Ordinært møde. Dato 6. januar Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder"

Transkript

1 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 6. januar 2015 Tid 09:00 Sted Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Poul-Erik Andersen Lisbeth Dørum Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole Kanstrup Petersen Jytte Schaltz Chris Sørensen Poul-Erik Andersen Dan Eriksen Else Henriksen Dorte Tofting

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om Madservicekøkkenet på Ankermedet, Skagen Besøg på plejecentre i Skagen og Ålbæk Høringssag: Klagestatistik Orienteringssag: Kvalitetsundersøgelse Nødkald Orientering om revideret bekendtgørelse og vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Fordeling af kontaktpersoner til kommunens plejecentre Invitation til temadag om kvalitetsstandarder Næste møde...14 Ældrerådet - Referat januar 2015 Side 2 af 14

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Klageskema 2014.pdf Ældrerådet - Referat januar 2015 Side 3 af 14

4 1. Orientering om Madservicekøkkenet på Ankermedet, Skagen Else Dahl fra Madservicekøkkenet orienterer om nye tiltag. Sagsnr: Forvaltning: CSP Sbh: girv Besl. komp: Beslutning Ældrerådet den 6. januar 2015 Orientering ved Else Dahl og efterfølgende rundvisning i køkkenet. Madservice har indgået aftale med privat leverandør om udbringning af maden. Rent lovgivningsmæssigt har det krævet opsætning af separate nøglebokse hos de borgere, der ikke selv kan åbne for chaufføren. Det har givet en del udfordring ved opstarten, men man er nu godt i gang, og der er stor tilfredshed med udbringningen. Alle nuværende og nye madservicemodtagere får udleveret folder om de nye tiltag pr , der bl.a. giver borgeren større mulighed for selv at sammensætte menuen (komponentopdelt mad). De enkelte komponenter leveres i separate bakker, så kød, kartofler og grønt holdes adskilt, indtil det skal spises. Madpakker pakkes i 4 rums bakke, med rugbrød i ét rum og pålæg samt pynt i de 3 rum. Madservice leverer for øjeblikket mad til ca. 320 brugere. Ældrerådet takkede for orienteringen og havde følgende bemærkninger: Ældrerådet foreslår, at man i folderen tilføjer indenfor hvilket tidsrum på dagen, maden vil blive leveret. Ældrerådet foreslår, at man laver forsøg med at sætte smørrebrødspakker til salg i Dagcentret, som et tilbud når der er større arrangementer om eftermiddagen. Herved kan de ældre købe nem mad med hjem til aftensmaden. Else Dahl tager Ældrerådets forslag med tilbage. Ældrerådet - Referat januar 2015 Side 4 af 14

5 2. Besøg på plejecentre i Skagen og Ålbæk Rundvisning på plejecentre: Sagsnr: Forvaltning: CSP Sbh: girv Besl. komp: Kl Rundvisning på Lindevej ved plejecenterleder Winnie Lau Vestergaard Kl Rundvisning på Drachmannsvænget ved plejecenterleder Benny Jensen Kl Frokost på Ankermedet Kl Rundvisning på Ankermedet ved plejecenterleder Anne Mette Ø. Larsen Kl Rundvisning i plejeboligerne Ålbæk ved plejecenterleder Trine Olesen 3. Høringssag: Klagestatistik 2014 Resumé Sagsnr: 14/24120 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU På baggrund af socialudvalgets beslutning pr. 7. maj 2014 har Center for Social- og Sundhedsmyndighed udarbejdet en klagestatistik for perioden 1. januar 2014 til 1. december Klagestatistikken er udformet således: At den viser antallet af klager, som er modtaget Hvor mange, der bliver genbehandlet Hvor mange der efter revurdering afslås/bevilliges Antal der videresendes til Ankestyrelsen Antal der bliver omstødt i Ankestyrelsen Nedenfor er der udarbejdet en sammenfatning af klagestatistikken jf. ovenstående. Sammenfatningen er lavet i kronologisk rækkefølge ud fra dette. Ud over nedenstående er der lavet en detaljeret opgørelse af alle klager, som forefindes i vedlagte bilag. Sammenfatning af klagestatistik for 2014 Overordnet er klagestatistikken opbygget som en database, hvori det noteres hver gang, der indløber en klage vedrørende hjælp, der er visiteret eller sagsbehandlet i Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Klagestatistikken rummer således både klager over evt. afgørelser og klager over procedurer for sagsbehandlingen. Nedenfor vil der være en nærmere gennemgang af de overordnede resultater fra Ældrerådet - Referat januar 2015 Side 5 af 14

6 2014. Der er totalt modtaget 29 klager fordelt på flg. paragraffer: SEL 83 Personlig og praktisk hjælp: 5 klager SEL 97 - Ledsageordning: 1 klage SEL Genbrugshjælpemidler: 8 klager SEL Forbrugsgoder: 5 klager SEL 114 Støtte til køb af bil: 3 klager SEL Boligindretning: 4 klager SEL 118 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom: 1 klage SEL 163 Betaling for ophold i botilbud: 1 klage For at se hvilke afdelinger, som har modtaget hvilke klager henvises der til det vedlagte bilag på sagen. Udover ovenstående er der modtaget en enkelt klage yderligere vedrørende aktindsigtsreglerne jf. offentlighedslovens bestemmelser. Dette giver i alt 29 klager, der er indgivet til Center for Social- og Sundhedsmyndighed i Overordnet er alle 29 klager blevet revurderet af Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Ud af denne revurdering er der kommet 3 bevillinger/medhold og 26 afslag. Ud af de 26 afslag er 24 af sagerne sendt til fornyet vurdering ved Ankestyrelsen. I 2 sagerne ønsker borgeren ikke sagen prøvet ved Ankestyrelsen. Af de 24 sager, der har været videresendt til Ankestyrelsen, har Frederikshavn Kommune fået medhold i de 13 af sagerne, og borgerne har fået medhold i 2 af sagerne. Således er der 9 sager, hvor Ankestyrelsen endnu ikke har truffet afgørelse. Ud fra denne klagestatistik, der er udarbejdet i 2014, er det ikke muligt at sammenligne med tidligere år, idet der ikke før har været ført nogen egentlig grundig statistik med antallet af klager. Dog peger antallet i sig selv ikke på, at der har været uforholdsmæssigt mange klager, når man ser på det samelede antal sager, hvor sagsbehandlerne i Center for Social- og Sundhedsmyndighed træffer afgørelse. Yderligere kan det bemærkes, at det kun er 2 sager ud af 13 behandlede sager, hvor Frederikshavn Kommune ikke har fået medhold. Dette tyder dels på god sagsbehandling og dels på, at serviceniveauet er forvaltet passende i forhold til de politiske vedtagne målsætninger. Ældrerådet - Referat januar 2015 Side 6 af 14

7 Sagen er sendt til høring ved Ældreråd og Handicapråd. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at klagestatistikken drøftes og tages til efterretning. Beslutning Ældrerådet den 6. januar 2015 Ældrerådets høringssvar: Ældrerådet tager sagen til efterretning, men efterspørger samtidig en registrering af de klager, der indgives over udførelsen af plejen. Ældrerådet finder det i øvrigt dybt kritisabelt, at Ankestyrelsen har den meget lange sagsbehandlingstid. Bilag Klageskema 2014.pdf (dok.nr /14) 4. Orienteringssag: Kvalitetsundersøgelse Nødkald Baggrund Sagsnr: 14/21908 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU På baggrund af den vedtagne tilsynspolitik i Frederikshavn Kommune gennemføres der årligt en kvalitetsundersøgelse af kommunens leverandører jf. SEL 83. Undersøgelsen har overordnet til formål at kortlægge, hvorvidt leverandøren overholder de regler og retningslinjer, som er foreskrevet i den gældende leverandørkontrakt. I 2014 har Center for Social- og Sundhedsmyndighed valgt at sætte fokus på nødkald ved borgere, som modtager hjælp efter SEL 83. Årsagen til netop dette fokusområde er dels, at det er de svageste borgere i vores kommune som har nødkald og dels, at dette indgår, som et væsentligt kontraktkrav for leverandøren. Både hvad angår drift, og hvad angår opfølgning på, om kaldet fungerer. Derfor er der konkret valgt at sætte fokus på, om nødkaldet fungerer efter hensigten. Herunder om dette er aktivt ved borgeren således det virker, når borgeren får brug for det. Metodik Ældrerådet - Referat januar 2015 Side 7 af 14

8 I leverandørkontraktens 8 stk. 19 står der anført, at leverandøren er forpligtet til at kontrollere, om nødkaldet fungerer. Dette betyder, at beredskabet den første mandag i hver måned udsender en SMS om, at leverandøren skal afprøve de nødkald, leverandøren er ansvarlig for. Leverandøren skal notere tidspunktet for afprøvningen i samarbejdsbogen. Denne afprøvning skal ske indenfor én uge fra datoen for modtagelse af ovennævnte SMS. Har leverandøren modtaget nødkald fra en borger indenfor kort tid omkring afprøvningsperioden, konstateres det, at nødkaldet virker, og det noteres i samarbejdsborgen, hvorfor et prøvekald da er unødvendigt. Jf. ovenstående har der været iværksat procedure for kontrol af nødkald mellem den 1. december 2014 til den 7. december 2014 ved de 4 private leverandører og den kommunale leverandør af SEL 83 ydelser. I det flg. afsnit vil resultaterne blive gennemgået. Analyse og resultat af kvalitetsundersøgelsen Analysen og de tilhørende resultater af undersøgelsen er sammenfattet ved at se på hvor mange procent af den enkelte leverandørs nødkald, der bliver besvaret. Det perfekte og optimale resultat er 100 %, idet leverandøren jf. ovenstående er forpligtet til at teste nødkaldet ved alle sine borgere mindst én gang om måneden for at sikre det virker efter hensigten. Af nedenstående tabel fremgår de enkelte leverandørers score, hvad angår besvarelsen af nødkald. Analysen er renset for de borgere, som den enkelte leverandør har meldt tilbage, at de ikke kommer jævnligt ved. Dette kan derfor ikke være årsagen til en lav testprocent. Tabel 1: Antal procent af test vedr. nødkald som den enkelte leverandør har gennemført i perioden 1. december 2014 til den 7. december 2014 Leverandør Procent Gennemført test af nødkald Kommunal Leverandør Frederikshavn 37 % Kommune ABC-Service 14 % Aktiv- Hverdag 52 % IMS Service 42 % MG - Hjemmepleje 70 % Af ovennævnte fremgår det, at ikke nogle af leverandørerne opnår de optimale 100 %, hvilket de egentligt er kontraktligt forpligtet til jf. leverandørkontraktens 8 stk. 19. En forklaring på de relativt lave testprocenter kan jf. beredskabet være, at leverandøren ikke gennemfører testen korrekt. Det er således, at når en test gennemføres ved at trykke på borgerens nødkald, der er placeret på eksempelvis borgerens håndled, går der et signal over til en boks placeret tæt på en telefon. Denne boks udsender nogle høje lyde, der markerer, at nødkaldet er iværksat. Ældrerådet - Referat januar 2015 Side 8 af 14

9 Dette kan dog afbrydes ved at trykke på boksen, men da registreres nødkaldet ikke som gennemført. Derfor kan den enkelte plejer være i den tro, at når boksen udsteder den høje lyd, så er nødkaldet gennemført, og for ikke at forstyrre en kollega med en test afbryder man kaldet. Således kan dette være årsagen til det utilfredsstillende resultat, som undersøgelsen viser. Dette kan være årsagsforklaringen, når man ser, at det er alle leverandører, der ligger lavt i deres testprocent. Handleplan På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen derfor, at der gennemføres en ny undersøgelse primo Forud for denne undersøgelse udsendes der en procedure til alle leverandører vedrørende korrekt test af nødkald. På den måde udelukkes, at der er tale om en procedurefejl ved fremtidige undersøgelser af nødkaldet. Yderligere er det væsentligt at bemærke, at Center for Social- og Sundhedsmyndighed ikke har modtaget nogen klager eller henvendelser fra borgere eller pårørende angående manglende respons på nødkald fra de enkelte leverandører. Dette peger ligeledes i retning af, at resultatet bunder i en procedure fejl fremfor, at leverandøren ikke gennemfører test af nødkald som de forpligtet til. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager kvalitetsundersøgelsen til efterretning, og at der primo 2015 udføres en ny undersøgelse vedr. test af nødkald, samt at leverandørerne orienteres om den tekniske procedure angående tjek af nødkald forud for kommende undersøgelse. Perioden for ny undersøgelse vil være leverandøren ubekendt. Beslutning Ældrerådet den 6. januar 2015 Ældrerådet er enig i at gennemførelsen af undersøgelsen har været utilfredsstillende, og forventer at der iværksættes en ny undersøgelse jævnfør handleplanen. Ældrerådet opfordrer til, at man ved næste års tilsyn sætter fokus på levering af de visiterede ydelser, herunder om borgeren får de ydelser, som han/hun har krav på jævnfør visiteringen. Det vedtages at inviterer Myndighedschefen til en dialog om Ydelses- og kvalitetskataloget på et af de kommende ældrerådsmøder. Ældrerådet - Referat januar 2015 Side 9 af 14

10 5. Orientering om revideret bekendtgørelse og vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Sagsnr: 14/20869 Forvaltning: CSP Sbh: mskr Besl. komp: SUU Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget orienteres hermed om ændringerne efter revidering af bekendtgørelsen og vejledningen om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. Herunder foretages en foreløbig vurdering af, hvilke konsekvenser ændringerne kan få for kommunernes visitation og finansiering af indsatserne. Baggrund: Den reviderede bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar Der er samtidig med bekendtgørelsen foretaget revision i vejledningen om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. Baggrunden for revisionen af bekendtgørelsen og vejledningen angives af ministeriet til at være den politiske aftale om evalueringen af kommunalreformen, hvor det blev anbefalet, at sygehusenes beføjelser øges i forhold til genoptræningsplaner for patienter med meget komplekse rehabiliteringsbehov. De faglige miljøer styrkes, og kvaliteten af genoptræning- og rehabiliteringsindsatsen højnes generelt. Ministeriet fremhæver endvidere, at det fremgår af opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen, at regeringen vil følge udviklingen på genoptræningsområdet nøje, blandt andet med fokus på ventetider, men også i forhold til udviklingen i andelen af genoptræningsplaner i hver gruppe af specialiseringsniveauer. Indhold Mange af intentionerne i den nye bekendtgørelse og vejledning er gode. Det hilses velkommen, at der er øgede krav til det faglige indhold i de genoptræningsplaner, som sygehusene udarbejder. Der er dog også områder, der giver anledning til øget opmærksomhed. Med den nye bekendtgørelse og vejledning får sygehusene nu mulighed for at fastsætte det kommunale serviceniveau på genoptræningsområdet. Dette gælder ved henvisning til genoptræning efter sygehusbehandling via en genoptræningsplan. Med den nye vejledning fastlægges der 4 specialiseringsniveauer for genoptræning: 1. Almen basal genoptræning (kommunal) 2. Almen avanceret genoptræning (kommunal) 3. Specialiseret genoptræning (ambulant på sygehus) Ældrerådet - Referat januar 2015 Side 10 af 14

11 4. Specialiseret rehabilitering (på højt specialiseret rehabiliteringssted) Genoptræningsplanen fra sygehuset skal angive: hvilket genoptræningsniveau patienten har behov for. en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehus, hvis der er et sundhedsfagligt begrundet behov herfor. anbefaling af brug af træningsmetoder og specielt udstyr, hvis der er behov herfor. Hvis genoptræningsplanen angiver, at patienten har behov for almen genoptræning, skal kommunen selv - på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering - angive, hvorvidt patienten har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau. Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov. Herunder hører også, om patienten har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau. Finansiering: Revisionen af bekendtgørelsen medfører ikke ændringer i finansieringsansvaret i forhold til den hidtidige situation. Det er fortsat kommunerne, der har finansieringsansvaret for al ambulant genoptræning. Dette gælder også for de genoptræningsindsatser, som skal leveres af regionerne. Når en patient har behov for genoptræning på specialiseret niveau (på sygehus), er det således bopælskommunen, der har myndigheds- og finansieringsansvaret for opgaven, mens regionerne har driftsansvaret. Vurdering af bekendtgørelsens konsekvenser Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere de visitationsmæssige og økonomiske konsekvenser af den reviderede bekendtgørelse. Der kan dog anlægges en generel formodning om, at den reviderede bekendtgørelse vil føre til et øget udgiftspres i kommunerne som konsekvens af de 4 nye niveauer for genoptræning. Kommunernes Landsforening (KL) vurderede således i deres høringssvar til bekendtgørelsen, at de økonomiske konsekvenser af ændringerne er uklare, og præmissen om, at justeringerne skal kunne holdes inden for den eksisterende økonomi, virker helt urealistisk. Konkret savnes begrundelser for de forventede procentfordelinger i de fire specialiseringsniveauer. Det er afgørende for planlægning og styring af kommunernes økonomi, om den skønnede fordeling af patienterne i de fire niveauer skal efterleves af regionerne, eller om der alene er tale om bedste bud på fordelingen. Med den nye bekendtgørelse og vejledning får sygehusene mulighed for at fastsætte det kommunale serviceniveau på genoptræningsområdet. Dette gælder såvel henvisning efter de 4 specialiseringsniveauer og anbefaling i brugen af træningsmetoder samt tidspunkt for igangsætning af genoptræningen. Anbefalingerne kan komme til at få karakter af krav, da det vil være vanskeligt for kommunen at argumentere for en anden indsats, end den der er anbefalet Ældrerådet - Referat januar 2015 Side 11 af 14

12 fra sygehuset. Dermed undergraves kommunernes myndighedsansvar og man svækker kommunernes mulighed for at tilrettelægge genoptræningsindsatsen med den bredere rehabiliteringsindsats. Kommunerne skal nu kunne levere genoptræning på såvel basalt, som avanceret niveau. Tidligere har der ikke været krav om, at kommunen skulle kunne levere træning på avanceret niveau. Frederikshavn Kommune Træningscentre har dog allerede etableret neurorehabiliteringsteams og kompetenceudviklet personalet til opgaven på avanceret niveau. Det ukendte omfang ved den specialiserede rehabilitering på niveau 4 vil kunne give øgede udgifter. Den interesserede læser, kan se hele bekendtgørelsen og vejledningen på følgende link: Bekendtgørelse nr af 6/10/2014 Gældende, findes i højre side af dette link Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Sagen sendes til orientering i Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling Social og Sundhedsdirektøren og Børne- og Kulturdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Ældrerådet den 6. januar 2015 Ældrerådet tager sagen til efterretning. Ældrerådet - Referat januar 2015 Side 12 af 14

13 6. Fordeling af kontaktpersoner til kommunens plejecentre Center for Sundhed og Pleje har meddelt følgende ændring i gruppen af plejecenterledere: Sagsnr: Forvaltning: CSP Sbh: girv Besl. komp: Ankermedet: Pr tiltræder centerleder Anne Mette Ø. Larsen (tidligere Søparken 1,3) idet Bente Jensen er fratrådt. Kastaniegården: Pr tiltræder centerleder Gitte V. Olesen (tidligere Søparken 5,7) idet Dorte Kruse fratræder med henblik på efterløn. Abildparken (alle boliger) Pr tiltræder centerleder Birte Plough Søparken (alle boliger) Pr tiltræder centerleder Lis Thomsen Ændringen kræver en justering af den tidligere vedtagne fordeling af kontaktpersoner til plejecentrene, idet der nu udelukkende er behov for én kontaktperson til henholdsvis Abildparken og Søparken. Bilag udsendes med dagsordenen. Beslutning Ældrerådet den 6. januar 2015 Det vedtages at: Plejecenter Abildparken tilknyttes Else Henriksen som kontaktperson Plejecenter Søparken tilknyttes Chris Sørensen som kontaktperson Ældrerådet - Referat januar 2015 Side 13 af 14

14 7. Invitation til temadag om kvalitetsstandarder Danske Ældreråd inviterer til temadag om kvalitetsstandarder den 23. februar 2015 i Aabybro. Tilmelding inden den 8. februar. Hvem deltager fra Ældrerådet? Sagsnr: Forvaltning: CSP Sbh: girv Besl. komp: Beslutning Ældrerådet den 6. januar 2015 Der tilmeldes 7 deltagere til temadagen. 8. Næste møde Næste ordinære møde er planlagt til mandag den 26. januar. Sagsnr: Forvaltning: CSP Sbh: girv Besl. komp: Møde i februar: Det planlagte ældrerådsmøde, mandag den 23. februar, foreslås rykket til tirsdag den 24. februar pga. Temadag i Aabybro, jævnfør pkt. 7.. Beslutning Ældrerådet den 6. januar 2015 Næste møde fastlægges til tirsdag den 24. februar 2015 som foreslået. Ældrerådet - Referat januar 2015 Side 14 af 14

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet ÆLDRERÅDET ÅRSBERETNING 2015 Forord I 2015 har et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejdet været anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden. I Ældrerådet har vi debatteret en lang række forslag

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Velkommen Præsentation Hvorfor er vi her? Dagens program Væsentligste ændringer/sum

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk KL s høringssvar vedr. udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 22. juni 2015. Tid 09:00 13:00. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 22. juni 2015. Tid 09:00 13:00. Sted ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 22. juni 2015 Tid 09:00 13:00 Sted ML 0.27 NB. kl. 9:00-10:00, under pkt. 4, deltager chefkonsulent Marianne Skrubbeltrang kl. 10:30-11:00, under pkt. 5, deltager

Læs mere

Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale

Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 24. januar 2012 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale NB. kl. 10.00 Anni Birkving deltager under pkt. 6 kl. 11.30 John Kristensen deltager under

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 5. november 2014 Tid 15:00 Sted Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Helle Madsen

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00.

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Mødet afholdes i Det Røde Værelse. Deltagere: Anje Holmstad, Per Thordal, Jette Lützhøft,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. januar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Stedfortræder Flemming Klougart og Susanne Jensen deltog ikke i behandling af punkterne

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Løgtved Bruus.

Ordinært møde. Dato 2. juni 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Løgtved Bruus. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 2. juni 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Løgtved Bruus Dorthe Smidt Aksel Jensen - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 09:00. Sted ML 2.77

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 09:00. Sted ML 2.77 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 27. april 2015 Tid 09:00 Sted ML 2.77 Gæster kl.10.45-11.45 Under pkt. 12 deltager Hans Ole Steffensen samt Lars Leen fra Myndighedsafdelingen. kl. 12.00-12.30 under

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. november 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Ældreområdet Tidsfrister for sagsbehandling og levering

Ældreområdet Tidsfrister for sagsbehandling og levering Ældreområdet Tidsfrister for sagsbehandling og levering Praktisk og personlig hjælp Hjælpemidler Træning Plejeorlov Boligansøgning: plejebolig og korttidsplads Omsorgstandpleje Handicapkørsel Oktober 2011

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro MØDEDATO: 17.09.07 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse

Læs mere

Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat. Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus DAGSORDEN

Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat. Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus DAGSORDEN Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus Deltagere: Seniorrådet, Mona Larsen og Pernille Fogtmann Fraværende: Grethe Rasmussen DAGSORDEN

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, Glostrup Kommune den xx april 2016 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Metode... 3 Skærpet tilsyn...

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning efter hospitalsophold 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet

Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet Knudepunktet Høringssvar Administrationens svar Køretiden på 60 minutter er uændret i forhold

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.7, Egedal Rådhus

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. oktober 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkterne15-19.

Ordinært møde. Dato 26. oktober 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkterne15-19. Dagsorden Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. oktober 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Irene Hjortshøj, Rikke Løgtved Bruus. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 215 Tilfredsheden med madservice fra MAD til hver DAG blandt plejecenterbeboere samt hjemmeboende pensionister i Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Maj 215 Undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER

Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Indledning Der har igennem 2015 været fokuseret yderligere på udvikling af det tværkommunale genoptræningssamarbejde.

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgaardsvej 5, 9400 Nørresundby

Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgaardsvej 5, 9400 Nørresundby Click here to enter text. Dagsorden til socdir møde den 10. oktober 2014 Møde Socialdirektørkredsen Tid 13. november 2014, kl. 10.00-12.00 Sted Deltagere Afbud Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgaardsvej

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 7. november 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 DAGSORDEN

Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 DAGSORDEN Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 Deltagere: Seniorrådet, Mona Larsen og Janni Sadolin Hougaard Fraværende: Wagn 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 20 Orientering 1 21 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - rammeaftale 2014 2 22 Indbydelse til at bidrage

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. januar Tid 09:00. ML 2.77 Det Svævende mødelokale

Ordinært møde. Dato 26. januar Tid 09:00. ML 2.77 Det Svævende mødelokale Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. januar 2015 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 2.77 Det Svævende mødelokale Gæst: Kl. 10 under pkt. 5 deltager myndighedschef Hans Ole Steffensen.

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere