Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020"

Transkript

1 Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan I dette dokument findes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan fra: 1. Bente og Jørn Stensbjerg, Lynggårdsvej 33, Svejbæk, 8600 Silkeborg 2. Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia 3. Nordicom, Kongens Nytorv 26, 1050 København K 4. Jens Würgler Hansen, Kildetoften 32, Svejbæk, 8600 Silkeborg 5. Jens Refsgaard, statsaut. ejendomsmægler, Skovløbervej 6, 8600 Silkeborg 6. Sten Christensen, Kildevej 15, 8600 Silkeborg 7. Svejbæk Grundejerforening v/ Thomas Wolf, Lynggårdsvej 13, 8600 Silkeborg 8. Sejs-Svejbæk Lokalråd v/ Helle Præcius Busk, Brombærvej 12, 8600 Silkeborg 9. Naturklagenævnets afgørelser af klage fra Svejbæk Grundejerforening

2

3 Silkeborg kommune Teknik og miljø Kommentarer til Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan , Silkeborg kommune 26. august 2010 CBJ/CBJ Energinet.dk har 8. juli 2010 modtaget ovennævnte forslag. Energinet.dk har ingen yderligere kommentarer end de, der er tilsendt Silkeborg kommune, teknik og miljø fra Energistyrelsen. Se vedhæftede brev af 2. marts Det forventes, at Silkeborg kommune tager kontakt til Energinet.dk, når projektering påbegyndes i de beskrevne konfliktområder. Med venlig hilsen Christian Bruun Jørgensen Naboretskonsulent Dok /10, Sag 10/612 1/1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Side 1 af 1 Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Fra: Jesper Nygård Kristensen (16102) Sendt: 30. august :26 Til: Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Emne: VS: Kejlstrupvej Hej Jesper, Hermed bekræftelse på, at de to sager omhandlende vore kommentarer til Tillæg 6 og vor ansøgning om forhøjet bebyggelsesprocent på ejendommen på Kejlstrupvej, kan sagsbehandles på almindelig vis. Således bortfalder vi vor anmodning om, at de fremsendte breve ikke medtages på postlisten. Med venlig hilsen Jesper Byrch Ejendomschef Nordicom A/S Kongens Nytorv 26, 1050 København K, Danmark M: E: Søger du et erhvervslejemål - se mere her Fra: Jesper Byrch Sendt: 27. august :54 Til: 'Jesper Nygård Kristensen (16102)'; Svend Jakobsen Emne: Kejlstrupvej Hej Steen og Jesper, Hermed til jeres orientering begge vore breve der er afsendt d.d. God weekend. Med venlig hilsen Jesper Byrch Ejendomschef Nordicom A/S Kongens Nytorv 26, 1050 København K, Danmark M: E: Søger du et erhvervslejemål - se mere her

14

15

16

17 Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Fra: Ina Klein Madsen (00409) på vegne af Sendt: 1. september :48 Til: Benthe Karen Hestbech (12267) Emne: VS: Vedr. Kommuneplantillæg nr 6 Med venlig hilsen Ina Madsen Informatik Tlf Oprindelig meddelelse----- Fra: Sten Christensen Sendt: 31. august :36 Til: Emne: Vedr. Kommuneplantillæg nr 6 Advokat STEN CHRISTENSEN Møderet for landsret og højesteret Kildevej 15, DK-8600 Silkeborg Tel: Silkeborg, den Silkeborg Kommune Høringssvar vedr.kommuneplantillæg nr. 6 I ovennævnte tillæg er der foreslået ændringer i Svejbæk, som jeg udelukkende skal kommentere. Anledningen til mine kommentarer er forløbet af mødet i Medborgerhuset om tillægget. Indlæggene fra salen på mødet var megeet ensidige og præget af holdningen "Ødlæg ikke den pragtfulde naur i Svejbæk" 1

18 Tilsyneladende gik det store flertal af de deltagere, der havde ordet, at det var hele udlægget af arealer til bymæssig bebyggelse i Svejbæk, der var i spil, ikke blot den udvidelse ved Lynggårdsvej, som er indeholdt i forslaget. Jeg finder derfor anledning til at henlede opmærksomheden på, at den natur, der "ødelægges" ved den vedtagne kommuneplans realisation, dels er en majsmark, som er uden nogen naturværdi overhovedet. De øvrige arealer er bevokset med buskads/skov, som dog ikke er fredsskov, heraf en stor del bevokset med rødgran, som er plantet for år siden. Disse granbevoksninger har nået sidste stadium, og mange af træerne er allerede angrebet af typografbiller, som over nogle år får træerne til at gå ud. På mit areal fælder jeg løbende angrebne træer, men det kan ikke lade sig gøre at følge med, så hvad enten jeg vil det eller ej, vil træerne være væk inden for den periode, som kommuneplanen gælder for. Det samme gør sig efter min vurdering gældende for en stor del af det øvrige træbevoksede areal i planenområdet. Kommuneplanens realisation vil derfor ikke ødelægge nogen naturværdier. Jeg vil videe gøre opmærksom på, at de to personer, som tilsammen brugte vel 80 % af taletiden Jens Wurgler hansen og formanden for Svejbæk Grundejerforening udelukkende taler på egne vegne eller på vegne et ubetydeligt (men meget højtråbende) mindretal. Jeg hæftede mig således påmødet ved, at ingen af de herrer kom ind på, på hvis og på hvor manges vegne, de mente at kunne udtale sig. Jeg anbefaler, at planen med tillæg nr 6 gennemføres og vedtages endeligt af byrådet i den foreliggende skikkelse Med venlig hilsen Sten Christensen Træffes kun efter forudgående aftale Bank: Nordea CVR Offentligt certifikat: 2

19 https://www.certifikat.dk/export/sites/dk.certifikat.oc/da/soegning/ 3

20 Svejbæk Grundejerforening 21 august 2010 Slettet: 30 Slettet: 09 Til: Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Emne: Svejbæk Grundejerforenings kommentarer og bemærkninger til Silkeborg kommunes forslag til tillæg 6 til kommuneplan Bilag: 1. Skrivelse til NKN vedr. Silkeborg kommunes kommentarer til klagesag NKN ved naturklagenævnet. Ref: a. Klagesag ved Naturklagenævnet NKN indgivet af Svejbæk Grundejerforening. 1. Svejbæk Grundejerforening (SGF) fremsender hermed sine kommentarer til Silkeborg kommune (SK) forslag til tillæg 6 til Silkeborgs kommuneplan Skrivelsen omhandler udelukkende de dele af forslaget der direkte vedrører Svejbækområdet. 2. Nyt boligområde nord for Lynggårdsvej i Svejbæk (36-B-123). SGF har gentagne gange seneste ifm det afholdte Borgermøde i Medborgerhuset den 12. august 2010 gjort SK opmærksom på, at man ved udlæg af områderne nord for Svejbæk til boligområde, kompromitterer den klassifikation (områder af særlig landskabelig interesse) som disse områder har. Dette gælder ligeledes for det foreslåede rammeområde 36-B-123 og SGF gør derfor indsigelse mod udstykning af dette område grundet ovennævnte klassifikation. SGF vil i denne sammenhæng gøre SK opmærksom på ref. a, som er en igangværende klagesag hos Naturklagenævnet (NKN), der netop omhandler kommunens tiltænkte inddragelse af landskabsområder af særlig interesse til boligformål. SGF har løbende været i kontakt med NKN angående den i ref. a nævnte klagesag, hvoraf den seneste skrivelse i denne sag fremgår af bilag 1. Den, af SGF, anførte argumentation for at undlade bebyggelse af rammeområde 36-B-20, bedes ligeledes overført til indeværende sag. Det kan i øvrigt oplyses,at eftersom indeværende forslag er sammenligneligt med den igangværende klagesag, har SGF per 28 juli 2010, klaget til NKN over forslaget til tillæg 6. SGF finder det i øvrigt besynderligt, at SK finder det nødvendigt at forslå en udvidelse af det totale arealudlæg til byvækst. Som anført i forslaget, eksisterer der pt ca ha, fordelt over kommunen. Den i forslaget nævnte udvidelse af areal til byvækst udgør ca. 13,7 ha, hvoraf den eksisterende campingplads udgør ca. 4,2 ha.

21 Forholdsmæssigt er der altså tale om en udvidelse på i alt ca. 1,3%. 1,3% kan synes som en ubetydelig påvirkning i forhold til de allerede udpegede område, men eftersom der i dette tilfælde er tale om en indgriben i et område, hvor landskabet spiller en særlig rolle, stiller SGF sig kritisk ift om udvidelsen er så nødvendig, at det retfærdiggøre inddragelse af de omhandlede områder af særlig landskabelig interesse. Netop med baggrund i områderne af særlig landskabelig interesse, burde SK i stedet tilsikre at disse områder blev friholdt for byggeri og i stedet fremstår således at landskabet og dettes opbygning kan nydes til fulde i lokalområdet. Dette vil tilsikre fin sammenhæng mellem SK beskrivelse af Svejbæk som værende et attraktivt område med naturværdier der spænder fra sø, skov og til åbent land. 2. Etablering af vej nord for Svejbæk. Ovenstående indsigelse, medfører selvsagt at etablering af nyt vejanlæg nord Lynggårdsvej i Svejbæk, vurderes værende irrelevant. Såfremt der gennemføres udstykning og byggeri af rammeområde 36-B-20, anser SGF det som en reel mulighed at føde disse områder via de allerede eksisterende vejsystemer. Dette dog forudsat at SK lever op til den i kommuneplanen beskrevne miljøvurdering for området, særligt med fokus på den del af miljøvurderingen der beskriver ådalens landskabelige sammenhænge og det faktum at de relativt åbne arealer giver luft og rumlighed mellem skov og by. Netop disse forhold gør at SK bør overveje en endnu mere restriktiv bebyggelsesprocent end de maksimale 40 procent der pt er beskrevet i planerne for både 36-B-20 og 36-B-123. Med en mere restriktiv tilgang, vil man kunne undgå et egentlig nyudlæg til en omfartsvej og dermed både skåne naturen samt spare på økonomien. 3. Ændring af formål for campingplads (36-B-122). SGF finder det mærkværdigt, at man i SK taler om udvikling og tilsikring af Sejs- Svejbæk som et dynamisk lokalområde, men samtidig er villig til at ændre formålet med området, hvorpå der i dag ligger en campingplads. Gennem det årlige antal turister, understøtter campingpladsen områdets butiksliv og er ligeledes med til at sikre overnatningsmuligheder tæt på naturen. SGF vurdere at campingpladsen er et aktiv for området, på niveau med resten af områdets mindre erhvervsdrivende. Ifald SK vælger at forsætte 36-B-122, anmoder SGF SK om at undersøge muligheden for at beholde en tilsvarende overnatningsmulighed i området i eller omkring Svejbæk. SGF vil, som ved tidligere lejligheder, nævne muligheden for at Ludvigslyst blev omdannet enten ved bevarelse af bygningsmassen eller ved nyanlæg til vandrehjem eller lign. 4. Belastning af Sejs-Svejbæk området. SGF vil gerne påpege, at vi finder SK måde at udvikle Svejbæk på, meget betænkelig. SGF har endnu ikke set konsekvensberegninger for den i kommuneplanen vedtagede byudvikling og tillige ej heller for indeværende forslag. Det er klart for enhver, at presset på naturen, institutioner, skole, fritidstilbud, trafiksikkerhed, veje, kloakering / spildevand mv, vil stige med de foreslåede udvidelser af byen. Mange statslige institutioner har gennem de seneste år modtaget stor kritik for at være sprunget ud i projekter, hvor det efterfølgende har vist sig, at forarbejdet (konsekvensberegningerne) ikke har været gjort godt nok. Som fremført på borgermødet den 12. august, kan udstykning af de berørte områder (36-B-20

22 inklusiv), medfører en byvækst på indtil 400 husstande. Uagtet at det endelig resultat måske kun munder ud i 200 husstande, vil der være tale om en kraftig forøgelse af antal husstande i Svejbæk og dermed en betragtelig belastning på de ovenfor nævnte områder. Det ville klæde SK, at udføre disse konsekvensberegninger førend eventuel realisering af udstykningsplanerne. SGF står naturligvis til rådighed for eventuelle uddybende spørgsmål, samt som eventuel sparringspartner ift. alternative muligheder for udvikling af området i og omkring Svejbæk. Med venlig hilsen Svejbæk Grundejerforening v/ Thomas Wolff Lynggårdsvej Silkeborg / eller

23 Til Naturklagenævnet Svejbæk Grundejerforening Emne: Svejbæk Grundejerforenings bemærkninger til Silkeborg Kommunes bemærkninger til NKN juli 2010 Ref: a. Silkeborg kommunes bemærkninger til klager over Kommuneplan for Silkeborg Kommune af 2. marts 2010, punkt 1 (1a samt 1b). b. Svejbæk Grundejerforenings klage til Naturklagenævnet NKN Bilag: 1. Mail ang. overkørsel 43 & 44 i Svejbæk. 2. Brev fra trafikstyrelsen ang. reduktion i antal stop ved et antal mindre lokalstationer. Hermed følger Svejbæk Grundejerforenings (SGF) bemærkninger til Silkeborg Kommunes (SK) bemærkninger til den i emnet nævnte klagesag. Det følgende brev kommentere udelukkende på de områder der er relevante i forhold til nærområdet ved Sejs-Svejbæk. Samlet set, mener SGF ikke, at der i ref. a er fremkommet nye oplysninger og dermed nye argumenter for inddragelse af de i sagen omhandlede områder af særlig landskabelig interesse. Til gengæld mener SGF, at SK endnu en gang tydeliggører den tvetydighed, som SGF har påpeget i ref. b. 1. Forholdet mellem Regionplan 2005 og SK kommuneplan (1a). Det fremgår af ref. a, at regionsplanretningslinierne fra regionplan 2005 for Århus (og Viborg) blev ansøgt ophævet ifm vedtagelsen af Kommuneplan Ophævelsen blev sanktioneret af Miljøcenter Århus (MCÅ) den 19. juni SK skriver ganske rigtigt at område 36-B-20 ikke er udpeget som muligt byvækstområde i regionplan Denne pasus fortjener dog yderligere betoning, eftersom det daværende Århus amt, opfattede Svejbæk som værende fuldt udbygget og at yderligere bebyggelse skulle ske gennem eventuel fortætning i den eksisterende boligmasse.

24 Svejbæk Grundejerforening At SK i hovedtræk er enig i de overordnede linier i den ophævede regionsplan, angående beskyttelse af områder af særlig landskabelig interesse, fremgår af retningslinie L11 1.L11 viderefører i hovedtræk ånden fra regionsplan SK forsøger dog at åbne en lem for sig selv, i og med de som afslutning på deres bemærkninger til dette punkt skriver Inden for områder af særlig landskabelig interesse skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt. Denne pasus forstår SGF således, at landskabshensyn skal tillægges øget vægt ved bebyggelse! Ovnnævnte er efter SGF opfattelse en indikation på at SK forsøger at lempe en udbygning af Svejbæk igennem på trods af, at SK anerkender områdets særlige landskabelige interesser. 2. Landskabsinteresser i rammeområde 36-B-20 (1b). Indledningsvis forsøger SK at gøde jorden for accept, eftersom de skriver at udlægget af rammeområde 36-B-20 udgør en undtagelse fra hovedreglen.... SGF anser dette som et forsøg på litterær manipulation, eftersom de hermed indikerer, at SK kun bryder deres egen retningslinie L11, i netop dette område. Dette er ikke tilfældet, eftersom SK af Miljøcenter Århus har fået forhåndsgodkendt ideoplægget til yderligere udstykning af de åbne mark-områder umiddelbart nord for Svejbæk station (jf. ref.b). Per 7. juli 2010 kom netop dette til offentlig skue, da SK udlagde Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan til offentlig høring 2. Af dette forslag fremgår det bla, at kommunen har til hensigt at fortsætte inddragelsen af områder af særlig landskabelig interesse til bebyggelse. SGF vil senere fremsende selvstændig klage til Naturklagenævnet (NKN), der påklager denne yderligere inddragelse af område af særlig landskabelig interesse. Efter SKs, i foregående punkt, forsøg på at åbne en lem for eventuel bebyggelse i omhandlede område, nævnes følgende 4 årsager til at udbygningen af området kan finde sted (SGF kommentarer følger under hvert enkelt punkt): a. Mulighed for byudvikling i Sejs/Svejbæk. Det er forståeligt, at byrådet (sandsynligvis i tæt dialog med lodsejere) ønsker forøget mulighed for byudvikling i Svejbæk. Området kan forventes at tiltrække ressourcestærke personer, hvorfor det økonomiske incitament er oplagt. SGF anser dog ikke det økonomiske incitament som værende betydningsfuldt i forhold til naturbevarelse

25 Svejbæk Grundejerforening Som supplerende bemærkning kan det anføres, at der pt. eksistere en række udbygningsmuligheder 3 i den eksisterende byzone, ligesom det er forventeligt at udflytningen af en større lokal virksomhed, vil frigøre yderligere plads til private boliger 4 b. Gennemføre en hensigtsmæssig afrunding af Svejbæk mod nord. SGF anser dette punkt som det rene sludder. En forøgelse af bymassen vil uundgåeligt øge den menneskelige belastning på områdets naturværdier, herunder påvirke oplevelsen af landskabet i negativ retning. Tværtimod, kan man netop nord for Svejbæk, opleve det særlige spil der opstår når der er der gives den fornødne plads til både skov og åbne vidder (mark og eng) i nærheden af bebyggelse. Denne oplevelse vil mindskes markant, i fald at bebyggelse i rammeområde 36-B-20 tillades. c. Finde alternative adgangsmuligheder til de eksisterende byområder nord for jernbanen i Svejbæk. En ædel tanke, der blot ikke høre hjemme i denne debat. Man kan efter SGF opfattelse, ikke bruge problematikken omkring jernbaneoverskæringer til at argumentere for denne voldsomme indragelse af de omhandlede landskabsområder. Sagen omkring jernbaneoverskæringer er i øvrigt en sag der har verseret i mange år og det er SGF forventning at denne sag finder sin løsning på anden vis (se bilag 1). d. Generelt ønske om stationsnær byudvikling i kommunen. Grundlæggende en fin tanke, med henblik på at højne brugen af offentlig transport. Men igen finder SGF ikke, at ønsket kan anvendes som argument for at bygge i omhandlede område(r). Kundegrundlaget til den lokale togforbindelse er i øvrigt så trængt, at antal stoppende tog ved Svejbæk i den kommende køreplan, planlægges reduceret fra halvtimes drift til heltimes drift (bilag 2). Det vil i fremtiden således ikke være lige så attraktivt at flytte til området med henblik på at skulle anvende den lokale togforbindelse. Efter disse fire punkter følger en længere beskrivelse at områdets naturlige karakteristika og kvaliteter (Den faktuelle del af 3 Herunder rammeområde 36-B-08 4 Mascot International med hovedsæde i Sejs er under udflytning og SGF vurdere at området kan forventes bebygget med private boliger inden for 3-5 år. Se også rammeområde 36-B-03 i Silkeborg kommuneplan

26 Svejbæk Grundejerforening miljøvurderingen). Heraf fremgår bla. oplevelsen af de landskabelige sammenhænge, de centrale træk der er væsentlige at synliggøre samt at dalsystemet har fortælleværdi om landskabets dannelse. Ligeledes beskrives det, at indsigten til området kan være sårbar overfor evt. bebyggelse af området. Samlet set fører det til, at SK har fået udarbejdet en såkaldt særlig bestemmelse for rammeområde 36-B-20 (jf. ref.a, side 4 øverst). Det er således tydeligt, at SK er klar over det problematiske i at udstykke området, hvorfor de skrive-teknisk forsøger / håber på at komme eventuel kritik i forkøbet. Efterfølgende forsøger SK igen at legitemere beslutningen om at udlægge omhandlede områder til bebyggelse, i og med de referere til den tætte dialog med MCÅ. Her er det efter SGF opfattelse vigtigt at påpege, at SK oprindelige plan var væsentlig mere omfattende end den af byrådet vedtagne, hvorfor vi anser denne tætte dialog som en traditionel gang politisk forhandling / håndværk, hvori man med forsæt lægger en større plan på bordet end den man forventer vedtaget. SK kan naturligvis med rette henvise til MCÅ, eftersom SK dermed kan påvise at være i god tro. Dog anser SGF også denne medinddragelse af MCÅ som værende irrelevant ift. beskyttelsen af de landskabelige værdier, eftersom MCÅ ligeledes kompromittere pasus'en om, at det kun er i ganske særlige tilfælde, at områder af landskabelig interesse må inddrages til byvækst. SGF er, som anført i ref.b, ikke enig i, at der i dette tilfælde er tale om et særligt tilfælde. Ligeledes finder SGF det irrelevant, at udbygningen af omhandlede områder var indarbejdet som et idéoplæg. At man foreslår en ulovlighed gør den ikke mere lovlig ved en senere lejlighed. 3. Afrunding. Som nævnt i starten af dette brev, er det ikke SGF opfattelse, at SK fremkommer med de fornødne argumenter til at udbygge rammeområde 36-B-20. Ingen af Sks argumenter gør fyldest når det kommer til den særlige formuleringer der gælder ved eventuel bebyggelse af et område der klassificeres som værende af særlig landskabelig interesse: Områder med særlig landskabelig interesse må kun i ganske særlige tilfælde inddrages til byvækst. 5 Ligeledes er Sk på kant med deres retningslinie L11, stk 2:...Ikkelandbrugsmæssigt byggeri, større veje, større tekniske anlæg og beplantning skal så vidt muligt undgås. Det er i dette tilfælde meget nemt at undgå, ved at undlade nybyggeri. 5 Citeret tekst fra retningslinie L11.

27 Svejbæk Grundejerforening Det er SGF forhåbning, at NKN er parat til at stoppe de fortsatte planer for inddragelse af dette områder, som i sandhed er et af de få tilbageværende områder, hvori øjnene kan få relativt frit løb over områdets landskabelige særpræg, indeholdende et efter SGF mening, fornuftigt miks af skov, åbnet landskab og bebyggelse. Med venlig hilsen Svejbæk Grundejerforening v/ Thomas Wolff Lynggårdsvej Silkeborg / eller

28 Den 2. september 2010 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget v/teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset 8600 Silkeborg Høringssvar til kommuneplantillæg nr. 6 Sejs-Svejbæk Lokalråd har den 18. august drøftet det udsendte forslag til kommuneplantillæg nr. 6, bl.a. på baggrund af borgermødet på Silkeborg Medborgerhus den 12. august Vi har følgende kommentarer til og forbehold overfor forslaget: Sejs-Svejbæk Lokalråd ser meget frem til at deltage i den snarlige udarbejdelse af en strukturplan for området, inden for rammerne af kommuneplanen. Vi glæder os til at deltage i drøftelsen af en sammenhængende og overordnet planlægning, hvor især naturen og klimaet har første prioritet. Naturen er et yderst vigtigt element i Sejs-Svejbæk som område, som det fremgik af borgermødet og de hidtidige udtalelser fra Sejs-Svejbæk Lokalråd. Derfor er en strukturplan med maksimale hensyn til naturen, til vildtets mulighed for passage fra øst til vest og fuglenes mulighed for rede- og rastepladser meget vigtigt. Også stiforbindelser, der giver borgerne optimal adgang til naturen, bør prioriteres særligt højt. I lokalrådets høringssvar til kommuneplanen, sendt den 31. marts 2009, stod følgende: Som lokalrådet angav i høringssvar vedr. udviklingsstrategi, så er der ikke behov for mere relativ tæt blandet bebyggelse med klyngekaraktér. Der er behov for åben-lavt boligbyggeri i relativt store parceller, og der må meget gerne tænkes nyt, økologisk og energirigtigt, hvor bevarelsen af naturen og det naturlige udseende har første prioritet. Det mener vi fortsat, og det blev yderligere bakket op af borgerne på borgermødet! Vi mener, at der er alt for mange muligheder for parceller helt ned til 250 m 2 i forslaget, og de bør fjernes. De nuværende endnu ikke gennemførte lokalplaner, Træskohusene, Julsøvej, og Julsøvej/Georg Krügers Vej, består begge i høj grad af tæt-lav bebyggelse med grunde på 250 m 2 og nogle friarealer. Hverken de opførte eller de planlagte boliger er solgt en indikation af, at der ikke er behov for flere af den type udstykninger, men snarere store parceller. Vi modsætter os forslaget om, at campingpladsen skal inddrages som boligområde (36-B- 122). De lokale borgere er glade for, at der er en campingplads i lokalområdet, ligesom den er en fordel for områdets forretningsliv. Det er hensigtsmæssigt for Silkeborg Kommune, at der er attraktive campingpladser med henblik på at tiltrække nye skatteydere. Sejs-Svejbæk har ikke længere Ludvigslyst og Hattenæs til at trække gæster til området, derfor er campingpladsen endnu mere væsentlig som et tilbud til vore gæster. Vi vil ikke blot være sove-

29 by! Hvis campingpladsen inddrages på den nuværende placering, bør der snarest muligt findes en alternativ placering, tæt på Sejs-Svejbæk. Vi forventer, at strukturplanen for området sendes i høring, som det blev tilbudt på borgermødet, trods den eventuelt opsættende virkning, det vil have på den endelige udbygning. Sejs-Svejbæk Lokalråd ser frem til resultatet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets behandling af forslaget, og vi håber, at vore forbehold vil blive indarbejdet i det endelige kommuneplantillæg. Med venlig hilsen Helle Præsius Busk Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd Mail:

30

31

32

33

34

35

36

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand Team Plan Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Indhold: Redegørelse Rammebestemmelser Ændring af afgrænsning og rammebestemmelser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Lov om miljøvurdering af planer og programmer Sagsnr.:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2008 J.nr.: NKN-261-00076 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 85 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 85 til Rammeområde 31.C1 og 31.C2 Område udlagt til centerområde i Hammerum Fremlægges fra xx. måned 2012 til xx. måned 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t130810.091/20150506t130811.479/c4f09243-cab...

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t130810.091/20150506t130811.479/c4f09243-cab... file:///c:/adlib%20express/work/20150506t130810.091/20150506t130811.479/c4f09243-cab... Page 1 of 2 06-05-2015 From: Land By og Kultur-Fællespostkasse Sent: 13-04-2015 13:12:40 To: Stine Würtz Subject:

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS

Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS Svendborg Kommune Kultur, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Att.: Direktør Timjeppesen :gr. Jægergårdsgade 97,3. DK - 8000 Arhus C Tlf.:

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Mathias Thinggård Brovall

Mathias Thinggård Brovall Carsten Sejer [csejer@gmail.com] Sendt: 2. december 204 22:24 MTM-ByudviklingogMobilitet Emne: Kommentarer til LP 992 Hej Jeg har følgende input og kommentarer til lokalplan 992 forslaget: - Der er påtænkt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest.

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. BILAG 3 Debat DNV - 1 - Viborg Stiftsøvrighed Side 1 af 3 VIBORG STIFTSØVRIGHED

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Silkeborg Kommune Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Matr. nr. 3 b m.fl. Tollund, Abiidskov og Hesselhus, Funder sogn Stpl. 25,- kr. Akt :Skab! nr. % 19250 Silkeborg kommune Anmelder : Stadsingenisren

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74...

file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74... file:///c:/adlib%20express/work/20141020t113527.293/20141020t113528.214/86e026ca-74... Page 1 of 1 20-10-2014 From: Michael Terp Knudsen, LIFA A/S Sent: 15-09-2014 13:56:19 To: Jacob Kloch Subject: Anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev.

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev. Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 24/04/2014 Sagsnr.: 13/16702 Dokumentnr.: 74 Sagsbehandler: AJJ Indsigelsesnotat Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Tillæg til Kommuneplan 2013 2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LL 6.1 Offentligt fremlagt i perioden den 2. december 2013 til og med den 27. januar 2014.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Notat fra borgermøde afholdt den 24. marts 2014 kl. 19.00 på Rådhuset i Svendborg Der var i alt ca. 30 fremmødte inklusiv 3 medarbejder

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere