BEKLAGE. klager over sundhedspersonale,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEKLAGE. klager over sundhedspersonale,"

Transkript

1 Etik-debat Af Talli Ungar Felding Jeg skal hermed BEKLAGE Min etiknævnssag en klage fra en forsvarsadvokat på vegne af en tidligere klient er efter otte måneders sagsbehandling blevet afsluttet. Jeg blev pure frikendt. Overskriften på denne artikel henviser til, at tre ud af de i alt ni breve, jeg i den anledning har modtaget fra Dansk Psykolog Forenings etiknævn, indeholder formuleringer af beklagende karakter: Jeg skal beklage, Jeg skal hermed beklage, og Jeg beklager særdeles meget. Et velfungerende etiknævn burde ikke have grund til så mange beklagelser, og jeg har valgt at bringe sagen til debat i Psykolog Nyt, fordi Etiknævnet efter min opfattelse fungerer så dårligt, at generalforsamlingen burde overveje at præcisere og begrænse dets arbejdsområde, kompetence og sagsbehandlingsform. I gamle dage var Etiknævnet det eneste sted, man kunne klage over psykologer. Dengang havde Etiknævnet en meget vigtig funktion. I dag findes der et offentligt psykolognævn under Socialministeriet, som tager sig af klager over autoriserede psykologer. Desuden findes Patientklagenævnet, som tager sig af klager over sundhedspersonale, heriblandt psykologer, der arbejder inden for sundhedsområdet. Folketinget arbejder for øjeblikket med en ændring af psykologloven, som vil indebære, at ikke kun autoriserede psykologer, men alle psykologer bliver omfattet af tavshedspligt i henhold til den borgerlige straffelovs 152. Problemer med psykologers tavshedspligt vil altså snart kunne bedømmes af landets almindelige domstole. Disse ændringer i landets love medfører altså, at en stor del af de problematikker, Etiknævnet tidligere tog sig af, nu kan behandles af de offentlige nævn og landets domstole. Tilbage til Etiknævnet bliver vel kun klager over ikke-autoriserede psykologer, der ik- Illustrationer: Henning Christensen 12 Nr

2 En tur gennem vridemaskinen, en sag gennem Etiknævnet - er det to udtryk for det samme? Et medlem har prøvet det ene eller det andet og bruger oplevelsen til principielle overvejelser om Etiknævnets arbejde og opgaver. ke arbejder inden for sundhedsvæsenet og kun klager, der ikke omhandler tavshedspligten. Bagatelgrænse Da sagen nu er endt med en frifindelse af mig, kunne man fundere over, om den måske aldrig burde være realitetsbehandlet. Sagen har taget på mine kræfter, den har taget Etiknævnets tid, og - ikke mindst min tidligere klient har måttet vente otte måneder på en afgørelse, der gik hende imod. En stor forskel mellem de offentlige nævn og domstole på den ene side og Etiknævnet på den anden side er, at de offentlige instanser vurderer, om der er grund til at realitetsbehandle en klagesag. Disse instanser har altså det, man populært kalder en bagatelgrænse. En sådan bagatelgrænse har Dansk Psykolog Forening etiknævn ikke. Man realitetsbehandler rask væk enhver klage over medlemmer af foreningen, hvor ubegrundet den end måtte være. I min sag var en halv side fra en forsvarsadvokat nok til, at sagen blev rejst. Skriftligt materiale, der sandsynliggør, at jeg kunne have gjort noget forkert, blev kun fremskaffet, fordi jeg bad om det. Klageren behøver altså hverken sandsynliggøre eller bevise, at klagen er begrundet, for at Etiknævnet går i gang med at undersøge en psykologs forhold. Ved det etiknævnsmøde, hvor sagen blev diskuteret, kunne klagers advokat adspurgt meddele, at hans kontor oprindelig havde talt med det offentlige psykolognævn om sagen, men havde valgt at tage sagen op i Etiknævnet i stedet. Han kunne ikke redegøre for begrundelsen for dette valg, da han først senere havde overtaget sagen fra en kollega. Jeg kunne godt forestille mig, hvad grunden kunne være: Psykolognævnet har formodentlig, efter en kort drøftelse af sagen, meddelt advokatkontoret, at der ikke var grundlag for at rejse sag mod mig. Jeg finder det for det første uheldigt, at der findes to nævn, der parallelt med hinanden behandler klager over psykologer, men kan nå frem til forskellige afgørelser. For det andet finder jeg det nedbrydende for den respekt og autoritet, som Etiknævnet er omgærdet med, at man behandler sager, som et offentligt nævn ikke finder grund til at realitetsbehandle. Denne praksis kan give associationer til kafka ske tilstande eller til chikane mod foreningens medlemmer. Sekretariatet Hvordan præsenterer Etiknævnet sig så for et medlem, der pludselig har en etiksag? Jeg må sige, at nævnets måde at henvende sig på virker noget uprofessionel: Af de omtalte ni breve, jeg har modtaget, indeholder tre breve skrivefejl: Et brev er dateret tre måneder, før sagen begyndte, i et andet brev er datoen igen forkert, men denne gang krydset over med kuglepen, og den rigtige dato skrevet til i hånden. I et tredje brev er en dato i selve teksten skrevet til i hånden. Læser man ikke korrektur på Dansk Psykolog Forening, før man sender breve ud af huset? Værre er det imidlertid, at man ikke orienterer medlemmet skriftligt om Etiknævnets procedure allerede ved første henven- Nr

3 Hvorfor den enorme forskel på de frister, man giver medlemmet og klageren? Det virker ikke rimeligt! delse: Først et halvt år inde i sagen fandt man det nødvendigt at sende mig en kopi af Etiknævnets vedtægter og etikreglerne. Navnene på Etiknævnets medlemmer blev først oplyst mig ved det møde, der afsluttede sagen. Kun ved telefonisk henvendelse til Etiknævnets formand blev jeg oplyst om, at al korrespondance fra min side ville blive sendt til klager i kopi. Jeg har stadig ikke fået oplyst, hvilken kompetence og hvilke sanktioner Etiknævnet råder over, og det fremgår ikke af Etiknævnets vedtægter. De svarfrister, man giver medlemmet, er uanstændigt korte: Henholdsvis 18 dage fra modtagelse af Etiknævnets brev til sidste frist for afsendelse af svar (i juni/juli, hvor mange mennesker holder sommerferie) og 12 dage (i november). Klager fik til gengæld, da jeg i første omgang bad om at få tilsendt to dokumenter, en anmodning herom uden angivelse af tidsfrist. Og rykker sekretariatet for svar fra klager? Næh. Efter en måneds uvished rykkede jeg Etiknævnet for klagers svar. Først da rykkede Etiknævnet hos klager. Senere fik jeg det ene dokument, men jeg måtte igen selv rykke Etiknævnet for det andet dokument. Samlet tog det fire måneder fra min anmodning om dokumenter, til jeg havde de papirer i hænde, der muliggjorde, at jeg kunne levere min version af hændelsesforløbet. Hvorfor rykker Etiknævnet ikke af sig selv for nødvendig dokumentation. Hvor længe er det rimeligt, at et medlem af foreningen skal være under anklage? Hvorfor den enorme forskel på de frister, man giver medlemmet og klageren? Det virker ikke rimeligt! Det værste i den sekretariatsmæssige behandling af sagen var dog, at Etiknævnet skriftligt meddelte mig, at min sag ville blive afgjort på et møde den 14. december Da jeg intet havde hørt den 17. december 1999, ringede jeg til Etiknævnets formand, som beskæmmet kunne fortælle hold nu fast at man havde glemt at indkalde klagers advokat til mødet, på trods af at han havde anmodet herom i sin oprindelige klage et halvt år før!! Jeg måtte herefter vente yderligere en måned på afgørelsen. Etiknævnets sekretærarbejde varetages af en af Dansk Psykolog Forenings faglige konsulenter. Foreningen har faglige sekretærer med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, og Etiknævnets sekretær er cand.psych. Jeg ville have fundet det mere relevant med en jurist, men da man jo ikke har en bagatelgrænse, som en ju- 14 Nr

4 rist kunne vurdere, og måske fordi man ønsker at markere, at nævnet ikke tager sig af juridiske spørgsmål, kun af rent etiske spørgsmål, har man måske ment, at man netop ikke skulle have en jurist som sekretær. Et sådant argument ville være forståeligt, men hvorfor så overhovedet have en akademisk sekretær? Hvorfor ikke en god HK er, der kan læse korrektur, huske at rykke for papirer og indkalde relevante personer? Denne del af Etiknævnets arbejde virker lemfældig og rent ud sagt amatøragtig! Anklagedes rettigheder Hvordan er psykologens stilling egentlig, når der bliver klaget over vedkommende? Etiknævnets formand har oplyst mig om, at Dansk Psykolog Forening stiller gratis advokatbistand til rådighed for medlemmer, der udsættes for klager via de offentlige nævn. Når sagen kun behandles af Etiknævnet, får man derimod ikke et sådant tilbud, men man kan rådføre sig med foreningens juridisk uddannede faglige konsulenter, hvis man har lyst. Er det rimeligt? Er det et signal om, at Etiknævnet ikke er så vigtigt som de offentlige klagenævn? I et retssamfund som det, vi i Danmark roser os af, har mennesker, der kommer under anklage, forskellige rettigheder. For at sikre en retfærdig rettergang skelner man som bekendt mellem en lovgivende, en udøvende og en dømmende myndighed. Sådan er det ikke i Dansk Psykolog Forening. Den lovgivende myndighed i Dansk Psykolog Forening er generalforsamlingen og den valgte bestyrelse. Den dømmende og den udøvende magt findes vel, hvad angår etiske spørgsmål, begge i Etiknævnet, og det er en rigtig dårlig idé: Etiknævnets formand har gennem hele forløbet venligt og tålmodigt rådgivet mig, svaret på mine spørgsmål og diskuteret forskellige forhold med mig, hvilket har været en støtte. Men jeg har ikke kunnet frigøre mig for en følelse af, at der var tale om en uhensigtsmæssig dobbeltrolle: Den samme hjælpsomme etiknævnsformand skulle jo senere dømme mig, og egentlig kunne alt det, jeg sagde til hende, senere bruges imod mig. Det samme gælder tilbuddet om juridisk bistand fra foreningens faglige konsulenter: Er disse jurister egentlig af betragte som mine rådgivere med samme funktion som forsvareren i en retssag, eller er de foreningens altså i dette tilfælde anklagerens forlængede arm? Og det gælder vel også selve Dansk Psykolog Forening: Er den at betragte som min interesseorganisation, som jeg troligt har betalt til i 15 år og anset som et sted, hvor jeg i givet fald kunne få støtte i faglige spørgsmål, eller er den at betragte som min modstander? Denne sammenblanding af den udøvende og den dømmende magt er antidemokratisk og bør efter min opfattelse tænkes grundigt igennem. Rammerne for Etiknævnets virksomhed er med andre ord uklare, der er efter min opfattelse tale om alvorlige strukturelle problemer. Medlemmernes (de anklagedes) rettigheder er udflydende, der er usikkerhed om kompetencen, der mangler procedureregler. Med hvilken ret bedriver Etiknævnet sin dømmende virksomhed? Hvor har Etiknævnet sin legitimitet Nr

5 fra? Når så vigtige spørgsmål ikke kan besvares entydigt, kan det ikke undgås at Etiknævnet mister autoritet ja, måske ligefrem mister sin eksistensberettigelse. Begrebet kvaksalveri, der anvendes om personer, der driver lægevirksomhed uden autorisation, er velkendt. Inden for juraen findes et tilsvarende begreb, vinkelskriveri, som anvendes om personer, der uberettiget driver dømmende virksomhed. Begge dele er i Danmark ulovlige, og jeg kunne godt tænke mig, at Dansk Psykolog Forenings bestyrelse eller Etiknævnet her i bladet gav en fyldestgørende forklaring på, hvordan Etiknævnets dømmende virksomhed adskiller sig fra vinkelskriveri. Etiknævnet som rådgiver Som det ses, er jeg i tvivl om, hvorvidt Etiknævnet bør påtage sig dømmende funktioner i forhold til medlemmerne. Jeg vil imidlertid gerne understrege, at jeg hverken er modstander af vore udmærkede etikregler eller af eksistensen af et etisk udvalg. Undervejs i sagsforløbet har jeg talt med flere kolleger. En del kunne berette om nogen, de kendte, der ligesom jeg havde været gennem Etiknævnets vridemaskine, som en af dem udtrykte det. Disse samtaler har givet mig det indtryk, at psykologer, der arbejder med familieretlige spørgsmål eller med kriminelle, er specielt udsatte for etiknævnssager. En kollega fortalte om en navngiven psykolog, der simpelt hen var holdt op med at udføre psykologiske undersøgelser for retsvæsenet i forbindelse med forældremyndighedssager, fordi der kom så mange klager. Jeg går ud fra, at det ikke er foreningens intention at skræmme medlemmerne fra at arbejde inden for disse vigtige områder, der naturligt indeholder etiske dilemmaer, fordi flere forskellige interesser er involveret. Måske skulle et fremtidigt etisk udvalg påtage sig den opgave at rådgive medlemmerne om sådanne dilemmaer, i stedet for at dømme dem. Måske burde Dansk Psykolog Forening udgive vejledende pjecer om almindeligt forekommende problemstillinger vedrørende fx forholdet mellem tavshedspligt og oplysningspligt i kriminalsager og sager om børns tarv, eller om hvem der har ret til aktindsigt om hvad i forældremyndighedssager blot for at nævne et par aktuelle emner Vi skal snart have generalforsamling. Jeg håber at dette indlæg kan vække til debat om Etiknævnets fremtidige status. Talli Ungar Felding er cand.psych., ansat på Psykologisk Center, København. 16 Nr

6 Kommentar fra Etiknævnet: Tally Felding rejser i sit indlæg en række principielle kritikpunkter af Etiknævnets arbejde. Nogle af dem angår konkret behandlingen af hendes egen sag, andre er mere generelle. Hvad angår et af de generelle kritikpunkter rammerne for Etiknævnets virksomhed er nævnet enig i, at de er uklare. Derfor gik nævnet allerede i august i gang med at udarbejde forslag til generalforsamlingen om større tydelighed i vedtægterne vedrørende nævnets forretningsorden og sagsbehandlingsprocedure. På andre af de generelle punkter er situationen imidlertid anderledes end beskrevet i Talli Feldings artikel. Etiknævnet har faktisk det du kalder en bagatelgrænse. Den viser sig dels i de sager, hvor der umiddelbart på det foreliggende materiale kan træffes en afgørelse om, at psykologen ikke har handlet etisk kritisabelt, og dels i de afgørelser, hvor det har været nødvendigt at foretage en undersøgelse, inden en sådan ikke-kritik kunne videreformidles. Det vurderes i de enkelte tilfælde, om materialet er tilstrækkeligt til at træffe en afgørelse på det foreliggende grundlag, eller om psykologen skal anmodes om en redegørelse, før afgørelsen træffes. Det er nævnets vurdering, at psykologen i langt de fleste tilfælde er bedre tjent med en afgørelse, hvor denne ikke kritiseres, end med en henlæggelse af en sag. Det var så vidt jeg husker også Talli Feldings egen indstilling, da nævnet konkret overvejede at henlægge den klagesag, der blev rejst imod hende. Det er ikke sådan, at nævnet rask væk realitetsbehandler indkomne sager. Ganske mange (i alt 11 af de modtagne klager i perioden) er blevet henlagt uden en afgørelse oftest fordi klagen ikke vedrører de etiske principper, men også i tilfælde, hvor klagen er så diffust formuleret, at det vil være umuligt at behandle sagen. Endelig filosoferer Talli Felding over nævnet som en dømmende instans, med ord som rettergang, vinkelskriveri m.v. Jeg kan forstå udgangspunktet, men rent faktisk er Etiknævnet ikke en domstol, og vi arbejder ikke (og skal heller ikke gøre det) under juridiske regelsæt. De etiske principper er ikke regler (eller love), men netop etiske principper, der er afledt af den almene samfundsmorals opfattelse af, hvordan en stærkere person bør forholde sig over for en svagere konkret formuleret for den psykologfaglige profession og de særlige professionelle relationer denne indebærer. Nævnet er særdeles enig i, at den rådgivende funktion skal opprioriteres både som rådgivning af de enkelte medlemmer i konkret tvivl og som bred rådgivning af medlemmerne for de arbejdsopgaver, der erfaringsmæssigt giver de fleste etiske dilemmaer. Og som Talli Felding selv anfører i overskriften Etiknævnet har beklaget de konkrete særdeles uhensigtsmæssige forhold omkring behandlingen af din klagesag. Elsa Schmidt, formand for Etiknævnet Kommentar fra bestyrelsen Bestyrelsen har med interesse læst Talli Feldings debatartikel, hvori der rejses en række principielle problemstillinger omkring Etiknævnets sagspraksis og nævnets kompetencemæssige placering i foreningen. Bestyrelsen har i perioden gjort sig helt tilsvarende erfaringer og overvejelser og drøftet disse med nævnet ved flere lejligheder. Både Etiknævnet og bestyrelsen fremsætter forslag til nye vedtægter for Etiknævnet ved GF Bestyrelsen har i sit forslag haft som mål bl.a. at imødegå de nævnte forhold. Det er endvidere korrekt, at bestyrelsen i flere tilfælde bevilger medlemmer advokatbistand, hvis de er indklaget for Psykolognævnet, især i komplicerede sager, hvor psykologens svar kan blive genstand for videre klageadfærd fra klientens side. Johanne Bratbo, formand Kommentar fra sekretariatet Talli Ungar Felding berører i sin artikel den betjening, som hun har fået af sekretariatet i forbindelse med sin etiksag. Det er vigtigt at slå et par ting fast. Etiknævnet betjenes ganske rigtigt af sekretariatet, men samtidig er Etiknævnets formand inde i det sekretariatsmæssige arbejde, således som det er kutymen i øvrigt i Dansk Psykolog Forening. Med det nuværende aktivitetsniveau er Dansk Psykolog Forening tvunget til at lade en del af arbejdet udføre af frivillig arbejdskraft. Det giver en mere levende og medlemsorienteret organisation, men det kan også give koordinationsbrist. Med hensyn til spørgsmålet om orientering af medlemmet skriftligt allerede ved modtagelse af klagen, er der i Etiknævnet tradition for ikke at gøre dette, men en ændring af proceduren drøftes p.t. Også når det drejer sig om svarfrister, er det altid noget, man kan diskutere længden af. I den sammenhæng skal det med, at sekretariatet ikke er rigidt, da svarfrister kan forlænges. Endelig rejser Talli Ungar Felding spørgsmålet om den faglige betjening af Etiknævnet. I den forbindelse er der hidtil lagt vægt på, at den bedste betjening skete af en person med en psykologfaglig baggrund, netop fordi der ikke var tale om juridisk sagsbehandling, men om behandling af sager i forhold til psykologfaglige etiske principper. Peter Nedergaard, sekretariatschef Nr

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere