LANDSBYEN DE 7 SOGNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSBYEN DE 7 SOGNE"

Transkript

1 LANDSBYEN DE 7 SOGNE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND side 5 - historien - bymosaik Morsø Kommune - 1. borgermøde - tilgang (de 3 skalaer) REGISTRERING OG ANALYSE side 11 - landskab og natur - funktioner og seværdigheder - infrastruktur - netværket (de menneskelige ressourcer) (interviews) - forretningsplanen KONCEPT side 23 - lokal og regional balance - udpegning af lokale og regionale potentialer (det stedbundne) - fyrtårne / de fælles mødesteder HELHEDSPLAN side 33 - etapeplan (diagram) - delplan Karby Kuber - delplan Forbindelsen (nyt navn) - delplan Markedspladsen - delplan Bevægelseslandskabet - delplan Kystruten - oplistning af mindre lokale projekter ØKONOMI side 55 - anlægsbudget for platform ved Karby Kuber - anlægsbudget for Kærstien 2

3 INDLEDNING Denne bilagsmappe er udarbejdet på baggrund af en inddragende proces, hvor styregruppen for Landsbyen de 7 sogne har inviteret de lokale borgere til at bidrage med ønsker og drømme for, hvordan området skal se ud i fremtiden, og hvordan samarbejdet mellem borgerne på tværs af sognene kan fungere. Bilagsmappen er udarbejdet i et samarbejde mellem Line Toft, landskabsarkitekt fra Landskabslaboratoriet GRÜN og Ann-Sophie Øberg, Projektleder fra Morsø Kommune. ORTOFOTO + PROJEKTAGRÆNSNING Landsbyen de 7 sogne 3

4 BAGGRUND Landsbyen de 7 sogne tager sit afsæt i et samarbejde mellem 4 borgerforeninger - der dækker et område med 7 mindre landsbyer. I dette afsnit beskrives baggrunden for samarbejdet og hvad formålet er med Landsbyen de 7 sogne. 5

5 HISTORIEN INDEN STEDET TÆLLER Landsbyen de 7 sogne Redsted - ældreboliger Næssund - færgen Sydvestmors har gennem en længere periode, som så mange andre landdistrikter, oplevet frafl ytning fra området og deraf dalende faciliteter. På Sydvestmors har man dog igennem fl ere år erkendt, at for at kunne modvirke denne brede tendens, så var man nødt til at samarbejde i stedet for at konkurrere som isolerede landsbysamfund mod hinanden. Denne erkendelse blev sat særligt på spidsen i forbindelse med beslutning om lukning af den sidste kommunale skole i området i Det fi k de lokale til i protest at skabe en friskole, en skole der samtidig fusionerede med den eksisterende friskole i området, og man samlede hovedparten af de frivillige og ildsjælenes kræfter på at skabe en ny god skole for området. Landsbyen de 7 sogne har som mål: At fastholde liv og udvikling i området At fastholde og tiltrække beboere i området gennem de faciliteter og det fællesskab, der er i området At fastholde og tiltrække erhverv i området At indsamle ideer og drømme om hvad vi vil have i området af faciliteter og aktiviteter - og deres eventuelle lokalisering At skabe overblik over hvilke ressourcer og faciliteter, der er eller skal skabes for at realisere projektet. Målet om dannelsen af Landsbyen de 7 sogne søges nået gennem direkte involvering af beboerne i området, og den egentlige udvikling af konceptet Landsbyen de 7 sogne Hvidbjerg - Fælledparken Outrup - vinduesfabrik Til at begynde med dannede der sig en bevægelse mod, at Hvidbjerg var hovedby i området, men i takt med at der blev afholdt borgermøder i området, og man havde besøg af Jørgen Møller fra Aalborg Universitet, dannede der sig et billede af, at man ønskede ligeværdige landsbyer, med hver deres identitet - det som senere er blevet til netværkslandsbyen - under den samlende overskrift Landsbyen de 7 sogne. Hvidbjerg - Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter Redsted - købmand Landsbyen de 7 sogne er et samarbejde mellem Karby, Redsted, TORF (Tæbring, Outrup, Rakkeby og Fjallerslev) og Hvidbjerg beboerforeninger på Mors. Samarbejdet har til formål at skabe en netværkslandsby i området, som gennem fordeling af aktiviteter og faciliteter og gensidig støtte arbejder for at fastholde liv og udvikling i området og gøre det attraktivt for beboere og erhverv at blive i og fl ytte til området. Landsbyen de 7 sogne, håber dermed samtidig at kunne være et eksempel på, hvordan landets yderområder, gennem nye samarbejder i større enheder kan fastholde liv og udvikling på basis af områdets stærke frivillige kræfter og gennem udvikling af områdets stedbundne kvaliteter. Redsted - sognegård

6 Aktiviteter BORGERMØDER Drømmeværksted De fi re borgerforeninger blev enige om det nødvendige i et bredt samarbejde og har som konsollidering af samarbejdet iværksat borgermødeaktiviteter med henblik på at få indsamlet og prioriteret forslag til aktiviteter og faciliteter i storlandsbyen og at sikre bredere opbakning og ejerskab til konceptet Landsbyen de 7 sogne gennem en proces, hvor projektet videreudvikles. På 1. borgermøde blev der udarbejdet en SWOTanalyse, der belyser projektets begrænsninger og potentialer, ligesom der blev påbegyndt et fremtidsværksted, hvor man udarbejdede en bruttoliste for hvilke faciliteter og aktiviteter, der ønskes til rådighed i Landsbyen de 7 sogne. På efterfølgende borgermøde blev der udarbejdet en mere prioriteret liste (se illustration). Den samlede mængde af analyser og ønsker til områdets udvikling var svær at prioritere ud fra på borgermøderne, da der ikke var et særligt fokus eller et fastlagt mål. På dette tidspunkt var listen stadig en lang ønskeliste, hvor mange faciliteter og aktiviteter ikke knytter sig til et potentiale eller et reelt behov. Derfor trådte styregruppen et skridt tilbage, og fokuserede på at få defi neret et overordnet koncept og en helhedsplan, hvor igennem aktiviteter og faciliteter kan prioriteres og argumenteres for. Denne bilagsmappe er resultat af denne proces. Markedsføring af området med Landsbyen de 7 sogne som varemærke Gøre vore børn til borgere i superlandsbyen Udvikling af arbejdspladser og kendskab til virksomheder (virksomhedsbesøg m.v.) Flere fællesaktiviteter i Landsbyen de 7 sogne: Eks fællesspisning på skift, fælles events, øgede foreningssamarbejder, kurser og foredragsarrangementer m.v. Fælles fundraiserfunktion Forskønnelsesaktiviteter Ungdomsballer Styrket anvendelse af hjemmeside (den gode historie) Landsbypedeller Fælles naturoplevelser (kend dit områdes naturkvaliteter) Faciliteter Anvendelse af ældreboliger i Redsted: overnatning(turister), prøveboliger(prøv at bo hos os), beboelse for gæstearbejdere Stisystemer, naturstier, der forbinder oplevelsesstederne med faciliteter, f.eks. havn og overnatningssted og i øvrigt skaber sikker og sund infrastruktur (skolevej). Særskiltfolder udarbejdes til markedsføringen heraf. QR koder og apps i tilknytning til attraktioner Udvikle naturoplevelser Central cafeteriafunktion i SKF Udvikling af sognegården i Redsted med aktiviteter og faciliteter, der supplerer fællesskabet i Landsbyen de 7 sogne. Sikring af lokal dagligvareforsyning Opretholdelse af ældrecenter i Hvidbjerg Sikring af den lokale kirke Fremtidig anvendelse af Karby Skole f.eks. - Temalejrskole med anvendelse af områdets faciliteter og aktiviteter, f.eks. natur, kajak, vandski, skydning m.v. - Feriehjem for svært syge børn og deres familier - Pilgrimscentrum (Pilgrim Mors) - Fællesfaciliteter som en del af Landsbyen de 7 sogne f.eks. skolekøkken Færge ved Næssund-demonstrationsprojekt for lavenergitransport Udvikling af grøn energi Forbedret offentlig transport Stedsspecifikke aktiviteter og faciliteter Vuggestue/børnehave i Redsted Fastholdelse/styrkelse af Morsø Festivalen i Outrup Byfestaktiviteter Opretholdelse af lokale servicefaciliteter (kirke, købmand osv.) Bådelaug (Thissinghus og Næssund) Revy (Karby) 7

7 TILGANG De 3 temaer Outrup - Morsø Festival Hvidbjerg - børnehave Thissing Huse - shelters Thissing Huse - havn Klyngelandsbyen eller netværkslandsbyen kalder på en ny tilgang til planlægning i områder med affolkning. Projektets afsæt er at identifi cere nogle af de faktorer, der er vigtige for at skabe et succesfyldt netværk mellem landsbyerne. Gennem processen er identifi ceret 3 essentielle temaer, som man ikke kan komme uden om i forhold til netværkslandsbyen. Det drejer sig om: - stedets fysiske potentialer og rammer - de lokale kræfter - ildsjælene - at få udvalgt bæredygtige projekter. Tilgangen til projektet Landsbyen de 7 sogne har været at få skabt ejerskab blandt de lokale beboere gennem inddragelse og medansvar. Gennem en transparent proces, hvor alt materiale har været tilgængeligt og der har været afholdt fl ere borgermøder, er projektet blevet skabt i øjenhøjde med de fremtidige brugere. De stedbundne ressourcer Stedbundne potentialer er lokal kultur, særlige landskaber, lokale værdier og selvforståelse, lokal viden og sociale netværk, der er opstået over tid på et sted. Men potentialerne kan ikke stå alene de skal bæres frem af den innovative idé og et engageret lokalsamfund eller en driftig ildsjæl. Det er netop, hvad netværket Landsbyen de 7 sogn står for. Stedet og dets særlige ressourcer er som nævnt grundlaget for et nyt udviklingsparadigme for landdistriker. Men hvad ligger der i ideen om stedbundne ressourcer? Grundlæggende er der tale om et bredt og dynamisk begreb, som udover det traditionelle fokus på erhvervsliv og fysiske steder også inkluderer kulturelle, organisatoriske og menneskelige ressourcer. Særligt de immaterielle ressourcer i form af social kapital, selvforståelse, identitet, viden og netværk forudsætter analyse og dialog for at kunne blive aktiveret. Formålet med processen har i lige så høj grad som at pege på fysiske projekter været at skabe konsensus omkring den overordnede tanke - at konkurrence om de samme faciliteter og aktiviteter ikke er vejen frem i en netværkslandsby - hver enkel landsby har en rolle at spille i den store sammenhæng, men ikke indenfor samme felt. Forståelsen af hvad der traditionelt set defi nerer en landsby, har også fl ere gange været diskuteret, og erkendelsen af, at der ikke er én landsby i Landsbyen de 7 sogne, som er stærk nok til at indeholde alle elementer, har været med til at forstærke lysten til at samarbejde som én netværkslandsby. De stedbundne ressourcer er ofte også knyttet an på lokaliteter, som i mere eller mindre grad er unikke for et område. Lokaliteterne får først værdi, når de kombineres med lokal kultur eller den innovative idé. De menneskelige ressourcer - ildsjæle Forskerne har endnu ikke et bud på, hvad fremtidens landsby vil udvikle sig til, men det står klart, at udviklingen bestemmes fra neden, og af hvad man lokalt påtager sig af ansvar og er i stand til at sætte i gang. HANDEL Karby - børneworkshop og byfest Outrup - Morsø Festival HANDEL JOB JOB FRITID BOLIG FRITID BOLIG Traditionel forståelse af landsbyen som en samling af funktioner - f.eks. bolig, job, fritid og handel, hvor der fi ndes naturlige mødesteder i byen - f.eks gadekæret, forsamlingshuset osv. Netværkslandsbyens fordeling af aktiviteter - kræver nye mødesteder, for at skabe lokale relationer mellem områdets ildsjæle. Herved bliver det mellemliggende landskab særligt interessant. Karby - strandengene

8 Landsbyer og landdistrikter er de mennesker, der bor der, og de har lige så mange labels som den urbane befolkning: Bondeknolde, ildsjæle, traditionalister, naturelskere mm. Men er de lokale ikke en del af helheden, så er der kun en række tomme skaller uden indhold tilbage. Uden ildsjælene og lokalt ejerskab, kan man igangsætte og poste mange millioner i et område, uden at det bliver mere attraktivt at bosætte sig i eller besøge som turist. Nees - stranden Økonomisk bæredygtighed Der skal være en økonomisk bæredygtighed i de projekter og aktiviteter man driver, da man kun i en begrænset periode kan køre aktiviteter og projekter med tilskud/fondsmidler og frivillig arbejdskraft. Samtidig skal aktiviteterne og projekterne skaleres efter det område de passes ind i. I den proces er der måske nogle kameler, der skal sluges, fordi man skal bryde med faciliteter og aktiviteter, der har været i den enkelte landsby i en lang årrække - men som fremadrettet skal være et andet sted, for at opnå de rigtige synergier ved netværkslandsbyen. Det er bl.a. denne proces, Landsbyen de 7 sogne har været gennem de sidste mange måneder. Redsted - mødested Thissing Huse - Havn Nees - vandaktivitet Hvidbjerg - Skt. Hans Bål Hvidbjerg - SFO Karby - Mark 9

9 REGISTRERING OG ANALYSE Som afsæt for projektet Landsbyen de 7 sogne er der udarbejdet en registrering og analyse af både de fysiske forhold, de menneskelige ressourcer og en vurdering af den økonomiske bæredygtighed i de enkelte elementer i området. Registreringen og analysen danner samlet et grundlag for at kunne identifi cere de lokale stedbundne potentialer og kunne prioritere hvilke indsatser, der skaber mest værdi på den lange bane. 11

10 LANDSKAB OG NATUR REGISTRERING Sindbjerg Thissing Huse Sdr. Herreds Plantage Agerø Ejstrup Bæk Outrup Landskabet Landskabet på Sydvestmors er især præget af områdets storbakkede terræn gennemskåret af mindre ådale, intensivt dyrkede marker afgrænset af diger og hegn, spredtliggende gårde og mindre kirkelandsbyer. Landsbyerne Tæbring, Rakkeby, Karby og Hvidbjerg har overvejende en karakteristisk randbeliggenhed på overgangen mellem morænen og kysten/strandenge eller ådale/overdrev. Redsted ligger indplaceret i bunden af en ådal som en vejklyngeby. Beliggenheden af gårde og husmandssteder er spredt uden markante mønstre. Landsbyer og øvrig bebyggelse er omgivet af bevoksninger, der giver et overvejende grønt udtryk. Landskabet fremstår enkelt og åbent. Det præges af lange kig og visuelle sammenhænge på tværs af området. Landskabet rummer visuelt store landskabelige oplevelser, som især knytter sig til kystforlandet. Alle kirker i området har en markant placering i landskabet. Kystforlandet er storbakket, let skrånende mod kysten, og hovedsageligt præget af marint forland med strandenge. Morænen og strandengene adskilles de fl este steder af en fossil kystskrænt, der fremstår afgræsset eller bevokset i forskellig grad. Kystlinien er bugtet og skaber visuelle sammenhænge på langs af kystlinien. Afstanden til de modstående kyster er i hele området relativ kort med stor betydning for den visuelle og rumlige oplevelse af kystlandskabet. De afgræssede strandenge på det fl ade marine forland afgrænset af de fossile kystskrænter skiller sig ud fra det øvrige landskab. Tilsvarende er det markante og kuperede bakkelandskab omkring Karby Mark også et område, der skiller sig ud fra det ellers storbakkede landskab. I stærk kontrast til det åbne og enkle landskab er Sønderherreds Plantage, som er øens største plantageområde. Mod nord danner plantagen en markant afgrænsning mod det tilstødende landskabsrum. Syd for plantagen er mange tidligere råstofgrave enten tilgroet eller tilplantet. Disse arealer udgør i sammenhæng med plantagen visuelt et stort sammenhængende skovområde. Området rummer over 40 gravhøje, hvoraf over halvdelen ligger i eller omkring plantagen. Vandløb: Spang Å Votborg Å Vadkær Å Ejstrup Bæk Fugleområder: Agerø Mågerodde Skov: Sdr. Herreds Plantage Naturgenopretning: Thissing Vig 12 Redsted - udsigt

11 Naturen Området består overvejende af landbrugsområder med naturarealer langs den vest- og sydvendte kyststrækning og i ådalene langs de større vandløb, der afvander området. Hovedparten af kysten er beliggende i Natura 2000-områder. Der er et Natura 2000-område, som omfatter kyststrækningen fra Nees til Glomstrup Vig og et andet Natura område, der omfatter kyststrækningen fra Foldager til Nees med Mågerodde og Karby Enge. Votborg Å Mågerodde Spang Å Af udpegningsgrundlagene kan nævnes følgende: Strandenge Kystlaguner og strandsøer Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund. Sdr. Herreds Plantage Ejstrup Bæk Desuden findes et varieret dyreliv, hvor der særligt kan nævnes følgende: Ynglefugle: Klyde og Havterne Trækfugle: Lysbuget Knortegås og Hjejle Pattedyr: Odder og Spættet Sæl Bilag IV arter: Strandtudse Vadkær Å Næssund Derudover er der i Morsø Kommuneplan udpeget en række naturkorridorer (økologiske forbindelseslinier) og kerneområder. Flere af kerneområderne ligger indenfor Landsbyen de 7 sogne, og knytter sig primært til ådalene og strandengene. Agerø er som noget særligt også udpeget som fuglereservat, hvor man kan opleve næsten samtlige farvandstyper i Limfjorden bl.a. fladvandsarealer, bredninger, vige og strømrender. Hovedparten af strandengene langs kysterne er velbevarede, fordi de fortsat udnyttes til kreaturgræsning Glomstrup Vig Thissing Vig Agerø Søndervig 13

12 FUNKTIONER OG SEVÆRDIGHEDER REGISTRERING Redsted - sognegård Hvidbjerg - købmand Karby gl. Friskole - Karby Kuber Redsted - købmand Det der er med til at skabe liv i Landsbyen, er de lokale funktioner og seværdigheder - seværdigheder forstået som et sted, der har en tiltrækningskraft. Funktioner Handel og erhverv I landsbyen de 7 sogne er det begrænset, hvor mange steder, der fi ndes handel, men både i Redsted og Hvidbjerg fi ndes købmands-butikker. I Redsted er butikslokalerne ejet af et lokalt andelsselskab, hvor lokale borgere har købt en andel for at bevare butikken. Udover de 2 dagligvarebutikker fi ndes der i området diverse små gårdudsalg, brugskunstbutikker og en større landbrugsmaskin-forhandler. Området er desuden præget af nogle af øens mest markante erhvervsvirksomheder, herunder kan nævnes bare nogle få: Outrup Vinduer, Suhls Pålæg, KSM Stoker og Ornestation Mors. Erhvervsvirksomhederne er spredt ud i hele området, og ligger både i det åbne land og i forbindelse med landsbyerne. naturformidlingscenter og herberg/lejrskole, med støtte fra blandt andre Lokale & Anlægsfonden. Centeret skal være et vindue til områdets potentialer indenfor friluftsliv og skal indeholde faciliteter som undervisningskøkken med lokale råvare og fra områdets egen køkkenhave, ryge-ovn så blandt andet fi sk fanget i området kan ryges, meditationslokale, så dagens naturoplevelser kan bearbejdes, inden man indlogerer sig på herberget. Ud over at centeret skal være åbent for gæster på besøg i området, så skal det også kunne rumme lokale aktiviteter og mødelokaler. Seværdigheder Ud over de faciliteter, der er indrettet i Landsbyen de 7 sogne, så fi ndes der også en række natur- og kulturskabte attraktioner. Landskabet i sig selv udgør en stor attraktion, og særligt kysten tiltrækker mange besøgende. Rundt omkring i landskabet fi ndes også spor fra tidligere tiders menneskelig aktiviteter, for eksempel fi ndes der gravhøje, jættestue og voldsted. Hvidbjerg - Frugtkurven Rekreative faciliteter I området fi ndes en række rekreative faciliteter, både nogle, der knytter sig til landskabet og nogle, der er placeret i landsbyerne. De rekreative faciliteter er vigtige for området, for at skabe uformellem mødesteder og interaktion på tværs af Landsbyen de 7 sogne. I Hvidbjerg fi ndes en lang række faciliteter, der knytter til et fysisk og aktivt fritidsliv. Det drejer sig blandt andet om traditionelle holdsport som håndbold, fodbold, badminton og gymnastik. Her fi ndes også et topmoderne fi tnesscenter med både holdog individuel træning. Derudover fi ndes en masse andre aktiviteter, der gør brug af faciliteterne omkring skolen, det er blandt andet træ-drejere, kniple-kurser, lokal historisk arkiv og motorcykelklub. Den gl. friskole i Karby er under omdannelse til et Kulturmiljøer I Landsbyen de 7 sogne fi nde 4 områder, der er udpeget som værdifulde kulturmiljøer. Tæbring Området er som hovedtræk stærkt præget af de særlige, landskabelige forhold, som den dybe, markerede ådal har skabt i det bakkede land. Bebyggelsen har underordnet sig dette landskabs -træk, hvilket understreges ved bebyggelsens placering, karakteristisk delt på bakken og i ådalen. Området har fl ere interessante elementer. I hele området fi ndes mange unikke levn fra vikingetiden, hvilket har international forskningsinteresse. Desuden er der fl ere interessante bebyggelser i området. Kirken på kystbrinken, præstegården, den gamle købmandsgård med udskibning fra stran- 14 Hvidbjerg - Sydvestmors Friskole Hvidbjerg - børnehave

13 den, vandmøllen og det middelalderlige voldsted, der dog næsten er helt oppløjet bortset fra den uanseelige, fredede rest af borgpladsen. Bebyggelsen i landsbyen fremstår som helhed harmonisk og velholdt. kring vejforløbet, som derved markeres i forløbet ned til dæmningen. Karby Karbys landskab er karakteristisk ved spændingsforholdet mellem den flade forstrands tagrørssump og morænebakkeformationen, hvorfra byprofilen og det åbne landskab kan betragtes. Karbys overordnede bebyggelsesmønster langs den nord - syd gående landevej vidner om den tid, hvor byen var et lokalt handelscenter med butikker og andelsmejeri. Syd for kirken ligger en bygning, hvor facaden fortæller, at der engang har været to butikker Næssund Næssund færgeleje er en sluttet helhed, der mod øst og nord afgrænses terrænmæssigt af morænebakkens skrænter, mod vest af sundet, og mod syd lukker den store færgegård effektivt af. De få huse, der ligger ved Næssund, danner sammen med færgelejet et homogent og afsluttet miljø, og de smukt proportionerede Kampmannhuse er en berigelse for stedet. Thissing Huse Området Thissing Huse med dæmningen, der skaber forbindelse til Sydmors, aktiviteterne omkring den gamle skibsbro, den storslåede og smukke natur med de vide engarealer og store vandområder udgør et attraktivt miljø med stor landskabsværdi. Bygningerne i Thissing Huse overskygges af det vældige korn- og foderstoflager med købmandsgård, der ligger markant ud til Glomstrup Vigs store vandflade. Men i forhold til småhusbebyggelsen i Thissing Huse virker også tømmergården dominerende med sine lange, røde, træbeklædte længer. Bebyggelsen i Thissing Huse er koncentreret om- Torsbjerg - jættestue Blåborg - voldsted Karby Kuber - naturformidlingscenter Årbjerg Torn - gravhøj Købmand Friskole Børnehave Puljepasning Købmand Idrætsforening Fitness Mødelokaler Thissinghuse havn 15

14 INFRASTRUKTUR REGISTRERING Sdr. Herreds Plantage - Næssundvej Redsted - Vindbakken Veje Der er to gennemgående landeveje i området, Næssundvej og Vestmorsvej, derudover er området præget af små veje, der oprindeligt har forbundet gårdene i et fi ntmasket net. række understøttende faciliteter som f.eks. madpakkepavillon, grillpladser og toilet. Stier/ruter Kystruten Rundt om hele Mors blev der i 2009 etableret en kystrute, som strækker sig ca. 150 km. rundt om øen samtidig med, at der er udpeget mindre rund-turer, som kan bruges som hverdagens rekreative ruter. Kystruten følger kysten, hvor det er muligt, men få steder skærer den ind i landet. Kystruten er etableret på frivillig basis og går både over offentlig og privat ejendom. Kystruten Næssund - færgen Solruten Solruten er en afmærket cykelrute, der følger de mindst trafi kerede veje så tæt på kysten som muligt. Flere steder er solruten sammenfaldende med den nationale Margueritrute, der viser det smukkeste af Mors frem. Havne Færgen ved Næssund er et vigtigt forbindelsesled mellem Mors og Thy, og for mange lokale er det en smutvej til Hurup. Færgen sejler hvert 20. minut, og efter behov i højsæsonen. Ved færgestedet er dannet et lille havnemiljø, hvor der også fi ndes Bed & Breakfast. Områdets vandsportsaktiviteter, som blandt andet vandskiklubben, har også sit udgangspunkt fra færgelejet. Thissing Huse Havn Thissing Huse Havn Thissing Huse Havn er indenfor de sidste 2 år blevet renoveret og udvidet, så der nu er plads til ca. 30 både. Desuden er der i forbindelse med etableringen af en ny bølgebryder lavet vandlegeredskaber i havnebassinet som f.eks. rutschebane. På de tilknyttede landarealer er der etableret en Karby - Da Vinci Broen Karby - sti

15 Solruten Vestmorsvej Kystruten Næssundvej Næssund færgen Thissing Huse Havn 17

16 FÆLLESSKABER INTERVIEWS MED ILDSJÆLE Karby - frivillige på bytorvet Hvidbjerg - Sydvestmors Friskole Karby - Da Vinci Broen Karby - borgermøde i Landsbyen de 7 sogne Landsbyen de 7 sogne er helt igennem et fællesskab, der er drevet af beboerne og de mange ildsjæle, der brænder meget klart for hele området. Uden de ildsjæle ville det ikke kunne lade sig gøre at samle området i Landsbyen de 7 sogne så ville den enkelte landsby og det enkelte sogn muligvis stadig fokusere på egne faciliteter og aktiviteter. Ildsjælene i Landsbyen de 7 sogne er med til at skabe troen på at i fællesskab, så kan området fortsat have tilbud, der gør det attraktivt for tilflytning. Gennem små projekter skabes der både synlige vidnesbyrd på styrken i området, men måske langt vigtiger skabes der et socialt fællesskab, der danner grundlag for lokalt ejerskab og tilhørsforhold. Rullende interviews For at få et større indblik i, hvad beboerne i området rent faktisk mener om det, og hvad der er grunden til, at de har valgt netop dette område, er der gennemført rullende interviews interviews, hvor den der bliver interviewet bestemmer, hvem den næste skal være. På den måde får man et anderledes interviewfelt, end hvis det er én, der sidder og udpeger, hvem der skal interviewes. Igennem de udførte interviews fremstår nogle klare fællestræk for, hvad der gør Landsbyen de 7 sogne til et særligt område, set med lokale øjne. Formålet med interviews er desuden at danne et overblik over hvilke værdier, der er centrale for beboerne og dermed, hvad der fremadrettet er det, beboerne vil være med til arbejde for. Fællesskabet: Sammenholdet Løfte i fl ok, stærkt netværk Skabe noget sammen - og se det lykkes Gæstfrihed, imødekommenhed og åbenhed Villighed til selv at gøre noget - frivillighed Sammenhæng, nærhed og interesse for hinanden Rummelighed: Højt til himmelen Plads til originaler Fælles identitet: Koordinering af aktiviteter - fælles kalender Hjemmeside Fælles portal Skiltning De fysiske forhold som beboerne peger på som centrale, er angivet på kortet, men knytter sig i store træk til oplevelser langs kysten f.eks. i form af fi - skeri, sejlads, udsigt og fugle-observationer. Derudover er der en række funktioner, som også udpeges som essentielle for området, det drejer sig primært om skole- og pasningstilbuddene, sportsaktiviteterne ved Hvidbjerg og den årlige Morsø Festival. Alle er de funktioner, der er med til at skabe fælleskaber på tværs i Landsbyen de 7 sogne. Karby - borgermøde i Landsbyen de 7 sogne Ud over en række lokaliteter, som gør at beboerne føler sig hjemme og synes området er et smukt sted, så er der også en række immaterielle forhold, der er med til at skabe rammerne om Landsbyen de 7 sogne. Det drejer sig i overskrifter om fælleskab, rummelighed og fælles identitet. Under de tre overskrifter fi ndes en række værdiord, som beboerne angiver som essentielle for Landsbyen de 7 sogne. 18 Hvidbjerg - indvielse af Frugtkurven Hvidbjerg - børnehave

17 Fjordlandskab Udsigt Lys Luft Fjordlandskab Udsigt Fiskeri Mikkelsbakke Refugium Fjordlandskab Udsigt Natur Stier Lys Luft Festivalen Gl. friskole (omdannelse) Friskolen Medborgerhuset (mødestedet) Pasningsordninger Idrætslivet Sammenhold blandt folkene er med til at gøre Landsbyen de 7 sogne til et særligt sted. Vi kender hinanden og er vant til, at vi skal arbejde sammen for, at der sker noget. Skovtur Ro og fordybelse Årstidernes skiften Sognegården - ny aktivitet Fiskeri Fugleliv Fred og ro 19

18 FORRETNINGSPLAN ØKONOMISK ANALYSE Hvidbjerg - Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter Hvidbjerg - Sydvestmors Friskole Landsbyen de 7 sogne skal basere sig på bæredygtige initiativer, der kan overleve og underbygge det liv, der leves i området. For at kvalifi cere de initiativer, der er fremkommet i løbet af processen, er de bearbejdet i forhold til deres forretningsmæssige perspektiv. Forretningsplanen har været med til at skærpe fokus på, at der kun er plads til et begrænset antal fi lantropiske projekter, mens der i det store hele skal være overskud i de projekter, der arbejdes videre med. Overskud forståes ikke kun som økonomisk overskud, men også som menneskeligt overskud. De ressourcer, der bæres ind i projektet, skal gerne stå mål med resultatet. køres i en samlet forretning. Styregruppen har hidtil haft et mandat til at udvikle projektet Landsbyen de 7 sogne under Realdanias kampagne Stedet Tæller - men den fremtidige organisering skal muligvis have et bredere mandat til at arbejde med en fælles økonomi og formaliseret ansvar. Dette arbejdes der i øjeblikket på at afklare. Karby Vig Hvidbjerg - Sydvestmors Kultur- og Fritidscentersogne En af de store udfordringer for Landsbyen de 7 sogne er antallet af bygninger(mødesteder), hvor der ikke er den kritiske masse(antal mennesker) i området til at udfylde et behov for alle bygninger. Gennem processen med udvikling af Landsbyen de 7 sogne, er der derfor blevet fokuseret på, som situationen er i dag, at de to bygningskomplekser, der fremadrettet skal være de primære mødesteder i området, er: Sydvestmors Kultur og Fritidscenter i Hvidbjerg Karby Kuber Naturformidlingscenter i Karby. Forretningsplanen har også givet anledning til en debat omkring branding, da det er vigtigt at få skabt en fælles markedsføring af hele området under en samlet strategi. Hvidbjerg - børnehave Forretningsplanen har været et redskab til at hjælpe med udvælgelsen af projekter i Landsbyen de 7 sogne, da der er dannet konsensus om, at de projekter, der igangsættes skal skabe værdi for området som helhed og understøtte den overordnede vision - der skal med andre ord bygges videre på de stedbundne potentialer fremfor at opfi nde nye aktiviteter til området. På studietur til Vejen Idrætscenter fandtes inspiration til en konstellation, hvor der er plads til forskellige faciliteter, som organisatorisk og økonomisk 20 Hvidbjerg - børnehave Karby - Egons Mindelund

19 Forretningsmodellen Forretningsmodel for: Udført af: Dato: LANDSBYEN DE 7 SOGNE Partnerskaber Aktiviteter Kundeværdi Kunderelationer Kunder Hvem er de vigtigste partnere - og hvorfor? Hvilke aktiviteter udfører partnerne? Hvilke aktiviteter knytter sig til værdierne? Hvilke aktiviteter forventes af kunderne? (Fokus bør være på, hvad det er man gør for kunden) Hvilken værdi skabes for kunderne? Hvilke af kundernes behov løses? Hvad er relationen mellem kunderne og os? Hvilke relationer foretrækker vores kunder? Hvilke kunderelationer gavner forretningen bedst? Hvordan skabes og vedligeholdes kunderelationer? Hvem skaber vi værdi for? Hvem er vores vigtigste kunder? Hvem kunne være fremtidige kunder? Ressourcer Kanaler Hvilke ressourcer kræves? (både økonomiske, menneskelige og bygningsmæssige) Gennem hvilke kanaler når vi kunderne? Hvordan gør vi i dag? Skal vi gøre det anderledes i fremtiden? Hvordan finder kunderne jer? (kommunikationsstrategi) Omkostninger Opstil omkostninger Hvilke ressourcer og aktiviteter er mest omkostningstunge? Indtjening Opstil indtægtskilder Hvordan betaler man for produktet/ydelsen (traditionel vis eller abonnement, leasing mv)? Hvad vil kunderne gerne betale for (både værdier og aktiviteter) Hvor meget til kunderne betale? Hvor er den største indtægt? Er det her der tjenes penge? Det viste lærred er brugt som grundlag for en økonomisk vurdering af de enkelte delprojekter. Teoretisk afsæt: Alexander Osterwalder 21

20

Strategisk tilpasning i Landsbyen De 7 sogne på Mors

Strategisk tilpasning i Landsbyen De 7 sogne på Mors i Landsbyen De 7 sogne på Mors Ansøgning til Pulje til fornyelsen af bymidter, handelsgader og mindre byer inden for temaet Mindre byer, der skrumper. Morsø Kommune af mindre byer i Landsbyen De 7 Sogne

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

R O S K I L D E F J O R D B A D

R O S K I L D E F J O R D B A D I 2010 blev konkurrencen Vision Roskilde udskre vet, her var opgaven at komme med ideer til nye initiativer i Roskilde. 3.pladsen blev delt i mellem 5 deltagere, fælles for de 5 ideer var at de alle havde

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse.

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. handlingerne Dialogmøde med: Hoteller, busselskaber, campingpladser, bed and breakfast, rosenfestival emner: finansiering, projektledelse,

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

FREMTIDENS LANDSBYER

FREMTIDENS LANDSBYER FREMTIDENS LANDSBYER - Udfordringer og muligheder Ved: Lektor Lea Holst Laursen Event: Fondsmessen 2014 Tid: 30. oktober 2014 Sted: Nykøbing Mors H V E M E R J E G? Navn: Lea Holst Laursen Profession:

Læs mere

SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN

SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN Projektidé - MULIGHEDERNES DANMARK SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN Ansøgning til Realdanias kampagne STEDET TÆLLER - KVALITET I KYSTERNES TURISTBYER Grundejerforeningen for Gammel Skagen P R E B E N

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq Projektet Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq i dag Befolkning og boliger: 1980 var der 99 indbyggere 2013 var der 57 indbyggere Mange huse trænger til istandsættelse og en del står tomme

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere