Den fællesoffentlige service- og teknologireferencemodel (STORM)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fællesoffentlige service- og teknologireferencemodel (STORM)"

Transkript

1 Version 1.1, 10. juni 2010 Den fællesoffentlige service- og teknologireferencemodel (STORM) Introduktion I 2007 iværksatte Den Digitale Taskforce i samarbejde med en række statslige, regionale og kommunale aktører arbejdet med etablering af en fællesoffentlig forretningsreferencemodel (FORM) 1. Arbejdet resulterede i et fælles opgavekatalog over de offentlige ydelser til borgere og virksomheder i den offentlige sektor, som i dag anvendes til en række forskelligartede formål i den offentlige sektor. Som en fortsættelse af arbejdet med FORM er det blevet besluttet at etablere en serviceog teknologireferencemodel (STORM) for at opnå en fællesoffentlig klassifikation for beskrivelse af it-services. STORM er således en selvstændig referencemodel, der er udarbejdet som et supplement til FORM. I dette dokument beskrives version 1.1 af STORM, som kan anvendes til en overordnet klassifikation og beskrivelse af it-services. STORMs anvendelsesområde vil blive udvidet i kommende versioner. En offentlig klassifikation for it-services En it-service er en it-applikation, en it-platform eller en it-komponent, som understøtter et eller flere opgaveområder i FORM. På it-domænet kan STORM anvendes til konsistent at klassificere og beskrive it-services, så specifikke egenskaber ved den enkelte it-service fremgår, herunder blandt andet hvilket teknisk fundament it-services er baseret på. Ved at supplere FORM med en selvstændig service- og teknologireferencemodel bliver det dermed muligt at skabe et samlet overblik over, hvilke it-services der understøtter service- og opgaveområder i den offentlige sektor, og dermed etablere et overblik over den samlede digitalisering. Et overblik over digitalisering i den offentlige sektor giver bedre muligheder for effektivt at styre den samlede offentlige it-service-portefølje. Eksempelvis vil overblikket være medvirkende til at sikre, at kommende it-initiativer ikke utilsigtet digitaliserer forretningsområder, der allerede er digitaliseret i andre sammenhænge. STORM vil dermed blandt andet medvirke til genbrug af allerede eksisterende itservices. FORM og STORM udgør derfor ét effektivt styringsværktøj for den offentlige sektor, der harmonerer med digitaliseringsstrategiens ( ) målsætninger om fælles it-udvikling. STORM giver herudover som enkeltstående model mulighed for at beskrive og sammenligne offentlige it-services i forhold til specifikke komponenter inden for henholdsvis informations-, integrations- og teknologiarkitektur. Detaljeret arkitekturviden kan blandt andet medvirke til at skabe overblik over udbredelse af visse produkter og dermed danne grundlag for eventuel standardisering. Modellen vil ligeledes af enkeltmyndigheder kunne anvendes som ramme til dokumentering af it-services, eksempelvis som supplement til Videnskabsministeriets OIO EA-reol. 1

2 2 Bestanddele STORM er baseret på en model i to niveauer, som it-services kan klassificeres og beskrives efter (jf. Figur 1). På modellens første niveau beskrives it-servicen ud fra navn, formål, beskrivelse og adgangskanal således, der gives overblik over itservicens anvendelsesområde. En it-service kategoriseres under et it-serviceområde. Figur 1: Illustration af niveauer i STORM Opgaveområde Proces It-service Procestrin Digitaliserer Beskrives/kategoriseres ud fra Navn Formål It-service-område Adgangskanal Beskriver/anvender STORM FORM Information Integration Teknologi På modellens andet niveau beskrives it-servicen ud fra tre arkitekturvinkler: information, integration og teknologi. Ved at beskrive it-servicen ud fra disse arkitekturvinkler opnås et grundlæggende indblik i it-servicens arkitektur og dermed et indblik i, hvordan den blandt andet teknisk er tilvejebragt, hvilket eksempelvis understøtter muligheden for at vurdere servicens genbrugspotentiale. Baseret på eksisterende modeller Både nationalt og internationalt har der gennem flere år været arbejdet på etablering af klassifikationer for beskrivelse af it-services. I arbejdet med etablering af STORM har en række eksisterende modeller været anvendt som afsæt:

3 3 OIO EA-reolen, som er Videnskabsministeriets EA-rammeværk 2, der beskriver en overordnet struktur for de produkter, der leveres i et EAforløb. OIO EA-reolen er i STORM anvendt til afklaring af terminologi. Konkret omfatter STORM helt eller delvis følgende OIO EA leverancer i OIO EA-reolen: B1.1, Forretningsobjekter C2.1, Applikationskatalog C2.2, Applikation-Information map C2.4, Applikation-Proces map C3.1, Serviceoversigt C2.6, Integrationsstrategi og integration patterns C4.5, Teknologikatalog. FEA consolidated reference model document 3, som er en del af den amerikanske stats Federal Enterprise Architecture (FEA). Dokumentet indeholder en række specifikke referencemodeller, herunder performance reference model (PRM), business reference model (BRM), service component reference model (SRM), technical reference model (TRM) og data reference model (DRM). I relation til STORM er det primært SRM, TRM og DRM, der er anvendt som specifikke kilder. STORM er som nævnt et supplement til FORM og er i vid udstrækning baseret på FORMs præsentation og grundstruktur. Afgrænsninger Det skal understreges, at STORM er opbygget efter et ideal, hvor alle it-services er komponentopbyggede. Det betyder, at ældre it-services kan være svære at klassificere entydigt i STORM, idet ældre it-services typisk vil indeholde elementer, der går på tværs af mange serviceområder på STORMs første niveau. Ligeledes kan der være specifikke it-servicetyper, eksempelvis indenfor sundhedsområdet, som i denne udgave af STORM endnu ikke direkte kan indplaceres i denne første klassifikation. Det skal herudover bemærkes, at STORM i denne udgave endnu ikke kan anvendes til modellering af it-services, kortlægning af typiske legacyporteføljer og alene i begrænset omfang kan anvendes til fx at belyse sammenhænge og afhængigheder mellem it-services

4 4 Første niveau i STORM I det første niveau af STORM beskrives it-servicen kort ud fra navn, formål, beskrivelse og adgangskanal. Derefter kategoriseres servicen under et primært it-service-område og en underliggende primær itservice-type. Bestanddelene i beskrivelserne og kategoriseringen vil blive beskrevet i det følgende. It-servicens navn Et kort og sigende navn på it-servicen skal angives her. Eksempel: Acadre ESDH-løsning. It-servicens formål Det overordnede formål, som it-servicen tjener, skal kort beskrives. Eksempel: Acadre er en elektronisk sags- og dokumenthåndteringsløsning, der giver brugeren adgang til alle arbejdsgange i ét overblik. Acadre integrerer med alle typer af fagsystemer. It-servicens beskrivelse En kort og præcis beskrivelse af it-servicen gives, således at det er klart for udenforstående, hvilken slags service der er tale om. Eksempel: Acadre fremmer effektiviteten og fastholder information og viden i virksomheden ved at synliggøre sammenhængen mellem projekter, kundesager, dokumenter, oversigter, tegninger og multimedieklip. Adgangskanal Her beskrives, hvorledes interaktionen mellem it-servicen og dennes brugere foregår. Eksempler på adgangskanaler er webbrowser, mobile enheder, , proprietær klientsoftware. Eksempel: Acadre kan tilgås via en særlig klient, som kræver software installeret på den enkelte klient. It-service service-områder og -typer Et it-service-område er en overordnet kategori, der beskriver det område eller de områder, en it-service skal operere inden for. It-service-typen er en detaljering af et it-service-område, der yderligere præciserer it-servicens funktionsområde. Der er i FEA defineret syv it-service-områder, som fremgår af Figur 2.

5 5 Figur 2: De syv it-service-områder med eksempler på it-services. It-servicen kategoriseres under et primært it-service-område. Hvis it-servicens anvendelse samtidig relaterer sig til et andet it-service-område, kan dette vælges som sekundært it-service-område. It-service-områderne er i FEA yderligere nedbrudt i it-service-typer, jf. Figur 3. Figur 3: It-service-områder nedbrudt i it-service-typer. I det følgende er de syv it-service-områder med tilhørende it-service-typer beskrevet yderligere. It-service-områderne og it-service-typerne er nummereret efter samme systematik som anvendt i den amerikanske service reference model (SRM).

6 6 Borger- og virksomhedsservice (5.1) Dette it-service-område er nedbrudt i tre it-service-typer, der dækker de itservices, der er direkte relateret til en borger eller virksomhed, forretningsinteraktion med borgeren eller virksomheden eller de borger- og virksomheds-drevne aktiviteter og funktioner. I SRM er navnet for it-serviceområdet Customer Services. Relationsstyring (701) Dækker it-services til planlægning og kontrol af aktiviteter mellem den offentlige sektor og en borger og virksomhed, før og efter en serviceydelse er tilbudt. I SRM er navnet for denne it-service-type Customer Relationship Management (CRM). Typisk vil der inden for denne it-service-type være tale om CRM-systemer (customer relationship management), altså borgerservicesystemer eller myndighedsspecifikke kontrolsystemer, eksempelvis skattekontrolsystemer mv. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 1. Tabel 1: Karakteristika for it-service-typen relationsstyring (CRM) Callcenterhåndtering Borger- og virksomhedsanalyser Salg og marketing Produktstyring Borger- og virksomhedsstyring Kontakt og profilvedligeholdelse Håndterer telefonservice til borgere og virksomheder. Giver mulighed for at gennemføre/analysere en brugerundersøgelse og muliggør ligeledes inddragelse af tredjeparts information, som vedrører myndighedens borgere og virksomheder. Understøtter kommunikation af muligheder for borger- eller virksomhedsvendt service og muliggør identifikation af nye borger- eller virksomhedsvendte behov. Muliggør styring af produkter og services. Understøtter levering af services eller produkter til borgere og virksomheder. Giver et bredt samlet syn på al kontakt med borgeren og virksomheden, inklusive telefonsamtaler, e- post, korrespondance og møder mv.

7 7 Styring og evaluering af partnere og forretningsforbindelser Borger og virksomheds tilbagemeldinger Spørgeundersøgelser Understøtter muligheden for at sikre et effektivt samarbejde mellem en myndighed og dens forretningspartnere, herunder i særlig grad deltagere i distributionskæder (fx distributionskanaler og partnere, grossister, agenter, mellemhandlere) og andre tredjeparter, som understøtter servicelevering til borgere og virksomheder. Dette omfatter også evaluering af forretningspartnere, hvis der er behov for dette. Indsamler, analyserer og håndterer kommentarer og tilbagemeldinger fra borgerne og virksomhederne. Indsamler nyttig information fra en myndigheds borgere og virksomheder. Personalisering (702) Dækker en borgers eller virksomheds muligheder for at tilpasse tilgængelige brugergrænseflader, herunder blandt andet måden hvorpå data vises. I SRM er navnet for denne it-service-type Customer Preferences. Typisk vil portaler, fx borger.dk, virk.dk, TastSelv, og en række øvrige systemer i den offentlige sektor have implementeret funktionalitet, som understøtter personalisering. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 2. Tabel 2: Karakteristika for it-service-typen personalisering Brugergrænsefladepersonalisering Abonnering Alarmer og notifikationer Brugerstyret tilpasning af en brugergrænseflade og den måde, data vises på. Tillader, at borgere og virksomheder tilmelder sig forum, distributionslister og postlister. Tillader, at borgere og virksomheder bliver kontaktet i forbindelse med et abonnement eller interesseangivelse for en service. Digital selvbetjening (703) It-services, der muliggør, at borgere og virksomheder proaktivt kan bede om assistance og service fra den offentlige sektor. I SRM kaldes it-service-typen Customer Initiated Assistance.

8 8 Typisk vil en lang række it-services, herunder særligt portaler som minsu, Tast- Selv, sundhed.dk og miljøportalen.dk, danne mulighed for interaktion mellem borger og virksomhed og myndigheden. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 3. Tabel 3: Karakteristika for it-service-typen digital selvbetjening Beregning Betaling Indberetning Indblik Klage Udbyder beregningsservices for borgere og virksomheder, fx relateret til SKAT. Tilbyder en elektronisk grænseflade til betaling for en given service til borgere og virksomheder. Tillader borgere og virksomheder at aflevere information som for eksempel anmeldelse og ansøgning. Tillader borgere og virksomheder indblik i et givent område. Tillader borgere og virksomheder at indgive en klage. Procesautomatisering (5.2) Dette it-service-område er nedbrudt i to it-service-typer, der repræsenterer services, der medvirker til at automatisere processer i en myndighed. I SRM kaldes it-serviceområdet Process Automation Services. Workflow (711) Dækker automatisk overvågning og håndtering af dokumenter. I SRM er navnet for denne t-service-type Tracking and Workflow. Flere it-services har workflowunderstøttelse indbygget som en del af funktionaliteten, specielt services inden for sagsstyring. Herudover findes der en række standardservices, som udbyder workflowstyring, eksempelvis workflowmanagere. Et eksempel kan være Opera fra KMD. Andre eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 4.

9 9 Tabel 4: Karakteristika for it-service-typen workflow Processporing Sagsstyring Konfliktløsning Tillader overvågning af aktiviteter inden for hele borgervendte processer. Styrer livscyklus for en bestemt sag eller anden undersøgelse inden for myndighedens rammer, herunder oprettelse, dirigering, sporing, overdragelse og lukning. Omfatter ligeledes samarbejde mellem myndigheder og sagsbehandlere. Understøtter løsning og konklusion på modstrid eller variation inden for forretningsprocessen. Routing and scheduling (712) Dækker it-services til automatisk dirigering, overdragelse og allokering af tid til en bestemt opgave eller hændelse. Eksempler på services, der ligger under denne itservice-type, findes i Tabel 5. Tabel 5: Karakteristika for it-service-typen routing and scheduling Indgående korrespondancestyring Udgående korrespondancestyring Styrer den eksternt initierede kommunikation mellem myndigheden og dens interessenter. Styrer den internt initierede kommunikation mellem myndigheden og dens interessenter. Forretningsstyring (5.3) Dette it-service-område er nedbrudt i fire it-service-typer, som repræsenterer de egenskaber og services, der er nødvendige for at styre programmer, projekter og planlægning af forretningsopgaver succesfuldt. I SRM kaldes itserviceområdet Business Management Services. Styring af processer (721) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter støtteaktiviteter for forretningsprocesser i en myndighed. I SRM er it-service-typens navn Management of Process.

10 10 Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis risk management-værktøjer og servicedeskværktøjer samt konfigurationsdatabaser (CMDB). Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 6. Tabel 6: Karakteristika for it-service-typen styring af processer It-service-funktionalitet Ændringsstyring Konfigurationsstyring Kravstyring Program-/projektledelse Ledelse/politikstyring Kvalitetsstyring Understøtter processer relateret til opdateringer og ændringer af eksisterende dokumentation, software eller forretningsprocesser i en myndighed. Understøtter hardware- og softwaremiljøet samt dokumentation af dette. Understøtter indsamling, analyse og øvrig opfyldelse af de krav og basale behov, som en myndigheds aktiviteter afleder. Understøtter styring af en bestemt opgave/et bestemt projekt i en myndighed. Understøtter afgørelse af beslutninger, aktioner, forretningsregler og lignende forhold i en myndighed. Hjælper til med at bestemme det niveau for et produkt eller service, som tilfredsstiller et bestemt krav. Styring af forretningsregler Styrer de forretningsprocesser, som understøtter en myndighed og dens politikker. Risikostyring Understøtter identifikation af og sandsynlighed for, at risici opstår i forbindelse med opgaver, beslutninger eller langsigtede mål. Omfatter risikovurdering og imødegåelse. Organizational management (722) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter samarbejde og kommunikation internt i en myndighed. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis Microsoft SharePoint, IBM Lotus Notes eller egenudviklede systemer med lignende funktionalitet. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 7.

11 11 Tabel 7: Karakteristika for it-service-typen organizational management Samarbejdsværktøjer Understøtter, at flere brugere kan arbejde på relaterede opgaver. Digitale aktiver (5.4) Dette it-service-område er nedbrudt i fire it-service-typer, som repræsenterer det sæt af egenskaber, der understøtter generering, styring og distribuering af intellektuel kapital og elektroniske medier på tværs af forretningen og den udvidede organisation. I SRM er navnet for it-serviceområdet Digital Asset Services. Indholdsstyring (731) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter lagring, vedligeholdelse og fremsøgning af dokumenter og information til et system eller website. I SRM er navnet for it-service-typen Content Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis content management-systemer. Eksempler på services, der ligger under denne itservice-type, findes i Tabel 8. Tabel 8: Karakteristika for it-service-typen indholdsstyring Indholdsfremstilling Indholdsreview og godkendelse Mærkning og aggregering Indholdspublicering og levering Imagestyring Tillader oprettelse af vejledninger, websites, cd-rom og andre interaktive programmer. Understøtter godkendelse af interaktive programmer. Understøtter mærkning af specifikt indhold inden for et større sæt af indholdsindsamling og opsummering. Tillader publicering af interaktive indhold. Kontroller og regulerer en myndigheds image og mærke.

12 12 Dokumenthåndtering (732) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter opsamling og vedligeholdelse af en myndigheds dokumenter og filer. For en mere dybtgående beskrivelse henvises til IT- og Telestyrelsens Referencearkitektur for sags- og dokumentområdet 4. I SRM er navnet for it-service-typen Document Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis ESDH-systemer som Acadre ESDH fra Traen. Eksempler på services, der ligger under denne itservice-type, findes i Tabel 9. Tabel 9: Karakteristika for it-service-typen dokument håndtering Dokumentscanning og OCR Dokumentreference Dokumentrevidering Bibliotek/lager Dokumentevaluering og godkendelse Dokumentkonvertering Indeksering Klassificering Understøtter indscanning af dokumenter. Understøtter omdirigering til andre dokumenter og øvrige informationer med relateret indhold. Understøtter versionering og editering af indhold og dokumenter. Understøtter lagring og arkivering af dokumenter. Understøtter editering og kommentering af dokumenter før frigivelse. Understøtter ændring af filer fra ét format til et andet. Understøtter hurtigt fremsøgning af dokumenter gennem en organiseret nummerstruktur. Understøtter klassificering af dokumenter. Vidensdeling (733) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter identificering, indsamling og transformering af dokumenter, rapporter og andre kilder til meningsfuld information. I SRM er navnet for it-service-typen Knowledge Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis vidensdelingssystemer samt content management-portaler, der eksempelvis publicere på intra- 4

13 13 net og andre steder grupper har adgang til. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 10. Tabel 10: Karakteristika for it-service-typen vidensdeling Fremsøgning af information Informationsmapning/ taksonomi Deling af information Kategorisering Vidensbearbejdning Indsamling af viden Vidensdistribution og leverance Intelligente dokumenter Tillader adgang til data og information til brug for myndigheden og dens interessenter. Understøtter oprettelse og vedligeholdelse af forbindelser mellem dataentiteter, navnestandarder og katalogisering. Understøtter brug af dokumenter og data i et flerbrugermiljø til brug for en myndighed og dens interessenter. Tillader kategorisering af data og information i specifikke niveauer eller typer i forhold til myndigheden. Understøtter overførsel af viden fra personer til ekspertsystemer. Understøtter indsamling af data og information. Understøtter overførsel af viden til slutkunden (borger og virksomhed). Understøtter interaktion af information og procesregler mellem brugere af dokumentet (logik og brug af dokument er indlejret i selve dokumentet og er styret via dokumentparametre). Arkivering (734) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at lagre, beskytte, arkivere, klassificere og hente dokumenter og information. I SRM er navnet for itservice-typen Records Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er arkivsystemer, eksempelvis bi-bliotekssystemer samt dokumenthåndteringssystemer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 11.

14 14 Tabel 11: Karakteristika for it-service-typen arkivering Relationer og associationer Understøtter sammenhæng/relation mellem logiske data og informationssæt. Opgaveklassifikation Udfasning af dokumenter Digital rettighedsstyring Understøtter kategorisering af dokumenter og artefakter, både elektroniske og fysiske. Understøtter udløb eller aflysning af dokumenter og artefakter brugt af en myndighed eller dens interessenter. Understøtter krav og ejerskab af intellektuel kapital og artefakter tilhørende en myndighed. Forretningsanalyse (5.5) Dette it-service-område er nedbrudt i fem it-service-typer, der definerer det sæt af egenskaber, der understøtter udtræk, aggregering og præsentation af information til at støtte beslutningsanalyse og forretningsevaluering. I SRM er navnet for it-serviceområdet Business Analytical Services. Analyse og statistik (741) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at undersøge forretningsudfordringer, problemer og deres løsning. I SRM er navnet for itservice-typen Analysis and Statistics. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis SAS, SPSS eller business intelligence-værktøjer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 12.

15 15 Tabel 12: Karakteristika for it-service-typen analyse og statistik Matematisk analyse Strukturmæssig analyse Radiologisk analyse Kriminalteknisk analyse Understøtter matematisk analyse af sandsynlighedsmodeller for tilfældighedsfænomener, udvikling, undersøgelse validitet/reliabilitet mv. Understøtter brug af dataflow og datamodeldiagrammer til brug for systematisk analyse af data. Understøtter brug af stråling og røntgenteknologier til analyser og videnskabelige undersøgelser. Understøtter analyse af fysiske elementer ved brug af videnskab og teknologi til undersøgelsesmæssige og juridiske formål. Visualisering (742) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at konvertere data til grafisk udtryk eller billedformat. I SRM er navnet for it-service-typen Visualization. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis CAD-systemer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 13. Tabel 13: Karakteristika for it-service-typen visualisering Grafik/figurer Billedsprog Multimedia Understøtter præsentation af information i form af diagrammer og tabeller. Understøtter udarbejdelse af film og elektroniske billeder ud fra billeder eller papirmateriale. Understøtter repræsentation af information i mere end ét format og omfatter tekst, audio, grafik, animeret grafik og video. Kort/geospatial/højde/GPS Giver mulighed for at repræsentere positionsinformation gennem brug af attributter som højde, længde og breddegradskoordinater. CAD Understøtter design af produkter med computere.

16 16 Dataanalyse (743) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter identifikationen af brugbar information fra data. I SRM er navnet for it-service-typen Knowledge Discovery. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis datamining. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 14. Tabel 14: Karakteristika for it-service-typen dataanalyse Databehandling Modellering Simulering Tilbyder fremfinding af mønstre og sammenhænge i en stor mængde data. Tilbyder et fundament for udtræk eller organisering af relevante data til forudsigelser, mønstergenkendelse og udforskning. Udnytter modeller til at simulere rigtige processer. Ledelsesinformation (744) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at udtrække informationer til brug for beslutningsstøtte og information, der simulerer mulige fremtidige hændelser mv. I SRM er navnet for it-service-typen Business Intelligence. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis SAS, SPSS eller business intelligence-værktøjer. Eksempler på services, der ligger under denne itservice-type, findes i Tabel 15. Tabel 15: Karakteristika for it-service-typen ledelsesinformation Efterspørgselsudsigt/styring Støtter forudsigelser, eksempelvis i forhold til behov for allokering af ressourcer. Balanced scorecard Beslutningsstøtte og planlægning Understøtter analyse af både positive og negative påvirkninger relateret til en beslutning. Understøtter analyse af information og forudsigelse af påvirkninger af beslutninger, før de træffes. Rapportering (745) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter at organisere data til nyttig information. I SRM er navnet for it-service-typen Reporting.

17 17 Typiske systemer med en rapportgenerator tilknyttet er business intelligence-værktøjer, CASE-værktøjer og myndighedsudviklede it-services med rapportgeneratorer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 16. Tabel 16: Karakteristika for it-service-typen rapportering Ad hoc rapportering Standardrapporter Online Analytical Processing (OLAP) Understøtter dynamiske rapporter efter behov. Understøtter brug af standardrapporter og skabeloner. Understøtter analyse af informationer, som er blevet opsummeret i flere dimensioner og hierarkier. Administration (5.6) Dette it-service-område er nedbrudt i seks it-service-typer, der definerer det sæt af egenskaber, der understøtter styring af organisatorisk planlægning og transaktionsbaserede funktioner. I SRM er navnet for it-serviceområdet Back Office Services. Databehandling (751) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter processering og generel administration af ustruktureret information. I SRM er navnet for denne it-service-type Data Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis datawarehousesystemer samt myndighedsudviklede systemer til databehandling. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 17.

18 18 Tabel 17: Karakteristika for it-service-typen databehandling Dataudveksling Datamart Datawarehouse Metadatamanagement Datarensning Udtræk og transformation Load og arkivering Datagenskabelse Dataklassificering Understøtter udveksling af information mellem flere forskellige systemer, herunder kvitteringsfunktionalitet. Understøtter en delmængde af et datawarehouse beregnet til en afdeling eller funktion inden for myndigheden. Understøtter arkivering og lagring af store datamængder, herunder samling af emneorienterede data, der blandt andet kan supportere ledelsesbeslutninger. Understøtter vedligeholdelse og administration af metadata (data, der beskriver data). Understøtter sletning af ukorrekte eller unødvendige tegn og data fra en datakilde. Understøtter manipulering og ændring af data. Understøtter populering af en datakilde med eksterne data. Understøtter genskabelse og stabilisering af et datasæt. Tillader klassificering af data.

19 19 Support (5.7) Dette it-service-område er nedbrudt i seks it-service-typer, som definerer det sæt af tværgående egenskaber, der kan benyttes uafhængigt af service, domæne, mål og/eller mission. I SRM er navnet for it-serviceområdet Support Services. Sikkerhedsstyring (761) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter beskyttelse af en myndigheds informationssystemer. I SRM er navnet for it-service-typen Security Management. Typiske it-services inden for denne it-service-type er eksempelvis adgangskontrolsystemer og antivirussystemer. Eksempler på services, der ligger under denne it-service-type, findes i Tabel 18.

20 20 Tabel 18: Karakteristika for it-service-typen sikkerhedsstyring Identifikation og validering Understøtter anskaffelse af information om de parter, der forsøger at logge på et system eller applikation, til sikkerhedsformål og til validering af disse brugere. Adgangskontrol Kryptering Digital signatur Understøtter styring af rettigheder til at logge på en computer, applikation, service eller netværk. Inkluderer brugerhåndtering og rolle- /privilegiumsstyring. Understøtter brug og styring af kodede meddelelser, inklusive krypterings- og dekrypteringsprocesser, for at sikre fortrolighed og dataintegritet. Brug og styring af elektronisk signatur til at understøtte validering og dataintegritet. Inkluderer public key infrastructure (PKI). Indtrængningsforebyggelse Udfører penetrationstest og andre målinger for at forebygge uautoriseret adgang til offentlige informationssystemer. Indtrængningsopdagelse Hændelsesreaktion Revisionsspor og analyse Virusbeskyttelse Understøtter opdagelse af uautoriseret adgang til offentlige informationssystemer. Tilbyder proaktiv reaktion og afhjælpning af sikkerhedshændelse, som har tilladt uautoriseret adgang til offentligt informationssystem. Understøtter identifikation og overvågning af aktiviteter inden for en applikation, et system eller netværk. Tilbyder antivirusservice for at forebygge, opdage og afhjælpe inficering af offentlige computere. Samarbejde (762) Denne it-service-type omfatter funktionalitet, der understøtter simultan kommunikation og deling af indhold, kalender, beskeder og ideer inden for en myndighed. I SRM er navnet for t-service-typen Collaboration.

Service- og teknologireferencemodellen (STORM)

Service- og teknologireferencemodellen (STORM) Version 1.0, 23. januar 2009 Service- og teknologireferencemodellen (STORM) Introduktion I 2007 iværksatte Den Digitale Taskforce i samarbejde med en række statslige, regionale og kommunale aktører arbejdet

Læs mere

Arkitektur i kontekst - status på arbejdet med fællesoffentlige referencemodeller

Arkitektur i kontekst - status på arbejdet med fællesoffentlige referencemodeller 15. april 2010 Arkitektur i kontekst - status på arbejdet med fællesoffentlige referencemodeller Kristian Hjort-Madsen Chefarkitekt, Den Digitale Taskforce Arkitekturstyring er en del af dagsordenen Digitaliseringsstrategien

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

Enterprise Content Management med MOSS2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S

Enterprise Content Management med MOSS2007. Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Enterprise Content Management med MOSS2007 Michael Ekegren Manager - Netcompany A/S Omkring denne session.. Hvad er ECM? Bruger du SharePoint til reel dokumenthåndtering? Foredragsholderen Uddannet civil

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer.

I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer. Et fælles overblik over it-arkitekturen UDKAST Baggrund I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer.

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice.

Teknologierne er udvalgt og prioriteret i samarbejde med forvaltningerne og it-eksperter i Koncernservice. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT Bilag C Guidelines for valg af it-teknologier I forbindelse med Budget12 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal have en platformsstrategi,

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Dokumentlivscyklus. IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013

Dokumentlivscyklus. IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013 Dokumentlivscyklus IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013 Lars Fastrup 14+ års erfaring som softwareudvikler og arkitekt 5+ år som selvstændig IT konsulent med fokus på Microsoft SharePoint

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 1Oktober 2003 / JFA Om Codan Ca. 2000 medarbejdere i Danmark Moderselskabet er engelske Royal & Sun Alliance, som ejer 72% af aktierne Bruttopræmier i Danmark

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Hvad er digitalisering Status på papirfri arbejdsgange ECM som næste skridt Konica Minolta og digitalisering 2 DIGITALISERING

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk Unispeed Blue Shield Hosted Lognings løsning til Netværk Hotel Cafe' Camping plads Boligforening ETSI compliant CALEA compliant BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART OVERBLIK 3 SKALERBAR, MODULERET OG FREMTIDSSIKRET

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Mission - Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Mission - Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information. Agenda 1. Arbejdstilsynet 2. Baggrund for BI 3. Udvælgelsesproces 4. Implementering 5. Foreløbig anvendelse af Cognos 6. Det videre forløb 7. Demo 8. Mod rigtig BI!?! Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01 Dennis Cassøe Mobil: 8 8 0 3consult.dk Email: dennis@3consult.dk Navn: Dennis Cassøe Årgang: IT-: Profil: Roller: Brancher: år Forretningsfokuseret IT-Arkitekt IT-Chef, IT-Arkitekt, Projektleder, Udvikler,

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Øget datakvalitet og mere tid med digitale arbejdsprocesser (workflow)

Øget datakvalitet og mere tid med digitale arbejdsprocesser (workflow) Øget datakvalitet og mere tid med digitale arbejdsprocesser (workflow) Præsentation på inspirationsseminar om d. 11. november 2008 - Karsten Ley Poulsen, FlowIT A/S Dagsorden 1. Om FlowIT A/S 2. Digitalisering

Læs mere

Andre e-handelsmodeller og anvendelser

Andre e-handelsmodeller og anvendelser Andre e-handelsmodeller og anvendelser Tidligere kapitlers koncepter holder stadig vand, hvor kapitler 10 og 11 fokuserer på specifikke anvendelser. Kap. 9 er udeladt. Udgangspunktet for anvendelsen af

Læs mere

Documenthåndtering / ESDH

Documenthåndtering / ESDH Documenthåndtering / ESDH DocuNote 1 Dokumenthåndtering - enkel styring af sager, dokumenter og e-mails IntraNotes dokumenthåndteringssystem, DocuNote, samler og håndterer organisationens sager, e-mails,

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

tilsyneladende lige så mange anvendelsesområder som en Schweizerkniv. Applications"...

tilsyneladende lige så mange anvendelsesområder som en Schweizerkniv. Applications... ...IDC Microsoft Nordic Office vurderer SharePoint at selskabet Server 2007 [Microsoft] er et af i de 2007 hurtigst sad på voksende 51 procent produkter af det danske i marked virksomhedens for "Collaborative

Læs mere

DGI og Microsoft xrm

DGI og Microsoft xrm DGI og Microsoft xrm DGI 1 landsforening 16 landsdelsforeninger 350 ansatte 5.400 idrætsforeninger 90.000 frivillige 1,4 mil. medlemmer Strategi DGIs vision Den foretrukne samarbejdspartner for idrætsforeningen

Læs mere

Network Consultancy Integration og netløsninger

Network Consultancy Integration og netløsninger Network Consultancy Integration og netløsninger Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

SharePoint 2007 + 2010 Business Intelligence

SharePoint 2007 + 2010 Business Intelligence SharePoint 2007 + 2010 Business Intelligence Modtager Forfatter Dato Version SPBG Martin Sams 1.0 Jeres indlægsholder i dag... Martin Norrbom Sams Direktør & Partner i ProActive 15 års professional erfaring

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kvalitetsseminar. At sætte en standard, der skaber værdi. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Kvalitetsseminar. At sætte en standard, der skaber værdi. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kvalitetsseminar At sætte en standard, der skaber værdi Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Udfordringer Store krav til kontrol og styring Sværere at skabe overblik over sager og medarbejdere

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

JorgenR@microsoft.com

JorgenR@microsoft.com JorgenR@microsoft.com Man kan kommunikere uden at samarbejde! Men man kan ikke samarbejde uden at kommunikere! Tanken bag Unified Communications Hvor langt er vi nået? Vejen til Universal Communications

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år.

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. ODEUM ASP prisliste De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. PRODUKT PRIS ODEUM Basis Forfatter modul til opbygning af

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources?

It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources? It-sikkerhedsstrategi i kommuner hvad giver mening at varetage internt og hvad kan outsources? Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Krav og udfordringer Avanceret infrastruktur og

Læs mere