Virksomhedsobligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsobligationer"

Transkript

1 Virksomhedsobligationer ved konkurs Virksomhedskonkurs og konkursordenen Kreditobligationers placering i forhold til konkursbegæring er for alvor blevet aktuelt under finanskrisen. Begreber som recovery rates, hybrid kernekapital og senior gæld er alle blevet meget omtalt under de ændrede markedsvilkår. For at få et indblik i disse begreber er det nødvendigt med en forståelse for virksomhedskonkurs og konkursordenen, der omhandler kreditorernes retsstilling i en konkurs. Baggrunden, for at et selskab kan erklæres konkurs, er, at selskabet er insolvent. Insolvent betyder, at selskabet ikke er i stand til at betale sine kreditorer, efterhånden som fordringerne forfalder til betaling. Der er derfor tale om en likviditetsmæssig insolvensvurdering, og en virksomhed kan derfor blive erklæret konkurs med en positiv egenkapital. Formålet med konkurs er at anvende skyldners formue til ligeligt fyldstgørelse af kreditorerne. Ved opgørelse af konkursboet kan alle kreditorer i sjældne tilfælde få opfyldt alle deres fordringer. Dette sker, som sagt, i meget sjældne tilfælde, og derfor bliver det relevant, hvordan man som virksomhedsobligationsejer er stillet i forhold til andre kreditorer som eks. varekreditorer, medarbejdere, skat osv. ved virksomhedens konkurs. Det er i denne sammenhæng, at konkursordenen kommer ind i billedet. Reglerne i konkursloven bygger på et hovedprincip om, at alle skyldernes kreditorer skal fyldestgøres ligeligt. Ligelighedsprincippet gennemføres dog ikke fuldt ud, da nogle kreditorer fyldestgøres før andre. Denne publikation er udarbejdet af: Morten Holm Espersen Dealer Fixed Income Tlf Publikationen blev udgivet: 7. maj 2009 kl. 11:00 Senest opdateret 17. juni 2009 Kreditorerne kan således opdeles i seks klasser, hvor nogle klasser fyldestgøres fuldt ud inden kreditorerne i næste klasse kan tilgodeses. Ligelighedsprincippet skal derfor forstås på den måde, at kreditorer indenfor hver klasse tilgodeses ens. Nedenfor skitseres de seks klasser i kronologisk rækkefølge i forhold til prioriteringen i konkursordenen, som også kaldes konkurshierarkiet: 1. Massekrav: Her er tale om kreditorkrav, der opstår i forbindelse med opgørelse af konkursboet. Dette kan eks. være retsafgifter, advokatsalærer ved indgivelse af konkursbegæringen, kurators salærer osv. sydbank.dk markets.sydbank.dk

2 2. Fortrinsberettigede krav (sekundære massekrav): Disse er fortsat krav vedrørende opgørelsen og effektueringen af konkursboet. Eksempelvis kan der være tale om advokaters bistand med at effektuere en generel kreditordning til nytte for alle skyldneres kreditorer. Der kan også være tale om gæld, som virksomheden har pådraget sig med samtykke af et beskikket tilsyn efter konkursbegæringen. 3. De privilegerede krav: Under denne klasse hører krav på løn og andet vederlag for arbejde i virksomhedens tjeneste; krav på erstatning i forbindelse med afbrydelse af arbejdsforholdet og krav på feriegodtgørelse. 4. Leverandørprivilegium: Disse krav omhandler, at leverandører har krav på fyldestgørelse af visse punktafgifter. 5. Simple krav: Her er kravene fra virksomhedens almindelige kreditorer. Der er derfor tale om den klasse, der almindeligvis er langt den største post ved virksomhedskonkurs. 6. De efterstillede krav: De efterstillede krav fyldestgøres først efter de simple krav. Det kan eks. være renter, der påløber de førnævnte fordringer efter konkursdekretets afsigelse. De efterstillede krav er interessante i den sammenhæng, at nogle former for virksomhedsobligationer er indgået under aftale om at være efterstillede krav. Ovenstående er prioriteringen i konkurshierarkiet. Når et konkursbo f.eks. har givet dividende (recovery rates) på 10 %, betyder det, at de simple kreditorer har fået udbetalt 10 % af deres tilgodehavende, mens massekravene, fortrinsberettigede krav, de priviligerede krav og de leverandørpriviligerede krav alle fuldt ud er blevet fyldestgjort. Endvidere er det kun i meget usædvanlige tilfælde, at der vil blive nogen dækning af de efterstillede krav. I realiteten betyder efterstillede krav, at kreditor ikke vil få noget ud af sine krav ved konkurs. Ovenstående er baseret på dansk lovgivning, men giver et indblik i, at det er en tilsvarende lovgivning, der gælder internationalt. Lovgivningen vil dog have særegne træk i de forskellige lande, men på et overordnet niveau er lovgivningen sammenlignelig. Da vi nu har fået et indblik i konkurshierarkiet, vil vi forsøge at relatere de forskellige typer af virksomhedsobligationer til konkurshierarkiet. Virksomhedsobligationer i forhold til konkurshierarkiet Låneaftalen, der ligger bag virksomhedsobligationen, kan være indgået med meget forskellige lånevilkår. I denne sammenhæng er det derfor vigtigt at få en forståelse for, hvordan lånet er sikret. På engelsk betegnes lånsikringstypen ved collateral type, og der findes mange forskellige lånsikringstyper som eks. secured, senior unsecured, subordinated, junior subordinated, notes osv. I forbindelse med lånsikringstyper er specielt bankers obligationsudstedelser blevet relateret til virksomhedens kapitalstruktur. Begreber som Tierkapital og hybrid kernekapital er blevet anvendt i flæng uden nogen nærmere konkretisering af betydningen af disse begreber. Jeg vil forsøge at konkretisere disse begreber i det efterfølgende. På næste side har jeg forsøgt at opstille en figur, der skal give en forståelse for sammenhængen mellem prioriteringsrækkefølge, collateral type/lånsikringstype og obligationstype. Prioriteringsrækkefølge i figuren angiver, hvordan man er sikret i forhold til andre kreditorer. Jo højere placering i figuren, des større er sandsynligheden for at få sit lån fyldestgjort. I forhold til konkurshierarkiet er foranstillede krav placeret højere end nr. 5 simple krav i konkurshierarkiet. Simple krav i prioritetsrækkefølgen svarer til nr. 5 simple krav i konkurshierarkiet. På samme måde svarer efterstillede krav i prioritetsrækkefølgen til nr. 6 efterstillede krav i konkurshierarkiet. Endvidere er ejerandele med i prioritetsrækkefølgen, så vi kan placere virksomhedsobligationerne i fohold til virksomhedens aktier. I forbindelse med prioritetsrækkefølgen er det vigtigt at huske, at alt der ligger under simple krav oftest vil være uden dækning ved virksomhedens konkurs. Side 2 af 8

3 Den første klasse kaldes foranstillede krav. Denne klasse indeholder lånsikringstyper, som er foranstillet via pant. Realkreditsobligationer er taget med for at give en forståelse for lånsikringstypen. Realkreditsobligationer som SDRO, SDO og RO er alle sikret qua pant i fast ejendom. På lignende måde kan virksomhedsobligationer være sikret gennem pant i virksomhedens ejendom og/eller andre former for aktiver såsom driftsaktiver og værdipapirer i form af aktier og obligationer. Såfremt virksomheden misligholder sine forpligtigelser overfor obligationsejeren, har denne mulighed for at indkræve pantet og sælge dette for at få fyldestgjort gælden. Den internationale betegnelse for denne type gæld er covered bonds og secured debt. Ved virksomhedsobligationer anføres lånsikringstypen/collateral type ved foranstillede obligationer med betegnelserne secured og senior secured. Disse lånsikringstyper dækker over tre forskellige slags obligationer. Den første af disse betegnes mortgage bonds, som er kendetegnet ved pant i virksomhedens ejendomsret. Den anden type er collateral trust bonds. Ved denne type obligationer er sikkerheden stillet i form af aktier og obligationer. Denne type obligation er ofte udstedt af holdingselskaber og nogle moderselskaber, der ejer størstedelen af sine aktiver i form af aktier i andre selskaber, men næsten ingen bygninger, inventar og produktionsapparat. Ved denne obligationstype stilles det ofte som betingelse, at markedsværdien af værdipapirerne er noget større end lånsikringsgarantien. Såfremt markedsværdien falder under lånsikringsgarantien, skal udsteder normalt stille mere sikkerhed. Ved misligholdelse kan obligationsejer gøre krav på værdipapirerne med henblik på videresalg. I tilfældet med aktier kan det reelt betyde kontrollen over en virksomhed. Den sidste type obligationer inden for denne lånsikringsklasse er Equipment Trust Certificates (ETCs). Denne form for obligation anvendes til at fremskaffe dyrt anlægsudstyr, og er som regel kun anvendt af jernbane- og flyselskaber. Aftalen er en slags leasingaftale, hvor obligationsejerne har ejerrettighederne over det dyre udstyr, som efterfølgende lejes af selskabet. Sidst til at absorbere tab Prioriteringsrækkefølge International betegnelse Collateral Type / Lånsikringstype Obligationstype Foranstillede krav Covered Bonds Secured Debt Realkreditsobligationer Secured, Sr. secured Mortgage Bonds Collateral Trust Bonds Equipment Trust Certificates Simple krav Unsecured Debt Senior unsecured, Senior unsub, Guaranteed Bonds Debenture Bonds Efterstillede krav Subordinated Debt Subordinated Subordinated Debentures, Upper/lower Tier 2 kapital/ ansvarlig lånekapital Junior subordinated Tier 1/ hybrid kernekapital Preferred Stockholders Præferenceaktier Ejerandele Først til at absorbere tab Stockholders Aktier Ved virksomhedens konkurs er de foranstillede krav dækket via ders pant. På denne måde er obligationer, som er sikret gennem pant, på sin vis hævet over konkursordenen. Obligationsejer kan kræve pantet og indfri dette. Hvis pantets værdi dækker lånet fuldt ud er fordringen fyldestgjort. Men hvis pantet kun Side 3 af 8

4 dækker 50 % af lånet, er den resterende del af lånet stillet som de simple krav med mindre andet er aftalt. 1 I forhold til informationer om lånsikringstyper, er det muligt at få collateral type oplyst ved en DES (description) på Bloomberg, men selve obligationstypen oplyses ikke. Ved secured og senior unsecured lånsikringstyper er man derfor nødt til at læse prospektet for at finde ud af, hvori sikkerheden består. Den næste klasse i prioritetsrækkefølgen er simple krav, der internationalt betegnes unsecured debt. Ved lånsikringstype/collateral type betegnes disse låntyper som Senior Unsecured og Senior Unsubordinated Selve obligationstypen hedder debenture bonds, og denne form for virksomhedsobligationer udgør hovedparten af alle virksomhedsobligationsudstedelser. Det er en obligation, der ikke er lånsikret i form af pant/ejerrettigheder. Debenture-obligationer er stillet som almindelige kreditorer ved virksomhedens konkurs, og fyldestgøres derfor som almindelige kreditorer. Som tidligere nævnt er det i denne sammenhæng, at recovery rates anvendes. Recovery rates er et udtryk for, hvor mange procent af gælden, der bliver fyldestgjort af de simple krav ved virksomhedens konkurs. En Collateral type som i hovedreglen minder meget om Senior Unsecured og Senior Unsubordinated er gauranteed bonds. Denne lånsikringstype er udstedt på lånevilkår, hvor en anden virksomhed hæfter solidarisk for udstedelsen. Lånsikringstypen ses derfor ofte ved udstedelse fra finansielle selskaber, der er afledt af et bagvedliggende selskab. Disse obligationer hæfter som hovedregel som simple krav, men det er en god idé at gennemlæse prospektet for at få indblik i, hvordan det forholder sig i den konkrete sag. Efter de simple krav følger de efterstillede krav i prioritetsrækkefølgen. De efterstillede krav betegnes internationalt som subordinated debt. De efterstillede krav er obligationslån indgået med aftale om, at lånet er efterstillet almindelige kreditorer. Ved virksomhedens konkurs er det næsten helt sikkert, at virksomhedsobligationsejer ikke får dækket noget af sit lån. I de meget sjældne tilfælde, hvor der er mere kapital tilbage efter fyldestgørelsen af de simple krav, vil de efterstillede kreditorer være bedre stillet end ejerandele som præferenceaktier og aktier. I dette meget sjældne tilfælde vil subordinated lånsikringstyper have højere prioritet end junior subordinated. Obligationstypen betegnes Subordinated Debentures, og denne type obligation er ofte udstedt af virksomheder, der allerede har lånt meget. Subordinated debentures har en højere kredit- og defaultrisiko end de almindelige debenture bonds. Renterne på disse obligationer er derfor også tilsvarende højere. Generelt kan man sige, at foranstillet gæld giver den laveste rente, og derfor er denne obligationstype at foretrække for obligationsudsteder frem for de lavere prioriterede obligationstyper, som ligger under simple og efterstillede krav, hvor obligationsudsteder skal betale højere rente. Ovenstående iagttagelse giver et forenklet billede af virkeligheden. For det første kan disse obligationsudstedelser være den billigste form for kapitaldækning uder en højkonjunktur med gode lånemarkeder. For det andet giver disse obligationer visse solvens- og regnskabsmæssige fordele. Derfor er disse obligationsstyper interessante for virksomhederne, specielt bankerne. Bankers udstedelser af subordinated debentures Hvis vi ser på bankerne, kan Basel II reglerne, der omhandler bankernes kapitaldækning, være med til at give et indblik i bankernes fremskaffelse af kapital til sikring af overholdelsen af solvenskravet. 1 For realkreditobligationer af typen SDRO og RO gælder det eksempelvis, at såfremt pantet ikke dækker hele lånet, er den resterende del af lånet også foranstillet. Side 4 af 8

5 Solvenskravet indbefatter, at solvensen mindst skal være 8 %, og solvensen er et udtryk for en banks evne til at modstå tab. Jo højere solvens, des større evne til at modstå tab. Solvensen er udtrykt ved: Solvens = Basiskapital/Risikovægtede poster NB. solvens>8% ifølge loven Nævneren i denne brøk, de risikovægtede poster, er en vurdering og beregning af bankens risikofyldte aktiver. Denne vurdering er genstand for en kompliceret diskussion om, hvordan risikovægtede poster reelt skal fortolkes i forhold til lovgivningen på området. Denne diskussion er irrelevant at gennemgå her, da den er uden betydning for nærværende publikation. Tælleren i brøken er til gengæld interessant, da: Basiskapital = Kernekapital + supplerende kapital,hvor den supplerende kapital højst må udgøre 50 % af basiskapitalen Kernekapital består hovedsageligt af EK og hybrid kernekapital, hvor EK hovedsageligt består af kapital, der er rejst ved aktieemision og overført overskud. Supplerende kapital består hovedsageligt af ansvarlig lånekapital. 2 Som det fremgår af ovenstående er der to typer lån, der kan tælle med, når bankerne skal beregne deres solvens. Disse to typer gæld er Hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. Et obligationslån skal efterleve nogle specifikke lånebetingelser for at kunne betegnes som Hybrid kernekapital. For det første skal obligationslånet være evigtløbende (perpetuals). Denne låntype må tidligst opsiges efter ti år, hvor pengeinstituttet har mulighed for call, dvs. indfri lånet til kurs 100. Pengeinstituttet har altså mulighed for at indfri denne obligationstype på aftalte tidspunkter, calls. Hvis obligationen ikke bliver kaldt, er der fastlagt en aftale for, hvordan renten vil være frem til næste callmulighed. Det er pengeinstituttet, der alene har muligheden for at indfri lånet, og det gælder derfor, at lånet skal være uopsigeligt fra långivers side, og at långiver ikke har mulighed for at ændre i lånebetingelserne. Det vil sige, at långiver ikke har mulighed for at trække sit lån tilbage eller kræve forhøjet rentebetaling i tilfælde af, at udviklingen i pengeinstituttet er dårligere end forventet. Långiver er derfor tvunget til at holde ved til den bitre ende, også selv om det skulle ende med konkurs. Der er derfor ingen risiko for, at långiver kan kræve sine penge igen, og hybrid kernekapital anses derfor for at være lige så god kapital, som bankens egne penge, egenkapitalen. Der er også krav om, at långiver skal være efterstillet og dermed mister deres penge før andre kreditorer ved virksomhedens konkurs. Hybrid kernekapital bruges altså i realiteten til at dække tab, hvis bankens egenkapital er tabt. Endvidere er der krav om, at långiver ikke må modtage rente på lånet, hvis banken ikke har frie reserver, dvs. det opsparede overskud er væk. Ud fra ovenstående synes det forståeligt, at hybrid kernekapital fra en kapitalmæssig synsvinkel kan sammenlignes med aktiekapitalen. Hybrid kernekapital går under betegnelsen, som Tier 1 -kapital på engelsk. Tier 1 kapital dækker egentlig over det, der på dansk betegnes som kernekapital. Tier1-kapital indbefatter således også ejerandele som aktier og præferenceaktier. 2 For en fyldestgørende definition på kernekapital, supplerende kapital, ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital se boksene i første artikel på Side 5 af 8

6 Udover hybrid kernekapital kan ansvarlig lånekapital, som tidligere nævnt, indgå i bankens solvensberegning. Denne låntype indgår også i basiskapitalen, men disse lån er indgået med lidt andre lånebetingelser. Hovedsageligt ligner lånebetingelserne de lånebetingelser, som vi så ved hybrid kernekapital. Kravene er således efterstillet. Tilbagebetaling og renteændring må ikke kunne ske på långivers initiativ. På et vigtigt punkt adskiller lånevilkårene sig dog. Lånebetingelserne for denne type lån er mere specifikt, og der er således fastsat en løbetid for lånet. Denne løbetid skal dog mindst være på to år, og der er ligesom ved den hybride kernekapital ofte aftalt mulighed for call og efterfølgende ændringer i renten. Første mulighed for ændring i rentesatsen er tildligst tre år efter udstedelsen og efterfølgende ved de aftalte calls. På grund af, at denne lånetype udløber, regnes lånene ikke for at være lige så værdifulde for banken som hybrid kernekapital. Lovgivningen er sådan, at banken er tvunget til at nedskrive den del af lånet, der indgår i solvensen med 25% de sidste tre år før et obligationslån baseret på ansvarlig lånekapital udløber. 3 Bankerne kan, som nævnt, vælge at førtidsindfri ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital. Ansvarlig lånekapital er hidtil typisk blevet indfriet tre år før udløb, mens hybrid kernekapital ifølge den nuværende lovgivning tidligst kan indfries efter ti år; i nogle særlige tilfælde fem år. Det er dog op til bankerne, om de overhovedet vil indfri den hybride kernekapital, og det vil som hidtil kræve Finanstilsynets tilladelse. Reelt vil det sige, at bankerne skal kunne leve op til solvenskravet for at indfri obligationerne. Ellers skal der skaffes mere EK, ny hybrid kernekapital eller ny ansvarlig lånekapital. Tier 2 -kapital er den engelske betegnelse for den supplerende kapital. I forbindelse med Tier 1 og Tier 2 kapital skal det anføres, at disse begreber kan være misvisende. Ifølge lovgivningen må hybrid kernekapital maksimalt udgøre 15 % af kernekapitalen. 4 Denne regel forhindrer ikke banker i at udstede mere hybrid kernekapital. Udstedelser på over 15 % skal dog indgå i den supplerende kapital, og den supplerende kapital må maksimalt udgøre 50 % af basiskapitalen. Sammenlagt kan gæld i form af hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital derfor fylde op til 65 % af bankernes basiskapital. Meget firkantet sagt, bliver hybrid kernekapitals udstedelser udover de 15 % af kernekapitalen til supplerende kapital. Da hybrid kernekapital, normalt kernekapital (Tier 1-kapital), på denne måde kan indgå som den suplerende kapital (Tier 2-kapital), er det klart, at de engelske betegnelser Tier 1 og Tier 2 kapital ikke giver den rigtige forklaring på, hvordan betingelserne for obligationslånet er strikket sammen. Hvis man i stedet anvender collateral type til forståelse af lånets sikring, vil obligationslånene som er udstedt på baggrund af lånebetingelserne for hybrid kernekapital være betegnet som junior subordinated, mens obligationslån, der er strikket sammen på baggrund af rammerne for ansvarlig lånekapital, vil være betegnet som subordinated. Fordelen ved at anvende hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital for bankerne har, som tidligere nævnt, været ud fra en kapitalomkostningsmæssig betragtning. Lånemarkederne under højkonjunkturen medførte, at renten på denne type obligationer var meget lav. Endvidere er der fordele af skattemæssig og regnskabsmæssig karakter. Skattemæssigt er udbytte, som kan udloddes til aktiekapitalen, ikke fradragsberettiget, mens renterne til hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital er skattemæssigt fradragsberettiget. Regnskabsrapporteringsmæssigt vil en lavere EK-andel i bankens basiskapital medføre flottere rentabilitetsnøgletal, da eks. EK s forretning vil blive større ved mindre EK-andel i basiskapitalen. Der er med andre ord væsentlige incitamenter for bankerne for at dække dele af deres basiskapital af qua udstedelse af hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. Disse muligheder er 3 En dansk regel. Der kan være forskel i andre lande. 4 Denne regel er ændret i forbindelse med Bankpakke II Side 6 af 8

7 naturligvis blevet udnyttet, da lånemarkeder var i god forfatning. Efterfølgende kan det diskuterres om disse lånetyper er blevet dumpet til urealistiske lave niveauer under finanskrisen. Slutteligt er ejerandele som præferenceaktier og aktier placeret nederst i konkurshierarkiet. Disse værdipapirstyper er derfor de første, de står for skud ved virksomhedens konkurs. Side 7 af 8

8 Disclaimer Denne publikation henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden Sydbanks udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Publikationen er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Publikationen er udtryk for bankens generelle holdning og kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Anbefalinger kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold skal indgå. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i analysen. Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i analysen. Sydbank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet, Gl. Kongevej 74 A, 1850 Frederiksberg C. Side 8 af 8

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 128, stk. 2, 128 a, 143, stk. 1, nr. 3, og

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, foretages følgende ændringer:

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, foretages følgende ændringer: Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love 1) (Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed,

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

CAPITAL PERIA I G AT I O N E R E R H V E RV S O B L. & Sourcing Capital. Companies. Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1

CAPITAL PERIA I G AT I O N E R E R H V E RV S O B L. & Sourcing Capital. Companies. Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1 PERIA CAPITAL E R H V E RV S O B L I G AT I O N E R * * * & Sourcing Capital Companies Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1 Bagom Basel III Formålet med reglerne i Basel III er at styrke den finansielle

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Afsnitsoverskrift. ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter

Afsnitsoverskrift. ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter Afsnitsoverskrift ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter November 2006 2 Afsnitsoverskrift Introduktion EN INVESTERING I SCANDINOTES IV ER

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H. 18. august 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 II. RISIKOFAKTORER...5 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3. Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 22. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Danske covered bonds - set med investorøjne

Danske covered bonds - set med investorøjne Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts 2007 1 Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed (Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker,

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere