Den fællesoffentlige service- og teknologireferencemodel (STORM)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fællesoffentlige service- og teknologireferencemodel (STORM)"

Transkript

1 Version 1.1, 10. juni 2010 Den fællesoffentlige service- og teknologireferencemodel (STORM) Introduktion I 2007 iværksatte Den Digitale Taskforce i samarbejde med en række statslige, regionale og kommunale aktører arbejdet med etablering af en fællesoffentlig forretningsreferencemodel (FORM) 1. Arbejdet resulterede i et fælles opgavekatalog over de offentlige ydelser til borgere og virksomheder i den offentlige sektor, som i dag anvendes til en række forskelligartede formål i den offentlige sektor. Som en fortsættelse af arbejdet med FORM er det blevet besluttet at etablere en serviceog teknologireferencemodel (STORM) for at opnå en fællesoffentlig klassifikation for beskrivelse af it-services. STORM er således en selvstændig referencemodel, der er udarbejdet som et supplement til FORM. I dette dokument beskrives version 1.1 af STORM, som kan anvendes til en overordnet klassifikation og beskrivelse af it-services. STORMs anvendelsesområde vil blive udvidet i kommende versioner. En offentlig klassifikation for it-services En it-service er en it-applikation, en it-platform eller en it-komponent, som understøtter et eller flere opgaveområder i FORM. På it-domænet kan STORM anvendes til konsistent at klassificere og beskrive it-services, så specifikke egenskaber ved den enkelte it-service fremgår, herunder blandt andet hvilket teknisk fundament it-services er baseret på. Ved at supplere FORM med en selvstændig service- og teknologireferencemodel bliver det dermed muligt at skabe et samlet overblik over, hvilke it-services der understøtter service- og opgaveområder i den offentlige sektor, og dermed etablere et overblik over den samlede digitalisering. Et overblik over digitalisering i den offentlige sektor giver bedre muligheder for effektivt at styre den samlede offentlige it-service-portefølje. Eksempelvis vil overblikket være medvirkende til at sikre, at kommende it-initiativer ikke utilsigtet digitaliserer forretningsområder, der allerede er digitaliseret i andre sammenhænge. STORM vil dermed blandt andet medvirke til genbrug af allerede eksisterende itservices. FORM og STORM udgør derfor ét effektivt styringsværktøj for den offentlige sektor, der harmonerer med digitaliseringsstrategiens ( ) målsætninger om fælles it-udvikling. STORM giver herudover som enkeltstående model mulighed for at beskrive og sammenligne offentlige it-services i forhold til specifikke komponenter inden for henholdsvis informations-, integrations- og teknologiarkitektur. Detaljeret arkitekturviden kan blandt andet medvirke til at skabe overblik over udbredelse af visse produkter og dermed danne grundlag for eventuel standardisering. Modellen vil ligeledes af enkeltmyndigheder kunne anvendes som ramme til dokumentering af it-services, eksempelvis som supplement til Videnskabsministeriets OIO EA-reol. 1

2 2 Bestanddele STORM er baseret på en model i to niveauer, som it-services kan klassificeres og beskrives efter (jf. Figur 1). På modellens første niveau beskrives it-servicen ud fra navn, formål, beskrivelse og adgangskanal således, der gives overblik over itservicens anvendelsesområde. En it-service kategoriseres under et it-serviceområde. Figur 1: Illustration af niveauer i STORM Opgaveområde Proces It-service Procestrin Digitaliserer Beskrives/kategoriseres ud fra Navn Formål It-service-område Adgangskanal Beskriver/anvender STORM FORM Information Integration Teknologi På modellens andet niveau beskrives it-servicen ud fra tre arkitekturvinkler: information, integration og teknologi. Ved at beskrive it-servicen ud fra disse arkitekturvinkler opnås et grundlæggende indblik i it-servicens arkitektur og dermed et indblik i, hvordan den blandt andet teknisk er tilvejebragt, hvilket eksempelvis understøtter muligheden for at vurdere servicens genbrugspotentiale. Baseret på eksisterende modeller Både nationalt og internationalt har der gennem flere år været arbejdet på etablering af klassifikationer for beskrivelse af it-services. I arbejdet med etablering af STORM har en række eksisterende modeller været anvendt som afsæt:

3 3 OIO EA-reolen, som er Videnskabsministeriets EA-rammeværk 2, der beskriver en overordnet struktur for de produkter, der leveres i et EAforløb. OIO EA-reolen er i STORM anvendt til afklaring af terminologi. Konkret omfatter STORM helt eller delvis følgende OIO EA leverancer i OIO EA-reolen: B1.1, Forretningsobjekter C2.1, Applikationskatalog C2.2, Applikation-Information map C2.4, Applikation-Proces map C3.1, Serviceoversigt C2.6, Integrationsstrategi og integration patterns C4.5, Teknologikatalog. FEA consolidated reference model document 3, som er en del af den amerikanske stats Federal Enterprise Architecture (FEA). Dokumentet indeholder en række specifikke referencemodeller, herunder performance reference model (PRM), business reference model (BRM), service component reference model (SRM), technical reference model (TRM) og data reference model (DRM). I relation til STORM er det primært SRM, TRM og DRM, der er anvendt som specifikke kilder. STORM er som nævnt et supplement til FORM og er i vid udstrækning baseret på FORMs præsentation og grundstruktur. Afgrænsninger Det skal understreges, at STORM er opbygget efter et ideal, hvor alle it-services er komponentopbyggede. Det betyder, at ældre it-services kan være svære at klassificere entydigt i STORM, idet ældre it-services typisk vil indeholde elementer, der går på tværs af mange serviceområder på STORMs første niveau. Ligeledes kan der være specifikke it-servicetyper, eksempelvis indenfor sundhedsområdet, som i denne udgave af STORM endnu ikke direkte kan indplaceres i denne første klassifikation. Det skal herudover bemærkes, at STORM i denne udgave endnu ikke kan anvendes til modellering af it-services, kortlægning af typiske legacyporteføljer og alene i begrænset omfang kan anvendes til fx at belyse sammenhænge og afhængigheder mellem it-services

4 4 Første niveau i STORM I det første niveau af STORM beskrives it-servicen kort ud fra navn, formål, beskrivelse og adgangskanal. Derefter kategoriseres servicen under et primært it-service-område og en underliggende primær itservice-type. Bestanddelene i beskrivelserne og kategoriseringen vil blive beskrevet i det følgende. It-servicens navn Et kort og sigende navn på it-servicen skal angives her. Eksempel: Acadre ESDH-løsning. It-servicens formål Det overordnede formål, som it-servicen tjener, skal kort beskrives. Eksempel: Acadre er en elektronisk sags- og dokumenthåndteringsløsning, der giver brugeren adgang til alle arbejdsgange i ét overblik. Acadre integrerer med alle typer af fagsystemer. It-servicens beskrivelse En kort og præcis beskrivelse af it-servicen gives, således at det er klart for udenforstående, hvilken slags service der er tale om. Eksempel: Acadre fremmer effektiviteten og fastholder information og viden i virksomheden ved at synliggøre sammenhængen mellem projekter, kundesager, dokumenter, oversigter, tegninger og multimedieklip. Adgangskanal Her beskrives, hvorledes interaktionen mellem it-servicen og dennes brugere foregår. Eksempler på adgangskanaler er webbrowser, mobile enheder, , proprietær klientsoftware. Eksempel: Acadre kan tilgås via en særlig klient, som kræver software installeret på den enkelte klient. It-service service-områder og -typer Et it-service-område er en overordnet kategori, der beskriver det område eller de områder, en it-service skal operere inden for. It-service-typen er en detaljering af et it-service-område, der yderligere præciserer it-servicens funktionsområde. Der er i FEA defineret syv it-service-områder, som fremgår af Figur 2.

5 5 Figur 2: De syv it-service-områder med eksempler på it-services. It-servicen kategoriseres under et primært it-service-område. Hvis it-servicens anvendelse samtidig relaterer sig til et andet it-service-område, kan dette vælges som sekundært it-service-område. It-service-områderne er i FEA yderligere nedbrudt i it-service-typer, jf. Figur 3. Figur 3: It-service-områder nedbrudt i it-service-typer. I det følgende er de syv it-service-områder med tilhørende it-service-typer beskrevet yderligere. It-service-områderne og it-service-typerne er nummereret efter samme systematik som anvendt i den amerikanske service reference model (SRM).

6 6 Borger- og virksomhedsservice (5.1) Dette it-service-område er nedbrudt i tre it-service-typer, der dækker de itservices, der er direkte relateret til en borger eller virksomhed, forretningsinteraktion med borgeren eller virksomheden eller de borger- og virksomheds-drevne aktiviteter og funktioner. I SRM er navnet for it-serviceområdet Customer Services. Relationsstyring (701) Dækker it-services til planlægning og kontrol af aktiviteter mellem den offentlige sektor og en borger og virksomhed, før og efter en serviceydelse er tilbudt. I SRM er navnet for denne it-service-type Customer Relationship Management (CRM). Typisk vil der inden for denne it-service-type være tale om CRM-systemer (customer relationship management), altså borgerservicesystemer eller myndighedsspecifikke kontrolsystemer, eksempelvis skattekontrolsystemer mv. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 1. Tabel 1: Karakteristika for it-service-typen relationsstyring (CRM) Callcenterhåndtering Borger- og virksomhedsanalyser Salg og marketing Produktstyring Borger- og virksomhedsstyring Kontakt og profilvedligeholdelse Håndterer telefonservice til borgere og virksomheder. Giver mulighed for at gennemføre/analysere en brugerundersøgelse og muliggør ligeledes inddragelse af tredjeparts information, som vedrører myndighedens borgere og virksomheder. Understøtter kommunikation af muligheder for borger- eller virksomhedsvendt service og muliggør identifikation af nye borger- eller virksomhedsvendte behov. Muliggør styring af produkter og services. Understøtter levering af services eller produkter til borgere og virksomheder. Giver et bredt samlet syn på al kontakt med borgeren og virksomheden, inklusive telefonsamtaler, e- post, korrespondance og møder mv.

7 7 Styring og evaluering af partnere og forretningsforbindelser Borger og virksomheds tilbagemeldinger Spørgeundersøgelser Understøtter muligheden for at sikre et effektivt samarbejde mellem en myndighed og dens forretningspartnere, herunder i særlig grad deltagere i distributionskæder (fx distributionskanaler og partnere, grossister, agenter, mellemhandlere) og andre tredjeparter, som understøtter servicelevering til borgere og virksomheder. Dette omfatter også evaluering af forretningspartnere, hvis der er behov for dette. Indsamler, analyserer og håndterer kommentarer og tilbagemeldinger fra borgerne og virksomhederne. Indsamler nyttig information fra en myndigheds borgere og virksomheder. Personalisering (702) Dækker en borgers eller virksomheds muligheder for at tilpasse tilgængelige brugergrænseflader, herunder blandt andet måden hvorpå data vises. I SRM er navnet for denne it-service-type Customer Preferences. Typisk vil portaler, fx borger.dk, virk.dk, TastSelv, og en række øvrige systemer i den offentlige sektor have implementeret funktionalitet, som understøtter personalisering. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 2. Tabel 2: Karakteristika for it-service-typen personalisering Brugergrænsefladepersonalisering Abonnering Alarmer og notifikationer Brugerstyret tilpasning af en brugergrænseflade og den måde, data vises på. Tillader, at borgere og virksomheder tilmelder sig forum, distributionslister og postlister. Tillader, at borgere og virksomheder bliver kontaktet i forbindelse med et abonnement eller interesseangivelse for en service. Digital selvbetjening (703) It-services, der muliggør, at borgere og virksomheder proaktivt kan bede om assistance og service fra den offentlige sektor. I SRM kaldes it-service-typen Customer Initiated Assistance.

8 8 Typisk vil en lang række it-services, herunder særligt portaler som minsu, Tast- Selv, sundhed.dk og miljøportalen.dk, danne mulighed for interaktion mellem borger og virksomhed og myndigheden. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 3. Tabel 3: Karakteristika for it-service-typen digital selvbetjening Beregning Betaling Indberetning Indblik Klage Udbyder beregningsservices for borgere og virksomheder, fx relateret til SKAT. Tilbyder en elektronisk grænseflade til betaling for en given service til borgere og virksomheder. Tillader borgere og virksomheder at aflevere information som for eksempel anmeldelse og ansøgning. Tillader borgere og virksomheder indblik i et givent område. Tillader borgere og virksomheder at indgive en klage. Procesautomatisering (5.2) Dette it-service-område er nedbrudt i to it-service-typer, der repræsenterer services, der medvirker til at automatisere processer i en myndighed. I SRM kaldes it-serviceområdet Process Automation Services. Workflow (711) Dækker automatisk overvågning og håndtering af dokumenter. I SRM er navnet for denne t-service-type Tracking and Workflow. Flere it-services har workflowunderstøttelse indbygget som en del af funktionaliteten, specielt services inden for sagsstyring. Herudover findes der en række standardservices, som udbyder workflowstyring, eksempelvis workflowmanagere. Et eksempel kan være Opera fra KMD. Andre eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 4.

9 9 Tabel 4: Karakteristika for it-service-typen workflow Processporing Sagsstyring Konfliktløsning Tillader overvågning af aktiviteter inden for hele borgervendte processer. Styrer livscyklus for en bestemt sag eller anden undersøgelse inden for myndighedens rammer, herunder oprettelse, dirigering, sporing, overdragelse og lukning. Omfatter ligeledes samarbejde mellem myndigheder og sagsbehandlere. Understøtter løsning og konklusion på modstrid eller variation inden for forretningsprocessen. Routing and scheduling (712) Dækker it-services til automatisk dirigering, overdragelse og allokering af tid til en bestemt opgave eller hændelse. Eksempler på services, der ligger under denne itservice-type, findes i Tabel 5. Tabel 5: Karakteristika for it-service-typen routing and scheduling Indgående korrespondancestyring Udgående korrespondancestyring Styrer den eksternt initierede kommunikation mellem myndigheden og dens interessenter. Styrer den internt initierede kommunikation mellem myndigheden og dens interessenter. Forretningsstyring (5.3) Dette it-service-område er nedbrudt i fire it-service-typer, som repræsenterer de egenskaber og services, der er nødvendige for at styre programmer, projekter og planlægning af forretningsopgaver succesfuldt. I SRM kaldes itserviceområdet Business Management Services. Styring af processer (721) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter støtteaktiviteter for forretningsprocesser i en myndighed. I SRM er it-service-typens navn Management of Process.

10 10 Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis risk management-værktøjer og servicedeskværktøjer samt konfigurationsdatabaser (CMDB). Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 6. Tabel 6: Karakteristika for it-service-typen styring af processer It-service-funktionalitet Ændringsstyring Konfigurationsstyring Kravstyring Program-/projektledelse Ledelse/politikstyring Kvalitetsstyring Understøtter processer relateret til opdateringer og ændringer af eksisterende dokumentation, software eller forretningsprocesser i en myndighed. Understøtter hardware- og softwaremiljøet samt dokumentation af dette. Understøtter indsamling, analyse og øvrig opfyldelse af de krav og basale behov, som en myndigheds aktiviteter afleder. Understøtter styring af en bestemt opgave/et bestemt projekt i en myndighed. Understøtter afgørelse af beslutninger, aktioner, forretningsregler og lignende forhold i en myndighed. Hjælper til med at bestemme det niveau for et produkt eller service, som tilfredsstiller et bestemt krav. Styring af forretningsregler Styrer de forretningsprocesser, som understøtter en myndighed og dens politikker. Risikostyring Understøtter identifikation af og sandsynlighed for, at risici opstår i forbindelse med opgaver, beslutninger eller langsigtede mål. Omfatter risikovurdering og imødegåelse. Organizational management (722) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter samarbejde og kommunikation internt i en myndighed. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis Microsoft SharePoint, IBM Lotus Notes eller egenudviklede systemer med lignende funktionalitet. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 7.

11 11 Tabel 7: Karakteristika for it-service-typen organizational management Samarbejdsværktøjer Understøtter, at flere brugere kan arbejde på relaterede opgaver. Digitale aktiver (5.4) Dette it-service-område er nedbrudt i fire it-service-typer, som repræsenterer det sæt af egenskaber, der understøtter generering, styring og distribuering af intellektuel kapital og elektroniske medier på tværs af forretningen og den udvidede organisation. I SRM er navnet for it-serviceområdet Digital Asset Services. Indholdsstyring (731) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter lagring, vedligeholdelse og fremsøgning af dokumenter og information til et system eller website. I SRM er navnet for it-service-typen Content Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis content management-systemer. Eksempler på services, der ligger under denne itservice-type, findes i Tabel 8. Tabel 8: Karakteristika for it-service-typen indholdsstyring Indholdsfremstilling Indholdsreview og godkendelse Mærkning og aggregering Indholdspublicering og levering Imagestyring Tillader oprettelse af vejledninger, websites, cd-rom og andre interaktive programmer. Understøtter godkendelse af interaktive programmer. Understøtter mærkning af specifikt indhold inden for et større sæt af indholdsindsamling og opsummering. Tillader publicering af interaktive indhold. Kontroller og regulerer en myndigheds image og mærke.

12 12 Dokumenthåndtering (732) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter opsamling og vedligeholdelse af en myndigheds dokumenter og filer. For en mere dybtgående beskrivelse henvises til IT- og Telestyrelsens Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet 4. I SRM er navnet for it-service-typen Document Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis ESDH-systemer som Acadre ESDH fra Traen. Eksempler på services, der ligger under denne itservice-type, findes i Tabel 9. Tabel 9: Karakteristika for it-service-typen dokument håndtering Dokumentscanning og OCR Dokumentreference Dokumentrevidering Bibliotek/lager Dokumentevaluering og godkendelse Dokumentkonvertering Indeksering Klassificering Understøtter indscanning af dokumenter. Understøtter omdirigering til andre dokumenter og øvrige informationer med relateret indhold. Understøtter versionering og editering af indhold og dokumenter. Understøtter lagring og arkivering af dokumenter. Understøtter editering og kommentering af dokumenter før frigivelse. Understøtter ændring af filer fra ét format til et andet. Understøtter hurtigt fremsøgning af dokumenter gennem en organiseret nummerstruktur. Understøtter klassificering af dokumenter. Vidensdeling (733) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter identificering, indsamling og transformering af dokumenter, rapporter og andre kilder til meningsfuld information. I SRM er navnet for it-service-typen Knowledge Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis vidensdelingssystemer samt content management-portaler, der eksempelvis publicere på intra- 4

13 13 net og andre steder grupper har adgang til. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 10. Tabel 10: Karakteristika for it-service-typen vidensdeling Fremsøgning af information Informationsmapning/ taksonomi Deling af information Kategorisering Vidensbearbejdning Indsamling af viden Vidensdistribution og leverance Intelligente dokumenter Tillader adgang til data og information til brug for myndigheden og dens interessenter. Understøtter oprettelse og vedligeholdelse af forbindelser mellem dataentiteter, navnestandarder og katalogisering. Understøtter brug af dokumenter og data i et flerbrugermiljø til brug for en myndighed og dens interessenter. Tillader kategorisering af data og information i specifikke niveauer eller typer i forhold til myndigheden. Understøtter overførsel af viden fra personer til ekspertsystemer. Understøtter indsamling af data og information. Understøtter overførsel af viden til slutkunden (borger og virksomhed). Understøtter interaktion af information og procesregler mellem brugere af dokumentet (logik og brug af dokument er indlejret i selve dokumentet og er styret via dokumentparametre). Arkivering (734) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at lagre, beskytte, arkivere, klassificere og hente dokumenter og information. I SRM er navnet for itservice-typen Records Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er arkivsystemer, eksempelvis bi-bliotekssystemer samt dokumenthåndteringssystemer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 11.

14 14 Tabel 11: Karakteristika for it-service-typen arkivering Relationer og associationer Understøtter sammenhæng/relation mellem logiske data og informationssæt. Opgaveklassifikation Udfasning af dokumenter Digital rettighedsstyring Understøtter kategorisering af dokumenter og artefakter, både elektroniske og fysiske. Understøtter udløb eller aflysning af dokumenter og artefakter brugt af en myndighed eller dens interessenter. Understøtter krav og ejerskab af intellektuel kapital og artefakter tilhørende en myndighed. Forretningsanalyse (5.5) Dette it-service-område er nedbrudt i fem it-service-typer, der definerer det sæt af egenskaber, der understøtter udtræk, aggregering og præsentation af information til at støtte beslutningsanalyse og forretningsevaluering. I SRM er navnet for it-serviceområdet Business Analytical Services. Analyse og statistik (741) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at undersøge forretningsudfordringer, problemer og deres løsning. I SRM er navnet for itservice-typen Analysis and Statistics. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis SAS, SPSS eller business intelligence-værktøjer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 12.

15 15 Tabel 12: Karakteristika for it-service-typen analyse og statistik Matematisk analyse Strukturmæssig analyse Radiologisk analyse Kriminalteknisk analyse Understøtter matematisk analyse af sandsynlighedsmodeller for tilfældighedsfænomener, udvikling, undersøgelse validitet/reliabilitet mv. Understøtter brug af dataflow og datamodeldiagrammer til brug for systematisk analyse af data. Understøtter brug af stråling og røntgenteknologier til analyser og videnskabelige undersøgelser. Understøtter analyse af fysiske elementer ved brug af videnskab og teknologi til undersøgelsesmæssige og juridiske formål. Visualisering (742) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at konvertere data til grafisk udtryk eller billedformat. I SRM er navnet for it-service-typen Visualization. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis CAD-systemer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 13. Tabel 13: Karakteristika for it-service-typen visualisering Grafik/figurer Billedsprog Multimedia Understøtter præsentation af information i form af diagrammer og tabeller. Understøtter udarbejdelse af film og elektroniske billeder ud fra billeder eller papirmateriale. Understøtter repræsentation af information i mere end ét format og omfatter tekst, audio, grafik, animeret grafik og video. Kort/geospatial/højde/GPS Giver mulighed for at repræsentere positionsinformation gennem brug af attributter som højde, længde og breddegradskoordinater. CAD Understøtter design af produkter med computere.

16 16 Dataanalyse (743) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter identifikationen af brugbar information fra data. I SRM er navnet for it-service-typen Knowledge Discovery. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis datamining. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 14. Tabel 14: Karakteristika for it-service-typen dataanalyse Databehandling Modellering Simulering Tilbyder fremfinding af mønstre og sammenhænge i en stor mængde data. Tilbyder et fundament for udtræk eller organisering af relevante data til forudsigelser, mønstergenkendelse og udforskning. Udnytter modeller til at simulere rigtige processer. Ledelsesinformation (744) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at udtrække informationer til brug for beslutningsstøtte og information, der simulerer mulige fremtidige hændelser mv. I SRM er navnet for it-service-typen Business Intelligence. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis SAS, SPSS eller business intelligence-værktøjer. Eksempler på services, der ligger under denne itservice-type, findes i Tabel 15. Tabel 15: Karakteristika for it-service-typen ledelsesinformation Efterspørgselsudsigt/styring Støtter forudsigelser, eksempelvis i forhold til behov for allokering af ressourcer. Balanced scorecard Beslutningsstøtte og planlægning Understøtter analyse af både positive og negative påvirkninger relateret til en beslutning. Understøtter analyse af information og forudsigelse af påvirkninger af beslutninger, før de træffes. Rapportering (745) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at organisere data til nyttig information. I SRM er navnet for it-service-typen Reporting.

17 17 Typiske systemer med en rapportgenerator tilknyttet er business intelligence-værktøjer, CASE-værktøjer og myndighedsudviklede it-services med rapportgeneratorer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 16. Tabel 16: Karakteristika for it-service-typen rapportering Ad hoc rapportering Standardrapporter Online Analytical Processing (OLAP) Understøtter dynamiske rapporter efter behov. Understøtter brug af standardrapporter og skabeloner. Understøtter analyse af informationer, som er blevet opsummeret i flere dimensioner og hierarkier. Administration (5.6) Dette it-service-område er nedbrudt i seks it-service-typer, der definerer det sæt af egenskaber, der understøtter styring af organisatorisk planlægning og transaktionsbaserede funktioner. I SRM er navnet for it-serviceområdet Back Office Services. Databehandling (751) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter processering og generel administration af ustruktureret information. I SRM er navnet for denne it-service-type Data Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis datawarehousesystemer samt myndighedsudviklede systemer til databehandling. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 17.

18 18 Tabel 17: Karakteristika for it-service-typen databehandling Dataudveksling Datamart Datawarehouse Metadatamanagement Datarensning Udtræk og transformation Load og arkivering Datagenskabelse Dataklassificering Understøtter udveksling af information mellem flere forskellige systemer, herunder kvitteringsfunktionalitet. Understøtter en delmængde af et datawarehouse beregnet til en afdeling eller funktion inden for myndigheden. Understøtter arkivering og lagring af store datamængder, herunder samling af emneorienterede data, der blandt andet kan supportere ledelsesbeslutninger. Understøtter vedligeholdelse og administration af metadata (data, der beskriver data). Understøtter sletning af ukorrekte eller unødvendige tegn og data fra en datakilde. Understøtter manipulering og ændring af data. Understøtter populering af en datakilde med eksterne data. Understøtter genskabelse og stabilisering af et datasæt. Tillader klassificering af data.

19 19 Support (5.7) Dette it-service-område er nedbrudt i seks it-service-typer, som definerer det sæt af tværgående egenskaber, der kan benyttes uafhængigt af service, domæne, mål og/eller mission. I SRM er navnet for it-serviceområdet Support Services. Sikkerhedsstyring (761) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter beskyttelse af en myndigheds informationssystemer. I SRM er navnet for it-service-typen Security Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis adgangskontrolsystemer og antivirussystemer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 18.

20 20 Tabel 18: Karakteristika for it-service-typen sikkerhedsstyring Identifikation og validering Understøtter anskaffelse af information om de parter, der forsøger at logge på et system eller applikation, til sikkerhedsformål og til validering af disse brugere. Adgangskontrol Kryptering Digital signatur Understøtter styring af rettigheder til at logge på en computer, applikation, service eller netværk. Inkluderer brugerhåndtering og rolle- /privilegiumsstyring. Understøtter brug og styring af kodede meddelelser, inklusive krypterings- og dekrypteringsprocesser, for at sikre fortrolighed og dataintegritet. Brug og styring af elektronisk signatur til at understøtte validering og dataintegritet. Inkluderer public key infrastructure (PKI). Indtrængningsforebyggelse Udfører penetrationstest og andre målinger for at forebygge uautoriseret adgang til offentlige informationssystemer. Indtrængningsopdagelse Hændelsesreaktion Revisionsspor og analyse Virusbeskyttelse Understøtter opdagelse af uautoriseret adgang til offentlige informationssystemer. Tilbyder proaktiv reaktion og afhjælpning af sikkerhedshændelse, som har tilladt uautoriseret adgang til offentligt informationssystem. Understøtter identifikation og overvågning af aktiviteter inden for en applikation, et system eller netværk. Tilbyder antivirusservice for at forebygge, opdage og afhjælpe inficering af offentlige computere. Samarbejde (762) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter simultan kommunikation og deling af indhold, kalender, beskeder og ideer inden for en myndighed. I SRM er navnet for t-service-typen Collaboration.

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS objektmodel 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS rummer en række objekter som forholder sig til hinanden. Dette dokument beskriver disse objekter og deres relationer ved hjælp af rammearkitekturens

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner

IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner IT-anvendelse i de administrative jobfunktioner - Udviklingstendenser i den administrative faglighed og nye krav til kontoruddannelsen Center for Arbejdsliv Uddannelsesnævnet Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere