Service- og teknologireferencemodellen (STORM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service- og teknologireferencemodellen (STORM)"

Transkript

1 Version 1.0, 23. januar 2009 Service- og teknologireferencemodellen (STORM) Introduktion I 2007 iværksatte Den Digitale Taskforce i samarbejde med en række statslige, regionale og kommunale aktører arbejdet med etablering af en fællesoffentlig forretningsreferencemodel (FORM) 1. Arbejdet resulterede i et fælles opgavekatalog over de offentlige ydelser til borgere og virksomheder i den offentlige sektor, som i dag anvendes til en række forskelligartede formål i den offentlige sektor. Som en fortsættelse af arbejdet med FORM har Finansministeriet besluttet at etablere en service- og teknologireferencemodel (STORM) for at opnå en fællesoffentlig klassifikation for beskrivelse af it-services. STORM er således en selvstændig referencemodel, der er udarbejdet som et statsligt supplement til FORM. I dette dokument beskrives version 1.0 af STORM, som i denne første version kan anvendes til en overordnet klassifikation og beskrivelse af it-services. STORMs anvendelsesområde vil blive udvidet i kommende versioner. En offentlig klassifikation for it-services En it-service er en it-applikation, en it-platform eller en it-komponent, som understøtter et eller flere opgaveområder i FORM. På it-domænet kan STORM anvendes til konsistent at klassificere og beskrive it-services, så specifikke egenskaber ved den enkelte it-service fremgår, herunder blandt andet hvilket teknisk fundament it-services er baseret på. Ved at supplere FORM med en selvstændig service- og teknologireferencemodel bliver det dermed muligt at skabe et samlet overblik over, hvilke it-services der understøtter service- og opgaveområder i den offentlige sektor, og dermed etablere et overblik over den samlede digitalisering. Et overblik over digitalisering i den offentlige sektor giver bedre muligheder for effektivt at styre den samlede offentlige it-service-portefølje. Eksempelvis vil overblikket være medvirkende til at sikre, at kommende it-initiativer ikke utilsigtet digitaliserer forretningsområder, der allerede er digitaliseret i andre sammenhænge. STORM vil dermed blandt andet medvirke til genbrug af allerede eksisterende itservices. FORM og STORM udgør derfor ét effektivt styringsværktøj for staten, der harmonerer med digitaliseringsstrategiens ( ) målsætninger om fælles it-udvikling. STORM giver herudover som enkeltstående model mulighed for at beskrive og sammenligne offentlige it-services i forhold til specifikke komponenter inden for henholdsvis informations-, integrations- og teknologiarkitektur. Detaljeret arkitekturviden kan blandt andet medvirke til at skabe overblik over udbredelse af visse produkter og dermed danne grundlag for eventuel standardisering. Modellen vil ligeledes af enkeltmyndigheder kunne anvendes som ramme til dokumentering af it-services, eksempelvis som supplement til Videnskabsministeriets OIO EA-reol. 1

2 2 Bestanddele STORM er baseret på en model i to niveauer, som it-services kan klassificeres og beskrives efter (jf. Figur 1). På modellens første niveau beskrives it-servicen ud fra navn, formål, beskrivelse og adgangskanal således, der gives overblik over itservicens anvendelsesområde. En it-service kategoriseres under et it-serviceområde. Figur 1: Illustration af niveauer i STORM Opgaveområde Proces It-service Procestrin Digitaliserer Beskrives/kategoriseres ud fra Navn Formål It-service-område Adgangskanal Beskriver/anvender STORM FORM Information Integration Teknologi På modellens andet niveau beskrives it-servicen ud fra tre arkitekturvinkler: information, integration og teknologi. Ved at beskrive it-servicen ud fra disse arkitekturvinkler opnås et grundlæggende indblik i it-servicens arkitektur og dermed et indblik i, hvordan den blandt andet teknisk er tilvejebragt, hvilket eksempelvis understøtter muligheden for at vurdere servicens genbrugspotentiale. Baseret på eksisterende modeller Både nationalt og internationalt har der gennem flere år været arbejdet på etablering af klassifikationer for beskrivelse af it-services. I arbejdet med etablering af denne første udgave af STORM har en række eksisterende modeller været anvendt som afsæt:

3 3 OIO EA-reolen, som er Videnskabsministeriets EA-rammeværk 2, der beskriver en overordnet struktur for de produkter, der leveres i et EAforløb. OIO EA-reolen er i STORM anvendt til afklaring af terminologi. Konkret omfatter STORM helt eller delvis følgende OIO EA leverancer i OIO EA-reolen: B1.1, Forretningsobjekter C2.1, Applikationskatalog C2.2, Applikation-Information map C2.4, Applikation-Proces map C3.1, Serviceoversigt C2.6, Integrationsstrategi og integration patterns C4.5, Teknologikatalog. FEA consolidated reference model document 3, som er en del af den amerikanske stats Federal Enterprise Architecture (FEA). Dokumentet indeholder en række specifikke referencemodeller, herunder performance reference model (PRM), business reference model (BRM), service component reference model (SRM), technical reference model (TRM) og data reference model (DRM). I relation til STORM er det primært SRM, TRM og DRM, der er anvendt som specifikke kilder. STORM er som nævnt et statsligt supplement til FORM. Denne første version er i vid udstrækning baseret på FORMs præsentation og grundstruktur. Afgrænsninger Det skal understreges, at STORM er opbygget efter et ideal, hvor alle it-services er komponentopbyggede. Det betyder, at ældre it-services kan være svære at klassificere entydigt i STORM, idet ældre it-services typisk vil indeholde elementer, der går på tværs af mange serviceområder på STORMs første niveau. Ligeledes kan der være specifikke it-servicetyper, eksempelvis indenfor sundhedsområdet, som i denne første udgave af STORM ikke direkte kan indplaceres i denne første klassifikation. Det skal herudover bemærkes, at STORM i denne første udgave ikke kan anvendes til modellering af it-services, kortlægning af typiske legacyporteføljer og alene i begrænset omfang kan anvendes til fx at belyse sammenhænge og afhængigheder mellem it-services

4 4 Første niveau i STORM I det første niveau af STORM beskrives it-servicen kort ud fra navn, formål, beskrivelse og adgangskanal. Derefter kategoriseres servicen under et primært it-service-område og en underliggende primær itservice-type. Bestanddelene i beskrivelserne og kategoriseringen vil blive beskrevet i det følgende. It-servicens navn Et kort og sigende navn på it-servicen skal angives her. Eksempel: Acadre ESDH-løsning. It-servicens formål Det overordnede formål, som it-servicen tjener, skal kort beskrives. Eksempel: Acadre er en elektronisk sags- og dokumenthåndteringsløsning, der giver brugeren adgang til alle arbejdsgange i ét overblik. Acadre integrerer med alle typer af fagsystemer.. It-servicens beskrivelse En kort og præcis beskrivelse af it-servicen gives, således at det er klart for udenforstående, hvilken slags service der er tale om. Eksempel: Acadre fremmer effektiviteten og fastholder information og viden i virksomheden ved at synliggøre sammenhængen mellem projekter, kundesager, dokumenter, oversigter, tegninger og multimedieklip. Adgangskanal Her beskrives, hvorledes interaktionen mellem it-servicen og dennes brugere foregår. Eksempler på adgangskanaler er webbrowser, mobile enheder, , proprietær klientsoftware. Eksempel: Acadre kan tilgås via en særlig klient, som kræver software installeret på den enkelte klient. It-service-områder og -typer Et it-service-område er en overordnet kategori, der beskriver det område eller de områder, en it-service skal operere inden for. It-service-typen er en detaljering af et it-service-område, der yderligere præciserer it-servicens funktionsområde. Der er i FEA defineret syv it-service-områder, som fremgår af Figur 2.

5 5 Figur 2: De syv it-service-områder med eksempler på it-services. It-service-områder Forretningsanalyse Procesautomatisering Forretningsstyring Digitale aktiver Borger- og virksomhedsservice Administration Support Eksempel på itservice: Eksempel på itservice : Eksempel på itservice : Eksempel på itservice : Eksempel på itservice : Eksempel på itservice : Eksempel på itservice : CRM Selvbetjening Processtyring Sagsstyring Risk management SCM Vidensdeling ESDH GIS CAD Datamining HR Økonomi Datawarehouse Søgning Adgangskontrol Kommunikation Antivirus It-servicen kategoriseres under et primært it-service-område. Hvis it-servicens anvendelse samtidig relaterer sig til et andet it-service-område, kan dette vælges som sekundært it-service-område. It-service-områderne er i FEA yderligere nedbrudt i it-service-typer, jf. Figur 3. Figur 3: It-service-områder nedbrudt i it-service-typer. It-service-områder Forretningsanalyse Procesautomatisering Forretningsstyring Digitale aktiver Borger- og virksomhedsservice Administration Support Relationsstyring Workflow Styring af processer Indholdsstyring Analyse og statistik Databehandling Sikkerhedsstyring Personalisering Routing and Scheduling Organizational management Dokument håndtering Visualisering Human resources Samarbejde Søgning Digital selvbetjening Investeringsstyring Vidensdeling Dataanalyse Økonomistyring Kommunikation Styring af aktiver Supply Chain Management Arkivering Ledelsesinformation Teknologiadministration Systemudvikling og integration Rapportering Formularstyring Ressource og personale planlægning I det følgende er de syv it-service-områder med tilhørende it-service-typer beskrevet yderligere. It-service-områderne og it-service-typerne er nummereret efter samme systematik som anvendt i den amerikanske service reference model (SRM).

6 6 Borger- og virksomhedsservice (5.1) Dette it-service-område er nedbrudt i tre it-service-typer, der dækker de itservices, der er direkte relateret til en borger eller virksomhed, forretningsinteraktion med borgeren eller virksomheden eller de borger- og virksomheds-drevne aktiviteter og funktioner. I SRM er navnet for it-serviceområdet Customer Services. Relationsstyring (701) Dækker it-services til planlægning og kontrol af aktiviteter mellem den offentlige sektor og en borger og virksomhed, før og efter en serviceydelse er tilbudt. I SRM er navnet for denne it-service-type Customer Relationship Management (CRM). Typisk vil der inden for denne it-service-type være tale om CRM-systemer (customer relationship management), altså borgerservicesystemer eller myndighedsspecifikke kontrolsystemer, eksempelvis skattekontrolsystemer mv. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 1. Tabel 1: Karakteristika for it-service-typen relationsstyring (CRM) Callcenterhåndtering Borger- og virksomhedsanalyser Salg og marketing Produktstyring Borger- og virksomhedsstyring Kontakt og profilvedligeholdelse Håndterer telefonservice til borgere og virksomheder. Giver mulighed for at gennemføre/analysere en brugerundersøgelse og muliggør ligeledes inddragelse af tredjeparts information, som vedrører myndighedens borgere og virksomheder. Understøtter kommunikation af muligheder for borger- eller virksomhedsvendt service og muliggør identifikation af nye borger- eller virksomhedsvendte behov. Muliggør styring af produkter og services. Understøtter levering af services eller produkter til borgere og virksomheder. Giver et bredt samlet syn på al kontakt med borgeren og virksomheden, inklusive telefonsamtaler, e- post, korrespondance og møder mv.

7 7 Styring og evaluering af partnere og forretningsforbindelser Borger og virksomheds tilbagemeldinger Spørgeundersøgelser Understøtter muligheden for at sikre et effektivt samarbejde mellem en myndighed og dens forretningspartnere, herunder i særlig grad deltagere i distributionskæder (fx distributionskanaler og partnere, grossister, agenter, mellemhandlere) og andre tredjeparter, som understøtter servicelevering til borgere og virksomheder. Dette omfatter også evaluering af forretningspartnere, hvis der er behov for dette. Indsamler, analyserer og håndterer kommentarer og tilbagemeldinger fra borgerne og virksomhederne. Indsamler nyttig information fra en myndigheds borgere og virksomheder. Personalisering (702) Dækker en borgers eller virksomheds muligheder for at tilpasse tilgængelige brugergrænseflader, herunder blandt andet måden hvorpå data vises. I SRM er navnet for denne it-service-type Customer Preferences. Typisk vil portaler, fx borger.dk, virk.dk, TastSelv, og en række øvrige systemer i den offentlige sektor have implementeret funktionalitet, som understøtter personalisering. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 2. Tabel 2: Karakteristika for it-service-typen personalisering Brugergrænsefladepersonalisering Abonnering Alarmer og notifikationer Brugerstyret tilpasning af en brugergrænseflade og den måde, data vises på. Tillader, at borgere og virksomheder tilmelder sig forum, distributionslister og postlister. Tillader, at borgere og virksomheder bliver kontaktet i forbindelse med et abonnement eller interesseangivelse for en service. Digital selvbetjening (703) It-services, der muliggør, at borgere og virksomheder proaktivt kan bede om assistance og service fra den offentlige sektor. I SRM kaldes it-service-typen Customer Initiated Assistance.

8 8 Typisk vil en lang række it-services, herunder særligt portaler som minsu, Tast- Selv, sundhed.dk og miljøportalen.dk, danne mulighed for interaktion mellem borger og virksomhed og myndigheden. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 3. Tabel 3: Karakteristika for it-service-typen digital selvbetjening Beregning Betaling Indberetning Indblik Klage Udbyder beregningsservices for borgere og virksomheder, fx relateret til SKAT. Tilbyder en elektronisk grænseflade til betaling for en given service til borgere og virksomheder. Tillader borgere og virksomheder at aflevere information som for eksempel anmeldelse og ansøgning. Tillader borgere og virksomheder indblik i et givent område. Tillader borgere og virksomheder at indgive en klage. Procesautomatisering (5.2) Dette it-service-område er nedbrudt i to it-service-typer, der repræsenterer services, der medvirker til at automatisere processer i en myndighed. I SRM kaldes it-serviceområdet Process Automation Services. Workflow (711) Dækker automatisk overvågning og håndtering af dokumenter. I SRM er navnet for denne t-service-type Tracking and Workflow. Flere it-services har workflowunderstøttelse indbygget som en del af funktionaliteten, specielt services inden for sagsstyring. Herudover findes der en række standardservices, som udbyder workflowstyring, eksempelvis workflowmanagere. Et eksempel kan være Opera fra KMD. Andre eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 4.

9 9 Tabel 4: Karakteristika for it-service-typen workflow Processporing Sagsstyring Konfliktløsning Tillader overvågning af aktiviteter inden for hele borgervendte processer. Styrer livscyklus for en bestemt sag eller anden undersøgelse inden for myndighedens rammer, herunder oprettelse, dirigering, sporing, overdragelse og lukning. Omfatter ligeledes samarbejde mellem myndigheder og sagsbehandlere. Understøtter løsning og konklusion på modstrid eller variation inden for forretningsprocessen. Routing and scheduling (712) Dækker it-services til automatisk dirigering, overdragelse og allokering af tid til en bestemt opgave eller hændelse. Eksempler på services, der ligger under denne itservice-type, findes i Tabel 5. Tabel 5: Karakteristika for it-service-typen routing and scheduling Indgående korrespondancestyring Udgående korrespondancestyring Styrer den eksternt initierede kommunikation mellem myndigheden og dens interessenter. Styrer den internt initierede kommunikation mellem myndigheden og dens interessenter. Forretningsstyring (5.3) Dette it-service-område er nedbrudt i fire it-service-typer, som repræsenterer de egenskaber og services, der er nødvendige for at styre programmer, projekter og planlægning af forretningsopgaver succesfuldt. I SRM kaldes itserviceområdet Business Management Services. Styring af processer (721) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter støtteaktiviteter for forretningsprocesser i en myndighed. I SRM er it-service-typens navn Management of Process. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis risk management-værktøjer og servicedeskværktøjer samt konfigurationsdatabaser (CMDB). Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 6.

10 10 Tabel 6: Karakteristika for it-service-typen styring af processer It-service-funktionalitet Ændringsstyring Konfigurationsstyring Kravstyring Program-/projektledelse Ledelse/politikstyring Kvalitetsstyring Understøtter processer relateret til opdateringer og ændringer af eksisterende dokumentation, software eller forretningsprocesser i en myndighed. Understøtter hardware- og softwaremiljøet samt dokumentation af dette. Understøtter indsamling, analyse og øvrig opfyldelse af de krav og basale behov, som en myndigheds aktiviteter afleder. Understøtter styring af en bestemt opgave/et bestemt projekt i en myndighed. Understøtter afgørelse af beslutninger, aktioner, forretningsregler og lignende forhold i en myndighed. Hjælper til med at bestemme det niveau for et produkt eller service, som tilfredsstiller et bestemt krav. Styring af forretningsregler Styrer de forretningsprocesser, som understøtter en myndighed og dens politikker. Risikostyring Understøtter identifikation af og sandsynlighed for, at risici opstår i forbindelse med opgaver, beslutninger eller langsigtede mål. Omfatter risikovurdering og imødegåelse. Organizational management (722) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter samarbejde og kommunikation internt i en myndighed. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis Microsoft SharePoint, IBM Lotus Notes eller egenudviklede systemer med lignende funktionalitet. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 7.

11 11 Tabel 7: Karakteristika for it-service-typen organizational management Samarbejdsværktøjer Understøtter, at flere brugere kan arbejde på relaterede opgaver. Investeringsstyring (723) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter de finansielle aktiver for en myndighed. I SRM er navnet for denne it-service-type Investment Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis dele af Navision. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, fremgår af Tabel 8. Tabel 8: Karakteristika for it-service-typen investeringsstyring Strategisk planlægning og styring Porteføljestyring Effektivitetsstyring Understøtter fastlæggelse af langsigtede mål. Understøtter administration af en gruppe af investeringer foretaget af en myndighed. Understøtter måling af effektiviteten af en myndigheds finansielle aktiver. Supply chain management (724) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter planlægning og kontrol af leverandører og den sekvens af funktioner, der skal til for at tilvejebringe, producere eller samle produkter fra fabrikant, grossist eller detailhandel til forbruger. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis SCM-systemer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, fremgår af Tabel 9.

12 12 Tabel 9: Karakteristika for it-service-typen supply chain management Indkøb Leverandørstyring Aktiv-/anlægsstyring Katalogstyring Ordrer/indkøb Faktura/rekvisition, sporing og godkendelse Onlineindkøbskurv Lager-/depotstyring Styring af returvarer Logistik og transport Understøtter ordreafgivelse og indkøb af produkter og services. Understøtter forsyning af varer og services samt analyse af omkostninger forbundet hermed. Sørger for balance mellem borger- og virksomhedsserviceniveau og aktiv-/anlægsinvesteringer. Understøtter katalog over tilgængelige produkter og services, som en myndighed tilbyder. Tillader afgivelse af ordre i forbindelse med indkøb. Understøtter identifikation af, hvor en forsendelse eller sending er i forretningsprocessen. Understøtter muligheden for placering af ordrer og varer i en onlineindkøbskurv. Understøtter styring af materialer i et depot, herunder materialerekvisition, pakning, mærkning og afsendelse. Indsamler, analyserer og håndterer returnering af produkter og serviceaflysninger. Sørger for effektiv fragt og transportstyring. Digitale aktiver (5.4) Dette it-service-område er nedbrudt i fire it-service-typer, som repræsenterer det sæt af egenskaber, der understøtter generering, styring og distribuering af intellektuel kapital og elektroniske medier på tværs af forretningen og den udvidede organisation. I SRM er navnet for it-serviceområdet Digital Asset Services. Indholdsstyring (731) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter lagring, vedligeholdelse og fremsøgning af dokumenter og information til et system eller website. I SRM er navnet for it-service-typen Content Management.

13 13 Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis content management-systemer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 10. Tabel 10: Karakteristika for it-service-typen indholdsstyring Indholdsfremstilling Indholdsreview og godkendelse Mærkning og aggregering Indholdspublicering og levering Imagestyring Tillader oprettelse af vejledninger, websites, cd-rom og andre interaktive programmer. Understøtter godkendelse af interaktive programmer. Understøtter mærkning af specifikt indhold inden for et større sæt af indholdsindsamling og opsummering. Tillader publicering af interaktive indhold. Kontroller og regulerer en myndigheds image og mærke. Dokumenthåndtering (732) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter opsamling og vedligeholdelse af en myndigheds dokumenter og filer. For en mere dybtgående beskrivelse henvises til IT- og Telestyrelsens Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet 4. I SRM er navnet for it-service-typen Document Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis ESDH-systemer som Acadre ESDH fra Traen. Eksempler på services, der ligger under denne itservice-type, findes i Tabel

14 14 Tabel 11: Karakteristika for it-service-typen dokument håndtering Dokumentscanning og OCR Dokumentreference Dokumentrevidering Bibliotek/lager Dokumentevaluering og godkendelse Dokumentkonvertering Indeksering Klassificering Understøtter indscanning af dokumenter. Understøtter omdirigering til andre dokumenter og øvrige informationer med relateret indhold. Understøtter versionering og editering af indhold og dokumenter. Understøtter lagring og arkivering af dokumenter. Understøtter editering og kommentering af dokumenter før frigivelse. Understøtter ændring af filer fra ét format til et andet. Understøtter hurtigt fremsøgning af dokumenter gennem en organiseret nummerstruktur. Understøtter klassificering af dokumenter. Vidensdeling (733) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter identificering, indsamling og transformering af dokumenter, rapporter og andre kilder til meningsfuld information. I SRM er navnet for it-service-typen Knowledge Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis vidensdelingssystemer samt content management-portaler, der eksempelvis publicere på intranet og andre steder grupper har adgang til. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 12.

15 15 Tabel 12: Karakteristika for it-service-typen vidensdeling Fremsøgning af information Informationsmapning/ taksonomi Deling af information Kategorisering Vidensbearbejdning Indsamling af viden Vidensdistribution og leverance Intelligente dokumenter Tillader adgang til data og information til brug for myndigheden og dens interessenter. Understøtter oprettelse og vedligeholdelse af forbindelser mellem dataentiteter, navnestandarder og katalogisering. Understøtter brug af dokumenter og data i et flerbrugermiljø til brug for en myndighed og dens interessenter. Tillader kategorisering af data og information i specifikke niveauer eller typer i forhold til myndigheden. Understøtter overførsel af viden fra personer til ekspertsystemer. Understøtter indsamling af data og information. Understøtter overførsel af viden til slutkunden (borger og virksomhed). Understøtter interaktion af information og procesregler mellem brugere af dokumentet (logik og brug af dokument er indlejret i selve dokumentet og er styret via dokumentparametre). Arkivering (734) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at lagre, beskytte, arkivere, klassificere og hente dokumenter og information. I SRM er navnet for itservice-typen Records Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er arkivsystemer, eksempelvis bi-bliotekssystemer samt dokumenthåndteringssystemer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 13.

16 16 Tabel 13: Karakteristika for it-service-typen arkivering Relationer og associationer Understøtter sammenhæng/relation mellem logiske data og informationssæt. Opgaveklassifikation Udfasning af dokumenter Digital rettighedsstyring Understøtter kategorisering af dokumenter og artefakter, både elektroniske og fysiske. Understøtter udløb eller aflysning af dokumenter og artefakter brugt af en myndighed eller dens interessenter. Understøtter krav og ejerskab af intellektuel kapital og artefakter tilhørende en myndighed. Forretningsanalyse (5.5) Dette it-service-område er nedbrudt i fem it-service-typer, der definerer det sæt af egenskaber, der understøtter udtræk, aggregering og præsentation af information til at støtte beslutningsanalyse og forretningsevaluering. I SRM er navnet for it-serviceområdet Business Analytical Services. Analyse og statistik (741) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at undersøge forretningsudfordringer, problemer og deres løsning. I SRM er navnet for itservice-typen Analysis and Statistics. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis SAS, SPSS eller business intelligence-værktøjer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 14. Tabel 14: Karakteristika for it-service-typen analyse og statistik Matematisk analyse Strukturmæssig analyse Understøtter matematisk analyse af sandsynlighedsmodeller for tilfældighedsfænomener, udvikling, undersøgelse validitet/reliabilitet mv. Understøtter brug af dataflow og datamodeldiagrammer til brug for systematisk analyse af data.

17 17 Radiologisk analyse Kriminalteknisk analyse Understøtter brug af stråling og røntgenteknologier til analyser og videnskabelige undersøgelser. Understøtter analyse af fysiske elementer ved brug af videnskab og teknologi til undersøgelsesmæssige og juridiske formål. Visualisering (742) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at konvertere data til grafisk udtryk eller billedformat. I SRM er navnet for it-service-typen Visualization. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis CAD-systemer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 15. Tabel 15: Karakteristika for it-service-typen visualisering Grafik/figurer Billedsprog Multimedia Understøtter præsentation af information i form af diagrammer og tabeller. Understøtter udarbejdelse af film og elektroniske billeder ud fra billeder eller papirmateriale. Understøtter repræsentation af information i mere end ét format og omfatter tekst, audio, grafik, animeret grafik og video. Kort/geospatial/højde/GPS Giver mulighed for at repræsentere positionsinformation gennem brug af attributter som højde, længde og breddegradskoordinater. CAD Understøtter design af produkter med computere. Dataanalyse (743) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter identifikationen af brugbar information fra data. I SRM er navnet for it-service-typen Knowledge Discovery. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis datamining. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 16. Tabel 16: Karakteristika for it-service-typen dataanalyse

18 18 Databehandling Modellering Simulering Tilbyder fremfinding af mønstre og sammenhænge i en stor mængde data. Tilbyder et fundament for udtræk eller organisering af relevante data til forudsigelser, mønstergenkendelse og udforskning. Udnytter modeller til at simulere rigtige processer. Ledelsesinformation (744) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at udtrække informationer til brug for beslutningsstøtte og information, der simulerer mulige fremtidige hændelser mv. I SRM er navnet for it-service-typen Business Intelligence. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis SAS, SPSS eller business intelligence-værktøjer. Eksempler på services, der ligger under denne itservice-type, findes i Tabel 17. Tabel 17: Karakteristika for it-service-typen ledelsesinformation Efterspørgselsudsigt/styring Støtter forudsigelser, eksempelvis i forhold til behov for allokering af ressourcer. Balanced scorecard Beslutningsstøtte og planlægning Understøtter analyse af både positive og negative påvirkninger relateret til en beslutning. Understøtter analyse af information og forudsigelse af påvirkninger af beslutninger, før de træffes. Rapportering (745) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at organisere data til nyttig information. I SRM er navnet for it-service-typen Reporting. Typiske systemer med en rapportgenerator tilknyttet er business intelligence-værktøjer, CASE-værktøjer og myndighedsudviklede it-services med rapportgeneratorer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 18. Tabel 18: Karakteristika for it-service-typen rapportering Ad hoc rapportering Understøtter dynamiske rapporter efter behov.

19 19 Standardrapporter Online Analytical Processing (OLAP) Understøtter brug af standardrapporter og skabeloner. Understøtter analyse af informationer, som er blevet opsummeret i flere dimensioner og hierarkier. Administration (5.6) Dette it-service-område er nedbrudt i seks it-service-typer, der definerer det sæt af egenskaber, der understøtter styring af organisatorisk planlægning og transaktionsbaserede funktioner. I SRM er navnet for it-serviceområdet Back Office Services. Databehandling (751) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter processering og generel administration af ustruktureret information. I SRM er navnet for denne it-service-type Data Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis datawarehousesystemer samt myndighedsudviklede systemer til databehandling. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 19.

20 20 Tabel 19: Karakteristika for it-service-typen databehandling Dataudveksling Datamart Datawarehouse Metadatamanagement Datarensning Udtræk og transformation Load og arkivering Datagenskabelse Dataklassificering Understøtter udveksling af information mellem flere forskellige systemer, herunder kvitteringsfunktionalitet. Understøtter en delmængde af et datawarehouse beregnet til en afdeling eller funktion inden for myndigheden. Understøtter arkivering og lagring af store datamængder, herunder samling af emneorienterede data, der blandt andet kan supportere ledelsesbeslutninger. Understøtter vedligeholdelse og administration af metadata (data, der beskriver data). Understøtter sletning af ukorrekte eller unødvendige tegn og data fra en datakilde. Understøtter manipulering og ændring af data. Understøtter populering af en datakilde med eksterne data. Understøtter genskabelse og stabilisering af et datasæt. Tillader klassificering af data. Human resources (752) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter rekruttering og ledelse af personale. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis HR-systemer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 20.

Den fællesoffentlige service- og teknologireferencemodel (STORM)

Den fællesoffentlige service- og teknologireferencemodel (STORM) Version 1.1, 10. juni 2010 Den fællesoffentlige service- og teknologireferencemodel (STORM) Introduktion I 2007 iværksatte Den Digitale Taskforce i samarbejde med en række statslige, regionale og kommunale

Læs mere

Arkitektur i kontekst - status på arbejdet med fællesoffentlige referencemodeller

Arkitektur i kontekst - status på arbejdet med fællesoffentlige referencemodeller 15. april 2010 Arkitektur i kontekst - status på arbejdet med fællesoffentlige referencemodeller Kristian Hjort-Madsen Chefarkitekt, Den Digitale Taskforce Arkitekturstyring er en del af dagsordenen Digitaliseringsstrategien

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í=

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= Referat, OIO-komitéens møde den 20. august, 2009 = oéñéê~íi= lfljhçãáí Éåë=UK=ã ÇÉ= ÇK=OMK=~ìÖìëíI=OMMV= Mødet afholdtes d. 20. august, 2009 fra kl. 13 i Direktionens mødelokale,

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer

Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Hvad er InfoPath? Et program i Microsoft Office System En desktop applikation Platformen for en ny generation af elektroniske formularer Office InfoPath 2007 kan hjælpe dig med at indsamle oplysninger

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

Styr på processerne med Business Intelligence

Styr på processerne med Business Intelligence Styr på processerne med Business Intelligence 26-10-2009 Kort om Bridgeconsulting A/S Introduktion til Business Intelligence (LIS) Kort om samarbejdet Traen Bridgeconsulting Den teknologiske platform En

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010. Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com

Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010. Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010 Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com Jesper Osgaard Microsoft josgaard@microsoft.com Introduktion Hostede IT-løsninger til

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Hvad er digitalisering Status på papirfri arbejdsgange ECM som næste skridt Konica Minolta og digitalisering 2 DIGITALISERING

Læs mere

Mdoc - dit fremtidige ESDH system

Mdoc - dit fremtidige ESDH system Mdoc - dit fremtidige ESDH system Dokumenthåndteringssystemet Mdoc samler alle organisationens dokumenter i ét system. Mdoc håndtere alle typer af dokumenter, e-mails, kontrakter, referater m.v. Samtidig

Læs mere

Microsoft Pinpoint Guide

Microsoft Pinpoint Guide Microsoft Pinpoint Guide Indhold: 01 Kom på Pinpoint Opret en ny profil Rediger din profil 02 Opret en annonce 03 Brug dit dashboard 04 Optimer din Pinpoint profil Kundevurderinger 05 Søgning på Pinpoint

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger

APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger TRENDS PÅ MARKEDET LOKALT ALENE GLOBALT SAMMEN STØRRELSE FART LOKALT bliver GLOBALT ALENE bliver til SAMMEN Fra STØRRELSE

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE

TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE TEKNISK IT-MILJØ AARHUS KOMMUNE SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Overordnet beskrivelse af it-anvendelse i Aarhus Kommune 3 Fælles systemer og tjenester 3 Fælles systemer og tjenester under driftsaftalen

Læs mere

SQL ny front-end

SQL ny front-end SQL 2016 - ny front-end Overblik De største nyheder i SQL Server 2016 finder vi på front-enden, hvor en helt ny og redesignet rapporteringsplatform i Reporting Services er den fremadrettede grundstamme

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Agenda. Kort om Docpoint a/s. Passer Lasernet ind i en moderne IT-arkitektur?

Agenda. Kort om Docpoint a/s. Passer Lasernet ind i en moderne IT-arkitektur? Docpoint 2 Agenda Kort om Docpoint a/s Passer Lasernet ind i en moderne IT-arkitektur? Eksempel 1 Lasernet hos et forsikringsselskab med fokus på hvordan man løbende øger værdien af platformen. Eksempel

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

UDSNIT 8. februar 2008

UDSNIT 8. februar 2008 UDSNIT 8. februar 2008 Dette udsnit indeholder indeholder en introduktion til hvad begrebet brugerstyring dækker over Kolofon: OIO Referencemodel for tværgående brugerstyring Dette baggrundsdokument kan

Læs mere

Mission - Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Mission - Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information. Agenda 1. Arbejdstilsynet 2. Baggrund for BI 3. Udvælgelsesproces 4. Implementering 5. Foreløbig anvendelse af Cognos 6. Det videre forløb 7. Demo 8. Mod rigtig BI!?! Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Enterprise Content Management med MOSS2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S

Enterprise Content Management med MOSS2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Enterprise Content Management med MOSS2007 Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Omkring denne session.. Hvad er ECM? Bruger du SharePoint til reel dokumenthåndtering? Foredragsholderen Uddannet civil

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

IT- og Arkitekturkonferencen 2009

IT- og Arkitekturkonferencen 2009 DIAS 1 IT- og Arkitekturkonferencen 2009 Rolf Sørensen, KMD A/S KORT OM KMD DIAS 2 _ Full it service provider - It til hele værdikæden: _Strategisk sparring, projektbeskrivelse og -ledelse, implementering,

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

System & Metode ApS præsenterer. En effektiv dokumentportal

System & Metode ApS præsenterer. En effektiv dokumentportal System & Metode ApS præsenterer En effektiv dokumentportal Den 7. september 2006 Velkommen Martin Hecht Olsen, Direktør System & Metode blev etableret i 1989 IBM Business Partner Salg direkte til kunde

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER

TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER TEAMSHARE ESDH VIDENDELING PROJEKTRUM EN STANDARDLØSNING FRA LECTOR BASERET PÅ MICROSOFTTEKNOLOGIER Lector er en dansk IT-virksomhed, som gennemfører udviklings og integrationsopgaver for kunder inden

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 1Oktober 2003 / JFA Om Codan Ca. 2000 medarbejdere i Danmark Moderselskabet er engelske Royal & Sun Alliance, som ejer 72% af aktierne Bruttopræmier i Danmark

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATIONS

UNIFIED COMMUNICATIONS UNIFIED COMMUNICATIONS Ilja Godau, Atea A/S ilja.godau@atea.dk Hvad er Unified Communications (UC)? Hvorfor er det interessant? Hvordan kan UC gavne min virksomhed? Hvad er UC egentlig? Et forsøg på en

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice.

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT Bilag C Guidelines for valg af it-teknologier I forbindelse med Budget12 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal have en platformsstrategi,

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: ET STÆRKT VALG TIL INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan giver kontormedarbejdere let adgang til at gemme dokumenter og distribuere kopier

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

Advanceret dokument- og sagshåndtering med SharePoint Server 2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S

Advanceret dokument- og sagshåndtering med SharePoint Server 2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Advanceret dokument- og sagshåndtering med SharePoint Server 2007 Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Omkring denne session.. Bruger du SharePoint til reel dokumenthåndtering? Bruger du SharePoint

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT AGENDA HVAD SKAL VI IGENNEM? FØR FROKOST Hvad er Enterprise Architecture (EA) Baggrunden for EA EA Rammeværk(er), den danske vinkel EFTER FROKOST Gennemgang af

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Hvorfor nye kommunikationsværktøjer? Hvad er Microsoft Unified Communications? Microsofts Unified Communications platform

Hvorfor nye kommunikationsværktøjer? Hvad er Microsoft Unified Communications? Microsofts Unified Communications platform Hvorfor nye kommunikationsværktøjer? Hvad er Microsoft Unified Communications? Microsofts Unified Communications platform Nyheder i den kommende version En lille quiz. En lille quiz. Hvor stor en del af

Læs mere

DGI og Microsoft xrm

DGI og Microsoft xrm DGI og Microsoft xrm DGI 1 landsforening 16 landsdelsforeninger 350 ansatte 5.400 idrætsforeninger 90.000 frivillige 1,4 mil. medlemmer Strategi DGIs vision Den foretrukne samarbejdspartner for idrætsforeningen

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 INDLÆG 02 DYNAMICS NAV Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 Peter G. Tranders 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Peter G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Systematisk Innovation med Enterprise Arkitektur

Systematisk Innovation med Enterprise Arkitektur Systematisk Innovation med Enterprise September 2010 version 1.2 Allan Bo Rasmussen Partner, EA Fellows allan@eafellows.com EA Fellows Enterprise Architecture Professionals En tur i helikopteren Privatliv

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere