Kort om feriereglerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort om feriereglerne"

Transkript

1 August 2012 / side 1 af 10 / Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål, som vores medlemmer støder på. Vejledningen er med andre ord ikke udtømmende, og kan ikke erstatte konkret rådgivning fra DFL/Personaleforeningen. Derfor anbefales det, at du kontakter DFL/Personaleforeningen såfremt du har spørgsmål. Kort om reglerne Retten til ferie optjenes på baggrund af ansættelse i optjeningsåret (kalenderåret) til anvendelse til ferieåret (1. maj 30. april). Der optjenes 2.08 feriedage pr. måneds ansættelse svarende til 25 dages ferie pr. kalenderår eller 5 ugers ferie i alt. De 3 uger er hovedferie som normalt skal placeres i perioden maj til september. Restferien består af 10 dage, som kan afholdes i hele ferieåret. Hvis der ikke er optjent ret til betalt ferie trækker arbejdsgiveren 4.8% af månedslønnen pr. ikke optjent feriedag. En medarbejder har kun ret til løn under ferie, feriegodtgørelse (populært kaldet feriepenge) og ferietillæg, hvis ferien rent faktisk holdes. Der er enkelte undtagelser se afsnittet om feriehindringer og overførsel af ferie. Ferieåret går fra den 1. maj til 30. april. Optjening af ferie Der er to former for ferie den arbejdsgiverbetalte og suppleringsferie. Den arbejdsgiverbetalte ferie: Bygger på et princip om, at ferie optjenes forud i et optjeningsår (kalenderår) til brug i det efterfølgende ferieår (maj-april). En medarbejder optjener 2.08 dages ferie pr. måneds ansættelse. I løbet af et kalenderår (optjeningsår) optjenes der således ret til 5 ugers ferie (12x2.08 = 25 dages ferie, 5 ugers ferie). Hvis en medarbejder er ansat i mindre end en måned optjenes der 0.07 dages ferie for hver dags ansættelse. Tilsvarende gælder, hvis ansættelsesforholdet ophører midt i en måned. Bemærk, at der optjenes ret til betalt ferie så længe medarbejderen er ansat hos selskabet. Det afgørende er om selskabet betaler en eller form for vederlag. Størrelsen af vederlaget er uden betydning, Selv om en medarbejder er fraværende på grund af eksempelvis sygdom eller orlov, optjenes der ret til ferie når selskabet udbetaler løn. Hvis omvendt selskabet ikke betaler løn optjenes der ikke ret til ferie. 1

2 August 2012 / side 2 af 10 / Suppleringsferie: Hvis en medarbejder ikke har været beskæftiget i hele det forudgående kalenderår, kan vedkommende for egen regning eller eventuelt via feriedagpenge supplere den arbejdsgiverbetalte ferie i op til 5 uger. Arbejdsgiveren kan trække medarbejderen i månedslønnen svarende til 4.8% af månedslønnen pr. afholdt feriedag. Såfremt medarbejderen er medlem af en A-kasse kan vedkommende ofte få feriedagpenge kontakt A-kassen herom. Bemærk at medarbejderen uanset ansættelsestidspunktet har krav på at holde suppleringsferie. Hvordan og hvornår holdes ferien Ferie skal holdes i løbet af ferieåret (1.maj til 30.april). Konsekvensen af at medarbejderen ikke holder den optjente ferie inden ferieårets udløb er, at retten til at holde ferie fortabes. Der er enkelte undtagelser til dette se afsnittet om overførsel af ferie og feriehindringer. Feriens placering og varsling Udgangspunktet er, at selskabet skal tage hensyn til medarbejderens, herunder børnefamiliernes ferieønsker men hvis der ikke kan opnås enighed er det i sidste ende selskabet der bestemmer, hvornår ferien skal afholdes. Selskabet kan kun i helt særlige tilfælde ændre tidspunkt for en aftalt ferie. Et eksempel kunne være en orkan der medfører en ekstraordinær stor arbejdsbyrde i skadesafdelingen. Hvis ferien ændres har medarbejderen krav på at få erstatningsferie ligesom medarbejderen har krav på at få erstattet sit eventuelle økonomiske tab eksempelvis afbestilling af rejser, men ikke familiens tab. Arbejdsgiveren kan normalt aldrig afbryde en allerede påbegyndt ferie. I overenskomsten for 2012 åbnes der dog op for, at man på forhånd kan aftale med selskabet, at de godt må tage kontakt under ferien, hvis der opstår specielle situationer. Reglerne for, hvornår ferien skal holdes og hvornår den skal varsles, afhænger af om det er hovedferie eller restferie. Hovedferien består af15 dage eller 3 uger, som skal gives i sammenhæng. Hovedferien skal varsles over for medarbejderen med 3 måneder og skal holdes i perioden den 1. maj til 30. september. Det er dog muligt ved frivillig aftale mellem selskabet og medarbejderen, at aftale et andet ferievarsel, ligesom det er muligt at aftale, at der alene afholdes eksempelvis 10 feriedage i perioden den 1. maj til 30. september. De resterende feriedage skal i så fald holdes i resten af ferieåret. Restferien er de resterende feriedage, som skal gives i sammenhæng, medmindre selskabet af driftsmæssige årsager ønsker, at ferien holdes i enkeltdage. Restferien skal varsles over for medarbejderen med 1 måned. 2

3 August 2012 / side 3 af 10 / Som ved hovedferien er det muligt ved frivillig aftale, at aftale et andet ferievarsel. Derudover er det muligt at aftale, at restferien holdes som enkeltdage. Såfremt en sådan aftale ønskes indgået, anbefales det at vores medlemmer altid kontakter DFL/Personaleforeningen. Hvis en medarbejder har optjent mindre end 15 feriedage er hele den optjente ferie hovedferie. Selskabet kan ikke placere ferien på helligdage, ligesom ferien ikke kan placeres på tidspunkter, hvor medarbejderen eksempelvis skal holde barselsorlov se nærmere afsnittet om feriehindringer og overførsel af ferie. Hvornår begynder og slutter ferien? Ferien begynder på det tidspunkt, hvor medarbejderen normalt ville påbegynde en almindelig arbejdsdag, hvis vedkommende ikke holdt ferie. Ferien slutter på det tidspunkt, hvor den sidste arbejdsdag ville have været afsluttet, hvis vedkommende ikke holdt ferie. Det er med andre ord den normale arbejdstids begyndelse og ophør der er afgørende for, hvornår ferien starter og slutter. Hvis medarbejderen holder fri i en hel kalenderuge, begynder ferien mandag morgen ved normal arbejdstidsbegyndelse og slutter fredag ved normal arbejdstids ophør NB!!! Weekenden inden feriens begyndelse og weekenden efter feriens afslutning er ikke ferie og medarbejderen kan derfor risikere at selskabet pålægger medarbejderen at skulle udføre overarbejde. FA har rettet henvendelse til selskaberne og opfordret dem til at der i ovennævnte situation tages behørigt hensyn til medarbejderens begrundelse for ikke at påtage sig overarbejde forud for feriens afholdelse og efter ophør af sidste arbejdsdag forud for ferien. Sygdom og ferie Hvis medarbejderen bliver syg inden feriens start er vedkommende ikke forpligtet til at holde ferien, og har således krav på at holde ferien på et senere tidspunkt. Hvis medarbejderen på grund af sygdom ikke kan afholde sin ferie, skal vedkommende sygemelde sig ved normal arbejdstids begyndelse og meddele at vedkommende alligevel ikke afholder ferie ellers anses ferien som regel for afholdt. Medarbejderen skal sygemelde sig i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer. Kravene til sygemelding vil oftest fremgå af medarbejderhåndbogen eller ansættelsesbeviset. Af bevismæssige årsager anbefales det, at medarbejderen sygemelder sig skriftligt. Hvis sygdommen derimod opstår efter feriens start, anses ferien for påbegyndt, men medarbejderen har under visse betingelser ret til erstatningsferie. 3

4 August 2012 / side 4 af 10 / Erstatningsferie Folketinget har med virkning fra 1. maj 2012 vedtaget regeringens forslag til ændring af Ferieloven, således at lønmodtagere under visse betingelser kan opnå ret til erstatningsferie, hvis de bliver syge under deres ferie. Hidtil har det været folks egen risiko, hvis de blev syge under ferien i modsætning til sygdom opstået før feriens påbegyndelse. Lovændringen skal ses i sammenhæng med, at en ekspertgruppe har antaget, at den danske ferielov er i strid med EU-retten, idet EU-domstolen i en konkret sag fra 2010 fastslog, at det var en grundlæggende ret for lønmodtagere, at de har mulighed for at kunne rekreere sig i mindst 20 dage om året. Hovedreglerne for lønmodtagere, der har optjent 25 feriedage er: - Ret til erstatningsferie efter 5 sygedage under ferie i ferieåret (behøver ikke være på samme ferie). Retten kan derfor opnås fra og med 6. sygedag. - Lønmodtageren skal efter selskabets almindelige regler - giver meddelelse til arbejdsgiveren om sygdommen, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Meddelelsen skal gives fra 1. sygedag uanset, at retten til erstatningsferie først opnås fra og med 6. sygedag. - Medarbejderen skal selv skaffe og bekoste lægelig dokumentation for sygdommen og uarbejdsdygtigheden uanset, hvor man er henne på ferie. Medarbejderen skal skaffe dokumentation fra 1. sygedag. Det er dog ikke forbudt for en arbejdsgiver at afstå fra at kræve lægelig dokumentation, da man altid kan vælge at stille lønmodtageren bedre end loven foreskriver. - Har medarbejderen ikke optjent ret til fuld ferie (25 dage) får man ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt antal feriedage (har man f.eks. ret til 15 feriedage får man ret til erstatningsferie efter 3 sygedage). - Kan erstatningsferien på grund af sygdom eller anden lovlig feriehindring ikke nå at blive afholdt inden ferieårets udløb, kan lønmodtageren vælge at overføre dagene til det følgende ferieår eller at få pengene udbetalt. Lovændringen er et forsøg på at finde en balance mellem hensynet til arbejdsgiveren (skal ikke være et ta-selv-bord ) og lønmodtageren. Det sker ved, at det bliver medarbejderens problem, at håndtere de i praksis sikkert vanskelige situationer, der kan opstå i forbindelse med at skulle skaffe og betale - fornøden lægelig dokumentation i udlandet. En lønmodtager, der ønsker at påberåbe sig sygdom i ferien, vil således selv skulle fremskaffe en lægeerklæring, der opfylder betingelserne om dokumentation for uarbejdsdygtighed i Danmark, og betaler de hermed forbundne udgifter. Umiddelbare udfordringer kan være, hvornår er man uarbejdsdygtig? (vil givet vis blive vurderet forskelligt fra land til land), og hvad med de sproglige udfordringer hvem skal betale for evt. oversættelse? (ikke berørt direkte i lovforslaget men vil sikkert påhvile lønmodtageren, der jo skal skaffe dokumentationen). Hvis medarbejderen bliver rask inden den planlagte feries afslutning skal vedkommende orientere selskabet herom, og samtidigt oplyse om arbejdet genoptages eller om resten af ferien ønskes afholdt. 4

5 August 2012 / side 5 af 10 / Det er medarbejderens beslutning selskabet kan således ikke pålægge medarbejderen at afbryde ferien eller holde den resterende del af ferien. Ferie i opsigelsesperioden Om en medarbejder skal afholde den optjente ferie hos selskabet i opsigelsesperioden beror på om medarbejderen har en opsigelsesperiode der er på eller over 3 måneder og om det er hovedferie eller restferie medarbejderen skal holde. Hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder kan selskabet ikke, medmindre opsigelsesvarslet forlænges med antallet af feriedage, uden medarbejderens samtykke bestemme at hovedferien skal holdes inden fratrædelsen dette gælder uanset ferien var varslet inden opsigelsen eller, det var medarbejderen selv der ønskede at holde hovedferien. Derimod kan restferien afholdes i opsigelsesperioden, hvis ferievarslet på en måned og restferien kan holdes i opsigelsesperioden. Selskabet kan lægge hovedferien i opsigelsesperioden, hvis: 1. Medarbejderen selv ønsker at holde ferien i den pågældende periode eller 2. Opsigelsesperioden er længere end 3 måneder eller 3. Opsigelsesperioden bliver forlænget med antallet af feriedage. I sidst nævnte tilfælde er forlængelse ikke ensbetydende med i forlængelse af opsigelsesvarslets udløb. Opsigelsesvarslet skal i givet fald også forlænges ved, at medarbejderen i stedet for at blive opsagt den sidste i måneden bliver opsagt det nødvendige antal feriedage tidligere. Det afgørende er, om det gældende opsigelsesvarsel er længere end 3 måneder. Har medarbejderen et opsigelsesvarsel på 4 måneder, kan vedkommende ikke undgå at holde ferie efter selskabets ønske blot ved at begrænse opsigelsesvarslet til 3 måneder. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor medarbejderen får en anden stilling og derfor er nødsaget til at opsige sin stilling for derefter at tiltræde den nye stilling dette forudsætter at stillingen tiltrædes så tidligt, at medarbejderen ikke har kunnet nå at holde sin hovedferie. Bemærk at reglen gælder for al ferie der afholdes. Særligt om fritstilling Det er ikke nødvendigt for selskabet at varsle at ferien skal holdes, hvis selskabet vælger at fritstille medarbejderen i opsigelsesperioden. Dette gælder uanset om det er hovedferie eller restferie. I så fald anses ferien for afviklet, hvis ferievarslet og ferien kan holdes i opsigelsesperioden. Ferien kan dog kun anses for holdt, hvis du faktisk har holdt fri, dvs. har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af ferievarslerne. Det betyder, at en arbejdsgiver ikke kan betragte din ferie som holdt i fritstillingsperioden, hvis du er startet på et nyt arbejde i fristillingsperioden og ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde. Kravet om en arbejdsfri periode gælder dog ikke: hvis du rent faktisk i løbet af fritstillingsperioden har holdt ferie hos den nye arbejdsgiver 5

6 August 2012 / side 6 af 10 / hvis du er fritstillet og arbejdsgiveren ikke har adgang til at modregne i din løn fra en ny arbejdsgiver (fx som følge af en fratrædelsesaftale). Særligt om ferieoverførsel Hvis en medarbejder har indgået aftale med selskabet om overførsel af ferie kan selskabet ikke pålægge medarbejderen at afholde den overførte ferie i opsigelsesperioden uanset om medarbejderen er fritstillet eller ej. Ferielukning Selvom om medarbejderen ikke har optjent ret til betalt ferie, kan arbejdsgiveren i forbindelse med ferielukning af virksomheden pålægge vedkommende at holde ferie, uden at han/hun hermed får krav på økonomisk kompensation fra sin arbejdsgiver. Hvis medarbejderen ikke har optjent ret til løn under ferie, vil der i nogle tilfælde være mulighed for af få feriedagpenge. Det anbefales derfor, at medarbejderen kontakter sin A-kasse ved ferielukning af arbejdspladsen. Selskabet skal varsle ferien i overensstemmelse med de ovenfor nævnte regler. Hvis varslet ikke overholdes, har medarbejderen krav på løn under ferielukningen. Ferielukning mellem jul og nytår Hvis selskabet holder ferielukket mellem jul og nytår og medarbejderen har optjent mere end 15 dages ferie, skal selskabet gemme det antal feriedage, der skal bruges i forbindelse med ferielukningen. Hvis selskabet ikke gemmer ferie til julelukningen, og medarbejderen dermed allerede har afholdt al sin ferie, vil selskabet skulle betale medarbejderen løn under ferie i julelukningsperioden. Eksempel: Medarbejderen har optjent i alt 19 feriedage. Efter afholdelse af hovedferien på 15 dage resterer der 4 feriedage. Ønsker arbejdsgiveren at holde lukket mellem jul og nytår, skal han/hun forhåndsreservere disse 4 restferiedage. Hvis medarbejderen ikke har optjent 15 dages ferie, kan selskabet pålægge medarbejderen at holde ferie uden nogen form for kompensation. Der kan være mulighed for at få dagpenge i denne forbindelse - kontakt derfor A-kassen. Selskabet skal varsle ferien i overensstemmelse med ferielovens regler herom. Hvis varslet ikke overholdes, skal der ydes løn under ferielukningen. Løn under ferie, ferietillæg og feriepenge Hvis en medarbejder i løbet af optjeningsåret har optjent ferie, har vedkommende enten krav på at få ferie med løn + ferietillæg eller feriepenge. Såfremt medarbejderen fratræder sin stilling, skal der beregnes feriegodtgørelse for den del af ferien, som vedkommende ikke har holdt i det pågældende ferieår, ligesom der skal beregnes feriegodtgørelse af den ferie, som der er optjent i optjeningsåret indtil fratrædelsen. 6

7 August 2012 / side 7 af 10 / Løn under ferie og ferietillæg Når ferien holdes er det den sædvanlige løn på ferietidspunktet, der skal udbetales med andre ord den løn, medarbejderen ville have fået udbetalt såfremt vedkommende var på arbejde. Personalegoder som medarbejderen ikke modtager under ferien skal medregnes. Derimod medregnes overarbejde ikke, selvom overarbejde forekommer regelmæssigt. Dette gælder dog ikke for deltidsmedarbejdere idet de i medfør af overenskomsten skal have udbetalt 7% af det merarbejde, som ikke er blevet afspadseret. Merarbejdet bliver udbetalt samtidigt med ferietillægget. Ud over den sædvanlige løn, får medarbejderen også udbetalt et ferietillæg, som udgør 2,75% af den løn, der er optjent i løbet af optjeningsåret (kalenderåret), med fradrag af et evt. udbetalt ferietillæg i optjeningsåret. Ferietillægget udbetales for lønnen for maj måned. Ferieløn efter jobændring Lønnens størrelse under ferien er som udgangspunkt den aktuelle løn på ferietidspunktet. Med andre ord har det ikke betydning for beregningen af ferielønnen, at lønnen i optjeningsåret var en anden end lønnen på ferietidspunktet. Hvis der sker væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdstid eller i arbejdets omfang fra optjeningsåret til tidspunktet for feriens afholdelse, skal lønnen dog reguleres tilsvarende. En væsentlig ændring er en ændring på mere end 20% - i modsat fald sker der ikke nogen regulering. Der foretages en sammenligning mellem to år det er gennemsnitsberegningen af de to år, der er afgørende for at sikre sig i mod variation i timeantallet m.m. Det er alene arbejdsændringer, der er afgørende for vurderingen, derimod ikke ændringer i lønnen. Der sker ikke nogen regulering af ferietillægget. Som eksempler på, hvor der skal ske regulering kan nævnes de tilfælde, hvor en medarbejder får ændret arbejdstiden fra fuldtidsansættelse til deltidsansættelse og omvendt. Hvad beregnes der feriepenge og ferietillæg af? Som udgangspunkt er alle lønindtægter, der betegnes som A-indkomst skattepligtige indkomster. Det gælder: Overtidsbetaling Bonus, gratiale, tantieme og lignende Eget bidrag til pensionsordningen Bidrag til ATP og AM Værdi af fri bil m.m. Andre faste skattepligtige tillæg I visse tilfælde diæter, hvis de er skattepligtige skriftlig aftale skal foreligge Løn i opsigelsesperioden. Hvis medarbejderen er fritstillet fra et selskab, men har fået andet arbejde, reduceres beregningsgrundlaget hos det fritstillende selskab med den nye ferieberettigede indtægt fra en ny arbejdsgiver. 7

8 August 2012 / side 8 af 10 / Der ydes ikke feriepenge eller ferietillæg af: Fratrædelsesgodtgørelser eller andre former for godtgørelser Løn under ferie, feriepenge eller af ferietillægget (det vil sige at beregningsgrundlaget skal reduceres med de beløb medarbejderen har modtaget under ferien) Efterløn i henhold til funktionærlovens 8 Arbejdsgiverens pensionsbidrag Kørselsgodtgørelse o.lign. Indbetaling og udbetaling af feriepenge DFL og FA har indgået en feriekortordning, som betyder at selskabet skal udstede et Feriekort i tilfælde af fratrædelse. I det tilfælde, hvor en medarbejder fratræder sin stilling skal selskabet senest den 10. i måneden efter fratrædelsen have udstedt et Feriekort. Hvis medarbejderen fratræder sin stilling skal der beregnes feriegodtgørelse svarende til 12,5% af lønnen i optjeningsåret. Der skal beregnes feriegodtgørelse for den del af ferien, som medarbejderen endnu ikke har holdt i ferieåret, ligesom der naturligvis også skal beregnes feriegodtgørelse for ferie, som medarbejderen har optjent i indeværende optjeningsår inden fratrædelsen. Ved beregningen af feriegodtgørelsen er selskabet berettiget til at modregne 1% af ferietillægget i beregningsgrundlaget når selskabet skal beregne feriegodtgørelsen. Om forældelse og modregning Som tidligere nævnt har en medarbejder kun krav på feriepenge, hvis vedkommende reelt holder ferien. Ellers fortabes rettet til at holde ferie se dog afsnittet om feriehindringer og overførsel af ferie. Om forældelse Feriepenge optjent i 2009 eller senere forældes først 3 år efter ferieåret er udløbet. Dvs. at feriepenge til brug i ferieåret 1. maj 2010 til 30. april 2011 først er forældet efter ferieårets udløb den 30. april Hvis du har holdt ferie eller har haft en feriehindring, men ikke har fået dine feriepenge, skal du rejse dit krav på feriepenge over for din arbejdsgiver. Hvis din arbejdsgiver ikke accepterer dit krav, forældes kravet, hvis du ikke inden 3 år efter ferieårets udløb forsøger at gennemføre kravet ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette skriftlig henvendelse til Pensionsstyrelsen. Om modregning 8

9 August 2012 / side 9 af 10 / Selskabet kan som udgangspunkt ikke modregne i eller tilbageholde feriegodtgørelse eller ferietillæg. Det er alene i de tilfælde, hvor medarbejderen har udvist et retsstridigt forhold, at selskabet kan modregne. Et retsstridigt forhold kan være tyveri m.m. fra arbejdspladsen, men kan også være grov misligholdelse af ansættelsesforholdet eksempelvis misbrug af en ordning om flekstid. Yderligere skal selskabet dokumentere et tab og kravet skal være fastslået ved dom, medmindre medarbejderen har erkendt det retsstridige forhold. Feriehindringer og overførsel af ferie Ved en feriehindring forstås følgende egne forhold: sygdom barselsorlov orlov til adoption ophold i udlandet overgang til selvstændigt erhverv overgang til arbejde i hjemmet valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidserhverv indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner tvangsanbringelser lovligt varslede og afsluttede konflikter aftjening af værnepligt tjeneste i forsvaret på værnetingslignende vilkår manglende midler til at holde ferie på grund af en tvist mellem en lønmodtager og arbejdsgiver om et krav på feriepenge, forudsat at kravet på feriepenge er rejst inden ferieårets udløb og deltagelse i aktiviteter via rådighedskontrakt med forsvarets reaktionsstyrker I disse tilfælde har lønmodtageren ikke pligt til at holde ferie selv om ferien på forhånd var varslet og vedkommende har således krav på at få udbetalt feriepengene eller holde ferien på et senere tidspunkt. Dette forudsætter, at feriehindringen indtrådte inden ferien skulle være påbegyndt. Såfremt orloven begynder medens medarbejderen holder ferie f.eks. fordi barnet bliver født tidligere eller fordi adoptivbarnet modtages tidligere må det antages at ferien anses for afbrudt. I så fald har medarbejderen krav på erstatningsferie eller få udbetalt feriegodtgørelse for den del af ferien der ikke er afholdt på grund af orlov. Hovedferie Hvis medarbejderen er afskåret fra at holde hovedferien i hovedferieperioden (perioden fra den 1. maj til 30. september) på grund af en feriehindring, har medarbejderen krav på at udbetalt feriegodtgørelse herfor eller holde ferie på et senere tidspunkt. Godtgørelse kan allerede kræves udbetalt fra 1. oktober. 9

10 August 2012 / side 10 af 10 / Det anbefales, at medarbejderen hurtigt får afklaret om vedkommende ønsker at holde hovedferien på et senere tidspunkt eller få udbetalt feriegodtgørelse årsagen er, at hovedferien i stedet kan blive betragtet som restferie. Restferie For så vidt angår restferie skal feriehindringen bestå ferieåret ud før medarbejderen har krav på at få udbetalt feriegodtgørelse herfor. Hvad enten der er tale om hoved eller restferie har medarbejderen mulighed for at overføre den ferie, som medarbejderen ikke har kunnet holde på grund af en feriehindring. Overførsel af ferie Det er muligt at overføre optjent ferie under følgende forudsætninger: 1. At der er indgået en skriftlig aftale herom mellem medarbejderen og selskabet. 2. At aftalen er indgået inden ferieåret udløb. Det er kun ferie ud over 20 dage der kan overføres. Det er derudover muligt at overføre ferie, hvis det ikke har været muligt at afholde ferie, hvis der har været en feriehindring. Det er ikke muligt for elever at indgå aftaler om overførsel af ferie. 10

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i regioner

Aftale om ferie for personale ansat i regioner REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.04.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner Dette er en sammenskrivning af de enslydende

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser. Ferieloven Ferieloven omfatter følgende: Lovens område Optjening af ferie Afholdelse af ferie Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Aftale om ferie. pr. 1. april 2015

Aftale om ferie. pr. 1. april 2015 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Forhandlingsfællesskabet Aftale om ferie pr. 1. april 2015 med Forhandlingsfællesskabet s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Aftale om ferie for

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner O.15 xx/2015 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner O.15 xx/2015 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter pr. 1. maj 2002 med KTO s kommentarer

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR KL s Fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår 2015 Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

aftale om Ferie 2008

aftale om Ferie 2008 aftale om Ferie 2008 det kommunale område KL Sundhedskartellet Aftale om ferie for personale ansat i kommuner 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer Indholdsfortegnelse Sundhedskartellets indledning

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 1420 af 22. december 2004, 94 i lov nr. 428 af

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Side 1 af 12 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens område Kapitel 2 Optjening af ferie Kapitel 3 Afholdelse af ferie Kapitel 4 Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Kapitel 5 Indbetaling

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Page 1 of 9 LBK nr 407 af 28/05/2004 Gældende (Ferieloven) Offentliggørelsesdato: 11-06-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1420 af 22/12/2004 LOV nr 428 af 06/06/2005

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 DEN NYE FERIELOV HK D A N M A R K HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 Ferieloven blev underskrevet i 1937 og sikrede alle landets lønmodtagere 14 dages ferie med løn. I 1953

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere