Danfoss Bæredygtighedsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danfoss Bæredygtighedsrapport"

Transkript

1 Danfoss Bæredygtighedsrapport

2 Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning, moderne infrastruktur, effektiv energiudnyttelse og klimavenlige løsninger. Koncernen er delt op i to forretningssegmenter: Danfoss Climate & Energy og Danfoss Power Solutions. Blandt nøglekompetencerne i Danfoss Climate & Energy er køling af fødevarer, aircondition, hastighedsregulering af elmotorer, opvarmning af bygninger samt komponenter inden for vedvarende energi som for eksempel sol- og vindenergi. I Danfoss Power Solutions er kernekompetencen hydrauliske systemer og komponenter til styring af mobile maskiner til landbrug, bygge- og anlægssektoren, materialehåndtering, samt specialmaskiner. Danfoss er en privatejet virksomhed og har opbygget sine kompetencer inden for energieffektive løsninger i løbet af de seneste 80 år. Danfoss sælger sine produkter i mere end 100 lande og beskæftiger ca medarbejdere verden over. Danfoss Beskæftiger ca medarbejdere. Sælger produkter i mere end 100 lande. Top 5 markeder: USA, Tyskland, Kina, Rusland og Italien. Koncernen har 59 fabrikker i 18 lande og 58 salgsselskaber i 46 lande. Har hovedkontor i Nordborg. Find os på: Facebook: Twitter: Google+: YouTube: LinkedIn (Company Page): 2 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

3 INDHOLD BÆREDYGTIGHED HOVED OG -NØGLETAL DANFOSS LANCERER NY STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED OM VORES BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 3

4 BÆREDYGTIGHED HOVED OG -NØGLETAL Bæredygtighed hoved og -nøgletal Bæredygtighed hoved og -nøgletal * ENERGIFORBRUG OG KLIMA Totalt energiforbrug (GJ) Forbrug af elektricitet (MWh) Forbrug af energi til opvarmning (GJ) Total CO2 emission (ton) Heraf udledning fra elektricitet Heraf udledning fra varme MILJØ Vandforbrug (m 3 ) , , Industrielt spildevand (m 3 ) Samlet råvaremængde (ton) , , KRAN stoffer (ton) , Organiske opløsningsmidler (ton) Total affaldsmængde (ton) MENNESKER OG ULYKKER Total medarbejderomsætning (%) 20,2 16,9 15,7 17,2 13,7 Antal ulykker - totalt Ulykkesfrekvens totalt 15,5 12,8 9,4 9,2 4,7 Antal ulykker - produktion Ulykkesfrekvens produktion 15,5 12,8 9,4 9,2 8,1 Antal ulykker - funktionærer Ulykkesfrekvens funktionærer 2,7 1,3 1,3 1,5 0,5 Samlet antal fraværsdage ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING Antal leverandører i høj-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 29% 81% 53% 83% 65% Antal leverandører i mellem-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 28% 46% 56% 68% 61% Antal leverandører i lav-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 47% 46% 65% 81% 47% SOCIAL ANSVARLIGHED Antal afskedigelser på grund af uetisk adfærd * Hoved- og nøgletal er inklusive Danfoss Power Solutions og er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med tidligere år. SustainabilityReport_DK_2013_page_ , page 2 of 2 4 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

5 DANFOSS LANCERER NY STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Danfoss lancerer ny strategi for bæredygtighed Danfoss tilsluttede sig for mere end ti år siden principperne i FN s Global Compact Initiative, der omhandler menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vi støtter fortsat op om Global Compact som et styrende element i vores arbejde med bæredygtighed. Denne bæredygtighedsrapport udgør Danfoss Communication on Progress til FN, hvor vi dokumenterer fremdriften i bæredygtighedsarbejdet. Vores indsats har i 2013 blandt andet udmøntet sig i en ny bæredygtighedsstrategi for Danfoss Koncernen, der samler igangværende og nye aktiviteter på bæredygtighedsområdet. Strategien skal i implementeringsperioden fra 2014 til 2017 sikre, at vi fortsætter arbejdet med bæredygtighed i en styrket koncernramme og samtidig udstikker klare mål for arbejdet med energibesparelser, arbejdsmiljø og sikkerhed, etik og produkters livscyklus i vores globale organisation. Vi ser frem til løbende at kunne berette om resultaterne af Danfoss bæredygtighedsindsats. Vi har i 2013 fortsat træningen af alle personaleledere i etisk adfærd, og mere end ledere og andre nøglepersoner har i årets løb gennemført anti-korruptionsprogrammet. Vi er i gang med at udarbejde compliance-programmer inden for konkurrenceret, eksportkontrol samt datasikkerhed, og ledere og nøglepersoner vil løbende blive bedt om at deltage i disse obligatoriske programmer. Danfoss købte i 2013 de resterende aktier i Sauer-Danfoss Inc., der nu er en del af Danfoss Koncernen under navnet Danfoss Power Solutions. Danfoss Power Solutions aktiviteter og resultater på bæredygtighedsområdet er en del af denne rapport. Niels B. Christiansen Koncernchef & CEO Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 5

6 OM VORES BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING Om vores bæredygtighedsrapportering Bæredygtighedsrapporten er udarbejdet efter principperne i FN s Global Compact Initiative, og beskriver Danfoss politikker, mål, indsatser og resultater i arbejdet med blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Danfoss indsamler årligt oplysninger om alle fabrikkers indsats og resultater på bæredygtighedsområdet. Oplysningerne bliver brugt i udarbejdelsen af bæredygtighedsrapporten og den fortsatte prioritering af indsatsen. Hvert kvartal indsamles desuden oplysninger om de væsentligste parametre til brug i de finansielle kvartalsmeddelelser. Rapporten omfatter alle selskaber i Danfoss Koncernen, hvor Danfoss har en bestemmende indflydelse. Oplysninger fra Danfoss Power Solutions er fra 2013 med i bæredygtighedsrapporten, og fra 2014 integreres Danfoss Power Solutions data i den kvartalsmæssige rapportering. Miljø- og arbejdsmiljødata indsamles primært gennem Danfoss finanssystemer. Data vedrørende miljø og klima bliver indsamlet fra Danfoss fabrikker med mere end 20 ansatte, og hvor mængden af energi, råvarer, kemikalier og affald samtidig overstiger 1 % af koncernens samlede mængder. Alle fabrikker, uanset størrelse, bidrager med oplysninger om energiforbrug og arbejdsmiljø, mens selskaber, der udelukkende har salgsaktiviteter, ikke bidrager med miljødata. Elektroniske spørgeskemaer anvendes til indsamling af oplysninger om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, lokalt engagement og stakeholder-relationer i alle fabrikker og salgsselskaber. Oplysninger om afskedigelser på grund af uetisk adfærd indsamles gennem Danfoss Etiklinje og via elektroniske spørgeskemaer, der sendes til alle ledere med personaleansvar. Disse tal renses efterfølgende for dobbeltregistreringer. I tillæg til bæredygtighedsrapporten har Danfoss siden 2009 rapporteret om virksomhedens klimaaktiviteter og udledning af drivhusgasser til Carbon Disclosure Project s supply chain-program. Denne rapport er tilgængelig på Bæredygtighedsrapporten er udarbejdet efter de principper, der var gældende, da rapporten frem til 2011 blev verificeret af en ekstern tredjepart. Det er Danfoss vurdering, at bæredygtighedsrapporten fortsat giver et fyldestgørende og retvisende billede af virksomhedens indsats. Danfoss følger efter behov op på indrapporteringerne med kontrolbesøg for at efterprøve virksomhedens håndtering af miljømæssige, sociale og etiske forhold samt for at styrke dialogen med den lokale ledelse om bæredygtighedsaktiviteterne. 6 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

7 ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER Organisation og ledelsessystemer Denne del af rapporten beskriver koncernens ledelsestilgang og -systemer, der er etableret for at sikre løbende forbedringer og efterlevelse af virksomhedens værdier og retningslinjer inden for bæredygtighed. Danfoss bæredygtighedsstrategi Danfoss har med baggrund i globale megatrends, virksomhedens forventninger til fremtidige forretningsområder og dybdegående interviews med ledelse og nøglemedarbejdere i Danfoss divisioner og stabsfunktioner udarbejdet koncernens bæredygtighedsstrategi, som implementeres i perioden 2014 til Strategien støtter Danfoss vækststrategi og skal gennem en klar struktur, mål og opfølgning sikre resultater inden for prioriterede områder. Væsentlige bæredygtighedstemaer Danfoss har identificeret over 100 emner, som kan være relevante for Danfoss' tilgang til bæredygtighed. En systematisk udvælgelsesproces ( materiality assessment ), som er faciliteret af en ekstern konsulent, har identificeret de temaer, som er væsentligst for Danfoss at adressere i bæredygtighedsstrategien. Vigtighed for stakeholders Lokalt engagement Miljø Datasikkerhed Menneskerettigheder Advocacy Produkt compliance Bæredygtigt indkøb Arbejdsmiljø & sikkerhed Etisk adfærd Diversitet Produkters livscyklus Igangværende Prioriteret for 2014 Adresseres fra 2015 Konkurrenceret Anti-korruption Figuren viser de væsentligste emner vurderet på vigtighed for Danfoss (indvirkning på omsætning, indtjening, omdømme og compliance) samt vigtighed for en række interessenter (medier/ offentligheden, kunder, lovgivere, NGO er, medarbejdere/ledelse og ejere). Danfoss direktion har prioriteret de emner, der er markeret med en firkant, som værende de vigtigste indsatsområder for Emner markeret med en diamant er allerede igangsat eller i drift, mens resterende emner vil blive adresseret fra Danfoss nye bæredygtighedsstrategi hviler på to søjler: For Danfoss er det fundamentalt at være en ansvarlig forretningspartner for derved at opnå og fastholde vores "license to operate". Danfoss stræber efter at være førende inden for bæredygtige teknologier med produkter og løsninger, som adresserer det stigende, globale behov for et effektivt energiforbrug og bekæmpelse af klimaændringer og derved opnå konkurrencefordele. Vigtighed for Danfoss Bæredygtighedsstrategien blev godkendt af Danfoss ledelse i december 2013 og vil blive implementeret fra begyndelsen af 2014 med særligt fokus på følgende indsatsområder: Energieffektiv forretning Revision af Danfoss klimastrategi og klimamål Energispareprojekter i de 15 største fabrikker Energieffektiv transport af produkter Produkters materialeindhold og livscyklus Produkters overholdelse af miljøkrav Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 7

8 ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER Arbejdsmiljø og sikkerhed Etablering af et globalt ledelsessystem for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Reduktion af antallet af arbejdsulykker Etisk adfærd En række allerede igangsatte aktiviteter fortsættes i Disse er blandt andet: Due diligence-aktiviteter vedrørende menneskerettigheder og anti-korruption Redegørelse for indholdet af konfliktmineraler i produkter Compliance-programmer (anti-korruption, konkurrenceforhold, datasikkerhed og eksportkontrol) Rolle- og ansvarsfordeling Rolle- og ansvarsfordelingen i Danfoss arbejde med bæredygtighed følger Danfoss overordnede governanceog risikostyringsprincipper. Danfoss bestyrelse og direktion har det overordnede ansvar og sætter rammerne for selskabets arbejde med bæredygtighed. Danfoss stabsfunktion for bæredygtighed er ansvarlig for at udarbejde og implementere Danfoss globale strategi, koncernmål og aktiviteter inden for bæredygtighed og samfundsansvar, herunder for at udarbejde retningslinjer og vejledninger samt koordinere aktiviteter på tværs af organisationen. Funktionen er desuden ansvarlig for rapportering på bæredygtighed. Alle ledere med personaleansvar har ansvar for, at deres områder kender og efterlever Danfoss regler og retningslinjer. Alle ledere med fabriksansvar har derudover ansvar for miljø, arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet på den enkelte fabrik, herunder for at udpege ansvarlige til at varetage daglige arbejdsopgaver på miljø, arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet samt til at deltage i videns- og erfaringsdeling på tværs af koncernen. Alle medarbejdere har et ansvar for at kende og efterleve Danfoss regler og retningslinjer. Alle medarbejdere har endvidere pligt til at melde om brud på Danfoss regler og retningslinjer, hvis de får kendskab til eller begrundet mistanke herom. Danfoss stabsfunktion for risikostyring og compliance har inden for specifikke områder ansvaret for at følge op på, at retningslinjer og iværksatte programmer efterleves. Funktionen er desuden ansvarlig for Danfoss Etiklinje, Ethics Hotline, hvor et eksternt firma modtager og registrerer anmeldelser om brud på Danfoss regler. Danfoss har nedsat en Etik-komité, der behandler overtrædelser af Danfoss etiske retningslinjer og om nødvendigt, forelægger dem for Danfoss bestyrelse. Danfoss interne revision kontrollerer desuden uanmeldt, at de etiske retningslinjer og lovgivning overholdes på særlige områder som for eksempel anti-korruption. Etiske retningslinjer og politikker for bæredygtighed Danfoss har udarbejdet regler og retningslinjer, som i tillæg til lovgivningen er styrende for, hvordan Danfoss ønsker at agere i etiske og miljø- og arbejdsmiljømæssige henseender. De omfatter: Danfoss politik for ansvarlig forretningsførelse Danfoss Etikhåndbog, der beskriver retningslinjerne for ansvarlig adfærd, som alle medarbejdere og ledere skal overholde. Etikhåndbogen er udleveret til alle ansatte i 2013 i revideret udgave. Etikhåndbogen vil blive udleveret til alle ansatte i Danfoss Power Solutions, som Danfoss overtog det fulde ejerskab af i 2013, i begyndelsen af 2014 Danfoss anti-korruptionsmanual Danfoss manual for overholdelse af konkurrencelovgivning Danfoss retningslinjer for risikostyring Danfoss retningslinjer og standarder for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og socialt ansvar Danfoss negativliste, der beskriver de stoffer og materialer, som Danfoss ikke ønsker at anvende, eller hvor brugen skal begrænses Code of Conduct for leverandører, der beskriver de krav, Danfoss stiller til sine leverandører med hensyn til miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og anti-korruption Retningslinjer for godkendelse af leverandører Danfoss klimastrategi,»3 25«Danfoss Power Solutions retningslinjer på de væsentligste områder - miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed, godkendelse af leverandører samt etik og anti-korruption - vil i løbet af 2014 blive integreret med tilsvarende dokumenter fra den øvrige del af Danfoss. Trænings- og complianceprogrammer Danfoss har udviklet trænings- og compliance-programmer, der er med til at sikre, at de etiske retningslinjer forankres på alle niveauer i koncernen. Etikprogram Alle ledere skal gennemføre træningen i etisk adfærd senest en måned efter ansættelse eller udnævnelse. Træningen er bygget op med en blanding af virkelige cases, fiktive dilemmaer samt øvelser i at identificere uetisk adfærd. Programmet omfatter blandt andet konkurrenceforhold, anti-korruption, ligebehandling og anti-diskrimination. Danfoss følger op på gennemførelsen, og manglende gennemførelse kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. Alle ledere i Danfoss Power Solutions vil i 2014 blive bedt om at gennemføre etikprogrammet. Øvrige compliance-programmer Koncernen har aktive complianceprogrammer på en række områder. I 2013 var der særlig fokus på at styrke programmerne vedrørende anti-korruption, eksportkontrol og etik. Gennem året har af koncernens medarbejdere med kontakt til forretningspartnere eller offentlige myndigheder gennemført det obligatoriske anti-korruptions-træningsprogram, som afsluttes med en test. Danfoss compliance-program vedrørende konkurrencelovgivning blev i 2013 styrket med en opdateret, global manual med retningslinjer på området. I den forbindelse er ca medar- 8 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

9 ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER bejdere, der har kontakt til forretningspartnere eller brancheorganisationer, blevet tilmeldt en nyudviklet e-learning på området. Denne e-learning, der er obligatorisk for de udvalgte medarbejdere, afsluttes med en prøve. Spørgefunktion og etiklinje Ud over compliance-programmerne har Danfoss siden slutningen af 2012 haft en spørgefunktion, AskUs, hvortil koncernens medarbejdere kan adressere spørgsmål og tvivl på etik- og compliance-området. Funktionen søger at mindske usikkerheden blandt koncernens medarbejdere og forebygge utilsigtede afvigelser. I 2013 fik AskUs 69 henvendelser fra medarbejdere, der ønskede vejledning i, hvordan de i forhold til konkrete problemstillinger bedst kunne efterleve de etiske retningslinjer og compliance-krav. Hertil kommer Danfoss whistleblowerfunktion, Etiklinjen, hvor medarbejdere, anonymt og uden om ledelseshierarkiet kan gøre opmærksom på mulige overtrædelser af Danfoss regelsæt. Etisk adfærd og menneskerettigheder Virksomheder kan risikere utilsigtet at forårsage eller medvirke til krænkelser af for eksempel menneske- og arbejdstagerrettigheder eller negative påvirkninger af miljøet og klimaet. Overtrædelser kan ske både gennem egne aktiviteter eller mere indirekte gennem leverandørkæden. FN har vedtaget retningslinjer (»Guiding Principles«) for, hvordan virksomheder skal sikre, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Blandt andet skal virksomhederne gennemføre en»due diligence-proces«, hvor mulige krænkelser skal identificeres, afhjælpes og forebygges. Danfoss har gennemført en sådan proces i 2013 for at sikre, at virksomhedens egne selskaber ikke medvirker til at krænke menneskerettigheder, men også for at få erfaring med metoden i forhold til senere brug af den i leverandørkæden. Resultatet af due diligence-processen er beskrevet på side 15 i denne rapport. Klimastrategi Klimaforandringer med tørke og oversvømmelser, ressourceknaphed, befolkningsvækst og en række andre megatrends repræsenterer store udfordringer for verden og det kræver en langsigtet og målrettet indsats samt investeringer. Danfoss er en global leder inden for energieffektive løsninger, som nedbringer energiforbruget og mindsker udledningen af CO2, og virksomheden bidrager derved til at imødegå disse udfordringer. Derfor er det også naturligt, at virksomheden målrettet søger at nedbringe klimapåvirkningen fra sine egne aktiviteter. Danfoss klimastrategi,»3 25«, betyder, at selskabet vil reducere den absolutte CO2- udledning fra energiforbrug, transport af færdigvarer og forretningsrejser med 25 % og øge andelen af CO2-neutral energi med 25 % inden 2025 i forhold til udledningen i Danfoss samlede CO2-udledning i 2007 var ca tons, og udledningen må derfor ikke overstige tons i Miljø- og arbejdsmiljøcertificeringer Danfoss har gennem mange år arbejdet systematisk med at nedbringe miljøpåvirkningerne fra virksomhedens driftsaktiviteter, herunder produktion og transport. Danfoss har som målsætning, at alle fabrikker etablerer og vedligeholder ledelsessystemer for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. 30 ud af 35 fabrikker i Danfoss Climate & Energy har forankret arbejdet med miljø, Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 9

10 ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER arbejdsmiljø og sikkerhed i et miljøledelsessystem certificeret efter miljøledelsesstandarden ISO De fabrikker, der ikke er certificeret, er mindre fabrikker i Brasilien, USA og Frankrig, der har fået dispensation fra reglerne. Alle fabrikker i Danfoss Climate & Energy i Danmark og i Slovakiet er desuden certificeret efter arbejdsmiljøstandarden OHSAS Danfoss Power Solutions har 17 fabrikker, hvoraf ti er certificeret efter ISO standarden, mens ni fabrikker er certificeret efter OHSAS standarden eller tilsvarende. Brugen af kemiske stoffer Danfoss anvender i fremstillingen af produkterne en række kemiske stoffer, der kan være skadelige for mennesker eller miljø, og søger løbende at begrænse brugen af sådanne stoffer. Hvis stofferne ikke umiddelbart kan undværes eller erstattes, sørger Danfoss for, at de udnyttes så effektivt som muligt og for at træffe foranstaltninger, der beskytter medarbejdere og miljø. virksomhedskrav, og det sikres, at leverandørerne kan modtage opdateringer elektronisk gennem en abonnementsordning. Ansvarlig leverandørstyring Danfoss arbejder systematisk med risikovurdering og styring af virksomhedens leverandører. Således har Danfoss siden 2004 haft en Code of Conduct for leverandører, der stiller krav til miljømæssige og sociale forhold. Alle leverandører skal underskrive Danfoss Code of Conduct, der stiller krav til miljømæssige og sociale forhold. Danfoss foretager løbende audit hos leverandører for at kontrollere, at Code of Conduct efterleves, og at eventuelle afvigelser bliver håndteret. Leverandører af varer, som indgår direkte i produkterne, skal i tillæg til kravene i Code of Conduct gennemgå en auditering, hvor leverandøren vurderes af Danfoss egne specialister eller af en ekstern, uafhængig konsulent, hvis leverandøren er fra lande, hvor Danfoss vurderer, at risikoen for brud på for eksempel menneskerettigheder er betydelig. Dialogen med interessenterne bidrager til, at Danfoss kender rammebetingelserne for virksomhedsdrift i de lande, hvor Danfoss er aktiv. At kende ny lovgivning, nye initiativer fra organisationer eller at blive udfordret på holdninger og politikker opfatter Danfoss som en del af et naturligt og nødvendigt beredskab, der skal være til stede for at kunne takle de globale udfordringer. Danfoss vil som led i den nye bæredygtighedsstrategi etablere en endnu mere effektiv dialog med virksomhedens interessenter, herunder kunder og beslutningstagere. Danfoss globale negativliste er hjørnestenen i arbejdet med at nedbringe brugen af skadelige stoffer i processerne og sikre, at uønskede stoffer hverken anvendes i produktionen eller i produkterne. Negativlisten er implementeret i begge Danfoss segmenter. Negativlisten opdateres løbende med ny lovgivning eller ændrede Dialog med interessenter Danfoss søger en aktiv dialog med medarbejdere, ledere og eksterne interessenter som NGO er og kunder. På den måde kan Danfoss tilpasse processer og værktøjer, så de modsvarer omverdenens krav og udviklingen i lande og områder, hvor Danfoss har aktiviteter. 10 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

11 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER Indsats og resultater på kerneområder Denne del af rapporten dokumenterer indsats og resultater i 2013 på de områder, hvor Danfoss har valgt at koncentrere indsatsen for at forbedre bæredygtigheden. Energieffektiv forretning Energiforbrug og CO2-udledning I 2013 udledte Danfoss ca tons CO2 fra koncernens forbrug af elektricitet og varme. Kilderne til denne udledning er både direkte (egne anlæg til produktion af el og varme) og indirekte (køb af el og varme hos eksterne producenter). Udledningen i 2013 var markant højere end i 2012, da den også omfatter alle Danfoss Power Solutions fabrikker, der ikke har været medtaget i tidligere bæredygtighedsrapporter. Danfoss Climate & Energy udledte i tons CO2 mod tons CO2 i Stigningen skyldes inkluderingen af Danfoss Turbocor i USA samt øget aktivitet på fabrikkerne i Kina, mens udledninger fra segmentets øvrige fabrikker er faldet. Danfoss elforbrug i 2013 forårsagede 84 % af koncernens samlede udledning af CO2 svarende til tons. I forbindelse med opvarmning blev der udledt tons CO2. Danfoss samlede energiforbrug steg med 76 % til TJ grundet inkluderingen af Danfoss Power Solutions. Forbruget af elektricitet udgjorde i % af Danfoss samlede energiforbrug. 14 % af det samlede elforbrug kom fra vedvarende kilder som sol, vand, vind og biomasse mod 18 % i Elektricitet fra a-kraft tegnede sig for 13 % af koncernens forbrug, mens resten kom fra fossile kilder som kul, olie og gas. Forbruget af energi til opvarmning steg med 37 % i forhold til 2012 grundet Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 11

12 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER inkluderingen af Danfoss Power Solutions i rapporten. Stort set al energi til opvarmning kom i 2013 fra fossile kilder, hvor naturgas tegnede sig for 85 %. De enkelte fabrikker oplyser årligt, hvilke energiformer der er medgået til produktion af den elektricitet, de aftager fra elselskaberne. Tallene giver i 2013 ikke et fuldstændigt retvisende billede, da flere af Danfoss Power Solutions fabrikker ikke har opgjort elforbruget fordelt på kilder. Der vil i 2014 ske en revision af Danfoss klimastrategi og tilhørende mål for udledning af CO2. Globalt energispareprojekt Danfoss fortsatte i 2013 indsatsen for at nedbringe energiforbruget i sine 15 største fabrikker med henblik på at opnå en væsentlig reduktion inden I 2013 har Danfoss således gennemført syv komplette energikortlægninger samt fire energi-evalueringer på de største Climate & Energy sites uden for Nordborg. Den første, fulde implementering af et stort energispareprojekt er i 2013 afsluttet i Danfoss fabrik i Monterrey, Mexico. De syv energikortlægninger på fabrikker i Frankrig, USA, Polen, Kina og Slovenien har vist, at der kan gennemføres i alt 77 lokale energispareprojekter med forventede besparelser på: Elektricitet: 11 % Varme: 20 % CO2-udledning: tons Projekterne gennemføres i 2014 med en tilbagebetalingstid på maksimum tre år. De fire energi-evalueringer er gennemført, hvor potentialet og dermed den forventede besparelse er lavere. Resultatet af energi-evalueringerne er, at der gennemføres mindre projekter på to fabrikker. Etablering af Nordens største solcellepark For at reducere andelen af fossile brændsler etablerede Danfoss i slutningen af 2013 et markant, grønt vartegn. På et stort areal, som ligger tæt på Danfoss administrationsbygning i Nordborg, er der opstillet et solcelleanlæg, som er så stort, at det vil kunne producere strøm svarende til årsforbruget i 400 enfamiliehuse. Anlægget, der får en tilbagebetalingstid på otte år, har en samlet kapacitet på 2,1 MW og forventes at producere omkring 2 millioner kilowatttimer årligt. Solcelleanlægget vil være det første, som møder medarbejdere og gæster ved indkørslen til hovedkvarteret i Nordborg og et synligt bevis på, at Danfoss som industrivirksomhed går foran i omstillingen til vedvarende energi. Solcelleanlægget, der fylder det samme som fem-seks fodboldbaner og er det største i Norden, består af solpaneler, der er forbundet med 130 Danfoss solar invertere. Inverterne sørger for, at jævnspændingen fra solpanelerne omdannes til vekselspænding, der kan sluttes til elnettet. Solcelleparken i Nordborg er et delprojekt i koncernens»energy Saving Program«. En 1 MW solcellepark på koncernens nye campus i Indien er under opførelse. Energirenovering af gamle bygninger i Nordborg Gennem de seneste godt 20 år har Danfoss fabrikker i Nordborg halveret energiforbruget til rumopvarmning ved at gennemføre en lang række energiprojekter. Forbruget er blandt andet sænket, fordi mange medarbejdere løbende har igangsat projekter, som samlet set sænker fabrikkens forbrug af el og varme. Siden 80 erne er der gennemført energirenoveringer, hvor blandt andet den varme luft fra maskinudsugning nu bliver genbrugt til opvarmning af hallerne. Tidligere blev varmen sendt direkte ud i luften via udsugningsventilation. Når projektet er afsluttet, vil varmen blive sendt gennem et genvindingssystem for at genbruge varmen, hvilket vil føre til besparelser på op til 30 % m 2 af E1-bygningen i Nordborg blev energirenoveret da Danfoss Solar Inverters produktion skulle flytte ind. 50 år gamle ventilationsanlæg blev skiftet ud med de nyeste varmegenvindingsanlæg og resulterede i en reduktion af energiforbruget på mere end 50 %. Optimering af godstransport Danfoss produkter transporteres fra fabrikkerne til kunderne med lastbil, skib eller fly. Alle disse transportformer medfører CO2-udledning, som bidrager til den globale opvarmning. Reduktion af CO2- udledningerne fra transport af færdige produkter er en del af Danfoss klimastrategi, og målet er også her en reduktion på 25 % inden Danfoss har i de seneste år fokuseret på optimering af transporten gennem konsolidering af logistikkæden, reduktion af antallet af transportører samt optimering af fyldningsgraden i køretøjerne. Disse 12 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

13 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER aktiviteter har alle bidraget til reduktion af CO2 -udledningen, men effekten er ikke beregnet, da der ikke har været de nødvendige værktøjer til rådighed. Danfoss sætter derfor fokus på beregning og reduktion af CO2 -udledninger fra godstransport i de kommende år gennem implementering af et særligt beregningsværktøj, der kan simulere effekten af omlægninger til mere miljøvenlige transportformer. Da der er en sammenhæng mellem transportform, pris (flytransport er betydeligt dyrere end lastbiltransport) og CO2 -udledning, forventer Danfoss, at der sker en yderligere reduktion af udledningerne i de kommende år. Omlægning af transport fra fly til f.eks. lastbil vil reducere CO2 -udledningen med op til 90 %. Arbejdsmiljø og sikkerhed For Danfoss er medarbejdernes sikkerhed en topprioritet, og derfor har koncernen løbende fokus på forbedring af arbejdsmiljø og sikkerhed. Dette sker blandt andet ved, at alle medarbejdere og besøgende i Danfoss Power Solutions fabrikker fra 2014 skal bære sikkerhedsbriller og fodtøj overalt i produktionsområderne. Danfoss vil i 2014 vurdere, om tilsvarende regler skal indføres i resten af koncernen. Arbejdsulykker Danfoss arbejder målrettet med at skabe et sikkert arbejdsmiljø og begrænse antallet af arbejdsulykker, hvilke har været faldende siden 1999, hvor ulykkesfrekvensen var over 28. Danfoss samlede ulykkesfrekvens var i 2013 på 4,7 mod 5,2 året før. I 2013 var frekvensen for produktionsmedarbejdere på 8,1 mod 9,2 i 2012 og for funktionærer på 0,5 mod 1,5 året før. Ulykkesfrekvensen beregnes som antal ulykker pr. 1 million arbejdstimer. Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 13

14 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER Danfoss havde i ulykker med mindst én dags fravær (125 i Climate & Energy-segmentet og 47 i Power Solutions-segmentet). De tilskadekomne medarbejdere var i alt fraværende i dage, hvilket svarer til et gennemsnitligt fravær på 17 dage pr. ulykke. Ca. en fjerdedel af de tilskadekomne var tilbage på arbejde efter mere end de 17 dages fravær. Som en del af implementeringen af Danfoss bæredygtighedsstrategi vil der i 2014 være fokus på reduktion af antallet af ulykker og på forbedring af sikkerhed og arbejdsmiljø overalt i koncernen. Miljøforhold Vand og spildevand Forbruget af vand til processer og sanitære formål er i 2013 steget til m 3 mod m 3 året før. Stigningen skyldes inkluderingen af Danfoss Power Solutions i regnskabet, idet forbruget i Danfoss Climate & Energy faldt med 5 % fra Afledningen af industrielt spildevand er ligeledes steget. I 2013 udgjorde spildevandet m 3 mod m 3 i Råvarer og hjælpematerialer Forbruget af råvarer, der indgår i Danfoss færdigprodukter fremgår af tabellen, hvor det ses, at Danfoss fortsat er en metalbearbejdende virksomhed, hvor ¾ af materialerne er metaller. Forbruget af især stål er steget betydeligt som følge af inkluderingen af Danfoss Power Solutions. Råvarer (ton) Metaller Plast og gummi Elektronik Emballage Øvrige råvarer I alt Hjælpematerialer (ton) Kølesmøremidler Vaskemidler i processer I alt Affald Affaldsmængderne er fordoblet efter inkluderingen af Danfoss Power Solutions. Det skyldes primært en væsentlig mængde metal til genanvendelse, da Danfoss Power Solutions i højere grad end Danfoss øvrige fabrikker er metalbearbejdende. Affald (ton) Kemikalieaffald Affald til deponi Affald til forbrænding Metaller til genanvendelse Pap/papir til genanvendelse Plast til genanvendelse Elektronik til genanvendelse Øvrigt affald I alt Kemiske stoffer Danfoss anvender en række kemiske stoffer i fremstillingen af produkterne. Disse stoffer kan være skadelige for mennesker eller miljø, og Danfoss søger løbende at begrænse brugen af sådanne stoffer. Hvis stofferne ikke kan undværes eller erstattes, sørger Danfoss for, at de udnyttes så effektivt som muligt og for at træffe foranstaltninger, der beskytter medarbejdere og miljø. Kemiske stoffer (ton) KRAN-stoffer Giftige stoffer Drivhusgasser Miljøfarlige stoffer Klorerede olier Organiske opløsningsmidler Mængden af KRAN-stoffer (kræft- eller allergifremkaldende, reproduktionsskadende eller skadelige for nervesystemet) er steget med 41 % i forhold til En tredjedel af stigningen skyldes øget forbrug i Danfoss Climate & Energy s fabrik i Mexico mens forbruget i de øvrige fabrikker i Danfoss Climate & Energy er faldet 6%. Den markante stigning i forbruget af klorerede olier skyldes et forbrug på 100 tons i Danfoss Power Solutions i Danfoss negativliste er hjørnestenen i arbejdet med at nedbringe brugen af skadelige stoffer i processerne og sikre, at uønskede stoffer hverken anvendes i produktionen eller produkterne. Negativlisten opdateres løbende med nye lovgivning eller ændrede virksomhedskrav. For at holde både interne og eksterne interessenter opdateret med ændringerne har Danfoss oprettet en abonnementsservice, hvor interesserede modtager opdateringer af negativlisten. Med udgangen af 2013 havde ca. 20 % af leverandørerne af varer, der indgår i produkterne, tilmeldt sig ordningen. Der iværksættes derfor tiltag, der skal få de fleste leverandører tilmeldt abonnementsordningen. Produkters miljøforhold Konfliktmineraler Den amerikanske kongres vedtog i 2010 en lov (Dodd-Frank Act), som kræver, at amerikanske, børsnoterede selskaber fra 2014 årligt fortæller myndighederne, om de bruger guld, tin, tantal og tungsten fra den Demokratiske Republik Congo og dens nabolande. I Danfoss produkter er metallerne til stede via de komponenter, virksomheden køber hos sine leverandører. Materialerne indgår primært i elektronikkomponenter, men også i visse metallegeringer. Danfoss er ikke direkte omfattet af Dodd- Frank Act, men virksomheden møder krav fra kunder om at oplyse om oprindelsen af de såkaldte konfliktmineraler. Derfor sikrer virksomheden, at kunderne får de nødvendige oplysninger i det omfang, Danfoss kan skaffe information om materialernes oprindelse fra leverandørerne. I 2013 er mere end 400 af Danfoss leverandører af elektroniske eller elektromekaniske komponenter blevet bedt om at oplyse om oprindelsen af konfliktmineraler. Oplysningerne kan afgøre, om mate- 14 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

15 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER rialerne stammer fra såkaldt»konfliktfrie«smelteværker, hvilket vil være en forudsætning for, at et produkt eller en virksomhed kan erklære sig»konfliktfri«. Ofte er der meget lang vej fra minerne til de virksomheder, der bruger komponenter med for eksempel guld eller tin, og det forventes derfor at tage mange måneder, inden alle leverandørerne bidrager med de nødvendige oplysninger. Ved udgangen af 2013 havde omkring 25 % af leverandørerne svaret på Danfoss henvendelse. Det har ført til identifikation af mere end 300 af de smelteværker, der bearbejder rå-malmen fra minerne til metaller, der kan bruges til fremstilling af komponenter. Etisk adfærd Danfoss har i 2013 opdateret sine retningslinjer for etisk adfærd, der er samlet i Danfoss Etikhåndbog. Opdateringen afspejler indhøstede erfaringer med brugen af de etiske retningslinjer. Den opdaterede Etikhåndbog er udleveret til alle medarbejdere i starten af året. I 2014 vil Etikhåndbogen blive udleveret til alle medarbejdere i Danfoss Power Solutions. Alle ledere med personaleansvar har gennemført etiktræning og test gennem e-learning-platformen Danfoss Learning. Nye ledere skal gennemføre etiktræning og test inden for den første måned, efter at de er blevet ansat eller forfremmet til personaleleder. Etiksager Danfoss Climate & Energy tog i 2013 afsked med i alt 31 medarbejdere som følge af uetisk adfærd mod 47 i 2012 og 26 i Tallet omfatter både opsigelser og frivillige fratrædelser i forbindelse med, at etiske sager er blevet rejst. Årsagerne til de 31 afskedigelser i 2013 fordeler sig på følgende kategorier: tyveri og uetisk omgang med virksomhedens midler (5), forsøg på bestikkelse (2), svindel med rejseafregninger, forfalskning af dokumenter eller forsøg på underslæb (9), interessekonflikter (1), industrispionage/ tyveri af data (1), misbrug af alkohol eller stoffer (2), voldelig adfærd, chikane eller diskrimination (6), overtrædelse af virksomhedens politikker (1), manipulering med timeregistrering (2) og øvrige forhold (2). Antallet af fyringer på grund af uetisk adfærd er opgjort på baggrund af oplysninger fra Etiklinjen samt et spørgeskema, der sendes til samtlige ledere med personaleansvar. I alt har 89 % af lederne svaret på spørgeskemaet. Danfoss Power Solutions bliver omfattet af Etiklinjen fra Alle ledere med personaleansvar i Danfoss Power Solutions vil blive spurgt om afskedigelser på grund af uetisk adfærd i Kortlægning af potentielle krænkelser af menneskerettigheder Danfoss har i 2013 gennemført en kortlægning (due diligence-proces) i alle virksomhedens selskaber i segmentet Climate & Energy for at identificere eventuelle risici afledt af virksomhedens aktiviteter. Due diligence-processen er gennemført i form af et omfattende spørgeskema om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, som er sendt til alle selskaber i koncernen. Svarprocenten var 95, og de selskaber, der ikke var dækket af undersøgelsen, beskæftiger i alt 83 medarbejdere, hvoraf hovedparten befinder sig i Danmark. Svarene viser, at Danfoss politikker, der omhandler sikring mod krænkelser af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, generelt bliver efterlevet. På enkelte punkter er der identificeret mulige krænkelser, og der er iværksat afhjælpende tiltag. Et af de områder, hvor der er identificeret mulig krænkelse, vedrører diskrimination i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, og hvor konsekvensen blev, at to selskaber er pålagt at ændre praksis, således at der ikke længere er risiko for diskrimination. Ligeledes skal der igangsættes revision af de kontrakter, som indgås gennem Danfoss Global Services, så det sikres, at rekrutteringsbureauer pålægges at efterleve Danfoss strenge retningslinjer mod diskrimination og for beskyttelse af privatlivets fred, når nye medarbejdere ansættes. Det tredje område, hvor der er en risiko for krænkelse af menneskerettighederne, er, når enkelte selskaber lokalt kan iværksætte begrænset lønreduktion som disciplinærstraf. Det gælder i lande, hvor skriftlige advarsler har en meget begrænset virkning, og hvor en bestemt adfærd fra medarbejderens side kan have en skadelig virkning for andre medarbejdere for eksempel inden for arbejdsmiljøområdet. I alt fire virksomheder har procedurer for, hvilke situationer, der kan udløse lønreduktion, og disse procedurer vil blive gennemgået nøje og om nødvendigt ændret for at sikre, at grundlæggende menneskerettigheder respekteres. En kortlægning af Danfoss Power Solutions eventuelle risici i relation til menneskerettigheder vil blive gennemført i Medarbejdere Mangfoldighed Danfoss anser mangfoldighed blandt medarbejderne for at være et aktiv, der fører til konkurrencemæssige fordele og forøget kreativitet og innovation. Danfoss lægger særlig vægt på mangfoldighed i rekrutteringspolitikken. Når nye medarbejdere skal ansættes, er målet at finde frem til mindst tre velegnede kandidater, som samlet repræsenterer mangfoldighed, hvad angår kultur, nationalitet, køn og alder. Hvis to eller flere kandidater er lige kvalificerede, vil Danfoss tilsigte mangfoldighed blandt medarbejderne og på arbejdspladsen i den endelige udvælgelsesproces. Som led i bestræbelserne på at opnå mangfoldighed gør Danfoss en målrettet indsats for at øge andelen af kvindelige ledere i hele koncernen. Det overordnede mål for koncernen er at øge andelen af kvindelige ledere til 20 % i 2015 i forhold til 18 % i 2013 for at sikre, at lederne i højere grad afspejler den mangfoldige sammensætning af arbejdsstyrken, som bestod af 29 % kvindelige medarbejdere i Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 15

16 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER Medarbejdernes engagement og udvikling Danfoss har stor fokus på medarbejderengagement. Endnu en gang viste undersøgelser gennemført blandt medarbejderne i 2013 et stort engagement sammenlignet med andre globale virksomheder med høj performance. Dette understreger medarbejdernes fortsatte opbakning til Danfoss strategiske initiativer. Undersøgelserne viste fremgang på en række parametre som for eksempel performance management og vurderingen af den nærmeste chefs evner som leder. Forbedringen i engagement afspejles i den procentdel af medarbejdere, der frivilligt forlader Danfoss, som fortsat ligger på omkring 5,7 % globalt set. Den samlede medarbejderomsætning faldt fra 15,0 % i 2012 til 13,7 % i Den 31. december 2013 havde Danfoss Koncernen medarbejdere mod året før. Det svarer til et fald på 2,7 %, hvilket primært er et resultat af koncernens løbende tilpasninger til de globale markedsforhold. Ansvarlig leverandørstyring Danfoss arbejder systematisk med at højne standarden i leverandørkæden. I 2013 har Danfoss fortsat haft særlig fokus på leverandører af varer, som indgår i Danfoss produktionsprocesser eller direkte i produkterne samt på, at leverandører, der tidligere er auditeret, får løst de konstaterede problemer tilfredsstillende. Samtidig auditeres nye leverandører og leverandører, der flytter til nye lokationer. Danfoss tilpasser løbende indkøbsorganisationen og de værktøjer, der anvendes til leverandørstyring. Indkøbsorganisationen er således blevet fælles for hele koncernen, inklusive Danfoss Power Solutions, med virkning fra juli For at sikre at Danfoss indsats i leverandørkæden koncentreres der, hvor selskabet har størst indflydelse, har Danfoss valgt at tilpasse den model for risikovurdering, der danner grundlag for indsatsen hos den enkelte leverandør. Risikovurderingen tager højde for, hvor leverandørerne producerer, således at leverandører i områder, hvor der er størst risiko for afvigelser, prioriteres først. Derudover fokuserer modellen på de foretrukne leverandører fremfor som tidligere at fokusere på værdien af køb hos den enkelte leverandør, således at fokus er på de leverandører, der fortsat skal levere til Danfoss. For at sikre at alle Danfoss medarbejdere med leverandørkontakt har kendskab til Danfoss Code of Conduct og ansvarsfordelingen på området gennemfører Danfoss Code of Conduct Competence Center løbende træning. Træningen er opdelt i flere moduler og tilbydes primært som e-learning. I 2013 er der trænet 99 medarbejdere, og fra starten af 2014 vil der være fokus på træning af Danfoss Power Solutions medarbejdere. Der blev i 2013 indhentet underskrifter på Danfoss Code of Conduct fra i alt 809 leverandører samt gennemført 134 auditbesøg for at kontrollere, om leverandørerne overholder Danfoss retningslinjer, heraf 44 førstegangs audit-besøg og 90 opfølgningsbesøg. Opfølgningsbesøgene har typisk fulgt op på forhold som eksempelvis utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i form af manglende nødudgange og brandslukningsudstyr, mangel på personligt beskyttelsesudstyr, forkert behandling og opbevaring af farlige kemikalier samt udledning af spildevand. Lokalt engagement Danfoss støtter en række initiativer i de lokalsamfund, hvor virksomheden har fabrikker eller salgskontorer. Ved sponsorater, engagement i erhvervsorganisationer og grupper og gennem deltagelse i socialt arbejde er virksomheden en aktiv medspiller i lokalsamfundet. Et eksempel er renovering af den lokale grundskole og børnehave i Panrutti, den landsby, hvoraf to tredjedele tilhører Danfoss Indiens nye campus. Stedet var tidligere et trist syn. Utætte tage og manglende eller ødelagte vinduer, utilstrækkelig vandforsyning fra en forfalden vandtank og ødelagte cementgulve fra 1960'erne gjorde det til en daglig udfordring at give 65 børn nærende mad for mindre end en halv dollar om dagen. Men i dag er det hele ændret. Danfoss Indien har som led i en CSR-kortlægning i lokalområdet besluttet at gøre en forskel for disse uddannelsesinstitutioner. Hele skolens område gennemgik en renovering takket være Danfoss Indiens CSR-program 'Joy of Giving'. Danfoss renoverede og udbyggede skolen og børnehaven ved hjælp af lokal arbejdskraft og fik tillige etableret en køkkenhave, hvor der dyrkes ti forskellige slags grøntsager, der bidrager til, at børnene får en sund og nærende kost. Et nyt køkken, en liters vandtank, sikre tage og nye gulve har givet børn og ansatte helt nye rammer for deres gang på skolen. Fabrikant Mads Clausens Fond Fabrikant Mads Clausens Fond blev oprettet i 1960 af Danfoss grundlægger og har til formål at yde støtte til almenvelgørende projekter i ind- og udland. Støtten blev i begyndelsen først og fremmest uddelt 16 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

17 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER med bibelske motiver lavet af den danske kunstner Bjørn Nørgaard, er hovedkirke for de danske menigheder i Sydslesvig. Staten Oklahoma i USA oplevede den værste tornado nogensinde i sommeren 2013 med tab af adskillige menneskeliv og massive ødelæggelser til følge. Fabrikant Mads Clausens Fond donerede umiddelbart efter katastrofen USD , hvilket svarer til kroner, til American Red Cross til nødhjælpsarbejdet i området. Den største bevilling 4,2 mio. kroner gik til Havnbjerg Mølle ved Nordborg, som i løbet af året har gennemgået en større renovering, herunder udskiftning af møllens stråtag. Donationer, Fabrikant Mads Clausens Fond i lokalområderne omkring fabrikken i Nordborg, men i takt med Danfoss ekspansion og globalisering er støtteområdet udvidet til også at omfatte nogle af Danfoss øvrige lokaliteter i ind- og udland. Fonden yder blandt andet støtte til uddannelse og forskning, idræt, kunst og kultur og forskellige velgørende organisationer. Fabrikant Mads Clausens Fond uddelte i ,7 mio. kroner fordelt på 386 modtagere. Blandt disse var en lang række foreninger og institutioner i Danfoss nærområder, herunder skoler og universiteter, hospitaler, idrætsklubber, spejdergrupper, pensionist-foreninger og handicapinstitutioner samt museer, kor og orkestre. Mange landsdækkende patientforeninger og hjælpeorganisationer har også modtaget støtte. Der blev i årets løb uddelt flere større bevillinger på kroner og derover. De gik blandt andet til forskning i kræft, udstyr til idrætsforeninger, nødhjælp samt til forskellige kulturelle projekter. Helligåndskirken i Flensborg, Tyskland, modtog kroner. De gik til arbejdet med afrensning af kirkens vægge og kalkmalerier. Kirken, som for nylig kunne afsløre en bronzeskulptur og nye mosaik-vinduer Donationer, Danfoss Medarbejderfond Danfoss Medarbejderfond Danfoss Medarbejderfond er en social fond, der har til formål at yde hjælp i form af rådgivning samt økonomisk hjælp til medarbejdere i Danfoss A/S, Bitten og Mads Clausens Fond, et associeret selskab i Danmark eller et dansk datterselskab under disse. Fonden har i 2013 behandlet ca. 300 sager. Mange af sagerne har omhandlet dårlig økonomi i forbindelse med opløste parforhold. Også i 2013 har mange medarbejdere søgt om hjælp til konfirmation, efterskole ophold samt julen. Derudover har fonden ydet tilskud til ferie til glæde for mange børnefamilier. Fonden ydede i 2013 en samlet økonomisk hjælp på ca. 2,9 mio. kroner. Medarbejderfondens advokatordning, der sikrer alle medarbejdere mulighed for juridisk bistand med tilskud fra fonden, har behandlet ca. 200 henvendelser. 19 % Hospitaler og institutioner, helse 13 % Forskning og undervisning 53 % Kunst og kultur 35% Økonomi 13% Sygdom/ tandlæge m.m. 10% Skilsmisse/ opløst parforhold 12% Konfirmation 8% Flytning 9% Efterskole 4% Begravelseshjælp 9% Andet 11 % Fritid og sport 4 % Udland Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 17

18 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com

Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com Fortsat støtte til Global Compact Niels B. Christiansen President & CEO Danfoss Koncernen tilsluttede sig FN s»global Compact

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR politikken er på linje med FN s Global Compact opdelt i 4 hovedområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Samfundsansvar i Bang & Olufsen Denne sektion udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 211/12. Forretningsdrevet

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen

Social- og miljømæssig erklæring for koncernen Social- og miljømæssig erklæring for koncernen 13 Grundlag for udarbejdelse af erklæringen 13 Social indsats 13 Miljøindsats 16 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1

Coloplast. En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport. Page 1 Coloplast En transportkøbers perspektiv på bæredygtig transport Oluf Damsgaard Henriksen Climate Manager (dkohe@coloplast.com) Page 1 Agenda Kort om Coloplast Den røde tråd igennem Coloplasts fokus på

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Pladsoptimering i transportmidler

Pladsoptimering i transportmidler Pladsoptimering i transportmidler Søren Boas, PostNord Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og Posten i 2009. PostNord har en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE mellem [VIRKSOMHED] og ALLERØD KOMMUNE Carbon20 Et bæredygtigt Allerød Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem og

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder

Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til kommunens indledende visitering af Carbon 20-virksomheder Vejledning til visitering 1. Indledning Vejledningen bruges som tjekliste, når virksomheden og Carbon 20 medarbejder skal vurdere,

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, når frekvensomformere fra Danfoss styrer ventilatorer og pumper i erhvervsbygninger. 517 millioner

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer

Udvikling af de ledelsesmæssige rammer Udvikling af de ledelsesmæssige rammer - Holdninger og handlinger i vores miljøarbejde Side 1 PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post Danmark og

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere