Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN"

Transkript

1 Dagsordenpunkt Endelig vedtagelse af hovedforslag som linjeføring samt tillæg nr. 19 med tilhørende VVM-redegørelse til Kommuneplan og lokalplan for Drewsensvejs forlængelse mod vest Sagsbehandler: Dr28377 Sags-ID: EMN Resume Behandling af høringssvar til forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan og Lokalplan og A for Drewsensvejs forlængelse mod vest med henblik på endelig vedtagelse af planerne. Illustration af linjeføringen for hovedforslaget (kommuneplantillæg 19 og lokalplan )

2 Illustration af det alternative forslag (kommuneplantillæg 19-A og lokalplan A) Planforslagene kan ses her: Hovedforslag: Alternativt forslag: Sammenfattende redegørelse kan ses på lokalplansiden under Andre sagsbilag. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget, at der træffes beslutning om valg af hovedforslaget som linjeføring for Drewsensvejs forlængelse mod vest. For hovedforslaget skal tillæg nr. 19 til Kommuneplan og lokalplan vedtages. Sagen Supplerende beskrivelse af sagen Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå.. Beskrivelse af sagen

3 Byrådet godkendte 18. december 2017 forslag til tillæg nr. 19 og 19-A med tilhørende VVM-redegørelse samt lokalplan og A med henblik på offentlig fremlæggelse. Byrådet ønsker, at linjeføringen lægges fast nu af hensyn til berørte borgere. Ligeledes ønskes at tage hensyn til mulige byudviklingsområder, som ikke kan udvikles før der er truffet valg om linjeføring. Trafikale begrundelser for behovet for forlængelse af Drewsensvej mod vest - Der skal etableres en direkte forbindelse til den sydlige del af midtbyen for trafikanter fra de store boligområder i den vestlige og nordvestlige del af Silkeborg samt Funder og Lysbro, så det er nemt at komme ind til midtbyen og trafikterminalen. - Vestergade og Dalgasgade skal aflastes for trafik, især trafikken som vil komme de næste år. - Ifølge trafikmodellen vil der ikke være nok kapacitet til at afvikle trafikken i krydset Søndre Ringvej/Vestergade/Herningvej i fremtiden. Derfor vil en udbygning af krydset være nødvendig inden 12 år. I både hovedforslaget og alternativet er der en udbygning af krydset med, så trafikken også kan afvikles om 12 år og længere ud i fremtiden. Trafikale begrundelser for vedtagelse af hovedforslaget frem for det alternative forslag - I forhold til nuværende forhold forbedres fremkommeligheden for den kollektive trafik med hovedforslaget, da forlængelsen af Drewsensvej giver en mere direkte adgang mod vest fra stationen/trafikterminalen. - Ifølge trafikmodellen vil Vestergade aflastes i begge alternativer, dog mest i hovedforslaget. - I begge forslag indgår der stiforbindelser. For hovedforslaget bliver stien ført gennem jernbanebroen sammen med vejen og i alternativt forslag bliver stien ført gennem Pandurosvej til Vestergade videre til Søndre Ringvej. Stiforbindelsen er mest hensigtsmæssig for hovedforslaget, da cyklister får en direkte forbindelse fra Drewsensvej mod Lysbro, hvor stiforbindelsen i alternativt forslag kræver, at Gesnersvej, Vestergade og Søndre Ringvej skal krydses. - Økonomi: Hovedforslaget har en anslået anlægsudgift på ca. 43 mio. kr. og alternativ forslag på ca. 90 mio. kr. Der er derfor væsentlige økonomiske argumenter for vedtagelse af hovedforslaget. Lokalplanforslag (hovedforslaget) giver mulighed for forlængelse af Drewsensvej nord for jernbanen, hvor Herningvej forlægges og tilsluttes den nye vej vest for Søndre Ringvej. Dette forudsætter en sideflytning af jernbanen under ringvejsbroen således, at Drewsensvej kan føres under broen ved siden af jernbanen. Søndre Ringvej udvides til fire gennemkørende spor omkring krydset Søndre Ringvej/Herningvej/Vestergade. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 6,2 ha og ligger dels i landzone og dels i byzone. Den samlede vej- og banestrækning er ca. 1,1 km og omfatter herudover en mindre del af den nord-sydgående Søndre Ringvej og krydset Herningvej/Søndre Ringvej/Vestergade.

4 Lokalplanens formål er, at der udlægges det nødvendige areal til forlængelse af Drewsensvej mod vest til Herningvej, herunder at der udlægges areal til vej- og broanlæg med tilhørende stier, vejskråninger, støttemure og støjskærme samt andre vejtekniske anlæg at der etableres gode og velfungerende cykel- og gangstier langs med den nye vejstrækning at der etableres foranstaltninger til afbødning af støjgener på omkringliggende ejendomme, og at støjafskærmninger tilpasses til de omgivende arealer og bebyggelse. Lokalplanforslag A (alternativt forslag) giver mulighed for forlængelse af Drewsensvej med krydsning af jernbanen umiddelbart vest for Toldbodgade. Herefter forløber vejen syd for banen og tilsluttes Søndre Ringvej i et T-kryds. Der sker ingen ændring af Herningvejs forløb ved dette forslag. Jernbanebroen og stibroen på Søndre Ringvej skal derimod udvides for at skabe plads til ekstra kørebane. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 7 ha og ligger dels i landzone og dels i byzone. Den samlede vej- og banestrækning er ca. 1,1 km og omfatter herudover krydset Herningvej/Søndre Ringvej/Vestergade og en mindre del af den nord-sydgående Søndre Ringvej. Lokalplanens formål er, at der udlægges det nødvendige areal til forlængelse af Drewsensvej mod vest, herunder at der udlægges areal til vej- og broanlæg med tilhørende stier, vejskråninger, støttemure og støjskærme samt andre vejtekniske anlæg at der etableres gode og velfungerende cykel- og gangstier langs med den nye vejstrækning at der etableres foranstaltninger til afbødning af støjgener på omkringliggende ejendomme, og at støjafskærmninger tilpasses til de omgivende arealer og bebyggelse. Kommuneplantillæg 19 Lokalplanforslag er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Tillægget omfatter rammeområde 10-T-01 udlagt til trafikanlæg, men berører også rammer udlagt til boligformål, tekniske anlæg og centerformål. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan Kommuneplantillæg 19-A Lokalplanforslag A er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Tillægget omfatter rammeområde 10-T-01 udlagt til trafikanlæg, men berører også rammer udlagt til boligformål, tekniske anlæg, centerformål og offentlige formål. Der er derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til tillæg nr. 19-A til Kommuneplan Høringssvar Forslag til tillæg nr. 19 og 19-A til Kommuneplan og lokalplan og A har været udsendt i offentlig høring i perioden Der er modtaget 36 høringssvar, heraf høringssvar fra Naturstyrelsen, Banedanmark og Silkeborg Museum, ét høringssvar fra Silkeborg Forsyning, to høringssvar fra lokalråd/aktivitetsråd, 25 høringssvar fra berørte lodsejere og naboer til lokalplanområderne samt fire høringssvar fra andre privatpersoner samt DSB Ejendomme.

5 Flere af indsigelserne repræsenterer borgergrupper, herunder Mørke Skyer Over Gesnersvej. Desuden er der i forbindelse med et høringssvar fremsendt underskriftindsamling fra 296 borgere i Lysbro. Teknik- og Miljøafdelingen har kommenteret de indkomne høringssvar i et notat. Notatet redegør for samtlige indsigelser til begge forslag og kan ses på lokalplansiden under Kommentarer sammen med de indkomne høringssvar: Hovedparten af indsigerne ønsker, at projektet ikke bliver realiseret. De primære indsigelser mod hovedforslaget (lokalplan og kommuneplantillæg 19) går på følgende: - Bekymring om de trafikale konsekvenser i Lysbro. - Gesnersvej-kvarteret bliver væsentlig påvirket. - Forslaget er mindre skånsomt overfor de natur- og landskabsmæssige interesser i forhold til det alternative forslag. De primære indsigelser mod det alternative forslag (lokalplan A og kommuneplantillæg 19-A) går på følgende: - Bekymring om høje anlægsomkostninger. - Ringe udnyttelse af arealer udpeget til centerområde ved banegården. De primære indsigelser mod begge forslag går på følgende: - Bekymring om barriereeffekt mellem sydbyen og midtbyen. - Uforstående overfor, at der skal være en ekstra indfaldsvej til midtbyen. - Bekymring om gennemkørende trafik. - Urimeligt, at mange borgere ikke endnu har fået vished om, hvorvidt deres ejendom bliver helt eller delvist eksproprieret. - Upræcis redegørelse vedrørende støj. - Trafikale problemer beror på gamle observationer inden motorvejens åbning. - Hensigtsmæssige forhold for cyklister bør prioriteres højere. Silkeborg Kommune tilkendegiver i høringsnotatet, at der i forbindelse med detailprojekteringen vil undersøges flere af de fremsendte forslag. Der foretages ikke ændringer i plandokumenterne på baggrund af indsigelserne. Bæredygtighed Bæredygtighedsskemaet kan ses på lokalplansiden under Andre sagsbilag. Borgerinddragelse Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring. Der blev afholdt borgermøde i Medborgerhuset 22. januar Til borgermødet deltog mellem 100 og 150 personer. Økonomi. NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE!

6 Bilag. Beslutning Udvalg: Plan- og Vejudvalget Dato: Der vælges ikke linjeføring. Lokalplanen aflyses. Kommuneplantillæg afventer ny planlægning. Ej til stede Martin Jakobsen.