Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020"

Transkript

1 Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan I dette dokument findes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan fra: 1. Bente og Jørn Stensbjerg, Lynggårdsvej 33, Svejbæk, 8600 Silkeborg 2. Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia 3. Nordicom, Kongens Nytorv 26, 1050 København K 4. Jens Würgler Hansen, Kildetoften 32, Svejbæk, 8600 Silkeborg 5. Jens Refsgaard, statsaut. ejendomsmægler, Skovløbervej 6, 8600 Silkeborg 6. Sten Christensen, Kildevej 15, 8600 Silkeborg 7. Svejbæk Grundejerforening v/ Thomas Wolf, Lynggårdsvej 13, 8600 Silkeborg 8. Sejs-Svejbæk Lokalråd v/ Helle Præcius Busk, Brombærvej 12, 8600 Silkeborg 9. Naturklagenævnets afgørelser af klage fra Svejbæk Grundejerforening

2

3 Silkeborg kommune Teknik og miljø Kommentarer til Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan , Silkeborg kommune 26. august 2010 CBJ/CBJ Energinet.dk har 8. juli 2010 modtaget ovennævnte forslag. Energinet.dk har ingen yderligere kommentarer end de, der er tilsendt Silkeborg kommune, teknik og miljø fra Energistyrelsen. Se vedhæftede brev af 2. marts Det forventes, at Silkeborg kommune tager kontakt til Energinet.dk, når projektering påbegyndes i de beskrevne konfliktområder. Med venlig hilsen Christian Bruun Jørgensen Naboretskonsulent Dok /10, Sag 10/612 1/1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Side 1 af 1 Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Fra: Jesper Nygård Kristensen (16102) Sendt: 30. august :26 Til: Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Emne: VS: Kejlstrupvej Hej Jesper, Hermed bekræftelse på, at de to sager omhandlende vore kommentarer til Tillæg 6 og vor ansøgning om forhøjet bebyggelsesprocent på ejendommen på Kejlstrupvej, kan sagsbehandles på almindelig vis. Således bortfalder vi vor anmodning om, at de fremsendte breve ikke medtages på postlisten. Med venlig hilsen Jesper Byrch Ejendomschef Nordicom A/S Kongens Nytorv 26, 1050 København K, Danmark M: E: Søger du et erhvervslejemål - se mere her Fra: Jesper Byrch Sendt: 27. august :54 Til: 'Jesper Nygård Kristensen (16102)'; Svend Jakobsen Emne: Kejlstrupvej Hej Steen og Jesper, Hermed til jeres orientering begge vore breve der er afsendt d.d. God weekend. Med venlig hilsen Jesper Byrch Ejendomschef Nordicom A/S Kongens Nytorv 26, 1050 København K, Danmark M: E: Søger du et erhvervslejemål - se mere her

14

15

16

17 Henrik Hald Kloppenborg Jensen (40082) Fra: Ina Klein Madsen (00409) på vegne af Sendt: 1. september :48 Til: Benthe Karen Hestbech (12267) Emne: VS: Vedr. Kommuneplantillæg nr 6 Med venlig hilsen Ina Madsen Informatik Tlf Oprindelig meddelelse----- Fra: Sten Christensen Sendt: 31. august :36 Til: Emne: Vedr. Kommuneplantillæg nr 6 Advokat STEN CHRISTENSEN Møderet for landsret og højesteret Kildevej 15, DK-8600 Silkeborg Tel: Silkeborg, den Silkeborg Kommune Høringssvar vedr.kommuneplantillæg nr. 6 I ovennævnte tillæg er der foreslået ændringer i Svejbæk, som jeg udelukkende skal kommentere. Anledningen til mine kommentarer er forløbet af mødet i Medborgerhuset om tillægget. Indlæggene fra salen på mødet var megeet ensidige og præget af holdningen "Ødlæg ikke den pragtfulde naur i Svejbæk" 1

18 Tilsyneladende gik det store flertal af de deltagere, der havde ordet, at det var hele udlægget af arealer til bymæssig bebyggelse i Svejbæk, der var i spil, ikke blot den udvidelse ved Lynggårdsvej, som er indeholdt i forslaget. Jeg finder derfor anledning til at henlede opmærksomheden på, at den natur, der "ødelægges" ved den vedtagne kommuneplans realisation, dels er en majsmark, som er uden nogen naturværdi overhovedet. De øvrige arealer er bevokset med buskads/skov, som dog ikke er fredsskov, heraf en stor del bevokset med rødgran, som er plantet for år siden. Disse granbevoksninger har nået sidste stadium, og mange af træerne er allerede angrebet af typografbiller, som over nogle år får træerne til at gå ud. På mit areal fælder jeg løbende angrebne træer, men det kan ikke lade sig gøre at følge med, så hvad enten jeg vil det eller ej, vil træerne være væk inden for den periode, som kommuneplanen gælder for. Det samme gør sig efter min vurdering gældende for en stor del af det øvrige træbevoksede areal i planenområdet. Kommuneplanens realisation vil derfor ikke ødelægge nogen naturværdier. Jeg vil videe gøre opmærksom på, at de to personer, som tilsammen brugte vel 80 % af taletiden Jens Wurgler hansen og formanden for Svejbæk Grundejerforening udelukkende taler på egne vegne eller på vegne et ubetydeligt (men meget højtråbende) mindretal. Jeg hæftede mig således påmødet ved, at ingen af de herrer kom ind på, på hvis og på hvor manges vegne, de mente at kunne udtale sig. Jeg anbefaler, at planen med tillæg nr 6 gennemføres og vedtages endeligt af byrådet i den foreliggende skikkelse Med venlig hilsen Sten Christensen Træffes kun efter forudgående aftale Bank: Nordea CVR Offentligt certifikat: 2

19 https://www.certifikat.dk/export/sites/dk.certifikat.oc/da/soegning/ 3

20 Svejbæk Grundejerforening 21 august 2010 Slettet: 30 Slettet: 09 Til: Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Emne: Svejbæk Grundejerforenings kommentarer og bemærkninger til Silkeborg kommunes forslag til tillæg 6 til kommuneplan Bilag: 1. Skrivelse til NKN vedr. Silkeborg kommunes kommentarer til klagesag NKN ved naturklagenævnet. Ref: a. Klagesag ved Naturklagenævnet NKN indgivet af Svejbæk Grundejerforening. 1. Svejbæk Grundejerforening (SGF) fremsender hermed sine kommentarer til Silkeborg kommune (SK) forslag til tillæg 6 til Silkeborgs kommuneplan Skrivelsen omhandler udelukkende de dele af forslaget der direkte vedrører Svejbækområdet. 2. Nyt boligområde nord for Lynggårdsvej i Svejbæk (36-B-123). SGF har gentagne gange seneste ifm det afholdte Borgermøde i Medborgerhuset den 12. august 2010 gjort SK opmærksom på, at man ved udlæg af områderne nord for Svejbæk til boligområde, kompromitterer den klassifikation (områder af særlig landskabelig interesse) som disse områder har. Dette gælder ligeledes for det foreslåede rammeområde 36-B-123 og SGF gør derfor indsigelse mod udstykning af dette område grundet ovennævnte klassifikation. SGF vil i denne sammenhæng gøre SK opmærksom på ref. a, som er en igangværende klagesag hos Naturklagenævnet (NKN), der netop omhandler kommunens tiltænkte inddragelse af landskabsområder af særlig interesse til boligformål. SGF har løbende været i kontakt med NKN angående den i ref. a nævnte klagesag, hvoraf den seneste skrivelse i denne sag fremgår af bilag 1. Den, af SGF, anførte argumentation for at undlade bebyggelse af rammeområde 36-B-20, bedes ligeledes overført til indeværende sag. Det kan i øvrigt oplyses,at eftersom indeværende forslag er sammenligneligt med den igangværende klagesag, har SGF per 28 juli 2010, klaget til NKN over forslaget til tillæg 6. SGF finder det i øvrigt besynderligt, at SK finder det nødvendigt at forslå en udvidelse af det totale arealudlæg til byvækst. Som anført i forslaget, eksisterer der pt ca ha, fordelt over kommunen. Den i forslaget nævnte udvidelse af areal til byvækst udgør ca. 13,7 ha, hvoraf den eksisterende campingplads udgør ca. 4,2 ha.

21 Forholdsmæssigt er der altså tale om en udvidelse på i alt ca. 1,3%. 1,3% kan synes som en ubetydelig påvirkning i forhold til de allerede udpegede område, men eftersom der i dette tilfælde er tale om en indgriben i et område, hvor landskabet spiller en særlig rolle, stiller SGF sig kritisk ift om udvidelsen er så nødvendig, at det retfærdiggøre inddragelse af de omhandlede områder af særlig landskabelig interesse. Netop med baggrund i områderne af særlig landskabelig interesse, burde SK i stedet tilsikre at disse områder blev friholdt for byggeri og i stedet fremstår således at landskabet og dettes opbygning kan nydes til fulde i lokalområdet. Dette vil tilsikre fin sammenhæng mellem SK beskrivelse af Svejbæk som værende et attraktivt område med naturværdier der spænder fra sø, skov og til åbent land. 2. Etablering af vej nord for Svejbæk. Ovenstående indsigelse, medfører selvsagt at etablering af nyt vejanlæg nord Lynggårdsvej i Svejbæk, vurderes værende irrelevant. Såfremt der gennemføres udstykning og byggeri af rammeområde 36-B-20, anser SGF det som en reel mulighed at føde disse områder via de allerede eksisterende vejsystemer. Dette dog forudsat at SK lever op til den i kommuneplanen beskrevne miljøvurdering for området, særligt med fokus på den del af miljøvurderingen der beskriver ådalens landskabelige sammenhænge og det faktum at de relativt åbne arealer giver luft og rumlighed mellem skov og by. Netop disse forhold gør at SK bør overveje en endnu mere restriktiv bebyggelsesprocent end de maksimale 40 procent der pt er beskrevet i planerne for både 36-B-20 og 36-B-123. Med en mere restriktiv tilgang, vil man kunne undgå et egentlig nyudlæg til en omfartsvej og dermed både skåne naturen samt spare på økonomien. 3. Ændring af formål for campingplads (36-B-122). SGF finder det mærkværdigt, at man i SK taler om udvikling og tilsikring af Sejs- Svejbæk som et dynamisk lokalområde, men samtidig er villig til at ændre formålet med området, hvorpå der i dag ligger en campingplads. Gennem det årlige antal turister, understøtter campingpladsen områdets butiksliv og er ligeledes med til at sikre overnatningsmuligheder tæt på naturen. SGF vurdere at campingpladsen er et aktiv for området, på niveau med resten af områdets mindre erhvervsdrivende. Ifald SK vælger at forsætte 36-B-122, anmoder SGF SK om at undersøge muligheden for at beholde en tilsvarende overnatningsmulighed i området i eller omkring Svejbæk. SGF vil, som ved tidligere lejligheder, nævne muligheden for at Ludvigslyst blev omdannet enten ved bevarelse af bygningsmassen eller ved nyanlæg til vandrehjem eller lign. 4. Belastning af Sejs-Svejbæk området. SGF vil gerne påpege, at vi finder SK måde at udvikle Svejbæk på, meget betænkelig. SGF har endnu ikke set konsekvensberegninger for den i kommuneplanen vedtagede byudvikling og tillige ej heller for indeværende forslag. Det er klart for enhver, at presset på naturen, institutioner, skole, fritidstilbud, trafiksikkerhed, veje, kloakering / spildevand mv, vil stige med de foreslåede udvidelser af byen. Mange statslige institutioner har gennem de seneste år modtaget stor kritik for at være sprunget ud i projekter, hvor det efterfølgende har vist sig, at forarbejdet (konsekvensberegningerne) ikke har været gjort godt nok. Som fremført på borgermødet den 12. august, kan udstykning af de berørte områder (36-B-20

22 inklusiv), medfører en byvækst på indtil 400 husstande. Uagtet at det endelig resultat måske kun munder ud i 200 husstande, vil der være tale om en kraftig forøgelse af antal husstande i Svejbæk og dermed en betragtelig belastning på de ovenfor nævnte områder. Det ville klæde SK, at udføre disse konsekvensberegninger førend eventuel realisering af udstykningsplanerne. SGF står naturligvis til rådighed for eventuelle uddybende spørgsmål, samt som eventuel sparringspartner ift. alternative muligheder for udvikling af området i og omkring Svejbæk. Med venlig hilsen Svejbæk Grundejerforening v/ Thomas Wolff Lynggårdsvej Silkeborg / eller

23 Til Naturklagenævnet Svejbæk Grundejerforening Emne: Svejbæk Grundejerforenings bemærkninger til Silkeborg Kommunes bemærkninger til NKN juli 2010 Ref: a. Silkeborg kommunes bemærkninger til klager over Kommuneplan for Silkeborg Kommune af 2. marts 2010, punkt 1 (1a samt 1b). b. Svejbæk Grundejerforenings klage til Naturklagenævnet NKN Bilag: 1. Mail ang. overkørsel 43 & 44 i Svejbæk. 2. Brev fra trafikstyrelsen ang. reduktion i antal stop ved et antal mindre lokalstationer. Hermed følger Svejbæk Grundejerforenings (SGF) bemærkninger til Silkeborg Kommunes (SK) bemærkninger til den i emnet nævnte klagesag. Det følgende brev kommentere udelukkende på de områder der er relevante i forhold til nærområdet ved Sejs-Svejbæk. Samlet set, mener SGF ikke, at der i ref. a er fremkommet nye oplysninger og dermed nye argumenter for inddragelse af de i sagen omhandlede områder af særlig landskabelig interesse. Til gengæld mener SGF, at SK endnu en gang tydeliggører den tvetydighed, som SGF har påpeget i ref. b. 1. Forholdet mellem Regionplan 2005 og SK kommuneplan (1a). Det fremgår af ref. a, at regionsplanretningslinierne fra regionplan 2005 for Århus (og Viborg) blev ansøgt ophævet ifm vedtagelsen af Kommuneplan Ophævelsen blev sanktioneret af Miljøcenter Århus (MCÅ) den 19. juni SK skriver ganske rigtigt at område 36-B-20 ikke er udpeget som muligt byvækstområde i regionplan Denne pasus fortjener dog yderligere betoning, eftersom det daværende Århus amt, opfattede Svejbæk som værende fuldt udbygget og at yderligere bebyggelse skulle ske gennem eventuel fortætning i den eksisterende boligmasse.

24 Svejbæk Grundejerforening At SK i hovedtræk er enig i de overordnede linier i den ophævede regionsplan, angående beskyttelse af områder af særlig landskabelig interesse, fremgår af retningslinie L11 1.L11 viderefører i hovedtræk ånden fra regionsplan SK forsøger dog at åbne en lem for sig selv, i og med de som afslutning på deres bemærkninger til dette punkt skriver Inden for områder af særlig landskabelig interesse skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt. Denne pasus forstår SGF således, at landskabshensyn skal tillægges øget vægt ved bebyggelse! Ovnnævnte er efter SGF opfattelse en indikation på at SK forsøger at lempe en udbygning af Svejbæk igennem på trods af, at SK anerkender områdets særlige landskabelige interesser. 2. Landskabsinteresser i rammeområde 36-B-20 (1b). Indledningsvis forsøger SK at gøde jorden for accept, eftersom de skriver at udlægget af rammeområde 36-B-20 udgør en undtagelse fra hovedreglen.... SGF anser dette som et forsøg på litterær manipulation, eftersom de hermed indikerer, at SK kun bryder deres egen retningslinie L11, i netop dette område. Dette er ikke tilfældet, eftersom SK af Miljøcenter Århus har fået forhåndsgodkendt ideoplægget til yderligere udstykning af de åbne mark-områder umiddelbart nord for Svejbæk station (jf. ref.b). Per 7. juli 2010 kom netop dette til offentlig skue, da SK udlagde Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan til offentlig høring 2. Af dette forslag fremgår det bla, at kommunen har til hensigt at fortsætte inddragelsen af områder af særlig landskabelig interesse til bebyggelse. SGF vil senere fremsende selvstændig klage til Naturklagenævnet (NKN), der påklager denne yderligere inddragelse af område af særlig landskabelig interesse. Efter SKs, i foregående punkt, forsøg på at åbne en lem for eventuel bebyggelse i omhandlede område, nævnes følgende 4 årsager til at udbygningen af området kan finde sted (SGF kommentarer følger under hvert enkelt punkt): a. Mulighed for byudvikling i Sejs/Svejbæk. Det er forståeligt, at byrådet (sandsynligvis i tæt dialog med lodsejere) ønsker forøget mulighed for byudvikling i Svejbæk. Området kan forventes at tiltrække ressourcestærke personer, hvorfor det økonomiske incitament er oplagt. SGF anser dog ikke det økonomiske incitament som værende betydningsfuldt i forhold til naturbevarelse

25 Svejbæk Grundejerforening Som supplerende bemærkning kan det anføres, at der pt. eksistere en række udbygningsmuligheder 3 i den eksisterende byzone, ligesom det er forventeligt at udflytningen af en større lokal virksomhed, vil frigøre yderligere plads til private boliger 4 b. Gennemføre en hensigtsmæssig afrunding af Svejbæk mod nord. SGF anser dette punkt som det rene sludder. En forøgelse af bymassen vil uundgåeligt øge den menneskelige belastning på områdets naturværdier, herunder påvirke oplevelsen af landskabet i negativ retning. Tværtimod, kan man netop nord for Svejbæk, opleve det særlige spil der opstår når der er der gives den fornødne plads til både skov og åbne vidder (mark og eng) i nærheden af bebyggelse. Denne oplevelse vil mindskes markant, i fald at bebyggelse i rammeområde 36-B-20 tillades. c. Finde alternative adgangsmuligheder til de eksisterende byområder nord for jernbanen i Svejbæk. En ædel tanke, der blot ikke høre hjemme i denne debat. Man kan efter SGF opfattelse, ikke bruge problematikken omkring jernbaneoverskæringer til at argumentere for denne voldsomme indragelse af de omhandlede landskabsområder. Sagen omkring jernbaneoverskæringer er i øvrigt en sag der har verseret i mange år og det er SGF forventning at denne sag finder sin løsning på anden vis (se bilag 1). d. Generelt ønske om stationsnær byudvikling i kommunen. Grundlæggende en fin tanke, med henblik på at højne brugen af offentlig transport. Men igen finder SGF ikke, at ønsket kan anvendes som argument for at bygge i omhandlede område(r). Kundegrundlaget til den lokale togforbindelse er i øvrigt så trængt, at antal stoppende tog ved Svejbæk i den kommende køreplan, planlægges reduceret fra halvtimes drift til heltimes drift (bilag 2). Det vil i fremtiden således ikke være lige så attraktivt at flytte til området med henblik på at skulle anvende den lokale togforbindelse. Efter disse fire punkter følger en længere beskrivelse at områdets naturlige karakteristika og kvaliteter (Den faktuelle del af 3 Herunder rammeområde 36-B-08 4 Mascot International med hovedsæde i Sejs er under udflytning og SGF vurdere at området kan forventes bebygget med private boliger inden for 3-5 år. Se også rammeområde 36-B-03 i Silkeborg kommuneplan

26 Svejbæk Grundejerforening miljøvurderingen). Heraf fremgår bla. oplevelsen af de landskabelige sammenhænge, de centrale træk der er væsentlige at synliggøre samt at dalsystemet har fortælleværdi om landskabets dannelse. Ligeledes beskrives det, at indsigten til området kan være sårbar overfor evt. bebyggelse af området. Samlet set fører det til, at SK har fået udarbejdet en såkaldt særlig bestemmelse for rammeområde 36-B-20 (jf. ref.a, side 4 øverst). Det er således tydeligt, at SK er klar over det problematiske i at udstykke området, hvorfor de skrive-teknisk forsøger / håber på at komme eventuel kritik i forkøbet. Efterfølgende forsøger SK igen at legitemere beslutningen om at udlægge omhandlede områder til bebyggelse, i og med de referere til den tætte dialog med MCÅ. Her er det efter SGF opfattelse vigtigt at påpege, at SK oprindelige plan var væsentlig mere omfattende end den af byrådet vedtagne, hvorfor vi anser denne tætte dialog som en traditionel gang politisk forhandling / håndværk, hvori man med forsæt lægger en større plan på bordet end den man forventer vedtaget. SK kan naturligvis med rette henvise til MCÅ, eftersom SK dermed kan påvise at være i god tro. Dog anser SGF også denne medinddragelse af MCÅ som værende irrelevant ift. beskyttelsen af de landskabelige værdier, eftersom MCÅ ligeledes kompromittere pasus'en om, at det kun er i ganske særlige tilfælde, at områder af landskabelig interesse må inddrages til byvækst. SGF er, som anført i ref.b, ikke enig i, at der i dette tilfælde er tale om et særligt tilfælde. Ligeledes finder SGF det irrelevant, at udbygningen af omhandlede områder var indarbejdet som et idéoplæg. At man foreslår en ulovlighed gør den ikke mere lovlig ved en senere lejlighed. 3. Afrunding. Som nævnt i starten af dette brev, er det ikke SGF opfattelse, at SK fremkommer med de fornødne argumenter til at udbygge rammeområde 36-B-20. Ingen af Sks argumenter gør fyldest når det kommer til den særlige formuleringer der gælder ved eventuel bebyggelse af et område der klassificeres som værende af særlig landskabelig interesse: Områder med særlig landskabelig interesse må kun i ganske særlige tilfælde inddrages til byvækst. 5 Ligeledes er Sk på kant med deres retningslinie L11, stk 2:...Ikkelandbrugsmæssigt byggeri, større veje, større tekniske anlæg og beplantning skal så vidt muligt undgås. Det er i dette tilfælde meget nemt at undgå, ved at undlade nybyggeri. 5 Citeret tekst fra retningslinie L11.

27 Svejbæk Grundejerforening Det er SGF forhåbning, at NKN er parat til at stoppe de fortsatte planer for inddragelse af dette områder, som i sandhed er et af de få tilbageværende områder, hvori øjnene kan få relativt frit løb over områdets landskabelige særpræg, indeholdende et efter SGF mening, fornuftigt miks af skov, åbnet landskab og bebyggelse. Med venlig hilsen Svejbæk Grundejerforening v/ Thomas Wolff Lynggårdsvej Silkeborg / eller

28 Den 2. september 2010 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget v/teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset 8600 Silkeborg Høringssvar til kommuneplantillæg nr. 6 Sejs-Svejbæk Lokalråd har den 18. august drøftet det udsendte forslag til kommuneplantillæg nr. 6, bl.a. på baggrund af borgermødet på Silkeborg Medborgerhus den 12. august Vi har følgende kommentarer til og forbehold overfor forslaget: Sejs-Svejbæk Lokalråd ser meget frem til at deltage i den snarlige udarbejdelse af en strukturplan for området, inden for rammerne af kommuneplanen. Vi glæder os til at deltage i drøftelsen af en sammenhængende og overordnet planlægning, hvor især naturen og klimaet har første prioritet. Naturen er et yderst vigtigt element i Sejs-Svejbæk som område, som det fremgik af borgermødet og de hidtidige udtalelser fra Sejs-Svejbæk Lokalråd. Derfor er en strukturplan med maksimale hensyn til naturen, til vildtets mulighed for passage fra øst til vest og fuglenes mulighed for rede- og rastepladser meget vigtigt. Også stiforbindelser, der giver borgerne optimal adgang til naturen, bør prioriteres særligt højt. I lokalrådets høringssvar til kommuneplanen, sendt den 31. marts 2009, stod følgende: Som lokalrådet angav i høringssvar vedr. udviklingsstrategi, så er der ikke behov for mere relativ tæt blandet bebyggelse med klyngekaraktér. Der er behov for åben-lavt boligbyggeri i relativt store parceller, og der må meget gerne tænkes nyt, økologisk og energirigtigt, hvor bevarelsen af naturen og det naturlige udseende har første prioritet. Det mener vi fortsat, og det blev yderligere bakket op af borgerne på borgermødet! Vi mener, at der er alt for mange muligheder for parceller helt ned til 250 m 2 i forslaget, og de bør fjernes. De nuværende endnu ikke gennemførte lokalplaner, Træskohusene, Julsøvej, og Julsøvej/Georg Krügers Vej, består begge i høj grad af tæt-lav bebyggelse med grunde på 250 m 2 og nogle friarealer. Hverken de opførte eller de planlagte boliger er solgt en indikation af, at der ikke er behov for flere af den type udstykninger, men snarere store parceller. Vi modsætter os forslaget om, at campingpladsen skal inddrages som boligområde (36-B- 122). De lokale borgere er glade for, at der er en campingplads i lokalområdet, ligesom den er en fordel for områdets forretningsliv. Det er hensigtsmæssigt for Silkeborg Kommune, at der er attraktive campingpladser med henblik på at tiltrække nye skatteydere. Sejs-Svejbæk har ikke længere Ludvigslyst og Hattenæs til at trække gæster til området, derfor er campingpladsen endnu mere væsentlig som et tilbud til vore gæster. Vi vil ikke blot være sove-

29 by! Hvis campingpladsen inddrages på den nuværende placering, bør der snarest muligt findes en alternativ placering, tæt på Sejs-Svejbæk. Vi forventer, at strukturplanen for området sendes i høring, som det blev tilbudt på borgermødet, trods den eventuelt opsættende virkning, det vil have på den endelige udbygning. Sejs-Svejbæk Lokalråd ser frem til resultatet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets behandling af forslaget, og vi håber, at vore forbehold vil blive indarbejdet i det endelige kommuneplantillæg. Med venlig hilsen Helle Præsius Busk Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd Mail:

30

31

32

33

34

35

36

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ Ring SøPark l Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 3-2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med i8zr4wv - scanning - 02-09-2013-10:04-5EF6ARCODE: QUI 72 * X H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020 H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Indhold Sammenfatning...5 Baggrund, statistik og teori...15

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere