forskudt arbejdstid... 5 3. Regler

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

GLAS OVERENSKOMST GLAS OVERENSKOMST mellem Glarmesterlauget i Danmark og Fagligt Fælles Forbund

GLAS OVERENSKOMST GLAS OVERENSKOMST mellem Glarmesterlauget i Danmark og Fagligt Fælles Forbund GLAS OVERENSKOMST 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid... 5 2. Varierende ugentlig arbejdstid... 5 3. Forskudt arbejdstid... 5 4. Deltidsbeskæftigelse... 7 5. Regler for over-,

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget er sammensat

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser. Ferieloven Ferieloven omfatter følgende: Lovens område Optjening af ferie Afholdelse af ferie Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere