Mål & Indholdsbeskrivelse 2014 / 2015 Skibbyssen Skolefritidsordning på Marbækskolen Frederikssund kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål & Indholdsbeskrivelse 2014 / 2015 Skibbyssen Skolefritidsordning på Marbækskolen Frederikssund kommune."

Transkript

1 Mål & Indholdsbeskrivelse 2014 / 2015 Skibbyssen Skolefritidsordning på Marbækskolen Frederikssund kommune. 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Frederikssund Kommunes Vision Overordnede formål med Skibbyssen Skolefritidsordning Beskrivelse af Skibbyssen SFO: SFO en værdigrundlag Overgang fra dagtilbud til SFO og SFO til Klub Overgang fra dagtilbud til SFO Overgang fra SFO til Klub Sammen er vi stærke Lyst til læring Formål Samarbejdsflader Lektiecafè Kulturuger Børn og unge i trivsel Fælles pædagogisk platform og LP LP-modellen i praksis Krop, bevægelse og sundhed Vedr. Kost og bevægelse: Vedr. Kost: Alle skal høre til Indsats der ydes til børn med særlige behov Inklusion og deltagelse i sociale fællesskaber: Børnenes eget valg af aktiviteter Aktiviteter Medindflydelse Indsatsområder Inklusion Medie og IT for børnene Evaluering af Mål & Indholdsbeskrivelsen

3 Inklusion Medie og IT for børnene Bilag Bilag Bilag

4 1. Indledning Fra d. 1. august 2009 skal alle skolefritidsordninger i flg. folkeskolelovens 40 stk. 4 have udarbejdet en Mål- & Indholdsbeskrivelse. Ny bekendtgørelsen om krav til indholdet af Mål- & Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger træder i kraft d Formålet med beskrivelserne er at fremme, at skolefritidsordningen inddrages i opfyldelsen af folkeskolelovens formål og kommunens børnepolitik, der fokuserer på følgende områder: Sammen er vi stærke Børn og unge i trivsel Lyst til læring Alle skal høre til 2 Mål- & Indholdsbeskrivelsen skal angive, hvorledes, der arbejdes med flg. temaer: Samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske indsats og skolens undervisning Lektiestøtte i samspil med lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden Arbejdet med børn med behov for en særlig indsats Idræt og bevægelse som en del af skolefritidsordningens virksomhed Koordinering af forældresamarbejdet skole/skolefritidsordning Det fremhæves i lov og bekendtgørelse, at Mål- & Indholdsbeskrivelserne skal respektere balancen mellem voksenorganiserede og børneinitierede aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i skolefritidsordningen. 1 Bilag 1 2 Bilag 2 4

5 2. Frederikssund Kommunes Vision Visionen for kommunens børnepolitik er Alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udnyttes bedst muligt For at sikre dette vil vi: Stå på tæer for at alle børn og unge oplever en meningsfuld og varieret læring, der motiverer uanset færdigheder, alder og baggrund. Støtte børn og unge i at indgå aktivt i mangfoldige fællesskaber hvor de gennem leg og læring får udfordret og styrket deres sociale kompetencer. Samarbejde med forældrene om at lære børn og unge at tage medansvar for egen læring og trivsel. Værdier: Et godt børne- og ungeliv er et liv i tryghed, trivsel og udvikling. Vi ønsker at ruste børn og unge til at blive initiativrige og ansvarlige medborgere i en globaliseret verden. Vi ønsker at møde børn og unge der, hvor de er både i forhold til læring og personlig udvikling. Vi respekterer børn, unge og deres familier ved at lytte og være aktive medspillere. Vi engagerer os i opgaven med at udvikle børn og unge gennem indlevelse og høj faglighed. Vi tør være nysgerrige og tør tænke nyt i arbejdet med børnene og de unge Overordnede formål med Skibbyssen Skolefritidsordning Skolefritidsordningen, i daglig tale Skibbyssen SFO, skal forstås som en del af skolens samlede virke. Formålet er at forankre samarbejdet mellem undervisningsdelen og fritidsdelen i en helhed. Dette gøres ved at sikre: at det tværgående personale-samarbejde udmønter sig i en helhedsvurdering af det enkelte barn ved en koordineret indsats for at udvikle barnets samlede kompetencer at forældresamarbejdet er et fællesanliggende baseret på åbenhed og tillid at børn, der har behov for en ekstra indsats, sikres en sammenhæng, der tager udgangspunkt i barnets særlige behov hensigtsmæssige rammer for overgangene mellem dagtilbud, SFO og skole hensigtsmæssige rammer for at barnet kan videreføre elementer fra undervisningen til SFO en og omvendt 3 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik

6 3. Beskrivelse af Skibbyssen SFO: Skibbyssen SFO er en kommunal institution under Marbækskolen og dennes bestyrelse. Skibbyssen SFO er beliggende på Marbækskolen, blok 11, Selsøvej 16, 4050 Skibby På Skibbyssen er der indmeldt børn i 0., 1., 2. og 3. klasse, samt evt. børn fra andre af kommunens skoletilbud. I perioden 1.maj 30.juni er der børn i mini SFO. Samspillet mellem SFO ens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem er baseret på et samarbejde mellem pædagoger og lærere. Overordnet skal SFO en som skolen danne rammerne for et trygt fysisk og psykisk læringsmiljø, hvor alle såvel børn, forældre som medarbejdere føler medansvar for barnets læring og udvikling, samt dets mulighed for tilegnelse af sociale kompetencer. Børnenes trivsel og udvikling er et fælles ansvar. Der arbejdes ud fra at skabe helhed i børnenes liv ved at arbejde med helhed og sammenhæng mellem undervisnings- og fritidsdelen. Klassepædagogerne og lærerne samarbejder derfor ligeværdigt og med respekt for hinandens kompetencer om klassens og børnenes udvikling og trivsel. Samarbejde om helhed i dagligdagen mellem skole og SFO: betyder, at lærere og pædagoger ud fra hver deres faglige baggrund har et fælles ansvar for, at børnene bliver udfordret hele dagen, og dermed kommer rundt om det hele barn gennem undervisning UU 4, og SFO aktiviteter. 3.1 SFO en værdigrundlag På Skibbyssen SFO prioriteres barnets fritid højt, da der dagligt stilles store krav i andre sammenhænge. Barnet har brug for et frirum til at kunne udvikle sig på egne præmisser og være sammen med kammerater. Barnet skal lære at tilrettelægge sin egen fritid ud fra egne behov, dette indenfor de fastlagte rammer, normer og krav det bliver stillet overfor dagligt. Vi anerkender og respekterer barnets forskellighed, rummelighed, normer og kultur, så barnet kan begå sig i forskellige arenaer. Vi arbejder med den anerkendende tilgang og lægger vægt på dialog både med det enkelte barn men også i fællesskabet. Se endvidere det fælles værdigrundlag og udviklingsplan for Marbækskolen. 4 UU = understøttende undervisning 6

7 4. Overgang fra dagtilbud til SFO og SFO til Klub SFO en har som mål at skabe trygge overgange for børnene såvel fra dagtilbud til SFO som fra SFO til fritidsklub. 4.1 Overgang fra dagtilbud til SFO SFO en har indgået samarbejdsaftale med distriktsbørnehaverne om overgangen til SFO, som er trådt i kraft Samarbejdsaftalen blev evalueret og justeret i Samarbejdsaftalens mål er at gøre overgangen fra dagtilbud til SFO/skole så tryg som mulig og arbejde for, at børnene i SFO/skole-starten udfordres på et passende niveau i forhold til deres ressourcer og potentialer. Samarbejdsaftalen indeholder aftaler om: Information til forældrene inden SFO start Udveksling af information om børnene via skema 4.2 Overgang fra SFO til Klub En fælles kommunal samarbejdsaftale vedr. overgang fra SFO til klub trådte i kraft i Klub 200 er skolens distriktsklub. Samarbejdsaftalen indeholder aftaler om: Information til forældrene inden klub start Udveksling af information om børnene / børnegruppen via skema Videns deling Introduktion af Klub 200 til børnene Mulighed for genbesøg i børnehaverne Videns deling Introduktion af SFO en til børnene 7

8 5. Sammen er vi stærke Beskrivelse af forældresamarbejdet. SFO ens samarbejde med forældrene skal være præget af: Et åbent og ligeværdigt samarbejde. Dialog og samarbejde i hverdagen om barnets udvikling og trivsel. SFO en afholder diverse sociale / traditionelle fælles arrangementer med mulighed for forældre deltagelse. 5 Brug af Forældre Intra / Tabulex for dialog og information. Udgivelse af Flaskepost, hvor der fortælles om aktuelle emner og hverdagen i SFO en samt udlevering af informationspjece om SFO en til alle nye forældre. Forældresamtaler aftales mellem forældre og pædagoger efter behov, således at såvel forældre eller pædagoger til en hver tid kan tage initiativ til samtale. Skole/hjemsamtaler. SFO Rådet. SFO ens forældreråd under skolebestyrelsen. Mødes ca. 4 gange årligt og drøfter div. af relevans for SFO ens hverdag og virke. Åbent hus arrangement for de nye børn og forældre inden SFO starten 1. Maj. SFO personalet deltager i et forældremøde om året i indskolingen. SFO en forestår sommerfest for de kommende skolebørn. 5 Bilag 3 8

9 6. Lyst til læring Samspil mellem SFO og skole På Marbækskolen har vi en fælles vision for indskolingen. 6.1 Formål Det overordnede mål for indskolingen er, at sikre børnene et læringsmiljø, hvor medarbejderne har ansvar for udvikling af læring og metoder, samt mulighed for tilegnelse af sociale kompetencer. Børnenes trivsel og udvikling er vores fælles ansvar. Lærere og pædagoger deltager derfor ligeværdigt og med respekt for hinandens kompetencer om børnenes udvikling og klassens undervisning. Der arbejdes ud fra at skabe helhed i børnenes liv, samt at skabe en rød tråd mellem fritidsdelen og undervisningsdelen. 6.2 Samarbejdsflader Vi tilstræber, at der er: Planlægning i hvert årgangsteam af deres fælles arbejde ud fra, hvad der giver bedst mening for børnene. Forløb hvor der arbejdes med klassens trivsel og børnenes sociale kompetencer. Iagttagelser af og drøftelse af enkelte børn eller grupper af børns adfærd, der danner baggrund for aftaler om koordinerede handlinger. Fælles teammøde mellem lærere og pædagoger. Fælles forældresamarbejde Pædagogerne deltager i undervisningen og UU iht. Frederikssund Kommunes udmeldte normering. 6.3 Lektiecafè I SFO en sikrer vi, at børnene altid har mulighed for at få plads, ro og fred til at lave lektier. I det omfang det er muligt, vil børnene kunne få hjælp af en pædagog. Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden 6.4 Kulturuger Et årligt kulturprojekt hvor der arbejdes med et fællestema for hele SFO en og hentes ekspertise til emnet ude fra. 9

10 7. Børn og unge i trivsel Pædagoger kan i dette samarbejde tilføre fritiden og undervisningen en pædagogisk merværdi, som understøtter følgende udvikling: Barnets sociale kompetenceudvikling: - At barnet får indsigt og erfaring med egne og andres handlinger. - At barnet lærer at være en del af en større helhed, så de kan forstå og begå sig i sociale sammenhænge. - At barnet lærer at være en person, som andre kan regne med, og som kan etablere og fastholde venskaber. - At barnet lærer at agere indenfor forskellige strukturer, hvor de både skal indordne sig og selv tage initiativer. - At barnet lærer om demokrati gennem medindflydelse på egen hverdag. - At barnet møder nærværende pædagoger i hverdagen, som tager afsæt i relations- og ressourceorienteret tænkning. Barnets personlige kompetence-udvikling: - At barnet føler sig betydningsfuld for fællesskabet. - At barnet er motiveret og har lyst til læring. - At barnet trives og udvikles socialt og motorisk gennem leg og læring. - At barnet lærer at træffe valg og stå ved dem. - At barnet respekteres som et unikt menneske. - At barnet får mulighed for ro og fordybelse i sin hverdag. Barnets fysiske og kreative kompetenceudvikling: - At der skabes rum for og sikres mulighed for kreativ og fysisk udfoldelse, både ude og inde. - At barnet får mulighed for at fordybe sig i kreative og fysiske aktiviteter, både ude og inde. Indsats over for børn med vanskeligheder indenfor adfærd, kontakt og trivsel: - At barnet møder pædagoger i den rummelige folkeskole, som har faglig indsigt og erfaring på området. - at børn, der har behov for en ekstra indsats, sikres en sammenhæng, der tager udgangspunkt i barnets særlige behov. - Vi arbejder med den anerkendende tilgang. - Vi anerkender og respekterer barnets forskellighed, og arbejder frem mod at barnet kan begå sig i forskellige arenaer. - Der arbejdes med LP-modellen, Klasseledelse og Cooperative Learning (CL) 10

11 7.3 Fælles pædagogisk platform og LP I Frederikssund Kommune er det besluttet at alle folkeskoler og SFO er arbejder ud fra LPmodellen. Dette er en analysemodel, der sætter fokus på læringsmiljøet og den pædagogiske analyse. Forskning viser, at børns læring og adfærd hænger sammen med en række forhold i skolens og institutionens læringsmiljø. Børnene påvirker omgivelserne, og omgivelserne påvirker børnene. Ved systematisk at medtænke og ændre på omgivelserne kan vi medvirke til at ændre børnenes adfærd, læring og udvikling i positiv retning. Når lærere og pædagoger bruger LPmodellen, bliver der ved udfordringer i indskolingens hverdag f.eks. set på: De fysiske rammer Relation mellem barn - barn. Relation mellem lærer/pædagog- barn. Skole-hjem samarbejdet. Formålet er at få en klar forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder udfordringerne i indskolingen. 7.4 LP-modellen i praksis Et eksempel på en udfordring i indskolingen kunne være uro i undervisningen eller SFO en. Der kan være forskellige faktorer som udløser uroen. Lærere og pædagoger kan ved hjælp af LP-modellen analysere problemet og kortlægge de forskellige opretholdende faktorer. Næste trin er at udvælge, hvilke faktorer der skal fokuseres på og dernæst vælge de bedste tiltag til løsning af problemet. Forældrene og børnene inddrages i samarbejdet. Krop, bevægelse og sundhed. SFO en ønsker at medvirke til Frederikssund Kommunes sundhedspolitik ved at have fokus på krop og bevægelse samt kost. 7.5 Vedr. Kost og bevægelse: Det er SFO ens mål at tilbyde børnene alsidige og udfordrende lege-, og bevægelsesmuligheder for at give dem oplevelser af glæde ved at bruge kroppen i fællesskab med andre, og dermed motivere dem til at have en fysisk aktiv fritid. Det gøres bl.a. gennem: Et fysisk udfordrende miljø, såvel inde som ude, der kan inspirere børnene til mange former for fysisk udfoldelse. Eksempelvis har vi indendørs bevægelses rum m. musik, mulighed for bordtennis og bordfodbold. På legepladsen har vi legeredskaber, klatre træer, køretøjer o. lign. Samt boldbane med mål. Tilbud om organiserede aktiviteter, der inddrager leg og bevægelse, f.eks. div. fælles lege på legepladsen, rolle spil i skoleskoven, aktiviteter i gymnastiksalen / hallen eller forsk. boldspil på banen. Der hver dag tilbydes ude aktiviteter De voksne er rollemodeller, som deltager aktivt i aktiviteterne med børnene. Projektuger hvor fokus er lagt på krop, bevægelse og sundhed. Samarbejde med Produktionsskolen i Skibby, to eftermiddage om ugen, hvor der er fokus på forskellige boldspil og aktiviteter inde og ude. 11

12 7.6 Vedr. Kost: Det er SFO ens mål, når vi tilbereder mad med børnene at servere en ernærings-rigtig kost for at medvirke til at øge børnenes opmærksomhed på sunde kostvaner. SFO en tilbyder morgenmad til børnene på heldagsmodul. Kosten tilrettelægges ud fra følgende: varer tilstræbes at være fedt-fattige forbrug af sukker minimeres kosten skal være fiberrig og mættende søde drikke og slik serveres kun få gange om året Vi opfordrer forældrene til at deres barns madpakke og drikkedunk ikke indeholder for meget sukker / usundt 12

13 8. Alle skal høre til Indsats der ydes til børn med særlige behov Når lærere og pædagoger er bekymret for et barns udvikling, handler de efter følgende: Dialog mellem pædagoger, lærere og forældre, så snart bekymringen viser sig. Observation af og skriftlig dokumentation for bekymringen. Evt. rådgivning og vejledning fra skolens kompetencepersoner. (Psykolog, talepædagog etc.) Udarbejdelse af handleplaner for barnet, i særdeleshed ved hjælp af LP-modellen. Vi arbejder samtidig med at opkvalificere pædagogernes kompetencer i forhold til børn med særlige behov gennem den nyeste litteratur og deltagelse i kursusvirksomhed om f.eks.: Inklusion Anerkendelse Konflikthåndtering ADHD Børn med forskellige diagnoser Omsorgssvigtede børn Børn i sorg og krise Evaluering af indsatsen omkring barnet og evt. planlægning af nye indsatser. Evt. dialogmøde m.h.p. at inddrage andre instanser, der kan kvalificere indsatsen i forhold til barnet. (Psykolog, socialforvaltningen m.v.) Klassepædagogen samt ledelsen er ansvarlig for at ovenstående følges. Samt at øvrigt SFO personale inddrages, således at afdelingen kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde omkring barnet i forhold til de handleplaner, der aftales. 13

14 Inklusion og deltagelse i sociale fællesskaber: Skibbyssen SFO har oprettet et inklusionsteam, bestående af en Inklusionsvejleder og en LKT/AKT 1 vejleder. Teamets opgave er at udvikle arbejdet med LP, samt herunder inddrage andre metoder der sikrer inklusion med fokus på tidlig indsats. Der arbejdes ud fra følgende inklusions definition: Social inklusion er alles ret til deltagelse i fællesskabet. Vision for inklusion: Vi skal ikke løse problemet Vi skal opløse problemet. Faglig og tidlig fokus på inklusion for det enkelte barn eller gruppen. Inddragelse og samarbejde med forældre, da de er en vigtig samarbejdspartner i inklusionsarbejdet. Inklusion er en succes, når barnet selv føler sig som en del af fællesskabet, det lille og / eller det store. Det pædagogiske arbejde i SFO en styrker barnets selvværd og selvtillid, så barnet kan udvikle sine kreative, fysiske og sociale kompetencer via leg og læring. Ved dialog opnår børnene sociale kompetencer, så de kan indgå i fællesskabet og tage ansvar for sig selv og andre. Gennem dialog og spejling udvikler børnene empati, lærer konfliktløsning, tage hensyn til omgivelserne og respektere hinandens forskelligheder. 14

15 9. Børnenes eget valg af aktiviteter SFO en baserer hovedvægten af sit arbejde på børnenes frie valg af leg og aktiviteter. 9.1 Aktiviteter SFO en ser det i den forbindelse som sin pædagogiske opgave at tilbyde, motivere og inspirere børnene til udviklende aktiviteter, igennem et alsidigt udbud af forskellige aktiviteter til børnene. Pædagogerne er opmærksomme overfor børnenes valg af aktiviteter og ønsker samtidig at introducere børnene til nye områder. SFO ens aktiviteter planlægges af pædagogerne, der er lyttende overfor og inddrager børnenes egne forslag. Pædagogerne bliver bekendt med børnenes ønsker igennem deres daglige kontakt med børnene eller igennem Børnemøder. Enkelte aktiviteter kan dog være obligatoriske for nogle eller alle børn at deltage i. Eksempler kan være: Klasse, årgangsaktiviteter eller pige / drenge grupper. Særligt planlagte aktiviteter for grupper af børn, for at forbedre gruppens trivsel. Disse aktiviteter planlægges efter de pædagogiske behov, som pædagogerne ser. SFO en tilstræber i øvrigt at give megen plads til børnenes selvorganiserede leg gennem den fysiske indretning både ude og inde, tilgængelige legeredskaber og materialer. Pædagogerne er opmærksomme på børnenes legerelationer og hjælper børnene med at få venskaber. 9.2 Medindflydelse På SFO en arbejdes der mod at lære børnene, at det er en rettighed at ytre sig og blive hørt. Det er dog ikke det samme som, at man altid får ret. Børnene skal lære at forholde sig kritisk til de forslag og ytringer, der kommer fra andre børn og voksne. Eksempler på børnenes mulighed for indflydelse: Børnemøder Individuelle børnesamtaler Uformelle samtaler med det enkelte barn eller grupper af børn Ad hoc børneudvalg til planlægning af aktiviteter og arrangementer. 15

16 10. Indsatsområder I skoleåret 2014 / 2015 arbejdes der med følgende indsatsområder for SFO en Inklusion Vi vil forsat arbejde med inklusion, Inklusionsteam og implementering af arbejdsmetoderne, da området kræver en vedholdende og kontinuerlig indsats. Skibbyssen SFO har oprettet et inklusionsteam, bl.a. bestående af en Inklusionsvejleder og en LKT/AKT 6 vejleder. Det vil fremme fokus, indsatsen og resultaterne at lade et team med ekspertise i inklusion have ansvaret for det fremtidige arbejde Medie og IT for børnene. Vi vil have fokus på, at inddrage og bruge IT i SFO en som læringsmedie og aktivitet, for at tydeliggøre og bruge, de mange og alsidige muligheder mediet har. IT / Ipads vil indgå som en del af overgangsprojektet for 3 årgang i samarbejde med Klub 200. Teamets opgave er at udvikle arbejdet med LP, samt herunder inddrage andre metoder der sikrer inklusion med fokus på tidlig indsats. Teamet skal løbende udvikle inklusionsarbejdet og i samarbejde med barnets primære voksne igangsætte og følge op på indsatsen. Inklusionsteamet planlægger Trivsels uger 4 gange årligt, hvor de planlagte aktiviteter skal sikre trivsel for den enkelte og fællesskabet på årgangen, pige- / drenge-grupper. På sigt ser vi Inklusionsteamet som et tværfagligt team i indskolingen. 6 LKT= Læring-Kontakt-Trivsel / AKT= Adfærd-Kontakt-Trivsel 16

17 11. Evaluering af Mål & Indholdsbeskrivelsen Evaluering af Mål & Indholdsbeskrivelsen for Skibbyssen SFO 2013 / Inklusion I 2012 har KL 7 og regeringen indgået aftale om, at der skal arbejdes med inklusion i folkeskolen, for at nedbringe antallet af segregerede børn. Skibbyssen SFO har oprettet et inklusionsteam, bl.a. bestående af en Inklusionsvejleder og en LKT/AKT 8 vejleder. Den faglige efteruddannelse af medarbejderne bringes ind i arbejdet, hvilket øger det faglige grundlag for og målretter inklusionsarbejdet. Det vil fremme fokus, indsatsen og resultaterne at lade et team med ekspertise i inklusion have ansvaret for det fremtidige arbejde. Teamets opgave er at udvikle arbejdet med LP, samt herunder inddrage andre metoder der sikrer inklusion med fokus på tidlig indsats. Teamet skal løbende udvikle inklusionsarbejdet og i samarbejde med barnets primære voksne igangsætte og følge op på indsatsen. På sigt ser vi Inklusionsteamet som et tværfagligt team i indskolingen. Oprettelsen af Inklusionsteamet har til fulde indfriet vores mål og forventninger. Der er arbejdet med indsatser for flere børn med positiv virkning for alle barn, børn, forældre og voksne. Det vil fortsat være en indsats og vores måde at arbejde på. Kommunikation, formidling og IT Vi vil fra SFO ens side fortsat arbejde med at tydeliggøre vores aktiviteter i dagligdagen både for børn og forældre. Vi forventer, at det vil øge forældretilfredsheden vedr. information fra SFO en i forældretilfredshedsundersøgelsen 2013 eller Samtidig arbejder vi med at beskrive vores aktiviteter, så forældrene kan få indblik i hvorfor aktiviteterne vælges, og hvad disse kan være med til at udvikle hos barnet. Oplysningerne skal være tilgængelige for forældrene på Intra og / eller Tabulex. For børnene skal det visualiseres på SFO en ved brug af forskellige metoder tilpasset børnenes alder og kompetencer. Vi har øget vores formidling og kommunikation både visuelt for børnene og via IT for forældrene. Der er opsat tavle lige ved Cafeen og styrmanden, hvor børn og forældre kan orientere sig om ugens aktiviteter, og hvem er hvor! Der skal fremadrettet bruges flere billeder på tavlen, så den bliver let at bruge og forstå for alle børn. Der er opslag på Tabulex og månedsbrev til forældrene vedr. kommende aktiviteter enten via Tabulex eller skole - intra. Udfordringen er stadig, at ikke alle forældre orienterer sig på de forskellige medier. Vi kan dog se en lille øgning af forældretilfredsheden på området. 7 KL: Kommunernes Landsforening. 8 LKT= Læring-Kontakt-Trivsel / AKT= Adfærd-Kontakt-Trivsel 17

18 Medie og IT for børnene. Vi vil undersøge og have fokus på, hvordan vi kan inddrage og bruge IT i SFO en som læringsmedie og aktivitet, for at tydeliggøre og bruge, de mange og alsidige muligheder mediet har. Vi har deltaget på kurser og udvekslet med andre SFO og har fået indblik og mere viden om området. Vi har også brugt IT i nogle af vores projekter og forløb. Men det kan vi sagtens have mere fokus på fremadrettet. Godkendt af personalet: Godkendt af SFO Rådet: Godkendt af SB:

19 Bilag 1 Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger I medfør af 40, stk. 4, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes: 1. Mål- og indholdsbeskrivelsen for en skolefritidsordning skal angive, hvilke klassetrin samt eventuelt tillige alderstrin for børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, skolefritidsordningen omfatter. 2. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan skolefritidsordningerne skal medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, jf. servicelovens 19, stk. 2. Stk. 2. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal inden for rammerne af folkeskolens formål angive mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Beskrivelsen skal endvidere angive den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, der foregår i skolefritidsordningen. Stk. 3. Det skal som minimum fremgå af mål- og indholdsbeskrivelsen, i hvilket omfang og i givet fald på hvilken måde skolefritidsordningen 1) tilbyder lektiestøtte, herunder i samspil i forhold til lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden, jf. folkeskolelovens 15, stk. 2, 2) gør en målrettet indsats i forhold til støtte eller udfordringer til børn med særlige behov, forudsætninger m.v. og 3) inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i samarbejde med idrætsforeninger eller lignende. Stk. 4. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal indeholde overvejelser om balancen mellem voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i skolefritidsordningen. Stk. 5. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan sammenhængen sikres ved overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning, herunder ved videregivelse af oplysninger om børnene. Beskrivelsen skal i de tilfælde, hvor børnene begynder i skolefritidsordningen på et tidligere tidspunkt end i forbindelse med skoleårets begyndelse i børnehaveklassen, angive, om og i givet fald på hvilken måde arbejdet med dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner videreføres indtil skoleårets start. Stk. 6. Hvis skolefritidsordningen omfatter børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, skal mål- og indholdsbeskrivelsen angive, på hvilken måde skolefritidsordningen varetager de yngre børns særlige behov og bidrager til en god start på skoleforløbet for disse børn. 3. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive tidspunktet for, hvornår beskrivelsen senest skal tages op til revision. 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 550 af 18. juni 2009 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger ophæves. Undervisningsministeriet, den 23. juni 2014 Christine Antorini / Ole Hvilsom Larsen 19

20 Bilag 2 Sammen er vi stærke Alle børn og unge har krav på tydelige og synlige voksne. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv, og det er forældrene, som har hovedansvaret for barnets opvækst. Barnets første vigtige møde med verden udenfor hjemmet foregår i dagplejen, daginstitutionen eller skolen, som derfor spiller en stor rolle i barnets udvikling og trivsel. For at give barnet det bedste udgangspunkt er det afgørende, at der er et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem forældre og medarbejdere omkring barnet. Samarbejdet skal bygge på dialog og inddragelse og skal altid være drevet af et fælles mål om at skabe de bedste rammer for barnets udvikling. Har et barn eller en ung i en periode brug for hjælp eller støtte, er det udover et godt forældresamarbejde også vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem de forskellige medarbejdere, der er omkring barnet. Børn og unge i trivsel Alle børn og unge skal trives. Børn og unges sundhed og trivsel er afgørende for deres mulighed for at lære og udvikle sig. Gode sundhedsvaner tidligt i livet bæres med ind i voksenlivet og skaber fundamentet for et godt liv. Derfor skal god og varieret kost i samspil med motion og bevægelse indgå som en naturlig del af hverdagen. Lige så vigtigt er det, at børn og unge får støtte til at opbygge og styrke deres selvværd, så de får følelsen af at hvile i sig selv og have værdi for andre. Et stærkt selvværd er grundlæggende forudsætninger for at kunne udtrykke sig personligt og løse konflikter. Er der tegn på, at et barn eller en ung ikke trives, er det vigtigt at medarbejderne reagerer straks og sørger for, at barnet eller den unge får støtte og hjælp til at komme i trivsel igen. Lyst til læring Alle børn og unge skal sikres kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle børn og unge skal være en del af udfordrende og varierede læringsmiljøer, hvor læring i fællesskabet er grundstenen for den enkeltes udvikling. Der skal være ambitiøse forventninger til alle børn og unge, så alle får mulighed for at udnytte sit potentiale. Læringsmiljøet skal målrettes og tilpasses, så det bidrager til en høj faglighed, og gør børnene og de unge i stand til at indgå i et omskifteligt og digitalt samfund. Når børn og unge bliver passende udfordret, får de succesoplevelser, og deres nysgerrighed og lyst til læring styrkes. På den måde opleves læring som noget værdifuldt, der skaber bedre trivsel både for den enkelte og for fællesskabet. Alle skal høre til Alle børn og unge skal se forskellighed som en styrke. At være en del af sociale fællesskaber er nødvendigt for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Udover de fællesskaber der skabes i institutioner og skoler, giver de frivillige foreninger og kulturelle institutioner mulighed for, at børn og unge kan engagere sig i andre typer af fællesskaber, hvor de kan udfolde særlige interesser og evner. Gennem leg og samvær får børn og unge mulighed for at afprøve holdninger, se og forstå andres behov, og lære hvordan man handler i forskellige situationer. I fællesskabet lærer børn og unge at finde balancen mellem at tilgodese egne og andres interesser. Alle børn og unge skal opleve sig som værdifulde for andre og se forskellighed som en styrke. 9 9 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik

21 Bilag Forældresamtaler Formålet med forældresamtalerne er, at inddrage forældrene i arbejdet med deres barns trivsel og udvikling. Målet er også at skabe et forpligtende samarbejde mellem forældrene og pædagogerne i SFO. HVORDAN OG I HVILKET OMFANG KAN VI GØRE DET En gang årligt tilbydes der en SFO/skole-hjem samtale. Denne samtale er pædagoger og lærere fælles om. Samtalerne holdes i løbet af året på alle årgange. Inden samtalerne gennemgår pædagoger og lærere de børn, de skal have samtale med. Formålet er, at både pædagoger, lærere og forældre sammen får et indtryk af det enkelte barns trivsel og udvikling, og i fællesskab kan sætte ind, hvor det er nødvendigt. Dialog og samarbejde i hverdagen. Der skal være en god kontakt med forældrene. Forældre opfordres til at kontakte SFO personalet, hvis der er noget, der ikke fungerer. 5.2 SFO Rådet I SFO en er der oprettet et SFO Råd. Beslutningskompetencen i forhold til SFO ligger hos skolebestyrelsen. Formålet med SFO Rådet er, at det kan inspirere og komme med udtalelser til skolebestyrelsen specifikt vedr. SFO en. SFO Rådet er et dialogforum for forældre og personalet i SFO en. 5.3 Forældremøder og arrangementer Formålet med forældremøder og større arrangementer er, at hele forældrekredsen mødes. Dette medvirker til at fremme og styrke gode relationer ml. børn, forældre og personale. SFO personalet deltager i et forældremøde årligt på årgangen i indskolingen. 5.4 Forældremøder og arrangementer vi afholder Informationsmøde for nye forældre inden starten 1.maj. Sommerfest for førskolebørn og deres forældre / søskende. Afslutning på vores årlige kulturprojekt. Arrangementer i forbindelse med danske traditioner. Eks. Julehygge, fastelavn. 5.5 Dialogmøder Formålet med dialogmøder er en fælles afdækning af en problemstilling omkring et barn, rådgivning til forældre, samt en afklaring af det videre forløb. I dialogmøderne deltager typisk forældrene, pædagog/lærer, skolepsykolog eller anden fag person fra PPR. Uanset hvilke forløb, arbejdet gennemløber, vægter vi familiens inddragelse omkring løsning af problemet. 21

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Mål & Indholdsbeskrivelse 2018 / 2021 Fjordlandsskolens Skolefritidsordning. Frederikssund kommune.

Mål & Indholdsbeskrivelse 2018 / 2021 Fjordlandsskolens Skolefritidsordning. Frederikssund kommune. Mål & Indholdsbeskrivelse 2018 / 2021 Fjordlandsskolens Skolefritidsordning. Frederikssund kommune. 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Frederikssund Kommunes Vision... 4 2.1 Overordnede formål

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler.

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Med indførelsen af folkeskolereformen og de politiske beslutninger i Halsnæs Kommune sker der forandringer i det tidligere SFO (0-3 klasse)

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2015 for. SFO Fristedet. Bildsøvej 80 4200 Slagelse. SFO Kommunemestre i bordtennis for hold.

Mål- og indholdsbeskrivelse 2015 for. SFO Fristedet. Bildsøvej 80 4200 Slagelse. SFO Kommunemestre i bordtennis for hold. Mål- og indholdsbeskrivelse 2015 for SFO Fristedet Bildsøvej 80 4200 Slagelse. SFO Kommunemestre i bordtennis for hold. Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Den 27. januar 2010

Notat. Århus Kommune. Den 27. januar 2010 Notat Emne Til Kopi til Bilag 1. Udkast til Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune Nils Petersen, Ole Kiil Jacobsen, Charlotte Groftved Ole Ibsen og Simon Calmar Andersen Den 27.

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for. SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for. SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Forord Landets kommuner er forpligtet til ifølge folkeskolelovens 40 stk. 4 at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO

SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Frederiks Skole s SFO Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0. til og 3. klasse Antal børn i SFO en: SFO ens normering: Temaer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag og Horsens Kommunes børnepolitik - Sammenhængende børnepolitik

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser.

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Fjordskolen 7. marts 2011. Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Dannelunde Skole, Gloslunde Gade 7, 4983 Dannemare. Tlf. nr. 54 94 42 85. SFO Midgården, Velovænget 4 4900 Nakskov.

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen SFO Myretuen SFK Den Gule Drage Toftevangskolen 2011-12 Indholdsfortegnelse Indledning. side 3 Sammenhæng i børnenes opvækst og skoleforløb side 3

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Børn, Unge og Læring - december 2018 Indhold Indledning 3 Formål 3 Struktur og rammer for SFO og SFO-klub 3 SFO og SFO-klub og Børne-

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Børn med særlige behov i SFO Globen.

Børn med særlige behov i SFO Globen. Børn med særlige behov i SFO Globen. Vores definition på børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt ekstra ressourcer, således

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Pædagogiske vision. Vi ønsker at udfordre børnene. Vi vil stimulere og støtte børnenes læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12 Side 1 af 12 VELKOMMEN TIL SKOVVANGSKOLENS SFO Skovvangskolens SFO (skole-fritids-ordning) er rammen om børnenes fritidsliv på Skovvangskolen. Børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv efter skoletid,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling:

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling: Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Trivsel er en forudsætning for udvikling. At børn oplever overskuelighed, tryghed og frihed til selv at vælge. At kunne indgå i sociale

Læs mere

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1 Indledning I Halsnæs er SFO og SFO-klub en fuldt integreret del af folkeskolen. Det betyder i det daglige arbejde, at lærere og det pædagogiske personale ud fra hver deres faglige baggrund har et fælles

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse danner grundlag for SFO-indsatsen i Vejle

Læs mere

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding.

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. Helhed i Barnets hverdag et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. 2012/2013 Bakkeskolen Kære medarbejdere! Kolding d. 13/8-12 Seestvej 6-8, Seest 6000 Kolding Telefon 79 79 79 50 E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Inklusion... side 06 Trivsel og tryghed...

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Sådan arbejder vi med læring i dagtilbud og skoler. Helt i mål. Prioriteringer i perioden feb. 2013 feb. 2017

Sådan arbejder vi med læring i dagtilbud og skoler. Helt i mål. Prioriteringer i perioden feb. 2013 feb. 2017 Sådan arbejder vi med læring i dagtilbud og skoler Helt i mål Prioriteringer i perioden feb. 2013 feb. 2017 Prioriteringer i perioden 2013-2017 1 2 Indholdsfortegnelse Forord...5 Indledning...6 Fredensborg

Læs mere

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Esbjerg Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Oasen. Indhold: Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Det pædagogiske indhold s.4 Barnets personlighedsudvikling

Læs mere

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov.

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Vores definition af børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen

Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen 06-05-2013 Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen Forord Vi vil i denne indholdsbeskrivelse benytte Den Logiske Model som metode

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde.

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde. Læreplan Solsikken Solsikken er Langeland Kommunes specialtilbud til børn i børnehavealderen og deres forældre. Solsikken er normeret til 10 børn, og der er ansat 5 voksne. Hvert barn er tilknyttet en

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Trongårdsskolens SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse for Trongårdsskolens SFO Mål- og indholdsbeskrivelse for Trongårdsskolens SFO Forord På baggrund af lovgivningen fra undervisningsministeriet, skal alle skoler udarbejde mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger.

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere