Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid //"

Transkript

1 Kitchen nemo // kettle 1.0 litre // 1.0 litre // 360 base // Safety lock lid // Powerful heating element // Type 6451

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 19-22

3 OBH Nordica Kogekande Nemo Før brug Før kogekanden tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Således bruges kogekanden Hæld vand i kogekanden - se markeringerne på det udvendige vandstandsmål og luk låget. Der må ikke påfyldes vand, når kanden er anbragt på foden. Vandet fra de første par kogninger bør ikke anvendes, da der kan være mindre urenheder fra produktionen tilbage i kanden. OBS! Kanden er forsynet med et hængslet, låsbart sikkerhedslåg, som mindsker skoldningsfaren betydeligt, idet låget ikke falder af, hvis kanden skulle vælte. Låget åbnes ved at trykke ned på kontakten øverst på håndtaget. Husk altid at trykke låget godt på plads efter påfyldning. ADVARSEL: Hvis kanden er overfyldt (dvs. at der er fyldt vand over MAX-markeringen), kan kogende vand sprøjte ud. Kogekanden består af to dele: Selve kanden og en løs, strømførende fod, hvorpå kanden kan sættes fra alle vinkler. Kanden må kun anvendes med den medfølgende fod. Tilpas ledningslængden og rul evt. overskydende ledning op under foden. Sørg altid for at ledningen er så kort som mulig. Sæt stikket i en kontakt og sæt den fyldte kande på foden. Kanden tændes på kontakten under håndtaget og lampen på siden af kanden lyser. Når vandet koger, afbrydes kanden automatisk efter nogle sekunder, kontakten vipper tilbage med et klik, og lampen slukker. Hver gang kanden fjernes fra foden, slår afbryderen automatisk fra og lampen slukker. Dette hindrer utilsigtet opvarmning, når kanden sættes på plads igen. Har kanden derfor været kortvarigt fjernet fra foden for f.eks. at påfylde ekstra vand HUSK da at tænde for apparatet igen. Tag altid stikket ud af kontakten, når kogekanden ikke er i brug. VIGTIGT: Låget skal altid være lukket, når kanden anvendes, da den automatiske dampafbryder ellers ikke virker, og der desuden er risiko for, at kogende vand sprøjter ud. Kogekandens automatiske dampafbryder er meget fintfølende for at kunne slå fra på det helt rigtige tidspunkt. Skulle der opstå uregelmæssigheder ved den automatiske dampafbryder (kogekanden slår enten fra for tidligt eller for sent), bør kogekanden afkalkes, idet tilkalkning meget ofte kan være årsag til den opståede fejl (se venligst afsnittet om afkalkning). Tilkalknings-/ tørkogningssikring Kanden har indbygget dobbelt tørkogningssikring: Hvis kanden tilkalkes i bunden tilsluttes uden vand eller koges tør, aktiveres tørkogningssikringen og varmelegemet frakobler automatisk. Såfremt dette sker, kontrollér da kanden for kalkaflejringer i 3

4 bunden og afkalk om nødvendigt. Afprøv derefter kanden ved at påfylde vand og tilslut apparatet. Kobler sikringen fortsat varmelegemet fra før vandet koger, indlevér da kanden til undersøgelse hos den forhandler, hvor apparatet er købt. Kalkfilter Kanden er forsynet med et kalkfilter, der er placeret i tuden. Filteret tages let ud for rensning således: Åbn kandens låg og træk filteret opad ved at holde om begge sider af filteret. Kalken på filteret kan herefter blot børstes af under rindende vand med en blød opvaskebørste eller lægges ned i afkalkningsvæsken et par minutter, når kanden alligevel afkalkes. Det er meget vigtigt, at kalkfilteret renses, før det kalker helt til, da vandet ellers ikke kan passere igennem filteret, men i stedet kan løbe ud langs siderne ved låget, hvilket kan medføre risiko for skoldning. Efter endt rensning sættes filteret tilbage på plads. Nikkelfri Kogekanden har skjult varmelegeme af rustfrit stål og afgiver derfor ikke nikkel. Afkalkning og rengøring Kogekanden bør jævnligt renses for kedelsten, og man bør være opmærksom på følgende: Kog kun så meget vand, som der skal bruges. Herved spares strøm, og man er sikker på at få kanden tømt, hver gang den har været i brug, hvilket mindsker tilkalkningen. Tilkalkningen bør kontrolleres ofte. Hæld f.eks. én gang om ugen almindelig, farvefri husholdningseddike i kanden, så bunden er dækket. Lad kanden stå med eddiken i et par timer, tøm den og skyl den godt inden brug. Hvis der er hård kedelsten i kanden, bør det fjernes med et af de normale afkalkningsmidler citronsyre el. lign., som findes på markedet. Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen for det pågældende middel følges nøje og at midlet hældes ud af kanden efter den angivne virkningstid, samt at vandet fra de første par kogninger efter afkalkningen ikke anvendes. Skulle der efter afkalkningen stadig være meget kalk tilbage, bør kogekanden afkalkes igen og fremover bør man sørge for hyppigere afkalkning. Afkalkningsprocessen fremmes ved opvarmning af væsken til ca C. VIGTIGT: Anvend ikke skarpe genstande ved afkalkning/rengøring af varmepladen i bunden af kanden. Hvis kedelsten ikke fjernes regelmæssigt, kan det medføre, at varmepladen og/eller kanden ødelægges. En sådan ødelæggelse er ikke omfattet af garantien. Kogekandens yderside kan tørres af med en blød klud fugtet i sulfovand. Tør efter med en tør, blød klud eller et stykke køkkenrulle. Brug aldrig skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse kandens overflade. 4

5 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Kanden og foden må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 8. Sæt aldrig kogekanden på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Risiko for brandskader! Varm damp fra apparatet kan forårsage brandskader. Hold øje med vandstandsmålets maximum niveau. Åbn aldrig låget, når kanden er tændt. 11. Kogekanden må kun anvendes med den tilhørende fod. 12. Start ikke apparatet uden vand. 13. Før der hældes vand på, fjern altid kogekanden fra foden med apparatkontakt. 14. ADVARSEL! Hvis kedlen er overfyldt, kan kogende vand sprøjte ud. 15. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 16. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 17. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende omgivelser så som: - Personalerum, kontorer og andre arbejdsmæssige omgivelser - Bondegårde - Kunder på hoteller, moteller, vandrehjem og andre beboelsesmæssige omgivelser 18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten 5

6 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmans Allé Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm, 2200 W 1,0 liters kapacitet Løs strømførende 360 fod Dobbelt tørkogningssikring Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 6

7 OBH Nordica vattenkokare Nemo Innan användning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan användning av vattenkokaren och spar den för senare bruk. Så här används vattenkokaren Häll i vatten i vattenkokaren se markeringarna på den utvändiga vattennivåmätaren och stäng locket. Fyll inte på med vatten då vattenkokaren är placerad på kontaktplattan. Vattnet från de första två uppkokningarna bör ej användas, då det kan finnas kvar mindre orenheter från produktionen. OBS! Kannan är utrustad med ett ledat låsbart säkerhetslock som minskar skållningsrisken betydligt då locket inte lossnar om kannan skulle välta. Locket öppnas genom att trycka ned på knappen som sitter överst på handtaget. Kom ihåg att alltid trycka fast locket ordentligt efter påfyllning. VARNING: Om kannan är överfylld (dvs vatten fyllts på över MAX-markeringen) kan kokande vatten spruta ut. Vattenkokaren består av två delar: Själva kannan och en lös, strömgivande kontaktplatta där kannan kan placeras i alla vinklar. Kannan får enbart användas med den medföljande kontaktplattan. Anpassa sladdlängden och rulla upp överbliven sladd under kontaktplattan. Se till att sladden alltid är så kort som möjligt. Sätt i stickkontakten i vägguttaget och placera den vattenfyllda kannan på kontaktplattan. Kannan startas genom att trycka på strömbrytaren under handtaget och denna börjar då lysa. När vattnet kokar stängs kannan av automatiskt efter några sekunder och strömbrytaren återgår till avstängt läge med ett klick-ljud. Varje gång kannan tas bort från kontaktplattan stängs apparaten automatisk av. Detta förhindrar oavsiktlig återuppvärmning. Har kannan tagits bort en kort stund för att t ex fylla på mer vatten kom då ihåg att slå på strömbrytaren igen. Dra alltid ur stickkontakten från vägguttaget då kannan ej är i bruk. VIKTIGT: Locket skall alltid vara stängt då kannan används, annars fungerar inte den automatiska avstängningen och det finns också risk för att kokande vatten stänker ut. Kannans automatiska avstängning är mycket känslig för att kunna slå ifrån vid rätt tidpunkt. Skulle det uppstå störningar vid den automatiska avstängningen (kannan stängs av för tidigt eller för sent) bör kannan avkalkas då kalkavlagringar kan vara orsaken till att det uppstår fel (se avsnitt om avkalkning). Avkalknings- / torrkokningssäkring Kannan har inbyggt dubbelt torrkokningsskydd: Om kannan igenkalkas i botten, startas utan vatten eller kokar torrt så aktiveras torrkokningssäkringen och värmeelementet kopplas automatiskt ifrån. Om detta sker, kontrollera då om 7

8 kannan har kalkavlagringar i botten och avkalka om nödvändigt. Prova sedan att fylla i vatten och starta apparaten. Om torrkokningssäkringen fortfarande kopplar ifrån värmeelementet innan vattnet kokar, kontakta inköpsstället för undersökning av kannan. Kalkfilter Kannan är utrustad med ett kalkfilter som är placerat i pipen. Filtret kan lätt tas bort för rengöring. Öppna kannans lock och tryck filtret uppåt genom att hålla på båda sidorna av filtret. Kalk som fastnat i filtret kan borstas bort under rinnande vatten eller läggas i avkalkningsmedel några minuter när kannan ändå samtidigt avkalkas. Det är mycket viktigt att filtret rensas regelbundet annars kan inte vattnet passera genom filtret och rinner istället på sidorna och kan riskera skållning. Efter rengöring trycks filtret tillbaka på plats. Nickelfri Vattenkokaren har täckt värmeelement av rostfritt stål och avger därför inte nickel. Avkalkning och rengöring Kannan bör regelbundet avkalkas och man bör vara uppmärksam på följande: Koka endast så mycket vatten som ska användas. Då sparar man elförbrukning och man försäkrar sig att kannan blir tömd efter varje användning vilket minskar kalkavlagringar. Kontrollera igenkalkning ofta. Häll t ex då och då i hushållsättika i kannan så att det täcker botten. Låt kannan stå med ättikan i ett par timmar, töm den och skölj noga innan användning. Om det finns hårda kalkavlagringar bör dessa tas bort med vanliga avkalkningsmedel, citronsyra eller liknande som finns i handeln. Följ noga bruksanvisningen för inköpta medel och häll ut blandningen efter angiven verkningstid. Därefter bör man koka upp vatten två gånger som hälls bort och inte används. Skulle det ändå finnas kvar kalkavlagringar efter avkalkning bör proceduren upprepas och i framtiden bör man sörja för att avkalka oftare. VIKTIGT: Använd inte skarpa föremål för att skrapa bort kalk i botten. Om man inte regelbundet avkalkar kannan finns risk att värmeelementet skadas. En sådan skada täcks inte av reklamationsrätten. Kannans ytterhölje kan torkas av med en lätt fuktad trasa med lite diskmedel. Eftertorka med en torr trasa eller hushållspapper. Använd aldrig skurpulver eller andra repande rengöringsmedel då dessa kan skada kannans yta. 8

9 Säkerhet och elapparater 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Sänk inte ner apparaten eller dess kontaktplatta i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Sätt aldrig vattenkokaren på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 9. Lämna aldrig apparaten obevakad. 10. Varning! Risk för brännskador! Het ånga från apparaten kan orsaka brännskador. Observera nivåmätarens maxnivå. Öppna aldrig locket när apparaten är påslagen. 11. Vattenkokaren får endast användas tillsammans med den tillhörande kontaktplattan. 12. Starta aldrig apparaten utan vatten. 13. Innan du fyller på vatten, lyft ALLTID av vattenkokaren från kontaktplattan. 14. VARNING! Om kannan överfylls med vatten, kan kokande vatten spruta ut. 15. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 16. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 17. Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande såsom: - Personalrum, kontor och andra arbetsmiljöer - Bondgårdar - Kunder på hotell, motell, vandrarhem och andra bostadsmiljöer 18. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. 9

10 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica volt växelström, 2200 W 1,0 liters kapacitet Lös strömgivande kontaktplatta 360 Dubbel torrkokningssäkring Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 10

11 OBH Nordica Vannkoker Nemo Før bruk Før vannkokeren tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Slik brukes vannkokeren Fyll vann i vannkokeren - se markeringen på den utvendige vannstandsmåleren og lukk lokket. Det må ikke fylles vann i vannkokeren når kannen står på foten. Vannet fra de første kokingene bør ikke brukes da det kan være mindre urenheter fra produksjonen igjen i kannen. OBS! Kannen er utstyrt med et hengslet, låsbart sikkerhetslokk som minsker brannfaren betydelig, da lokket ikke faller av hvis kannen skulle velte. Lokket åpnes ved å trykke på knappen øverst på håndtaket). Husk alltid å trykke lokket godt på plass igjen etter påfylling av vann. ADVARSEL: hvis kannen er overfylt (dvs. at det er fylt vann over MAX-markeringen) kan det sprute ut kokende vann. Vannkokeren består av to deler: Selve kannen og en løs strømførende fot som man kan sette kannen på i alle vinkler. Vannkokeren må kun brukes med foten som følger med. Tilpass ledningen og rull eventuelt opp overskytende under foten. Pass på at ledningen er så kort som mulig. Sett støpslet i kontakten og sett den påfylte kannen på foten. Kannen slås på med bryteren under håndtaket og bryteren lyser som tegn på at apparatet er slått på. Når vannet koker avbrytes kokingen automatisk etter noen sekunder, bryteren vipper tilbake med et klikk og lampen slukker. Hver gang kannen fjernes fra foten slår bryteren seg av automatisk og lyset slukker. Dette hindrer utsigbart oppvarming når kannen settes på plass igjen. Har kannen derimot vært fjernet fra foten f.eks for å fylle på mer vann HUSK da å slå på bryteren igjen. Ta alltid støpslet ut av kontakten når vannkokeren ikke er i bruk. VIKTIG: Lokket skal alltid være ordentlig lukket når vannkokeren brukes, ellers aktiveres ikke den automatiske avstengingsfunksjon og det er fare for at kokende vann spruter ut. Vannkokerens automatiske avstengingsfunksjon er meget fintfølende, dette for at den skal slå seg av på det riktige tidspunkt. Skulle det skje at vannkokeren slår seg av enten for tidlig eller for sent, bør vannkokeren avkalkes fordi kalkningen veldig ofte kan være årsaken til at den ikke slår seg av og på som den skal. (Se avsnitt om avkalking) Kalking -/ tørrkokingssikring Vannkokeren er utstyrt med en dobbel tørrkokingssikring: Hvis vannkokerens bunn tilkalkes, starter uten vann eller koker tørr aktiveres tørrkokingssikringen og vannkokeren slår seg av automatisk. Hvis dette skjer, kontroller om det er mye kalk i bunnen av vannkokeren og avkalk om nødvendig. Prøv deretter å starte vannkokeren igjen med vann. Hvis vannkokeren fortsatt slår seg av før vannet koker opp, kontakt da butikken der vannkokeren er kjøpt. 11

12 Kalkfilter Kannen er utstyrt med kalkfilter som sitter i tuten. Filteret tas enkelt ut for rensing slik: Åpne lokket på kannen og trekk opp filteret ved å holde på begge sider av den. Kalken på filteret kan nå børstes av under rennende vann med en myk oppvaskbørste eller legge i avkalkingsvæske et par minutter når kannen allikevel skal avkalkes. Det er veldig viktig at filteret avkalkes før den tetner helt, da vannet ellers ikke kan renne gjennom filteret men kan renne langs siden ved lokket. Dette kan medføre fare for brannskade. Etter endt rensing settes filteret på plass igjen. Nikkelfri Vannkokeren har skjult element i rustfritt stål og avgir derfor ikke nikkel Avkalkning og rengjøring Vannkokeren må avkalkes regelmessig og man bør være oppmerksom på følgende: Kok kun så mye vann som det skal brukes. Dette sparer strøm og du er sikker på å få kannen tømt hver gang den har været i bruk, dette minsker også kalking. Kontroller ofte om det er noe kalkbelegg. Fyll f.eks. én gang i uken alminnelig farge fri husholdningseddik i kannen slik at bunnen er dekket og la kannen stå med eddiken i et par timer og tøm dette ut. Skyll vannkokeren noen ganger før bruk. Hvis det er hard kalkstein i bunnen på vannkokeren, bør det fjernes med et av de vanlige avkalkningsmidler som finnes på marked. Det er veldig viktig at bruksanvisningen for det gjeldende middel følges nøye og at midlet helles ut av kannen etter angitt virketid, og at vannet fra de første kokinger etter avkalkningen ikke brukes. Skulle det etter avkalkningen ennå være mye kalk igjen, bør vannkokeren avkalkes igjen og fremover bør man sørge for å avkalke vannkokeren oftere. Avkalkingsprosessen forkortes hvis man varmer opp væsken til C VIKTIG: Bruk ikke skarpe gjenstander ved avkalkning/rengjøring i bunnen av vannkokeren. Hvis kalkbelegget ikke fjernes regelmessig kan det medføre at kontaktplaten og/eller kannen ødelegges. En slik skade blir ikke dekket av reklamasjon. Før rengjøring skal vannkokeren være tom og støpslet tatt ut av kontakten. Utsiden av vannkokeren kan tørkes av med en fuktig klut, poler deretter med en tørr klut eller tørkepapir. Bruk aldri skurepulver eller andre sterke rengjøringsmidler som kan ripe kannens overflate. 12

13 Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen grundig før bruk og spar den til senere. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelser og etter bruk, når det settes deler på og tas deler av og ved rengjøring og vedlikehold. 4. Dypp aldri apparatet eller foten i vann eller andre væsker. 5. Dette produktet er ikke beregnet til bruk av personer (inklusive barn) med begrenset fysisk, sensorisk eller psykisk plager eller som mangler erfaring av eller kjennskap til apparatet, såfremt de ikke er under tilsyn eller har fått instruksjon i hvordan apparatet brukes av en person som har ansvaret for sikkerheten. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid forstå risikoen og faren rundt dette. Lær barn og ta ett ansvarsbevist forhold ved håndtering av el- apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger ned fra bordkanten. 8. Sett aldri vannkokeren på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild e.l. 9. La ikke apparatet stå ubevoktet. 10. Fare for brannskader! Varm damp fra apparatet kan forårsake brannskader, vær obs på vannstandsmålerens maximum nivå og åpne aldri lokket når apparatet er påslått. 11. Vannkokeren må kun brukes med tilhørende fot. 12. Start aldri apparatet uten vann. 13. Ta alltid vannkokeren av foten før den fylles med vann. 14. ADVARSEL! Hvis kannen er overfylt kan kokende vann sprute ut. 15. Se alltid etter apparatet, ledningen og støpslet for skader før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den skifes av fabrikanten, serviceverksted eller en autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 16. Det anbefales at el- installasjon ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømreglementet med jordfeilbryter (HFI- rele- brytestrøm max.30ma) Kontakt en autorisert elektrikker. 17. Dette apparatet er beregnet til bruk i husholdninger slik som: - Personalrom, kontor og andre arbeidsplasser - Bondegårder - Kunder på hotell, motell, herberger og andre bosteder 18. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer bruker selv det fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. 13

14 Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av det gjennbrukes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Ta alltid vare på kasse/kjøpskvitteringen med kjøpsdato, og ta dette sammen med apparatet til butikken der det er kjøpt for eventuell reklamasjon. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm, 2200 W Kapasitet: 1 liter Løs strømførende fot 360 Dobbel tørrkokingssikring Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 14

15 OBH Nordica Nemo -vedenkeitin Ennen käyttöä Ennen kuin otat vedenkeittimen ensimmäistä kertaa käyttöön on käyttöohjeet luettava huolellisesti ja säästettävä myöhempää tarvetta varten. Käyttö Kaada vettä vedenkeittimeen, katso samalla kannun ulkosivulla olevaa keittimen täyttömäärän osoitinta ja sulje keittimen kansi. Keitintä ei saa täyttää silloin kun se on pohjaosansa päällä. Kaada varmuuden vuoksi kaksi ensimmäistä keitettyä vettä pois, koska keittimeen on valmistusvaiheessa saattanut jäädä lieviä epäpuhtauksia. HUOMAA! Vedenkeittimessä on saranoitu ja lukittuva turvakansi, joka vähentää merkittävästi palovamman vaaraa, sillä kansi ei aukea, vaikka keitin kaatuisi. Kansi avataan painamalla kädensijan yläosassa olevaa painiketta. Muista aina täytön jälkeen painaa kansi kunnolla kiinni. VAROITUS: Jos keitin on ylitäytetty (vedenpinta yli MAX-merkinnän), keittimestä saattaa roiskua kiehuvaa vettä. Vedenkeitin koostuu kahdesta osasta: Itse keittimestä ja erillisestä sähköliitäntään liittyvästä pohjaosasta, jolle keittimen voi asettaa mistä suunnasta tahansa. Keitintä saa käyttää ainoastaan keittimen mukana toimitetun pohjaosan yhteydessä. Kiertämällä mahdollinen ylimääräinen liitosjohto pohjaosan alle saa liitosjohdon asetettua sopivan pituiseksi. Pidä huolta, että liitosjohto on aina mahdollisimman lyhyt. Liitä pistotulppa pistorasiaan, ja aseta täytetty keitin pohjaosan päälle. Keitin käynnistetään kädensijan alapuolella olevasta käynnistyskytkimestä, jolloin laitteen sivulla oleva merkkivalo syttyy palamaan. Kun vesi kiehuu, keittimen virta katkeaa automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua, kytkin vaihtaa naksahtaen asentoa ja merkkivalo sammuu. Aina kun vedenkeitin poistetaan pohjaosasta, virta katkeaa automaattisesti ja merkkivalo sammuu. Tämä estää veden tahattoman lämmittämisen silloin, kun keitin asetetaan takaisin paikalleen. MUISTA käynnistää keitin uudelleen, jos olet poistanut sen hetkeksi pohjaosalta esimerkiksi lisätäksesi vettä. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta, kun keitin ei ole käytössä. TÄRKEÄÄ: Kannen tulee aina olla suljettuna keitintä käytettäessä, sillä muuten laitteen automaattinen virrankatkaisu ei toimi ja riskinä on, että keittimestä saattaa roiskua kiehuvaa vettä. Vedenkeittimen automaattinen virrankatkaisu on hyvin herkkä, jotta keitin sammuisi juuri oikeaan aikaan. Mikäli automaattinen virrankatkaisu alkaa toimia epäsäännöllisesti (keitin sammuu joko liian aikaisin tai liian myöhään), tulee keittimestä poistaa kalkki, sillä vika saattaa johtua kalkinmuodostuksesta (katso kohtaa Kalkinpoisto ja puhdistus ). 15

16 Kalkkiutumis- ja tyhjiinkiehumissuojat Keittimessä on sisäänrakennettu kaksinkertainen tyhjiinkiehumissuoja: Jos keittimen pohja kalkkiintuu, keitin käynnistetään ilman vettä tai se kiehuu kuiviin, suoja katkaisee virran automaattisesti. Mikäli näin käy, tarkista onko keittimen pohja kalkkiutunut ja poista tarvittaessa kalkki. Kokeile sen jälkeen keitintä kaatamalla siihen vettä ja käynnistämällä laite. Mikäli suoja edelleen katkaisee virran ennen veden kiehumista, toimita keitin liikkeeseen, josta keitin on ostettu. Kalkinsuodatin Vedenkeitin on varustettu kalkinsuodattimella, joka sijaitsee keittimen kaatonokassa. Suodatin poistetaan keittimestä puhdistusta varten seuraavasti: Avaa keittimen kansi ja vedä suodatinta molemmilta puolilta ylöspäin. Kalkin voi sen jälkeen harjata suodattimesta juoksevan veden alla pehmeällä tiskiharjalla tai sen voi laittaa kalkinpoistoaineeseen muutamaksi minuutiksi keittimen kalkinpoiston yhteydessä. On hyvin tärkeää puhdistaa kalkinsuodatin ennen kuin se kalkkiintuu tukkoon, sillä muuten vesi ei pääse kulkemaan suodattimen läpi vaan se valuu ulos kannen reunoista, mikä saattaa johtaa palovammoihin. Puhdistuksen jälkeen kalkinsuodatin painetaan takaisin paikalleen. Nikkelitön Keittimen lämpövastus on ruostumattoman teräspohjan alla, eikä siitä liukene nikkeliä. Kalkinpoisto ja puhdistus Vedenkeittimestä tulee säännöllisin väliajoin poistaa kalkki. Lisäksi tulee huomioida seuraavat asiat: Keitä vain niin paljon vettä kuin aiot käyttää. Näin säästät sähköä ja varmistat, että keitin tyhjenee jokaisen käyttökerran jälkeen, mikä vähentää kalkkiintumista. Kalkkiintuminen tulee tarkistaa usein. Kaada esimerkiksi kerran viikossa väkiviinaetikkaa keittimeen siten, että pohja peittyy. Anna etikan vaikuttaa pari tuntia, tyhjennä keitin ja huuhtele se hyvin ennen käyttöä. Mikäli keitin on merkittävästi kalkkiintunut, tulee kalkki poistaa päivittäistavarakaupoista saatavilla tavallisilla kalkinpoistoaineilla, sitruunahapolla tai vastaavalla. On hyvin tärkeää, että käytettävän aineen käyttöohjeita noudatetaan tarkasti, että aine kaadetaan keittimestä ohjeen mukaisen ajan kuluttua ja että paria ensimmäistä keittovettä kalkinpoiston jälkeen ei käytetä. Mikäli kalkinpoiston jälkeen pohjalle on jäänyt paljon kalkkia, tulee vedenkeittimen kalkinpoisto suorittaa uudelleen. Lisäksi tulee kalkinpoistosta huolehtia jatkossa useammin. Kalkinpoistoa edistää nesteen lämmittäminen noin ºC. TÄRKEÄÄ: Älä käytä teräviä välineitä keittimen pohjalla sijaitsevan lämpölevyn kalkinpoistoon tai muuhun puhdistukseen. Mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta säännöllisesti, lämpölevy ja keitin saattavat vaurioitua, tuotteen takuu ei kata tästä syystä aiheutuneita vaurioita. 16

17 Vedenkeittimen ulkopinnan voi pyyhkiä pehmeällä liinalla, joka on kostutettu astianpesuainevedellä. Keittimen pinta kuivataan sen jälkeen kuivalla, pehmeällä liinalla tai talouspyyhkeellä. Älä käytä keittimen pinnan puhdistukseen hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V vaihtojännitteeseen ja käytä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön havaittuasi, laitteen käytön jälkeen, osaa kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Keitintä ja pohjaosaa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Valvo etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Huolehdi, ettei liitosjohto jää vapaasti riippumaan pöydältä. 8. Älä aseta keitintä keittolevylle tai sen läheisyyteen, tai avotulen tai muun sellaisen läheisyyteen. 9. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 10. Palovamman vaara! Laitteesta vapautuva kuuma höyry saattaa aiheuttaa palovamman. Tarkkaile vedenpinnan maksimitason merkkiä. Älä koskaan avaa kantta silloin kun keitin on käynnissä. 11. Keitintä tulee käyttää ainoastaan siihen kuuluvan pohjaosan kanssa. 12. Älä käynnistä vedenkeitintä ilman vettä. 13. Vedenkeitintä täytettäessä on se aina irrotettava pohjaosastaan. 14. VAROITUS! Mikäli keitin on liian täynnä, siitä saattaa roiskua kuumaa vettä. 15. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 16. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 17. Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttökohteisiin, joita ovat esimerkiksi - sosiaalitilat, toimistot ja muut työtilat - maatilat - asiakaskäyttö hotelleissa, motelleissa, retkeilymajoissa ja muissa majoitustiloissa. 17

18 18. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyrititie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 6451 Vaihtojännite 230 V Teho 2200 W Tilavuus 1,0 litraa Johdoton, 360 sähköliitäntä Kaksinkertainen tyhjiinkiehumissuoja Oikeus muutoksiin pidätetään. 18

19 OBH Nordica Nemo Water Boiler Before use Before the water boiler is taken into use for the first time, please read this instruction manual thoroughly and keep it for future use. How to use the water boiler Fill water into the boiler check with the external water level indicator and close the lid. Do not fill when the boiler is placed on the base. Do not use the water from the first couple of boiling changes as the boiler may contain minor residual production impurities. Please note! The water boiler is equipped with a hinged, lockable safety lid which reduces the scalding hazard considerably as the lid will not fall off if the boiler should tip over. Open the lid by pressing the switch located at the top of the handle. Always remember to press the lid firmly into place after filling. WARNING! If the water boiler is overloaded (i.e. the water exceeds the MAX indication), boiling water may burst out. The water boiler consists of two parts: The water boiler itself, and a separate live base. The boiler can be placed on the base from all angles. The boiler must only be used the enclosed base. Adjust cord length and store surplus cord under the base. Always make sure that the cord is as short as possible. Apply the plug to a power socket and place the filled water boiler on the base. Switch on the boiler by flicking the switch under the handle, and the pilot light on the side of the boiler will switch on. When the water boils, the water boiler will automatically switch off after a few seconds; the switch will flick back with a click sound, and the pilot light will switch off. Every time the boiler is removed from the base, the switch will flick off automatically, and the pilot light will switch off. This mechanism prevents unintended heating when the water boiler is put back into place again. If the boiler has been removed from the base briefly e.g. to fill extra water remember to switch on the unit again. Always remove the plug from the power socket when the boiler is not in use. IMPORTANT: The lid must always be closed when the water boiler is in use. Otherwise, the automatic steam switch does not work, and there is a risk that boiling water may burst out. The water boiler s automatic steam switch is very sensitive in order to be capable of flicking off at exactly the right time. If irregularities arise with the automatic steam switch (the water boiler switches off too early or too late), the water boiler must be descaled. Scale build-up is frequently the cause of mechanism defects (see section on descaling). 19

20 Scale build-up-/dry boiling protection The water boiler is equipped with a double dry boiling protection system: If the boiler has severe scale build-up at the bottom, if it is switched on without water, or boiled dry, the dry boiling protection system is activated and the heating element automatically disconnects. If so, check the boiler for scale build-up and descale if required. Then test the water boiler - fill with water and connect the unit. If the protection system still disconnects the heating element before the water boils, please return the water boiler to the store where it was purchased for examination. Scale filter The water boiler is supplied with a scale filter placed in the spout. The filter is easily removable for cleaning: Open the boiler s lid and pull the filter upwards by holding both sides of the filter. The scale build-up can then be easily brushed off under running water with a soft brush, or it can be submerged in the descaling liquid for a few minutes when the boiler is descaled. It is very important that the scale filter is cleaned before it clogs completely. Otherwise, the water cannot run through the filter but will run out along the sides at the lid which may lead to scalding hazard. Remember to put the filter back into place after cleaning. Nickel free The water boiler contains a hidden stainless steel heating element and consequently does not release nickel. Descaling and cleaning The water boiler should be cleaned regularly to avoid scale. Please note the following: Only boil the amount water you are going to use. You save power, and the boiler is emptied every time it has been used which reduces scale build-up. Check for scale build-up often. E.g. pour colourless household vinegar into the water boiler so that the bottom is covered once a week. Allow the vinegar to work for a couple of hours, empty the boiler, and rinse it well before use. If the boiler has severe scale build-up, remove with a regular descaling agent e.g. citric acid. It is very important that the instructions for the agent concerned is followed closely, and that the agent is poured out of the boiler after the stated time of effect, and that the water from the first couple of boiling changes after descaling is not used. If there is still a lot of scale left after descaling, the water boiler must be descaled again and descaling should occur more often in the future. The descaling process is facilitated by heating the liquid to approximately C. IMPORTANT: Do not use sharp objects when descaling/cleaning the heating plate in the bottom of the water boiler. If scale is not removed on a regular basis it may cause severe damage to the heating plate and/or boiler. Any such damage is not covered by warranty. 20

21 The water boiler s surface can be wiped clean using a soft cloth moistened with a mild detergent. Wipe over with a dry, soft cloth or a piece of kitchen paper. Never use scouring powder or other abrasive cleaners which may scratch or dull the surface of the water boiler. Safety instructions 1. Read the instruction manual thoroughly and keep it for future use. 2. Only apply the unit to 230 V AC and only use the unit for its intended purpose. 3. Always unplug the unit from the power socket in case of operational irregularities, after use, and before cleaning and maintenance. 4. Do not submerge the water boiler in water or other liquids. 5. This unit is not intended to be operated by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental ability, or with little experience or knowledge of the unit, unless supervised or instructed in using the unit by a person who is responsible for their safety. 6. Children should be under supervision to ensure that they do not play with the unit. Children are not always capable of perceiving and assessing potential risks. Teach children to treat electrical units with proper respect. 7. Make sure that the supply cord does not hang over the edge of the table. 8. Never place the water boiler on or near hot plates, open fire, or similar. 9. The unit must only be used under supervision. 10. Burn hazard! Hot steam from the unit may cause burns. Keep an eye on the water level indicator s MAX level. Never open the lid while the boiler is switched on. 11. Only use the water boiler with the enclosed base. 12. Never activate the unit without water. 13. Always remove the water boiler from the live connected base before filling. 14. WARNING! If the water boiler is overloaded, boiling water may burst from the boiler. 15. Always check unit, cord, and plug for damages before use. If the supply cord is damaged, the manufacturer, the service agent, or a similar qualified person must replace it in order to avoid hazard. 16. It is recommended that the unit is additionally protected according to valid power legislation with a fault current protective device (RCD with a release current up to 30 ma). Contact a licensed electrician. 17. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments 18. If the unit is used for other than the intended purpose, or used in violation of the instruction manual, the buyer is entirely responsible for any consequences. No liability will be accepted, and any resulting damage to the unit will not be covered by the warranty. 21

22 Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if one wishes to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it was purchased. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Technical data OBH Nordica Volts AC, 2200 Watts Capacity 1,0 liter Detachable 360 live base Double dry boiling protection With reservation for ongoing changes and improvements. 22

23

24 DK/LBØ/6451/1109

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base //

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base // Kitchen futura white // kettle 1.2 litres // 1.2 litres // 360 base // Water level indicator // Concealed heating element // Type 7901 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 HARMONY STEEL Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-23 Instructions of

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 6406_MB_1211.indd 1 2011-12-13 09:11:23 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

645-055. DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5

645-055. DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5 645-055 DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5 DK For at De kan få mest glæde af Deres elkedel, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager el-kedlen i brug. Vi

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

6403_KK_UVN_0515.indd :06:21

6403_KK_UVN_0515.indd :06:21 6403_KK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 13:06:21 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 6406_KL_UVN_011113.indd 1 11/4/2013 4:42:16 PM Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron Household racing 300i SS/RS/TS steam iron Brugsanvisning dansk... side 3 9 Bruksanvisning svenska... sida 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 29 Instruction manual english...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5

DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5 1113-0012 DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager

Læs mere

Formula 500i TS steam iron

Formula 500i TS steam iron Formula 500i TS steam iron 2119_IDV_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 9:35:03 PM Bruksanvisning svenska...sida 3 12 Brugsanvisning dansk...side 13 22 Bruksanvisning norsk...side 23 32 Käyttöohjeet suomi...sivu

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of use

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments //

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments // Wellness double action massager // with infrared heat // Detachable handle // Infrared heat // Variable massage strength // 2 massage attachments // Type 6072 6072 Double action massager with infrared

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere