LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER"

Transkript

1

2 TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95.

3 indholdsfortegnelse. Side. Indledning * Tabel. Oversigt over ligningsresultaterne for skatteaarene 92 og 93/4 (indtvegtsaarene endende 30 september 9 og 3 december 92) 2. Detaljerte oplysninger angaaende skatydernes art og antallet av selvangivelser efter de kommunale ligninger for skatteaaret 93/ Fortegnelse over herreder, som er delt i flere skattedistrikter. 94

4 Rettelser og trykfeil. Side 2 og 4. Ruhr.. Hjemmeværende folkemængde, læs: hjemmehørende. 5. Ruhr. 2. Nordland staar skal være »- Tilsammen» »» Ruhr. 7. S. Tr.hjern »» Tilsammen» »» Ruhr. 2. A. Nordland» 9 006»» »- Tilsammen» »» Ruhr. 7. B. S.Tr.hjem» »- Tilsammen »» » 0. Linie til venstre 45.4 /, lies : ").» 26. -) » » 32 og 34. -»- 34.9» >)» 42 og 44. -» » »» 54. -»- 43.8» » 56. -»- 32.8» »» 45 nr. 30 Meldalen er statsskatten for 9/.2 (rubr. 7) opgit til kr , men skal være kr , altsaa kr mindre. Totalsummen i samme rubrik blir altsaa for skattedistrikterne nr : kr (istedetfor kr ) og for det hele amt : kr (istedetfor kr » 64. Rikets byer rubr. 7 staar skal være Forandringerne i procenttallene er tildels bevirket ved opgaver, der er indkomne efter den til grund for tabel lagte oprindelige beregning.

5 Indledning. Av de efterfølgende tabeller gir nr, en oversigt over ligningsresultaterne for skatteaarene 92 og 93/4, nr. 2 detaljerte oplysninger angaaende skatydernes art og antallet av selvangivelser for sidstnævnte skatteaar, mens nr. 3 gir en fortegnelse over de herreder som er delt i flere skattedistrikter. I den forste tabel er samtlige skattedistrikter, saavel for det hele Rike, som for Rikets bygder og byer og inden de enkelte amter, inddelte i to grupper, nemlig A Skattedistrikter med forholdsvis mange og B Skattedistrikter med forholdsvis faa selvangivelser. Grænsen mellem dem begge er sat paa den maate, at der i landdistrikterne for hvert amt er beregnet det gjennemsnitlige procenttal av selvangivelser i forhold til det samlede antal skatydere (tabel 2, rubr. sammenholdt med rubr. 7) Alle de skattedistrikter, hvis procenttal ligger over gjennemsnittet er regnet til gruppe A, alle de øvrige og blandt disse ogsaa enkelte distrikter, for hvilke der mangler opgave over antallet av selvangivalser er regnet til gruppe B. For byernes vedkommende er gjennemsnitstallet beregnet ikke inden hvert amt, men for alle byer under et. Ved denne inddeling har man hat for oie at tilveiebringe et bidrag til bedømmelsen av, hvilken betydning det relativt større eller mindre antal selvangivelser kan antages at ha for det paatagelige fremskridt, som ligningsansættelserne i det hele tat har gjort ved indførelse av selvangivelsessystemet. Til nærmere belysning av dette fremskridt er der i tabel meddelt en sammenstilling av ligningsresultaterne for skatteaarene 92 og 93/4 (statsskatteaarene 9/2 og 92, 3) i de forskjellige skattedistrikter. For det hele Rike under et og særskilt for Rikets landdistrikter og byer viser der sig følgende resultater

6 Riket. Rikets Rikets bygder. byer. Den hjemmehørende folkemængde er steget med..9 (V ( 0 let av skatydere er steget saaledes : ved de kommunale ligninger i statsskatteligningen { Likesaa Den ved de kommunale finger antagne formue e5 - - indtægt Jo - 27.o9 - Den ved statsskatligningen : antagne formue R - - indtægt,, r).73 - Kommuneskatten paa indtægt og formue i Statsskatten paa indtægt og formue Ved de her beregnede procenttal er det at merke, at de navnlig av to grunde ikke kan ansees som et uttryk for den ved selvangivelsessystemet bevirkede progres. En saadan progres vilde nemlig for det første ogsaa under et uforandret ligningssystem ha indtraadt som folge av den almindelige Økonomiske utvikling. I en avhandling i Statskon. tidsskr. for 93 s 75 har forfatteren av nær - værende indledning paavist, at gjennemsnitsindtægten pr. indbygger i aarene for det hele rike er steget aar om andet med mellem 2.25 og 5.7 procent og at den sidstnævnte procent gjeelder stigningen fra 90 til 9. Efter aaret 9 (skatteaaret 92) har den økonomiske progres antagelig været sterkere, men naar man kun regner samme aarlige progres som fra 90 til 9 og derhos tar hensyn til, at skatteaarene 92 og 93/4 er adskilte ved et mellemrum av /4 aar, skulde den efter den almindelige utvikling forventede indtægtsprogres utgjöre 7.22 Vo eller, naar man ogsaa tar i betragtning folkemængdens tilvekst Efter denne beregning skulde der altsaa for den av selvangivelsessystemet bevirkede indtægtsprogres (der foran er beregnet til /0) bli tilbake en stigning av 8.77 Dette procenttal maa imidlertid av en anden grund endnu i nogen grad forminskes, naar man vil beregne den virkelige indtægtsstigning og ikke bare den forøkelse, som det under beskatningen inddragne indtægtsbeløp har undergaat Selve indtægtsnivaaets stigning medfører nemlig, at adskillige indtægter som tidligere faldt under skattegrænsen, rykker op over denne, og naar man derfor sammenligner indtægterne i to forskjellige aar, maa der, navnlig hvor

7 3* der handles om en aa ekstraordinær stigning som mellem ligningsaarene 92 93/4, til de skatlagte indtægter i det førstnævnte aar lægges et vist belop for de indtægter, som de senere over skattegrænsen oprykkede personer kan antages at ha hat i 92. Under hensyn til denne omstændighet er i den nævnte avhandling den ved selvangivelsessystemet bevirkede progres beregnet til /0. Av foranstaaende oversigtstabel vil det forøvrig sees, at progressen saavel i henseende til antallet av skatydere som hvad angaar formue og indtægt stiller sig forskjellig i Rikets bygder og Rikets byer, hvorhos der viser sig en noget store progres for den ved statsskatligningen end for den ved de kommunale ligninger antagne formue og indtægt. Naar antallet av statsskatydere, navnlig i landdistrikterne viser en saa stor tilvekst som V o, maa dette uten tvil tilskrives den omstoendighet, at et større antal personer, der for var ansatte i en indtægt av lidt under 000 kr., ved ligningen for 93/4 er komne over denne grænse. Hvis man for det hele rike underet beregner den stigning som der viser sig for statsskatten paa indtægt og formue, særskilt for hver av grupperne A og B, kommer man til det ved forste Øjekast overraskende resultat, at denne skats indbringende overhodet har været storst i den gruppe av skattedistrikter som har forholdsvis faa selvangivelser og mindst i den gruppe, der bestaar av distrikter med forholdsvis mange selvangivelser. Progressen var nemlig i gruppe B /(ì og i gruppe A /0. Dette resultat, der er det motsatte av hvad man kunde ha ventet, finder imidlertid sin forklaring, naar man undersøker, hvordan forholdet stiller sig i de enkelte distrikter. Utregnet for hvert amts landdistrikt viser der sig følgende procenttilvekst for statsskatten fra 9/2 til 92/3, jfr, tabel s Amter. Smaalenene Akershus Hedemarken -I Kristians H 46.6 Buskerud Jar', sberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus + *).9 Nordre Bergenhus Romsdal Jfr. bemerkning om Ullensvang s. 4., A) Skattedistrikter 3) Skattedistrikter med forholdsvis mange med forholdsvis faa selvangivelser. selvangivelser. C) Samtlige skattedistrikter i amtet. 0/ / / /0 ± i F I H

8 4* A) Skattedistrikter B) Skattedistrikter Amter med forholdsvis mange med forholdsvis faa selvangivelser. selvangivelser. Sod' e Tron.dhjem Nordre Trondhjem +.6, i Nordland Troms Finmarken Samtlige landdistrikter C) Samtlige skattedistrikter i amtet Man ser av denne oversigt, at det heromhandlede forhold stiller sig meget forskjellig mellem de forskjellige amter, saa at det synes vanskelig at paavise nogen gjennemgaaende regelbundethet. Naar man imidlertid nærmere undersøker forholdet for de enkelte skattedistrikter, kan det ikke undgaa ens opmerksomhet, at der er visse distrikter, hvor forskjellen i henseende til statsskattens utbringende i aarene 9/2 og 92/3 har været saa paafaldende stor, at der skjønn es at ha været ekstraordinære omstændigheter tilstede, som ikke staar i nogen forbindelse med selvangivelsessystemet. Det vilde selvfølgelig føre for langt at søke utredet alle de tilfælde, hvor noget saadant har gjort sig gjældende, men man vil nedenfor finde en fortegnelse over de vigtigste blandt disse undtagelsesdistrikter. I gruppe A (med forholdsvis mange selvangivelser) kan nævnes følgende Skattedistrikter. Statsskat paa indtægt og formue, Anmerkninger over de antagelige 9/2. 92/3, Stigning eller fald, aarsaker til forskjellen. Kr. Kr. Kr. Skjeberg Industrianlæg. Eidsvold Strømsgodset Indflytning av større skat- NOtterø J ydere. Ullensvang Skattedistriktets deling. Bodin Indflytning av storre skatydere. Fauske Utvidelse av bergverksdrift. Tilsammen I gruppen B (med forholdsvis faa selvangivelser bemerkes : Aker Stor indflytning. Tinn, Industrianlæg i V estfjorddalen. Fane ) Indflytning. Aarstad ) Odda Nyt skattedistrikt. Strinden Indflytning.

9 5* Statsskat paa indtægt og formue. Anmerkninger over de antagelige Skatte- 9/2, 92/3. Stigning eller fald. aarsaker til forskjellen. distrikter. Kr. Kr. Kr. Værdalen Værdalsbrukets overgang til privat drift. Klingen Bangdalsbrukets overgang fra utenbygds til indenbygds skatyder. Sydvaranger Utvidet grubedrift Tilsammen I Naar man fratrækker disse 6 undtagelsesdistrikter, av hvilke 7 hører til gruppen A og 9 til gruppen B, stiller beregningen for de øvrige skattedistrikter sig saaledes Skattedistrikter i rikets bygder. Statsskat paa indtægt og formue.utgjør i 0/0 av /3. Stigning. statsskatten Kr. Kr. Kr. for 9/2. Med forholdsvis mange selvangivelser I % Med forholdsvis faa selvangivelseri f Tilsammen Vo Som det vil sees, viser der sig efter undtagelsesdistrikternes utsondring en utpræget høiere progres for skattedistrikter med forholdsvis mange selvangivelser, nemlig O/ 0 mot ved de øvrige. Samtidig er progressen overhodet gaat ned, fordi undtagelsesdistrikterne i det hele tat utmerker sig ved en sterk økonomisk utvikling i de heromhandlede aar. Ogsaa for byernes vedkommende vilde man ved en overfladisk beregning komme til det resultat, at statsskattens progres har været mindst i de byer, der hører til gruppe A (med det største antal selvangivelser). Disse viser nemlig overhodet en stigning av , 0 mot i gruppe B og /, for samtlige byer. Man maa imidlertid lægge merke til, at det relative antal av selvangivelser i Kristiania og Bergen væsentlig av den grund bringer disse byer ind under B-gruppen, fordi indtægtsgrænsen for selvangivelser er sat saa bøit som ved henholdsvis 600 og 500 kroner (se tabellen s. 9 og 93). Navnlig skulde Kristiania med over 20 0/, selvangivelser, naar hensyn tages til indtægtsgrænsens hoide, snarere falde ind under A-gruppen end under B-gruppen. Desuten dominerer disse to byer det hele forhold i en saadan grad, at de allerede av den grund burde fradrages, og, naar det gjøres, finder man at progressen for de Øvrige til B-gruppen hørende byer, reduceres fra 38.4 til 28.9 procent. Omvendt stiger A-gruppens procenttal, fra 28.8 til 29.G naar tallene for de tre byer med over indbyggere fradrages.

10 6* Det relative antal av selvangivelser i hvert amts landdistrikt vil findes angivet i tabel øverst til venstre i opgaverne for de enkelte skattedistrikter. Nedenstaaende oversigt viser procentforholdet for hvert amt og for Rikets byer og Riket under et sammenstillet med opgave over statsskattens absolute og relative stigning fra 9 2 til 92 3 Procentforhold Amterne,ay, elvan - tat,skatftns stigning. landdi,trikter. givel,er. ) n't. ' Kr. Pct. Smaalenene Akershus liedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes. 33.o Lister og Mandal o Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus PLo Romsdal.. 24.i t 58.3 SOndre Trondhjem 2-; A :3 Nordre Trondhjem Nordland. 35.o Tromso Finmarken Samtlige landdistrikter 30, Samtlige byer Riket Blandt byerne nævnes : Kristiania H Bergen Trondhjem Stavanger H 25.4 Drammen Som det vil sees, utmerker blandt landdistrikterne Finmarkens, Søndre Bergenbus og Nordlands amter sig ved den sterkeste forøkelse av statsskattens utbringende. I de to førstnævnte amter er beløpet i sammenligning med 9/2 mere end fordoblet og i sidstnævnte paa det nærmeste fordoblet. Aarsaken er for Finmarkens og Nordlands amter utvidelse av bergverksdriften og for Nordland tillike indflytning av et par større skatydere (i Bodin). I Søndre Bergen- *) jfr. rettelser.

11 7* hus spores dels virkningerne av store industrielle anlæg, dels indflytning av skatydere i et par Bergen tilgrænsende eller nærliggende kommuner. Den betydelige forokelse i statsskatten for Bratsberg amt ( %) er likeledes at tilskrive den industrielle virksomhet, mens den tilsvarende forøkelse for Jarlsberg og Larvik (-f- 70 o/ o) antagelig beror paa hvalfangsten jfr. opgaverne for NOtter0, Sem og Sandeherred. I det hele synes den økonomiske utvikling for enkelte skattedistrikters vedkommende at spille en større rolle end virkningen av selvangivelsessystemet. Dog kan merkes, at Hedemarkens amt fremtræder baade med et usædvanlig ringe antal av selvangivelser og en forholdsvis ringe forøkelse av statsskat. Hvad byerne angaar, sees det relative store antal selvangivelser i Drammen og Stavanger ikke at ha været ledsaget av nogen synderlig forøkelse i statsskattens beløp, og uagtet Bergen i henseende til procenttallet av selvangivelser staar lavere end Kristiania, staar førstnævnte by allikevel betydelig høiere i henseende til statsskattens progres. Av andre byer, hvis statsskat viser sterk stigning, kan merkes Narvik, hvor den er mere end fordoblet Sarpsborg, Arendal og Haugesund. I de to sidstnævnte byer viser antallet av statsskatydere en meget sterk forøk else. Derimot viser Larvik (-xi saa betydelig nedgang som fra kr til kr , hvilket antages væsentlig at skrive sig derfra, at et par større hvalfangerselskaper, der i 9/2 var ilignet en betydelig statsskat, i det følgende aar er utgaat av ligningen. Forøvrig henvises til tabellernes eget indhold, blandt hvilke tabel 2 ved siden av detaljerte oplysninger angaaende skatydernes art (personlige inden- og utenbygdsskatydere, aktieselskaper m m) og antallet av selvangivelser for hver av disse tillike meddeler opgaver over indtægtsgrænserne for selvangivelser i de forskjellige distrikter samt om hvormange selvangivelser der er indkommet under indtægtsgrænsen, om næringsopgaver angaaende jordbruk, fiskeri, selvstændig skognæring m. v. Foranstaaende indledning er efter opdrag av Riksskattestyret utarbeidet av undertegnede A. N. }<leer, fhv. direktør, Kristiania i juni 95.

12 8* Bilag. Ekstraktgjenpart av cirkulære fra Riksskattestyret. Kristiania den li oktober 93. Riksskattestyrets note den 25 september sidstleden vedtoges at der skulde utarbeides en plan for iverksættelsen av en detaljert skattestatistik paa grundlag av det indkomne materiale for skatteligningen for! )3 4. Blandt de oplysninger, som i saa hen seende skulde tilveiebringes, nævntes særskilt antallet av selvangivelser og forskjellige gjennemsnitsberegninger. forbindelse hermed tilsigter man ogsaa, i overensstemmelse med en henstillen fra Finansdepartementet i begyndelsen av indeværende aar, at utarbeide forslag til modelskema for kladdelister. Til iverksættelsen av disse arbeider tiltrænger Riksskattestyret for det forste opgaver over antallet av godkjendte og forkastede selvangivelser efter omstaaende til avrivning indrettede skema, hvilke opgaver Ønskes indsendt snarest mulig for samtlige skattedistrikter. Til lettelse ved sakens ekspedition for amtsskattestyrerne vedlægges et antal eksemplarer til fordeling in skattedistrikterne. Sofus Arctander. Formand i Riksskattestyret. Til A mtsskattestyret i amt.

13 9* Skema til selvangivelser m. m. for 93-4 skattedistrikt amt I. Samlet antal skatydere Herav a) personlige skatydere bosatte i skattedistriktet b), 7 3,) i Norge utenfor skattedistriktet e) i riket hjemmehørende aktieselskaper m. m. (landl. 5, byl. 0 b) d) i utlandet bosatte personer, utenlandske selskaper m. m. (land!. 5 c, byl. 0 e) 2. Samlet antal selvangivelser Herav a) for personlige skatydere bosatte i distr. b) i Norge utenfor distr.. e) i riket hjemmeh. aktieselskaper rn na. d) i utlandet bosatte personer, utenlandske selskaper m. m.. Tilsammen Over indtægt. Over formue. Godkjendte,Forkastede. Godkjendte Forkastede. 3. Forsaavidt de i landl. 56 d og e, og i byl. 48 d og e nævnte indtægtsgrænser, henholdsvis 500 og 800 kr. av kommunestyret er forandret, spørges fra hvilken indtægtsgrænse selvangivelse er forlangt 4. Er utenfor de selvangivelsespligtige nogen selvangivelse avgit i henhold til ovennævnte Ws sidste led? Ja. Nei, og i bekræftende fald, hvormange? 5. Hvormange næringsopgaver er, i henhold til landlovens 58, avgit angaaende a) jordbruk?. b) fiskeri?. c) selvstændig skognæring? Dette skema skal i utfyldt stand sparest mulig sendes til Amtsskattestyret og av dette til Riksskattestyret.

14 0* Cirkulære. Fra Ri ksskattestyret. Efter den anledning man har hat til at gjøre sig bekjendt med beskaffenheten av de til forskjellige ligningsnevnd indsendte selvangiv else r, samt de misforstaaelser, som delvis har gjort sig gjældende med hensyn til de ved Riksskattestyrets cirkulære av te oktober forlangte skematiske opgaver over selvangivelser m. ill (skemaets post 2, litra a d), har man fundet det rigtig, for ikke at volde vedkommende ligningsnævnd for meget arbeide, at frafalde kravet om meddelelse av disse detaljopgaver for De opgaver, der i saa henseende allerede maatte være utfyldte og indsendte, ønskes imidlertid tilstillet Riksskattestyret i uforandret stand, da de uagtet de misforstaaelser, som kan ha gjort sig gjældende, allikevel vil komme til nytte. Hvad de Øvrige opgaver angaar, skal de utfyldes i overensstemmelse med skemaet, idet der under post 2 blir at anføre alene det samlede antal selvangivelser. Derimot henstillel til de lokale ligningsnævnd at der under den i begyndelsen av næste aar forestaaende gjennemgaaelse av selvangivelserne for foretages de nødvendige optegnelser for at nøiagtige opgaver i sin tid kan bli meddelt for nævnte aar med hensyn til de heromhandlede og de øvrige poster, idet man paa foranledning av iudkomne forespørsler med hensyn til forstaaelsen av uttrykkene godkjendte" og forkastede" gjør opmerksom paa følgende Som godkjendt i henseende til indtægtsangivelsen kan alene betegnes saadanne selvangivelser, som er fuldstændig utfyldt i henseende til alle de poster, der kommer i betragtning ved ansættelsen av den samlede brutto- og nettoindtægt (selvangivelsesskemaets s. 6 øverst) og hvor indtægtsansættels en tag es tilfølge av ligningsneevnden, idet man dog efter omstændigheterne finder det rimeligt, at denne regel tillempes saaledes, at selvangivelsen ansees godkjendt, saafremt de forandringer, ligningsmyndigheten finder sig foranlediget til, ikke er av nævneværdig betydning. Paa samme maate forholdes med hensyn til den del av selvangivelsen, som angaar formuen, Saafremt enkelte poster av selvangivelsen under mundtlig konference med vedkommende skatyder viser sig at ha været urigtig paa grund av en misforstaaelse og da av skatyderen straks berigtiges, kan ogsaa en eaadan selvangivelse ansees godkjendt Alle øvrige selvangivelser betegnes som forkastede. Til lettelse ved sakens ekspedition vedlægges et antal eksemplarer til fordeling mellem skattedistrikterne. Kristiania den 8de november 93. Sofus Arctander. Ludy. Foltmar.

15 Tabeller.

16 2 Tabel I. Oversigt over ligningsresultatene (Indtægtsaarene endende 30 september I. Hovedoversigt Riket. Hjemme- Beregnet værende folkefolkemængde mængde deebr. 30 juni skatydere efter de kommunale ligninger. for 92, for 93/4. statsskatydere for for 9/2. 92/3. Ved de kommunale ligninger. Antagen formue. Antagen indtægt. 92, 93/ /4. Tus kr. Tus. kr. Tus, kr. Tns. kr. Samtlige skattedistrikter. Rikets bygder Rikets byer Tilsammen H , A. Skattedistrikter med forholdsvis mange selvangivelser.' Rikets bygder Rikets byer Tilsammen B. Skattedistrikter med forholdsvis faa selvangivelser Rikets bygder Rikets byer Tilsammen Ved skattedistrikter med forholdsvis mange selvangivelser forstaaes for hvert amt de, hvis overhode.

17 , 3 or skatteaarene 92 og 93/4. 9 og 3 december 92). 'or riket Ved statsskatligningen. Antagen formue. Antagen indtægt. Kommuneskat paa indtægt og formue. Statsskat paa indtægt og formue. 9/2. 92/3. r,9/2. 92/ /4. 9/2. 92/3. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr. Kr. Kr, Kr. Kr procenttal overstiger amtets giennemsnit og, for byernes vedkommende, byernes gjennemsnit

18 4 Tabel I. Oversigt over ligningsresultateni (Indteegtsaarene endende 30 septembe II a. Landdistrik Nr., folke- Hjemmeværende folkemængde deebr. 90. Beregnet mangle 30 juni 92. skatydere efter de kommunale ninger for, for for /4.! 9/2. stilts- plere for 92/8. Ved de kommunale ligninger. Antagen Antagen formue. indtwgt / /4. Tue. kr. Tus. kr. Tus kr. Tus. kr Samtlige skattedistrikter. Smaalenene. 2 Akershus... 3 Hedemarken. 4 Kristians... 5 Buskerud Jarlsberg og Larvik 7 Bratsberg... 8 Nedenes Lister og Mandal. 0 Stavanger.... Søndre Bergenhus. 2 Nordre Bergenhus. 3 Romsdal Søndre Trondhjem. 5 Nordre Trondhjem. 6 Nordland... 7 Tromso 8 Finmarken ' , ) ' ( ) , : Notodden blev egen kjøpstad fra januar 93, men hører forsaavidt angaar skatteaaret 93/4 amts landdistrikt saavel for 90 som for 92.

19 5 or skatteaarene 92 og 93/4. 9 og 3 december 92). erne amtsvis Ved statsskatligningen. Antagen formue. Antagen indtægt. Kommuneskat paa indtægt Statskat paa indtægt og formue. og formue. Nr. 9/2. 92/3, 9/2. 92/ /4. 9/2. 92/3. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr. Kr. Kr. Kr. Kr ] ' i ' ' ' R (indtægtsaaret 92) til byerne og er derfor i ovenstaaende folkemængdeopgave fratrukket Bratsberg Se Rettelser foran.

20 Nr. Amter, A. Skattedistrikter med forholdsvis mange selvangivelser. Smaalenene. 2 Akershus. 3 Hedemarken. 4 Kristians 5, Buskerud , Jarlsberg og Larvik 7 Bratsberg... 8 Nedenes Lister og Mandal. 0 Stavanger.... Sondre Bergenhus 2 Nordre Bergenhus 3 Romsdal Sondre Trondhjem 5 Nordre Trondhjem 6 Nordland... 7 Tromso 8 Finmarken. Hjemme- Beregnet hørendefolkefolkemængde mængde decbr. 30 juni Tabel I. Oversigt over ligningsresultatene Indtægtsaarene endende 30 september skatydere efter de kommunale ligninger for for for II a. Landdistrik statsskatydere for 92/3. Ved de kcmmunale ligninger. Antagen formue /4. Antagen indtægt /4. Tus, kr. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr , B. Skattedistrikter med forholdsvis faa selvangivelser. Smaalenene. 2 Akershus 3 Hedemarken. 4 Kristians 5 Buskerud 6 Jarlsberg og Larvik 7 Bratsberg 8 Nedenes... 9 Lister og Mandal 0 Stavanger Sondre Bergenhus 2 Nordre Bergenhus 3 Romsdal 4 Sondre Trondhjem ) Nordre Trondhjem 6 Nordland 7 Tromso 8 Finmarken i l Beregningen over den hjemmehørende folkemængde i 92 er ikke utført for de enkelte skattedistrikter.

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie -----------------------------------------------------------------------------------------

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie ----------------------------------------------------------------------------------------- Premiering 100m Norges-cup Alvdal 27.-30. juli 2005 Alvdal skytterlag Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Asle Kvamsdal Stord 250 91,- kr 2. Aleksander Taanevig Farsund 249 84,- kr 3. Vegard Blien Sjøveian

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 Sortert pr krets - aktivitetstall kvinner menn sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26-0-5 6-12 13-19 20-25 26- K M TOTAL SK0145 Østfold Svømmekrets 169 704 122 44 131

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag G13(00)

Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag G13(00) Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag 6 + 1 Lineup Bane 1 Bane 2 Lørdag 08:00 08:55 Gruppespill Briskeby Fyllingdalen Spartans NFA 2 5-0 Kambo Astor 10-1 Lørdag 09:00 09:55 Gruppespill Briskeby Halden

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 6. KOMMUNEVALGENE 907 MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 90 OG DELVIS I 90. (Élections en 907 pour les conseils communaux et municipaux, avec données sur les élections en 90 et

Læs mere

Lørenskog JFF Fiskesommer Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Lørenskog JFF Fiskesommer Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Fylke/ Forening / Tilleggsaktiviteter i Sportsfiskets år Akershus Aurskog Jff Temakvelder Fenstad Jeger og Fiskerforeni Kurs i fluekasting Temakvelder Bjerke Jff Lørenskog JFF Kurs i fluekasting Kurs i

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Program for Umbro-cup 29. og 30.oktober 2011. for barn 8, 11 og 12 år, som arrangeres ifm Agder Fotballkrets. 100 års - jubileum

Program for Umbro-cup 29. og 30.oktober 2011. for barn 8, 11 og 12 år, som arrangeres ifm Agder Fotballkrets. 100 års - jubileum 1 Program for Umbro-cup 29. og 30.oktober 2011 for barn 8, 11 og 12 år, som arrangeres ifm Agder Fotballkrets 100 års - jubileum 2 Vi ønsker alle barn og voksne velkommen til årets Umbro-cup i Sørlandshallen.

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere