Danfoss Bæredygtighedsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danfoss Bæredygtighedsrapport"

Transkript

1 Danfoss Bæredygtighedsrapport

2 Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning, moderne infrastruktur, effektiv energiudnyttelse og klimavenlige løsninger. Koncernen er delt op i to forretningssegmenter: Danfoss Climate & Energy og Danfoss Power Solutions. Blandt nøglekompetencerne i Danfoss Climate & Energy er køling af fødevarer, aircondition, hastighedsregulering af elmotorer, opvarmning af bygninger samt komponenter inden for vedvarende energi som for eksempel sol- og vindenergi. I Danfoss Power Solutions er kernekompetencen hydrauliske systemer og komponenter til styring af mobile maskiner til landbrug, bygge- og anlægssektoren, materialehåndtering, samt specialmaskiner. Danfoss er en privatejet virksomhed og har opbygget sine kompetencer inden for energieffektive løsninger i løbet af de seneste 80 år. Danfoss sælger sine produkter i mere end 100 lande og beskæftiger ca medarbejdere verden over. Danfoss Beskæftiger ca medarbejdere. Sælger produkter i mere end 100 lande. Top 5 markeder: USA, Tyskland, Kina, Rusland og Italien. Koncernen har 59 fabrikker i 18 lande og 58 salgsselskaber i 46 lande. Har hovedkontor i Nordborg. Find os på: Facebook: Twitter: Google+: YouTube: LinkedIn (Company Page): 2 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

3 INDHOLD BÆREDYGTIGHED HOVED OG -NØGLETAL DANFOSS LANCERER NY STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED OM VORES BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 3

4 BÆREDYGTIGHED HOVED OG -NØGLETAL Bæredygtighed hoved og -nøgletal Bæredygtighed hoved og -nøgletal * ENERGIFORBRUG OG KLIMA Totalt energiforbrug (GJ) Forbrug af elektricitet (MWh) Forbrug af energi til opvarmning (GJ) Total CO2 emission (ton) Heraf udledning fra elektricitet Heraf udledning fra varme MILJØ Vandforbrug (m 3 ) , , Industrielt spildevand (m 3 ) Samlet råvaremængde (ton) , , KRAN stoffer (ton) , Organiske opløsningsmidler (ton) Total affaldsmængde (ton) MENNESKER OG ULYKKER Total medarbejderomsætning (%) 20,2 16,9 15,7 17,2 13,7 Antal ulykker - totalt Ulykkesfrekvens totalt 15,5 12,8 9,4 9,2 4,7 Antal ulykker - produktion Ulykkesfrekvens produktion 15,5 12,8 9,4 9,2 8,1 Antal ulykker - funktionærer Ulykkesfrekvens funktionærer 2,7 1,3 1,3 1,5 0,5 Samlet antal fraværsdage ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING Antal leverandører i høj-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 29% 81% 53% 83% 65% Antal leverandører i mellem-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 28% 46% 56% 68% 61% Antal leverandører i lav-risiko lande Heraf leverandører, der har underskrevet Code of Conduct 47% 46% 65% 81% 47% SOCIAL ANSVARLIGHED Antal afskedigelser på grund af uetisk adfærd * Hoved- og nøgletal er inklusive Danfoss Power Solutions og er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med tidligere år. SustainabilityReport_DK_2013_page_ , page 2 of 2 4 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

5 DANFOSS LANCERER NY STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED Danfoss lancerer ny strategi for bæredygtighed Danfoss tilsluttede sig for mere end ti år siden principperne i FN s Global Compact Initiative, der omhandler menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vi støtter fortsat op om Global Compact som et styrende element i vores arbejde med bæredygtighed. Denne bæredygtighedsrapport udgør Danfoss Communication on Progress til FN, hvor vi dokumenterer fremdriften i bæredygtighedsarbejdet. Vores indsats har i 2013 blandt andet udmøntet sig i en ny bæredygtighedsstrategi for Danfoss Koncernen, der samler igangværende og nye aktiviteter på bæredygtighedsområdet. Strategien skal i implementeringsperioden fra 2014 til 2017 sikre, at vi fortsætter arbejdet med bæredygtighed i en styrket koncernramme og samtidig udstikker klare mål for arbejdet med energibesparelser, arbejdsmiljø og sikkerhed, etik og produkters livscyklus i vores globale organisation. Vi ser frem til løbende at kunne berette om resultaterne af Danfoss bæredygtighedsindsats. Vi har i 2013 fortsat træningen af alle personaleledere i etisk adfærd, og mere end ledere og andre nøglepersoner har i årets løb gennemført anti-korruptionsprogrammet. Vi er i gang med at udarbejde compliance-programmer inden for konkurrenceret, eksportkontrol samt datasikkerhed, og ledere og nøglepersoner vil løbende blive bedt om at deltage i disse obligatoriske programmer. Danfoss købte i 2013 de resterende aktier i Sauer-Danfoss Inc., der nu er en del af Danfoss Koncernen under navnet Danfoss Power Solutions. Danfoss Power Solutions aktiviteter og resultater på bæredygtighedsområdet er en del af denne rapport. Niels B. Christiansen Koncernchef & CEO Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 5

6 OM VORES BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING Om vores bæredygtighedsrapportering Bæredygtighedsrapporten er udarbejdet efter principperne i FN s Global Compact Initiative, og beskriver Danfoss politikker, mål, indsatser og resultater i arbejdet med blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Danfoss indsamler årligt oplysninger om alle fabrikkers indsats og resultater på bæredygtighedsområdet. Oplysningerne bliver brugt i udarbejdelsen af bæredygtighedsrapporten og den fortsatte prioritering af indsatsen. Hvert kvartal indsamles desuden oplysninger om de væsentligste parametre til brug i de finansielle kvartalsmeddelelser. Rapporten omfatter alle selskaber i Danfoss Koncernen, hvor Danfoss har en bestemmende indflydelse. Oplysninger fra Danfoss Power Solutions er fra 2013 med i bæredygtighedsrapporten, og fra 2014 integreres Danfoss Power Solutions data i den kvartalsmæssige rapportering. Miljø- og arbejdsmiljødata indsamles primært gennem Danfoss finanssystemer. Data vedrørende miljø og klima bliver indsamlet fra Danfoss fabrikker med mere end 20 ansatte, og hvor mængden af energi, råvarer, kemikalier og affald samtidig overstiger 1 % af koncernens samlede mængder. Alle fabrikker, uanset størrelse, bidrager med oplysninger om energiforbrug og arbejdsmiljø, mens selskaber, der udelukkende har salgsaktiviteter, ikke bidrager med miljødata. Elektroniske spørgeskemaer anvendes til indsamling af oplysninger om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, lokalt engagement og stakeholder-relationer i alle fabrikker og salgsselskaber. Oplysninger om afskedigelser på grund af uetisk adfærd indsamles gennem Danfoss Etiklinje og via elektroniske spørgeskemaer, der sendes til alle ledere med personaleansvar. Disse tal renses efterfølgende for dobbeltregistreringer. I tillæg til bæredygtighedsrapporten har Danfoss siden 2009 rapporteret om virksomhedens klimaaktiviteter og udledning af drivhusgasser til Carbon Disclosure Project s supply chain-program. Denne rapport er tilgængelig på Bæredygtighedsrapporten er udarbejdet efter de principper, der var gældende, da rapporten frem til 2011 blev verificeret af en ekstern tredjepart. Det er Danfoss vurdering, at bæredygtighedsrapporten fortsat giver et fyldestgørende og retvisende billede af virksomhedens indsats. Danfoss følger efter behov op på indrapporteringerne med kontrolbesøg for at efterprøve virksomhedens håndtering af miljømæssige, sociale og etiske forhold samt for at styrke dialogen med den lokale ledelse om bæredygtighedsaktiviteterne. 6 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

7 ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER Organisation og ledelsessystemer Denne del af rapporten beskriver koncernens ledelsestilgang og -systemer, der er etableret for at sikre løbende forbedringer og efterlevelse af virksomhedens værdier og retningslinjer inden for bæredygtighed. Danfoss bæredygtighedsstrategi Danfoss har med baggrund i globale megatrends, virksomhedens forventninger til fremtidige forretningsområder og dybdegående interviews med ledelse og nøglemedarbejdere i Danfoss divisioner og stabsfunktioner udarbejdet koncernens bæredygtighedsstrategi, som implementeres i perioden 2014 til Strategien støtter Danfoss vækststrategi og skal gennem en klar struktur, mål og opfølgning sikre resultater inden for prioriterede områder. Væsentlige bæredygtighedstemaer Danfoss har identificeret over 100 emner, som kan være relevante for Danfoss' tilgang til bæredygtighed. En systematisk udvælgelsesproces ( materiality assessment ), som er faciliteret af en ekstern konsulent, har identificeret de temaer, som er væsentligst for Danfoss at adressere i bæredygtighedsstrategien. Vigtighed for stakeholders Lokalt engagement Miljø Datasikkerhed Menneskerettigheder Advocacy Produkt compliance Bæredygtigt indkøb Arbejdsmiljø & sikkerhed Etisk adfærd Diversitet Produkters livscyklus Igangværende Prioriteret for 2014 Adresseres fra 2015 Konkurrenceret Anti-korruption Figuren viser de væsentligste emner vurderet på vigtighed for Danfoss (indvirkning på omsætning, indtjening, omdømme og compliance) samt vigtighed for en række interessenter (medier/ offentligheden, kunder, lovgivere, NGO er, medarbejdere/ledelse og ejere). Danfoss direktion har prioriteret de emner, der er markeret med en firkant, som værende de vigtigste indsatsområder for Emner markeret med en diamant er allerede igangsat eller i drift, mens resterende emner vil blive adresseret fra Danfoss nye bæredygtighedsstrategi hviler på to søjler: For Danfoss er det fundamentalt at være en ansvarlig forretningspartner for derved at opnå og fastholde vores "license to operate". Danfoss stræber efter at være førende inden for bæredygtige teknologier med produkter og løsninger, som adresserer det stigende, globale behov for et effektivt energiforbrug og bekæmpelse af klimaændringer og derved opnå konkurrencefordele. Vigtighed for Danfoss Bæredygtighedsstrategien blev godkendt af Danfoss ledelse i december 2013 og vil blive implementeret fra begyndelsen af 2014 med særligt fokus på følgende indsatsområder: Energieffektiv forretning Revision af Danfoss klimastrategi og klimamål Energispareprojekter i de 15 største fabrikker Energieffektiv transport af produkter Produkters materialeindhold og livscyklus Produkters overholdelse af miljøkrav Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 7

8 ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER Arbejdsmiljø og sikkerhed Etablering af et globalt ledelsessystem for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Reduktion af antallet af arbejdsulykker Etisk adfærd En række allerede igangsatte aktiviteter fortsættes i Disse er blandt andet: Due diligence-aktiviteter vedrørende menneskerettigheder og anti-korruption Redegørelse for indholdet af konfliktmineraler i produkter Compliance-programmer (anti-korruption, konkurrenceforhold, datasikkerhed og eksportkontrol) Rolle- og ansvarsfordeling Rolle- og ansvarsfordelingen i Danfoss arbejde med bæredygtighed følger Danfoss overordnede governanceog risikostyringsprincipper. Danfoss bestyrelse og direktion har det overordnede ansvar og sætter rammerne for selskabets arbejde med bæredygtighed. Danfoss stabsfunktion for bæredygtighed er ansvarlig for at udarbejde og implementere Danfoss globale strategi, koncernmål og aktiviteter inden for bæredygtighed og samfundsansvar, herunder for at udarbejde retningslinjer og vejledninger samt koordinere aktiviteter på tværs af organisationen. Funktionen er desuden ansvarlig for rapportering på bæredygtighed. Alle ledere med personaleansvar har ansvar for, at deres områder kender og efterlever Danfoss regler og retningslinjer. Alle ledere med fabriksansvar har derudover ansvar for miljø, arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet på den enkelte fabrik, herunder for at udpege ansvarlige til at varetage daglige arbejdsopgaver på miljø, arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet samt til at deltage i videns- og erfaringsdeling på tværs af koncernen. Alle medarbejdere har et ansvar for at kende og efterleve Danfoss regler og retningslinjer. Alle medarbejdere har endvidere pligt til at melde om brud på Danfoss regler og retningslinjer, hvis de får kendskab til eller begrundet mistanke herom. Danfoss stabsfunktion for risikostyring og compliance har inden for specifikke områder ansvaret for at følge op på, at retningslinjer og iværksatte programmer efterleves. Funktionen er desuden ansvarlig for Danfoss Etiklinje, Ethics Hotline, hvor et eksternt firma modtager og registrerer anmeldelser om brud på Danfoss regler. Danfoss har nedsat en Etik-komité, der behandler overtrædelser af Danfoss etiske retningslinjer og om nødvendigt, forelægger dem for Danfoss bestyrelse. Danfoss interne revision kontrollerer desuden uanmeldt, at de etiske retningslinjer og lovgivning overholdes på særlige områder som for eksempel anti-korruption. Etiske retningslinjer og politikker for bæredygtighed Danfoss har udarbejdet regler og retningslinjer, som i tillæg til lovgivningen er styrende for, hvordan Danfoss ønsker at agere i etiske og miljø- og arbejdsmiljømæssige henseender. De omfatter: Danfoss politik for ansvarlig forretningsførelse Danfoss Etikhåndbog, der beskriver retningslinjerne for ansvarlig adfærd, som alle medarbejdere og ledere skal overholde. Etikhåndbogen er udleveret til alle ansatte i 2013 i revideret udgave. Etikhåndbogen vil blive udleveret til alle ansatte i Danfoss Power Solutions, som Danfoss overtog det fulde ejerskab af i 2013, i begyndelsen af 2014 Danfoss anti-korruptionsmanual Danfoss manual for overholdelse af konkurrencelovgivning Danfoss retningslinjer for risikostyring Danfoss retningslinjer og standarder for miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og socialt ansvar Danfoss negativliste, der beskriver de stoffer og materialer, som Danfoss ikke ønsker at anvende, eller hvor brugen skal begrænses Code of Conduct for leverandører, der beskriver de krav, Danfoss stiller til sine leverandører med hensyn til miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og anti-korruption Retningslinjer for godkendelse af leverandører Danfoss klimastrategi,»3 25«Danfoss Power Solutions retningslinjer på de væsentligste områder - miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed, godkendelse af leverandører samt etik og anti-korruption - vil i løbet af 2014 blive integreret med tilsvarende dokumenter fra den øvrige del af Danfoss. Trænings- og complianceprogrammer Danfoss har udviklet trænings- og compliance-programmer, der er med til at sikre, at de etiske retningslinjer forankres på alle niveauer i koncernen. Etikprogram Alle ledere skal gennemføre træningen i etisk adfærd senest en måned efter ansættelse eller udnævnelse. Træningen er bygget op med en blanding af virkelige cases, fiktive dilemmaer samt øvelser i at identificere uetisk adfærd. Programmet omfatter blandt andet konkurrenceforhold, anti-korruption, ligebehandling og anti-diskrimination. Danfoss følger op på gennemførelsen, og manglende gennemførelse kan få ansættelsesmæssige konsekvenser. Alle ledere i Danfoss Power Solutions vil i 2014 blive bedt om at gennemføre etikprogrammet. Øvrige compliance-programmer Koncernen har aktive complianceprogrammer på en række områder. I 2013 var der særlig fokus på at styrke programmerne vedrørende anti-korruption, eksportkontrol og etik. Gennem året har af koncernens medarbejdere med kontakt til forretningspartnere eller offentlige myndigheder gennemført det obligatoriske anti-korruptions-træningsprogram, som afsluttes med en test. Danfoss compliance-program vedrørende konkurrencelovgivning blev i 2013 styrket med en opdateret, global manual med retningslinjer på området. I den forbindelse er ca medar- 8 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

9 ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER bejdere, der har kontakt til forretningspartnere eller brancheorganisationer, blevet tilmeldt en nyudviklet e-learning på området. Denne e-learning, der er obligatorisk for de udvalgte medarbejdere, afsluttes med en prøve. Spørgefunktion og etiklinje Ud over compliance-programmerne har Danfoss siden slutningen af 2012 haft en spørgefunktion, AskUs, hvortil koncernens medarbejdere kan adressere spørgsmål og tvivl på etik- og compliance-området. Funktionen søger at mindske usikkerheden blandt koncernens medarbejdere og forebygge utilsigtede afvigelser. I 2013 fik AskUs 69 henvendelser fra medarbejdere, der ønskede vejledning i, hvordan de i forhold til konkrete problemstillinger bedst kunne efterleve de etiske retningslinjer og compliance-krav. Hertil kommer Danfoss whistleblowerfunktion, Etiklinjen, hvor medarbejdere, anonymt og uden om ledelseshierarkiet kan gøre opmærksom på mulige overtrædelser af Danfoss regelsæt. Etisk adfærd og menneskerettigheder Virksomheder kan risikere utilsigtet at forårsage eller medvirke til krænkelser af for eksempel menneske- og arbejdstagerrettigheder eller negative påvirkninger af miljøet og klimaet. Overtrædelser kan ske både gennem egne aktiviteter eller mere indirekte gennem leverandørkæden. FN har vedtaget retningslinjer (»Guiding Principles«) for, hvordan virksomheder skal sikre, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Blandt andet skal virksomhederne gennemføre en»due diligence-proces«, hvor mulige krænkelser skal identificeres, afhjælpes og forebygges. Danfoss har gennemført en sådan proces i 2013 for at sikre, at virksomhedens egne selskaber ikke medvirker til at krænke menneskerettigheder, men også for at få erfaring med metoden i forhold til senere brug af den i leverandørkæden. Resultatet af due diligence-processen er beskrevet på side 15 i denne rapport. Klimastrategi Klimaforandringer med tørke og oversvømmelser, ressourceknaphed, befolkningsvækst og en række andre megatrends repræsenterer store udfordringer for verden og det kræver en langsigtet og målrettet indsats samt investeringer. Danfoss er en global leder inden for energieffektive løsninger, som nedbringer energiforbruget og mindsker udledningen af CO2, og virksomheden bidrager derved til at imødegå disse udfordringer. Derfor er det også naturligt, at virksomheden målrettet søger at nedbringe klimapåvirkningen fra sine egne aktiviteter. Danfoss klimastrategi,»3 25«, betyder, at selskabet vil reducere den absolutte CO2- udledning fra energiforbrug, transport af færdigvarer og forretningsrejser med 25 % og øge andelen af CO2-neutral energi med 25 % inden 2025 i forhold til udledningen i Danfoss samlede CO2-udledning i 2007 var ca tons, og udledningen må derfor ikke overstige tons i Miljø- og arbejdsmiljøcertificeringer Danfoss har gennem mange år arbejdet systematisk med at nedbringe miljøpåvirkningerne fra virksomhedens driftsaktiviteter, herunder produktion og transport. Danfoss har som målsætning, at alle fabrikker etablerer og vedligeholder ledelsessystemer for miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. 30 ud af 35 fabrikker i Danfoss Climate & Energy har forankret arbejdet med miljø, Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 9

10 ORGANISATION OG LEDELSESSYSTEMER arbejdsmiljø og sikkerhed i et miljøledelsessystem certificeret efter miljøledelsesstandarden ISO De fabrikker, der ikke er certificeret, er mindre fabrikker i Brasilien, USA og Frankrig, der har fået dispensation fra reglerne. Alle fabrikker i Danfoss Climate & Energy i Danmark og i Slovakiet er desuden certificeret efter arbejdsmiljøstandarden OHSAS Danfoss Power Solutions har 17 fabrikker, hvoraf ti er certificeret efter ISO standarden, mens ni fabrikker er certificeret efter OHSAS standarden eller tilsvarende. Brugen af kemiske stoffer Danfoss anvender i fremstillingen af produkterne en række kemiske stoffer, der kan være skadelige for mennesker eller miljø, og søger løbende at begrænse brugen af sådanne stoffer. Hvis stofferne ikke umiddelbart kan undværes eller erstattes, sørger Danfoss for, at de udnyttes så effektivt som muligt og for at træffe foranstaltninger, der beskytter medarbejdere og miljø. virksomhedskrav, og det sikres, at leverandørerne kan modtage opdateringer elektronisk gennem en abonnementsordning. Ansvarlig leverandørstyring Danfoss arbejder systematisk med risikovurdering og styring af virksomhedens leverandører. Således har Danfoss siden 2004 haft en Code of Conduct for leverandører, der stiller krav til miljømæssige og sociale forhold. Alle leverandører skal underskrive Danfoss Code of Conduct, der stiller krav til miljømæssige og sociale forhold. Danfoss foretager løbende audit hos leverandører for at kontrollere, at Code of Conduct efterleves, og at eventuelle afvigelser bliver håndteret. Leverandører af varer, som indgår direkte i produkterne, skal i tillæg til kravene i Code of Conduct gennemgå en auditering, hvor leverandøren vurderes af Danfoss egne specialister eller af en ekstern, uafhængig konsulent, hvis leverandøren er fra lande, hvor Danfoss vurderer, at risikoen for brud på for eksempel menneskerettigheder er betydelig. Dialogen med interessenterne bidrager til, at Danfoss kender rammebetingelserne for virksomhedsdrift i de lande, hvor Danfoss er aktiv. At kende ny lovgivning, nye initiativer fra organisationer eller at blive udfordret på holdninger og politikker opfatter Danfoss som en del af et naturligt og nødvendigt beredskab, der skal være til stede for at kunne takle de globale udfordringer. Danfoss vil som led i den nye bæredygtighedsstrategi etablere en endnu mere effektiv dialog med virksomhedens interessenter, herunder kunder og beslutningstagere. Danfoss globale negativliste er hjørnestenen i arbejdet med at nedbringe brugen af skadelige stoffer i processerne og sikre, at uønskede stoffer hverken anvendes i produktionen eller i produkterne. Negativlisten er implementeret i begge Danfoss segmenter. Negativlisten opdateres løbende med ny lovgivning eller ændrede Dialog med interessenter Danfoss søger en aktiv dialog med medarbejdere, ledere og eksterne interessenter som NGO er og kunder. På den måde kan Danfoss tilpasse processer og værktøjer, så de modsvarer omverdenens krav og udviklingen i lande og områder, hvor Danfoss har aktiviteter. 10 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

11 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER Indsats og resultater på kerneområder Denne del af rapporten dokumenterer indsats og resultater i 2013 på de områder, hvor Danfoss har valgt at koncentrere indsatsen for at forbedre bæredygtigheden. Energieffektiv forretning Energiforbrug og CO2-udledning I 2013 udledte Danfoss ca tons CO2 fra koncernens forbrug af elektricitet og varme. Kilderne til denne udledning er både direkte (egne anlæg til produktion af el og varme) og indirekte (køb af el og varme hos eksterne producenter). Udledningen i 2013 var markant højere end i 2012, da den også omfatter alle Danfoss Power Solutions fabrikker, der ikke har været medtaget i tidligere bæredygtighedsrapporter. Danfoss Climate & Energy udledte i tons CO2 mod tons CO2 i Stigningen skyldes inkluderingen af Danfoss Turbocor i USA samt øget aktivitet på fabrikkerne i Kina, mens udledninger fra segmentets øvrige fabrikker er faldet. Danfoss elforbrug i 2013 forårsagede 84 % af koncernens samlede udledning af CO2 svarende til tons. I forbindelse med opvarmning blev der udledt tons CO2. Danfoss samlede energiforbrug steg med 76 % til TJ grundet inkluderingen af Danfoss Power Solutions. Forbruget af elektricitet udgjorde i % af Danfoss samlede energiforbrug. 14 % af det samlede elforbrug kom fra vedvarende kilder som sol, vand, vind og biomasse mod 18 % i Elektricitet fra a-kraft tegnede sig for 13 % af koncernens forbrug, mens resten kom fra fossile kilder som kul, olie og gas. Forbruget af energi til opvarmning steg med 37 % i forhold til 2012 grundet Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 11

12 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER inkluderingen af Danfoss Power Solutions i rapporten. Stort set al energi til opvarmning kom i 2013 fra fossile kilder, hvor naturgas tegnede sig for 85 %. De enkelte fabrikker oplyser årligt, hvilke energiformer der er medgået til produktion af den elektricitet, de aftager fra elselskaberne. Tallene giver i 2013 ikke et fuldstændigt retvisende billede, da flere af Danfoss Power Solutions fabrikker ikke har opgjort elforbruget fordelt på kilder. Der vil i 2014 ske en revision af Danfoss klimastrategi og tilhørende mål for udledning af CO2. Globalt energispareprojekt Danfoss fortsatte i 2013 indsatsen for at nedbringe energiforbruget i sine 15 største fabrikker med henblik på at opnå en væsentlig reduktion inden I 2013 har Danfoss således gennemført syv komplette energikortlægninger samt fire energi-evalueringer på de største Climate & Energy sites uden for Nordborg. Den første, fulde implementering af et stort energispareprojekt er i 2013 afsluttet i Danfoss fabrik i Monterrey, Mexico. De syv energikortlægninger på fabrikker i Frankrig, USA, Polen, Kina og Slovenien har vist, at der kan gennemføres i alt 77 lokale energispareprojekter med forventede besparelser på: Elektricitet: 11 % Varme: 20 % CO2-udledning: tons Projekterne gennemføres i 2014 med en tilbagebetalingstid på maksimum tre år. De fire energi-evalueringer er gennemført, hvor potentialet og dermed den forventede besparelse er lavere. Resultatet af energi-evalueringerne er, at der gennemføres mindre projekter på to fabrikker. Etablering af Nordens største solcellepark For at reducere andelen af fossile brændsler etablerede Danfoss i slutningen af 2013 et markant, grønt vartegn. På et stort areal, som ligger tæt på Danfoss administrationsbygning i Nordborg, er der opstillet et solcelleanlæg, som er så stort, at det vil kunne producere strøm svarende til årsforbruget i 400 enfamiliehuse. Anlægget, der får en tilbagebetalingstid på otte år, har en samlet kapacitet på 2,1 MW og forventes at producere omkring 2 millioner kilowatttimer årligt. Solcelleanlægget vil være det første, som møder medarbejdere og gæster ved indkørslen til hovedkvarteret i Nordborg og et synligt bevis på, at Danfoss som industrivirksomhed går foran i omstillingen til vedvarende energi. Solcelleanlægget, der fylder det samme som fem-seks fodboldbaner og er det største i Norden, består af solpaneler, der er forbundet med 130 Danfoss solar invertere. Inverterne sørger for, at jævnspændingen fra solpanelerne omdannes til vekselspænding, der kan sluttes til elnettet. Solcelleparken i Nordborg er et delprojekt i koncernens»energy Saving Program«. En 1 MW solcellepark på koncernens nye campus i Indien er under opførelse. Energirenovering af gamle bygninger i Nordborg Gennem de seneste godt 20 år har Danfoss fabrikker i Nordborg halveret energiforbruget til rumopvarmning ved at gennemføre en lang række energiprojekter. Forbruget er blandt andet sænket, fordi mange medarbejdere løbende har igangsat projekter, som samlet set sænker fabrikkens forbrug af el og varme. Siden 80 erne er der gennemført energirenoveringer, hvor blandt andet den varme luft fra maskinudsugning nu bliver genbrugt til opvarmning af hallerne. Tidligere blev varmen sendt direkte ud i luften via udsugningsventilation. Når projektet er afsluttet, vil varmen blive sendt gennem et genvindingssystem for at genbruge varmen, hvilket vil føre til besparelser på op til 30 % m 2 af E1-bygningen i Nordborg blev energirenoveret da Danfoss Solar Inverters produktion skulle flytte ind. 50 år gamle ventilationsanlæg blev skiftet ud med de nyeste varmegenvindingsanlæg og resulterede i en reduktion af energiforbruget på mere end 50 %. Optimering af godstransport Danfoss produkter transporteres fra fabrikkerne til kunderne med lastbil, skib eller fly. Alle disse transportformer medfører CO2-udledning, som bidrager til den globale opvarmning. Reduktion af CO2- udledningerne fra transport af færdige produkter er en del af Danfoss klimastrategi, og målet er også her en reduktion på 25 % inden Danfoss har i de seneste år fokuseret på optimering af transporten gennem konsolidering af logistikkæden, reduktion af antallet af transportører samt optimering af fyldningsgraden i køretøjerne. Disse 12 Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen

13 INDSATS OG RESULTATER PÅ KERNEOMRÅDER aktiviteter har alle bidraget til reduktion af CO2 -udledningen, men effekten er ikke beregnet, da der ikke har været de nødvendige værktøjer til rådighed. Danfoss sætter derfor fokus på beregning og reduktion af CO2 -udledninger fra godstransport i de kommende år gennem implementering af et særligt beregningsværktøj, der kan simulere effekten af omlægninger til mere miljøvenlige transportformer. Da der er en sammenhæng mellem transportform, pris (flytransport er betydeligt dyrere end lastbiltransport) og CO2 -udledning, forventer Danfoss, at der sker en yderligere reduktion af udledningerne i de kommende år. Omlægning af transport fra fly til f.eks. lastbil vil reducere CO2 -udledningen med op til 90 %. Arbejdsmiljø og sikkerhed For Danfoss er medarbejdernes sikkerhed en topprioritet, og derfor har koncernen løbende fokus på forbedring af arbejdsmiljø og sikkerhed. Dette sker blandt andet ved, at alle medarbejdere og besøgende i Danfoss Power Solutions fabrikker fra 2014 skal bære sikkerhedsbriller og fodtøj overalt i produktionsområderne. Danfoss vil i 2014 vurdere, om tilsvarende regler skal indføres i resten af koncernen. Arbejdsulykker Danfoss arbejder målrettet med at skabe et sikkert arbejdsmiljø og begrænse antallet af arbejdsulykker, hvilke har været faldende siden 1999, hvor ulykkesfrekvensen var over 28. Danfoss samlede ulykkesfrekvens var i 2013 på 4,7 mod 5,2 året før. I 2013 var frekvensen for produktionsmedarbejdere på 8,1 mod 9,2 i 2012 og for funktionærer på 0,5 mod 1,5 året før. Ulykkesfrekvensen beregnes som antal ulykker pr. 1 million arbejdstimer. Bæredygtighedsrapport 2013 I Danfoss Koncernen 13

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2008 corporate Corporate citizenship Citizenship Indledning til Corporate Citizenship Danfoss er en global virksomhed med tilstedeværelse i

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden Årsrapport Danfoss klar til fremtiden www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning,

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Blandt andet derfor er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen.

Blandt andet derfor er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen. Samfundsansvar (CR) I DFDS Samfundsansvar inspirerer til værdiskabelse for vores stakeholders og vores virksomhed DFDS CR-arbejde tager form var det første fulde driftsår for vores CR Komité. Arbejdet

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere