Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Energinetværk Slagelse"

Transkript

1 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens adresse er: Center for Vækst og Bosætning, Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse (Sekretariat). Foreningens formål er at skabe rammer, der kan støtte medlemmernes arbejde med at fremme energiløsninger primært i private husstande og private virksomheder. Netværket skal bidrage til: Videndeling omkring energirigtige løsninger Styrke samarbejdet på tværs af faggrupper og hjælpe hinanden med at skabe flere ordrer og kunder Kompetenceudvikling inden for energioptimering, markedsføring samt samarbejde omkring tværfaglige løsninger Styrke og forbedre samarbejdet mellem erhvervslivet og Slagelse Kommune Synliggøre medlemsvirksomhedernes kompetencer og aktiviteter inden for foreningens virkefelt 2 Medlemmer Virksomheder inden for rådgivende, udførende og producerende erhverv mv. i forbindelse med energibesparelser, vedvarende energi og byggeri, som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag kan efter bestyrelsens godkendelse, optages som medlem af foreningen mod at betale det fastsatte kontingent og mod at efterleve foreningens gældende krav til uddannelse og kompetenceudvikling. Virksomhedsgrupperinger inden for primært håndværksvirksomheder, men også rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitektvirksomheder, ejendomsmæglere og finansieringsinstitutter kan optages som medlem.

2 2 De faglige grupperinger er: Tømrer/isolering Murer VVS Kloakmestre Elektrikere Glarmestre Rådgivere (arkitekter, ingeniører, forsyningsvirksomheder og ejendomsmæglere) Finansinstitutter (banker, kreditforeninger mv.) Der skal tilstræbes et ligeligt antal medlemmer for hver faglig gruppering for at sikre tværfagligheden i netværket. Alle udførende medlemmer (håndværkere og rådgivere) skal være uddannet energivejleder eller have en tilsvarende energiuddannelse. Bestyrelsen træffer endelig beslutning om en uddannelse kan godkendes i forbindelse med optagelse af et nyt medlem. Finansieringsinstitutter og ejendomsmæglere er undtaget kravet om energiuddannelse. Medlemmer som er certificeret af Energistyrelsen til energimærkning er undtaget kravet om øvrig energiuddannelse. Alle udførende medlemmer opfordres til at være tilknyttet en byggegarantiordning eller tilsvarende for sit fag relevante garantiordning, men dette er ikke et krav. Medlemskab af foreningen tegnes for minimum 1 år ad gangen. Herefter er det muligt at opsige sit medlemskab med ½ års varsel. Medlemmerne forpligter sig til at være aktive og bidrage til netværkets virke, herunder mødeledelse, videndeling, kompetenceudvikling, emner til møder samt udbredelse af kendskabet til netværket. Medlemmerne skal respektere, at der er tavshedspligt, så man frit kan dele viden, erfaringer, know-how mm. i netværket.

3 3 Eksklusion Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, der væsentlig tilsidesætter sine forpligtelser for foreningen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen efter forudgående skriftligt varsel. Ekskludering vil medføre, at den pågældende virksomhed omgående kan blive fjernet fra foreningens markedsføringsmateriale, og alt øvrigt materiale der har tilknytning til energinetværket. 3 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest ved udgangen af september måned og indvarsles ved almindeligt brev eller mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Bestyrelsen fremlægger datoer for netværksmøder og øvrige aktiviteter for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Udsendelse af endelig dagsorden med forslag, kandidater og årsregnskab skal ske senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter minimum ¼ af medlemmerne til bestyrelsen skriftligt har fremsat begæring med angivelse af dagsorden, og skal indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel senest 4 uger efter, at en sådan begæring har fundet sted.

4 4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal (simpelt flertal). Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som har betalt medlemskab, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem. 4 Ledelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Tre er på valg i lige år, fire er på valg i ulige år. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Stiftende generalforsamling afholdes 6. september Genvalg kan finde sted. Tømrer/isolering: 1 medlem Murer/kloakmestre: 1 medlem VVS: 1 medlem Elektriker: 1 medlem Glarmester: 1 medlem Rådgiver (arkitekt, ingeniør el. lign.): 1 medlem Finansieringsinstitut: 1 medlem Hvis der ikke findes en kandidat inden for ovenstående gruppering kan bestyrelsespladsen frit besættes af et andet valgbart medlem af foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formanden skal være fra de udførende erhverv. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Bestyrelsen fastsætter selv sin foreningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Der afholdes efter formandens indkaldelse mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Sekretariatsfunktionen varetages af Slagelse Kommune. Foreningen kan ikke erhverve fast ejendom. Indgåelse af forpligtende aftaler kræver godkendelse af bestyrelse. Kontingentopkrævning foretages 1 gang årligt og opkræves for hele året forud.

5 5 5 Regnskabsår Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni efterfølgende år. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst een gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 6 Hæftelse Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 7 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning Stk. 1 Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer. Stk. 1. gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Stk. 2 Foreningens eventuelle nettoformue skal i tilfælde af opløsning udloddes til formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling. Vedtægterne er således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. september 2012 Senest opdateret på generelforsamlingen den 9. september 2014

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere