K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn"

Transkript

1 K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings og Takstnævn Denne voldgiftssag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt regionerne har ret til modregning af allerede afregnede honorarer uden forelæggelse for Landsssamarbejdsudvalget. Sagen har været behandlet på Landssamarbejdsudvalgsmødet den 15. december 2011, uden at enighed har kunnet opnås. Sagen er derefter indbragt for en faglig voldgift med undertegnede vicepræsident Mette Christensen som opmand. Påstande Praktiserende Lægers Organisation (herefter PLO) har nedlagt følgende påstande: 1. Regionernes Lønnings og Takstnævn (herefter RLTN) tilpligtes at anerkende, at alle sager, hvor en region stiller krav om tilbagebetaling af allerede afregnede honorarer over for en alment praktiserende læge, skal behandles i de efter overenskomst om almen praksis nedsatte samarbejdsudvalg, medmindre lægen på forhånd udtrykkeligt har erklæret sig enig i tilbagebetalingskravet. 2. RLTN tilpligtes at anerkende, at afgørelse om tilbagebetaling af allerede afregnede honorarer i de under påstand 1 omtalte tilfælde alene kan træffes af Landssamarbejdsudvalget efter indstilling fra det relevante samarbejdsudvalg. 3. RLTN tilpligtes at anerkende, at den af Region Midtjylland foretagne modregning af honorarer over for 45 lægepraksis med den begrundelse, at de har haft for stort sammenfald

2 2 mellem henholdsvis ydelserne 0101/0106 og 0101/6101 skal tilbageføres, da den er sket i strid med overenskomst om almen praksis. RLTN har nedlagt påstand om frifindelse samt følgende selvstændige påstand: PLO tilpligtes at anerkende, at kombinationen af ydelse 0101 og ydelse 6101 og kombinationen af ydelse 0101 og ydelse 0106 i mere end 50 % af de tilfælde, hvor der er afregnet for ydelse 6101 henholdsvis ydelse 0106 ikke var i overensstemmelse med den hidtil gældende overenskomst. PLO har over for den af RLTN nedlagte selvstændige påstand nedlagt følgende påstande: Principalt: Afvisning Subsidiært: Frifindelse Mere subsidiært: Frifindelse for så vidt angår kombinationen af ydelse 0101 og ydelse 6101 RLTN tilpligtes at anerkende, at den stedfundne modregning har været uberettiget som følge af retsfortabende passivitet fra Region Midtjyllands side, og de modregnede honorarer derfor skal tilbageføres til lægerne. Sagens faktum Parternes overenskomstforhold Mellem PLO og RLTN er der i medfør af Sundhedslovens 227 indgået overenskomst om almen praksis. Overenskomsten er den kontrakt, der fastlægger betingelser for drift af almen praksis og indeholder bl.a. bestemmelser om honorar og regulering (kap. VI), afgrænsning af ydelser (kap.

3 3 VII) og afregning (kap. XIII). I overenskomsten kap. VI er der fastsat takster for en række ydelser, herunder grundydelser i dagtimerne 56 omfattende bl.a. konsultation (ydelse 0101) og indtil 2011 tillige ydelsen aftalt forebyggelseskonsultation (ydelse 0106) og i 59 samtaleterapi (ydelse 6101). Parterne har med hjemmel i overenskomstens 74 udarbejdet en vejledning om den faglige og honorarmæssige anvendelse af overenskomstens ydelser. Af vejledningen fremgår bl.a., at der foreligger således 2 ydelser; profylaktisk helbredsundersøgelse og konsultation. Dette gælder, uanset om den nærmere undersøgelse og/eller behandling finder sted i umiddelbar forlængelse af den profylaktiske helbredsundersøgelse eller ved særskilt konsultation. Af vejledningen til den indtil 2011 gældende overenskomst fremgår vedr. ydelse 0106 (forebyggelseskonsultation) følgende: Ydelsen kan kun undtagelsesvis efterfølges af en konsultation (0101), hvis det i forbindelse med den aftalte forebyggelseskonsultation viser sig, at der er behov for anden lægelig rådgivning eller behandling. I vejledningen pr. 1. april 2011 er det udtrykkeligt anført, at ydelserne 6101 og 0101 ikke kan kombineres. Vedrørende ydelse 6101(samtaleterapi) er der i vejledningen anført nogle kombinationsmuligheder med andre ydelser end 0101 (almindelig konsultation). Af overenskomstens kapitel XIII Samarbejdsbestemmelser og Vedligehold af aftalen fremgår bl.a.: 118. Samarbejdsudvalg Stk. 1 I hver region nedsættes et samarbejdsudvalg på 8 12 medlemmer Samarbejdsudvalgets opgaver og beføjelser Stk. 1 Samarbejdsudvalget vejleder med hensyn til forståelse og praktisering af overenskomstens enkelte bestemmelser. Stk. 6 Samarbejdsudvalget har ved en læges misligholdelse eller overtrædelse af overenskomsten eller aftaler indgået i henhold til 2 adgang til: A. At tildele advarsel eller udtale misbilligelse B. At indstille til Landssamarbejdsudvalget a) at lægen til regionen skal betale/tilbagebetale et af samarbejdsudvalget foreslået beløb b) at lægen pålægges en bod, der stilles til rådighed for velgørende formål

4 4 c) at lægen udelukkes fra at praktisere efter overenskomsten 120 Landssamarbejdsudvalget Stk. 1 Der nedsættes et landssamarbejdsudvalg (LSU) bestående af medlemmer udpeget af RLTN og medlemmer udpeget af PLO. Hver udpeger 6 medlemmer. 121 Landssamarbejdsudvalgets opgaver og beføjelser Stk. 2 Landssamarbejdsudvalget behandler henvendelser om fortolkning af overenskomsten fra praksisudvalgene, regionerne, samarbejdsudvalgene samt andre, 122. Landssamarbejdsudvalgets sanktionsmuligheder Stk. 2 Landssamarbejdsudvalget har, for så vidt det drejer sig om en læge, adgang til: a) at tildele advarsel eller udtale misbilligelse med eller uden tilkendegivelse af gentagelsesvirkning. b) at beslutte, at lægen til regionen skal betale/tilbagebetale et af Landssamarbejdsudvalget fastsat beløb c) at udelukke lægen fra at praktisere efter overenskomsten Beslutninger efter b) og c) kan af regionen effektueres ved modregning i lægens tilgodehavende. RLTN har i et svar til Sundhedsministeren i december 2011 i forbindelse med en forespørgsel fra Folketinget oplyst, at Landsudvalget er øverste myndighed, når det gælder fortolkning af en overenskomst. Den konkrete sag Region Midtjylland gennemførte i 2011 en række økonomianalyser af praksisområdet. Gennemgangen viste, at 35 læger ud af 435 i perioden november 2008 oktober 2011 i mere end 50 % af de tilfælde, hvor de havde afregnet for forebyggelseskonsultation (ydelse 0106) tillige havde afregnet for almindelig konsultation (ydelse 0101), og at 21 læger ud af 407 i mere end 50 % af de tilfælde,

5 5 hvor de havde afregnet for samtaleterapi (ydelse 6101) tillige havde afregnet for almindelig konsultation (ydelse 0101). Regionen sendte høringsbreve ud til de berørte læger. Spørgsmålet blev behandlet i samarbejdsudvalget den 19. september Herefter var der uformelle drøftelser mellem praksisudvalgsformanden og Region Midtjylland. Den 28. november 2011 blev praksisudvalgsformanden orienteret om, at der ville blive sendt modregningsbreve ud til de læger, der havde et sammenfald i de ovennævnte ydelser, der lå over 50 %. På LSU s møde den 15. december 2011 redegjorde parterne for deres synspunkter. Af referatet fra mødet fremgår bl.a.: Referat af drøftelse For så vidt angår den indholdsmæssige del af sagen, havde udvalget en overordnet drøftelse af spørgsmålet om afregning af flere ydelser for samme patient samme dag. Beslutning Der kunne ikke opnås enighed om sagens afgørelse, hverken om den del, der vedrørte proceduren/fremgangsmåden, eller den indholdsmæssige del. PLO tog forbehold for at indbringe den del af sagen, der drejer sig om rette fremgangsmåde i tilbagebetalingssager for den i overenskomsten beskrevne opmand. Sagsfremstilling Tilbagebetalingskravene er ifølge det oplyste opgjort for en periode, der rækker 3 år tilbage. Det samlede tilbagebetalingskrav udgør kr Sagen, der forelægges, indeholder 2 forskellige problemstillinger, der begge ønskes vurderet af LSU: 1. Den ene problemstilling drejer sig om den formelle fremgangsmåde, som Region Midtjylland har valgt i sagen. Tilbagebetalingssagen er håndteret i regionens eget regi, det vil sige, at sagerne ikke har været forelagt samarbejdsudvalget til afgørelse. 2. Den anden problemstilling drejer sig om det indholdsmæssige i sagerne. Landssamarbejdsudvalget har ikke under den tidligere overenskomstperiode udmeldt maksimumgrænser for, hvor hyppigt en læge kunne levere såvel en konsultation (0101) og en aftalt forebyggelseskon

6 6 sultation (0106) henholdsvis en konsultation (0101) en samtaleterapiydelse (6101) i samme seance. Det bemærkes, at overenskomsten er ændret pr ved afskaffelse af ydelse 0106 og begrænsning af ydelse 6101, hvorfor fortolkningsspørgsmålet ikke er relevant for den nuværende overenskomst. Sagsforløbet Indstilling PLO s sekretariat indstiller, at LSU tager stilling til, om de af Region Midtjylland trufne afgørelser om tilbagebetaling skal hjemvises til samarbejdsudvalget med henblik på behandling efter reglerne i overenskomstens 119, stk. 6 og 122, stk. 2 og at LSU tager stilling til, om der kan fastsættes en generel fortolkning af den tidligere gældende overenskomst i form af en maksimumgrænse for, hvor hyppigt der kunne leveres både 0101 og 0106, henholdsvis 0101 og 6101 for samme patient på samme dag. RLTN s sekretariat indstiller, Vedrørende kombination af og 0101 og 6101 i mere end 50 % af tilfældende (oplagt fejlbehæftet afregning): at LSU tager orienteringen om Region Midtjyllands konklusioner på udført ekstraordinær afregningskontrol og efterfølgende opkrævning af for meget udbetalt honorar til en større gruppe praktiserende læger til efterretning. Endvidere indstilles, at LSU tilkendegiver over for regionen, at regionen fremover bør tilstræbe at styrke den løbende afregningskontrol, da det normalt ikke er hensigtsmæssigt for hverken betaler eller udfører at korrigere udbetalinger, der har fundet sted flere år tidligere. Vedrørende kombination af og i en væsentlig andel, men færre end 50 % af tilfældene (gråzone område): at LSU drøfter fortolkningen af den tidligere gældende overenskomst. Den af parterne oplyste praksis I sagen er fremlagt afgørelser om tilbagebetalingskrav af honorarydelser, der har været behandlet i LSU. Ligeledes er der i den kommenterede Landsoverenskomst fra juni 1991 med ændringer fra

7 nævnt eksempler på, at der i medfør af den dagældende overenskomst 10, stk. 2 b, hvorefter LSU havde adgang til at beslutte, at lægen til amtet skulle tilbagebetale et af LSU fastsat beløb, hvor der er udstedt regning for flere ydelser under samme konsultation eller flere konsultationer ved samme besøg. I 2009 fandt Region Midtjylland efter en stikprøvekontrol et større antal dobbelthonoreringer. Tilbagereguleringen blev gennemført i overensstemmelse med PLO Midtjylland uden, at de enkelte sager blev forelagt samarbejdsudvalget. I 2011 rejste Region Midtjylland krav over for 23 læger om tilbagebetaling på grund af, at de havde udskrevet regninger for kombinerede ydelser. Én læge klagede, og sagen blev behandlet i samarbejdsudvalget. RLTN har oplyst, at der er lignende sager. Parternes argumenter PLO har gjort gældende, at overenskomsten klart beskriver i 119, stk. 6 og 122, stk. 2, at sager vedrørende lægers tilbagebetaling skal behandles i samarbejdsudvalget og Landssamarbejdsudvalget. Disse bestemmelser afskærer regionerne fra at foretage modregning af allerede afregnede honorarer uden at følge overenskomstens system, medmindre den praktiserende læge er enig i, at der er foretaget en uberettiget afregning. Reglernes anvendelse er ikke bundet til, at der samtidig skal foreligge en adfærd, der giver grundlag for en sanktion. Regionerne kan afvise at foretage betaling af fejlbehæftede regninger og har dermed fortolkningsfortrinnet. Såfremt lægen er uenig heri, kan denne indbringe spørgsmålet efter reglerne i overenskomsten. Overenskomsten åbner ikke mulighed for at sondre mellem beløb, der utvivlsomt er udbetalt for meget, og andre beløb, idet der heri ligger en subjektiv vurdering. Overenskomstens ordlyd indikerer heller ikke, at det kun er i tilfælde af fortolkningstvivl, at samarbejdsudvalget og LSU skal aktiveres. Denne sag er imidlertid en sag om fortolkning af afregningsreglerne. LSU har ikke fastlagt en fortolkning for så vidt angår kombinationen af ydelserne 0101/0106 og 0101/6101. RLTN har i deres svar til Sundhedsministeren fastslået, at LSU er øverste myndighed ved fortolkning af overenskomsten.

8 8 Desuden er der en langvarig praksis for, at sager om tilbagebetaling forelægges samarbejdsudvalget. RLTN s fortolkning af overenskomstens 119, stk. 6 og 122, stk. 2 b gør reelt disse bestemmelser indholdsløse, idet regionerne diskretionært kan vælge at indbringe spørgsmålet for LSU eller foretage modregning. Såfremt PLO får medhold i påstand 1 og 2, må konsekvensen være, at modregningen skal tilbageføres. Vedrørende afvisningspåstanden gøres gældende, at det materielle spørgsmål ikke har været undergivet en tilbundsgående behandling i LSU. Af referatet fremgår, at der alene fandt en overordnet drøftelse sted. PLO s indstilling til LSU var ikke, at tilbagebetaling skulle nægtes, men alene at sagen skulle hjemvises til samarbejdsudvalget med henblik på overenskomstmæssig behandling, idet LSU ikke havde fået forelagt de konkrete enkeltsager. Det primære fokus på mødet i LSU var det formelle, og der forelå ikke tilstrækkeligt materiale til at drøfte det materielle. Såfremt RLTN måtte få medhold i sin selvstændige påstand, gøres det gældende, at modregningen har været uberettiget på grund af manglende overholdelse af den i overenskomsten foreskrevne fremgangsmåde vedrørende tilbagebetalingskrav. Endvidere gøres det gældende, at RLTN har fortabt retten til at søge tilbagebetaling på grund af retsfortabende passivitet. RLTN har gjort gældende, at de offentlige myndigheders administration af lovbundne ydelser indebærer, at myndigheden har pligt til at påse, at udgifterne afholdes med hjemmel i gældende regler, og at offentlige myndigheder, som konstaterer, at ydelser er oppebåret med urette, har pligt til at søge sådanne tilbagebetalt. Det bestrides, at overenskomstens regler om samarbejdsudvalg afskærer regionerne fra at iværksætte modregning. En sådan kompetence kan ikke delegeres til et samarbejdsorgan. Selvom samarbejdsudvalget er tillagt en kompetence til at foretage indstilling til LSU i sager om tilbagebetaling af ydelser, afskærer det ikke regionerne fra selvstændigt at forfølge en sådan sag og effektuere modregning. Såfremt en læge måtte klage over en foretagen modregning og måtte få medhold i LSU, vil han ikke være i risiko for at lide retstab. Modregningsadgangen kan sidestilles med det, der kendes fra den kollektive arbejdsret som fortolkningsfortrinnet.

9 9 Det bestrides, at der kun kan ske modregning, såfremt en læge er enig i, at der er foretaget en uberettiget betaling. PLO har tilkendegivet at være enig i, at regionerne kan afvise at betale fejlbehæftede regninger. Det forekommer derfor ubegrundet, at regionerne ikke skal kunne modregne beløb, som er betalt på grundlag af fejlbehæftede regninger. Parterne har en fælles interesse i, at der sker udbetaling uden omfattende administrative foranstaltninger, men dette indebærer derfor et forbehold om en senere kontrol. Det gøres gældende, at en region har kompetence til at rejse krav om tilbagebetaling og iværksætte modregning, hvis regionen finder, at en læge har oppebåret en ydelse med urette, og at overenskomsten ikke foreskriver, at modregning kun kan foretages efter forudgående accept. Reglerne om forelæggelse for LSU må ses i sammenhæng med, at de står sammen med reglerne om sanktioner over for læger. RLTN anerkender, at de nævnte kombinationer undtagelsesvis kan forekomme, men det har været i strid med de før 1. april 2011 gældende regler, hvis en læge i mere end 50 % af de tilfælde, hvor den pågældende læge har afregnet for ydelse 0106, henholdsvis 6101, tillige har afregnet for ydelse Modregning er derfor gennemført med rette. Det gøres gældende, at også den indholdsmæssige problemstilling blev forelagt i LSU. Dette fremgår direkte af referatet. Det beror på PLO s egen sagsførelse, at drøftelsen i LSU blev som sket. Opmanden er derfor ikke afskåret fra at tage stilling til det materielle spørgsmål. RLTN bestrider, at der foreligger retsfortabende passivitet. Under hensyn til det store antal sager, som regionen behandler, er det indlysende og velkendt, at regionerne ikke har haft kontrolsystemer, der har kunnet fange alle fejlbehæftede regninger. Lægerne ved, at regionen ikke kan gennemføre en 100 % effektiv kontrol ved udbetalingen, og at der med års forsinkelse vil blive gennemført detailprøvelse af regninger. Opmandens afgørelse Parternes overenskomst fastsætter de honorarer, som en praktiserende læge kan få udbetalt for en ydelse. Af ydelsesbeskrivelsen i vejledningen fremgår, hvornår der ikke kan ske kombination af ydelser, f.eks. hvornår der ikke kan debiteres for to ydelser i samme konsultation. For så vidt angår ydelse g 0101 var det angivet, at det kun undtagelsesvis kunne forekomme. For så vidt angår

10 10 ydelse 6101 er der nævnt andre kombinationsmuligheder end 0101, men ikke at det ikke kan forekomme. Hvorvidt de i denne sag nævnte kombinationer af ydelser giver ret til honorar for to ydelser, beror således på en fortolkning af overenskomsten samt en vurdering af den enkelte sag. Efter overenskomstens 119. stk. 1 vejleder samarbejdsudvalget om forståelse og praktisering af overenskomstens enkelte bestemmelser, og LSU behandler i medfør af 121, stk. 2 henvendelser om fortolkning af overenskomsten. Når tilbagebetalingskravet som i denne sag beror på en fortolkning af overenskomsten og ikke kun vedrører en fejlagtig dobbeltudbetaling af samme regning, findes Region Midtjylland at måtte være henvist til at rejse tilbagebetalingskravet efter 119, stk. 6, litra B a) og 122, stk. 2 b, idet kompetencen i sådanne sager til at pålægge tilbagebetaling efter overenskomsten findes at være tillagt LSU, som må anses for parternes fælles øverste myndighed ved fortolkning af overenskomsten. Der findes ikke at være tillagt regionerne en kompetence til at udøve et skøn over, hvorvidt et allerede udbetalt honorar kan modregnes i senere honorarkrav, men derimod alene en ret til afslå udbetaling, hvis regionen finder den uberettiget. PLO s påstand 1 og 2 tages derfor til følge. Da modregningen har været uberettiget, skal beløbene tilbageføres, hvorfor PLO s påstand 3 tillige tages til følge. Når henses til det betydelige antal udbetalinger, som regionen håndterer, samt at det er bekendt af lægerne, at der foretages en efterfølgende kontrol, må de kunne påregne, at der kan rejses tilbagebetalingskrav. Dernæst vil der for så vidt angår antallet af kombinationen 0101/0106 først vise sig over tid og derfor da først give anledning til nærmere undersøgelse. Eventuelle tilbagebetalingskrav findes derfor ikke at være bortfaldet ved passivitet. PLO findes derfor ikke at kunne få medhold i sin påstand om, at kravene er bortfaldet ved passivitet. En stillingtagen til tilbagebetalingspligten kræver en nærmere gennemgang af de enkelte sager, hvorfor der trods ordet undtagelsesvis ikke kan sættes en fast grænse, idet der kan gøre sig særlige forhold gældende, såvel i opadgående som nedadgående retning. Da disse oplysninger ikke forelå for LSU, og der efter referatet alene har fundet en overordnet drøftelse sted, findes kravene efter det ovenfor anførte, forinden en opmand kan tage stilling til dem, at de må behandles i LSU, hvorfor RLTN s selvstændige påstand afvises.

11 11 Thi Bestemmes Regionernes Lønnings og Takstnævn tilpligtes at anerkende, at alle sager, hvor en region stiller krav om tilbagebetaling af allerede afregnede honorarer over for en alment praktiserende læge, skal behandles i de efter overenskomst om almen praksis nedsatte samarbejdsudvalg, medmindre lægen på forhånd udtrykkeligt har erklæret sig enig i tilbagebetalingskravet. Regionernes Lønnings og Takstnævn tilpligtes at anerkende, at afgørelse om tilbagebetaling af allerede afregnede honorarer i de under påstand 1 omtalte tilfælde alene kan træffes af Landssamarbejdsudvalget efter indstilling fra det relevante samarbejdsudvalg. Regionernes Lønnings og Takstnævn tilpligtes at anerkende, at den af Region Midtjylland foretagne modregning af honorarer over for 45 lægepraksis med den begrundelse, at de har haft for stort sammenfald mellem henholdsvis ydelserne 0101/0106 og 0101/6101 skal tilbageføres, da den er sket i strid med overenskomst om almen praksis. Den af Regionernes Lønnings og Takstnævn nedlagte selvstændige påstand afvises. Hver part bærer egne omkostninger, og opmandens honorar betales ligeligt af parterne. København, den 16. oktober 2012 Mette Christensen

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV S Y G E S I K R I N På to møder i 2005 har LSU behandlet klager over psykologer, som ikke har levet op til sygesikringsoverenskomsten. Klagerne er få, men der blev uddelt enkelte

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø 30-04-2013 Sag.nr. RLTN5510-12/40 Dokumentnr. 19996/13 UDKAST Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift. Akademikernes Centralorganisation (AC) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift. Akademikernes Centralorganisation (AC) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 1 Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (2010.0010) Akademikernes Centralorganisation (AC) (advokat Jakob Juul) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) (advokat Morten Ulrich) 2 1. Indledning

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 Klager: NN Indklagede: YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C CVR: 14 77 39 08 Klagetema: Mobil aftaleforhold aftaleindgåelse - opsigelse Nævnets sammensætning:

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV B.s. 222/1996 Boligforeningen B mod Andelsselskabet Søllested Vandforsyning Afsagt den 4. marts 1998. DOM: Under denne sag, der er anlagt den 7. juni 1996, og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Ivan Bak) mod Dansk Byggeri for CRH A/S Betonelement, Hobro (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/dansk Industri for Grundfos A/S (advokat Thomas Nielsen)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 6. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0156: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S (Morten Frihagen)

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR.

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. - 1 Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 28/10 2011, at

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A. mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0212): Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for Flisespecialisten A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

I en udtalelse af 10. januar 2002 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder oplyst følgende:

I en udtalelse af 10. januar 2002 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder oplyst følgende: Kendelse af 28. august 2002. 01-217.919. En skrivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der angav at være en afgørelse, anset for at være en partshøringsskrivelse. Klagefrist overholdt. Hjemmeservice-tilskud

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig ret til 3 dages selvvalgt

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-10 Vejledning om administration af fodterapiområdet efter

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0139 CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for HKScan Denmark

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 9. december 2013. faglig voldgiftssag (FV2013-0104): Dansk Sygeplejeråd. for A. (advokat Steen Hellmann) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 9. december 2013. faglig voldgiftssag (FV2013-0104): Dansk Sygeplejeråd. for A. (advokat Steen Hellmann) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 9. december 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0104): Dansk Sygeplejeråd for A (advokat Steen Hellmann) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.181 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Graff Kristensen A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører i det væsentlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012 i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI overenskomst I for Danish Crown, Sønderborg

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Løn nr. 019-2011 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vedr. ændring af ferieloven og ferieaftalen

RLTN. OK-Nyt Løn nr. 019-2011 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vedr. ændring af ferieloven og ferieaftalen REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 019-2011 Vedr. ændring af ferieloven og ferieaftalen Den 7. april

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt)

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) 1 KENDELSE afsagt af Håndboldens Voldgiftsret den 3. november 2009 i voldgiftssagen Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) mod Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) Tvisten

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren)

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 5. juni 2009 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om der

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 18. februar 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.76: Fagligt Fælles Forbund (3F) Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015. Partner, advokat Peter Stig Jakobsen

Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015. Partner, advokat Peter Stig Jakobsen Kiropraktorsagen - Højesterets dom af 23. januar 2015 Partner, advokat Peter Stig Jakobsen 2 Forhistorien Konkurrencesituationen på kiropraktorbehandlingsmarkedet er tung som følge af bl.a. uddannelseskravet,

Læs mere

OVERENSKOMST. Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO)

OVERENSKOMST. Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO) OVERENSKOMST om almen lægegerning mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) og Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO) Af 1. oktober 2006 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Indledende bestemmelser...

Læs mere

UDKAST. 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis-grundaftale.

UDKAST. 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis-grundaftale. UDKAST 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis-grundaftale. 1 Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Region Syddanmark og en kreds af praktiserende øjenlæger i regionen i henhold til Landsoverenskomstens

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kommunernes Landsforening for Roskilde Kommune og Odsherred Kommune (advokat Jørgen Vinding) Flere tjenestesteder 2

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

Influenzavaccination 2015

Influenzavaccination 2015 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Influenzavaccination 2015 Dato 1. oktober 2015 Svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende vaccination mod influenza Som bekendt er influenzavaccination ikke en del

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 10. oktober 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 263/13 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-NUU-CS-0165-2013) SIK som mandatar for Appellanten

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tilrettet - OK-Nyt Praksis nr. 017-12 Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til

Læs mere

OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening.

OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat for A (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Elgaard Balle) --------- Afsagt

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (sag nr. 2010-00183) (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst I for Dansk Overflade Teknik A/S (sag nr. 2010-293-01480)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 7. maj 2009 i Faglig voldgiftssag FV 2008.0221: CO-industri for Dansk Metal (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI organisation for erhvervslivet

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere