Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse"

Transkript

1 Formidling på mobile platforme Komparativ analyse

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre brancher... 4 Hvad gør bibliotekerne... 5 Løsningsbredde...10 Hvor meget funktionalitet kan en app/ løsning indeholde...10 Telefoner vs. tablets?...11 Navngivning...12 App ikon...12 Med projektet in mente...12 Teknologitrin...13 Teknologi...13 Mobilspecificitet...14 Valg af platform...15 Online vs. offline...22 Fremtidsperspektivering...23 Inden for en kortere tidshorisont...23 Tablets...24 Teknologierne mødes...24 Platformene i nærmeste fremtid...25 Økonomiske overvejelser...26 Beslutningstragt/ valg model...26 Priser...26 Mulige løsningsscenarier for bibliotekerne...28 Konsekvenser ved at udelade platforme...29 Konklusion...30 Indledning Et af de primære formål for FMP har været at producere en række løsninger der kan tjene som 1

3 eksempler og inspiration for videre arbejde med løsninger mobile platforme. For at kunne anskueliggøre disse løsninger er, de sammen med en række eksisterende mobile løsninger, gjort målbare i nærværende løsningskategoriseringsskema. Skemaet er konstrueret på baggrund af 4-rumsmodellen, samt målbare parametre der er identificeret i projektets portefølje af personaer. Løsningerne er alle blevet individuelt vurderet og indplaceret med relevante værdier i skemaet for at kunne udtrække de visualiseringer og konklusioner der følger i dokumentet. Visualisering af løsninger i de 4-rum For at kunne relatere de i projektet identificerede løsninger og koncepter har vi benyttet os af en vifte af personaer og brugertyper. Der er taget udgangspunkt i personaer fra projekt Digital Trendspotting og disse er rettet til med henblik på mobile løsninger. Der er blevet tilføjet en mobilbruger-type, der er en arketype til at beskrive en given brugers kompetencer indenfor brugen af mobile platforme. Erfaringer med personaerne fra projektet viser at man med gavn kunne inddrage, hvordan man evt. ville kunne få de enkelte personaer til at bruge bibliotekernes forskellige tilbud mere. Eks. Vis hvordan man kan få ikke-brugere til at være brugere og hvordan man kan få brugere til at være ambassadører. I en egentlig konkretisering af koncepterne bør der laves en mere dybdegående adfærdsanalyse også på tværs af typerne og vores anbefaling er at der produceres en række personaer, der kan bruges som kontrolleret base for fremtidige projekter, både på mobile platforme og i andre formidlingsscenarier. Beskrivelse af 4-rumsmodel 2

4 Styrelsen for bibliotek og medier (nu kulturstyrelsen) bestilte 2010 en rapport der der blandt andet kunne afdække bibliotekernes rolle og udfordringer i et vidensamfund i rivende udvikling. Et af produkterne fra denne rapport er den såkaldte 4-rums model som nærværende projekt har gjort brug af. Modellen består af de fire nedenstående rum: Læringsrummet som er baseret på at opdage og lære nyt. Det indeholder f.eks. uformelle læringskurser, e-læringsfaciliteter, foredrag, adgang til videnressourcer og spørgetjenester. Inspirationsrummet er baseret på oplevelser. Det vil typisk indeholde adgang til materialer med litteratur, kunst, film, musik, underholdning og spil, til arrangementer med kunstnere og lignende. Møderummet er baseret på deltagelse. Det spænder fra at deltage i arrangementer om (lokal)politiske spørgsmål eller aktuelle problemer over læse- og studiekredse til facilitering af communities og netværk. Det performative rum er betegnelsen for kreativt skabende aktiviteter, der udfoldes af 3

5 brugerne. Det sigter således mod aktiv skabelse, men er også et kreativt og æstetisk læringsrum. Her er der tale om workshops af forskellig art: skriveværksteder, aktiviteter med huskunstnere, innovationsworkshops, filmværksteder mv. I FMP har vi brugt modellen til at kategorisere både eksisterende biblioteksløsninger, samt løsninger fra det private erhvervsliv. Formidlingskanaler Hvad gør de i andre brancher Tendensen har tidligere været at man har glemt at tænke mobile first og at man har handlet lidt i panik ved valg af løsninger, både med hensyn til app s og mobile web. Man har simpelthen glemt at tænke på slutbrugeren, men har været forblændet af teknologi og af hvad de andre gør. Dette er nu begyndt så småt at vende, således at man i højere grad end tidligere tænker på hvad det er der efterspørges eller hvor det er man kan skabe en efterspørgsel. Der er ingen tvivl om, at det at kunne betjene sig via en mobil platform er en allerede eksisterende efterspørgsel, men at det her er vigtigt at holde sig for øje, hvad det er målgruppen efterspørger (eller vil komme til at efterspørge), hvilke platforme de bruger, og hvad deres adfærdsmønster og behov er. Erkendelse af vigtigheden for og villighed til investering i de rigtige løsninger, samt planer for videre udvikling er også vigtige parametre at tage i betragtning. Uanset hvilken form for udvikling af produkt, der skal udføres, er det vigtigt at angribe det korrekt. Et ordentligt forarbejde, valg af metoder, leverandører, allokering af interne ressourcer, viden om målgruppe og hvordan denne forventes at bruge slutprodukt, samt forventet udbytte og ikke mindst forankring i de rigtige afdelinger og personer i virksomheden, samt risiko analyse er utrolig vigtigt, men bliver desværre ofte glemt. Sidst men ikke mindst undersøgelse af om der er en efterspørgsel og behov eller om disse er nogen man kan skabe ved sit produkt. Eksempler andres branchers mobile løsninger: Danske Bank har med deres app s til henholdsvis iphone, ipad, Android, gjort et stort forarbejde og resultatet fungerer super godt for brugerne Jyske Bank har med deres responsive web, også gjort sig mange tanker og om oplevelsen på de forskellige kanaler. YouSee med app s til både smartphones og smart TV, kan servere relevant info for brugerne på de platforme der er tilgængelige foran dem. Organisator, stort forarbejde til deres app s for deres løsning til fagforeningerne. (denne blev løst hos MobilePeople, der blev hyret til rådgivning, analyse, specifikationer, og udvikling) 4

6 Hvad gør bibliotekerne Mobile løsninger er ikke en nyhed på bibliotekerne. Der er i projektet gjort et forsøg på at lave en opgørelse over de mobile løsninger der er i biblioteksvæsnet under et. Den samlede opgørelse (se projektets løsningsskema) indeholder udover biblioteksløsninger også projektets koncepter og enkelte eksempler udenfor biblioteksverdenen. Denne analyses diagrammer (som løsningsbredde nedenfor) medtager kun bibliotekets egne løsninger. Således kan diagrammerne indikere hvordan bibliotekernes mobile indsats fordeler sig ud fra forskellige parametre. Fordelingen mellem bibliotekernes brede og fokuserede mobile løsninger. Brede løsninger De brede løsninger omhandler de løsninger, hvor en række traditionelle funktionaliteter i forbindelse med brugen af biblioteket forsøges opsummeret i en løsning til den mobile enhed. Funktionaliteterne inkluderer elementer fra de oprindelige biblioteksbasegrænseflader (søgning, reservering, fornyelse, listning af nye materialer, betaling af gebyrer m.m.) samt hvad der er blevet gængse elementer fra bibliotekernes hjemmesider (listning af arrangementer, listning af nyheder fra biblioteket, sider med inspiration m.m.). I brede løsninger ligger implicit den antagelse at bibliotekerne har/skal have een løsning der indeholder alle de nødvendige muligheder. I takt med at bibliotekernes aktiviteter folder sig ud på mange webplatforme (eks. Palles Gavebod, Litteratursiden, Bibzoom, Biblioteksvagten etc., etc.) udfordres tanken om den altfavnende mobile løsning. Spørgsmålet er hvor meget denne løsning kan rumme (funktionalitetsmæssigt og indholdsmæssigt) uden at det går ud over anvendeligheden og brugbarheden. De brede løsningers tidlige inkarnationer kan kategoriseres med placering i læringsrummet. Fokus var på de rent transaktionelle aktiviteter, og løsningerne var værktøjer. På sin vis var der på dette tidlige stade tale om en fokuseret løsning - nemlig udelukkende adgang til biblioteksbasen via mobilen. Et eksempel er Mobiblo fra Axiell (en mobil version af DDELibraweb) - set herunder i 2 lokale implementationer. 5

7 Senere bud på samme type biblioteksløsning bidrog med flere elementer fra biblioteket hjemmeside, blandt andet beskrivelse af arrangementer, nyhederne fra biblioteket, og sider til brugernes inspiration. Dermed kom man nærmere det, vi i denne tekst forstår som den brede løsning. Et eksempel er fra Aalborg Bibliotekerne (ses herunder). Kategoriserer man løsningen igen er man nu tættere på spændingsfeltet mellem læringsrummet og inspirationsrummet. Med tilkomsten af smartphones blev der åbnet op for en række af nye teknologier såsom skanning ved hjælp af mobilens kamera, GPS til bestemmelse af brugeren position m.m., ligesom touchskærmen på apparatet muliggør en mere hastig og flydende interaktion med løsningen. Tendensen lige nu synes at følge den generelle tendens, nemlig at udvikling af løsninger sker i form af app s. Men websites tænkt til mobilen arbejdes der stadig med. Uanset formen er mere funktionalitet kommet introduceret i den brede løsning, herunder adgang til digitale materialer såsom e-bøger og e-lydbøger. 6

8 Leverandører har hidtil styret udviklingen og mulighederne på den brede biblioteksløsning. Dette fortsætter, men nu suppleret af initiativer som TING-samarbejdet, hvor bibliotekerne selv spiller en mere aktiv rolle i at lede arbejdet over mod en fælles løsning. Projektets bud på tidens bedste version af den brede mobile biblioteksløsning skal findes blandt de 3 nedenstående: Biblioteks-app en fra Redia (her i implementering fra Vejle BIbliotekerne), Silkeborg Bibliotekernes BibMobil, og mobil-udgaven af et ding-site (her eksemplificeret ved websitet fra Århus Kommunes Biblioteker). De 3 løsninger har forskellige udgangspunkter, hvorfor det er svært at udpege blot én som det bedste bud. Biblioteks-app en fra Redia er en hybrid app (se afsnittet mobil-specificitet, nedenfor) lavet med inspirationelle elementer i fokus. Her er nyhederne på forsiden, mens oplysninger om arrangementer, lånerstatus, åbningstider m.m. findes i en menu der kan kaldes frem. Brugeren logger på app en én gang og er derefter kontinuerligt logget ind. App en bliver i næste version udbygget med skanning af QR- og stregkoder, som vil gøre den istand til at vise yderligere information om det skannede materiale. Silkeborg Bibliotekernes app, også en hybrid app, betegnes fortsat som en prototype. Til forskel fra Redias biblioteks-app er fokus mere på funktionaliteter end inspirationelle elementer. Funktioner er grupperet godt, og er prioriteret baseret på brugerundersøgelser. App en har allerede implementeret skanning af materialer, og var dermed først med denne funktionalitet i en bred biblioteksløsning. Den rene webløsning, Ding-sitet, er hvad nedenfor under mobil-specificitet betegnes som mobile site med CMS. Der udvælges indhold fra det eksisterende website, som derefter præsenteres med separat internet-adresse og et tema tilpasset mobile enheder. Det samlede indtryk af løsningen ligger et sted imellem de to ovenævnte app s i og med at forsiden præges af inspirationelle elementer samtidig med at funktionalitet er gjort tilgængelig via en altid synlig menu. 7

9 Alle 3 løsninger kan kategoriseres i overlappet mellem inspirations- og læringsrummet, men med forskellig vægt på de 2 rum. Et mobilt site med CMS kan ikke bringes til at udnytte mobilens kamera for skanningsfunktion. Til gengæld er det fuldt tilstede i internettets søgemaskiner og kræver færre ressourcer for opdatering og udvikling set i forhold til de 2 hybrid-app løsninger. Et valg mellem ovenstående indebærer bl.a. et valg mellem en løsning til inspiration eller en løsning som værktøj. De 2 udgangspunkter kan i en mobil, bred biblioteksløsning ikke begge bringes i front på samme tid. Man kunne derfor diskutere, om dette i praksis giver grobund for 2 brede biblioteksløsninger med hver sit udgangspunkt. Derudover påvirkes valget af de tilgængelige teknologiske muligheder for skanningsfunktion, hvorfor den web-baserede løsning har et handicap. Et web-baseret løsning er dog stadig værd at overveje, idet udviklingen går mod at det bliver muligt for browseren at tilgå bl.a. kameraet. Fokuserede løsninger Fordelingen af bibliotekernes mobile løsninger, projektets koncepter samt et udvalg af løsninger udenfor biblioteksverdenen - kategoriseret vha. 4-rumsmodellen De fokuserede løsninger og fler-fokuserede løsninger er de løsninger der kun løser en opgave, eller løser et mindre antal beslægtede opgaver. Som beskrevet ovenfor er mange biblioteksløsninger startet som fokuserede løsninger og videreudviklet til fler-fokuserede løsninger, hvorefter enkelte er endt ud i brede løsninger der omfavner både læringsrummet og inspirationsrummet. 8

10 Nogle af de løsninger der på nuværende tidspunkt er fokuserede løsninger, kunne med fordel integreres i en bred løsning. Det ville f.eks. give mening at integrere Bibvagt.dk og m.mobilebogbidder.dk i en bred mobilbiblioteksløsning. Andre af de løsninger bibliotekerne har egner sig bedst som fokuserede løsninger. Ofte er der tale om at projekter har lavet en løsning rettet mod bestemte målgrupper. Det ville ofte skabe for meget støj hvis løsningen blev integreret i en bred løsning, og løsningerne ville ikke blive synlige nok. Eksempler på dette kunne være lommefilm.dk og Movellas.com/da. Bibzoom shuffle er et andet eksempel på en løsning der gør sig bedst som en fokuseret løsning, da dens specifikke funktionalitet enten ville drukne i, eller overtage en bred løsning. 9

11 De fokuserede løsninger er ikke begrænset til bestemte rum i 4-rumsmodellen. De kan findes i alle rummene, også i de overlap der er mellem de forskellige rum. Løsningsbredde Hvor meget funktionalitet kan en app/ løsning indeholde Grundlæggende kan man sige at så længe de enkelte løsninger er relevante for brugerne i målgruppen, samt at de også på "overfladen" siger hvad, man som bruger kan forvente sig af indhold, så har de deres berettigelse, Man skal nok ikke kun fokusere på hvor mange forskellige man har, men i høj grad også hvor meget indhold de enkelte kan indeholde eller er struktureret uden at skabe støj. Dvs de skal både "ses efter" indefra og udefra. Når man laver en app, skal man holde sig for øje hvad formål og mål er med at have en app. Giver det mening at samle alle de funktioner man kan komme i tanker om i en app eller giver det mening at have flere og mere specifikke (smalle) app s?. Skal man lave en app til hver målgruppe, designet netop til deres individuelle behov? Eller kan de hver især leve med / overskue at der måske er en række funktioner som ikke tjener deres formål?. Det der er vigtigt er: Er det relevant for målgruppen? Giver det merværdi for brugeren? Kan det flytte målgruppens normale brug af tjenester og skabe en efterspørgsel som de ikke var klar over de havde? 10

12 Eks. En bruger af en biblioteks app, bruger normalt kun sin app til at se lånestatus, forny bøger og reservere materiale. I dette tilfælde kunne man måske integrere med sociale tjenester, så han/hun kunne se hvad vennerne læser eller om de måske var på biblioteket samtidig med ham/ hende. Man kunne lave læselister til hinanden. Et andet eksempel, kunne være at man kunne integrere læsegrupper, her kunne man ud fra lån man havde foretaget se om der var grupper der matchede ens skønlitterære eller faglige interesser, samt deltage i en dialog med disse, dele erfaringer, bøger, mm. Igen er det svært at give et eksakt svar på, hvad og hvor meget en app skal eller kan indeholde. Der har været en tendens til at mange virksomheder har lavet Schweizerknive, altså app s som var proppet med en funktion til enhver lejlighed. Dette er ikke hensigtsmæssigt, for brugeren mister overblikket og app en bliver med stor sandsynlighed en af de mange installerede app s som sjældent eller aldrig bliver brugt. Indhold skal være relevant og anvendeligt, samt give brugeren værdi. Vælger man at der skal være lidt ekstra, skal dette give brugeren ekstra værdi, enten nu og her, som de ikke var klar over. Eller være med til at give dem noget merværdi på sigt, og eventuelt flytte deres forbrugsvaner. Telefoner vs. tablets? Der er forskel på hvordan man designer løsninger til henholdsvis telefoner og til tablets. Den lille skærm på telefonerne har sine begrænsninger i forhold til tablets. Mange tænker, får jeg bare udviklet en app til telefonen, så er vi også dækket ind på tablets. Det er jo i princippet også rigtigt, for Android er der ingen forskel, her kører den samme app på alle. For ios er det dog væsentligt anderledes, her er der helt klart nogle overvejelser man bør gøre sig og drage nytte af, ved iphone og ipads forskellige skærmstørrelser. Tænker man kun på telefonløsningen, giver det ikke tablet brugerne de ekstra muligheder der er ved dennes skærmstørrelse og muligheder. Man bliver derfor nødt til at kigge på målgrupperne igen og se på deres adfærdsmønstre og brugsvaner, samt tage i betragtning at brugerne af tablets bliver flere og flere. Dette gælder ikke kun for app s, men for inden for alle løsninger til de mobile platforme. Der er flere ting der gør sig gældende i forbindelse med om, hvor mange smalle app s man kan have i appstore /google play / windows market place. Det er nok svært at give et eksakt svar på det, men der er nogle overvejelser som man skal gøre sig, disse er forsøgt at listet op nedenfor. Udsnit fra Apples App Design Strategies 1. Lav en liste med alle de tænkelige funktioner som man kan komme i tanke om sm brugerne kunne tænke sig eller have gavn af 2. Definer målgruppen eller målgrupperne 3. Filtrer den liste der blev lavet med alle funktionerne så de passer til de specifikke målgrupper 11

13 4. Gennemgå den igen og se om alle features og funktioner nu er brugbare for målgruppen Pointen er at begrænse sig og hele tiden vurdere om det giver mening for brugeren, hvis ikke så skal en funktion ikke være der. Test på målgruppen med simple prototyper, brugertest, i form af kort-tests, eller blot ved simple tegninger på en tavle. Navngivning I navngivningen af sin app (ikke spil), skal man tænke på følgende: Det skal udtrykke noget om enten virksomheden som udbyder den eller det indhold som man som bruger kan forvente at opleve. Det er en god ide at sætte lidt tid af til at researche på lignende app s, så man kan differentiere sin egen. Der er i øjeblikket omkring app s (game og applications) som man skal konkurrere med. der er også muligheder for keywords mm, i appstore, men hvis man forestiller sig at man skulle findes på en lang liste (ud fra navn), så gælder det virkelig om at være skarp i sin navngivning. App ikon Hvis man forestiller sig at man som virksomhed har 10 app s og de alle hedder noget med virksomhedens navn, er det vigtigt at brugeren via app ikonet kan skelne disse fra hinanden, de skal altså gerne afspejle det indhold som brugeren kan forvente at finde inde bag det. Eks.: Hvis bibliotekerne fik lavet 5 forskellige app s (en til musik, en til bogsøgning, en til slægtsforskning, en til livestreaming og deltagelse i foredrag, mm). Det ville det jo være oplagt at de alle hed noget med bibliotek, for det er det som brugeren i mange tilfælde ville søge på, hvis alle disse havde samme ikon, måske blot differentieret med farve, ville det være utrolig svært for brugeren at tage stilling til hvilken af disse han/hun skulle installere, og brugeren skulle således ind i flere af dem for at finde den rigtige. Når bruger skal finde ens app er det derfor vigtigt at de ved første øjekast på søgeresultatet får et sigende indtryk ud fra app navn og app ikon Når det er sagt, er det vigtigste nok, hvad man vælger at sine app s skal indeholde og ikke så meget om hvor mange forskellige man udbyder, for er en app relevant for brugeren og tilbyder den de tjenester som brugeren efterspørger, så bliver den fundet, delt og brugt. Med projektet in mente Hvor brede eller smalle kan/ bør løsninger være, hvis man tager projektet her in mente? Ved at se på de forskellige koncepter, kan man med stor gevinst se om der er flere som man kan slå sammen, nogle af dem er muligvis for smalle til at kunne nå en kritisk masse af brugere, andre er måske for brede. Det er svært at give et klart svar på uden at forsøge at konkretisere koncepterne yderligere, f.eks. ved at se på præcis hvilke tjenester man ønsker at tilbyde samt at se om de forskellige målgrupper kan have glæde af nogle af de samme ting. Herudover skal også overvejes om nogle af tingene hører bedre hjemme uden for en app, f.eks. implementeret som en platformstilpasset webside. 12

14 Teknologitrin Diagrammet viser fordelingen af bibliotekernes mobil løsninger efter hvilket teknologiske trin løsningen er tiltænkt eller virker med. Teknologi I projekt Formidling på Mobile Platforme opererer vi med tre typer af mobile enheder basic phone, featurephone og smartphone. Begrebet er en smule flydende, specielt mellem featurephone og smartphone, men vi har brugt begreberne på følgende måde: Basic phone: En mobiltelefon der kun har de mest basale funktioner. Taleopkald, sms og knap-interface. Featurephone: En mobiltelefon med lidt mere avancerede funktioner. Taleopkald, sms, mms, knap-interface, evt. kamera og basal webbrowser. Smartphone: En mobiltelefon med moderne avancerede funktioner. Taleopkald, sms, mms, Touch screen, kamera, webbrowser, dataforbindelse og mulighed for installation af app s. Tendensen i øjeblikket er at smartphones bliver mere og mere udbredte. På CES2012 blev der praktisk talt ikke lanceret nogen feature phones. Dette er et udtryk for at producenterne ikke længere satser på disse. CES er Consumer Electronics Show, et årligt arrangement hvor langt de fleste større producenter præsenterer deres nye produkter. 13

15 Som det kan ses på ovenstående overhalede køb af smartphones i 2011 featurephones i flere lande som Danmark er sammenlignelige med. På grafen nedenfor kan man se hvordan smartphones inden for de sidste par år har taget en stadig større andel i antallet af mobiletelefoner. For 2012 viser grafen at omkring 97 % af alle har en mobiltelefon, af disse har 50 % en smartphone imod ca. 1/3 i Mobilspecificitet I dag har vi forskellige muligheder, når vi vil formidle og udvikle til mobile platforme. I projektets kategorisering af løsninger har vi opereret med begrebet mobilspecificitet for at definere i hvilken grad en løsning udnytter den mobile platform. De kriterier der er inddelt efter er som følger: Agnostisk Løsningen er den samme på pc og mobil (f.eks. lånerstatus). Mobilplus Løsningen fungerer både på mobil og pc men har et par ekstra features på mobilen (f.eks. søgning som fortæller hvilket er det nærmeste bibliotek som har bogen hjemme når man bruger 14

16 mobil). Kun mobil Løsningen fungerer kun på mobil (f.eks. opslag i bibliotekets katalog ved at tage billede af stregekoden). Kun hjemmeside/pc Løsningen fungerer kun som hjemmeside eller på en pc. Hvis løsningen kan ses i en mobilbrowser fungere den så dårligt at den reelt er ubrugelig. Som det kan ses er der blandt de løsninger vi har fundet frem en overvægt til Kun mobil løsninger. Native app s, som kun mobil løsninger ofte er, er i flere tilfælde den mest hensigtsmæssige og eneste måde at producere en løsning på til mobile platforme. Valg af platform Spørgsmålet er om man vælge, native app, mobil web, web app, responsive design eller hybrid app s? Der har været mange diskussioner om hvem der vinder, native app s, webapp s, mobile web, responsive web, eller hybrid app s, er det bedste. Sagen er at alle er gode til hvert sit formål og målgruppe. Det væsentlige er at være til stede hvor brugeren forventer at finde sin information, uanset hvilken platform denne måtte have foran sig i det øjeblik brugeren vil have informationen. Der er derfor ikke noget entydigt svar på om hvorvidt man som udbyder af information, services, eller tjeneste skal vælge den ene eller anden platform eller måde at præsentere indhold på. Det vigtige er at sørge for at output er til rådighed for brugeren, når brugeren ønsker det, hvor brugeren ønsker det, og på den platform brugeren har i hånden. 15

17 Nedenfor er forsøgt listet, hvilke fordele, ulemper, eller faldgruber der er/ kan være, ved de måder at præsentere indhold på mobile platforme der i dag er til rådighed Platform Fordele Ulemper Faldgruber Web only - Kun 1 platform at udvikle og vedligeholde - Onsite Søgemaskine optimering kun for en platform - Understøtter mange platforme og er ikke operativ specifik - Tilfredsstiller ikke alle besøgende, mange af de besøgende der kommer fra andre platforme, vil finde alternative steder at få deres info - Ikke godt visuelt på andre platforme - Svært at navigere i på andre platforme - Bliver ikke prioriteret ligeså højt i søgemaskinerne, som mobilweb og web app, ved søgning foretaget på mobile platforme. - Virker ikke offline - Svært at få implementeret mobil optimering efterfølgende, hvis man ikke har gjort sig de overvejelser fra start 16

18 Rent Mobil website (ingen CMS integration) Også kaldet landing page. Eks. m.domæne.dk Mobil.domæne.dk - Bliver prioriteret op i søgeresultater, for søgninger foretaget på mobile platforme - Kan SEO optimeres som selvstændig kanal - Kan i mange tilfælde laves for et mindre budget - Understøtter mange platforme og er ikke operativ specifik - - Ikke særlig smidigt i forhold til opdatering af indhold - Der skal tages højde for mange forskellige skærmtyper, browsertyper - Virker ikke offline - Kan ikke bruge telefon specifikke funktioner som kamera - Kan vise sig at være en dyr forretning på længere sigt, da der skal laves kode ændringer for hver opdatering. - Kan i værste tilfælde falde hen i glemslen i forretningen, men stadig eksisterer ude i webbet dermed = dårlig oplevelse for den besøgende der ikke får den opdaterede information og forretningen - SEO skal håndteres dette glemmes ofte - Indlejring af videoer og grafik her skal man huske at det ikke er alle typer videoer og grafik som kan vises på alle platforme 17

19 Mobile site (med CMS) Eks. m.domæne.dk Mobil.domæne.dk - Bliver prioriteret op i søgeresultater, for søgninger foretaget på mobile platforme - Kan SEO optimeres som selvstændig kanal - Let at vedligeholde indhold i mange tilfælde kan det laves som en alternativ template til web og derfor kun 1 sted at vedligeholde alt sit indhold - Understøtter mange platforme og er ikke operativ specifik - Der skal tages højde for mange forskellige skærmtyper, browsertyper - Ressourcekrævende i udvikling og test - Virker ikke offline - Kan ikke bruge telefon specifikke funktioner som kamera - Risiko for at nyere platforme ikke viser indhold korrekt - SEO skal håndteres, dette glemmes ofte - Indlejring af videoer og grafik her skal man huske at det ikke er alle typer videoer og grafik som kan vises på alle platforme 18

20 Native app s - Kan udnytte telefon specifikke funktioner som kamera, gyroskop mm. - God offline understøttelse - Faste distributionskanaler - Nem og bekvem til gang for brugeren - Branding effekt - Etableret betalingskanal - Nemmere end på mobilweb at lave en lækker brugeroplevelse - Ressourcekrævende udvikling og vedligeholdelse - Platformsspecifik (Afhængig af operativ system) - nyt indhold/ features skal releases gennem distributionskanalerne - Bliver ofte lavet fordi man skal have en app dermed mister fokus på hvad målet i virkeligheden er. - Fortsat udvikling af funktioner i appen er vigtig. Der bliver ofte ikke beregnet budgetter til fortsat udvikling- det er essentielt for at brugerne vil blive ved med at bruge app en de skal føle at de får noget nyt - Betaling i app, er der tale om et produkt der bliver brugt i app en eller et fysisk produkt. Det er vigtigt at sætte sig ind i dette da, distributionskanalerne i visse tilfælde tager 30 % af det omsatte beløb. 19

21 Web app - Bliver prioriteret op i søgeresultater, for søgninger foretaget på mobile platforme - Kan SEO optimeres som selvstændig kanal - Let at vedligeholde indhold i mange tilfælde kan det laves som en alternativ template til web og derfor kun 1 sted at vedligeholde alt sit indhold - Understøtter mange platforme og er ikke operativ specifik - Understøtter mange platforme og er ikke operativ specifik - Kan bla gemmes som genvej på telefonen og derved give nem acces for brugerne - Der skal tages højde for mange forskellige skærmtyper, browsertyper - Ressourcekrævende i udvikling og test - Virker ikke offline - Begrænset mulighed for at benytte telefonens funktioner - - Risiko for at nyere platforme ikke viser indhold korrekt - SEO skal håndteres, dette glemmes ofte - Indlejring af videoer og grafik her skal man huske at det ikke er alle typer videoer og grafik som kan vises på alle platforme 20

22 Responsive design - 1 sted at vedligeholde indhold - Platforms uafhængigt - Indhold tilpasser sig til den platform der benyttes af brugeren - Ressourcekrævende i udvikling og test - Virker ikke offline - Prioritering i søgemaskinerne, ved søgning fra mobile platforme er ikke i ligeså høj grad prioriteret højere som eks. mobile websites. (i skrivende stund) - Afhænger af godkendelse fra distributionskanaler - Prioritering af indhold der skal vises, ved nedskalering i skærmstørrelser. o Viser man for meget eller for lidt - Hybrid app - Mulighed for at udnytte telefonens funktioner - Mulighed for at udnytte smidig opdatering af relevant indhold via CMS system - Ressourcekrævende i udvikling og test - Afhænger af godkendelse fra distributionskanaler - Ikke alt indhold virker ikke offline - Platformsspecifik - Omkostninger til drift og vedligeholdelse skal medregnes i budgetter - 21

23 Online vs. offline Når man laver løsninger til mobile platforme er en af de ting man skal overveje om løsningen skal fungere online eller offline. Efterhånden som flere får smartphones og priserne på data bliver billigere, giver det mindre mening at lave offline mobile løsninger, men i nogle tilfælde er en offline løsning stadig den bedste. Fordelingen af biblioteksløsninger der fungerer online eller offline. De fleste af de biblioteksløsninger der er kategoriseret i 4-rumsmodellen fungerer kun online, mens enkelte fungerer offline. De løsninger der fungerer offline har det tilfælles at de enten er i inspirationsrummet eller i det performative rum. Det er f.eks. e-reolen.dk, netlydbog.dk, hvor man henter bogen online, og derefter kan tilgå bogen offline. Overordnet kan man sige at offline løsninger kan fungere til løsninger i inspirationsrummet og det performative rum, da man her kan downloade indhold og have liggende på sin mobile enhed, eller skabe noget på sin mobile enhed som man uploader senere. Det giver ikke mening at lave offline løsninger i læringsrummet eller i møderummet, da man her gerne skal være i kontakt med internettet for at modtage informationer i forhold til læring eller være i kontakt med andre personer i forhold til møderummet. 22

24 Fremtidsperspektivering Udviklingen inden for de mobile teknologier går ufatteligt stærkt og hvad der syntes at være utopiske forestillinger for få år siden er i det en integreret del af vores hverdag. Et bud på teknologier der er værd at holde øje med er følgende: Inden for en kortere tidshorisont Object Recognition (OR) Brug af mobilens kamera til genkendelse af objekter. Der findes allerede en lang række app s som indeholder denne funktion. Brugeren tager et billede via app en, og ved hjælp af søgealgoritmer og databaser finder app en ud af hvilket objekt der er tale om og kan give brugeren ekstra information. Near Field Communication (NFC) Flere producenter lancerer smartphones med NFC teknologi. NFC er en slags elektronisk chip som kan bruges til at udveksle data, a la chippen på et kreditkort, eller nøglebrikker. Kan bruges til mange forskellige formål, blandt andet betaling. Eksempel på brug på et bibliotek, kunne være til udlån afbøger, få ekstra information om materiale eller andet som er udstyret med NFC. Location based services (LBS) En måde til at leverer en service eller tilbud til brugere, ud fra deres aktuelle geografiske placering. På telefoner benyttes GPS position ofte via en app til at servere disse services for brugerne. I forbindelse med biblioteksrummet er GPS i sig selv ikke særlig interessant da der typisk er dårlig og upræcis dækning indendørs. Der er dog projekter der bruger triangulering udfra wifi/bluetooth kombineret med kompas, accelerometer og gyroskop til at bedømme position indendørs. Google Now Googles nye bud på at bringe relevant information til brugeren løbende, på forkant af dagens begivenheder, dvs den forsøger at give information om noget der opleves af brugeren om lidt. Eks er brugeren på vej et eller andet sted i trafikken, vil google oplyse om eks.vis et vejarbejde, inden brugeren drejer ned af en vej. Eller vejrforhold på en destination eller på vejen til destination. Den forudsiger de begivenheder man som bruger kan forvente at opleve. Talegenkendelse eller voice recognition Det er ikke ny teknologi, men en teknologi der er ved at modnes til brugbar teknologi. Groft set kan man inddele det i 3 grupper: Text to speech, speech to text og speech to action. Text to speech: En given tekst læses op af en talerobot, teknologien er i de seneste år blevet meget bedre og robotten lyder mere som et rigtigt menneske end tidligere. Det er dog svært for disse at fortolke tal korrekt ved oplæsning. Eksempelvis kan tallet 1 af mennesker tolkes og læses rigtigt op, mens en maskine ikke ved om det skal læses som et, en eller første. Speech to text: Avanceret teknologi der omformer det talte ord til tekst, teknologien har sine udfordringer og egner sig bedst (på nuværende tidspunkt) til korte, veldefinerede ord. Problemet er, blandt andet, dialekter og udefra kommende støj, som er med til at forvrænge 23

25 ordet og er derfor svært for maskinen at fortolke. Teknologien er dog blevet utrolig udviklet, specielt på de store sprog, som engelsk, spansk og fransk, her er træfprocenten for selv sætninger ret høj. Speech to action: Udnyttelse af talegenkendelse til at få teknologi til at reagere og udfører handlinger på baggrund af det talte ord. Eks. vis ved navigation i biler, navigation i app s m.m. Potentialet i talegenkendelse er enormt og kan i princippet bruges i alle tænkelige dagligdags situationer hvor vi som mennesker skal udfører en handling der involvere en anden fysisk ting. Eks.: For fysisk handikappede, som har deres fulde talefunktion, vil det kunne hjælpe dem i en lang række handlinger i løbet af dagen, hvor de ellers er afhængige af andre menneskers hjælp. Bevægelsesgenkendelse Teknologi til at få elektroniske apparater til at udfører en handling ved at brugeren foretager en bevægelse. Teknologien kendes fra blandt andet spilkonsoler som Microsofts Xbox, Kinect og Wii, hvor brugerens bevægelser styrer spillet. Senest er Samsungs nye smart tv kommet blevet udstyret med en bevægelsessensor, hvor brugeren slipper for at sidde med en fjernbetjening, men kan bruge sin hånd til at fjernstyre funktioner på tv et Berøringsfølsomme overflader Vi omgiver os mere og mere med elektroniske apparater som er berøringsfølsomme, herunder blandt andet telefoner og tablets. Stadig flere apparater kommer på markedet med trykfølsomme overflader, Microsoft har blandt andet lavet et 42 bord med trykfølsom skærm. Køleskabe og andre husholdningsapparater bliver også produceret med trykfølsomme skærme. Tablets I dag er den alt dominerende spiller på markedet Apple med deres ipad. men der er også andre på markedet, de 3 store som der regnes for at blive de store konkurrenter er Apple s ipad, Googles Android tablet og Microsofts tablets. Men også Blackberry og Linux har deres bud. Der er ingen tvivl om at tablets på sigt bliver afløseren for laptop en og om hvorvidt vi i fremtiden kommer til at have en stationær computer ståenden, til at kører vores almindelige dagligdags applikationer, er nok også tvivlsom. Den transportable/ mobile platform er kommet for at blive og vores brug for information nu og her, hvor vi står, i dette øjeblik, og den den situation vi står i, skal efterkommes. Det er noget de mobile platforme kan være med til. Hvorvidt det i fremtiden bliver app s, der kører selvstændigt på apparatet eller om det er applikationer der afvikles ude i skyen afhænger af hvornår vi har et fuldstændig dækkende net, der har så stor dataforbindelse af vi ikke lægger mærke til blandt andet ventetider for hentning af ønskede indhold. Teknologierne mødes 24

26 Det spændende i nærmeste fremtid er at se på hvilke innovative løsninger der kommer i kombinationen af disse forskellige teknologiske muligheder. Med henblik på i hvor høj grad producenter formår at give værdi til brugerne. Mange af teknologierne er eller har været prototyper, hvor det nærmere er beviset på at en teknologi kan fungere, fremfor at den er opfundet/ udviklet ved et reelt behov og værdien for brugerne kan derfor med det første se ud til at være begrænset. Som eksempel på dette kan være, Kinect fra Microsoft, en bevægelsessensor som kan genkende kroppen og dens bevægelser. Indtil nu har dette været brugt af spille industrien, men potentialet er enormt, blandt andet indenfor genoptræning af fysiske skader eller stimulering af forskellige fysiske handicap. Et andet eksempel er Googles nye brille, der på nuværende tidspunkt ikke synes at være meget mere end et trådløst webcam, der er indbygget i et par briller, men også her er mulighederne og potentialerne store, til eksempelvis videotelefoni og augmented reality. Platformene i nærmeste fremtid I markedet for mobile platforme er det ufatteligt svært at forudse, hvordan fordelingen vil komme til at gå. De seneste år har man måttet konstatere at udviklingen er gået væsentligt hurtigere end man forventede og der er ingen tegn på at dette vil tage af i fart. IDC som beskæftiger sig med analyser har tidligere annonceret følgende forudsigelse på fordeling på platforme for 2015: Android vil vokse til en andel på 45,5% WindowsPhone (7-8 +)/windowsphone vil vokse til 20,9 % Mens iphone vil falde ned under 16% WindowsPhone De kommende versioner af windowsphone vil bygge på samme teknologiske kerne som deres kommende tablets og PC ere, dette gør at integrationen mellem disse platforme vil blive langt bedre og der kan skabes stor synergi på tværs at platformene på applikationssiden. ios Som er tone angivne inden for design og brugeroplevelse her er det spændende at se hvordan produkterne udvikler sig i interaktion med hinanden og hvilke supplerende produkter der kommer til. Android Det bliver spændende at følge med i hvordan deres styresystemer udvikler sig og hvordan de i fremtiden måske vil spille sammen med Googles pc styresystem, mere end de gør i dag. Om brugervenligheden og applikationer der tilbydes, bliver bedre og især får et mere brugervenligt ry. HTML5 Dette er den traditionelle HTML s (med traditionel menes den der er mest udbredt i dag, HTML4) afløser. HTML5 standarden er ikke færdigudviklet endnu, men er nået langt, og åbner op for en lang række muligheder som ikke er mulige med traditionel HTML. Her blot et par eksempler på hvad man allerede nu kan med HTML5: 25

27 Audio og video er en integreret del, dvs man skal ikke tænke på om brugerne har flash installeret, man bruger den afspilnings motor der ligger i HTML5 så alle nyere browsere kan afspille det Geo-location Vektorgrafik SPA - single page application En måde at lave webapp s, på som kan hente alt indhold ned på telefonen og cache indholdet, så det i en vis udstrækning også er tilgængeligt offline (læs mere på bl.a. - det er egentlig ikke en ny teknologi, men med webapp s er det en ny måde at tænke løsningen på, således at brugeren ikke er tvunget til at hente nyt indhold ved hvert besøg. For alle 3 styresystemer bliver det spændende at se hvordan de vil differenciere sig fra hinanden og hvordan fragmentering af styresystemerne kan holdes i snor. For HTML5 s vedkommende bliver det spændende at følge modningen af standarden og hvorvidt producenter mobile operativsystemer/browsere implementerer den fulde specifikation i deres enheder. Der er ingen tvivl om at udviklingen viser at vi i langt højere grad kommer til at betjene os af apparater der kan tages med, hvor man har brug for dem, når man har brug for dem og som kan servere det indhold som man har brug for. Økonomiske overvejelser Beslutningstragt/ valg model Der findes ikke et endegyldigt svar på hvilken platform man skal vælge, man skal gøre sig de overvejelser der er for og imod de enkelte platforme og vægte dem i forhold til sine mål og målgrupper. Men der er ingen tvivl om at det for bibliotekernes vedkommende er vigtigt at være repræsenteret bredt på tværs af platformene. Priser Visuelt overblik over omkostningerne i forhold til kompleksitet, inden for de forskellige løsningsmuligheder. Der vil sikkert være løsninger der beviser det modsatte, men dette kan ses som en rettesnor. Det vides ikke i skrivende stund om der findes en lignende model, i tilfælde af at der allerede eksisterer en lignende kræver MobilePeople ikke at have ophavsrettighed til dette, og ønsker ikke at overtræde eventuelle ophavsrettigheder. Modellen tjener derfor kun til eksemplets formål. Model 1 (blå) viser en generel betragtning ved et allerede eksisterende CMS backend system Model 2 (grøn) viser en generel betragtning ved løsninger der skal udvikles fra start. 26

28 27

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 3 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Mobile Engagement Platforms

Mobile Engagement Platforms KUPONER, VOUCHERS Mobile Engagement Platforms Brand Video Mobil kupon Tip en ven via sms Tilmeld nyhedsbrev Desktop ikon Nærmeste forhandler Del på Facebook Database Social & Mobile Coupons MOBIL INTERNET

Læs mere

Mobilitet og anvendelse af smartphones

Mobilitet og anvendelse af smartphones Mobilitet og anvendelse af smartphones evikali a/s Etableret af Anders Rolann og Sten Nornes i år 2000. Begge ingeniører. Specialiseret i udvikling og implementering af løsninger og IT-assistance til forretnings-

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Vejle Mobil. workshop torsdag d. 09.02.2012. Laura Vilsbæk, Skybrud.dk Anders Bruun, Skybrud.dk

Vejle Mobil. workshop torsdag d. 09.02.2012. Laura Vilsbæk, Skybrud.dk Anders Bruun, Skybrud.dk Vejle Mobil workshop torsdag d. 09.02.2012 Laura Vilsbæk, Skybrud.dk Anders Bruun, Skybrud.dk Det skal vi kigge på i dag Trends og tendenser Tal og fakta Dig og din mobil Mobile muligheder Dig og din mobil

Læs mere

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje?

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? :: White paper :: Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen I København

Læs mere

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen RAPPORT Mobilt lånerkort Brug af smartphone som låner-id af Mogens Larsen Silkeborg Bibliotek juni 2013 1 Indhold ABSTRACT... 3 BAGGRUND... 4 Selvbetjente biblioteker... 4 TEKNIK... 5 HTML5... 5 Funktionalitet...

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Biblioteket på din Smartphone

Biblioteket på din Smartphone Biblioteket på din Smartphone Esben Fjord, udviklingschef, Gladsaxe Bibliotekerne esbenf@gladsaxe.dk Agenda Gladsaxe Bibliotekernes Smartphone projekt Baggrund Processen Partnerskaber App'en Brugernes

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse.

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse. CLOUD RECORD FAQ HVAD ER CLOUD RECORD? Nu tilbyder vi, at du kan gemme programmer i skyen. Det vil sige, at programmer kan gemmes og afspilles på alle platforme. Tjenesten hedder Cloud Record, og gør det

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 22-02-2016 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Navigation på rejsen 2. Resumé Projektet skal medvirke til at sikre kunderne i den kollektive trafik en god rejseoplevelse ved at forsyne

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

En app om dagen... John G. @johngdk

En app om dagen... John G. @johngdk En app om dagen... John G. @johngdk En app om dagen... John G. @johngdk Indhold - del 1 1. Velkommen 2. Mobilstatus netop nu 3. Platformene, hvilke, hvad sker der 4. Historisk tilbageblik 5. Pause... 2

Læs mere

Kresten Wiingaard Adm. Dir.

Kresten Wiingaard Adm. Dir. Kresten Wiingaard Adm. Dir. Fakta Stiftet i 1998 30 medarbejdere Der lever og ånder for din online forretning Vækst hvert år AAA rating i 2005, 2009, 2010 og 2012 Gazelle 2008 100% selvejet Langvarige

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Her er de bedste mediebokse til streamingtjenester

Her er de bedste mediebokse til streamingtjenester Her er de bedste mediebokse til streamingtjenester Her fortæller BT sammen med Flatpanels.dk, hvilke mediebokse der er bedst til streamingtjenesterne Netflix, YouBio, HBO, Viaplay, TV 2 Play, Canal Digital

Læs mere

Tema Apps på din ipad

Tema Apps på din ipad Tema Apps på din ipad Emne Side Faste Apps 2-4 Næsten nødvendige Apps 5-9 Apps for Nørder 10-12 Apps om Mad Butikker og Tilbudsaviser 13 Apps om Spil Nydhedscentre Sport Lommeregner - Hjertestarter 14

Læs mere

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne.

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne. Notat SEGES P/S Koncern Digital Stedfæstede instrukser ved brug af Recho Ansvarlig JPH Projekt: 7463, Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov Oprettet 12-2015 Side 1 af 6 Stedfæstede instrukser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Studieordning del 3-2014

Studieordning del 3-2014 Studieordning del 3-2014 Valgfag Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 6 del 3 Valgfag 1. Valgfrie uddannelseselementer...2 2. Valgfaget Android...2 3.

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI QUICK GUIDE Waoo Web TV på ipad FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på ipad... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 AirPlay... 16 FAQ... 18 Kontaktinformation... 20 VELKOMMEN TIL

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Spørgsmål og svar pr. 8. juni 2011 til udbud af applikation til formidling af naturområder

Spørgsmål og svar pr. 8. juni 2011 til udbud af applikation til formidling af naturområder Spørgsmål og svar pr. 8. juni 2011 til udbud af applikation til formidling af naturområder Spørgsmål 1: Applikationens v.1 Skal data i denne version trækkes fra WEB? Dokumentationen siger at i version

Læs mere

Kurser efterår 2017 TIP! Mac. ipad og iphone. Windows 10. Google Fotos. Android. Slægtsforskning. Excel

Kurser efterår 2017 TIP! Mac. ipad og iphone. Windows 10. Google Fotos. Android. Slægtsforskning. Excel Kurser efterår 2017 Klik på overskrifterne for yderligere info om kurserne Windows 10 Microsofts seneste styresystem ipad og iphone Brugerfladen og funktionerne på din ipad/iphone ændrer sig hele tiden.

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE

GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Redesign hjemmeside for Murerfirmaet Døssing i responsivt design, som udstråler professionalisme. Der skulle være en referenceside med

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever.

Vejledning til brug af IT for nye elever. Vejledning til brug af IT for nye elever. IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige IT faciliteter

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV?

8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV? 8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV? + Introduktion Stifter og Direktør af IT-Effect Kim Friis fortæller igennem 8 korte afsnit, hvad man skal overveje, når man skifter fra C5 til

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever På www.itcsyd.dk kan du altid finde vejledninger m.m. under Services - Elever. Mener du der mangler nogen vejledninger, så send en mail til support@itcsyd.dk Vers.1.

Læs mere

Ældresagens datastue Aktivitetscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Apps på din ipad. Tema. Apps. på din ipad Opdateret d.

Ældresagens datastue Aktivitetscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Apps på din ipad. Tema. Apps. på din ipad Opdateret d. Tema Apps på din ipad Opdateret d. 14-10-2017 Emne Side Faste Apps 2-4 Næsten nødvendige Apps 5-9 Apps for Nørder 10-12 Apps om Mad Butikker og Tilbudsaviser 13 Apps om Spil Nydhedscentre Sport Lommeregner

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Vejledning til. Mit Furesø

Vejledning til. Mit Furesø Vejledning til Mit Furesø Vejledning til Mit Furesø Furesø Kommune har fået en app - nemlig Mit Furesø. App en er baseret på arrangementer, som er indtastet i KultuNaut. i samarbejde med Baggrund Furesø

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere.

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Guide til mobilbarn Mobilbarn Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Internet forbindelse via Wifi/3G/LTE. For at

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger...

Læs mere

Kurser vinter/forår 2017

Kurser vinter/forår 2017 Kurser vinter/forår 2017 Klik på overskrifterne for yderligere info om kurserne Windows 7 Windows 10 ipad og iphone Lær at bruge din ipad, iphone eller begge dele optimalt icloud, TIP! Dropbox og Fotos

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Tryksagen er blevet levende!

Tryksagen er blevet levende! TRYKSAGEN 2.0 Tryksagen er blevet levende! I denne tryksag vil vi gerne vise, hvad Augmented Reality (AR) er. AR er en teknologi, der gør det muligt at lægge et computerskabt lag oven på den fysiske virkelighed,

Læs mere

Mobile grænseflader tendenser og tjenester

Mobile grænseflader tendenser og tjenester Mobile grænseflader tendenser og tjenester Bibliotek.dk projekt B04A 2009 Mobile grænseflader tendenser og tjenester... 1 Beskrivelse i udviklingsplanen...1 Projekt B04a: Mobil platform... 1 Formål...1

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere