Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget"

Transkript

1 Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå indbrud i området. Arbejdsgruppen fik følgende medlemmer: Harry Lahrmann, Blåbærstien 103 Jørgen Pedersen, Blåbærstien 98 Esben Svendsen, Tyttebærstien 13 Svend Erik Jensen, Revlingestien 31 Hans Hansen, Tyttebærstien 25 Arbejdsgruppen besluttede som det første at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt grundejerforenings medlemmer for dels at få klarlagt omfanget af indbrud i området og dels for at få en pejling på medlemmernes interesse for at Grundejerforeningen skal være fødselshjælper for forskellige former for indbrudssikring. Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse er afrapporteret i notatet Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen er det er tyverisikringsudvalgets vurdering, at der er stor interesse for fælles initiativer til tyverisikring. Nabohjælp Halvdelen af respondenterne synes, at det kunne være en god ide, hvis grundejerforeningen kunne agere fødselshjælper omkring etablering af nabohjælp ordninger. Udvalget skal derfor anbefale, at medlemmerne i forlængelse af årets generalforsamling opfordres til at danne nabohjælpcirkler. Vi skal anbefale, at man danner cirklerne således, at en til to stikveje går sammen om en cirkel. Et forslag til en sådan opdeling er vist på nedenstående kortet næste side. På den baggrund skal vi give følgende forslag til organisering af og opgaver for nabohjælpcirklerne:

2

3 Organisering af nabohjælpscirkler 1. Nabohjælpscirklerne holder et kort årligt statusmøde i forlængelse af grundejerforeningens generalforsamling med følgende dagsorden: a. Nabohjælpcirklens tovholder aflægger en kort beretning om året der gik, herunder gives en kort repetition af cirklens arbejdsform. b. Tovholder for det kommende år vælges. c. Arbejdsform for det kommende år aftales. Tovholderen udarbejder et kort beslutningsreferat fra cirklens møde og sender denne til cirklens medlemmer og til grundejerforeningens formand til orientering Forslag til arbejdsform for nabocirkler Herunder er angivet en række forslag til organisering af arbejdet i nabocirklerne 1. Medlemmernes kontaktoplysninger a. Tovholderen fører en opdateret liste over medlemmernes e mail og mobilnumre. b. Cirklens medlemmer meddeler tovholder ændringer ejerforhold, e mail og mobilnumre. 2. Hold øje med naboens hus a. Når cirklens medlemmer er i husene opfordres de til en gang pr. weekend / uge at gå en runde omkring de øvrige medlemmers tomme huse for at konstatere om alt er OK. Konstateres uregelmæssigheder kontaktes ejeren med SMS eller mobilopkald 3. Nabohjælp.dk a. Cirklens medlemmer opretter sig op Nabohjælp.dk og tovholderen inviterer cirklens medlemmer til en nabohjælpcirkel. Nabohjælp.dk, giver en række muligheder. Bl.a. en APP til hurtig kontakt til de øvrige medlemmer, en kalender så alle kan se, hvornår man er i huset og mærkater til at sætte på ruder og døre. I ovenstående forslag til organisering er forslag 1 et minimumsforslag, forslag 2 lidt mere omfattende og forslag 3 er maksimumsforslaget, men cirklerne bestemmer selv deres arbejdsform. Nabohjælpskilte Tyveriudvalget anbefaler, at Grundejerforeningen anskaffer og opsætter Nabohjælpskilte ved indkørslen til hver af grundejerforeningens tre veje:

4 I forlængelse af Grundejerforeningens generalforsamling i påsken 2013 afholdes første organisering af nabohjælpscirkler efter ovenstående retningslinjer. De i dette notat viste geografiske afgrænsninger af nabocirklerne er alene at betragte som forslag, der kan danne udgangspunkt for den foreslåede første organisering af nabohjælpscirkler. Medlemmerne er velkomne til at danne geografisk både større og mindre cirkler, men under alle omstændigheder bedes cirklens tovholder meddele Grundejerforeningens formand, hvilket geografisk område cirklen omfatter, og hvem der er medlem. På baggrund af oplysninger fra de etablerede nabocirkler vil Grundejerforeningens bestyrelse efter generalforsamlingen meddele grundejere indenfor de etablerede nabocirklers område der endnu ikke er tilmeldt cirklen, at der er etableret en sådan cirkel og opfordre til, at man tilmelder sig cirklen. På denne måde får også medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen en chance for at tilmelde sig nabohjælp. Tyverisikring Spørgeskemaundersøgelsen viste også interesser for et tyverisikringslaug, hvor der laves aftale med en lokal om at kigge efter ved alarm. Mindst interesse er der for et bomanlæg, som kun 25 % synes er en god ide, medens næsten 50 % synes, det er en dårlig ide. På den baggrund har tyverisikringsudvalget arbejdet videre med ideen om at etablere et tyverisikringslaug. Vi forestiller os at lauget etablerer sig som en selvstændig forening, der holder sin årlige generalforsamling i forlængelse af Grundejerforeningens generalforsamling. Vi forstiller os at lauget har to formål: 1. Indhente og formidle et tilbud om tyverisikring til laugets medlemmer. a. Vi har haft kontakt med Klim El, og de tilbyder forskellige løsninger. Priserne ligger fra kr. til kr. afhængig af, hvilket fabrikat man vælger. Prisen er for en standardløsning yderligere omkostninger løber på, hvis man fx vil have sensorer på alle døre. Løsningerne kan på forskellig måde kombineres med mulighed for varmestyring, mulighed for oplysning om aktuel rumtemperatur og alarm ved strømsvigt. b. Ønsker man en gør det selv løsning er der mange tilbud på nettet se fx her ligger prisen på en standardløsning typisk fra kr. til kr. 2. Indgå aftale med en lokal beboer om tilsyn med medlemmernes sommerhus på anfordring. Vi forestiller os følgende koncept: a. Medlemmernes tyverisikring går til egen telefon. b. Hvis medlemmet ønsker tilsyn ringes til en lokal vagtmand. Denne vagt rykker ud og konstaterer, hvad der er sket og melder tilbage til medlemmet. Vagten har som udgangspunkt ikke andre opgaver end at rapportere om, hvad han ser ved huset. c. Vagten eller en dennes medhjælper forpligtiges til være på mobilen og rykke ud 365 dage om året og hele døgnet. d. Vi har indhentet tilbud på denne ydelse, og det vil koste 300 kr. pr medlem om året plus 300 kr. pr udkald begge beløb plus moms. Herunder er forslag til vedtægter for lauget. Som det fremgå af forslaget til vedtægter, er de udformet så foreningen også kan optage medlemmer udenfor grundejerforeningens område, blot de bor i Thorup Strand. Grunden hertil er, at udvalget ser økonomiske fordele ved mange medlemmer idet de fase udgifter

5 til en vagt så kan fordele på flere. I første omgang forestiller vi os dog, at foreningen alene markedsføres overfor Grundejerforeningens medlemmer.

6 Vedtægter for Foreningen Thorup Strand Tyverisikringslaug Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er: Thorup Strand Tyverisikringslaug Foreningens hjemsted er: Thorup Strand, 9690 Fjerritslev Foreningens formål er: At varetage medlemmernes interesser omkring tyverisikring af deres huse / sommerhuse i Thorup Strand. Medlemmer Enhver som ejer et hus eller sommerhus ved Thorup Strand, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, normalt påskelørdag i forlængelse af generalforsamlingen for og senest 1. maj og indvarsles ved e mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant 7) Valg af revisor 8) Eventuelt Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

7 Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Ledelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. Hæftelse. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Regnskabsår. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer. Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den * * dirigent

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Foreningens navn er Lidenlund Bredbånd 1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere