Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020"

Transkript

1 Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan I dette dokument findes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan fra: 1. Bente og Jørn Stensbjerg, Lynggårdsvej 33, Svejbæk, 8600 Silkeborg 2. Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia 3. Nordicom, Kongens Nytorv 26, 1050 København K 4. Jens Würgler Hansen, Kildetoften 32, Svejbæk, 8600 Silkeborg 5. Jens Refsgaard, statsaut. ejendomsmægler, Skovløbervej 6, 8600 Silkeborg 6. Sten Christensen, Kildevej 15, 8600 Silkeborg 7. Svejbæk Grundejerforening v/ Thomas Wolf, Lynggårdsvej 13, 8600 Silkeborg 8. Sejs-Svejbæk Lokalråd v/ Helle Præcius Busk, Brombærvej 12, 8600 Silkeborg 9. Naturklagenævnets afgørelser af klage fra Svejbæk Grundejerforening

2

3 Silkeborg kommune Teknik og miljø Kommentarer til Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan , Silkeborg kommune 26. august 2010 CBJ/CBJ Energinet.dk har 8. juli 2010 modtaget ovennævnte forslag. Energinet.dk har ingen yderligere kommentarer end de, der er tilsendt Silkeborg kommune, teknik og miljø fra Energistyrelsen. Se vedhæftede brev af 2. marts Det forventes, at Silkeborg kommune tager kontakt til Energinet.dk, når projektering påbegyndes i de beskrevne konfliktområder. Med venlig hilsen Christian Bruun Jørgensen Naboretskonsulent Dok /10, Sag 10/612 1/1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Side 1 af 1 Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Fra: Jesper Nygård Kristensen (16102) Sendt: 30. august :26 Til: Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Emne: VS: Kejlstrupvej Hej Jesper, Hermed bekræftelse på, at de to sager omhandlende vore kommentarer til Tillæg 6 og vor ansøgning om forhøjet bebyggelsesprocent på ejendommen på Kejlstrupvej, kan sagsbehandles på almindelig vis. Således bortfalder vi vor anmodning om, at de fremsendte breve ikke medtages på postlisten. Med venlig hilsen Jesper Byrch Ejendomschef Nordicom A/S Kongens Nytorv 26, 1050 København K, Danmark M: E: Søger du et erhvervslejemål - se mere her Fra: Jesper Byrch Sendt: 27. august :54 Til: 'Jesper Nygård Kristensen (16102)'; Svend Jakobsen Emne: Kejlstrupvej Hej Steen og Jesper, Hermed til jeres orientering begge vore breve der er afsendt d.d. God weekend. Med venlig hilsen Jesper Byrch Ejendomschef Nordicom A/S Kongens Nytorv 26, 1050 København K, Danmark M: E: Søger du et erhvervslejemål - se mere her

14

15

16

17 Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Fra: Ina Klein Madsen (00409) på vegne af Sendt: 1. september :48 Til: Benthe Karen Hestbech (12267) Emne: VS: Vedr. Kommuneplantillæg nr 6 Med venlig hilsen Ina Madsen Informatik Tlf Oprindelig meddelelse----- Fra: Sten Christensen Sendt: 31. august :36 Til: Emne: Vedr. Kommuneplantillæg nr 6 Advokat STEN CHRISTENSEN Møderet for landsret og højesteret Kildevej 15, DK-8600 Silkeborg Tel: Silkeborg, den Silkeborg Kommune Høringssvar vedr.kommuneplantillæg nr. 6 I ovennævnte tillæg er der foreslået ændringer i Svejbæk, som jeg udelukkende skal kommentere. Anledningen til mine kommentarer er forløbet af mødet i Medborgerhuset om tillægget. Indlæggene fra salen på mødet var megeet ensidige og præget af holdningen "Ødlæg ikke den pragtfulde naur i Svejbæk" 1

18 Tilsyneladende gik det store flertal af de deltagere, der havde ordet, at det var hele udlægget af arealer til bymæssig bebyggelse i Svejbæk, der var i spil, ikke blot den udvidelse ved Lynggårdsvej, som er indeholdt i forslaget. Jeg finder derfor anledning til at henlede opmærksomheden på, at den natur, der "ødelægges" ved den vedtagne kommuneplans realisation, dels er en majsmark, som er uden nogen naturværdi overhovedet. De øvrige arealer er bevokset med buskads/skov, som dog ikke er fredsskov, heraf en stor del bevokset med rødgran, som er plantet for år siden. Disse granbevoksninger har nået sidste stadium, og mange af træerne er allerede angrebet af typografbiller, som over nogle år får træerne til at gå ud. På mit areal fælder jeg løbende angrebne træer, men det kan ikke lade sig gøre at følge med, så hvad enten jeg vil det eller ej, vil træerne være væk inden for den periode, som kommuneplanen gælder for. Det samme gør sig efter min vurdering gældende for en stor del af det øvrige træbevoksede areal i planenområdet. Kommuneplanens realisation vil derfor ikke ødelægge nogen naturværdier. Jeg vil videe gøre opmærksom på, at de to personer, som tilsammen brugte vel 80 % af taletiden Jens Wurgler hansen og formanden for Svejbæk Grundejerforening udelukkende taler på egne vegne eller på vegne et ubetydeligt (men meget højtråbende) mindretal. Jeg hæftede mig således påmødet ved, at ingen af de herrer kom ind på, på hvis og på hvor manges vegne, de mente at kunne udtale sig. Jeg anbefaler, at planen med tillæg nr 6 gennemføres og vedtages endeligt af byrådet i den foreliggende skikkelse Med venlig hilsen Sten Christensen Træffes kun efter forudgående aftale Bank: Nordea CVR Offentligt certifikat: 2

19 https://www.certifikat.dk/export/sites/dk.certifikat.oc/da/soegning/ 3

20 Svejbæk Grundejerforening 21 august 2010 Slettet: 30 Slettet: 09 Til: Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Emne: Svejbæk Grundejerforenings kommentarer og bemærkninger til Silkeborg kommunes forslag til tillæg 6 til kommuneplan Bilag: 1. Skrivelse til NKN vedr. Silkeborg kommunes kommentarer til klagesag NKN ved naturklagenævnet. Ref: a. Klagesag ved Naturklagenævnet NKN indgivet af Svejbæk Grundejerforening. 1. Svejbæk Grundejerforening (SGF) fremsender hermed sine kommentarer til Silkeborg kommune (SK) forslag til tillæg 6 til Silkeborgs kommuneplan Skrivelsen omhandler udelukkende de dele af forslaget der direkte vedrører Svejbækområdet. 2. Nyt boligområde nord for Lynggårdsvej i Svejbæk (36-B-123). SGF har gentagne gange seneste ifm det afholdte Borgermøde i Medborgerhuset den 12. august 2010 gjort SK opmærksom på, at man ved udlæg af områderne nord for Svejbæk til boligområde, kompromitterer den klassifikation (områder af særlig landskabelig interesse) som disse områder har. Dette gælder ligeledes for det foreslåede rammeområde 36-B-123 og SGF gør derfor indsigelse mod udstykning af dette område grundet ovennævnte klassifikation. SGF vil i denne sammenhæng gøre SK opmærksom på ref. a, som er en igangværende klagesag hos Naturklagenævnet (NKN), der netop omhandler kommunens tiltænkte inddragelse af landskabsområder af særlig interesse til boligformål. SGF har løbende været i kontakt med NKN angående den i ref. a nævnte klagesag, hvoraf den seneste skrivelse i denne sag fremgår af bilag 1. Den, af SGF, anførte argumentation for at undlade bebyggelse af rammeområde 36-B-20, bedes ligeledes overført til indeværende sag. Det kan i øvrigt oplyses,at eftersom indeværende forslag er sammenligneligt med den igangværende klagesag, har SGF per 28 juli 2010, klaget til NKN over forslaget til tillæg 6. SGF finder det i øvrigt besynderligt, at SK finder det nødvendigt at forslå en udvidelse af det totale arealudlæg til byvækst. Som anført i forslaget, eksisterer der pt ca ha, fordelt over kommunen. Den i forslaget nævnte udvidelse af areal til byvækst udgør ca. 13,7 ha, hvoraf den eksisterende campingplads udgør ca. 4,2 ha.

21 Forholdsmæssigt er der altså tale om en udvidelse på i alt ca. 1,3%. 1,3% kan synes som en ubetydelig påvirkning i forhold til de allerede udpegede område, men eftersom der i dette tilfælde er tale om en indgriben i et område, hvor landskabet spiller en særlig rolle, stiller SGF sig kritisk ift om udvidelsen er så nødvendig, at det retfærdiggøre inddragelse af de omhandlede områder af særlig landskabelig interesse. Netop med baggrund i områderne af særlig landskabelig interesse, burde SK i stedet tilsikre at disse områder blev friholdt for byggeri og i stedet fremstår således at landskabet og dettes opbygning kan nydes til fulde i lokalområdet. Dette vil tilsikre fin sammenhæng mellem SK beskrivelse af Svejbæk som værende et attraktivt område med naturværdier der spænder fra sø, skov og til åbent land. 2. Etablering af vej nord for Svejbæk. Ovenstående indsigelse, medfører selvsagt at etablering af nyt vejanlæg nord Lynggårdsvej i Svejbæk, vurderes værende irrelevant. Såfremt der gennemføres udstykning og byggeri af rammeområde 36-B-20, anser SGF det som en reel mulighed at føde disse områder via de allerede eksisterende vejsystemer. Dette dog forudsat at SK lever op til den i kommuneplanen beskrevne miljøvurdering for området, særligt med fokus på den del af miljøvurderingen der beskriver ådalens landskabelige sammenhænge og det faktum at de relativt åbne arealer giver luft og rumlighed mellem skov og by. Netop disse forhold gør at SK bør overveje en endnu mere restriktiv bebyggelsesprocent end de maksimale 40 procent der pt er beskrevet i planerne for både 36-B-20 og 36-B-123. Med en mere restriktiv tilgang, vil man kunne undgå et egentlig nyudlæg til en omfartsvej og dermed både skåne naturen samt spare på økonomien. 3. Ændring af formål for campingplads (36-B-122). SGF finder det mærkværdigt, at man i SK taler om udvikling og tilsikring af Sejs- Svejbæk som et dynamisk lokalområde, men samtidig er villig til at ændre formålet med området, hvorpå der i dag ligger en campingplads. Gennem det årlige antal turister, understøtter campingpladsen områdets butiksliv og er ligeledes med til at sikre overnatningsmuligheder tæt på naturen. SGF vurdere at campingpladsen er et aktiv for området, på niveau med resten af områdets mindre erhvervsdrivende. Ifald SK vælger at forsætte 36-B-122, anmoder SGF SK om at undersøge muligheden for at beholde en tilsvarende overnatningsmulighed i området i eller omkring Svejbæk. SGF vil, som ved tidligere lejligheder, nævne muligheden for at Ludvigslyst blev omdannet enten ved bevarelse af bygningsmassen eller ved nyanlæg til vandrehjem eller lign. 4. Belastning af Sejs-Svejbæk området. SGF vil gerne påpege, at vi finder SK måde at udvikle Svejbæk på, meget betænkelig. SGF har endnu ikke set konsekvensberegninger for den i kommuneplanen vedtagede byudvikling og tillige ej heller for indeværende forslag. Det er klart for enhver, at presset på naturen, institutioner, skole, fritidstilbud, trafiksikkerhed, veje, kloakering / spildevand mv, vil stige med de foreslåede udvidelser af byen. Mange statslige institutioner har gennem de seneste år modtaget stor kritik for at være sprunget ud i projekter, hvor det efterfølgende har vist sig, at forarbejdet (konsekvensberegningerne) ikke har været gjort godt nok. Som fremført på borgermødet den 12. august, kan udstykning af de berørte områder (36-B-20

22 inklusiv), medfører en byvækst på indtil 400 husstande. Uagtet at det endelig resultat måske kun munder ud i 200 husstande, vil der være tale om en kraftig forøgelse af antal husstande i Svejbæk og dermed en betragtelig belastning på de ovenfor nævnte områder. Det ville klæde SK, at udføre disse konsekvensberegninger førend eventuel realisering af udstykningsplanerne. SGF står naturligvis til rådighed for eventuelle uddybende spørgsmål, samt som eventuel sparringspartner ift. alternative muligheder for udvikling af området i og omkring Svejbæk. Med venlig hilsen Svejbæk Grundejerforening v/ Thomas Wolff Lynggårdsvej Silkeborg / eller

23 Til Naturklagenævnet Svejbæk Grundejerforening Emne: Svejbæk Grundejerforenings bemærkninger til Silkeborg Kommunes bemærkninger til NKN juli 2010 Ref: a. Silkeborg kommunes bemærkninger til klager over Kommuneplan for Silkeborg Kommune af 2. marts 2010, punkt 1 (1a samt 1b). b. Svejbæk Grundejerforenings klage til Naturklagenævnet NKN Bilag: 1. Mail ang. overkørsel 43 & 44 i Svejbæk. 2. Brev fra trafikstyrelsen ang. reduktion i antal stop ved et antal mindre lokalstationer. Hermed følger Svejbæk Grundejerforenings (SGF) bemærkninger til Silkeborg Kommunes (SK) bemærkninger til den i emnet nævnte klagesag. Det følgende brev kommentere udelukkende på de områder der er relevante i forhold til nærområdet ved Sejs-Svejbæk. Samlet set, mener SGF ikke, at der i ref. a er fremkommet nye oplysninger og dermed nye argumenter for inddragelse af de i sagen omhandlede områder af særlig landskabelig interesse. Til gengæld mener SGF, at SK endnu en gang tydeliggører den tvetydighed, som SGF har påpeget i ref. b. 1. Forholdet mellem Regionplan 2005 og SK kommuneplan (1a). Det fremgår af ref. a, at regionsplanretningslinierne fra regionplan 2005 for Århus (og Viborg) blev ansøgt ophævet ifm vedtagelsen af Kommuneplan Ophævelsen blev sanktioneret af Miljøcenter Århus (MCÅ) den 19. juni SK skriver ganske rigtigt at område 36-B-20 ikke er udpeget som muligt byvækstområde i regionplan Denne pasus fortjener dog yderligere betoning, eftersom det daværende Århus amt, opfattede Svejbæk som værende fuldt udbygget og at yderligere bebyggelse skulle ske gennem eventuel fortætning i den eksisterende boligmasse.

24 Svejbæk Grundejerforening At SK i hovedtræk er enig i de overordnede linier i den ophævede regionsplan, angående beskyttelse af områder af særlig landskabelig interesse, fremgår af retningslinie L11 1.L11 viderefører i hovedtræk ånden fra regionsplan SK forsøger dog at åbne en lem for sig selv, i og med de som afslutning på deres bemærkninger til dette punkt skriver Inden for områder af særlig landskabelig interesse skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt. Denne pasus forstår SGF således, at landskabshensyn skal tillægges øget vægt ved bebyggelse! Ovnnævnte er efter SGF opfattelse en indikation på at SK forsøger at lempe en udbygning af Svejbæk igennem på trods af, at SK anerkender områdets særlige landskabelige interesser. 2. Landskabsinteresser i rammeområde 36-B-20 (1b). Indledningsvis forsøger SK at gøde jorden for accept, eftersom de skriver at udlægget af rammeområde 36-B-20 udgør en undtagelse fra hovedreglen.... SGF anser dette som et forsøg på litterær manipulation, eftersom de hermed indikerer, at SK kun bryder deres egen retningslinie L11, i netop dette område. Dette er ikke tilfældet, eftersom SK af Miljøcenter Århus har fået forhåndsgodkendt ideoplægget til yderligere udstykning af de åbne mark-områder umiddelbart nord for Svejbæk station (jf. ref.b). Per 7. juli 2010 kom netop dette til offentlig skue, da SK udlagde Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan til offentlig høring 2. Af dette forslag fremgår det bla, at kommunen har til hensigt at fortsætte inddragelsen af områder af særlig landskabelig interesse til bebyggelse. SGF vil senere fremsende selvstændig klage til Naturklagenævnet (NKN), der påklager denne yderligere inddragelse af område af særlig landskabelig interesse. Efter SKs, i foregående punkt, forsøg på at åbne en lem for eventuel bebyggelse i omhandlede område, nævnes følgende 4 årsager til at udbygningen af området kan finde sted (SGF kommentarer følger under hvert enkelt punkt): a. Mulighed for byudvikling i Sejs/Svejbæk. Det er forståeligt, at byrådet (sandsynligvis i tæt dialog med lodsejere) ønsker forøget mulighed for byudvikling i Svejbæk. Området kan forventes at tiltrække ressourcestærke personer, hvorfor det økonomiske incitament er oplagt. SGF anser dog ikke det økonomiske incitament som værende betydningsfuldt i forhold til naturbevarelse

25 Svejbæk Grundejerforening Som supplerende bemærkning kan det anføres, at der pt. eksistere en række udbygningsmuligheder 3 i den eksisterende byzone, ligesom det er forventeligt at udflytningen af en større lokal virksomhed, vil frigøre yderligere plads til private boliger 4 b. Gennemføre en hensigtsmæssig afrunding af Svejbæk mod nord. SGF anser dette punkt som det rene sludder. En forøgelse af bymassen vil uundgåeligt øge den menneskelige belastning på områdets naturværdier, herunder påvirke oplevelsen af landskabet i negativ retning. Tværtimod, kan man netop nord for Svejbæk, opleve det særlige spil der opstår når der er der gives den fornødne plads til både skov og åbne vidder (mark og eng) i nærheden af bebyggelse. Denne oplevelse vil mindskes markant, i fald at bebyggelse i rammeområde 36-B-20 tillades. c. Finde alternative adgangsmuligheder til de eksisterende byområder nord for jernbanen i Svejbæk. En ædel tanke, der blot ikke høre hjemme i denne debat. Man kan efter SGF opfattelse, ikke bruge problematikken omkring jernbaneoverskæringer til at argumentere for denne voldsomme indragelse af de omhandlede landskabsområder. Sagen omkring jernbaneoverskæringer er i øvrigt en sag der har verseret i mange år og det er SGF forventning at denne sag finder sin løsning på anden vis (se bilag 1). d. Generelt ønske om stationsnær byudvikling i kommunen. Grundlæggende en fin tanke, med henblik på at højne brugen af offentlig transport. Men igen finder SGF ikke, at ønsket kan anvendes som argument for at bygge i omhandlede område(r). Kundegrundlaget til den lokale togforbindelse er i øvrigt så trængt, at antal stoppende tog ved Svejbæk i den kommende køreplan, planlægges reduceret fra halvtimes drift til heltimes drift (bilag 2). Det vil i fremtiden således ikke være lige så attraktivt at flytte til området med henblik på at skulle anvende den lokale togforbindelse. Efter disse fire punkter følger en længere beskrivelse at områdets naturlige karakteristika og kvaliteter (Den faktuelle del af 3 Herunder rammeområde 36-B-08 4 Mascot International med hovedsæde i Sejs er under udflytning og SGF vurdere at området kan forventes bebygget med private boliger inden for 3-5 år. Se også rammeområde 36-B-03 i Silkeborg kommuneplan

26 Svejbæk Grundejerforening miljøvurderingen). Heraf fremgår bla. oplevelsen af de landskabelige sammenhænge, de centrale træk der er væsentlige at synliggøre samt at dalsystemet har fortælleværdi om landskabets dannelse. Ligeledes beskrives det, at indsigten til området kan være sårbar overfor evt. bebyggelse af området. Samlet set fører det til, at SK har fået udarbejdet en såkaldt særlig bestemmelse for rammeområde 36-B-20 (jf. ref.a, side 4 øverst). Det er således tydeligt, at SK er klar over det problematiske i at udstykke området, hvorfor de skrive-teknisk forsøger / håber på at komme eventuel kritik i forkøbet. Efterfølgende forsøger SK igen at legitemere beslutningen om at udlægge omhandlede områder til bebyggelse, i og med de referere til den tætte dialog med MCÅ. Her er det efter SGF opfattelse vigtigt at påpege, at SK oprindelige plan var væsentlig mere omfattende end den af byrådet vedtagne, hvorfor vi anser denne tætte dialog som en traditionel gang politisk forhandling / håndværk, hvori man med forsæt lægger en større plan på bordet end den man forventer vedtaget. SK kan naturligvis med rette henvise til MCÅ, eftersom SK dermed kan påvise at være i god tro. Dog anser SGF også denne medinddragelse af MCÅ som værende irrelevant ift. beskyttelsen af de landskabelige værdier, eftersom MCÅ ligeledes kompromittere pasus'en om, at det kun er i ganske særlige tilfælde, at områder af landskabelig interesse må inddrages til byvækst. SGF er, som anført i ref.b, ikke enig i, at der i dette tilfælde er tale om et særligt tilfælde. Ligeledes finder SGF det irrelevant, at udbygningen af omhandlede områder var indarbejdet som et idéoplæg. At man foreslår en ulovlighed gør den ikke mere lovlig ved en senere lejlighed. 3. Afrunding. Som nævnt i starten af dette brev, er det ikke SGF opfattelse, at SK fremkommer med de fornødne argumenter til at udbygge rammeområde 36-B-20. Ingen af Sks argumenter gør fyldest når det kommer til den særlige formuleringer der gælder ved eventuel bebyggelse af et område der klassificeres som værende af særlig landskabelig interesse: Områder med særlig landskabelig interesse må kun i ganske særlige tilfælde inddrages til byvækst. 5 Ligeledes er Sk på kant med deres retningslinie L11, stk 2:...Ikkelandbrugsmæssigt byggeri, større veje, større tekniske anlæg og beplantning skal så vidt muligt undgås. Det er i dette tilfælde meget nemt at undgå, ved at undlade nybyggeri. 5 Citeret tekst fra retningslinie L11.

27 Svejbæk Grundejerforening Det er SGF forhåbning, at NKN er parat til at stoppe de fortsatte planer for inddragelse af dette områder, som i sandhed er et af de få tilbageværende områder, hvori øjnene kan få relativt frit løb over områdets landskabelige særpræg, indeholdende et efter SGF mening, fornuftigt miks af skov, åbnet landskab og bebyggelse. Med venlig hilsen Svejbæk Grundejerforening v/ Thomas Wolff Lynggårdsvej Silkeborg / eller

28 Den 2. september 2010 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget v/teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset 8600 Silkeborg Høringssvar til kommuneplantillæg nr. 6 Sejs-Svejbæk Lokalråd har den 18. august drøftet det udsendte forslag til kommuneplantillæg nr. 6, bl.a. på baggrund af borgermødet på Silkeborg Medborgerhus den 12. august Vi har følgende kommentarer til og forbehold overfor forslaget: Sejs-Svejbæk Lokalråd ser meget frem til at deltage i den snarlige udarbejdelse af en strukturplan for området, inden for rammerne af kommuneplanen. Vi glæder os til at deltage i drøftelsen af en sammenhængende og overordnet planlægning, hvor især naturen og klimaet har første prioritet. Naturen er et yderst vigtigt element i Sejs-Svejbæk som område, som det fremgik af borgermødet og de hidtidige udtalelser fra Sejs-Svejbæk Lokalråd. Derfor er en strukturplan med maksimale hensyn til naturen, til vildtets mulighed for passage fra øst til vest og fuglenes mulighed for rede- og rastepladser meget vigtigt. Også stiforbindelser, der giver borgerne optimal adgang til naturen, bør prioriteres særligt højt. I lokalrådets høringssvar til kommuneplanen, sendt den 31. marts 2009, stod følgende: Som lokalrådet angav i høringssvar vedr. udviklingsstrategi, så er der ikke behov for mere relativ tæt blandet bebyggelse med klyngekaraktér. Der er behov for åben-lavt boligbyggeri i relativt store parceller, og der må meget gerne tænkes nyt, økologisk og energirigtigt, hvor bevarelsen af naturen og det naturlige udseende har første prioritet. Det mener vi fortsat, og det blev yderligere bakket op af borgerne på borgermødet! Vi mener, at der er alt for mange muligheder for parceller helt ned til 250 m 2 i forslaget, og de bør fjernes. De nuværende endnu ikke gennemførte lokalplaner, Træskohusene, Julsøvej, og Julsøvej/Georg Krügers Vej, består begge i høj grad af tæt-lav bebyggelse med grunde på 250 m 2 og nogle friarealer. Hverken de opførte eller de planlagte boliger er solgt en indikation af, at der ikke er behov for flere af den type udstykninger, men snarere store parceller. Vi modsætter os forslaget om, at campingpladsen skal inddrages som boligområde (36-B- 122). De lokale borgere er glade for, at der er en campingplads i lokalområdet, ligesom den er en fordel for områdets forretningsliv. Det er hensigtsmæssigt for Silkeborg Kommune, at der er attraktive campingpladser med henblik på at tiltrække nye skatteydere. Sejs-Svejbæk har ikke længere Ludvigslyst og Hattenæs til at trække gæster til området, derfor er campingpladsen endnu mere væsentlig som et tilbud til vore gæster. Vi vil ikke blot være sove-

29 by! Hvis campingpladsen inddrages på den nuværende placering, bør der snarest muligt findes en alternativ placering, tæt på Sejs-Svejbæk. Vi forventer, at strukturplanen for området sendes i høring, som det blev tilbudt på borgermødet, trods den eventuelt opsættende virkning, det vil have på den endelige udbygning. Sejs-Svejbæk Lokalråd ser frem til resultatet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets behandling af forslaget, og vi håber, at vore forbehold vil blive indarbejdet i det endelige kommuneplantillæg. Med venlig hilsen Helle Præsius Busk Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd Mail:

30

31

32

33

34

35

36

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Sejs-Svejbæk Lokalråd

Sejs-Svejbæk Lokalråd Sejs-Svejbæk Lokalråd Borgermøde onsdag den 24. august 2011 TEMA: Strukturplan og lokalplan for Svejbæk Nord Arr: Sejs-Svejbæk Lokalråd i samarbejde med Silkeborg Kommune Tid og sted: Kl. 19.00-21.00 i

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007.

NOTAT. Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med brev af 18. december 2006. Høringsfristen udløb den 19. februar 2007. 1 2. marts 2007 NOTAT vedrørende høringssvar til Forslag til landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland Udkast til lovforslaget blev udsendt i ekstern høring med

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

== AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] ==

== AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] == == AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] == Til: Tilsynet (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Cc: Morten Dalgaard Høgh (00315 (MortenDalgaard.Hogh@silkeborg.dk),

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf +45 7630 8000 (sendt pr. e-mail til ens@ens.dk, cc: ld@ens.dk) www.geotermi.dk Cvr-nr. 32 33 03 71 Fælles

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-33-03483 SISBL Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone Naturstyrelsen Christian Bertelsen Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.06.2015 Sagsnr. 15/10841

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere