i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ekspedition: Vestre Boule -ard 2A, Kjøbenhavn V. Nr. 1. i Professor ved den polylekniske Læreanstalt A. R. Christensen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i)ansk VEJTIDSSKRIFT 1933. Ekspedition: Vestre Boule -ard 2A, Kjøbenhavn V. Nr. 1. i Professor ved den polylekniske Læreanstalt A. R. Christensen."

Transkript

1 1933. Ekspedition: Vestre Boule -ard 2A, Kjøbenhavn V. Nr. 1. FORMAND FOR AMTSRAADSFORENINGEN I DANMARK i)ansk VEJTIDSSKRIFT AMTSBAADSMEDLEM, GAARDEIER Redaktion: Frederiksholms Kanal 18, Kjøbenhavn K. REDAKTION: i Kontorchef i Socialministeriet P. Chr. v. Stemann. Ekspeditionssekretær i Ministeriet for offentlige Arbejder H. Wahl. i Professor ved den polylekniske Læreanstalt A. R. Christensen. A. C. ANDERSEN

2 Formand for Amtsraadsforeningen i Danmark. Af Amtsraadsmedlern A. C. A ildefsen, BrØndbyvester, Glostrup, AMTSVEJ ENES VEDLIGEHOLDELSE været dette, at de, der har benyttet Vejene, ogsaa har haft Pligt nem Tiderne maa det straks pointeres, at Princippet stadig har til at istandsætte disse. For Aar siden var Bekostnin gerne hertil ikke saa store, men Fordringerne til, hvad man for byggede Veje i Nutidens Forstand kendtes ikke. Vejene vedligeholdtes pan den Maade, at BØnderne, naar det blev for galt, be nem Tiderne blev udbedrede, er Vedligeholdelsespligten gaaet over stod ved en Vej, stod i samme Forhold. Hvor nu de brede Lande Udgifterne til Landevej enes Vedligeholdelse (gennem Amtsstue veje gaar, var Vejen paa den Tid saaledes, at det skulde være synligt, hvor Vejen gik; den skulde være bred nok til een Vogn; mødtes 2, maatte den_ ene køre»af Vejenr ud i Marken, faledes til at gøre Vejen farbar. Efterhaunden som Vejene gen ejere, der havde Hestekøretøjerne, der sled Vejene. Den rivende Udvikling af Automobilismen særlig i Tiden fra Slutningen af Ver clenskrigen har efterhaanden gennemtvunget en tilsvarende Vækst lag vedrørende Pligten til Vejenes Vedligeholdelse og Orndannelse Uden at komme stærkt ind paa Landevej enes Udvikling gen jeg i det følgende kort fremsætte nogle Udtalelser om Landevejenes Vedligeholdelse. sten- diggj orte Vej forbedringer af forskel lig Art. i Fordringerne til Vejenes Evne til at kunne taale og give Plads skatterne) formentlig ud fra det Synspunkt, at det var de Grund til Ydelse af en bestemt Afgift, et fastsat l3eløb, for Benyttelsen Efter Opfordring af Redaktionen af»dansk Vejtidsskriftr skal udsætninger for Vedligeholdelse ganske er bristet, saavel hvad an af Landevejen, og denne Udgift opkrævedes ved Bomhusene. Da denne Afgift uphævedes, paalagdes tiet Hartkornsejerne at udrede for den forøgede Færdsel, og det i den Grad at de tidligere For fremkommelige og retfærdige Løsning maatte være den, at det rede i Vedtagelsen af forskellige Beskatningslove for Motorvogne hovedsagelig blev Færdslen, som mantte afholde Udgifterne til Vejenes Vedligeholdelse og Omdannelse efter de Fordringer, som med det Formaal, at Skatten udelukkende burde tjene til Dækning gaar den tekniske som den økonomiske Side af Sagen. Man blev derfor ogsan snart fra alle Sider klar over, at det hidtidige Grund efter Færdslens Behov ikke lod sig opretholde, og at den eneste maatte blive stillet fra trafikal Side. Denne Erkendelse resulte af Udgifterne til Vejslid og de ved den stigende Færdsel nødven 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1933

3 Veje var en Betingelse, uden hvilken Autornobilismen langt fra kun den ellers maatte kunne byde l)aa. Det er ogsaa (lette Princip, vilde kunne trives og udfolde sig til at udnytte de Fordele, som der heller næppe fra nogen ansvarlig Side rejst Tvivl om, da det At denne Fremgangsmaade har haft sin fulde Berettigelse, er selv for den mest umiddelbare Betragtning let erkendes, at gode 1933 DANSK VEJTIDSSKB1FT 3 for rimeligt, at (Ic soqnekommuna?e Veje, der har en stærk gen nem gaacnde Trafik, blev optaget som Landeveje. Jer ser ikke ret skulde hvile i sig selv. Der har i den senere Tid været SpØrgs Princippet om, at de, der slider Vejene, maa betale Istandsættel niaal fremme om, at Administrationen af Landevejene skulde over sen, der har været grundlæggende for Jernbanetrafikken: at de Begrundelse, at hindre Randbebvggelse, for derved bedre at faa gaa til Staten, i hvert Tilfælde Hovedvejene, vel særlig med den marks Størrelse ikke megen Brug for; derimod vil jeg anse det hurtigere KØrsel paa Landevej ene; men dette har et Land af Dan tere end, at Amtsraadene har administreret Landevej enes Ved ligeholdelse og Udvidelse paa en ansvausfuld Maade, at det staar i Forhold til de Midler, det er forsvarligt at anvende dertil, og det vil de sikkert vedblive med, saafremt der stilles de fornødne Midler til Raadighed. Motto: De, der slider Landevejene, maa betale Omkostningerne ved Vandet, har der trafikrnæssigt set ikke været nogen Grund til Areal paa Ca km2 og er snaledes mere end 40 Gange være rigelig Anledning til et Vejnet af mægtige Dimensioner. Af mange Grunde er der imidlertid praktisk talt slet intet. tige Kyststrækning. Produktionen maa saaledes efter europæisk saaledes helt ubeboelig. Hvad StØrrelsen angaar, skulde der altsaa større end Danmark. Heraf er /_ Maalestok være meget ringe, og da tilmed alle Bopladser ligger 16,000 Indbyggere, der for at leve er spredt ud over hele den mæg Af Ingeniør, cand. polyt. Julius Galster, teknisk Konsulent Brøndbyvester, 31. December GrØnland er som bekendt Jordens største Ø; den dækker et Først og fremmest er Befolkningen jo meget lille LIDT OM VEJANLÆG, TRANSPORT OG SAMFÆRDSEL PAA GRØNLAND for GrØnlands Styrelse. dog dækket af Indlandsisen, og A. C. Andersen. en.

4 almindelig Bondegaard herhjemme. pan GrØnland, og af Heste er der næppe saa mange som pan en lige i Nærheden af Kolonipladserne. Biler findes da heller ikke at bygge andre Veje end de Gangstier og Smaaveje, som findes kun findes HestekøretØjer ved Kolonien Julianehaab samt ved Nogen større Gene forekommer der dog ikke herved, idet der deres Huse og drog pan lange Fangstrejser i Kajak eller Koneband. FØrst lidt efter lidt samledes man delvis ved større Kolo fik, saaledes som vi ser den herhjemme. vis jævne, men naturligvis aldeles ijskikkede til at bære en Tra steder findes der saadanne Smaaveje, 1,5 2,5 m brede, forholds Ved alle Kolonierne og praktisk talt ogsaa ved de større Ud stier og ved Pakhusene, saalecles at Trantørider og Proviantkasser kunde behandles uden alt for stort Besvær. holdsvis snart med i Nabolaget at Ina ryddet lidt op til Gang nier og byggede sig faste Huse. Naturligvis ordnede man sig for ede GrØnlænderne meget spredt. Hver Sommer brød de Taget af Kul on len IIolstezç b olg. Tern beton b z qqje under Opføicl e i 92 Du Hans Egede for godt 200 Aar siden kom til GrØnland, bo Besøg i Nabokolonien. for GrØnlændernes Slæderej ser, enten disse nu gælder Jagt eller pan naturlig Maade dannes de Transportveje, som er nødvendige Maaneder i Nord er Landet dækket med Sne, saaledes at der stor Del af Aaret varierende fra 5 6 Maarieder i Syd til 9 Endnu en Grund til, at Veje er overflødige, er den, at en meget 4 DANSK VEJTIDSSKBIFT 1933

5 Fjeldet Vej ene. være bejde, idet det i 1930 under Statsminister Staunings Rejse i Grøn en i 5 m Bredde selve Kolonien, skulde forbindes med denne ved en Vej. Det føl af For Øjeblikket er der dog et noget større Vejanlæg under Ar land blev bestemt, at Godthaab Skibshavn, der ligger 2 3 km fra 1933 DANSK VEJTIDSSKRIFT 0 MinØrer, som beskæftiger fra 3 20 Grønlændere, eftersom Vejrliget og Tilgangen af Arbejdskraft nu kan være. gende Aar blev Arbejdet paahegyndt. Der arbejder 2 3 danske Kolonien Godthaab, og begge Steder drejer det sig kun om et Par Spand, der selvfølgelig ikke kan give noget væsentligt Slid pan De første 300 m gaar jævnt stigende pan fast Grund, derefter Bredden reduceres til 3 m. Terrainet er ikke særlig vanskeligt. kommer Ca m, der gaar over Sump og Mose, men med og mange GrØnlændere har efterhaanden erhvervet sig en ikke Fjeldet stikkende frem pan mange Steder. Denne Mose lod sig kan udføre det dertil nødvendige Smedearhejde med Hærdningen ned paa fast Grund. De sidste Ca. 300 m gaar langs selve Fjor ringe Dygtighed i at bore i Fjeldet, ligesom de ogsaa ofte selv afvande uden større Vanskelighed, saaledes at man er kommet den, og her vil et stort Sprængningsarbejde Vejen bliver en. 2,6 km lang. De første Ca m bygges den Tidligere har man deroppe boret i Fjeldet med Haandkraft, nødvendigt. Fra Biiqijcn i Koloi ien Ja ko bsli a an i D3Ü. Hensyn til fremtidig Bvudvidelse, hvorefter Hylde ind i

6 6 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1933 af Borene. Ved det paagældende Vejanlæg vilde Borearhejderne ved Haandkraft imidlertid lægge Beslag pan alt for megen Tid, og der er derfor sendt pneumatisk Maskineri p til Anlæget. I det Aarstid, dette har været i Gang deroppe, har det arbejdet upaaklageligt, og Grønlænderne er unægtelig synligt imponerede, naar de ser et saadant Bor rutsehe ned i Fjeldet med en Hastig hed, som er det dobbelte af, hvad de selv formaar med Haandb or. Som Følge af, at Folkene ikke er konstant i Gang med Vej arbejdet. men ofte beskæftiges med Planeringsarbejcle p andre flest iireibol ig i Kolonien Juliunelzuub, by!l!jei 181)3. Pladser, kan den her omtalte Vej ikke forventes at være færdig fr i 1934 eller Samtidig er (ler blevet sprængt ud i Skibshavnen for et efter grønlandske Forhold stort Pakhiis, og det er saa Meningen til sin Tid at have en eller to Lastbiler placeret ved Kolonien. For 8 9 Aar siden paabegyndtes Bygningen af Julianehaab Radio; denne skulde opføres paa et Fjeld Ca. 70 m over Havets Overflade, og da det var forholdsvis store Materialemængder, der skulde bringes frem, og enkelte af Genstandene ogsaa var ret tunge, var Transportspørgsinaalet for denne Station slet ikke no get lille SpØrgsmaal. Det viste sig imidlertid, at Fjeldet paa en ganske smal Strækning var forholdsvis jævnt, saaledes at man uden større Bekostiing kunde lægge en lille Skinnevej; denne blev 400 m lang. Ved Hjælp af et Spil og et Blok-Arrangement i i

7 Paa 01) godt 2 ts, idet det heldigvis viste sig, at der pan Pladsen henlaa en Del Knækkene gik det forholdsvis nemt med at faa Tingene frem, 1933 DANSK\TEJTIDSSKRIFT vendigt pan sine Steder at anlægge smaa Gangbroer af Træ, gamie pan begge Sider af et saadant. Det har derfor ogsaa været nød,jernbaneskinner eller lign. Skjul pan, at det var en stor Dag, da vi i LØbet af 2 Timer halede Jeg havde selv med dette Anlæg at gøre, og jeg skal ikke lægge Anlægets tungeste Kollo et af Motorens Svinghjul, der vejede gamle Tipvognsskinner. Stigningen var pan sine Steder i : 3. pan den ene Side til Fjeldet pan den anden Side og herpaa lagt hygget saaledes, at man har spændt et Par Wirer ud fra Fjeldet selve Brodækket. En saadan Bro har der været ved Kolonien Hol med en mere solid. stensborg. Den var godt 50 m lang, men er nu blevet erstattet Røde Elv. været opretholdt ved Den kgl. grønlandske Handel. En Flaade af i Betragtning er der sejlet med forbavsende faa Uheld og Forlis. stormende Kap Farvel og ind i det isfyldte Davisstræde. Alt taget Sejlskibe fra ts har sejlet den farefulde Vej, rundt det Kolonierne ligger meget ofte ved smaa VandlØb og tilmed ofte Ved Godhavn findes der en lille Jernbro, 16 m lang, over Forbindelsen med Danmark har jo igennem mere end 150 Aar I 1905 byggede Handelen sit første Jernskib, Damperen»Hans Fra Joi oa i en lii! jjinehaalj. De fsi(llldske Iles i e l,a,ei Sl Øi)Clli (II eriaicr tit Fuarea visst (i i wnen. til Stationsbygningen. sine Steder er de ogsaa blevet

8 Egede<, og i de senere Aar er Dampskibsflaaden blevet forøget»disko<. med S/S»Gertrud Rask< og»gustav Holm< samt Motorskibet smaa Kajmure, hvis Fod praktisk talt ligger tørre ved Ebbe, og husene. Flere Steder, som f. Eks. ved Kulbruddet i Kutdligssat, hvor alderfoiks tekniske Snille, foregik Samfærdselen i gamle Dage og- sjældent hænder det, at Skibene da maa afbryde Lastningen og Foruden den grønlandske Kajak, der er et Vidunder af et Sten ved Hjælp af sman Motorspil tages Lasten sna herfra ind i Pak gaa tilsøs laa Grund af optrækkende Storm. og Skibene maa her ligge paa Svaj med bakkede Fr. Ikke helt der er en Udskibning af tons aarlig, er der ingen Havn, 11e.s!ql ell)oliq i Io1ûii i eii CIHSl (IIZXII(UIb, OJ)[)II i ;:i. lægge til, findes ikke. Lasten lægges i Pramme, der gaar ind tit naturlig Havn ved Kolonien, men Kajanlæg, hvor Skibene kan Havneforholdene er meget primitive. Som Regel findes der en Foruden af disse Skibe besejles GrØnland af nogle Skibe frag tet af Grønlands Styrelse samt af Kryolithbruddets Skibe. 8 DANSI VEJTIDSSKRIFT 19:33

9 der med Spanter hugget ud af Flydetømmer og overtrukket med er Ca. 10 m lang og paa Midten Skind. En saadan Konebaad roedes af 4 8 Roersker, medens san i de saakaldte Konebande, d. v. s. store, fladbundede Bande 1933 DANSK VEJTIDSSKRIFT 9 Og spændende var det at sidde i Banden og gennem dens Skindbeklædning følge Vandets Bevægelse langs Baadsiden. Nutildags Udskibning af Kul fra Kulbr,zdet ved Kizldliqssal foreqnar fra en Otleriniist!sk Bio, der op8irttes livret Foraar er disse Baade som oftest erstattet med tilsvarende Bande, byg hørende Staten samt et mindre Antal tilhørende GrØnlændere pri get af Træ. hele Husets Habengut, Hunde, Kogekedler, Proviant, Telte etc. etc. har en Bredde af 1,4 kan rumme; men den medførte jo ogsaa se, hvad en saadan Band Husfaderen sad i Bagstavnen og styrede. Det er forbløffende at Motorskonnerter lastende fra 40 til 150 Tons. At Sejladsen mel for Øjeblikket findes der deroppe op imod 125 Motorbuade til vat eller som grønlandske Andeisforetagender, og yderligere skiftet begyndte Motorbaadene ogsaa at vise sig i GrØnland, og lem de forskellige Pladser gaar adskilligt hurtigere, siger sig selv, men endnu findes der enkelte, som stadig foretrækker de gamle længere Tid. Befordringsmidler med deres Ro og Fred, uanset at de tager Efter Forbedringen af Forbrændingsmotoren ved Aarhundred I NordgrØnland er Vintertiden den bedste Rejsetid. Man rej

10 er mange af de store Ekspeditioner foretaget, og under gunstige været med til dette, finder, at en saadan Slæderejse er den eneste sande Sport her i Verden. Med saadanne Slæder og Hundespand ser da med Slæder forspændt med 8 lo Hunde, og de, der har ikke saa effektive som de senere anvendte. Lauge Koch har paa sin Jubilænms-Ekspedition i an Ingen ved, hvad Fremtiden bringer. Ogsaa GrØnland er væsenet var dengang endnu ikke traadt i Virksomhed deroppe, Flyvning rundt omkring Jorden med GrØnland som sidste Etape. stationerede, amerikanske Krigsskibe ned ved Kolonien. Radio GrØnland. Det var 2 amerikanske Aeroplaner, som fuldførte deres det muligt, at Ruteflvvningen vil vinde Indpas, selv om Forhol dene er vanskelige. Allerede i 1924 var de første Flyvere paa rendt Motorslæder, der dog var forsynede med Larvebaand, og faa Timer kørte den ca. 500 km lange Strækning fra Vestkyststationen til Stationen paa Midten af Indlandsisen. Ogsaa Dr. tog sin store Indlandsis-Ekspedition i , havde da ogsaa senere Aar er man til dette Brug da ogsaa kommet ind paa at bruge propeldrevne Motorslæder, og Professor \Vegener, som fore Forhold kan 75 bo km tilbagelægges paa en Dagsrejse. I de stor Succes med disse Slæder, idet man med heldigt Vejr paa 10 D A N S k V E I T I D S S i( ii 1 F T 193:1 ni onieji ( u(j(j,(j(f Os en es(e Span ti heste kpiei Kit I jul til Foibiti qesn e (1930)..Jeg opholdt mig ved Julianehaab paa daværende Tidspunkt, og en skønne Dag dalede der pludselig en Flyver fra et af de ud og Flyverne kom derfor ganske uventet. Stor var GrØnlændernes

11 Resultater bel, da den store Fug< nogle Timer senere løftede sig op af i rent og 1928, og den svenske Kaptajn Ahrenberg fløj til GrØnland i 1929 Flyverne Cramer og Hassel nødlandede pan Indlanclsisen i Forbavselse, cia Flyveren landede, men Begejstringen steg til Ju Vandet og forsvandt over de høje Fjelde. har baade Dr. Lauge Koch og Dr. Knud Rasmussen pan deres 19i3 D.\NSK VEJTIDSSKIIIFT 11 Ekspeditionsrej ser til ØstgrØnland medført Flyvemaskiner, som blot, pan faa Minutter kan Svaret til Tider være tilbage. Men pan en san lang og farefuld Kyst er det ogsaa nødvendigt at have har overfløjet store Strækninger af Østkysten og fra Luften kort Ilerrnelikfuhriken i Ilolslensborq, bzjqqct Iler heizkoqes adskillige Tusind Duaser disse paabegyndte FlyveforsØg resultere i, at Flyvemaskinen ogsaa imidlertid blevet oprettet en Række Radiostationer rundt langs lagt Landet. Europa til Amerika via GrØnland og i indeværende Aar (1932) og Tyskeren von Gronnu har 3 Gange fuldført Flyvning fra 2 Aar, inden man fik Svar pan sine Breve. Siden 1924 er der deroppe til sin Tid gaar ind i det daglige Liv. hele Kysten og med disse er den langsommelige Venten en Saga følge Skibenes og Motorbaadenes Sejlads, sit Efterretningsvæsen i god Stand, saaledes at man nøje kan Det har ved disse Flyvninger vist sig muligt at opnaa gode I gamle l)age kunde der gna I Aar, ja hvis man var uheldig, hvert Fald i Sommertiden Ilelleflijieder h per! Apr. bortset fra, at uden r1vivl vil

12 12 DANSK VEJTIDSSKIIIFT 1933 en moderne Administration af en fjerntliggende Koloni nutildags ikke kan finde Sted uden ved Radioens Hjælp. Ved de forskellige Ting, som er anført her, er ikke medtaget J(ryolithbruddet ved Ivigtut, idet dette er som en dansk Enklave i GrØnland med udelukkende danske Arbejdere og Funktionærer. Ved denne Plads foregaar Livet som i en moderne Mineby, og Tekniken staar der fuldt paa Højde med andre Steder i Verden. Vor store, nordlige Koloni er imidlertid i StØbeskeen. Nye Er hverv kommer frem, gamle gaar under; der er Udvikling og For andring paa mange Felter. Det er derfor kun at vente, at de kom mende Aar vil føre store Forandringer med sig paa alle de Felter, som staar Tekniken nær. ITALIENS VEJVÆSEN Af Ingeniør I. Vano one. Italien har i Oktober 1932 fejret Tiaarsdagen for den Revolu tion, der bragte Fascismen til Magten. I Løbet af disse ti Aar har det fascistiske Styre nyskabt ikke alene de politiske Institutioner, men ogsaa hele Landets tekniske og forvaltningsmæssige Ledelse og Virksomhed, og det maa siges at de opuaaede Resultater i Be tragtning af den korte Tid og de beskedne Midler, der har staaet til Raadighed, er fremragende. Som et Led i denne Nyskabelse indgik naturligvis Reguleringen og Udbygningen af det bestaaende Vejnet. Det var dog nødvendigt, før man skred til Udførelse af den praktiske Side af dette Arbejde, at foretage en gennemgribende Revision af de bestaaende, forældede Lovbestemmelser om Vejvæ senet, der ikke egnede sig til den Indgriben fra Statens Side, der var en Forudsætning for at gennemføre en rask og grundig For bedring af de beklagelige Tilstande, som hele Italiens Vejnet med enkelte Undtagelser befandt sig i efter Verdenskrigens Afslutning. Efter den gamle Lovgivning for offentlige Arbejder fra 1865 var de italienske Veje delt i tre Grupper: Rigsveje, Landeveje og Sogneveje, der sorterede under henholdsvis Staten, Amterne og Sognekommunerne. Til Rigsvejene hørte alle Landets Hovedveje, dog saaledes at Vedligeholdelsen af en Rigsvej overgik til Amts forvaltningerne, saafremt der byggedes en Jernbane parallelt med den. Efterhaanden som Jernbanenettet udvidedes, medførte denne Regel, at de fleste Hovedveje pan denne Maade overgik til Am terne, san Staten kun bibeholdt Bjergvejene og nogle enhelte Veje i Syditalien og pan de italienske Øer, hvor Udbygningen af Jern banenettet foregik i et langsommere Tempo.

13 bygning, og udrettede, naar de disponerede over de nødvendige pan Grund af Pengemangel. lede, enten paa Grund af manglende Organisation eller som pftest Pengemidler, et godt Arbejde paa dette Omraade. Men de fleste Enkelte Amter fulgte med Fremskridtene i den moderne Vej- kunde ikke efterkomme de Krav, som den tiltagende Trafik stil at gennemføre ensartede Forholdsregler DANSK VEJTIDSSKRIFT 13 nemgribende Reform pan \Tejlogivningsomraadet, gaaende i den Retning, at Vej enes Vedligeholdelse atter overgik til Staten, som alene var i Stand til at foretage en gennemgribende Regulering af de vigtigste Veje, pan hvilke Trafikken stadigt voksede, idet kun den havde Raadighed over de nødvendige Midler og var i Stand til Det blev derfor mere og mere klart, at der trængtes til en gen Foiii e(jell ViJ Vej lanqs les Isiden n[ Gu da Sciezi 1 no ven l oiiule Vejen.

14 paalagt uoverkommelige Udgifter. paa Grund af finansielle Vanskeligheder og dels grundet paa Op position fra Amtsforvaltningerne, der mente, at de herved fik 1923, lige efter Fascismens Overtagelse af Magten, strandede, dels Det første Forsøg paa en Reform, som blev forelagt i Marts Præsident for A. A. S. S. er Ministeren for offentlige Arbej For at denne nydannede Forvaltning kunde opnaa en sikker et af Statsbalancen uafhængigt l3udget, hvis aktive Side sammensattes af følgende Poster: fra de interesserede Ministerier samt enkelte Repræsentanter for der og Forvaltningsraadet er sammensat af højere Embedsmænd med Forbedringen af Vejnettet forbundne Udgifter, Statsvejene, Bøder for Overtrædelse af Færdselsloven o % som et særligt Bidrag fra Automobilisternes Side til de c) forskellige mindre Indtægtskilder, som Reklameskilte langs b) hele Incltægten af Autornobilbeskatningen, der forhøjedes med a) et fast Bidrag fra Staten uaa 180 Mill. Lire, og varende Udøvelse af sine Funktioner, garanterede Loven den delle Strade«(A. A. S. S.). stændig Forvaltning, der fik Navnet»Azienda Autonoma Statale laa ca. 20,000 km, hvis Vedligeholdelse blev overdraget til en selv 1928, i Følge hvilken der blev dannet et Statsvejnet med en Længde Den endelige Løsning fandt Spørgsmaalet i Loven af 17. Maj St» Is i ej Vi. 5. fleio!l i ej. DANSK\TEJTIDSSKRIFT

15 Beton Ved Grundlæggelsen fandt A. A. S. S. samtlige Italiens Veje ud over den Tid Reguleringsarbej det varer. lienske Byer. Det ledende Personale bestaar af Embedsmænd fra Generaldirektoratet i Rom og 15 Underafdelinger i de vigtigste ita»rrotlring Club Italiano<. De udøvende Myndigheder i A. A. S. S. er private Foretagender, saasom»r. Automohile Club d Italia< og sona 1e er midlertidigt ansat, for ikke at panlægge Staten Udgifter»R. Corpo del Genio Civile, og den største 1)el af det tekniske Per 1933 DANSK VEJTIDSSJiRIFT 15 rede havde bragt i Orden) i en Tilstand, der absolut ikke s; arede (med Undtagelse af nogle Hundrede km, som enkelte Amter alle cadam, der paa Grund af manglende Vedligehold var stærkt af slidt. En almindelig, organiseret Reform var bydende nødvendig, til Nutidens Krav. Belægningen var almindelig ikke tromlet Ma af Den første Opgave bestod i en fuldstændig Ombygning af Belægningerne, idet det gamle afslidte Macadamdække skulde først og fremmest for de for Trafikken vigtigste Veje. Benito Behov, i de første fire Aar skulde regulere 6000 km. Opgaven blev Mussolino bestemte derfor, at man, for at dække det stærkeste af de nævnte fire Aar, var blevet sat i Stand, ialt 7693 km. For taget op og rigeligt gennemført. Tiden fortsættes Arbejdet iaa mange andre Veje, og man imødeser, at ikke mindre end 9000 km vil være i Orden ved Udgangen med Markering af de Veje, der i Juni 1932, d. v. s. ved Udgangen.111 lomo 1)11 vej Ililuno To,ino. Nedenstaaende Kort viser Statsvej nettet i hele sin Udstrækning vej med Overllzz de b eliundi Fn q ni ed Bit 0mev

16 benyttet samtlige moderne Belægningsformer. saavel Brolægning turligvis klart, at Anvendelsen af disse kostbare Belægninger ikke kunde gennemføres over flere tusinde Kilometer, og de blev der og Cementbeton som Stampeasfalt, Bitulite og Topeka; det er na erstattes med et nyt, der bedre tilfredsstillede Kravene. Der blev (i m til ,000 Lire pr. km. siden endnu to Gange med Emulsion, saa det samlede Forbrug mer i Mindretal. Omkostningerne beløber sig for en Bredde af et nyt Macadamlag af fortræffeligt Materiale i en Tykkelse af cm. Macadamen blev derefter tromlet med svære Trom er, forudsat at den udføres omhyggeligt og der anvendes de bed Dag, dersom hestetrukne Vogne med Jernbpndager kun forekom ste Materialer, i Stand til at taale en Færdsel paa t pr. tes derpaa med en bituminøs Emulsion. Overfladen behandledes blev 3 4 Liter 50 % ler under Tilsætning af et Minimum af Fyldstof, saaledes at Vejoverfladen fremviste saa rene Fuger som muligt, og det overhæld Bitumenemulsion m2. Denne Belægning Stals vej Ni. 35. Vejiziazi i/su vs. metode, idet man borttog det gamle Dække og erstattede det med for ogsaa kun brugt iaa de \Tejafsnit, der opviste den største Tra fik. F or det meste blev benyttet en relativ billigere Forbedrings 16 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1933

17 Vej la,züs Vestsiden af Garda Søen. 50 m. Veje med mere permanente Belægninger: BituminØse eller llgnende 264,718 km Bitumenbehandlede Veje 7,143,592 km Juni 1932 saaledes: De forskellige Belægningsarter fordelte sig i Slutningen af 1933 DANSK VEJTIDSSKRIFT 17 Lire, eksklusive Renter. Foruden denne ekstraordinære Udgift, anvender A. A. S. 5. aarlig 200 Mill. Lire til den normale Vediige holdelse. Teji.egIi1eringerne indskrærikede sig dog ikke alene til Belæg ningerne, men omfattede ogsaa Kurveudretning, Ombygning af Broer med en for ringe Kapacitet, Forbedring af mangelfuld Li nieføring, Fremskaffelse af fri Oversigt saint, hvor det var mii byggedes 596 Broer, af hvilke 30 havde en Spændvidde iaa over ligt, Ophævelse af Niveauskæringer mellem Vej og Jernbane. Ialt foretoges Forbedringer af Linieføringen paa 330 km, og der om Brolægning 150,297» Cementbeton 62,983 > Stampeasfall 71,968» Omkostningerne ved denne Regulering beløb sig til 1,376,809,046 7,693,558 km 549,966»

18 18 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1933 Endnu maa nævnes Plantningen af 400,000 Træer langs Vejene og Anbringelse af internationale, om Natten belyste Advarsels skilte ved Niveauskæringer med Jernbaner. Samtidig med Regeuleringen af de gamle Veje fandt der i disse Aar ogsaa en livlig Bygning af nye Veje Sted, enten fra Sta tens eller Amternes Side. I særlige Tilfælde blev der ogsaa byg get Veje af private Aktieselskaber, der var grundlagt med dette Formaal for Øje, som det f. Eks. vil erindres fra det bekendte Tilfælde med Automobilvejene. Ogsaa Bygningen af de Veje, der danner et nødvendigt Led i Kultiveringen af sumpede Terrænet, Sla (. vej Xv. 2 (Cuss ). 0 verf1ude1ehandle ( Skwri e vej. I Baqjrun den et Vejman dsu us. er i fuld Udvikling. Det er ikke let i faa Ord at beskrive dette udstrakte og righoldige Arbejde, men til sidst maa dog nævnes det Net af Veje, der er udlagt udelukkende til Kørsel med Auto mobiler, der for Benyttelsen maa betale en ringe Afgift, og som allerede har naaet en samlet Længde paa 440 km. Paa hosstaaende Kort er vist de vigtigste af disse Veje: Torino Milano------Bergamo- Brescia med Forbindelser til Como, Varese og Sesto Cal. samt Firenze Viareggiovejen, som om kort Tid bli ver aabnet for Trafikken og Strækningerne Napoli Pompei og Padova Venezin, der for Tiden er under Bygning, og hvilken sidste vil faa Tilknytning til den nye Bro over Lagunen. En særlig Omtale fortjener desuden de to nye Veje, der løber omkring Gardasøen, og som udviser en rationel Løsning af store og usædvanlige Vanskeligheder. t

19 Med I 1(11 lens Stils Veje DANSK VEJTIDSSKBIFT 19 Veje (7693 km) Med tqzid Linie er anqivet Veje, der skal gøres i Stand og med blive anerkendt af de mange altid velkomne Gæster, der kommer herpaa i det nyskabte Rom. rejsende fra Udlandet for at se de Steder, hvor den antikke ro merske Kultur fødtes og genfinde de til evige Tider staaende Tegn Italien er overbevist om at have fuidbragt et Værk, der vil svær Linie er VILqivet de inden 30. Jzz ni I 93 is tandsa I le Dobbelttinic (le swi liije AlIloiflObLtL)eje.

20 Af Ingeniør Gåsla Pauve. DEN SVENSKA GRANITENDUSTBIEN verkningen av befintliga granittiligångar gårna förorda en plan praktiskt taget obegrånsade. Likafulit kan man betråffande av Sveriges tiligångar av industrielit anvåndbar granit åro Materialtillgång. långt fram i senare tid bestod yrkets tekniska utrustning så terialknapphet. Under gatstensindustriens genombrottsår och måssig hushållning, men motivet tju denna år ingalunda ma Detta arbetssåt var eniellertid då förutsåttningen för att driften skulle löna sig, och den extensiva driften har möjliggjort gm arbetade på ackord och valde det styrke berg, som var låttast tids högre transportkostnader och högre vårde på sjålva naturtill duktion. Nuniera år driften intensiv trots åndlös materialtillgång. Sporadiska undantag från denne regel finnas likvål i form av mera efemårt upptrådande företagare, men betydelsen hårav år dåremot dessa genvågar vara till nackdel fsr granitindustrien i inbegripes dioriter, gabbror, diabaser, hyperiter og andra dylika fasader. Den egentliga granitens huvudområden åro Bohuslån Halland 5 å 8 % samt Smålands östkust med ön Jungfrun oeh tern i jåmförelse med gatstensgraniten myeket små kvantiteter, gångarna ha tilisammans med kapitalbesparingamna lett granit aktigt år av nationalekonomisk vårde. bergarter, som vanligen anvåndas för gravvårdar, monument oeh senterande inemot 60 % av hela produktionen; Blekinge 15 %, sporadiska förekomster i Ôstergötland, Uppland oeh Medelpad företrådesvis inuti landet från Skåne till Norrland. De represen Den svenska granitindustriens tillgångar bestå av graniter oeh gnej ser samt så kallade svarta graniter, uader vilken benåmning dess helhet, varfsr den planmåssiga materialhushållningen otvivel obetdlig ur materialsynpunkt. I den aktuella konkurrensen kunna rister och badgåster anfört såsom bristande ekonomiskt sinne att avverka. Efter ytskalning gick han till nåsta berg, och hår nitindustriens senare utveckling tju centralisation. Då samlades kapital till maskinell och övrig teknisk utrustning, och en senare industriens utveckling från primitiv avverkning till rationell pro från Idefjorden vid norska grånsen till Gullmansfjorden, repre tilsammans cirka %. De ådlare, fårgade graniterna finnas gott som uteslutande av stenhuggarens verktyg. Stenhuggren igenom uppstode de»skrothögan, som tillflelligt besökande tti eller åtminstone som likgiltighet för naturens skönhetsvården. 20 DANSK \ EJTIDSSKBIFT 1933

21 Fig. 1. tillgång på vålbelågna skeppningshamnar. Av utomordentlig vild för granitindustriens ekonomiska oeh veranser av relativt stor betydelse. handeispolitiska hetydelse år, att de stora granitområdena i Bo huslån, Blekinge oeh Halland äro belågna vid kusten med god men möjliggöra på sina orter stenhuggerihantverk eller råvarule 1933 D A N S K V B J T I D S S 1{ B I F T 21 hårda bergarter, granit och gnejs, först kommo tju byggnadstek granit, sand- og kalksten för monumentala och ornamentala bygg nisk anvåndning, men redan under medeltiden valde man mellan nadsåndamål. Byggnadsmaterialet tju gamla kyrkor år mången kår, som i teknisk fårdighet stod på en mycket hög nivå. Arbe hamn anlades. Karlskrona dock- och hamnbyggnader åro den svenska granitindustriens vagga. Hår utbildades en stenhuggar industriel! mening börjar omkring 1770, då Karlskrona örlogs stådes råa gråstensbloek, men den egentliga stenproduktionen i tets organisation, verktyg och avlöningsm etoder representerade en rationalitet, som kunde vant förebildlig för den senare granitin dustrien. Denna fick emellertid låra på nytt, då den statliga gra nilindustrien avstannade några årtioneden innan den privata började. daterar sig från 1842, då grosshandlaren C. A. Kuligren i Udde Det torde vara svårt att avgöra, når det svenska urbergets Den svenska granitindustriens bildande på affårsmåssig grund Historik.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

i)ansk VEJTIDSSKRt FT

i)ansk VEJTIDSSKRt FT 1931. Nr. 4. Redaktion: Frederiksholnis Kaiial 1S, Ijo benliavii K Ekspedition: St. Kongeiisgada 132 1, Kjøbenhavn K. I - I KØBENHAVN K. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s 8. AARGANG Iletonvej uiltttrt

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V i 1933. Ekspeditionssekretær I Ministeriet for offentlige Arbejder II. Wahi. Ekspedition: Vestre Boulevard 2 A, Kjobenliavn V. Nr. 4. Itedaktion: Niels Brocksgade 6. Kjøbenhavn V. b Ved Dansk Vejtidsskrifts

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden?

3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE. Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? 3. møtedag onsdag 25. august PLENARMØTE Behandling av emnet: Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden? Bilag VI Advokat SIGRID BECKMAN Herr ordförande, mina herrar och

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor

på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor Om idrætsuddannelse og -forskning på KU gennem 100 år Else Trangbæk, Institutleder, professor Oplægget struktur Gymnastikkens store betydning for uddannelsens etablering Forholdet mellem teori og praktik

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Skandinavien rundt i kajak

Skandinavien rundt i kajak Storyteller Er foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirere ved sin helhed. Jeg fortæller om emner, som de færreste har prøvet, en mulighed for at, blive oplyst, ført væk, opleve en

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere