Årsrapport Dansk Landbrugsmuseum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum"

Transkript

1 Årsrapport 2005 for Dansk Landbrugsmuseum

2 -2- In d h old sfort egn else 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets finansielle resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger til det kommende år 1.5. Oversigt over hovedkonti 2. Målrapportering 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse 2.2. Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål 2.3. Afrapportering på klare mål 3. Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis 3.2. Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) 3.3. Balance 3.4. Omregningstabel 3.5. Bevillingsregnskab 3.6. Bevillingsafregning 4. Påtegning 5. Bilag: Noter til regnskabet

3 -3-1. Beretning Dansk Landbrugsmuseum er en statsinstitution under Kulturministeriet og omfattet af lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov Mission Dansk Landbrugsmuseum er statens landsdækkende museum på landbrugsområdet. Museets opgave er at indsamle, registrere, bevare og formidle genstande og materialer til belysning af dansk landbrugs historie fra landbrugets opståen til i dag. Museets samlinger skal være repræsentative inden for museets emneområde Vision Dansk Landbrugsmuseum skaber et fornyet fokus på landbruget og dets historie ved at inddrage landbokulturen i mere bred forstand i museets virksomhed. Dansk Landbrugsmuseum markerer sig som et af de mest fremtrædende landbrugsmuseer i Europa. Museet vil anvende moderne formidling til at gøre udstillingerne mere attraktive og til at gøre dets samlinger mere tilgængelige på internettet Hovedopgaver Dansk Landbrugsmuseum (DLM) har følgende hovedformål: Indsamling Registrering Bevaring Forskning Formidling Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner (herunder bygningsmæssig drift) DLM har indgået resultatkontrakt for perioden med Kulturministeriet. Resultatkontraktens indsatsområder er: Landbokultur og indsamling af genstande fra perioden Bevaring af kulturarven Formidling af landbrugskulturarven i Center for den levende kulturarv Internationalt samarbejde Resultatkontrakten kan ses i sin helhed på under menupunktet Museet og Profil.

4 Årets finansielle resultater Dansk Landbrugsmuseum (DLM) har udarbejdet åbningsbalance pr. 1. januar 2005 og er overgået til omkostningsbaseret regnskab. I overgangsperioden frem til 2007 vil årsrapporten derfor indeholde såvel resultatopgørelse og balance som udgiftsbaseret regnskab og bevillingsafregning samt en omregningstabel, der viser forskellen mellem de to regnskabsprincipper. Tabel 1. Økonomiske nøgletal Omkostningsbaseret resultat Regnskab 2005 Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 3873 Ordinære driftsomkostninger Heraf personaleomkostninger 6370 Andre driftsposter, netto 0 Finansielle poster, netto -28 Ekstraordinære poster, netto -17 Årets resultat (ekskl. bevillinger) Udgiftsbaseret resultat Driftsbevilling Anlægsbevilling Indtægter (regnskab) Udgifter (regnskab) Årets udgiftsbaserede resultat, brutto Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB 7300 Indtægtsbevilling, inkl. TB 0 Udgiftsbevilling, inkl. TB 500 Årets resultat (inkl. bevillinger) 363 Til videreførsel Balance Status pr Anlægsaktiver i alt Heraf immaterielle anlægsaktiver 36 Heraf materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver i alt 6012 Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser 960 Langfristet gæld i alt 0 Kortfristet gæld i alt 6719 Passiver i alt 63061

5 -5- Som det fremgår af ovenstående tabel 1 viser det omkostningsbaserede regnskab et større nettounderskud end det udgiftsbaserede, hvilket hovedsageligt beror på, at årets afskrivninger har været større end anskaffelserne. Der henvises til afsnit 3.4 Omregningstabel for uddybende forklaring. Resultatet af årets drift jf. det udgiftsbaserede regnskab er et overskud på 363 t.kr., hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Med tillæg af overskud i 2004 på 354 t.kr. videreføres herefter i alt 717 t.kr. til Der henvises til afsnit 3.5 Driftsregnskabet for yderligere forklaring. Det videreførte beløb anvendes til udvikling af undervisningsforløb i skoletjenesten, digitalisering og kompetenceudvikling. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.6 Bevillingsafregning. På anlægssiden videreføres 91 t.kr. i forbindelse med igangværende arbejde, som vedrører erhvervelse af Kartoffelmelsfabrikken til magasinformål i Ud over bevilling til erhvervelsen i 2005 er der givet bevillinger i 2005 og 2006 til afholdelse af etableringsudgifter på henholdsvis 500 t.kr. og 300 t.kr. Fra og med 2007 vil DLM modtage omkostningsbevilling, hvorefter anlægsbevillinger bortfalder. Se afsnit 3.6 Bevillingsregnskab for yderligere forklaring. DLM s balance er vokset fra t.kr. i 2004 til t.kr. i 2005, hovedsageligt på grund af flytning af anlæg fra Kulturministeriets virksomhedsnummer på i alt t.kr. med afledte årlige afskrivninger på. ca. 195 t.kr. Der henvises til regnskabsafsnittet for yderligere kommentarer. Tabel 2. Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter udgår, idet DLM ikke har ansvar for andre hovedkonti end driftsbevillingen.

6 Årets faglige resultater Årets mest ressourcekrævende indsats har været flytningen af Slagterimuseet fra Roskilde til Dansk Landbrugsmuseum. I tilknytning hertil har DLM taget den tidligere kartoffelmelsfabrik i Auning i brug og påbegyndt indretningen af de tidligere lagerhaller til magasinbygninger har således været præget af et meget højt aktivitetsniveau, hvor der er opnået en række gode faglige resultater. Nøgletal for centrale aktiviteter fremgår af nedenstående tabel: Tabel 3. Nøgletal for centrale aktiviteter Besøgende Skoletjeneste, antal klasser Elektronisk registrerede værker Færdigkonserverede værker Afsluttede forskningsprojekter Antal åbningstimer Entré-indtægter () Særudstillinger og -arrangementer Foredragsvirksomhed Artikler og bogudgivelser Entré-indtægterne er ikke opregnet med P/L-indeks Besøgstallet viser en fremgang på ca gæster sammenlignet med 2004, hvilket er tilfredsstillende, selv om museet havde forventet at nå et besøgstal på Den generelle tilbagegang for turismen i Danmark i almindelighed og for Østjylland i særdeleshed har haft en negativ konsekvens for museet. Hertil kommer en hård konkurrence fra de mange attraktioner på Djursland om færre besøgende. Med disse faktorer taget i betragtning er resultatet tilfredsstillende. Tilførsel af yderligere personaleressourcer til skoletjenesten i sidste halvdel af 2005 har bevirket, at der er gennemført flere undervisningsforløb end i Et stort antal af forløbene er nye og mere ressourcekrævende sammenlignet med de tidligere forløb. Tallene for de elektronisk registrerede værker er det antal museumsgenstande, som er registreret i registreringssystemet DMI til og med 2003, hvorefter det nyudviklede centrale registreringssystem Regin blev taget i brug fra Desværre gik det ikke som forventet, idet Regin var ude af drift fra april 2004 og året ud, hvilket tydeligt afspejles i ovenstående tabel med 922 registreringer i 2003 mod 83 i 2004 og 315 i I realiteten er tallet for 2005 dog højere, hvilket skyldes, at alle mu-

7 -7- seumsgenstande omfattet af flytningen af Slagterimuseet midlertidigt er blevet indtastet i et lokalt system, og at oplysningerne først flyttes til Regin i Tallene for færdigkonserverede værker er det antal museumsgenstande, som er blevet konser-veret i årets løb. Indsatsen er halveret i forhold til 2004, idet en del af museets konserverings-ressourcer har været anvendt til overflytningen af Slagterimuseet samt indretning af Kartoffelmelsfabrikken til magasinerings- og konserveringsformål. Antal åbningstimer svarer til museets officielle åbningstid. Faldet i åbningstiden fra 2002 til 2003 skyldes en omlægning af åbningstiden, således at der holdes længere åbent i sommersæsonen, medens der drosles ned i vinterhalvåret i form af færre åbningstimer. Fra 2004 holdes helt lukket i januar måned. Dette medfører til gengæld, at der holdes ekstraordinært åbent i forbindelse med rundvisninger i grupper og specielle arrangementer - i 2005 drejer det sig om ca. 200 timer. Entréindtægterne er faldet i forhold til 2004, hvilket skyldes flere gæster på den ugentlige gratisdag, og færre gæster de øvrige dage, hvor der opkræves entré. Et stigende antal arrangementer i restaurant Den Gamle Stald er også med til at øge det samlede besøgstal på museet uden en tilsvarende stigning i entreen. Endelig har et højt aktivitetsniveau for børn i museets Historiske Værksted givet flere gratis besøgende. De faldende entréindtægter er i mindre grad blevet opvejet af øgede indtægter fra museets Virksomhedsprofilering, hvor erhvervslivets interesse for leje af lokaler og museets anvendelse til bl.a. produktpræsentation har været stigende. Antallet af udstillinger og særarrangementer er stor set uændret i forhold til året før. Aktivitetsniveauet er højt og antallet af besøgende er også generelt tilfredsstillende til de enkelte udstillinger og arrangementer. Årets store særudstilling, Livet på landet blev godt modtaget af publikum. Udstillingen er med at fremhæve, at Dansk Landbrugsmuseum ikke alene arbejder med den ældre landbrugshistorie men også med de sidste 50 års landbrug og landbokultur i mere bred forstand. Det historiske dyrskue, som blev afholdt for første gang, blev vellykket med ca gæster. Dyrskuet var med til at sætte fokus på museets husdyr og formidlingsarbejdet i Center for den levende Kulturarv. Museets tre faglige medarbejdere har holdt lidt flere foredrag i 2005 end i 2004, hvorimod der kun har været holdt ét foredrag af en ekstern foredragsholder. Der har været afholdt et stort landbrugsseminar på Dansk Landbrugsmuseum i dagene 27. og 28. oktober med temaet Landbrugshistorien på museum, arrangeret af Landbrugspuljen og Landbohistorisk Selskab. Der er produceret dobbelt så mange artikler i 2005 som året før bød på udgivelsen af bogen Dansk landbrug set fra luften, der på grund af efterspørgsel udkom i et 2. revideret oplag i Bogen er nu trykt i et samlet oplag på stk.

8 Forventninger til det kommende år I 2006 vil den store udfordring i lighed med 2005 være de opgaver som knytter sig til flytningen af Slagterimuseet til Dansk Landbrugsmuseum. I 2006 vil opgaverne især være koncentreret om konservering og efter-registrering af de ca genstandene som nu er flyttet fra Roskilde til den tidligere kartoffelmelsfabrik i Auning. En del af 2006 vil også forsat gå med indretning og ibrugtagning af fabrikken i Auning til magasinformål. Overflytningen af de midlertidigt opmagasinerede genstande fra drivhusene til kartoffelmelsfabrikken vil være ressourcekrævende og må nøje indpasses i forhold til de øvrige opgaver på museet. Samtidig vil museet påbegynde en kassation efter den udarbejdede kassationspolitik. En gennemgang af museets samlinger vil blive påbegyndt bl.a. i forbindelse med de planlagte omflytninger og med nyindretningen af museets besøgsmagasin. I 2006 vil museet afholde enkelte helt nye arrangementer, og det historiske dyrskue vil blive videreudviklet med endnu flere udstillede dyr og en række nye aktiviteter. Fra efteråret vil Historisk Værksted tilbyde i alt fire undervisningsforløb i Center for den levende Kulturarv, så en del af foråret og sommeren vil gå med planlægning og udvikling af forløbene. Regnskabsreformen har gennem hele 2005 betydet en stor ekstra arbejdsbyrde for museets administration. Arbejdet med omlægning af bevillingen vil også i 2006 kræve betydelige administrative og økonomiske ressourcer, ligesom der vil være et stadigt stigende krav til kompetenceudvikling. Udlejning af lokaler, udearealer og de øvrige fysiske rammer vil fortsætte og blive videreudviklet i 2006 i den udstrækning det ikke kolliderer med museets sikringsmæssige forhold. Lokaleudlejningen har til formål at øge museets indtægter, og det tættere samarbejdet med erhvervslivet forventes også at styrke museet, bl.a. når der skal søges sponsormidler Oversigt over hovedkonti Der aflægges årsrapport for hovedkonto Dansk Landbrugsmuseum. Der aflægges desuden rapport for følgende underkonti under hovedkonto Anlægsvirksomhed, museer: 13. DLM, udskiftning tag, spisehuset 14. DLM, arealerhvervelse 17. DLM, div.renoveringer 18. DLM, udbygning 38. DLM, etablering af spånanlæg 79. DLM, køb af kartoffelmelsfabrik

9 -9-2. Målrapportering 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse Dansk Landbrugsmuseums resultatkontrakt udgør sammen med finansloven det styringsmæssige grundlag for driften. Til brug for intern styring er der udarbejdet en handlingsplan, som understøtter resultatkontrakten. I nedenstående tabel vises målopfyldelsen på udvalgte mål i resultataftalen: Tabel 4: Oversigt over målopfyldelse Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Landbokultur og indsamling af genstande fra perioden Mindst tre offentlige arrangementer med levendegørelse og demonstrationer Gennemført. Afholdt 8 arrangementer 100 Estimeret: 3/4 årsværk Mindst tre offentlige foredrag En mindre særudstilling Estimeret: 1/24 årsværk om landbokultur Gennemført. Afholdt 13 foredrag 100 Gennemført. Afholdt 4 mindre særudstillinger 100 Estimeret: 1/8 årsværk Gennemført. landbokultur En større særudstilling om Afholdt 1 større særudstilling 100 Estimeret: 1/8 årsværk 0,7 årsværk Gennemførelse af projekt om landbrugsmaskinindustrien Gennemført 100 lønomk. kr Tilskud fra Kulturarvsstyrelsen Indscanning og tilgængeliggørelse af mindst 100 landbrugshistoriske fotos fra perioden fra Gennemført. 0,1 årsværk museets billedarkiv Offentliggørelse, bl.a. på internettet af en mindre Indscannet 250 fotos 100 Ikke gennemført. Mangler de tekniske forudsætninger på lønomk. kr publikation om landbokul- hjemme-siden. tur Gennemføres medio

10 -10- Delvist gennemført. Målet er endnu under Strategi for indsamling/ drøftelse. dokumentation af genstan- Forventes gennemført de medio Estimeret: 1/24 årsværk Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Ikke gennemført. Målet er endnu under Magasinplads Påbegynde kassation i overensstemmelse med museets kassationspolitik Overflytning af samlingen på 2000 m2 fra Slagterimuseet i Roskilde til magasinrummene på Kartoffelmelsfabrikken drøftelse. Forventes gennemført medio årsværk lønomk. kr øvrige omk. kr Tilskud fra Danske Slagterier Estimeret: Yderligere 2 årsværk til færdiggørelsen samt færdiggøres Gennemført 100 adm.opgaver Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Formidling af landbrugskulturen i Center for den levende Kulturarv Mindst 3 demonstrationsog arrangementsdage i Center for den levende Kulturarv Faste rundvisningsforløb for børn og voksne både på Gennemført. Afholdt 4 arrangementer 100 Estimeret: 1/2 årsværk 0,4 årsværk museet og i Center for den Gennemført. Lønomk.kr levende Kulturarv Mindst 1 historisk dyrskue i Center for den levende Kulturarv Udviklet 6 forløb. Gennemført. Øvrige omk. kr Estimeret:1/16 årsværk Øvrige omk. kr Mål Resultatkrav i 2005 Resultat % Omkostninger Besøge Julita/Nordiska Museet i Sverige samt andet betydende nordisk landbrugsmuseum og aftale et nærmere formid- Delvist gennemført. Besøgene gennemført. Aftalt et fælles nordisk seminar. Formidlings- og udstil- Internationalt samarlings- og udstillingssamarlingssamarbejde endnu Estimeret: 1/24 bejde bejde ikke konkretiseret. 75 årsværk

11 Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål Følgende mål vil blive vurderet og analyseret: En større særudstilling om landbokultur Påbegynde kassation i overensstemmelse med museets kassationspolitik Overflytning af samlingen på m2 fra Slagterimuseet i Roskilde til magasinrummene i kartoffelmelfabrikken færdiggøres Faste rundvisningsforløb for børn og voksne både på museet og i Centeret for Levende Kulturarv Besøge Julita/Nordiska Museet i Sverige samt andet betydende nordisk landbrugsmuseum og aftale et nærmere formidlings- og udstillingssamarbejde En større særudstilling om landbokultur I 2005 åbnede museet udstillingen Livet på landet, som omhandler udviklingen i landbruget og livet i landsbyerne og i landdistrikterne i perioden Udstillingen, der er på ca. 500 m2, fortæller udviklingshistorien for landbrugserhvervets redskaber og maskiner siden mekaniseringen efter Anden Verdenskrig. De voldsomme ændringer i erhvervet og strukturforandringerne fra 1960 erne anskueliggøres også i udstillingen. Endelig gives der eksempler på, hvilke ændringer der er sket i landbokulturen og de mange forandringer for landsbyernes erhverv og fællesskaber. Af udstillingens mange tableauer, som skildrer denne udviklingshistorie, bør som de vigtigste fremhæves andelsmejeriet, telefoncentralen, forsamlingshuset, brugsen, frysehuset og værkstedet tilhørende den lokale tømrer-snedkermester. Udstillingen er opbygget af museets egne håndværkere og inspektører. De udstillede genstande er hovedsagelig fra museets egne samlinger. Ca. 10 % af genstandene er lånt på andre museer eller hos private. Udstillingen er støttet økonomisk af to fonde og af museets Venneforening. Udstillingen vises i perioden maj 2005 til ca. 1. november Udstillingen er et vigtigt udstillingsvindue for den tidsperiode og de emner museet er fokuseret på i disse år. I forhold til museets mission lykkes det at formidle genstande og materialer til belysning af dansk landbrugs historie til i dag. Ligeledes i forhold til museets vision er udstillingen vigtig i forhold til at inddrage landbokulturen i mere bred forstand i museets virksomhed. Det er lykkes museet at opbygge en særudstilling for relativt få midler, som er langtidsholdbar, og som er vedkommende i forhold til tidens landdistriktsdebat. Her perspektiveres det erhverv som gennem 40 år har været, og som forsat undergår så voldsomme strukturforandringer. Udstillingen har også en bred appel til den store del af den danske befolkning som er bosat i landsbyerne eller landdistrikterne. Det er derfor en glæde at kunne konstatere, at udstillingen giver afsæt for mange

12 -12- samtaler mellem gæsterne, og den sætter mange tanker i gang med udgangspunkt i det genkendelige eller noget, hvor før og nu sammenlignes. Påbegynde kassation i overensstemmelse med museets kassationspolitik Målet er ikke gennemført. Siden sommeren 2005 har museets faglige medarbejdere drøftet indsamling og kassation. Et foreløbigt udkast til en kassationspolitik er udarbejdet, men emnet drøftes forsat, så et mere færdigt og gennemarbejdet oplæg til kassation vil blive fremsendt til udtalelse/godkendelse hos Kulturarvsstyrelsen inden udgangen af april 2006, hvorefter en kassation kan påbegyndes. Det har været vanskeligere end forventet at udarbejde en kassationspolitik. I museets mission står der: Museets samlinger skal være repræsentative inden for museets emneområde. Derfor bør en kassation foretages efter nøje overvejelse. Det kan konstateres, at flere lokalmuseer ønsker at kassere landbrugsgenstande i sikker forventning om, at tilsvarende genstande bevares på Dansk Landbrugsmuseum og ligeledes i forventning om, at genstandene kan lånes her, hvis det skulle blive aktuelt. Kassationen er mindst kompliceret inden for de genstandsområder, som også findes på andre museer. Det er langt mere kompliceret inden for de genstandsområder, som alene dækkes af Dansk Landbrugsmuseum. De mange typemæssige variationer i museets samlinger f.eks. inden for traktorer, markredskaber, vogne, håndredskaber, mejerigenstande osv. er unikt for Dansk Landbrugsmuseum. Derfor bør kassationen nøje afstemmes med Kulturarvsstyrelsen, og det bør gennemtænkes, hvilke konsekvenser en udtynding i disse genstandstyper vil få. Det er Dansk Landbrugsmuseums helt særlige profil også set i et internationalt perspektiv som står på spil. Overflytning af samlingen på m2 fra Slagterimuseet i Roskilde til magasinrummene i kartoffelmelfabrikken færdiggøres. Dette indsatsområde har uden sammenligning været den største og mest ressourcekrævende opgave på Dansk Landbrugsmuseum i Arbejdet er blevet gennemført og fuldført som aftalt mellem museet, Kulturministeriet og Danske Slagterier. De ca genstande på Slagterimuseet i Roskilde er blevet sorteret, registreret, nedpakket og transporteret til museets magasin på den nedlagte kartoffelmelfabrik i Auning, hvor de er blevet anbragt på reoler. Ca genstande er blevet kasseret inden nedpakningen og overflytningen. De frivillige på Slagterimuseet har bistået Dansk Landbrugsmuseums medarbejdere med oplysninger om genstandene, og alle relevante oplysninger er blevet noteret ned i forbindelse med forregistreringen i Roskilde. Efterfølgende, i forbindelse med genstandenes konservering, vil genstandene blive færdigregistreret.

13 -13- Opgaven har krævet meget koordination og planlægning, og samspillet med de frivillige tilknyttet museet i Roskilde var også vigtig gennem hele processen. Et fast team på 3 medarbejdere har stået for opgaven med god hjælp af flere løst tilknyttede folk fra museets faste medarbejderstab. Arbejdet i Roskilde har været afpasset med de øvrige opgaver på Dansk Landbrugsmuseum. Det fastlagte budget for opgaven har holdt. Medarbejderne har tilstræbt at nedbringe udgifterne til flytningen af samlingen. Der er blevet indhentet flere tilbud på transport, hvorved udgifterne til denne del af opgaven er mindre end forventet. Økonomien er også blevet forbedret ved at Danske Slagterier stillede et hus ved Slagterimuseet frit til rådighed for museets medarbejdere. Der har under hele flytteprocessen været en god kontakt til Danske Slagterier og også en god dialog og et positivt medspil fra de frivillige tilknyttet museet i Roskilde. Aftaler og tidsplaner er blevet overholdt. De forbrugte ressourcer er mindre end forventet. Dette meget vigtige indsatsområde i museets Resultatkontrakt med Kulturministeriet er i 2005 forløbet bedre end nogen turde forvente. Faste rundvisningsforløb for børn og voksne både på museet og i Center for den levende Kulturarv Museets Historiske Værksted fik færdigudviklet hele seks nye undervisningsforløb under fællestemaet husdyr og markarbejde, hvoraf de fleste i efterårsperioden blev benyttet af flere skoler. Enkelte af aktiviteterne er dog sæsonbestemte og vil først for alvor blive afprøvet i foråret De nye aktiviteter fremgår af museets hjemmeside under menupunktet Skoletjeneste. Børnene fik i kraft af deres arbejde med husdyrene og opgaverne i marken direkte indblik i livsbetingelserne for den store del af den danske befolkning, som var beskæftiget med landbrug indtil for år siden. Det er vigtigt at undervisningen omfatter praktiske arbejde for børnene. Læring gennem arbejdet giver børnene en særlig indsigt det praktiske landbrug. Med ansættelse af en ny medarbejder i Historisk Værksted har der været de fornødne ressourcer til idéudvikling og gennemførelsen af de nye forløb. Sideløbende har værkstedet også kunnet gennemføre de eksisterende forløb og ferieaktiviteter i værkstedet. Med de nye forløb har museet medvirket til at skabe et fornyet fokus på landbruget og dets historie ved at inddrage landbokulturen i mere bred forstand i museets virksomhed, som det står i museets vision. Det vurderes at resultatet på dette indsatsområde er tilfredsstillende. Formidlingen til børn har stigende betydning især for et museum som beskæftiger sig med et emneområde som meget få børn og unge har kendskab til i deres hverdag. De afsatte ressourcer er anvendt fornuftigt. Der har i Historisk Værksted året igennem været i en god blanding af idéudvikling og praktisk afprøvning af resultaterne samtidig med, at de eksisterende forløb og tilbud til skolerne har skullet køre videre.

14 -14- Besøge Julita/Nordiska Museet i Sverige samt andet betydende nordisk landbrugsmuseum og aftale et nærmere formidlings- og udstillingssamarbejde. Målet er delvist gennemført. Museets faglige medarbejdere har besøgt henholdsvis Julita/Nordiska Museet og Museet Frederiksdal i Skåne. Desuden har Dansk Landbrugsmuseum haft besøg af Norsk Landbrugsmuseum. Der er bl.a. med Julita/Nordiska Museet og Norsk Landbrugsmuseum aftalt afholdelse af et stort fællesnordisk seminar for landbrugsmuseer på Dansk Landbrugsmuseum i april 2007, og der er også aftalt et nærmere formidlings- og udstillingssamarbejde med disse to museer og Frederiksdal uden der er en konkret aftale i hus endnu. I oktober besøgte museets fire faglige medarbejdere Julita/Nordiska Museet og fik et indgående præsentation af museet især dets samlinger og formidling. Julita er på flere måder sammenlignelig med Dansk Landbrugsmuseum, så derfor var besøget lærerigt samtidig med at kontakterne til Dansk Landbrugsmuseums søstermuseum i Sverige blev knyttet. Tidligere på året havde en af Dansk Landbrugsmuseums inspektører besøgt Frederiksdal nær Helsingborg og her fremsat forslaget om et formidlings- eller udstillingssamarbejde. Dette forslag blev godt modtaget. Begge museer beskæftiger sig med formidling af landbrugets kulturplanter, så et nærmere samarbejde kunne naturligt udvikles indenfor dette fagområde. Kontakterne er løbende blevet vedligeholdt telefonisk og pr. mail, men et konkret projekt er endnu ikke på plads. I juni havde Dansk Landbrugsmuseum fornøjelse af et flere dages besøg af bestyrelsen og de faglige medarbejdere fra Norsk Landbrugsmuseum. Her fik Dansk Landbrugsmuseum lejlighed til at præsentere sig og fremvise museets mange aktiviteter. Af øvrige internationale kontakter kan nævnes, at museet i august havde besøg af direktøren for det canadiske landbrugsmuseum, hvor der blev udvekslet erfaringer og ideer. Museet var også vært for et stort landbrugssymposium i oktober arrangeret af Landbrugspuljen og Landbohistorisk Selskab med deltagelse af to norske museer. Med kontakterne til henholdsvis Sverige og Norge er der skabt de forbindelser som foreløbig fører frem til afholdelse af et fællesnordisk seminar for landbrugsmuseer på Gl. Estrup i De internationale kontakter har stigende betydning i en tid, hvor der tales om globalisering. Det vil være vigtig for Dansk Landbrugsmuseum at lære af de udenlandske museer. Dansk landbrug har gennem historien påvirket andre lande og ladet sig påvirke udefra. Derfor vil det også ofte være nødvendig at overskride landegrænser for at forstå dansk landbrugs udviklingshistorie. 2.3 Klare mål

15 -15- I nedenstående tabel afrapporteres på de klare mål, som er opstillet fælles for museerne i 2005: Tabel 4b: Afrapportering på klare mål Kriterier for tilfredsstillende/ utilfredsstillende/ Opgave Mål på vej Resultat Bedømmelse Certificering. Opfylde minimumskravene for at få tilgængelighedsmærket af Foreningen Optaget i foreningen Fysisk "Tilgængelighed for og har fået tilgængelig- Handicapadgang tilgængelighed alle" hedsmærket Tilfredsstillende Formidling på internettet Bedst på nettet Points fra points Tilfredsstillende/på vej DLM s hjemmeside var ved bedømmelsen Bedst på nettet i 2005 blandt de højst scorende på museumsområdet med 3 points af 5 mulige, hvilket vurderes som tilfredsstillende/på vej. Hjemmesiden udbygges i 2006 med integration til billedsamling, publikationer, PDF integration mv., og i 2007 med bl.a. virtuel udstilling og online bestilling. De tekniske forudsætninger for resultatkrav i 2005 om offentliggørelse også på internettet af en mindre publikation om landbokultur (se tabel 4. Oversigt over målrapportering) vil således være til stede i 2006.

16 Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten for 2005 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper med følgende afvigelser/ specifikationer i forhold til regelsættet. For nærmere beskrivelse af regnskabspraksis se desuden afsnit 5. Bilag side 33. Økonomistyrelsen har i brev af 21. juni 2005 dispenseret fra reglen om saldoafskrivning af inventar i bunker. Dispensationen omfatter reoler af forskellige typer, montrer og klædeskabe til magasinbrug med samme funktionalitet. Aktivering sker herefter som produktionsudstyr med lineær afskrivning over 10 år. Dispensationen er optaget som bilag 10 i åbningsbalancen Resultatopgørelse DLM s resultatopgørelse indeholder i år kun regnskabstal for 2005 samt budgettal for Fra 2006 indgår sidste års tal også i resultatopgørelsen. Det bemærkes endvidere, at årets bevilling ikke indgår i resultatopgørelsen. Der er udarbejdet følgende obligatoriske noter til resultatopgørelsen: Note 1. Personaleomkostninger Supplerende noter fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5: Resultatopgørelse Supplerende Regnskab Budget note Ordinære driftsindtægter Salg af varer og tjenesteydelser S Tilskud til egen drift 0 0 Øvrige driftsindtægter S Gebyrer 0 0 Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0 0 Forbrugsomkostninger S3 0 0 Husleje S Andre forbrugsomkostninger S Forbrugsomkostninger i alt

17 -17- Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger S Af- og nedskrivninger S Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0 0 Andre driftsomkostninger 0 0 Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter 32 0 Finansielle omkostninger 4 0 Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 17 0 Ekstraordinære omkostninger 0 0 Årets resultat Tallene for 2006 er DLM s interne udgiftsbaserede budget. Som det fremgår af ovenstående tabel er årets omkostningsbaserede resultat på t.kr. Det bemærkes, at årets bevillinger ikke indgår i opgørelsen. De enkelte indtægts- og omkostningsarter er kort kommenteret nedenfor. Ordinære driftsindtægter Den største enkeltpost under salg af varer og tjenesteydelser er éntré-indtægter, som i 2005 andrager 1 mio. kr. Tendensen siden 2002 er faldende entré-indtægter, se tabel 3 afsnit 1.3 Årets faglige resultater samt supplerende note S1. Ordinære driftsomkostninger Museumsbutikkens varelager er forøget med 26 t.kr. Reguleringen figurerer imidlertid ikke i korrekt resultatopgørelsen, hvilket korrigeres i 2006, supplerende note S4.

18 -18- Af- og nedskrivninger Årets afskrivninger er på t.kr., supplerende note S10. Personaleomkostninger Personaleomkostningerne er den største af omkostningsarterne, se note 1 samt supplerende noter S5-S8. Finansielle poster Vedrører renteindtægter og udgifter på bankkonti hovedsageligt vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter. Ekstraordinære poster Indtægten på 17 t.kr. vedrører salg af skrotjern nedtaget i forbindelse med indretning af Kartoffelmelsfabrikken, supplerende note Balance DLM s balance for 2005 vises i tabel 6. Tallene i kolonnen Åbningsbalance er fra åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 inklusive rettelser på i alt 39 t.kr. Der henvises til obligatorisk note 4. Egenkapital for yderligere forklaring. Regnskabskolonnen viser DLM s aktiver og passiver pr. 31. december Der er udarbejdet følgende obligatoriske noter til balancen: Note 2. Immaterielle anlægsaktiver Note 3. Materielle anlægsaktiver Note 4. Egenkapital Supplerende noter fremgår af nedenstående tabel. Tabel 6: Balance () Aktiver Åbnings- Regnskab Passiver Åbnings- Regnskab balance 2005 balance 2005 Anlægsaktiver: Egenkapital i alt, note Immaterielle anlægsaktiver, note 2 Hensættelser Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 0Langfristede gældsposter: Erhvervede koncenssioner, patenter Prioritetsgæld m.v Udviklingsprojekter under opførelse 0 0Anden langfristet gæld 0 0 Immaterielle anlægsaktiver i alt Statsgæld 0 0 Materielle anlægsaktiver, note 3 Langfristet gæld i alt 0 0 Grunde, arealer og bygninger Kortfristede gældsposter: Infrastruktur 0 0Leverandører af varer og tjeneste

19 -19- ydelser Produktionsanlæg og maskiner Anden kortfristet gæld Transportmateriel Skyldige feriepenge Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for fremmed 192-6regning 0 0 Igangværende arbejder for egen Periodeafgrænsningsposter regning Materielle anlægsaktiver i alt Kortfristet gæld i alt Finansielle anlægsaktiver 0 0Gæld i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdning Tilgodehavender Værdipapirer 0 0 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt Som det fremgår af ovenstående er DLM s balance ultimo 2005 vokset med med t.kr. til t.kr. i forhold til åbningsbalanceværdien primo på t.kr., hvilket hovedsageligt skyldes overflytning af anlæg på t.kr. fra Kulturministeriets til DLM s virksomhedsnummer. I 2006 flyttes erhvervelsen af Kartoffelmelsfabrikken, hvilket forøger balancen med yderligere ca t.kr Omregningstabel () Årets omkostningsbaserede resultat Afskrivninger Nedskrivninger 0 - Ændringer i hensættelser Afskaffelser -39 +/- Lagerregulering Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse /- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde) +/- Periodiseringer Tab på debitor 0 0 +/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver Årets nettoudgifter -6936

20 -20- Årets bevilling indgår ikke i hverken årets resultat eller årets nettoudgifter. Ovenstående tabel viser, hvordan DLM kommer fra årets omkostningsbaserede resultat på t. kr. til årets nettoudgifter på t.kr. Som det fremgår, er afskrivningerne på t.kr. langt den største post Bevillingsregnskab Tabel 8: Bevillingsregnskab (det udgiftsbaserede regnskab) Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgifter Indtægter Resultat, brutto Bevilling, netto Resultat, netto Tallene i budgetkollonnen for 2005 og 2006 viser DLM s interne budget. Differencen viser således afvigelsen mellem regnskab og DLM s interne budget for Som det fremgår af ovenstående tabel 8 er årets udgiftsbaserede resultat på 6936 t.kr., hvilket svarer til årets nettoudgifter i omregningstabellen jf. tabel 7. Differencen viser et mindreforbrug på 606 t.kr. mellem regnskab og internt budget. Forklaringen herpå er, at DLM s resultataftale med Kulturministeriet ikke var indgået på budgettidspunktet i efteråret 2004, hvilket medførte tilbageholdenhed på udgiftssiden herunder udskydelse af genbesættelse af ledige stillinger. Nettobevillingen er forøget med 900 t.kr. i forbindelse med resultataftalen. På grund af de sene tidspunkt for aftalens indgåelse var det ikke muligt at besætte 2 nyoprettede stillinger før august måned, hvilket afspejles i det videreførte overskud på 363 t.kr. 3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Tabel 9: Bevillingsafregning for Disposition, Akkumuleret Årets over- oversk. der oversk. til Bevilling Regnskab skud bortfalder videreførsel Driftsbevilling Lønsum Øvrig drift I alt

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Nielsenbygogbolig ApS

Nielsenbygogbolig ApS Nielsenbygogbolig ApS Stentevej 11 3210 Vejby Hobrovej 317 Postbox 7034 9200 Aalborg SV Tlf.: 9811 3333 Fax: 9811 3434 revicor@revicor.dk www.revicor.dk CVR-nr. 36 08 16 86 Årsrapport for 2014/15 (1. regnskabsår)

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12 MC CENTERET HOLBÆK ApS Tåstruphøj 44 4300 Holbæk CVR-nr. 32647588 Årsrapport for 2011/12 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2013

Læs mere

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR Biografforeningen Kino Møn Storegade 55 4780 Stege 6. regnskabsår CVR. NR. 34169144 ÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere