Kort om feriereglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort om feriereglerne"

Transkript

1 August 2012 / side 1 af 10 / Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål, som vores medlemmer støder på. Vejledningen er med andre ord ikke udtømmende, og kan ikke erstatte konkret rådgivning fra DFL/Personaleforeningen. Derfor anbefales det, at du kontakter DFL/Personaleforeningen såfremt du har spørgsmål. Kort om reglerne Retten til ferie optjenes på baggrund af ansættelse i optjeningsåret (kalenderåret) til anvendelse til ferieåret (1. maj 30. april). Der optjenes 2.08 feriedage pr. måneds ansættelse svarende til 25 dages ferie pr. kalenderår eller 5 ugers ferie i alt. De 3 uger er hovedferie som normalt skal placeres i perioden maj til september. Restferien består af 10 dage, som kan afholdes i hele ferieåret. Hvis der ikke er optjent ret til betalt ferie trækker arbejdsgiveren 4.8% af månedslønnen pr. ikke optjent feriedag. En medarbejder har kun ret til løn under ferie, feriegodtgørelse (populært kaldet feriepenge) og ferietillæg, hvis ferien rent faktisk holdes. Der er enkelte undtagelser se afsnittet om feriehindringer og overførsel af ferie. Ferieåret går fra den 1. maj til 30. april. Optjening af ferie Der er to former for ferie den arbejdsgiverbetalte og suppleringsferie. Den arbejdsgiverbetalte ferie: Bygger på et princip om, at ferie optjenes forud i et optjeningsår (kalenderår) til brug i det efterfølgende ferieår (maj-april). En medarbejder optjener 2.08 dages ferie pr. måneds ansættelse. I løbet af et kalenderår (optjeningsår) optjenes der således ret til 5 ugers ferie (12x2.08 = 25 dages ferie, 5 ugers ferie). Hvis en medarbejder er ansat i mindre end en måned optjenes der 0.07 dages ferie for hver dags ansættelse. Tilsvarende gælder, hvis ansættelsesforholdet ophører midt i en måned. Bemærk, at der optjenes ret til betalt ferie så længe medarbejderen er ansat hos selskabet. Det afgørende er om selskabet betaler en eller form for vederlag. Størrelsen af vederlaget er uden betydning, Selv om en medarbejder er fraværende på grund af eksempelvis sygdom eller orlov, optjenes der ret til ferie når selskabet udbetaler løn. Hvis omvendt selskabet ikke betaler løn optjenes der ikke ret til ferie. 1

2 August 2012 / side 2 af 10 / Suppleringsferie: Hvis en medarbejder ikke har været beskæftiget i hele det forudgående kalenderår, kan vedkommende for egen regning eller eventuelt via feriedagpenge supplere den arbejdsgiverbetalte ferie i op til 5 uger. Arbejdsgiveren kan trække medarbejderen i månedslønnen svarende til 4.8% af månedslønnen pr. afholdt feriedag. Såfremt medarbejderen er medlem af en A-kasse kan vedkommende ofte få feriedagpenge kontakt A-kassen herom. Bemærk at medarbejderen uanset ansættelsestidspunktet har krav på at holde suppleringsferie. Hvordan og hvornår holdes ferien Ferie skal holdes i løbet af ferieåret (1.maj til 30.april). Konsekvensen af at medarbejderen ikke holder den optjente ferie inden ferieårets udløb er, at retten til at holde ferie fortabes. Der er enkelte undtagelser til dette se afsnittet om overførsel af ferie og feriehindringer. Feriens placering og varsling Udgangspunktet er, at selskabet skal tage hensyn til medarbejderens, herunder børnefamiliernes ferieønsker men hvis der ikke kan opnås enighed er det i sidste ende selskabet der bestemmer, hvornår ferien skal afholdes. Selskabet kan kun i helt særlige tilfælde ændre tidspunkt for en aftalt ferie. Et eksempel kunne være en orkan der medfører en ekstraordinær stor arbejdsbyrde i skadesafdelingen. Hvis ferien ændres har medarbejderen krav på at få erstatningsferie ligesom medarbejderen har krav på at få erstattet sit eventuelle økonomiske tab eksempelvis afbestilling af rejser, men ikke familiens tab. Arbejdsgiveren kan normalt aldrig afbryde en allerede påbegyndt ferie. I overenskomsten for 2012 åbnes der dog op for, at man på forhånd kan aftale med selskabet, at de godt må tage kontakt under ferien, hvis der opstår specielle situationer. Reglerne for, hvornår ferien skal holdes og hvornår den skal varsles, afhænger af om det er hovedferie eller restferie. Hovedferien består af15 dage eller 3 uger, som skal gives i sammenhæng. Hovedferien skal varsles over for medarbejderen med 3 måneder og skal holdes i perioden den 1. maj til 30. september. Det er dog muligt ved frivillig aftale mellem selskabet og medarbejderen, at aftale et andet ferievarsel, ligesom det er muligt at aftale, at der alene afholdes eksempelvis 10 feriedage i perioden den 1. maj til 30. september. De resterende feriedage skal i så fald holdes i resten af ferieåret. Restferien er de resterende feriedage, som skal gives i sammenhæng, medmindre selskabet af driftsmæssige årsager ønsker, at ferien holdes i enkeltdage. Restferien skal varsles over for medarbejderen med 1 måned. 2

3 August 2012 / side 3 af 10 / Som ved hovedferien er det muligt ved frivillig aftale, at aftale et andet ferievarsel. Derudover er det muligt at aftale, at restferien holdes som enkeltdage. Såfremt en sådan aftale ønskes indgået, anbefales det at vores medlemmer altid kontakter DFL/Personaleforeningen. Hvis en medarbejder har optjent mindre end 15 feriedage er hele den optjente ferie hovedferie. Selskabet kan ikke placere ferien på helligdage, ligesom ferien ikke kan placeres på tidspunkter, hvor medarbejderen eksempelvis skal holde barselsorlov se nærmere afsnittet om feriehindringer og overførsel af ferie. Hvornår begynder og slutter ferien? Ferien begynder på det tidspunkt, hvor medarbejderen normalt ville påbegynde en almindelig arbejdsdag, hvis vedkommende ikke holdt ferie. Ferien slutter på det tidspunkt, hvor den sidste arbejdsdag ville have været afsluttet, hvis vedkommende ikke holdt ferie. Det er med andre ord den normale arbejdstids begyndelse og ophør der er afgørende for, hvornår ferien starter og slutter. Hvis medarbejderen holder fri i en hel kalenderuge, begynder ferien mandag morgen ved normal arbejdstidsbegyndelse og slutter fredag ved normal arbejdstids ophør NB!!! Weekenden inden feriens begyndelse og weekenden efter feriens afslutning er ikke ferie og medarbejderen kan derfor risikere at selskabet pålægger medarbejderen at skulle udføre overarbejde. FA har rettet henvendelse til selskaberne og opfordret dem til at der i ovennævnte situation tages behørigt hensyn til medarbejderens begrundelse for ikke at påtage sig overarbejde forud for feriens afholdelse og efter ophør af sidste arbejdsdag forud for ferien. Sygdom og ferie Hvis medarbejderen bliver syg inden feriens start er vedkommende ikke forpligtet til at holde ferien, og har således krav på at holde ferien på et senere tidspunkt. Hvis medarbejderen på grund af sygdom ikke kan afholde sin ferie, skal vedkommende sygemelde sig ved normal arbejdstids begyndelse og meddele at vedkommende alligevel ikke afholder ferie ellers anses ferien som regel for afholdt. Medarbejderen skal sygemelde sig i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer. Kravene til sygemelding vil oftest fremgå af medarbejderhåndbogen eller ansættelsesbeviset. Af bevismæssige årsager anbefales det, at medarbejderen sygemelder sig skriftligt. Hvis sygdommen derimod opstår efter feriens start, anses ferien for påbegyndt, men medarbejderen har under visse betingelser ret til erstatningsferie. 3

4 August 2012 / side 4 af 10 / Erstatningsferie Folketinget har med virkning fra 1. maj 2012 vedtaget regeringens forslag til ændring af Ferieloven, således at lønmodtagere under visse betingelser kan opnå ret til erstatningsferie, hvis de bliver syge under deres ferie. Hidtil har det været folks egen risiko, hvis de blev syge under ferien i modsætning til sygdom opstået før feriens påbegyndelse. Lovændringen skal ses i sammenhæng med, at en ekspertgruppe har antaget, at den danske ferielov er i strid med EU-retten, idet EU-domstolen i en konkret sag fra 2010 fastslog, at det var en grundlæggende ret for lønmodtagere, at de har mulighed for at kunne rekreere sig i mindst 20 dage om året. Hovedreglerne for lønmodtagere, der har optjent 25 feriedage er: - Ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie i ferieåret (behøver ikke være på samme ferie). Retten kan derfor opnås fra og med 6. sygedag. - Lønmodtageren skal efter selskabets almindelige regler - giver meddelelse til arbejdsgiveren om sygdommen, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Meddelelsen skal gives fra 1. sygedag uanset, at retten til erstatningsferie først opnås fra og med 6. sygedag. - Medarbejderen skal selv skaffe og bekoste lægelig dokumentation for sygdommen og uarbejdsdygtigheden uanset, hvor man er henne på ferie. Medarbejderen skal skaffe dokumentation fra 1. sygedag. Det er dog ikke forbudt for en arbejdsgiver at afstå fra at kræve lægelig dokumentation, da man altid kan vælge at stille lønmodtageren bedre end loven foreskriver. - Har medarbejderen ikke optjent ret til fuld ferie (25 dage) får man ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt antal feriedage (har man f.eks. ret til 15 feriedage får man ret til erstatningsferie efter 3 sygedage). - Kan erstatningsferien på grund af sygdom eller anden lovlig feriehindring ikke nå at blive afholdt inden ferieårets udløb, kan lønmodtageren vælge at overføre dagene til det følgende ferieår eller at få pengene udbetalt. Lovændringen er et forsøg på at finde en balance mellem hensynet til arbejdsgiveren (skal ikke være et ta-selv-bord ) og lønmodtageren. Det sker ved, at det bliver medarbejderens problem, at håndtere de i praksis sikkert vanskelige situationer, der kan opstå i forbindelse med at skulle skaffe og betale - fornøden lægelig dokumentation i udlandet. En lønmodtager, der ønsker at påberåbe sig sygdom i ferien, vil således selv skulle fremskaffe en lægeerklæring, der opfylder betingelserne om dokumentation for uarbejdsdygtighed i Danmark, og betaler de hermed forbundne udgifter. Umiddelbare udfordringer kan være, hvornår er man uarbejdsdygtig? (vil givet vis blive vurderet forskelligt fra land til land), og hvad med de sproglige udfordringer hvem skal betale for evt. oversættelse? (ikke berørt direkte i lovforslaget men vil sikkert påhvile lønmodtageren, der jo skal skaffe dokumentationen). Hvis medarbejderen bliver rask inden den planlagte feries afslutning skal vedkommende orientere selskabet herom, og samtidigt oplyse om arbejdet genoptages eller om resten af ferien ønskes afholdt. 4

5 August 2012 / side 5 af 10 / Det er medarbejderens beslutning selskabet kan således ikke pålægge medarbejderen at afbryde ferien eller holde den resterende del af ferien. Ferie i opsigelsesperioden Om en medarbejder skal afholde den optjente ferie hos selskabet i opsigelsesperioden beror på om medarbejderen har en opsigelsesperiode der er på eller over 3 måneder og om det er hovedferie eller restferie medarbejderen skal holde. Hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder kan selskabet ikke, medmindre opsigelsesvarslet forlænges med antallet af feriedage, uden medarbejderens samtykke bestemme at hovedferien skal holdes inden fratrædelsen dette gælder uanset ferien var varslet inden opsigelsen eller, det var medarbejderen selv der ønskede at holde hovedferien. Derimod kan restferien afholdes i opsigelsesperioden, hvis ferievarslet på en måned og restferien kan holdes i opsigelsesperioden. Selskabet kan lægge hovedferien i opsigelsesperioden, hvis: 1. Medarbejderen selv ønsker at holde ferien i den pågældende periode eller 2. Opsigelsesperioden er længere end 3 måneder eller 3. Opsigelsesperioden bliver forlænget med antallet af feriedage. I sidst nævnte tilfælde er forlængelse ikke ensbetydende med i forlængelse af opsigelsesvarslets udløb. Opsigelsesvarslet skal i givet fald også forlænges ved, at medarbejderen i stedet for at blive opsagt den sidste i måneden bliver opsagt det nødvendige antal feriedage tidligere. Det afgørende er, om det gældende opsigelsesvarsel er længere end 3 måneder. Har medarbejderen et opsigelsesvarsel på 4 måneder, kan vedkommende ikke undgå at holde ferie efter selskabets ønske blot ved at begrænse opsigelsesvarslet til 3 måneder. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor medarbejderen får en anden stilling og derfor er nødsaget til at opsige sin stilling for derefter at tiltræde den nye stilling dette forudsætter at stillingen tiltrædes så tidligt, at medarbejderen ikke har kunnet nå at holde sin hovedferie. Bemærk at reglen gælder for al ferie der afholdes. Særligt om fritstilling Det er ikke nødvendigt for selskabet at varsle at ferien skal holdes, hvis selskabet vælger at fritstille medarbejderen i opsigelsesperioden. Dette gælder uanset om det er hovedferie eller restferie. I så fald anses ferien for afviklet, hvis ferievarslet og ferien kan holdes i opsigelsesperioden. Ferien kan dog kun anses for holdt, hvis du faktisk har holdt fri, dvs. har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af ferievarslerne. Det betyder, at en arbejdsgiver ikke kan betragte din ferie som holdt i fritstillingsperioden, hvis du er startet på et nyt arbejde i fristillingsperioden og ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde. Kravet om en arbejdsfri periode gælder dog ikke: hvis du rent faktisk i løbet af fritstillingsperioden har holdt ferie hos den nye arbejdsgiver 5

6 August 2012 / side 6 af 10 / hvis du er fritstillet og arbejdsgiveren ikke har adgang til at modregne i din løn fra en ny arbejdsgiver (fx som følge af en fratrædelsesaftale). Særligt om ferieoverførsel Hvis en medarbejder har indgået aftale med selskabet om overførsel af ferie kan selskabet ikke pålægge medarbejderen at afholde den overførte ferie i opsigelsesperioden uanset om medarbejderen er fritstillet eller ej. Ferielukning Selvom om medarbejderen ikke har optjent ret til betalt ferie, kan arbejdsgiveren i forbindelse med ferielukning af virksomheden pålægge vedkommende at holde ferie, uden at han/hun hermed får krav på økonomisk kompensation fra sin arbejdsgiver. Hvis medarbejderen ikke har optjent ret til løn under ferie, vil der i nogle tilfælde være mulighed for af få feriedagpenge. Det anbefales derfor, at medarbejderen kontakter sin A-kasse ved ferielukning af arbejdspladsen. Selskabet skal varsle ferien i overensstemmelse med de ovenfor nævnte regler. Hvis varslet ikke overholdes, har medarbejderen krav på løn under ferielukningen. Ferielukning mellem jul og nytår Hvis selskabet holder ferielukket mellem jul og nytår og medarbejderen har optjent mere end 15 dages ferie, skal selskabet gemme det antal feriedage, der skal bruges i forbindelse med ferielukningen. Hvis selskabet ikke gemmer ferie til julelukningen, og medarbejderen dermed allerede har afholdt al sin ferie, vil selskabet skulle betale medarbejderen løn under ferie i julelukningsperioden. Eksempel: Medarbejderen har optjent i alt 19 feriedage. Efter afholdelse af hovedferien på 15 dage resterer der 4 feriedage. Ønsker arbejdsgiveren at holde lukket mellem jul og nytår, skal han/hun forhåndsreservere disse 4 restferiedage. Hvis medarbejderen ikke har optjent 15 dages ferie, kan selskabet pålægge medarbejderen at holde ferie uden nogen form for kompensation. Der kan være mulighed for at få dagpenge i denne forbindelse - kontakt derfor A-kassen. Selskabet skal varsle ferien i overensstemmelse med ferielovens regler herom. Hvis varslet ikke overholdes, skal der ydes løn under ferielukningen. Løn under ferie, ferietillæg og feriepenge Hvis en medarbejder i løbet af optjeningsåret har optjent ferie, har vedkommende enten krav på at få ferie med løn + ferietillæg eller feriepenge. Såfremt medarbejderen fratræder sin stilling, skal der beregnes feriegodtgørelse for den del af ferien, som vedkommende ikke har holdt i det pågældende ferieår, ligesom der skal beregnes feriegodtgørelse af den ferie, som der er optjent i optjeningsåret indtil fratrædelsen. 6

7 August 2012 / side 7 af 10 / Løn under ferie og ferietillæg Når ferien holdes er det den sædvanlige løn på ferietidspunktet, der skal udbetales med andre ord den løn, medarbejderen ville have fået udbetalt såfremt vedkommende var på arbejde. Personalegoder som medarbejderen ikke modtager under ferien skal medregnes. Derimod medregnes overarbejde ikke, selvom overarbejde forekommer regelmæssigt. Dette gælder dog ikke for deltidsmedarbejdere idet de i medfør af overenskomsten skal have udbetalt 7% af det merarbejde, som ikke er blevet afspadseret. Merarbejdet bliver udbetalt samtidigt med ferietillægget. Ud over den sædvanlige løn, får medarbejderen også udbetalt et ferietillæg, som udgør 2,75% af den løn, der er optjent i løbet af optjeningsåret (kalenderåret), med fradrag af et evt. udbetalt ferietillæg i optjeningsåret. Ferietillægget udbetales for lønnen for maj måned. Ferieløn efter jobændring Lønnens størrelse under ferien er som udgangspunkt den aktuelle løn på ferietidspunktet. Med andre ord har det ikke betydning for beregningen af ferielønnen, at lønnen i optjeningsåret var en anden end lønnen på ferietidspunktet. Hvis der sker væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdstid eller i arbejdets omfang fra optjeningsåret til tidspunktet for feriens afholdelse, skal lønnen dog reguleres tilsvarende. En væsentlig ændring er en ændring på mere end 20% - i modsat fald sker der ikke nogen regulering. Der foretages en sammenligning mellem to år det er gennemsnitsberegningen af de to år, der er afgørende for at sikre sig i mod variation i timeantallet m.m. Det er alene arbejdsændringer, der er afgørende for vurderingen, derimod ikke ændringer i lønnen. Der sker ikke nogen regulering af ferietillægget. Som eksempler på, hvor der skal ske regulering kan nævnes de tilfælde, hvor en medarbejder får ændret arbejdstiden fra fuldtidsansættelse til deltidsansættelse og omvendt. Hvad beregnes der feriepenge og ferietillæg af? Som udgangspunkt er alle lønindtægter, der betegnes som A-indkomst skattepligtige indkomster. Det gælder: Overtidsbetaling Bonus, gratiale, tantieme og lignende Eget bidrag til pensionsordningen Bidrag til ATP og AM Værdi af fri bil m.m. Andre faste skattepligtige tillæg I visse tilfælde diæter, hvis de er skattepligtige skriftlig aftale skal foreligge Løn i opsigelsesperioden. Hvis medarbejderen er fritstillet fra et selskab, men har fået andet arbejde, reduceres beregningsgrundlaget hos det fritstillende selskab med den nye ferieberettigede indtægt fra en ny arbejdsgiver. 7

8 August 2012 / side 8 af 10 / Der ydes ikke feriepenge eller ferietillæg af: Fratrædelsesgodtgørelser eller andre former for godtgørelser Løn under ferie, feriepenge eller af ferietillægget (det vil sige at beregningsgrundlaget skal reduceres med de beløb medarbejderen har modtaget under ferien) Efterløn i henhold til funktionærlovens 8 Arbejdsgiverens pensionsbidrag Kørselsgodtgørelse o.lign. Indbetaling og udbetaling af feriepenge DFL og FA har indgået en feriekortordning, som betyder at selskabet skal udstede et Feriekort i tilfælde af fratrædelse. I det tilfælde, hvor en medarbejder fratræder sin stilling skal selskabet senest den 10. i måneden efter fratrædelsen have udstedt et Feriekort. Hvis medarbejderen fratræder sin stilling skal der beregnes feriegodtgørelse svarende til 12,5% af lønnen i optjeningsåret. Der skal beregnes feriegodtgørelse for den del af ferien, som medarbejderen endnu ikke har holdt i ferieåret, ligesom der naturligvis også skal beregnes feriegodtgørelse for ferie, som medarbejderen har optjent i indeværende optjeningsår inden fratrædelsen. Ved beregningen af feriegodtgørelsen er selskabet berettiget til at modregne 1% af ferietillægget i beregningsgrundlaget når selskabet skal beregne feriegodtgørelsen. Om forældelse og modregning Som tidligere nævnt har en medarbejder kun krav på feriepenge, hvis vedkommende reelt holder ferien. Ellers fortabes rettet til at holde ferie se dog afsnittet om feriehindringer og overførsel af ferie. Om forældelse Feriepenge optjent i 2009 eller senere forældes først 3 år efter ferieåret er udløbet. Dvs. at feriepenge til brug i ferieåret 1. maj 2010 til 30. april 2011 først er forældet efter ferieårets udløb den 30. april Hvis du har holdt ferie eller har haft en feriehindring, men ikke har fået dine feriepenge, skal du rejse dit krav på feriepenge over for din arbejdsgiver. Hvis din arbejdsgiver ikke accepterer dit krav, forældes kravet, hvis du ikke inden 3 år efter ferieårets udløb forsøger at gennemføre kravet ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette skriftlig henvendelse til Pensionsstyrelsen. Om modregning 8

9 August 2012 / side 9 af 10 / Selskabet kan som udgangspunkt ikke modregne i eller tilbageholde feriegodtgørelse eller ferietillæg. Det er alene i de tilfælde, hvor medarbejderen har udvist et retsstridigt forhold, at selskabet kan modregne. Et retsstridigt forhold kan være tyveri m.m. fra arbejdspladsen, men kan også være grov misligholdelse af ansættelsesforholdet eksempelvis misbrug af en ordning om flekstid. Yderligere skal selskabet dokumentere et tab og kravet skal være fastslået ved dom, medmindre medarbejderen har erkendt det retsstridige forhold. Feriehindringer og overførsel af ferie Ved en feriehindring forstås følgende egne forhold: sygdom barselsorlov orlov til adoption ophold i udlandet overgang til selvstændigt erhverv overgang til arbejde i hjemmet valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidserhverv indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner tvangsanbringelser lovligt varslede og afsluttede konflikter aftjening af værnepligt tjeneste i forsvaret på værnetingslignende vilkår manglende midler til at holde ferie på grund af en tvist mellem en lønmodtager og arbejdsgiver om et krav på feriepenge, forudsat at kravet på feriepenge er rejst inden ferieårets udløb og deltagelse i aktiviteter via rådighedskontrakt med forsvarets reaktionsstyrker I disse tilfælde har lønmodtageren ikke pligt til at holde ferie selv om ferien på forhånd var varslet og vedkommende har således krav på at få udbetalt feriepengene eller holde ferien på et senere tidspunkt. Dette forudsætter, at feriehindringen indtrådte inden ferien skulle være påbegyndt. Såfremt orloven begynder medens medarbejderen holder ferie f.eks. fordi barnet bliver født tidligere eller fordi adoptivbarnet modtages tidligere må det antages at ferien anses for afbrudt. I så fald har medarbejderen krav på erstatningsferie eller få udbetalt feriegodtgørelse for den del af ferien der ikke er afholdt på grund af orlov. Hovedferie Hvis medarbejderen er afskåret fra at holde hovedferien i hovedferieperioden (perioden fra den 1. maj til 30. september) på grund af en feriehindring, har medarbejderen krav på at udbetalt feriegodtgørelse herfor eller holde ferie på et senere tidspunkt. Godtgørelse kan allerede kræves udbetalt fra 1. oktober. 9

10 August 2012 / side 10 af 10 / Det anbefales, at medarbejderen hurtigt får afklaret om vedkommende ønsker at holde hovedferien på et senere tidspunkt eller få udbetalt feriegodtgørelse årsagen er, at hovedferien i stedet kan blive betragtet som restferie. Restferie For så vidt angår restferie skal feriehindringen bestå ferieåret ud før medarbejderen har krav på at få udbetalt feriegodtgørelse herfor. Hvad enten der er tale om hoved eller restferie har medarbejderen mulighed for at overføre den ferie, som medarbejderen ikke har kunnet holde på grund af en feriehindring. Overførsel af ferie Det er muligt at overføre optjent ferie under følgende forudsætninger: 1. At der er indgået en skriftlig aftale herom mellem medarbejderen og selskabet. 2. At aftalen er indgået inden ferieåret udløb. Det er kun ferie ud over 20 dage der kan overføres. Det er derudover muligt at overføre ferie, hvis det ikke har været muligt at afholde ferie, hvis der har været en feriehindring. Det er ikke muligt for elever at indgå aftaler om overførsel af ferie. 10

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 08.21 O.11 29/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 08.21 O.11 29/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Sundhedskartellet 08.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område... 4 2. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Side 1 af 12 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens område Kapitel 2 Optjening af ferie Kapitel 3 Afholdelse af ferie Kapitel 4 Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Kapitel 5 Indbetaling

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 DEN NYE FERIELOV HK D A N M A R K HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 Ferieloven blev underskrevet i 1937 og sikrede alle landets lønmodtagere 14 dages ferie med løn. I 1953

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår KL s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår Pr. 1. april 2013 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter...11

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår KL s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår Pr. 1. april 2011 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2011-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter..12

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere

Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere Juni 2015 Indhold 1. Ansættelse af særlige rådgivere 3 2. Fremgangsmåde ved opsigelse og fritstilling som følge af udskrivelse af valg til Folketinget

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B-2728-13: A (advokat Karsten Høj) mod Codan

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere