Virksomhedsobligationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsobligationer"

Transkript

1 Virksomhedsobligationer ved konkurs Virksomhedskonkurs og konkursordenen Kreditobligationers placering i forhold til konkursbegæring er for alvor blevet aktuelt under finanskrisen. Begreber som recovery rates, hybrid kernekapital og senior gæld er alle blevet meget omtalt under de ændrede markedsvilkår. For at få et indblik i disse begreber er det nødvendigt med en forståelse for virksomhedskonkurs og konkursordenen, der omhandler kreditorernes retsstilling i en konkurs. Baggrunden, for at et selskab kan erklæres konkurs, er, at selskabet er insolvent. Insolvent betyder, at selskabet ikke er i stand til at betale sine kreditorer, efterhånden som fordringerne forfalder til betaling. Der er derfor tale om en likviditetsmæssig insolvensvurdering, og en virksomhed kan derfor blive erklæret konkurs med en positiv egenkapital. Formålet med konkurs er at anvende skyldners formue til ligeligt fyldstgørelse af kreditorerne. Ved opgørelse af konkursboet kan alle kreditorer i sjældne tilfælde få opfyldt alle deres fordringer. Dette sker, som sagt, i meget sjældne tilfælde, og derfor bliver det relevant, hvordan man som virksomhedsobligationsejer er stillet i forhold til andre kreditorer som eks. varekreditorer, medarbejdere, skat osv. ved virksomhedens konkurs. Det er i denne sammenhæng, at konkursordenen kommer ind i billedet. Reglerne i konkursloven bygger på et hovedprincip om, at alle skyldernes kreditorer skal fyldestgøres ligeligt. Ligelighedsprincippet gennemføres dog ikke fuldt ud, da nogle kreditorer fyldestgøres før andre. Denne publikation er udarbejdet af: Morten Holm Espersen Dealer Fixed Income Tlf Publikationen blev udgivet: 7. maj 2009 kl. 11:00 Senest opdateret 17. juni 2009 Kreditorerne kan således opdeles i seks klasser, hvor nogle klasser fyldestgøres fuldt ud inden kreditorerne i næste klasse kan tilgodeses. Ligelighedsprincippet skal derfor forstås på den måde, at kreditorer indenfor hver klasse tilgodeses ens. Nedenfor skitseres de seks klasser i kronologisk rækkefølge i forhold til prioriteringen i konkursordenen, som også kaldes konkurshierarkiet: 1. Massekrav: Her er tale om kreditorkrav, der opstår i forbindelse med opgørelse af konkursboet. Dette kan eks. være retsafgifter, advokatsalærer ved indgivelse af konkursbegæringen, kurators salærer osv. sydbank.dk markets.sydbank.dk

2 2. Fortrinsberettigede krav (sekundære massekrav): Disse er fortsat krav vedrørende opgørelsen og effektueringen af konkursboet. Eksempelvis kan der være tale om advokaters bistand med at effektuere en generel kreditordning til nytte for alle skyldneres kreditorer. Der kan også være tale om gæld, som virksomheden har pådraget sig med samtykke af et beskikket tilsyn efter konkursbegæringen. 3. De privilegerede krav: Under denne klasse hører krav på løn og andet vederlag for arbejde i virksomhedens tjeneste; krav på erstatning i forbindelse med afbrydelse af arbejdsforholdet og krav på feriegodtgørelse. 4. Leverandørprivilegium: Disse krav omhandler, at leverandører har krav på fyldestgørelse af visse punktafgifter. 5. Simple krav: Her er kravene fra virksomhedens almindelige kreditorer. Der er derfor tale om den klasse, der almindeligvis er langt den største post ved virksomhedskonkurs. 6. De efterstillede krav: De efterstillede krav fyldestgøres først efter de simple krav. Det kan eks. være renter, der påløber de førnævnte fordringer efter konkursdekretets afsigelse. De efterstillede krav er interessante i den sammenhæng, at nogle former for virksomhedsobligationer er indgået under aftale om at være efterstillede krav. Ovenstående er prioriteringen i konkurshierarkiet. Når et konkursbo f.eks. har givet dividende (recovery rates) på 10 %, betyder det, at de simple kreditorer har fået udbetalt 10 % af deres tilgodehavende, mens massekravene, fortrinsberettigede krav, de priviligerede krav og de leverandørpriviligerede krav alle fuldt ud er blevet fyldestgjort. Endvidere er det kun i meget usædvanlige tilfælde, at der vil blive nogen dækning af de efterstillede krav. I realiteten betyder efterstillede krav, at kreditor ikke vil få noget ud af sine krav ved konkurs. Ovenstående er baseret på dansk lovgivning, men giver et indblik i, at det er en tilsvarende lovgivning, der gælder internationalt. Lovgivningen vil dog have særegne træk i de forskellige lande, men på et overordnet niveau er lovgivningen sammenlignelig. Da vi nu har fået et indblik i konkurshierarkiet, vil vi forsøge at relatere de forskellige typer af virksomhedsobligationer til konkurshierarkiet. Virksomhedsobligationer i forhold til konkurshierarkiet Låneaftalen, der ligger bag virksomhedsobligationen, kan være indgået med meget forskellige lånevilkår. I denne sammenhæng er det derfor vigtigt at få en forståelse for, hvordan lånet er sikret. På engelsk betegnes lånsikringstypen ved collateral type, og der findes mange forskellige lånsikringstyper som eks. secured, senior unsecured, subordinated, junior subordinated, notes osv. I forbindelse med lånsikringstyper er specielt bankers obligationsudstedelser blevet relateret til virksomhedens kapitalstruktur. Begreber som Tierkapital og hybrid kernekapital er blevet anvendt i flæng uden nogen nærmere konkretisering af betydningen af disse begreber. Jeg vil forsøge at konkretisere disse begreber i det efterfølgende. På næste side har jeg forsøgt at opstille en figur, der skal give en forståelse for sammenhængen mellem prioriteringsrækkefølge, collateral type/lånsikringstype og obligationstype. Prioriteringsrækkefølge i figuren angiver, hvordan man er sikret i forhold til andre kreditorer. Jo højere placering i figuren, des større er sandsynligheden for at få sit lån fyldestgjort. I forhold til konkurshierarkiet er foranstillede krav placeret højere end nr. 5 simple krav i konkurshierarkiet. Simple krav i prioritetsrækkefølgen svarer til nr. 5 simple krav i konkurshierarkiet. På samme måde svarer efterstillede krav i prioritetsrækkefølgen til nr. 6 efterstillede krav i konkurshierarkiet. Endvidere er ejerandele med i prioritetsrækkefølgen, så vi kan placere virksomhedsobligationerne i fohold til virksomhedens aktier. I forbindelse med prioritetsrækkefølgen er det vigtigt at huske, at alt der ligger under simple krav oftest vil være uden dækning ved virksomhedens konkurs. Side 2 af 8

3 Den første klasse kaldes foranstillede krav. Denne klasse indeholder lånsikringstyper, som er foranstillet via pant. Realkreditsobligationer er taget med for at give en forståelse for lånsikringstypen. Realkreditsobligationer som SDRO, SDO og RO er alle sikret qua pant i fast ejendom. På lignende måde kan virksomhedsobligationer være sikret gennem pant i virksomhedens ejendom og/eller andre former for aktiver såsom driftsaktiver og værdipapirer i form af aktier og obligationer. Såfremt virksomheden misligholder sine forpligtigelser overfor obligationsejeren, har denne mulighed for at indkræve pantet og sælge dette for at få fyldestgjort gælden. Den internationale betegnelse for denne type gæld er covered bonds og secured debt. Ved virksomhedsobligationer anføres lånsikringstypen/collateral type ved foranstillede obligationer med betegnelserne secured og senior secured. Disse lånsikringstyper dækker over tre forskellige slags obligationer. Den første af disse betegnes mortgage bonds, som er kendetegnet ved pant i virksomhedens ejendomsret. Den anden type er collateral trust bonds. Ved denne type obligationer er sikkerheden stillet i form af aktier og obligationer. Denne type obligation er ofte udstedt af holdingselskaber og nogle moderselskaber, der ejer størstedelen af sine aktiver i form af aktier i andre selskaber, men næsten ingen bygninger, inventar og produktionsapparat. Ved denne obligationstype stilles det ofte som betingelse, at markedsværdien af værdipapirerne er noget større end lånsikringsgarantien. Såfremt markedsværdien falder under lånsikringsgarantien, skal udsteder normalt stille mere sikkerhed. Ved misligholdelse kan obligationsejer gøre krav på værdipapirerne med henblik på videresalg. I tilfældet med aktier kan det reelt betyde kontrollen over en virksomhed. Den sidste type obligationer inden for denne lånsikringsklasse er Equipment Trust Certificates (ETCs). Denne form for obligation anvendes til at fremskaffe dyrt anlægsudstyr, og er som regel kun anvendt af jernbane- og flyselskaber. Aftalen er en slags leasingaftale, hvor obligationsejerne har ejerrettighederne over det dyre udstyr, som efterfølgende lejes af selskabet. Sidst til at absorbere tab Prioriteringsrækkefølge International betegnelse Collateral Type / Lånsikringstype Obligationstype Foranstillede krav Covered Bonds Secured Debt Realkreditsobligationer Secured, Sr. secured Mortgage Bonds Collateral Trust Bonds Equipment Trust Certificates Simple krav Unsecured Debt Senior unsecured, Senior unsub, Guaranteed Bonds Debenture Bonds Efterstillede krav Subordinated Debt Subordinated Subordinated Debentures, Upper/lower Tier 2 kapital/ ansvarlig lånekapital Junior subordinated Tier 1/ hybrid kernekapital Preferred Stockholders Præferenceaktier Ejerandele Først til at absorbere tab Stockholders Aktier Ved virksomhedens konkurs er de foranstillede krav dækket via ders pant. På denne måde er obligationer, som er sikret gennem pant, på sin vis hævet over konkursordenen. Obligationsejer kan kræve pantet og indfri dette. Hvis pantets værdi dækker lånet fuldt ud er fordringen fyldestgjort. Men hvis pantet kun Side 3 af 8

4 dækker 50 % af lånet, er den resterende del af lånet stillet som de simple krav med mindre andet er aftalt. 1 I forhold til informationer om lånsikringstyper, er det muligt at få collateral type oplyst ved en DES (description) på Bloomberg, men selve obligationstypen oplyses ikke. Ved secured og senior unsecured lånsikringstyper er man derfor nødt til at læse prospektet for at finde ud af, hvori sikkerheden består. Den næste klasse i prioritetsrækkefølgen er simple krav, der internationalt betegnes unsecured debt. Ved lånsikringstype/collateral type betegnes disse låntyper som Senior Unsecured og Senior Unsubordinated Selve obligationstypen hedder debenture bonds, og denne form for virksomhedsobligationer udgør hovedparten af alle virksomhedsobligationsudstedelser. Det er en obligation, der ikke er lånsikret i form af pant/ejerrettigheder. Debenture-obligationer er stillet som almindelige kreditorer ved virksomhedens konkurs, og fyldestgøres derfor som almindelige kreditorer. Som tidligere nævnt er det i denne sammenhæng, at recovery rates anvendes. Recovery rates er et udtryk for, hvor mange procent af gælden, der bliver fyldestgjort af de simple krav ved virksomhedens konkurs. En Collateral type som i hovedreglen minder meget om Senior Unsecured og Senior Unsubordinated er gauranteed bonds. Denne lånsikringstype er udstedt på lånevilkår, hvor en anden virksomhed hæfter solidarisk for udstedelsen. Lånsikringstypen ses derfor ofte ved udstedelse fra finansielle selskaber, der er afledt af et bagvedliggende selskab. Disse obligationer hæfter som hovedregel som simple krav, men det er en god idé at gennemlæse prospektet for at få indblik i, hvordan det forholder sig i den konkrete sag. Efter de simple krav følger de efterstillede krav i prioritetsrækkefølgen. De efterstillede krav betegnes internationalt som subordinated debt. De efterstillede krav er obligationslån indgået med aftale om, at lånet er efterstillet almindelige kreditorer. Ved virksomhedens konkurs er det næsten helt sikkert, at virksomhedsobligationsejer ikke får dækket noget af sit lån. I de meget sjældne tilfælde, hvor der er mere kapital tilbage efter fyldestgørelsen af de simple krav, vil de efterstillede kreditorer være bedre stillet end ejerandele som præferenceaktier og aktier. I dette meget sjældne tilfælde vil subordinated lånsikringstyper have højere prioritet end junior subordinated. Obligationstypen betegnes Subordinated Debentures, og denne type obligation er ofte udstedt af virksomheder, der allerede har lånt meget. Subordinated debentures har en højere kredit- og defaultrisiko end de almindelige debenture bonds. Renterne på disse obligationer er derfor også tilsvarende højere. Generelt kan man sige, at foranstillet gæld giver den laveste rente, og derfor er denne obligationstype at foretrække for obligationsudsteder frem for de lavere prioriterede obligationstyper, som ligger under simple og efterstillede krav, hvor obligationsudsteder skal betale højere rente. Ovenstående iagttagelse giver et forenklet billede af virkeligheden. For det første kan disse obligationsudstedelser være den billigste form for kapitaldækning uder en højkonjunktur med gode lånemarkeder. For det andet giver disse obligationer visse solvens- og regnskabsmæssige fordele. Derfor er disse obligationsstyper interessante for virksomhederne, specielt bankerne. Bankers udstedelser af subordinated debentures Hvis vi ser på bankerne, kan Basel II reglerne, der omhandler bankernes kapitaldækning, være med til at give et indblik i bankernes fremskaffelse af kapital til sikring af overholdelsen af solvenskravet. 1 For realkreditobligationer af typen SDRO og RO gælder det eksempelvis, at såfremt pantet ikke dækker hele lånet, er den resterende del af lånet også foranstillet. Side 4 af 8

5 Solvenskravet indbefatter, at solvensen mindst skal være 8 %, og solvensen er et udtryk for en banks evne til at modstå tab. Jo højere solvens, des større evne til at modstå tab. Solvensen er udtrykt ved: Solvens = Basiskapital/Risikovægtede poster NB. solvens>8% ifølge loven Nævneren i denne brøk, de risikovægtede poster, er en vurdering og beregning af bankens risikofyldte aktiver. Denne vurdering er genstand for en kompliceret diskussion om, hvordan risikovægtede poster reelt skal fortolkes i forhold til lovgivningen på området. Denne diskussion er irrelevant at gennemgå her, da den er uden betydning for nærværende publikation. Tælleren i brøken er til gengæld interessant, da: Basiskapital = Kernekapital + supplerende kapital,hvor den supplerende kapital højst må udgøre 50 % af basiskapitalen Kernekapital består hovedsageligt af EK og hybrid kernekapital, hvor EK hovedsageligt består af kapital, der er rejst ved aktieemision og overført overskud. Supplerende kapital består hovedsageligt af ansvarlig lånekapital. 2 Som det fremgår af ovenstående er der to typer lån, der kan tælle med, når bankerne skal beregne deres solvens. Disse to typer gæld er Hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. Et obligationslån skal efterleve nogle specifikke lånebetingelser for at kunne betegnes som Hybrid kernekapital. For det første skal obligationslånet være evigtløbende (perpetuals). Denne låntype må tidligst opsiges efter ti år, hvor pengeinstituttet har mulighed for call, dvs. indfri lånet til kurs 100. Pengeinstituttet har altså mulighed for at indfri denne obligationstype på aftalte tidspunkter, calls. Hvis obligationen ikke bliver kaldt, er der fastlagt en aftale for, hvordan renten vil være frem til næste callmulighed. Det er pengeinstituttet, der alene har muligheden for at indfri lånet, og det gælder derfor, at lånet skal være uopsigeligt fra långivers side, og at långiver ikke har mulighed for at ændre i lånebetingelserne. Det vil sige, at långiver ikke har mulighed for at trække sit lån tilbage eller kræve forhøjet rentebetaling i tilfælde af, at udviklingen i pengeinstituttet er dårligere end forventet. Långiver er derfor tvunget til at holde ved til den bitre ende, også selv om det skulle ende med konkurs. Der er derfor ingen risiko for, at långiver kan kræve sine penge igen, og hybrid kernekapital anses derfor for at være lige så god kapital, som bankens egne penge, egenkapitalen. Der er også krav om, at långiver skal være efterstillet og dermed mister deres penge før andre kreditorer ved virksomhedens konkurs. Hybrid kernekapital bruges altså i realiteten til at dække tab, hvis bankens egenkapital er tabt. Endvidere er der krav om, at långiver ikke må modtage rente på lånet, hvis banken ikke har frie reserver, dvs. det opsparede overskud er væk. Ud fra ovenstående synes det forståeligt, at hybrid kernekapital fra en kapitalmæssig synsvinkel kan sammenlignes med aktiekapitalen. Hybrid kernekapital går under betegnelsen, som Tier 1 -kapital på engelsk. Tier 1 kapital dækker egentlig over det, der på dansk betegnes som kernekapital. Tier1-kapital indbefatter således også ejerandele som aktier og præferenceaktier. 2 For en fyldestgørende definition på kernekapital, supplerende kapital, ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital se boksene i første artikel på Side 5 af 8

6 Udover hybrid kernekapital kan ansvarlig lånekapital, som tidligere nævnt, indgå i bankens solvensberegning. Denne låntype indgår også i basiskapitalen, men disse lån er indgået med lidt andre lånebetingelser. Hovedsageligt ligner lånebetingelserne de lånebetingelser, som vi så ved hybrid kernekapital. Kravene er således efterstillet. Tilbagebetaling og renteændring må ikke kunne ske på långivers initiativ. På et vigtigt punkt adskiller lånevilkårene sig dog. Lånebetingelserne for denne type lån er mere specifikt, og der er således fastsat en løbetid for lånet. Denne løbetid skal dog mindst være på to år, og der er ligesom ved den hybride kernekapital ofte aftalt mulighed for call og efterfølgende ændringer i renten. Første mulighed for ændring i rentesatsen er tildligst tre år efter udstedelsen og efterfølgende ved de aftalte calls. På grund af, at denne lånetype udløber, regnes lånene ikke for at være lige så værdifulde for banken som hybrid kernekapital. Lovgivningen er sådan, at banken er tvunget til at nedskrive den del af lånet, der indgår i solvensen med 25% de sidste tre år før et obligationslån baseret på ansvarlig lånekapital udløber. 3 Bankerne kan, som nævnt, vælge at førtidsindfri ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital. Ansvarlig lånekapital er hidtil typisk blevet indfriet tre år før udløb, mens hybrid kernekapital ifølge den nuværende lovgivning tidligst kan indfries efter ti år; i nogle særlige tilfælde fem år. Det er dog op til bankerne, om de overhovedet vil indfri den hybride kernekapital, og det vil som hidtil kræve Finanstilsynets tilladelse. Reelt vil det sige, at bankerne skal kunne leve op til solvenskravet for at indfri obligationerne. Ellers skal der skaffes mere EK, ny hybrid kernekapital eller ny ansvarlig lånekapital. Tier 2 -kapital er den engelske betegnelse for den supplerende kapital. I forbindelse med Tier 1 og Tier 2 kapital skal det anføres, at disse begreber kan være misvisende. Ifølge lovgivningen må hybrid kernekapital maksimalt udgøre 15 % af kernekapitalen. 4 Denne regel forhindrer ikke banker i at udstede mere hybrid kernekapital. Udstedelser på over 15 % skal dog indgå i den supplerende kapital, og den supplerende kapital må maksimalt udgøre 50 % af basiskapitalen. Sammenlagt kan gæld i form af hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital derfor fylde op til 65 % af bankernes basiskapital. Meget firkantet sagt, bliver hybrid kernekapitals udstedelser udover de 15 % af kernekapitalen til supplerende kapital. Da hybrid kernekapital, normalt kernekapital (Tier 1-kapital), på denne måde kan indgå som den suplerende kapital (Tier 2-kapital), er det klart, at de engelske betegnelser Tier 1 og Tier 2 kapital ikke giver den rigtige forklaring på, hvordan betingelserne for obligationslånet er strikket sammen. Hvis man i stedet anvender collateral type til forståelse af lånets sikring, vil obligationslånene som er udstedt på baggrund af lånebetingelserne for hybrid kernekapital være betegnet som junior subordinated, mens obligationslån, der er strikket sammen på baggrund af rammerne for ansvarlig lånekapital, vil være betegnet som subordinated. Fordelen ved at anvende hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital for bankerne har, som tidligere nævnt, været ud fra en kapitalomkostningsmæssig betragtning. Lånemarkederne under højkonjunkturen medførte, at renten på denne type obligationer var meget lav. Endvidere er der fordele af skattemæssig og regnskabsmæssig karakter. Skattemæssigt er udbytte, som kan udloddes til aktiekapitalen, ikke fradragsberettiget, mens renterne til hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital er skattemæssigt fradragsberettiget. Regnskabsrapporteringsmæssigt vil en lavere EK-andel i bankens basiskapital medføre flottere rentabilitetsnøgletal, da eks. EK s forretning vil blive større ved mindre EK-andel i basiskapitalen. Der er med andre ord væsentlige incitamenter for bankerne for at dække dele af deres basiskapital af qua udstedelse af hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. Disse muligheder er 3 En dansk regel. Der kan være forskel i andre lande. 4 Denne regel er ændret i forbindelse med Bankpakke II Side 6 af 8

7 naturligvis blevet udnyttet, da lånemarkeder var i god forfatning. Efterfølgende kan det diskuterres om disse lånetyper er blevet dumpet til urealistiske lave niveauer under finanskrisen. Slutteligt er ejerandele som præferenceaktier og aktier placeret nederst i konkurshierarkiet. Disse værdipapirstyper er derfor de første, de står for skud ved virksomhedens konkurs. Side 7 af 8

8 Disclaimer Denne publikation henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden Sydbanks udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Publikationen er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Publikationen er udtryk for bankens generelle holdning og kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Anbefalinger kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold skal indgå. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i analysen. Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i analysen. Sydbank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet, Gl. Kongevej 74 A, 1850 Frederiksberg C. Side 8 af 8

Basel III. I forhold til Tier 1 og 2 obligationer. Udspil med løse ender

Basel III. I forhold til Tier 1 og 2 obligationer. Udspil med løse ender Basel III I forhold til Tier 1 og 2 obligationer Udspil med løse ender Denne publikation er udarbejdet af: Morten Holm Espersen Dealer Fixed Income Tlf. 74 36 46 18 Morten.Espersen@sydbank.dk Publikationen

Læs mere

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening.

Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. DISCLOSURE Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets investeringsanalyser

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Kurators beføjelser ved en SDO-udsteders konkurs

Kurators beføjelser ved en SDO-udsteders konkurs Kurators beføjelser ved en SDO-udsteders konkurs Den Danske Finansanalytikerforening Vicedirektør Jørgen Wohnsen Nykredit Baggrund for nye reguleringer Behov for at imødekomme ønsker om præciseringer af

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 25. august 2008 25. august 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Roskilde Bank overtages af Nationalbanken og Det Private Beredska edskab Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Credit flash. Kalvebod og Roskilde Bank. steringsanalyse. 30. juli 2008. 30. juli 2008

Credit flash. Kalvebod og Roskilde Bank. steringsanalyse. 30. juli 2008. 30. juli 2008 30. juli 2008 30. juli 2008 Credit flash flash - investering steringsanalyse Kalvebod og Roskilde Bank Af Senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Roskilde Banks kapitalbeviser indgår

Læs mere

virksomhedsobli- gationer

virksomhedsobli- gationer virksomhedsobli- Norske gationer Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Fred Olsen Energy, DOF Subsea og STX Anbefaling: Fred Olsen Energy Floater til 2016 NIBOR3 + 425 bp. FK: 5805921

Læs mere

Sammensætning af pengeinstitutternes kapital nye lovkrav og muligheder

Sammensætning af pengeinstitutternes kapital nye lovkrav og muligheder 25 Sammensætning af pengeinstitutternes kapital nye lovkrav og muligheder Birgitte Bundgaard, Kapitalmarkedsafdelingen og Suzanne Hyldahl, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING I modsætning til

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Moodys lægger i sin ratingmetodik af BRFs obligationer afgørende vægt på, at BRF forpligter sig i form af en såkaldt legal commitment til

Moodys lægger i sin ratingmetodik af BRFs obligationer afgørende vægt på, at BRF forpligter sig i form af en såkaldt legal commitment til Direktionen for BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 3. 16. marts 2010 Ref. IL J.nr. 6870-0002 Sagsresumé Et realkreditinstitut kan optage usikret ikke efterstillet gæld direkte i en serie

Læs mere

Oversigt over nuværende finansiering

Oversigt over nuværende finansiering 1 1 Oversigt over nuværende finansiering Værdiansættelsesdato 01/07/2016 Analysedato Analyseperioden for porteføljen Gæld i alt Heraf Realkredit Heraf udenlandsk valuta Derivater 30/06/2016-31/12/2040

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Varighedsmangel holder hånden under længere flex er og konverterbare:

Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Varighedsmangel holder hånden under længere flex er og konverterbare: Hovedpunkter Korte flex er taber Next stop lange flex er, hvis det bliver værre: Udlandets incitament til at købe korte flex er burde være intakt, men interessen er begrænset. Rul på flex-kurven er nu

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. juni 2013 (J.nr. 2012-0032476) Ikke grundlag

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 128, stk. 2, 128 a, 143, stk. 1, nr. 3, og

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Roskilde Bank modtager hjælp fra Nationalbanken Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 4455 1866 Roskilde

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) 18. august 2011 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 2 II. RISIKOFAKTORER... 4 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Hovedpunkter. Fixed Income Research

Hovedpunkter. Fixed Income Research Hovedpunkter Udtræk fortsætter i samme tempo i 2,5% 2047, men RD har fart på: Pas på konverteringsmaskinen hos RD. 2,5% RD 2047 kan ikke tåle flere udtræksoverraskelser før 2% 2047 giver bedre carry. Udlandets

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013 Makrokommentar 28. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom Den varme danske sommer har smittet af på humøret blandt

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

Sikkerhed i danske covered bonds

Sikkerhed i danske covered bonds Sikkerhed i danske covered bonds Morten Bækmand, afdelingschef Finansafdelingen Den Danske Finansanalytikerforening 23. oktober 28 af d n a t s e b s t i d re k y N f ga n e i l m b o m d o e nd Tr e j

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring

Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring 8. december 010 Credit flash Ældre hybridkapital i banker bliver guld eller grumt ved metodologiændring S&P foreslår metodologiændring for hybrid bankkapital Ældre hybridkapital vil i stort omfang blive

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Ansvarlig indskudskapital, der ikke opfylder lovens krav, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af en banks solvensprocent uanset overgangsregler.

Ansvarlig indskudskapital, der ikke opfylder lovens krav, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af en banks solvensprocent uanset overgangsregler. Kendelse af 5. juli 1993. 93-8.240. Ansvarlig indskudskapital, der ikke opfylder lovens krav, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af en banks solvensprocent uanset overgangsregler. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Finanstilsynet 19. december 2011

Finanstilsynet 19. december 2011 Finanstilsynet 19. december 2011 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAPITALBEVISERNE

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAPITALBEVISERNE BILAG 2 VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAPITALBEVISERNE (MED FRIVILLIG KONVERTERING) OVERSIGT OVER VILKÅR: Udsteder: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Udstedelsens Totale Beløb: DKK 150.200.000 Udstedelsesdag:

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber I medfør af 13, stk. 6, 128, stk. 2 og 3, 128 a, 143, stk.

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber BEK nr 1358 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0059 Senere ændringer til

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 28. august 2008 28. august 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Kalvebod Serie I og II Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Delvis førtidsindfrielse indfrielse

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening

INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening 21 juni 2006 Advokat og Solicitor Catherine Tholstrup og Advokat Helene Møllmann WWW.PLESNER.COM Hvorfor er investorbeskyttelse ved erhvervsobligationer

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV 29.1.2014 Den 26. juni 2013 blev den såkaldte "CRD IV"-pakke om ændring af EU-reglerne om kapitalkrav til banker og investeringsselskaber mv. vedtaget. I dette nyhedsbrev

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Lov nr. 577 af 6. juni 2007 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) (Særligt dækkede obligationer) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

SDO'ere - en oversigt over det ny regelsæt

SDO'ere - en oversigt over det ny regelsæt 'ere - en oversigt over det ny regelsæt August 2007 Realkreditrådet Udstedere af obligationer med sikkerhed i fast ejendom Udstedere Indtil 1. juli 2007 Efter 1. juli 2007 Realkreditinstitutter Realkreditobligationer

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten.

I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. - 1 I kreditorly hos ægtefællen - konefinten. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden spørges der om, hvorvidt det er muligt at bringe parcelhuset i kreditorly hos hustruen, hvis parcelhuset

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere