Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening (07/2009) DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening (07/2009) DK

2 Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det været i mere end 275 år. Lige fra starten har vi investeret al vores energi og lidenskab i arbejdet med at udvikle individuelle metoder for skabelse af behagelige klimaløsninger. Uanset om det gælder varme, varmt vand eller ventilation med et Buderus-produkt får du effektiv varmeteknik i den velkendte Buderus-kvalitet, som er ensbetydende med pålidelighed og holdbarhed. Vi producerer efter den nyeste teknologi og sørger for, at vores produkter passer perfekt til hinanden. Samtidig er økonomi og miljøvenlighed altid af største betydning. Tak for dit valg af et Buderus-produkt, som samtidig betyder valg af effektiv energiudnyttelse kombineret med fremragende komfort. Du bedes læse betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, så du også på længere sigt får fuldt udbytte af produktet. Hvis der alligevel skulle opstå problemer, bedes du henvende dig til VVS-installatøren. Han hjælper dig altid gerne videre. Kan du ikke få fat i installatøren? Så hjælper vores kundeservice gerne! Vi ønsker dig til lykke med dit nye Buderus-produkt! Dit Buderus-team 2 Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger Oplysninger om produktet EU-overensstemmelseserklæring Produktets anvendelse Vandkvalitet (påfyldnings- og efterfyldningsvand) Bortskaffelse Produktbeskrivelse Vejviser til vejledningen Montering og vedligeholdelse må kun udføres af autoriseret personale. B Denne Logano plus betjeningsvejledning skal gennemlæses omhyggeligt før betjening. B Opbevar vejledningen for senere brug. 3 Betjening Betjeningspanelets funktioner Indstilling af temperaturer Indstilling af varmtvandstemperaturen Indstilling af kedeltemperatur Visning af værdier på displayet Manuel drift (nøddrift) Indstilling af pumpeefterløbstid Drift af varmeanlægget Start af anlægget Opstart af varmeanlægget via basiscontrolleren (BC10) og betjeningsenheden (RCxx) Afbrydelse af varmeanlægget Afbrydelse af anlægget via basiscontroller BC Afbrydelse af anlægget i nødstilfælde Kontrol af driftstryk, påfyldning og ventilation af anlægsvand Kontrol af driftstryk Efterfyldning af vand og udluftning Eftersyn og vedligeholdelse Hvorfor er regelmæssig vedligeholdelse vigtig? Rengøring og vedligeholdelse Afhjælpning af fejl Registrering af driftstilstand og nulstilling af fejl Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer. 3

4 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarselshenvisninger Signalord ved advarselshenvisningens start markerer konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå livsfarlige personskader. Vigtige informationer Øvrige symboler Symbol B Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant med grå baggrund og kant. Ved fare på grund af strøm udskiftes udråbstegnet i advarselstrekanten med et lynsymbol. Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. De markeres med linjer over og under teksten. Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet eller til andre dokumenter Opremsning/listeindhold 1.2 Sikkerhedsanvisninger Fare ved gaslugt B Luk gashanen. B Åbn vinduer og døre. B Betjen ikke elektriske kontakter, heller ikke telefon, stik eller dørklokke. B Sluk åben ild. Rygning forbudt! Brug ikke lighter eller tændstikker. B Advar husets beboere, men ring ikke på døren. B Forlad omgående bygningen, hvis gasudstrømning kan høres. Sørg for, at andre personer forhindres i at gå ind, og kontakt politi og brandvæsen uden for bygningen. B Kontakt gasselskabet og det autoriserede VVS-firma udefra. Fare ved gaslugt B Sluk for kedlen ( side 14). B Åbn vinduer og døre. B Tilkald et autoriseret VVS-firma. Opstilling, ombygning B Forskriftsmæssig installation og indstilling af brænderen og instrumentpanelet er forudsætning for sikker og økonomisk drift af kedlen. B Kedlen må kun installeres eller ombygges af et autoriseret VVS-firma. B Dele af røggasføringen må ikke ændres. B Undgå at lukke eller formindske lufttilgangs- og afgangsåbninger i døre, vinduer og vægge. Sørg for forsyning af forbrændingsluft ved montering af vinduer med tætte fuger. B Varmtvandsbeholderen må udelukkende anvendes til opvarmning af varmt vand. B Sikkerhedsventilerne må ikke afspærres! Under opvarmning kan vandet slippe ud ved sikkerhedsventilen på varmtvandskredsen og -rørsættet. Opremsning/listeindhold (2. niveau) Tab. 1 4 Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer.

5 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Eftersyn/vedligeholdelse B Anbefaling til kunden: Indgå en service- og eftersynsaftale med eftersyn og service efter behov med et autoriseret servicefirma. B Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af autoriseret personale. B Få omgående afhjulpet mangler, så skader på anlægget forebygges. B Brugeren er ansvarlig for varmeanlæggets sikkerhed og miljømæssige korrekte drift. B Brug kun originale reservedele! Buderus hæfter ikke for skader forårsaget af anvendelse af uoriginale dele. Fare som følge af tilsidesættelse af den personlige sikkerhed, f.eks. i tilfælde af brand B Udsæt aldrig dig selv for livsfare. Din egen sikkerhed er det vigtigste. Brandfare ved eksplosive og let antændelige materialer B Arbejde på gasførende komponenter må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. B Opbevar eller anvend ikke let antændelige materialer (papir, fortynder, maling m.v.) i nærheden af kedlen. Yderligere vigtige anvisninger B Ved overophedning eller hvis gastilførslen ikke kobles fra, må strømforsyningen til pumpen aldrig kobles fra eller afbrydes. I stedet skal gastilførslen afbrydes på et andet punkt uden for varmeanlægget. B Røggassystemet skal kontrolleres en gang om året. Alle dele, som har tegn på korrosionsskader eller andre skader, skal udskiftes. B Gaskedlen skal vedligeholdes en gang om året af et kvalificeret servicefirma. Eftersynet skal omfatte hovedbrænderen, hele røggas- og frisklufttilførslen samt ventilations- eller luftåbningerne. Alle dele, som har tegn på korrosionsskader eller andre skader, skal udskiftes. Skader på grund af betjeningsfejl Betjeningsfejl kan føre til personskader og/eller materielle skader. B Sørg for, at børn ikke betjener eller leger med anlægget uden opsyn. B Sørg for, at kun personer, som kan betjene anlægget korrekt, har adgang til det. Fare på grund af forgiftning. Utilstrækkelig lufttilførsel kan medføre risiko for kulilteforgiftning. B Sørg for, at der er fri luftgennemstrømning gennem ventilationsåbningerne. B Kedlen må ikke tages i brug, så længe disse forhold ikke er bragt i orden. Fare på grund af vandskader B I tilfælde af akut fare for oversvømmelse skal kedlens strøm- og brændstofforsyning sættes ud af drift i tide før vandets indtrængen. B Undlad at bruge kedlen, hvis nogle af delene står under vand. B Kontakt omgående en kvalificeret tekniker, som skal kontrollere kedlen og instrumentpanelets dele samt udskifte gasarmaturerne, som står under vand. Forbrændingsluft B Hold forbrændingsluften fri for aggressive stoffer (f.eks. halogenkulbrinter, der indeholder chlor- eller fluorforbindelser). På den måde undgås korrosion. B Undgå kraftig forekomst af støv. Brugerinstruktion B Anlæggets ejer skal informeres om kedlens virkningsform, og VVS Installatøren skal instruere brugeren i betjeningen. Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer. 5

6 2 Oplysninger om produktet 2 Oplysninger om produktet For at opnå en sikker, økonomisk og miljøvenlig udnyttelse af kedlen anbefales det at følge sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen omhyggeligt. Denne vejledning giver varmeanlæggets bruger et overblik over anvendelsen og betjeningen af gaskedlen. 2.1 EU-overensstemmelseserklæring Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen er bekræftet med CE-mærket. Produktets overensstemmelseserklæring kan downloades på internettet på eller kan rekvireres hos den nærmeste Buderus-afdeling. 2.2 Produktets anvendelse Logano plus GB402 er konstrueret til almindeligt brug som kondenserende gaskedel til rumopvarmning og brugsvandsproduktion. Gaskedlen kan udstyres med en betjeningsenhed som f.eks. RC35 (leveres separat). 2.3 Vandkvalitet (påfyldnings- og efterfyldningsvand) Informationer om vandkvaliteten kan findes i den vedlagte driftsmanual Krav til vandets beskaffenhed til varmekilder af aluminium. 2.4 Bortskaffelse B Bortskaf kedlens emballage miljømæssigt korrekt. B Komponenter, der skal udskiftes på varmeanlægget, skal bortskaffes på en miljørigtig måde på et autoriseret sted. 6 Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer.

7 Oplysninger om produktet Produktbeskrivelse Logano plus GB402 ( fig. 1) er en kondenserende gaskedel med kedelkrop i aluminium. Fig. 1 Logano plus GB402 - hovedkomponenter 1 Frontkappe 2 Gasarmatur 3 Instrumentpanel (MC10 og BC10) 4 Gasbrænder (brænderstav) 5 Kedelkrop med isolering 6 Kedelkabinet 7 Kondensatbakke og vandlås 8 Fyringsautomat Hovedkomponenterne i Logano plus GB402 ( fig. 1) er følgende: Instrumenpanelet Ramme og beklædning Kedelkrop med isolering Gasbrænder Instrumentpanelet overvåger og styrer alle kedlens elektriske komponenter. Kedelkroppen overfører varmen, der dannes af brænderen, til anlægsvandet. Isoleringen reducerer varmetabet. Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer. 7

8 3 Betjening 3 Betjening 3.1 Betjeningspanelets funktioner Bag reguleringens dækblænde sidder Basiscontrolleren (BC10), som giver mulighed for at betjene varmeanlægget eller gaskedlen Logano plus GB402. Ved varmeanlæg med flere kedler (kaskadesystem) skal indstillingerne foretages på instrumentpanelet for hver kedel. B Klap instrumentpanelets dækblænde op for at komme til basiscontrollerens betjeningsfelt Se kapitel 6, hvis brænderen efter nulstilling af fejlen går på fejl igen. Kontakt et autoriseret vvs-firma ved behov, og giv dem til opgave at afhjælpe fejlen. d Tasten Skorstensfejer Med tasten d [11] kan gaskedlen omstilles til manuel drift, hvis reguleringen af varmeanlægget (f.eks. betjeningsenheden) er defekt ( tab. 5, side 11). e Tasten Statusindikator Med tasten e [10] kan den aktuelle kedelvandstemperatur, det aktuelle driftstryk osv. vises i displayet ( tab. 4, side 11). Tilslutningsmulighed for Diagnosestik Her kan vvs-installatøren tilslutte et diagnosestik (servicetool) [9]. Fig RS Betjeningselementer på Basiscontroller BC10 1 Panelafbryder (On/Off) 2 Drejeknap for varmt vand 3 LED Varmtvandsproduktion 4 Display til statusvisning 5 Drejeknap til maksimal kedelvandstemperatur 6 LED Varmeaktivering 7 Afdækning til stikpladsen til betjeningsenhed RCxx 8 LED Brænder (On/Off) 9 Tilslutningsbøsning til diagnosestik 10 Tasten Statusindikator 11 Tasten Skorstensfejer til røggastest og manuel drift 12 Tasten Reset (nulstillingstaste) Panelafbryder Med panelafbryderen [1] kan kedlen tændes og slukkes. Tasten Reset Hvis der foreligger en fejl, genstartes gaskedlen ved hjælp af tasten Reset [12]. Dette er kun nødvendigt ved låsende fejl (displayet blinker). En blokerende fejl genstartes automatisk, når årsagen er afhjulpet. På displayet vises re, mens der nulstilles. LED Brænder (On/Off) LED Brænder (On/Off) [8] viser brænderens tilstand. Hvis brænderen er i drift, og kedelvandet varmes op, lyser LED. Når kedelvandet er inden for det ønskede temperaturområde, eller der ikke foreligger varmeaktivering, er LED off. LED Varmeaktivering Hvis reguleringen aktiverer et varmebehov, lyser LED Varmeaktivering [6], (f.eks. hvis rummene, der skal opvarmes, er blevet for kolde). Drejeknap til maksimal kedeltemperatur Indstil den ønskede kedeltemperatur med drejeknappen [5] ( kapitel 3.2.2). Enheden er C. Display Aflæs status og værdier for varmeanlægget på displayet [4]. Hvis der opstår en fejl, viser displayet fejlen direkte i form af en fejl-kode. Ved låsende fejl blinker statusvisningen. Drejeknap til indstilling af varmtvandstemperatur Med drejeknappen for varmtvandstemperatur [2] fastsættes den ønskede temperatur for det varme brugsvand ( kapitel 3.2.1). Enheden er C. LED Varmtvandsproduktion LED Varmtvandsproduktion [3] lyser, hvis der er opstået behov for varmt vand (f.eks. hvis der er behov for vamt vand). 8 Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer.

9 Betjening Indstilling af temperaturer Indstilling af varmtvandstemperaturen B Med drejeknappen for set-punkt for varmt vand [1] indstiller du den ønskede temperatur for det varme vand i varmtvandsbeholderen. 1 Hvis der opvarmes varmt vand, eller varmtvandstemperaturen ligger under den nominelle værdi (varmeaktivering), lyser LED [2] under drejeknappen RS Fig. 3 Drejeknap varmtvandstemperatur Tilstand Forklaring LED 0 Off Ingen forsyning af varmt vand (kun varmedrift). Off Eco Energisparedrift 1), Varmtvandstemperatur 60 C Direkte indstilling på BC10 1) i C Aut Fastsat via betjeningsenhed 1) (Forindstilling) Først når temperaturen er faldet betydeligt, varmes det varme vand op til 60 C igen. Derved reduceres tallet for opstart af brænderen, og der spares energi. Vandet kan dog lige i starten være lidt koldere. Temperaturen indstilles fast på BC10 og kan ikke ændres med en betjeningsenhed. Temperaturen indstilles på betjeningsenheden (RCxx). Hvis der ikke er tilsluttet en betjeningsenhed, gælder 60 C som maksimal varmtvandstemperatur. On 2) On 2) On 2) Tab. 2 Indstillinger på drejeknappen for set-punkt for varmt vand 1) Rumcontrollerens varmeprogram (timer) bliver ved med at være aktivt, og der produceres derfor ikke varmt vand i natdriften. 2) Hvis der opvarmes varmt vand, eller varmtvandstemperaturen ligger under den nominelle værdi (varmeaktivering), lyser LED under drejeknappen. Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer. 9

10 3 Betjening Indstilling af kedeltemperatur B Indstil den ønskede kedeltemperatur med drejeknappen [1] efter tab BEMÆRK: Skader på anlægget ved gulvvarme på grund af overophedning af rørledningerne! B Indstil ikke den maksimale kedeltemperatur over 40 C ved gulvvarme. For at spare energi skal den maksimale kedeltemperatur indstilles så lavt, så der altid lige netop er varmt nok. Hvis temperaturen er indstillet for lavt, kan den ønskede rumtemperatur ikke opnås. Yderligere anvisninger til energibesparelser findes i betjeningsvejledningen til betjeningsenheden eller instrumentpanelet. Fig. 4 Basiscontrollers betjeningspanel 1 Drejeknap til maksimal kedelvandstemperatur RS Indstilling af styringen Indstilling for Forklaring 0 Varmeproduktionen er slukket (evt. kun varmtvandsdrift). 40 Gulvvarme Radiatorer Ønsket kedeltemperatur i C Tab Konvektorer Aut Gulvvarme Radiatorer Konvektorer Indstillinger på drejeknappen til maksimal kedeltemperatur Temperaturen fastsættes automatisk via varmekurven med en betjeningsenhed RCxx. Hvis der ikke er tilsluttet en betjeningsenhed, gælder 90 C som maksimal kedeltemperatur. 10 Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer.

11 Betjening Visning af værdier på displayet Med tasten e [1] kan der hentes informationer om kedlens driftstilstand på displayet. De aktuelt målte værdier vises: Kedeltemperaturen (standarddisplay) Driftstryk Driftskode RS Fig. 5 Basiscontroller BC10 1 Tasten Statusindikator Statusvisning Trin Display [\/2/4 Aktuel fremløbstemperatur i C. e [p/1.6 Aktuelt målt driftstryk i bar. e [-/h/\ Driftskode (i dette tilfælde: kedlen er i varmedrift). e eller vent 5 minutter [\/2/4 Tilbage til menuen: Aktuelt målt fremløbstemperatur. Tab. 4 Aflæs info om driftstilstanden 3.4 Manuel drift (nøddrift) I manuel drift kan varmeanlægget køre uafhængigt af en betjeningsenhed (RCxx) (nøddrift i tilfælde af fejl i betjeningsenheden). Kedlen kører med den kedeltemperatur, som er indstillet som nominel værdi for maksimal kedeltemperatur på drejeknappen. Varmeanlægget må kun være i manuel drift i kort tid. BEMÆRK: Skader på anlægget på grund af frost! Varmeanlægget kan fryse til ved strømafbrydelse eller ved frakobling af forsyningsspændingen. B Aktivér den manuelle drift igen efter tilkobling, så varmeanlægget fortsætter med at være i drift (især ved frostfare). Til-/frakobling af menuen Manuel drift Trin d > 5 sekunder d > 2 sekunder Display [\/2/4 Aktuel fremløbstemperatur i C. [/2/4} Aktivering af manuel drift: Tryk på tasten d mere end 5 sekunder. Så snart der vises et blinkende punkt nederst til højre på displayet, er den manuelle drift aktiveret. [\/2/4 Afslutning på manuel drift (efter strømafbrydelse afsluttes den manuelle drift også). Tab. 5 Manuel drift (nøddrift) Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer. 11

12 3 Betjening 3.5 Indstilling af pumpeefterløbstid Ved udetemperaturstyret regulering og temperaturer under 3 C tilkobles pumpen automatisk permanent. Grundindstillingen for pumpens efterløbstid er egnet til de fleste situationer. Undtagelse ved rumstyret regulering: Hvis der er frostfare for dele af varmeanlægget, som ligger uden for rumtermostatens registreringsområde (f.eks. radiatorer i garagen), skal pumpens efterløbstid indstilles til 24 timer ( tab. 6). Menuen Indstillinger Trin Display [\/2/4 Aktuelt målt fremløbstemperatur i C (visning i normaldrift). e e (2 gange) [\/f/5 Pumpeefterløbstid i minutter Tryk på d-tasten til [f/d1 (24 timer) Hold c -tasten nede, indtil den ønskede pumpeefterløbstid vises (mindst [f//0 = 15 sekunder) e e (2 gange) eller vent 5 minutter Tab. 6 Pumpeefterløbstid [\/2/4 Tilbage til normaldrift. 12 Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer.

13 Drift af varmeanlægget 4 4 Drift af varmeanlægget 4.1 Start af anlægget Kontrollér før tilkobling, at driftstrykket er i orden, at forsyningen af brændstof er åbnet på hovedventilen, og at hovedafbryderen til anlægget er slået til Opstart af varmeanlægget via basiscontrolleren (BC10) og betjeningsenheden (RCxx) B Stil begge drejeknapper på instrumentpanelet på AUT (automatisk drift). I denne position overtager betjeningsenheden (RCxx) kontrollen. Vi anbefaler at kontrollere eller indstille følgende på betjeningsenheden (RCxx): Driftsformen Automatik Ønsket rumtemperatur Ønsket varmtvandstemperatur ønsket varmeprogram Betjeningsenhedens betjeningsvejledning (RCxx) beskriver, hvordan disse indstillinger foretages, og hvilken fordel, der er ved disse indstillinger. B Læs og overhold betjeningsenhedens betjeningsvejledning (RCxx) RS Fig. 6 Drejeknapper på AUT B Stil panelafbryderen på basiscontrolleren på position 1. Instrumentpanelet kontrollerer anlæggets aktuelle status, og brænderen starter op, hvis alt er i orden. Når kedlen registrerer et varmebehov, sættes startprogrammet i gang, og brænderen tænder efter ca. 30 sekunder. Der opstår et varmebehov, når kedel- eller varmtvandstemperaturen ligger under den indstillede værdi. Lysdioden under den pågældende drejeknap lyser. Fig RS Betjeningsenhed (f.eks. RC35 med åben klap) TD Fig. 7 Start af anlægget Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer. 13

14 4 Drift af varmeanlægget 4.2 Afbrydelse af varmeanlægget BEMÆRK: Skader på anlægget på grund af frost! Hvis fyringsanlægget ikke er i drift, kan det fryse til i frostvejr. B Beskyt varmeanlægget mod at fryse til, hvis der er risiko for frost. Tøm vandet ud på det laveste punkt i varmeanlægget. Samtidig skal udlufteren på fyringsanlæggets højeste punkt være åbnet Afbrydelse af anlægget via basiscontroller BC10 Afbryd varmeanlægget via Basiscontroller Logamatic BC10. Ved afbrydelse af basiscontrolleren Logamatic BC10, afbrydes brænderen automatisk. B Sluk for varmeanlægget på BC10's panelafbryder (stilling 0 ). B Luk for hovedventilen til brændstoffet. 4.3 Kontrol af driftstryk, påfyldning og ventilation af anlægsvand I de første dage, efter at der er fyldt vand på anlægget, mister vandet en stor del af sit volumen, fordi det afgasses kraftigt. Derved dannes der luftbobler, og anlægsvandet begynder at klukke. B Kontrollér dagligt driftstrykket ved nye varmeanlæg, fyld brugsvand på ved behov, og udluft radiatorerne. B Kontrollér senere driftstrykket en gang om måneden, fyld brugsvand på ved behov, og udluft radiatorerne Kontrol af driftstryk VVS-firmaet har indstillet manometerets røde viser [1] på det nødvendige driftstryk (mindst 1 bar) og skrevet det ind i tab. 7, side 15. B Kontrollér, om manometerviseren [2] står inden for den grønne markering [3]. B Hvis manometerviseren er under den grønne markering, skal der fyldes mere vand på Fig. 9 Basiscontroller Logamatic BC Afbrydelse af anlægget i nødstilfælde Varmeanlægget må kun i nødstilfælde afbrydes via sikringen i opstillingsrummet eller på hovedafbryderen. Forklar kunden, hvordan han skal reagere i nødstilfælde som f.eks. en brand. B Udsæt aldrig dig selv for livsfare. Din egen sikkerhed er det vigtigste. B Luk for hovedventilen til brændstoffet. B Afbryd strømmen til varmeanlægget med hovedafbryderen, så det er strømløst. Fig. 10 Manometer til lukkede anlæg 1 Rød viser 2 Manometerviser 3 Grøn markering RS 14 Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer.

15 Drift af varmeanlægget Efterfyldning af vand og udluftning Få vvs-installatøren til at vise dig, hvor KPT-hanen til vandpåfyldning (kedelpåfyldnings- og tømningshanen) er placeret på dit varmeanlæg uden for gaskedlen. FORSIGTIG: Sundhedsfare på grund af forurenet brugsvand! B Overhold forskrifterne og normerne for det pågældende land for forebyggelse af forurening af brugsvandet (f.eks. på grund af vand fra varmeanlæg). B Overhold EN 1717 for Europa. B Hvis driftstrykket falder ved udluftningen (se indstillingen for den røde viser på manometeret fig. 10, side 14), skal der fyldes mere vand på. B Tag slangen af KPT-hanen. Driftstryk Nominel værdi driftstryk (optimal værdi) bar Tab. 7 Driftstryk (indskrives af vvs-firmaet) BEMÆRK: Skader på anlægget på grund af temperatursvingninger! Hvis varmeanlægget fyldes i varm tilstand, kan temperaturspændinger fremkalde revner. Kedlen bliver utæt. B Fyld kun varmeanlægget op i kold tilstand (fremløbstemperaturen må maks. være på 40 C). BEMÆRK: Skader på anlægget på grund af hyppig efterfyldning! Hvis anlægget ofte skal fyldes med brugsvand, kan det beskadiges af korrosion og tilkalkning afhængigt af vandets beskaffenhed (se endvidere driftsmanualen). B Spørg vvs-manden, om det lokale vand kan anvendes ubehandlet, eller om vandet evt. skal behandles. B Hvis brugsvandet skal behandles, skal varmeanlægget påfyldes af et vvs-firma. B Sørg for, at vandkvaliteten er i overensstemmelse med Kravene til vandets beskaffenhed til varmekilder af aluminium, som er specificeret i driftsmanualen. Mængden af suppleringsvand, som angives af vvs-firmaet, skal indskrives i driftsprotokollen. B Hvis der hyppigt skal fyldes suppleringsvand på, skal vvs-firmaet kontaktes. B Slut en slange til vandhanen. Slut slangen, der skal være fyldt med vand, til slangestudsen på KFE-hanen, monter spændebånd, og åbn for KFE-hanen. B Fyld langsomt vand på varmeanlægget. Hold øje med trykket på manometeret. B Luk for vandhanen og KFE-hanen, når det ønskede driftstryk er nået. B Udluft varmeanlægget via dets udluftningsventiler på radiatorerne. Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer. 15

16 5 Eftersyn og vedligeholdelse 5 Eftersyn og vedligeholdelse 5.1 Hvorfor er regelmæssig vedligeholdelse vigtig? Formålet med regelmæssig vedligeholdelse på varmeanlægget er: at bevare en høj virkningsgrad og drive anlægget økonomisk (lavt brændstofforbrug), at opnå høj driftssikkerhed, at holde et højt niveau for miljøvenlig forbrænding. BEMÆRK: Skader på anlægget på grund af manglende eller utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse! B Lad et VVS-firma efterse, rengøre og vedligeholde varmeanlægget en gang om året. B Vi anbefaler, at du indgår en aftale om et årligt eftersyn og en behovsorienteret service. 5.2 Rengøring og vedligeholdelse Kedlens kabinet rengøres med en våd klud (vand/sæbe). Undgå altid skurende eller aggressive rengøringsmidler, som kan beskadige lakeringen eller kunststofdele. 16 Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer.

17 Afhjælpning af fejl 6 6 Afhjælpning af fejl 6.1 Registrering af driftstilstand og nulstilling af fejl Hvis der foreligger en fejl, blinker fejlkoden på instrumentpanelets display. Betjeningsenheden viser fejl som tekstmeddelelser. Hvis displayet blinker og ikke viser den aktuelle kedeltemperatur, eller hvis det viser en driftsmeddelelse, foreligger der en fejl. Eksempel: 6A = brænderen starter ikke B Tryk på tasten Reset (Nulstil) i ca. 5 sekunder for at nulstille fejlen. På displayet vises re, mens der nulstilles. En nulstilling er kun mulig, når der foreligger en blinkende fejl. Hvis displayet derefter viser en normal driftsmeddelelse, er fejlen afhjulpet. Hvis fejlen forekommer igen, skal du gentage nulstillingen 2-3 gange. BEMÆRK: Skader på anlægget på grund af frost! Hvis fyringsanlægget ikke er i drift på grund af en driftsfejl, kan det fryse til i frostvejr. B Afhjælp omgående fejlen, og start varmeanlægget op igen. B Hvis det ikke er muligt, skal varmeanlægget frostsikres ved, at varme- og brugsvandsrørene tømmes på det laveste punkt. Yderligere informationer om mulige fejl kan findes i monterings- og vedligeholdelsesvejledningen samt i dokumenterne til instrumentpanelerne. Fig. 11 Nulstilling af fejl med tasten Reset Hvis fejlen stadigvæk ikke kan nulstilles: B Notér fejlmeldingen ned, og kontakt VVS-firmaet. Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer. 17

18 6 Noter 18 Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer.

19 6 Noter Logano plus GB402 - Vi forbeholder os ret til ændringer og forbedringer. 19

20

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus SB105(T) - 19 Logano plus SB105(T) Kompakt kondenserende oliekedel. Til brugeren

Betjeningsvejledning. Logano plus SB105(T) - 19 Logano plus SB105(T) Kompakt kondenserende oliekedel. Til brugeren etjeningsvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S105(T) - 19 Logano plus S105(T) - 27 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 648 078 (04/2010) DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6301 9033 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G115 og Logano G115 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6304 6648 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

/2006 DK

/2006 DK 7 747 000 437 02/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Støbejernskedel Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning Logamax plus GB GB GB Skal læses grundigt igennem før montering. Kondenserende gaskedel

Betjeningsvejledning Logamax plus GB GB GB Skal læses grundigt igennem før montering. Kondenserende gaskedel Kondenserende gaskedel 6720614708 (2015/01) DK Betjeningsvejledning Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Skal læses grundigt igennem før montering. Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening Betjeningsvejledning Instrumentpanel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Til brugeren Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 7 747 017 018-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Logano plus GB 302 Kondenserende gaskedel. Læs vejledningen før kedlen tages i brug

/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Logano plus GB 302 Kondenserende gaskedel. Læs vejledningen før kedlen tages i brug 6302 7321 11/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Logano plus GB 302 Kondenserende gaskedel Læs vejledningen før kedlen tages i brug Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder gældende europæiske

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening.

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening. Regulering 6 70 806 3-00.T Betjeningsvejledning Logamatic 433 6 70 8 68 (03/0) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK 70 4 474-00.O Kondenserende gaskedel Condens 000 W CSW 30-3 A DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger......... 4. Symbolforklaring................................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH

ecotec pro Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Væghængt gaskedel med kondensationsteknik Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning ecotec pro Væghængt gaskedel med kondensationsteknik DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg. Solar-regulator. Til brugeren

Betjeningsvejledning. Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg. Solar-regulator. Til brugeren Betjeningsvejledning Solar-regulator 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg Til brugeren Læs vejledningen grundigt, opbevar vejledningen nær anlægget. (04/2008) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Solvarmestation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. auroflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Solvarmestation auroflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

6 720 648 053-00.2T. Kondenserende kedel Uni Condens 6000F. Effektområde 800-1200 kw. Betjeningsvejledning 6 720 803 626 (2012/03) DK

6 720 648 053-00.2T. Kondenserende kedel Uni Condens 6000F. Effektområde 800-1200 kw. Betjeningsvejledning 6 720 803 626 (2012/03) DK 6 720 648 053-00.2T Kondenserende kedel Effektområde 800-1200 kw Betjeningsvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring..............................

Læs mere

Driftsmanual vandkvalitet

Driftsmanual vandkvalitet Driftsmanual vandkvalitet Til kedler af aluminium Til installatøren Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 720 642

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT

EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT 70 19 599-00.1O EUROPURUNIT-Sol EUROPURUNIT ZS 14/10 S-3 MA...ZS 14/150-3 MA... ZS /150-3 MA.. DK etjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...........

Læs mere

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Brugsvandstation. Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning. Til ejeren. aguaflow exclusiv. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning Brugsvandstation aguaflow exclusiv DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 6 720 805 385-00.1T Instrumentpaneler CML 910 LAP-modul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Servicevejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK

Servicevejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK Servicevejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed.....................................

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

6720613720-00.1 SD. Solvarmestyring. B-sol 100. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 613 729 (2007/04)

6720613720-00.1 SD. Solvarmestyring. B-sol 100. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 613 729 (2007/04) 6720613720-00.1 SD Solvarmestyring -sol 100 da Installations- og betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaringer 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening 6304 5492 04/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Læs vejledningen omhyggeligt før betjening Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

6 720 805 386-00.1T. Instrumentpaneler CMB 900-0-10V. Fejlmeldemodul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 484 (2013/01) DK

6 720 805 386-00.1T. Instrumentpaneler CMB 900-0-10V. Fejlmeldemodul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 484 (2013/01) DK 6 720 805 386-00.1T Instrumentpaneler CMB 900-0-10V Fejlmeldemodul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 484 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning 6303 3430 08/2004 DK Betjenings- og servicevejledning Rumtermostat ModuLine 400 Bedes læst omhyggeligt før betjening eller servicearbejde Kort oversigt Kort oversigt Billedforklaring: Pos. 1: Display 1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ZEM SOLAR. Brugervejledning. Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR

ZEM SOLAR. Brugervejledning. Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR 6 720 810 367 (2014/02) BD-dk Brugervejledning ZEM SOLAR Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder 6720808446-00.1GX ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element [ Luft ] [ Vand ] Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135 [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort Varme er vort element Valget er dit: Logano plus GB135, eller Logano G135 Kompakt, højeffektiv, Innovativ

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere