LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter"

Transkript

1 LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996

2 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, her un der nedrivning af bygninger, og når forældede byplanvedtægter skal moderniseres. HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan består af to dele - en redegørelse for planen og planens juridiske be stem - melser. Formålet med redegørelsen er at orientere kommunens borgere og andre in te res se re - de om den planlagte udvikling. I redegørelsen for planen beskrives de eksisterende forhold i området. Lo kal pla nens indhold og dens forhold til den øvrige plan lægning beskrives. Desuden forklares lo kal - pla nens retsvirkninger. Den juridiske del indeholder de bestemmelser, der efter lokalpla nens vedtagelse er bin den de for grundejerne og brugerne. Lokalplanens bestemmelser er udformet som paragraffer og supple ret med kortbilag, og kommunen tinglyser lokalplanen på alle ejendomme inden for planens område.

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR. 102 Buddinge Skole i Buddinge kvarter BAGGRUND I 1987 besluttede byrådet at indføre skolefritidsordninger (SFO) i Gladsaxe Kom mu ne. Hen sig ten var at skaffe alle børn i børneha veklasse til 3. klasse plads i en SFO. Ord nin gen re a li se res dels i takt med, at der bliver lokaler ledige i eksisterende skoler, dels ved tilbygninger til skolerne. På Buddinge Skole bliver der på grund af det stigende børnetal behov for en del yderligere lokaler, både til skolefritidsordning og undervisning. Dette antal lokaler kan ikke til - ve je brin ges i ledige lokaler, hvorfor det bliver nødvendigt at opføre en til bygning til skolen. Buddinge Skole blev som to-sporet skole opført i 1980 som resul tat af en ar ki tekt konkur ren ce, der blev vundet af arki tekterne Hougaard Nielsen og Nørgaard Pedersen. Plan over den østligste del af skolen. Illustrationen viser længst mod højre tilbygningen be stå en de af to byg nin ger og en forbindelsesgang.

4 OMRÅDE Lokalplanen omfatter alene skolens ejendom, som delvis spænder ud mellem Søborg Ho ved ga de, Kildebakkegårds Allé og Hagavej. Mod vest grænser skolen op til ple je hjemmet Kil de går den. Mod nord til Kildebakkegårds Allé på nær et antal privatejede boligejendomme. Mod øst til Hagavej på nær en etageboligejendom og mod syd til Søborg Hovedgade, også her på nær nogle privatejede og kommunale boligejendomme. Per spek tiv af et ud snit af sko len set fra øst. Tilbygningen ses nederst. INDHOLD Lokalplanen indeholder bestemmelser om beliggenheden af et bygge felt, som til byg nin - gen skal placeres inden for. Endvidere om til bygningens omfang, højde og ydre fremtræden. Om den arkitektoni ske indpasning i forhold til den eksisterende skole, og om tra fik- og ad gangs for hold. BEVARING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING Buddinge Skole er af så høj arkitektonisk kvalitet, at lokalpla nen indeholder en be stem - mel se om, at bygningerne eller enkelte bygningsdele ikke må ændre karakter uden byrådets særlige tilla delse. Tilsvarende skal den kommende tilbygning gives et arkitek tonisk udtryk, som lever kvalitativt op til den eksiste rende ar kitektur - uden dog nødvendigvis at være identisk med den eksi sterende skoles arkitektur. 4

5 TRAFIK Skolen er af trafiksikkerhedsmæssige grunde facadeløs langs Sø borg Hovedgade. Hovedindgangen sker fra Kildebakkegårds Allé, hvorfra også adgangen til skolens rum me li ge parkeringsplads fin der sted. Denne parkeringsplads er i øvrigt di men si o ne ret såle des, at den rigeligt kan rumme tilbygningens parkeringsbehov. Der er fra Hagavej for gående to stiforbindelser ind til skolen. Der er endvidere etableret en stiforbindelse mellem skolen og pleje hjemmets tandklinik. KILDEBAKKEGÅRDS ALLÉ PARKERING SPORTS- HAL HAGAVEJ TUM LE- SAL BOLDBANE TILBYGNING SØBORG HO VED GA DE BOLD- BANE SPRING- GRAV Plan af Buddinge skole Det overvejes at etablere en parkeringslom me langs Hagavej mellem de to stiforbindelser til af sæt ning af og på stig ning for ele ver. KOMMUNEPLANEN Lokalplanområdet udgør størsteparten af enkeltområde 13.D.6 i kommune planens rammer for lokalplanlægningen. Rammebestemmelserne for enkeltområdet lyder: a. Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, folkeskole og områdecente for voksenundervisning. b. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 30. 5

6 c. Bebyggelse må kun opføres med 1 etage. d. Bebyggelse må kun ske efter en samlet bebyggelsesplan for hele området. e. Områdets fælles friarealer til idrætsformål må ikke ændre anvendelse. Med hensyn til litra d vil planforholdene for de få beboelses ejendomme, der ligger inden for enkeltområdet, blive taget op ved en senere lejlighed. Da den foreslåede tilbygning i 2 etager ikke harmonerer med be stemmelsen om etageantal, er der tillige tilvejebragt et tillæg til kommuneplanen, som muliggør, at nybyggeriet kan opføres i 2 etager. Dette forslag til kommuneplantillæg udsendes til offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. VARMEPLANLÆGNING Lokalplanområdet er i varmeplanlægningen forudsat forsynet med kraftvarme. LOKALPLANENS FREMLÆGGELSE OG VEDTAGELSE Forslaget til lokalplan blev vedtaget af byrådet og har været fremlagt til offentlig debat i perioden 25.6 til Byrådet modtog to tilkendegivelser. Københavns Amt havde ingen bemærkninger til for sla get. Skolebestyrelsens tilkendegivelse omhandlede den nærmere beliggenhed af nogle min dre bygninger til ejendommens drift. Den endeligt vedtagne lokalplan blev offentligt bekendtgjort RETSVIRKNINGER Efter byrådets offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse har lokalplanen retsvirkninger, som beskrevet i 12. 6

7 LOKALPLAN NR. 102 Buddinge Skole i Buddinge kvarter I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af ) fast sæt tes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Denne lokalplan har til formål: at muliggøre en udvidelse af skolen, at sikre områdets samlede arkitektoniske kvalitet, og at fastlægge adgangsforholdene til skolen. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanens område, der er beliggende i byzone, af grænses som vist på kortbilag nr Lokalplanen omfatter matr. nr. 20 b af Buddinge. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Anvendelsen af lokalplanens område fastlægges til offentligt formål, folkeskole og områdecenter for voksen undervisning. 3.2 Udover folkeskoleundervisning og andre aktiviteter, der er knyttet til sko len, kan området anvendes til skole fritidsordninger og andre fritidsformål, herunder idræt, samt til kulturelle formål og anden lokal offentlig service og administration. 4 UDSTYKNING Yderligere udstykning må ikke foretages uden byrådets særlige godkendelse. 5 BEBYGGELSENS HØJDE, OMFANG OG PLACERING 5.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag nr. 2 viste byggefelt og skal 7

8 overholde det på kortbi laget angivne maksimale etageantal. Tagets højde, bort set fra tekniske installationer over tagfla den, må ikke overstige 7,3 m over terræn. 5.2 Afstanden fra bygninger til naboskel mod matr. nr. 21 ha, 21 cv, 21 cx, 21 cy skal være mindst 6,0 m. 5.3 Mindre bygninger beregnet til ejendommens drift kan placeres på ejendommen efter byrådets særlige tilladel se. 5.4 Bebyggelsesprocenten for lokalplanens område under ét må ikke overstige BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Ny bebyggelses ydre fremtræden skal være i harmoni med den ydre fremtræden af det eksisterende bygningskom pleks. 7 BEVARING AF BEBYGGELSE Lokalplanområdets eksisterende bygninger må ikke nedri ves, og den ydre ud form ning - såvel i sin helhed som enkelte bygningsdele heraf - må ikke ændres uden byrå dets særlige tilladelse. 8 BYGGELINIER Langs Søborg Hovedgade er vejbyggelinien den til enhver tid af vejbestyrelsen fast sat te. Langs Kildebakkegårds Allé og Hagavej er vejbyggelinien 5 m fra skel mod vej. 9 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 9.1 Lokalplanens område har adgang for biltrafik fra Kilde bakkegårds Allé, som vist på kortbilag nr Lokalplanens område har adgang for fodgængertrafik, som vist på kortbilag nr Inden for lokalplanens område skal der udlægges og an lægges par ke rings plad ser i et omfang og med en place ring fastlagt i en samlet plan godkendt af byrådet. 10 UBEBYGGEDE AREALER 10.1 Den del af lokalplanområdets friarealer, som anvendes til fritidsformål, må ikke ændre anvendelse. 8

9 10.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lig nen de skal overholdes Lokalplanområdets friarealer skal anlægges i overens stemmelse med be stem mel - ser ne i vejledning om planlæg ning af ydre arealer med henblik på han di cap pe des fær - den. 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Lokalplan nr. 9.09, tinglyst den 23. august 1979, ophæ ves som helhed. 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 12.1 Ejendommen må kun udstykkes, bebygges og anvendes i over ens stem mel se med planens bestemmelser. Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen kan fort sætte som hidtil. Lo kal pla nen medfører ikke i sig selv en handlepligt i form af krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens be stem mel - ser under forudsætning af, at dette ikke er i strid med principperne i lo kal pla nen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen nemføres ved til ve je brin gel se af en ny lokalplan Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Således vedtaget af Gladsaxe Byråd, den Ole Andersen / Marius Ibsen I medfør af planlovens 27 vedtages foranstående lokalplan endeligt. Gladsaxe Byråd, den 9. oktober 1996 Ole Andersen / Marius Ibsen Indført i dagbogen Gladsaxe Civilret, den 21. oktober 1996 Lyst. G. Wittendorff 9

10

11

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL GULDBORGSUND KOMMUNE FEBRUAR 2009 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

For et område til boligformål ved Billund bymidte

For et område til boligformål ved Billund bymidte For et område til boligformål ved Billund bymidte Teknisk afdeling August 1998 i Hvad er en lokalplan...... 2 Redeearelse Baggrund... 3 Beskrivelse af området...... 3 Beskrivelse af lokalplanen...... 4

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm

Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden for lokalplanen...

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby

LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere