Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer."

Transkript

1 Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr eg/bt Vedr.:J.nr P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj Herved tillader jeg mig at meddele, at grundejerforeningen Hyrdehøj har bedt mig om at bedømme Roskilde Kommunes skrivelser vedrørende støjskærm etableret i forbindelse med udstykning af parcelhusgrunde ved Hyrdehøj. Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. I forbindelse med udstykningen skulle der etableres en støjvold langs med Holbækvej. Kravene til etablering af støjvold er nedfældet i lokalplan nr. 357 i Roskilde Kommune, hvilken lokalplan blev udfærdiget i forbindelse med den planlagte udstykning af grunde. På side 11 er anført, at grundejerforeningen skal vedligeholde de fælles grønne områder og herunder skal grundejerforeningen vedligeholde støjvolden. Det er på samme side anført, at støjniveauet på udendørs opholdsarealer ikke må overstige 55 dba. Således som bestemmelsen er anført, gælder støjniveauet på al udendørs opholdsareal. Det skal til ovenstående bemærkes, at det er Roskilde Kommunes teknikere, der har anført målene på støjvolden og målsætningen af støjvoldene er fastsat ud fra denne forudsætning, at støjvolden ville begrænse støjen således, at den ikke ville nå det anførte maksimum jf. ovenfor. 1

2 I forbindelse med køb af grunde er der af Roskilde Kommunes juridiske sekretariat udfærdiget købsaftaler. Købsaftalerne henviser til den ovenfor omtalte lokalplan nr. 357 og det fastsættes i købsaftalen, at Roskilde Kommune foretager det fornødne med hensyn til udstykning og byggemodning af ejendommen. Det må hermed formodes, at opførelse af støjvold således også er omfattet af byggemodningen og Roskilde Kommunes arbejder. Skødet på de enkelte parceller udfærdiges i overensstemmelse med købsaftalen. De enkelte medlemmer af grundejerforeningen har således i forbindelse med købet haft den forudsætning, at Roskilde Kommune havde opført en støjvold af en sådan konstruktion og størrelse, at støjvolden ville opfylde lokalplanens krav til mindskning af støjniveauet. I den forbindelse tillader jeg mig at gå ud fra, at der er foretaget tekniske beregninger i forbindelse med støjvoldens udførelse og anførelse af støjvoldens højde og bredde. I 2004 fremkommer der fra en del beboere i området klager over, at det udendørs støjniveau på dele af grundene overstiger det fastsatte maksimum og der foretages en ny beregning af trafikstøjbelastningen af Rambøll, der påviser, at støjniveauet visse steder overstiger maksimum. Disse forhold er beskrevet i udskrift af beslutningsprotokollat vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets møde 1. november I samme udskrift er vedrørende anlæg af støjvolden anført, at det er udvalgets opfattelse, at støjvoldens endelige udformning ikke var i strid med lokalplanen. Dette er ikke ganske forståeligt, idet lokalplanen anfører, at støjvolden skal nedsætte støjniveauet til det anførte maksimum. Det er endvidere i protokollatet anført, at lokalplanen ikke har præciseret, at støjvolden skal sikre, at støjbelastningen på de enkelte grunde ligger under det anførte maksimum. Disse bemærkninger er ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det i udskrift fra mødet 1. november 2004 anført, at det skal sikres, at støjniveauet på de primære udendørs opholdsarealer og dermed menes de arealer, der udlægges til siddepladser, legepladser m.m., ikke overstiger maksimum. Dette er ikke i overensstemmelse med lokalplanens udformning. Det anføres endvidere i udskrift af beslutningsprotokollatet, at bebyggelserne kunne udformes således, at de skærmede mod støjen og anfører, at det er muligt at indrette terrasser m.m. på en mere hensigtsmæssig måde. 2

3 Disse bemærkninger har ikke grundlag i lokalplan nr. 357 og ej heller i de bemærkninger, der er i indledning til lokalplanen. Det forekommer mig, at bemærkningerne i protokoludskriftet vedrørende mødet 1. november 2004 er et forsøg på at unddrage sig ansvar for en forkert dimensioneret støjvold, hvis opførelse alene er foretaget af Roskilde Kommune, der således har ansvaret for at støjvolden opfylder kravene i lokalplanen. Det anføres i samme udskrift, at der ikke i lokalplanen er redegjort for, at der ved projektering af de enkelte huse skal tages særlig hensyn til at placere bygningerne som støjskærm, og lignende relevante foranstaltninger. Dette er ganske i overensstemmelse med lokalplanen og i modstrid med, hvad der er anført ovenfor i protokoludskriften. Der fremsættes herefter det løsningsforslag, at der etableres en tynd skærm i ca. 1 meters højde med en bekostning på ca. kr Det er herved forudsat, at grundejerforeningen vedligeholder denne skærm, selv om der derved påføres grundejerforeningen omkostninger, der ikke var forudsat i forbindelse med bebyggelsen og købet af de enkelte parceller. Efterfølgende har grundejerforeningen afslået at acceptere det nævnte træhegn og grundejerforeningen har som et tilbud om forligsmæssig løsning foreslået en støjskærm af stengabioner, idet en sådan støjskærm efter grundejerforeningens opfattelse dels ville være mere effektiv og dels være betydelig billigere i vedligeholdelsesomkostninger. Herefter oplyses på møde 8. august 2005, at byrådet 24. november 2004 har valgt at bevillige kr til etablering af det ovenfor anførte træhegn. Det er dertil oplyst, at en sådan løsning skal suppleres med træskærm ved stigennemføringerne ved Holbækvej. Det anføres, at omkostningerne ved det af grundejerforeningen foreslåede udgør kr med tillæg af moms, men incl. 10% uforudselige udgifter, men teknisk udvalg afslår, idet merudgiften efter udvalgets opfattelse bør betales af grundejerforeningen. Samtidig har udvalget i udskriften anført, at forvaltningen ikke finder, at driftsudgifternes forøgelse er relevant. Med skrivelse af 24. august 2005 meddeler Teknik- og Miljøudvalget Grundejerforeningen Hyrdehøj udvalgets beslutninger 8. august 2005 og udvalget forsøger i skrivelse af 24. august 2005 at bortforklare Roskilde Kommunes ansvar for at støjvolden ikke har den ønskede effekt. 3

4 Udvalget er dog enig i, at et udendørs støjniveau over 55 dba opfattes utilfredsstillende og udvalget anfører, at det derfor skal sikres, at støjniveauet nedsættes. Det anføres dog, at det kun skal sikres, at støjniveauet nedsættes på primære udendørs arealer, hvorved udvalget mener de arealer, der udlægges til siddepladser, legeområder m.v. Dette er i strid med hvad der er anført i lokalplanen 357 samt indledning og forklaring til lokalplanen. Udvalget anfører, dog også senere i skrivelsen, 3. afsnit på side 2, at kommunen har forståelse for, at køberne af parcellerne havde den opfattelse, at støjvolden var anlagt til at reducere støjen til det anførte maksimum og udvalget medgiver, at der ikke i lokalplanen er redegjort for, at der ved projektering af enkelte huse skal tages særlige hensyn til at placere bygningernes som støjskærm eller andre relevante foranstaltninger. Med disse bemærkninger har Roskilde Kommune fritaget grundejerforeningens medlemmer som køber af parcellerne for medansvar. Uagtet dette fastholder udvalget dog ikke at ville afholde de fornødne udgifter til etablering af en effektiv og vedligeholdelsesbillig løsning. Grundejerforeningen Hyrdehøj meddeler ved brev af 8/9 2005, at foreningen ikke vil afholde udgifter i forbindelse med etablering af supplerende støjværn og ikke kan acceptere udformning dels af visuelle grunde, dels på grund af øgede vedligeholdelsesomkostninger. Herefter meddeler Teknisk Forvaltning i skrivelse af 16/9 2005, at udvalget har besluttet at Roskilde Kommune maksimalt vil anvende kr med tillæg af moms til formålet. I efterfølgende skrivelse af 23/ fremkommer tillæg til skrivelsen af 16/9 2005, idet det nu anføres at Teknisk Forvaltning har vurderet, at det ikke er i strid med lokalplanen at etablere en let støjskærm, ligesom det anføres, at udvalget er af den opfattelse, at den allerede udførte støjvold ikke er i strid med lokalplanen. Den sidste bestemmelse er uforståelig, idet Roskilde Kommune tidligere har givet udtryk for den opfattelse, at den opførte støjvold ikke opfyldte det formål, der var anført i lokalplanen, nemlig at holde støjniveauet under det maksimale niveau. Det er endvidere anført, at volden har de dimensioner, der er anført i lokalplanen, ligesom det nu anføres, at lokalplanens krav til støjbelastning er opfyldt med den eksisterende støjvold. 4

5 Hertil anføres endvidere, at det havde været muligt at indrette terrasser og lignende på en sådan måde, at støjniveauet ville være under det maksimale. De sidste bemærkninger i brevet af 23/ er helt uforståelige, navnlig under hensyntagen til hvad der er anført i de tidligere breve og udskrifter af beslutninger i Teknisk Forvaltning. I brevet af 23/ anføres endelig, at afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet og det anføres, at klagevejledning vedlægges. Der var ikke vedlagt klagevejledning, men denne efterfølgende fremsendt den 10/ Klagevejledningen er dateret 10/ Jeg har ovenfor refereret, hvad der er fremkommet af korrespondance og afgørelser i anledning af den klage, de er fremkommet. Jeg skal til det anføre, at det ikke er muligt for Roskilde Kommune at beslutte en løsning. Roskilde Kommunes salg af parcelhusgrunde til grundejerforeningens medlemmer er en gensidig bebyrdende kontrakt, hvor begge parter har pligter og rettigheder. Roskilde Kommunes pligter er, at opfylde købsaftalens bestemmelser, bl.a. at der er varetaget de i lokalplan nr. 357 kommunen påhvilende pligter til opførelse af støjbegrænsning og købernes pligter er at betale købesummen og etablere en grundejerforening, der kan vedligeholde volden. Der er tale om gensidig bebyrdende retsforhold, der ikke ensidigt kan ændres af den ene part ved en beslutning. Der har således ikke været lovhjemmel for Teknisk Forvaltning at foretage en beslutning og planlovens 58 giver heller ikke anledning til, at det kan påklages til Naturklagenævnet i medfør af lovens 58 stk. 1 nr. 4, idet det der kan påklages alene er afgørelser, der har haft hjemmel i planloven. Efter min opfattelse kan sagen af grundejerforeningen indbringes for domstolene og grundejerforeningen agter at indbringe sagen for domstolene, såfremt kommunen ikke vil medvirke til en forligsmæssig løsning. Det der indtil videre er fremkommet fra Roskilde Kommune er efter min opfattelse kommunes forsøg på at fralægge sig ansvar i et gensidigt bebyrdende forhold. Roskilde Kommune, der har forestået udstykningen, og dermed også i forbindelse dermed beregning af støjvold m.m., har tilsyneladende haft dårlige rådgivere således, at der er foretaget en forkert beregning, hvilket er ansvarspådragende i forhold til parcelhuskøberne. 5

6 Det er for mig uforståeligt, at Roskilde Kommune efter at have solgt parceller for over 100 millioner kroner ikke vil opfylde de forpligtelser, kommunen har påtaget sig med hensyn til at minimere støjen på de frasolgte grunde. Det er ikke rimeligt, at Roskilde Kommune som part og sælger fralægger sig ansvar for at spare få hundredetusinde kroner. Det er heller ikke rimeligt, at Roskilde Kommune i forsøg på at fralægge sig ansvar for det første modsiger sig selv og for det andet i breve anfører argumenter, der i tidligere breve fra Teknisk udvalg er bestridt. Grundejerforeningen udtaler sig i dette spørgsmål på vegne af køberne af grundene og naturligvis også på grundejerforeningens egne vegne. Grundejerforeningen har fremsat det kompromisforslag, at der kunne anlægges en gabionsvæg, men grundejerforeningen vil alene acceptere gabionsvæggen under den forudsætning, at det kan godtgøres, at den samlede støjafskærmning dermed bringes under det anførte maksimum på under 55 dba på alle dele af grundene. Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der er rejst tvivl om nøjagtigheden af ingeniørfirmaet Rambøll s beregninger og der bør inden der etableres ny støjvold foretages nye beregninger. Jeg skal anmode Roskilde Kommune om snarest at tilkendegive kommunens endelige stillingtagen og bemærker, at grundejerforeningens accept af kompromisforslag vedrørende gabionsvæg er uden præjudice for en eventuel senere retssag. Jeg skal for god ordens skyld anmode Roskilde Kommune om at meddele, hvorvidt Roskilde Kommune er enig i, at anke ikke kan fremsendes til Naturklagenævnet, ligesom jeg skal anmode Roskilde Kommune om at meddele mig, om kommunen er enig i, at den i klagevejledningen anførte frist på indtil 6 måneder fra sagens indbringelse for domstolene ikke en gældende frist. Sluttelig bemærkes, at kopi af nærværende brev er fremsendt direkte til borgmester Bjørn Dahl samt formanden for Teknisk og Miljøudvalget Anni Larsen. Med venlig hilsen Eivind Gormsen 6

7 7

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Afgørelse i sagen om Fredensborg-Humlebæk Kommunes vedtagelse af Lokalplan H33 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 1997

Afgørelse i sagen om Fredensborg-Humlebæk Kommunes vedtagelse af Lokalplan H33 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 1997 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2004 J.nr.: 03-33/200-0067 JP Afgørelse i sagen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Salg af Østre Havn...1 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5

Salg af Østre Havn...1 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 Punkt 3 Rådsmødet den 25. november 2009 25-11-2009 4/0120-8901-0899 /MCR, MBD Salg af Østre Havn Salg af Østre Havn...1 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1. Indledning...5 3.2. Virksomhederne...5

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere