Ad dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår."

Transkript

1 De fuldstændige forslag for den ordinære generalforsamling i Tryg- Vesta A/S den 3. april 2008 kl i Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V Ad dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Beretningen foreslås taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 2: Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder fastsættelse af bestyrelsens honorar og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion. Årsrapport for 2007 med revisionspåtegning og årsberetning foreslås godkendt. Det indstilles, at honorar til bestyrelsen for 2007 og for 2008 godkendes. Det indstilles endvidere, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion. Aflønning af bestyrelsen Bestyrelsesformand DKK DKK Bestyrelsesnæstformand DKK DKK Alm. bestyrelsesmedlem DKK DKK Bestyrelsesaflønning i alt* DKK DKK * Christian Brinch indtrådte i bestyrelsen i marts 2007 og blev derfor kun aflønnet i de sidste tre kvartaler af Ad dagsordenens punkt 3: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Forslag om, at det for generalforsamlingen disponible beløb, nemlig Årets resultat mio. DKK anvendes således: Udbytte Overført til Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overførsel til Overført overskud I alt mio. DKK 79 mio. DKK mio. DKK mio. DKK Udbytte til aktionærerne 17 DKK pr. aktie á 25 kr.

2 Ad dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. Bestyrelsen stiller følgende forslag: a) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens 48. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på OMX, Den nordiske børs, København. Bestyrelsen vil i lighed med tidligere år anvende bemyndigelsen til brug for de etablerede incitamentsprogrammer for ledelsen og medarbejdere. Bemyndigelsen vil endvidere blive anvendt til aktietilbagekøb i overensstemmelse med koncernens strategi for kapitalisering og politik for overskudsdeling. Der vil blive opkøbt aktier for i alt mio. DKK. Aktietilbagekøbet foretages i overensstemmelse med Safe Harbour-bestemmelserne i EU s forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 og forventes at være tilendebragt indenfor de 4 første kvartaler efter generalforsamlingen den 3. april b) Der fastsættes Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i TrygVesta A/S og indsættes ny bestemmelse herom i vedtægternes 21 med følgende ordlyd: Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling den 3. april 2008 og kan findes på selskabets hjemmeside. I henhold til Aktieselskabslovens 69b skal bestyrelsen i børsnoterede selskaber fastsætte overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion, inden der indgås konkrete aftaler herom. Retningslinjerne skal godkendes af generalforsamlingen og herefter uden ugrundet ophold offentliggøres på selskabets hjemmeside. Der skal i selskabets vedtægter optages en bestemmelse, der oplyser, at der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning. Selskabets direktion modtager incitamentsaflønning, mens bestyrelsen alene modtager et fast årligt honorar. Som følge af indsættelse af ny 21 i selskabets vedtægter, foretages redaktionelle ændringer i 21-25, således at nummereringen af vedtægternes 21, 22, 23, 24 og 25 ændres til henholdsvis 22, 23, 24, 25 og 26. c) Justering af vedtægternes 11, stk. 1 Som følge af kommunalreformen foreslås Region Hovedstaden indsat i stedet for Storkøbenhavn. Vedtægternes 11, stk. 1 ændres til: Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Den afholdes i Ballerup kommune eller et andet sted i Region Hovedstaden.

3 d) Justering af vedtægternes 19, stk. 5 Som følge af Tryg Forsikring A/S navneændring til TrygVesta Forsikring A/S ændres 19, stk , stk. 5 ændres til: Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer udpeger medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber 4 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter for disse for ét år af gangen i henhold til særlig aftale herom med personaleforeningerne i TrygVesta Forsikring A/S. Vedtagelse af de under pkt. 4a og 4b fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed, mens vedtagelse af de under pkt. 4c og 4d fremsatte forslag kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Ad dagsordenens punkt 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen. Som følge af bestemmelsen i vedtægternes 19, stk. 2 vælges 4 medlemmer blandt Tryg i Danmark smba s bestyrelse, herunder formanden for Tryg i Danmark smba s bestyrelse. Bestyrelsen foreslår genvalgt: Mikael Olufsen, formand Tidligere adm. direktør for Toms Chokoladefabrikker A/S. Uddannelse: Forstkandidat, PMD Harvard Business School. Født Indtrådt Bestyrelsesformand for Tryg i Danmark smba, TrygVesta A/S, TrygVesta Forsikring A/S, Malaplast Co. Ltd. Bangkok, Advisory Board to Careworks Africa Ltd. og Gigtforeningen i Danmark. Bestyrelsesnæstformand for Egmont Fonden, Egmont International Holding A/S, Ejendomsselskabet Gothersgade 55 ApS og Ejendomsselskabet Vognmagergade 11 ApS. Bestyrelsesmedlem i WWF Verdensnaturfonden, British Import Union og Danmark- Amerika Fondet. Mikael Olufsen har kompetencer vedrørende ledelse af internationale store virksomheder, herunder strategisk udvikling. Endvidere har Mikael Olufsen bestyrelseserfaring fra bestyrelsesposter i både nationale og internationale virksomheder.

4 Jørn Wendel Andersen Koncerndirektør - CFO i Arla Foods amba. Uddannelse: Cand. merc., IMD Program for Executive Development, IMD Program Strategy in Action. Leadership Assessment Heidrick & Struggles. Født Indtrådt Bestyrelsesformand for Arla Insurance Company (Guernsey) Ltd. (Captive), Arla Foods Finance A/S, og Fidan A/S. Bestyrelsesmedlem i Tryg i Danmark smba, TrygVesta A/S, TrygVesta Forsikring A/S, Arla Foods AB, AF A/S, Tholstrup Cheese A/S, Tholstrup Cheese Holding A/S, Tholstrup Taulov A/S og Medipharm AB. Jørn Wendel Andersen har gennem sit nuværende virke som koncerndirektør/cfo i Arla Foods erfaring indenfor international ledelse, strategi, økonomi, finans, IT samt projektledelse. John R. Frederiksen Direktør i Fortunen A/S samt Oak Property Invest A/S og i Berco ApS, tidligere administrerende direktør for Jacob Holm & Sønner A/S og Bastionen A/S. Uddannelse: Handelsuddannet. Født Indtrådt 2002 Bestyrelsesformand - Hellebo Park A/S, Ejendomsselskabet Storken A/S og Uglen A/S, RenHold A/S, Renoflex-Gruppen A/S, Renholdningsselskabet af 1898, SBS Rådgivning A/S, SBS Byfornyelse Smba, Sjælsø Enterprise A/S, Sjælsø Gruppen A/S, Ejendomsforeningen Danmark, Komplementarselskabet Uglen ApS, Bestyrelsesmedlem i Tryg i Danmark smba, TrygVesta A/S, TrygVesta Forsikring A/S, Fortunen A/S, Freja Ejendomme A/S (Statens Ejendomssalg A/S), Højgård Ejendomme A/S, Oak Property Invest A/S, C.W. Obel Ejendomme A/S, C.W. Obel Projekt A/S, Ejendomsaktieselskabet Knud Højgaards Hus, Ejendomsaktieselskabet Helleholm, BERCO Deutschland GmbH, Invista Foundation Holding Company Limited SIPA (Scandinavian International Property Association) samt Invista Foundation Property Trust Limited, Invista Foundation Property Limited, Invista Foundation Property No. 2 Limited Invista European Real Estate Trust SICAF, Grundejernes Investeringsfond og Grundejernes Ejendomsselskab af 1972 ApS. Medlem af advisory board for Sparinvest Property Fund K/S og Det rådgivende udvalg for Ejendomsselskabet Norden 1 K/S. John R. Frederiksen har bl.a. fra sit arbejde som bestyrelsesformand for en række selskaber, herunder ejendomsselskaber erfaring indenfor ledelse, strategi og økonomi.

5 Per Skov Tidligere ordførende direktør i FDB. Uddannelse: Cand. oecon., lederuddannelse på MIT. Født Indtrådt 2002 Bestyrelsesformand for Utility Development A/S, Nordlux A/S og Nordlux Holding A/S. Bestyrelsesnæstformand for Tryg i Danmark smba. Bestyrelsesmedlem i TrygVesta A/S, TrygVesta Forsikring A/S, Dagrofa A/S, DSV A/S, Kemp & Lauritzen A/S, Nordea Liv og Pension Livsforsikringsselskab A/S Medlem af Revisionsudvalget i TrygVesta A/S. Per Skov har gennem sit bestyrelsesarbejde og sit tidligere virke som bl.a. ordførende direktør FDB ledelseserfaring med vægt på ledelse, strategi og økonomi. 4 medlemmer vælges blandt kandidater, der ikke samtidig er medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen eller direktionen i Tryg i Danmark smba, eller ikke har et erhvervsmæssigt eller andet professionelt forhold til Tryg i Danmark smba eller ikke har familiemæssige relationer til førnævnte personer. Bestyrelsen foreslår genvalgt: Bodil Nyboe Andersen, næstformand Forhenværende nationalbankdirektør Uddannelse: cand. polit. Født Indtrådt 2006 Bestyrelsesformand for Københavns universitet, Dansk Røde Kors og Laurids Andersens Fond. Bestyrelsesnæstformand i TrygVesta A/S, TrygVesta Forsikring A/S og Det Danske Filminstitut. Bestyrelsesmedlem i Villum Kann Rasmussen Fonden, Dansk Norsk Fond og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Formand for Revisionsudvalget i TrygVesta A/S. Bodil Nyboe Andersen har fra sit virke som tidligere Nationalbankdirektør samt som bankdirektør i Andelsbanken i 1980 erne kompetence indenfor ledelse, strategi, økonomi og finansiel virksomhed.

6 Paul Bergqvist Tidligere koncerndirektør for Carlsberg A/S. Uddannelse: Økonom og ingeniør. Født 1946, svensk statsborger Indtrådt 2006 Bestyrelsesformand for Carlsberg AB, Sverige, Sverige Bryggerier AB, East Capital Explorer AB samt HTC AB. Bestyrelsesmedlem af TrygVesta A/S, TrygVesta Forsikring A/S, Baltica Beverages Holding (BBH), Telenor ASA, City mail AB, Lantmännen, Pieno Zyaigzdios, Nova Linija og Unibake. Paul Bergqvist har international og nordisk ledelseserfaring indenfor strategisk udvikling, komplekse transaktioner, oparbejdning af nye markeder, marketing, salg og økonomisk styring. Christian Brinch Direktør Uddannelse: Militærakademi, PMD Harvard Business School. Født 1946, norsk statsborger. Indtrådt Bestyrelsesformand for Hafslund ASA og Scandinavian Property Development ASA. Bestyrelsesnæstformand for Prosafe ASA, Technor ASA og NSB AS. Bestyrelsesmedlem i TrygVesta A/S, TrygVesta Forsikring A/S, Steen & Strøm ASA, Sørco Gruppen ASA og Thor Dahl Shipping AS. Christian Brinch har erfaring som tidligere koncernchef i Helicopter Services Group ASA og som viceadministrerende direktør i ABB Norge. Nu driver Christian Brinch egen virksomhed indenfor strategirådgivning og bestyrelsesarbejde. Christian Brinch besidder viden indenfor strategiudvikling, branding, distribution og rådgivning også omkring bestyrelsesarbejde.

7 Niels Bjørn Christiansen Viceadministrerende direktør i Danfoss A/S. Uddannelse: B.Sc., E.E., civilingeniør, MBA fra Insead. Født Indtrådt 2006 Bestyrelsesformand for Danfoss Compressors Holding A/S og Danfoss Industries Private Limited, Indien. Bestyrelsesnæstformand for Danfoss (Tianjin) Limited, Kina. Bestyrelsesmedlem i TrygVesta A/S, TrygVesta Forsikring A/S, Bang & Olufsen A/S, Axcel A/S, Danfoss Universe, Foss A/S, Danfoss Drives A/S, Danfoss Ejendomsselskab A/S, Danfoss innovation A/S, Danfoss International A/S, Danfoss Commercial Compressors S.A., Frankrig, Danfoss Bauer GmbH, Tyskland, Thermia Värme AB, Sverige, Niels Bjørn Christiansen har erfaring med internationale virksomheder bl.a. gennem arbejdet i Danfoss men også som koncerndirektør i GN Store Nord A/S. Niels Bjørn Christiansen har dermed erfaring og viden indenfor ledelse, strategi, IT, processer, distribution, innovation, produktion, økonomi samt private og børsnoterede virksomheder. Ifølge vedtægternes 19, stk. 7 er bestyrelsesformanden for Tryg i Danmark smba formand for selskabet. Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer udpeger medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse for ét år af gangen i henhold til særlig aftale herom med personaleforeningerne i TrygVesta Forsikring A/S. Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Ballerup, den 14. marts 2008 TrygVesta A/S Bestyrelsen

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015 Fondskode DK0010274414 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 Danske Bank koncernen ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012, kl. 14.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Adgangen

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling

Velkommen til ordinær generalforsamling Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl. 10.30 Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C 2 af 16 / Ordinær generalforsamling

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 19. marts 2013 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF. 33 44 00 00 Cvr-nr. 611262

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVRnr.: 54879415 Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S. onsdag den 2. april 2008 kl. 14.

I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S. onsdag den 2. april 2008 kl. 14. Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S onsdag den 2. april 2008 kl. 14.00 i Musikhuset

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere