6415_KK_UVN_0814.indd :12:12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12"

Transkript

1 6415_KK_UVN_0814.indd :12:12

2 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instructions of use - english...page _KK_UVN_0814.indd :12:12

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till V växelström och använd apparaten endast till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Sänk inte ner apparaten eller dess kontaktplatta i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 8. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år. 9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 10. Sätt aldrig vattenkokaren på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande _KK_UVN_0814.indd :12:12

4 11. Apparaten får endast användas under övervakning. 12. VARNING! Risk för brännskador! Het ånga och kokande vatten från apparaten kan orsaka brännskador. Observera vattennivåmätarens maxnivå. Öppna aldrig locket när apparaten används och var försiktig vid uthällning av vattnet. 13. Vattenkokaren får endast användas tillsammans med den tillhörande kontaktplattan. 14. Använd aldrig apparaten utan vatten. 15. Ta alltid bort vattenkokaren från plattan innan den fylls med vatten. 16. VARNING! Om kannan överfylls med vatten, kan kokande vatten spruta ut. 17. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 18. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 19. Apparaten är endast för privat bruk. 20. Om produkten används till annat än den är till för, eller inte används i enlighet med instruktionerna, bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Användning Ta bort locket på vattenkokaren genom att dra det uppåt. Fyll kannan med vatten och var noga med att sätta tillbaka locket korrekt innan vattenkokaren startas. Observera att innan vattenkokaren används första gången bör minst 2 omgångar med vatten kokas upp och sedan hällas ut _KK_UVN_0814.indd :12:12

5 Sätt i kontakten i vägguttaget och ställ vattenkokaren fylld med vatten på kontaktplattan. Apparaten startas med strömbrytaren placerad under vattennivåmätaren, signallampan tänds. Vattenkokaren ska svalna i 3-4 minuter mellan varje användning. VARNING! Om kannan fylls på med för mycket vatten (dvs. över MAXmarkeringen) kan vattnet koka över och spruta ut. Vattenkokarens maxnivå är 1,7 liter och får därför inte överskridas. Vattenkokaren får inte startas utan vatten. Vattenkokaren består av två delar: själva kannan och en lös kontaktplatta där kannan kan placeras från alla vinklar. Kannan kan endast användas med den medföljande kontaktplattan. Rulla eventuellt upp en del av sladden på sladdförvaringen under kontaktplattan och se alltid till att sladden är så kort som möjligt så att barn inte kan få tag i den. Vattenkokaren slår av automatiskt när vattnet kokar och signallampan slocknar. Varje gång apparaten lyfts från kontaktplattan slår apparaten av och signallampan slocknar. Detta förhindrar oavsiktlig uppvärmning när kannan sätts på plats igen. Har kannan kortvarigt tagits bort från foten för att t ex fylla på vatten kom ihåg att starta apparaten igen. Dra alltid ur kontakten när du inte använder vattenkokaren. VIKTIGT: Locket ska alltid vara ordentligt stängt när vattenkokaren används, annars aktiveras inte den automatiska avstängningsfunktionen och det är dessutom risk att kokande vatten sprutar ut. Vattenkokarens automatiska avstängning är mycket finkänslig. Om avstängningen skulle bli oregelbunden (vattenkokaren slår av för tidigt eller för sent) bör vattenkokaren avkalkas då detta kan vara orsaken (se avsnitt om avkalkning längre fram). VAR FÖRSIKTIG! Höljet blir mycket varmt under användning OBS! Om vattenkokare oavsiktligt startas utan vatten slår den automatiskt av och signallampan lyser konstant tills vattenkokaren fylls med vatten och startas igen och vattnet kokat upp, strömbrytaren åker upp och signallampan slocknar. Se till att fylla på vatten innan apparaten startas. VARNING! Risk för skållning, öppna aldrig locket under användning. När vattnet kokar slår vattenkokare automatiskt av. Vattenkokaren kan också stängas av manuellt genom att lyfta vattenkokaren från kontaktplattan, stänga av den med strömbrytaren eller dra ur kontakten. Om man önskar koka upp samma vatten igen sätter man tillbaka vattenkokaren på kontaktplattan, kontrollerar att kontakten är ansluten och startar med strömbrytaren. VIKTIGT! Dra alltid ur kontakten efter användning _KK_UVN_0814.indd :12:12

6 Igenkalkning-/torrkokningsskydd Vattenkokaren är utrustad med dubbelt säkerhetssystem: Om vattenkokarens botten täcks av kalkavlagringar, startas utan vatten, eller kokar torrt aktiveras torrkokningsskyddet och vattenkokaren slår av automatiskt. Om detta sker, kontrollera om det är mycket kalkavlagringar i botten av vattenkokaren och avkalka om nödvändigt. Prova därefter att starta vattenkokaren igen med vatten. Om vattenkokaren fortfarande slår av innan vattnet kokat upp, lämna in apparaten på inköpsstället. Kalkfilter Kannan har ett kalkfilter som är placerat i hällpipen på kannans insida. Filtret tas lätt ur för rengöring genom att öppna kannans lock och försiktigt lossa filtret från filterhållaren genom att trycka plastfliken på filtrets kant neråt. Rengör sedan filtret med en diskborste under rinnande vatten eller lägg det i avkalkningsmedel i ett par minuter, t ex när kannan avkalkas. Efter rengöring sätts filtret tillbaks i filterhållaren och klickas försiktigt på plats. Avkalkning Vattenkokaren måste avkalkas regelbundet. Ett tecken på att detta behövs är längre uppkoknings tid eller om den stänger av för tidigt. Koka inte mer vatten än du behöver, detta spar ström pga kortare kokningstid och du är säker på att tömma kannan varje gång vilket minskar kalkbeläggningarna. Kontrollera om det har bildats kalkbeläggningar regelbundet och häll i hushållsättika så att det täcker botten och låt det stå i några timmar. Töm den och skölj med vatten noga innan användning. Om det är mycket kalkbeläggningar bör du använda avkalkningsmedel, citronsyra eller liknande som finns i handeln. Det är viktigt att följa anvisningarna på förpackningen och kom ihåg att koka ur vattenkokaren några gånger efteråt och kasta vattnet. Alternativt kan kannan fyllas till hälften med vatten och tillsätta saften från en citron. Koka blandningen och låt stå i 15 minuter. Låt blandningen koka upp 3 gånger och låt den stå 15 minuter varje gång. Därefter töms kannan och sköljs grundligt. Upprepa avkalkningen om nödvändigt och sörj för mer frekventa avkalkningar om så behövs. Viktigt! Använd inte vassa föremål för att ta bort kalkavlagringar då detta kan skada apparaten och göra vattenkokaren obrukbar. Om apparaten inte avkalkas regelbundet kan det medföra att apparaten blir obrukbar. Skador som uppkommit på detta sätt omfattas inte heller av reklamationsfristen. Vattenkokarens hölje kan torkas av med en fuktig trasa och torkas torr. Använd inte repande eller frätande rengöringsmedel. Varken apparaten eller dess kontaktplatta får diskas i diskmaskin _KK_UVN_0814.indd :12:12

7 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Teknisk data OBH Nordica V ~, 50 Hz watt Max kapacitet 1,7 liter Sladdlös med kontaktplatta Dubbelt säkerhetssystem Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles _KK_UVN_0814.indd :12:12

8 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen, efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Kanden og foden må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er over 8 år og er under opsyn. 8. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn _KK_UVN_0814.indd :12:12

9 12. ADVARSEL: Risiko for brandskader! Varm damp og kogende vand fra apparatet kan forårsage brandskader. Hold øje med vandstandsmålets maksimumsniveau. Åbn aldrig låget, når kanden er tændt, og vær forsigtig, når vandet hældes ud. 13. Elkedlen må kun anvendes med den tilhørende fod. 14. Start ikke apparatet uden vand. 15. Før der påfyldes vand, skal elkedlen altid fjernes fra foden. 16. ADVARSEL: Hvis kedlen er overfyldt, kan kogende vand sprøjte ud. 17. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 18. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 19. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 20. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Tag låget af elkedlen ved at trække det opad. Fyld kanden med vand. Sørg for at sætte låget ordentligt på igen, inden elkedlen tændes. Bemærk, at vandet fra de første par kogninger ikke bør anvendes, men hældes ud, inden elkedlen anvendes første gang _KK_UVN_0814.indd :12:12

10 Sæt stikket i en stikkontakt og sæt den fyldte elkedlen på kontaktpladen. Apparatet tændes på tænd/sluk knappen placeret under vandstandsmålet. Kontrollampen lyser, når elkedlen tændes. Elkedlen skal køle af i 3-4 minutter efter brug, før den anvendes igen. ADVARSEL: Hvis kanden er overfyldt (Dvs. over MAXmarkeringen), kan kogende vand sprøjte ud. Elkedlens maksimumsniveau på 1,7 liter må derfor ikke overskrides. Elkedlen må aldrig tændes uden vand. Elkedlen består af to dele: Selve kanden og en løs, strømførende kontaktplade, hvorpå kanden kan placeres fra alle vinkler. Kanden må kun anvendes med den medfølgende kontaktplade. Rul eventuelt en del af ledningen op i ledningsopbevaringen under kontaktpladen. Sørg for, at ledningen er så kort som mulig, så børn ikke kan få fat i den. Når vandet koger, afbrydes kanden automatisk. HUSK at tænde for apparatet igen hver gang kanden har været fjernet fra kontaktpladen for f.eks. at påfylde ekstra vand. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når kanden ikke er i brug. VIGTIGT: Låget skal altid være helt lukket, når kanden anvendes, da elkedlens automatiske afbryder ellers ikke vil kunne slå fra og der vil desuden være risiko for, at kogende vand sprøjter ud. Elkedlens automatiske afbryder er meget fintfølende for at kunne slå fra på det helt rigtige tidspunkt. Skulle der opstå uregelmæssigheder ved den automatiske afbryder (elkedlen slår enten fra for tidligt eller for sent), bør elkedlen afkalkes, idet tilkalkning kan være årsag til den opståede fejl (se venligst afsnittet om afkalkning senere i denne brugsanvisning). Vær forsigtig!: Elkedlens overflade bliver meget varm under brug!!! OBS! Hvis elkedlen tændes utilsigtet uden vand, vil den slukke automatisk og kontrollampen vil blinke, indtil der fyldes vand i elkedlen, den tændes igen og vandet koges op. Herefter slukker elkedlen og kontrollampen holder op med at lyse. Sørg for at påfylde vand, inden elkedlen tændes. ADVARSEL! RISIKO FOR SKOLDNING ÅBN ALRIG LÅGET UNDER BRUG. Når vandet koger, slukker elkedlen automatisk. Elkedlen kan også slukkes manuelt ved at fjerne kanden fra kontaktpladen, slukke elkedlen på tænd/sluk knappen eller tage stikket ud af stikkontakten. Hvis det samme vand ønskes kogt op igen, sættes elkedlen tilbage på kontaktpladen kontroller at stikket er sat i stikkontakten hvorefter den tændes på tænd/sluk knappen. VIGTIGT! TAG ALTID STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN EFTER BRUG _KK_UVN_0814.indd :12:12

11 Tilkalknings-/tørkogningssikring Elkedlen har indbygget dobbelt tørkogningssikring: Hvis varmelegemet tilkalkes i bunden, tilsluttes uden vand eller koges tør, aktiveres tørkogningssikringen og varmelegemet frakobler automatisk. Såfremt dette sker, kontrolleres da kanden for kalkaflejringer i bunden og afkalkes om nødvendigt. Afprøv derefter kanden ved at påfylde vand og tænde apparatet. Kobler sikringen fortsat varmelegemet fra, før vandet koger, indleveres elkedlen til undersøgelse hos den forhandler, hvor apparatet er købt. Kalkfilter Kanden er forsynet med et kalkfilter, der er placeret i tuden på elkedlens inderside. Filteret tages let ud for rensning ved at åbne kandens låg og forsigtigt løsne filteret fra filterholderen ved at trykke plastikfligen på filterets kant nedad. Rengør derefter filteret under rindende vand med en opvaskebørste eller læg det i afkalkningsmiddel i et par minutter, f.eks. når elkedlen alligevel afkalkes. Efter endt rengøring sættes filteret tilbage i filterholderen og klikkes forsigtigt på plads. Afkalkning Elkedlen bør jævnligt renses for kedelsten. Et tegn på, at elkedlen trænger til at blive afkalket, er længere kogetid eller at elkedlen slår fra for tidligt. Kog kun så meget vand, som der skal bruges, herved spares strøm på grund af den kortere kogetid. Du er også sikker på at tømme kanden hver gang, hvilket mindsker tilkalkning. Tilkalkningen bør kontrolleres ofte. Hæld jævnligt farvefri husholdningseddike i kanden, så bunden er dækket. Lad kanden stå med eddiken i et par timer, tøm den og skyl den godt inden brug. Hvis der er hård kedelsten i kanden, bør det fjernes med et af de normale afkalkningsmidler citronsyre el.lign., som findes på markedet. Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen for det pågældende middel følges nøje og at midlet hældes ud af kanden efter den angivne virkningstid, samt at vandet fra de første par kogninger efter afkalkningen ikke anvendes. Alternativt kan kanden fyldes halvt op med vand fra vandhanen og tilsættes saften fra en citron. Kog blandingen op og lad den stå i 15 minutter. Lad blandingen koge op i alt tre gange og lad den hver gang stå i 15 minutter. Herefter tømmes kogekanden og skylles grundigt. Skulle der efter afkalkning stadig sidde meget kalk tilbage på varmelegemet, bør elkedlen afkalkes igen og fremover bør man sørge for hyppigere afkalkning. VIGTIGT: Anvend ikke skarpe genstande ved afkalkning af varmelegemet i bunden af kanden, da det kan beskadige kanden. Hvis kedelsten ikke fjernes regelmæssigt, kan det medføre, at elkedlen ødelægges. En sådan ødelæggelse er ikke omfattet af reklamationsretten _KK_UVN_0814.indd :12:12

12 Elkedlens yderside kan tørres af med en fugtig klud. Tør efter med en tør klud. Undlad at bruge skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse kandens overflade. Hverken elkedel eller kontaktplade må rengøres i opvaskemaskine. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V ~, 50 Hz watt Maks. kapacitet: 1,7 liter Ledningsfri med kontaktplade Dobbelt tørkogningssikring Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _KK_UVN_0814.indd :12:12

13 Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det, det er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten, når apparatet ikke brukes. I tilfelle av et problem, etter bruk, når man monterer eller fjerner deler fra apparatet og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunnskap om/erfaring med apparatet, hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulige farer ved bruken. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarsbevisst forhold til elektriske apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 8. Plasser apparatet og ledningen uten for barns rekkevidde, dersom de er under 8 år gamle. 9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 10. Sett aldri vannkokeren på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende _KK_UVN_0814.indd :12:12

14 11. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 12. ADVARSEL! Fare for brannskader! Varm damp og kokende vann fra apparatet kan forårsake brannskader. Husk vannivåmålerens maks. nivå. Lokket må aldri åpnes, når apparatet er tent og pass på, når vannet helles ut. 13. Bruk kun vannkokeren med tilhørende plate. 14. Start aldri apparatet uten vann. 15. Ta alltid vannkokeren bort fra platen før påfylling av vann. 16. ADVARSEL! Hvis vannkokeren er overfylt kan det sprute ut kokende vann. 17. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 18. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 19. Apparatet er kun beregnet til privat bruk. 20. Hvis produktet brukes til annet enn det er beregnet for og ikke brukes i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk gjerne vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Slik brukes vannkokeren Ta bort lokket på vannkokeren ved å dra det oppover. Fyll vannkokeren med vann og pass på, at lokket blir satt korrekt på igjen, før du slår på apparatet. Bemerk, at vannet fra de to første kokingene ikke skal brukes, men helles ut _KK_UVN_0814.indd :12:13

15 Sett støpslet i kontakten og sett vannkokeren med vann på foten. Slå på apparatet på on/off knappen under vannivåmåleren, og signallampen lyser. La vannkokeren kjøle av i 3-4 minutter mellom hver bruk. forsiktig: hvis man fyller på for mye vann i kannen (dvs. over maks-markeringen) kan kokende vann sprute ut. vannkokerens maks nivå er 1,7 liter og dette må ikke overskrides. vannkokeren må aldri slås på uten vann. Vannkokeren består av to deler: selve kannen og en løs fot, der man kan sette på kannen fra alle vinkler. Vannkokeren må kun brukes med medfølgende fot. Om nødvendig, rull opp en del av ledningen under foten og sørg for, at ledningen er så kort som mulig, slik at barn ikke kan få tak I den. Når vannet koker avbrytes kokingen automatisk og lampen slukker. Hver gang kannen løftes av foten slår den seg av og signallampen slukker. Dette hindrer utilsiktet oppvarming når kannen settes på plass igjen. Hvis kannen løftes av foten et kort øyeblikk for f.eks. å fylle på vann, husk da å starte den igjen. Ta alltid støpslet ut av kontakten, når apparatet ikke er i bruk. VIKTIG: Lokket skal alltid være ordentlig lukket når vannkokeren brukes, ellers aktiveres ikke den automatiske avstengningsfunksjonen og det er fare for at kokende vann spruter ut. Vannkokerens automatiske avstengningsfunksjon er meget fintfølende. Skulle det skje, at vannkokeren blir uregelmessig (slår av enten for tidlig eller for sent), bør vannkokeren avkalkes, da kalkning ofte kan være årsaken (se avsnitt om avkalkning senere). PASS PÅ! Vannkokeren blir veldig varm under bruk. BEMERK! Dersom vannkokeren blir slått på utilsiktet uten vann, slår den seg av automatisk og signallampen lyser konstant til vannkokeren blir fylt med vann og slått på igjen og vannet når kokepunktet. On/off knappen går opp og signallampen slukker. Hell alltid vann på vannkokeren før den settes på. ADVARSEL! RISIKO FOR brannskader; ÅPNE ALDRI LOKKET UNDER BRUK. Når vannet koker slukker vannkokeren automatisk. Du kan slå av vannkokeren manuelt ved å løfte den vekk fra foten, tenne den på on/off knappen eller ta ut støpslet. Dersom du vil koke det samme vannet igjen, sett vannkokeren tilbake på foten og sjekk, at støpslet er satt i og slå på ved hjelp av on/off knappen. VIKTIG! Ta alltid støpslet ut etter bruk. Kalking / tørrkokingssikring Vannkokeren er utstyrt med dobbelt tørrkokingssikring: Hvis bunnen i vannkokeren tilkalkes, tilkobles uten vann eller koker tørr, _KK_UVN_0814.indd :12:13

16 aktiveres tørrkokingssikringen og vannkokeren slår seg av automatisk. Hvis dette skjer, kontroller om det er mye kalk i bunnen av vannkokeren og avkalk om nødvendig. Prøv deretter å starte vannkokeren igjen med vann. Hvis vannkokeren fortsatt slår seg av før vannet koker opp, reklamer da til butikken der vannkokeren er kjøpt. Kalkfilter Vannkokeren er utstyrt med et kalkfilter som sitter på innsiden av tuten. Filteret tas lett ut for rensning ved å åpne lokket og forsiktig løsne filteret fra filterholderen ved å trykke ned plastfliken på kanten på filteret. Rengjør filteret med en oppvaskbørste under rinnende vann eller legg det i avkalkningsmiddel et par minutter, f.eks. når vannkokeren avkalkes. Etter rensningen settes filteret på plass i filterholderen og klikkes forsiktig på plass. Avkalkning Vannkokeren må avkalkes regelmessig. Et tegn på, at dette kreves er lengre oppkokingstid eller at vannkokeren slår seg av for tidlig. Kok ikke mer vann enn det som skal brukes. Det sparer strøm pga kortere koketid og du er sikker på å få kannen tømt hver gang den har vært i bruk og dette minsker også kalkbelegg. Kontroller regelmessig om det er noe kalkbelegg og hell på husholdningseddik til det dekker bunnen og la det stå et par timer. Tøm kannen og skyll grundig med vann før bruk. Hvis det er mye kalk i bunnen på vannkokeren, bør det fjernes med avkalkningsmiddel, sitronsyre eller tilsvarende som finnes på markedet. Det er viktig at bruksanvisningen for det gjeldende middel følges nøye og husk å koke vann et par ganger etterpå og helle ut vannet. Alternativt kan vannkokeren fylles halvt opp med vann og så tilsettes saften av en sitron. Kok opp blandingen og la den stå i 15 minutter. Kok opp blandingen 3 ganger og la det stå 15 minutter mellom hver gang. Deretter tømmes kannen og skylles grundig. Gjenta avkalkningsprosessen om nødvendig og sørg for å avkalke vannkokeren regelmessig om nødvendig. VikTIG! Bruk ikke skarpe gjenstander ved avkalkning, da dette kan skade apparatet og gjøre vannkokeren ubrukelig. Hvis kalkbelegg ikke fjernes regelmessig kan det medføre, at apparatet ikke kan brukes. En slik skade dekkes ikke av reklamasjonsretten. Vannkokeren kan tørkes av med en fuktig klut og tørkes over. Bruk ikke ripende eller sterke rengjøringsmidler. Verken kannen eller foten må vaskes i oppvaskmaskin _KK_UVN_0814.indd :12:13

17 Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenbrukes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjenvinningsstasjon. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Maridalsveien 15 E 0178 Oslo Tekniske data OBH Nordica V ~, 50 Hz watt Maks kapasitet 1,7 liter Ledningsløs med fot Dobbelt sikringssystem Rett til løpende endringer forbeholdes _KK_UVN_0814.indd :12:13

18 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan voltin verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina pitäessäsi taukoa laitteen käytössä, toimintahäiriöiden yhteydessä, käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja hoitoa. 4. Kannua tai pohjaosaa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. 8. Pidä laite ja sen liitosjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. 9. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 10. Älä sijoita vedenkeitintä keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai vastaavan läheisyyteen _KK_UVN_0814.indd :12:13

19 11. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 12. VAROITUS! Palovamman vaara! Laitteesta tuleva kuuma höyry ja kiehuva vesi saattavat aiheuttaa palovammoja. Varmista, ettei vedenpinta ylitä enimmäistasoa. Älä koskaan avaa laitteen kantta käytön aikana. Ole myös varovainen kaataessasi vettä keittimestä. 13. Kannua saa käyttää ainoastaan mukana toimitettavalla pohjaosalla. 14. Älä koskaan käytä keitintä ilman vettä. 15. Nosta kannu pois pohjaosan päältä aina ennen täyttöä. 16. VAROITUS! Jos kannu on liian täynnä, siitä voi roiskua käytön aikana kiehuvaa vettä. 17. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 18. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 19. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 20. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Suosittelemme tutustumista kotisivuihimme joilta saat hyviä vinkkejä ja lisätietoa tuotteistamme _KK_UVN_0814.indd :12:13

20 Käyttö Irrota keittimen kansi vetämällä sitä ylöspäin. Täytä kannu vedellä ja varmista, että asetat kannen oikein takaisin paikoilleen ennen keittimen käynnistämistä. Huomaa, että ennen keittimen ensimmäistä käyttökertaa keittimessä tulee keittää puhdasta vettä vähintään kaksi kertaa ja kaataa se pois. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja aseta vedellä täytetty kannu pohjaosalle. Käynnistä laite vesimäärän osoittimen alapuolella olevasta virtakytkimestä, jolloin merkkivalo syttyy. Anna keittimen jäähtyä 3 4 minuuttia jokaisen käyttökerran jälkeen. VAROITUS! Jos keitin on liian täynnä eli JOS vedenpinta ylittää MAX-merkin, keittimestä voi käytön aikana roiskua kiehuvaa vettä. Vedenkeittimen 1,7 litran enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää. Vedenkeitintä ei saa käynnistää tyhjänä. Vedenkeitin koostuu kahdesta osasta: kannusta ja irrallisesta pohjaosasta, jolle kannun voi asettaa mistä tahansa suunnasta. Kannua saa käyttää ainoastaan mukana toimitettavalla pohjaosalla. Säädä johdon pituus kiertämällä sen ylimääräinen osa pohjaosan alla olevalle kelalle. Varmista, että johto on aina mahdollisimman lyhyt ja että se ei riipu pöydän reunalta niin, että lapset ulottuisivat siihen. Kun vesi kiehuu, keittimen virta katkeaa automaattisesti ja merkkivalo sammuu. Aina kun kannu otetaan pois pohjaosan päältä, laitteen virta katkeaa automaattisesti ja merkkivalo sammuu. Näin vedenkeitin ei kuumene vahingossa, kun kannu asetetaan takaisin paikalleen. Muista siis käynnistää keitin uudelleen, jos olet poistanut kannun hetkeksi pois pohjaosalta esimerkiksi lisätäksesi vettä. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun vedenkeitintä ei käytetä. TÄRKEÄÄ: Kannen on oltava suljettuna keitintä käytettäessä. Muuten automaattinen virrankatkaisu ei toimi ja keittimestä saattaa roiskua kiehuvaa vettä. Vedenkeittimen automaattinen virrankatkaisu on suunniteltu niin, että virta katkeaa juuri oikeaan aikaan. Jos virta katkeaa liian aikaisin tai liian myöhään, vedenkeittimeen kertynyt kalkki on poistettava. Toimintahäiriöt saattavat usein johtua nimenomaan kalkkiutumisesta (ks. kohta Kalkinpoisto). VAROITUS! Laitteen ulkopinta kuumenee huomattavasti käytön aikana. HUOM! Jos vedenkeitin käynnistyy vahingossa tyhjänä, laitteen virta katkeaa automaattisesti ja merkkivalo palaa jatkuvasti, kunnes keitin täytetään vedellä, käynnistetään uudelleen ja vesi on kiehunut. Virtakytkin nousee tällöin ylös ja merkkivalo sammuu. Muista aina kaataa keittimeen vettä ennen sen käynnistämistä _KK_UVN_0814.indd :12:13

21 VAROITUS! PALOVAMMARISKI! ÄLÄ KOSKAAN AVAA LAITTEEN KANTTA KÄYTÖN AIKANA. Kun vesi kiehuu, keittimen virta katkeaa automaattisesti. Keittimen voi myös sammuttaa manuaalisesti nostamalla kannu pois pohjaosalta, katkaisemalla virta virtakytkimestä tai irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Jos sama vesi halutaan kiehauttaa uudelleen, kannu asetetaan takaisin pohjaosalle ja varmistetaan, että pistotulppa on liitetty pistorasiaan. Laite käynnistetään sen jälkeen virtakytkimestä. TÄRKEÄÄ! Irrota pistotulppa pistorasiasta aina käytön jälkeen. Kalkkiutumis- ja tyhjiinkiehumissuojat Keittimessä on sisäänrakennettu kaksinkertainen tyhjiinkiehumissuoja. Jos keittimen pohja kalkkiutuu, keitin käynnistetään ilman vettä tai se kiehuu kuiviin, suoja katkaisee virran automaattisesti. Mikäli näin tapahtuu, tarkista, onko keittimen pohja kalkkiutunut ja poista kalkki tarvittaessa. Kokeile keitintä sen jälkeen kaatamalla siihen vettä ja käynnistämällä laite. Mikäli suoja edelleen katkaisee virran ennen veden kiehumista, toimita keitin liikkeeseen, josta keitin on ostettu. Kalkkisuodatin Keitin on varustettu kalkkisuodattimella, joka sijaitsee kaatonokassa kannun sisäpuolella. Suodatin on helppo irrottaa puhdistusta varten. Avaa keittimen kansi ja irrota suodatin varovasti suodatintelineestä painamalla suodattimen reunassa olevaa muovikielekettä alaspäin. Puhdista suodatin sen jälkeen astianpesuharjalla juoksevan veden alla tai upota suodatin kalkinpoistonesteeseen parin minuutin ajaksi esimerkiksi keittimen kalkinpoiston yhteydessä. Naksauta suodatin varovasti takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen. Kalkinpoisto Vedenkeittimestä tulee poistaa kalkki säännöllisin väliajoin. Kalkinpoistotarpeesta kertoo se, että veden kiehauttaminen kestää aiempaa pidempään tai että laitteen virta katkeaa liian aikaisin. Keitä vain niin paljon vettä kuin aiot käyttää. Näin säästät sähköä ja varmistat, että keitin tyhjenee jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä vähentää kalkkiutumista. Tarkista kalkkiutuminen säännöllisesti ja kaada laitteeseen tarvittaessa niin paljon väkiviinaetikkaa, että se peittää keittimen pohjan. Anna aineen vaikuttaa muutaman tunnin ajan. Tyhjennä keitin ja huuhtele se huolellisesti vedellä ennen käyttöä. Mikäli keittimessä on runsaasti kalkkia, tulee kalkki poistaa päivittäistavarakaupoista saatavilla tavallisilla kalkinpoistoaineilla, sitruunahapolla tai vastaavalla. On hyvin tärkeää, että käytettävän aineen käyttöohjeita noudatetaan tarkasti ja että kalkinpoiston jälkeen keittimessä _KK_UVN_0814.indd :12:13

22 keitetään muutama kannullinen vettä, joka kaadetaan pois. Vaihtoehtoisesti voit täyttää kannun vedellä puolilleen ja lisätä siihen yhden sitruunan mehun. Kiehauta seos ja anna sen seistä 15 minuutin ajan. Kiehauta seos kolme kertaa ja anna sen seistä joka kerta 15 minuuttia. Tyhjennä kannu sen jälkeen ja huuhtele se huolellisesti. Mikäli vedenkeittimen pohjalle on jäänyt kalkinpoiston jälkeen paljon kalkkia, kalkinpoisto tulee suorittaa uudelleen. Lisäksi kalkinpoistosta tulee huolehtia jatkossa useammin. TÄRKEÄÄ! Älä käytä kalkinpoistoon tai muuhun puhdistukseen teräviä välineitä, jotka saattavat vahingoittaa keitintä ja vaurioittaa sitä pysyvästi. Mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta säännöllisesti, keitin saattaa vaurioitua. Takuu ei koske tällä tavalla syntyneitä vauriota. Vedenkeittimen ulkopinnan voi pyyhkiä kostealla liinalla ja kuivata sen jälkeen kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä keittimen pinnan puhdistukseen hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita. Vedenkeitintä tai sen pohjaosaa ei saa pestä astianpesukoneessa. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica volttia ~, 50 Hz wattia Enimmäistilavuus 1,7 litraa Johdoton kannu ja irrallinen pohjaosa Kaksinkertainen tyhjiinkiehumissuoja Oikeus muutoksiin pidätetään _KK_UVN_0814.indd :12:13

23 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply if not in use, in case of a problem, after use, when parts are mounted or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. Never immerse the appliance or the base in water or any other liquid. 5. This appliance can be used by persons (including children from the age of 8) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience with/knowledge about the appliance, if they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety and when they are aware of possible risks. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Cleaning and maintenance shall not be made by children under the age of 8 and they shall be supervised. 8. Position the appliance and the cord out of the reach of children under the age of Check that the cord is not hanging free from the edge of the table. 10. Do not place the kettle on or near hotplates, open fire or the like _KK_UVN_0814.indd :12:13

24 11. The appliance should only be used under supervision. 12. WARNING! Risk of fire burns! Hot steam and boiling water from the appliance may cause burn injuries. Respect the maximum level of the water gauge. Never open the lid when the appliance is switched on and be careful when pouring out the water. 13. Only use the kettle with the corresponding base. 14. Never switch on the appliance without water. 15. Always remove the kettle from the base before filling of water. 16. WARNING! If the kettle is overfilled, boiling water may splash out. 17. Always check the appliance, the cord and the plug before use. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 18. Extra protection can be obtained by installation of a residual current device of 30mA. Check with your installer. 19. The appliance is for domestic use only. 20. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any consequential damages to the product or other things are not covered by the warranty. You are welcome to visit our website for inspiration and further information about our products _KK_UVN_0814.indd :12:13

25 Use Remove the lid of the kettle by pulling it upwards. Fill the kettle with water and be careful to put the lid on back correctly before you switch on the appliance. Note that the water from the first two boilings should not be used, but poured out. Plug to a wall outlet and put the kettle with water on the base. Switch on the appliance by means of the on/off button under the water level gauge, and the signal lamp will go on. Let the kettle cool for 3-4 minutes between each use. WARNING! IF THERE Is TOO MUCH WATER IN THE KETTLE (ABOVE THE MAX MARKING) WATER MAY BOIL OVER AND SPLASH OUT. THE MAXIMUM LEVEL OF THE KETTLE IS 1.7 LITERS AND SHOULD NOT BE EXCEEDED. NEVER SWITCH ON THE KETTLE WITHOUT WATER. The kettle consists of two parts: the kettle itself and a separate base, on which the kettle can be placed from any angle. Only use the kettle with the corresponding base. If necessary, wind up a part of the cord under the base and make sure that the cord is as short as possible in order that children cannot grab hold of it. The kettle automatically switches off when the water is boiling and the signal lamp will go off. Every time the kettle is removed from the base, the kettle switches off and the signal lamp goes out. In this way, unintended heating is avoided when the kettle is put back on the base. If the kettle is shortly removed from the base in order e.g. to add water, remember to switch it on again. Always unplug from the mains supply when the appliance is not in use. IMPORTANT: Make sure that the lid is always properly closed, when the kettle is in use. If not, the automatic switch-off function will not work and there is furthermore a risk that boiling water will splash out. The automatic switch-off function of the kettle is very sensitive. If the switching off becomes irregular (the kettle switches off too soon or too late), the kettle needs to be descaled and this might be the reason (see the section about descaling below). BE CAREFUL! The housing of the kettle gets very hot during use. NOTE! If the kettle is inadvertently switched on without water, it will automatically switch off and the signal lamp will be on constantly until the kettle is filled with water and switched on again and the water reaches the boiling point; the on/off button rises and the signal lamp goes off. Always pour water in the kettle before switching it on. WARNING! Risk OF SCALDING; NEVER OPEN THE LID DURING USE _KK_UVN_0814.indd :12:13

26 When the water is boiling, the kettle switches off automatically. You can also switch off the kettle manually by lifting the kettle from the base, switch it off with the on/off button or unplug. If you want to boil the same water again, put the kettle back on the base, check that it is plugged and switch it on by using the on/off button. IMPORTANT! Always unplug after use. Scale build-up/dry boiling protection The kettle comprises a double protection system: If the bottom of the kettle is covered in scale build-up, if it has been switched on without water or boils dry, the dry boiling protection system is activated and the kettle switches off automatically. In such case, check for lime in the bottom of the kettle and descale if necessary. Try to switch the kettle on again with water in it. If the kettle continues to switch off before the water reaches the point of boiling, contact the shop of purchase. Lime filter The kettle has a lime filter in the spout at the inner side of the kettle. Remove the filter for cleaning by opening the lid of the kettle and carefully loosen the filter from the filter holder by pressing the plastic flap at the edge of the filter. Clean the filter with a washing-up brush under running water or put the filter in a descaling means for a couple of minutes, e.g. when the kettle is being descaled. After cleaning, put the filter back in the filter holder and press carefully until it engages with a click. Descaling The kettle needs regular descaling. A sign of this could be that the boiling time is longer than normal or that the kettle switches off too soon. Do not boil more water than you need. This will save energy due to a shorter boiling time and you will be sure that the kettle is emptied each time, which reduces the building-up of limestone. * Check at regular intervals whether the kettle needs descaling and add household vinegar to cover the bottom and let it stay for a couple of hours. Empty the kettle and rinse with water before use. In case of heavy build-up of limestone, use a descaling product, citric acid or similar that you can buy in the store. It is important to follow the instructions on the packaging and remember to bring the kettle to a boil a couple of times and subsequently to pour out the water. As an alternative you could fill the kettle with half water and lemon juice. Bring the mixture to a boil and leave it in the kettle for 15 minutes. Bring it to a boil 3 times and let it rest for 15 minutes each time. Next, empty the kettle and rinse thoroughly. Repeat the descaling procedure if necessary and descale more often, if necessary _KK_UVN_0814.indd :12:13

27 IMPORTANT! Never use sharp items to remove limestone, as this may damage the appliance and make it unusable. If the appliance is not descaled at regular intervals, the appliance may become unusable. Such damage is not covered by the warranty. The housing of the kettle can be cleaned with a damp cloth and wiped dry. Do not use scouring or etching detergents. Neither the appliance nor the base is dishwasher-proof. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Technical data OBH Nordica V ~, 50 Hz watt Maximum capacity 1.7 litres Wireless with base Double safety system These instructions are subject to alterations or improvements _KK_UVN_0814.indd :12:13

28 SE/KK/6415/UVN/ _KK_UVN_0814.indd :12:14

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid //

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid // Kitchen nemo // kettle 1.0 litre // 1.0 litre // 360 base // Safety lock lid // Powerful heating element // Type 6451 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-23 Instructions of

Læs mere

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base //

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base // Kitchen futura white // kettle 1.2 litres // 1.2 litres // 360 base // Water level indicator // Concealed heating element // Type 7901 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 HARMONY STEEL Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

6403_KK_UVN_0515.indd :06:21

6403_KK_UVN_0515.indd :06:21 6403_KK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 13:06:21 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 6406_MB_1211.indd 1 2011-12-13 09:11:23 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 6406_KL_UVN_011113.indd 1 11/4/2013 4:42:16 PM Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

645-055. DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5

645-055. DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5 645-055 DK Ledningsfri el-kedel...2 UK Cordless jug kettle...5 DK For at De kan få mest glæde af Deres elkedel, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager el-kedlen i brug. Vi

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 Bruksanvisning - svenska...sida 4-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-21 Bruksanvisning - norsk...side 22-30 Käyttöohjeet - suomi...sivu 31-39 Instructions of

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

Formula 500i TS steam iron

Formula 500i TS steam iron Formula 500i TS steam iron 2119_IDV_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 9:35:03 PM Bruksanvisning svenska...sida 3 12 Brugsanvisning dansk...side 13 22 Bruksanvisning norsk...side 23 32 Käyttöohjeet suomi...sivu

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of use

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron Household racing 300i SS/RS/TS steam iron Brugsanvisning dansk... side 3 9 Bruksanvisning svenska... sida 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 29 Instruction manual english...

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

INTRODUKTION GENERELLE SIKKERHEDS- FORSKRIFTER

INTRODUKTION GENERELLE SIKKERHEDS- FORSKRIFTER 15130003 DK ELKEDEL/TEBRYGGER... 2 NO TE- OG VANNKOKER... 7 SE VATTENKOKARE/TEKOKARE... 12 FI VEDENKEITIN/TEENKEITIN... 17 UK KETTLE/TEA MAKER... 22 DE WASSERKOCHER/TEEKANNE... 28 www.adexi.eu INTRODUKTION

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

6496_KK_UVN_0215.indd :23:42

6496_KK_UVN_0215.indd :23:42 6496_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-29 10:23:42 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side 15-20 Käyttöohjeet - suomi...sivu 21-26 Instructions of

Læs mere

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 Bruksanvisning svenska... sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30 Instruction manual

Læs mere

DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5

DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5 1113-0012 DK Ledningsfri elkedel... 2 UK Cordless kettle... 5 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance Stick mixer SLIM BRUSHED CHROME Mix, blend, chop and whip with elegance Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 19 Käyttöohjeet suomi...sivu 20

Læs mere

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 200 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida bruk. Vattenkokarens

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere