LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER"

Transkript

1

2 TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95.

3 indholdsfortegnelse. Side. Indledning * Tabel. Oversigt over ligningsresultaterne for skatteaarene 92 og 93/4 (indtvegtsaarene endende 30 september 9 og 3 december 92) 2. Detaljerte oplysninger angaaende skatydernes art og antallet av selvangivelser efter de kommunale ligninger for skatteaaret 93/ Fortegnelse over herreder, som er delt i flere skattedistrikter. 94

4 Rettelser og trykfeil. Side 2 og 4. Ruhr.. Hjemmeværende folkemængde, læs: hjemmehørende. 5. Ruhr. 2. Nordland staar skal være »- Tilsammen» »» Ruhr. 7. S. Tr.hjern »» Tilsammen» »» Ruhr. 2. A. Nordland» 9 006»» »- Tilsammen» »» Ruhr. 7. B. S.Tr.hjem» »- Tilsammen »» » 0. Linie til venstre 45.4 /, lies : ").» 26. -) » » 32 og 34. -»- 34.9» >)» 42 og 44. -» » »» 54. -»- 43.8» » 56. -»- 32.8» »» 45 nr. 30 Meldalen er statsskatten for 9/.2 (rubr. 7) opgit til kr , men skal være kr , altsaa kr mindre. Totalsummen i samme rubrik blir altsaa for skattedistrikterne nr : kr (istedetfor kr ) og for det hele amt : kr (istedetfor kr » 64. Rikets byer rubr. 7 staar skal være Forandringerne i procenttallene er tildels bevirket ved opgaver, der er indkomne efter den til grund for tabel lagte oprindelige beregning.

5 Indledning. Av de efterfølgende tabeller gir nr, en oversigt over ligningsresultaterne for skatteaarene 92 og 93/4, nr. 2 detaljerte oplysninger angaaende skatydernes art og antallet av selvangivelser for sidstnævnte skatteaar, mens nr. 3 gir en fortegnelse over de herreder som er delt i flere skattedistrikter. I den forste tabel er samtlige skattedistrikter, saavel for det hele Rike, som for Rikets bygder og byer og inden de enkelte amter, inddelte i to grupper, nemlig A Skattedistrikter med forholdsvis mange og B Skattedistrikter med forholdsvis faa selvangivelser. Grænsen mellem dem begge er sat paa den maate, at der i landdistrikterne for hvert amt er beregnet det gjennemsnitlige procenttal av selvangivelser i forhold til det samlede antal skatydere (tabel 2, rubr. sammenholdt med rubr. 7) Alle de skattedistrikter, hvis procenttal ligger over gjennemsnittet er regnet til gruppe A, alle de øvrige og blandt disse ogsaa enkelte distrikter, for hvilke der mangler opgave over antallet av selvangivalser er regnet til gruppe B. For byernes vedkommende er gjennemsnitstallet beregnet ikke inden hvert amt, men for alle byer under et. Ved denne inddeling har man hat for oie at tilveiebringe et bidrag til bedømmelsen av, hvilken betydning det relativt større eller mindre antal selvangivelser kan antages at ha for det paatagelige fremskridt, som ligningsansættelserne i det hele tat har gjort ved indførelse av selvangivelsessystemet. Til nærmere belysning av dette fremskridt er der i tabel meddelt en sammenstilling av ligningsresultaterne for skatteaarene 92 og 93/4 (statsskatteaarene 9/2 og 92, 3) i de forskjellige skattedistrikter. For det hele Rike under et og særskilt for Rikets landdistrikter og byer viser der sig følgende resultater

6 Riket. Rikets Rikets bygder. byer. Den hjemmehørende folkemængde er steget med..9 (V ( 0 let av skatydere er steget saaledes : ved de kommunale ligninger i statsskatteligningen { Likesaa Den ved de kommunale finger antagne formue e5 - - indtægt Jo - 27.o9 - Den ved statsskatligningen : antagne formue R - - indtægt,, r).73 - Kommuneskatten paa indtægt og formue i Statsskatten paa indtægt og formue Ved de her beregnede procenttal er det at merke, at de navnlig av to grunde ikke kan ansees som et uttryk for den ved selvangivelsessystemet bevirkede progres. En saadan progres vilde nemlig for det første ogsaa under et uforandret ligningssystem ha indtraadt som folge av den almindelige Økonomiske utvikling. I en avhandling i Statskon. tidsskr. for 93 s 75 har forfatteren av nær - værende indledning paavist, at gjennemsnitsindtægten pr. indbygger i aarene for det hele rike er steget aar om andet med mellem 2.25 og 5.7 procent og at den sidstnævnte procent gjeelder stigningen fra 90 til 9. Efter aaret 9 (skatteaaret 92) har den økonomiske progres antagelig været sterkere, men naar man kun regner samme aarlige progres som fra 90 til 9 og derhos tar hensyn til, at skatteaarene 92 og 93/4 er adskilte ved et mellemrum av /4 aar, skulde den efter den almindelige utvikling forventede indtægtsprogres utgjöre 7.22 Vo eller, naar man ogsaa tar i betragtning folkemængdens tilvekst Efter denne beregning skulde der altsaa for den av selvangivelsessystemet bevirkede indtægtsprogres (der foran er beregnet til /0) bli tilbake en stigning av 8.77 Dette procenttal maa imidlertid av en anden grund endnu i nogen grad forminskes, naar man vil beregne den virkelige indtægtsstigning og ikke bare den forøkelse, som det under beskatningen inddragne indtægtsbeløp har undergaat Selve indtægtsnivaaets stigning medfører nemlig, at adskillige indtægter som tidligere faldt under skattegrænsen, rykker op over denne, og naar man derfor sammenligner indtægterne i to forskjellige aar, maa der, navnlig hvor

7 3* der handles om en aa ekstraordinær stigning som mellem ligningsaarene 92 93/4, til de skatlagte indtægter i det førstnævnte aar lægges et vist belop for de indtægter, som de senere over skattegrænsen oprykkede personer kan antages at ha hat i 92. Under hensyn til denne omstændighet er i den nævnte avhandling den ved selvangivelsessystemet bevirkede progres beregnet til /0. Av foranstaaende oversigtstabel vil det forøvrig sees, at progressen saavel i henseende til antallet av skatydere som hvad angaar formue og indtægt stiller sig forskjellig i Rikets bygder og Rikets byer, hvorhos der viser sig en noget store progres for den ved statsskatligningen end for den ved de kommunale ligninger antagne formue og indtægt. Naar antallet av statsskatydere, navnlig i landdistrikterne viser en saa stor tilvekst som V o, maa dette uten tvil tilskrives den omstoendighet, at et større antal personer, der for var ansatte i en indtægt av lidt under 000 kr., ved ligningen for 93/4 er komne over denne grænse. Hvis man for det hele rike underet beregner den stigning som der viser sig for statsskatten paa indtægt og formue, særskilt for hver av grupperne A og B, kommer man til det ved forste Øjekast overraskende resultat, at denne skats indbringende overhodet har været storst i den gruppe av skattedistrikter som har forholdsvis faa selvangivelser og mindst i den gruppe, der bestaar av distrikter med forholdsvis mange selvangivelser. Progressen var nemlig i gruppe B /(ì og i gruppe A /0. Dette resultat, der er det motsatte av hvad man kunde ha ventet, finder imidlertid sin forklaring, naar man undersøker, hvordan forholdet stiller sig i de enkelte distrikter. Utregnet for hvert amts landdistrikt viser der sig følgende procenttilvekst for statsskatten fra 9/2 til 92/3, jfr, tabel s Amter. Smaalenene Akershus Hedemarken -I Kristians H 46.6 Buskerud Jar', sberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus + *).9 Nordre Bergenhus Romsdal Jfr. bemerkning om Ullensvang s. 4., A) Skattedistrikter 3) Skattedistrikter med forholdsvis mange med forholdsvis faa selvangivelser. selvangivelser. C) Samtlige skattedistrikter i amtet. 0/ / / /0 ± i F I H

8 4* A) Skattedistrikter B) Skattedistrikter Amter med forholdsvis mange med forholdsvis faa selvangivelser. selvangivelser. Sod' e Tron.dhjem Nordre Trondhjem +.6, i Nordland Troms Finmarken Samtlige landdistrikter C) Samtlige skattedistrikter i amtet Man ser av denne oversigt, at det heromhandlede forhold stiller sig meget forskjellig mellem de forskjellige amter, saa at det synes vanskelig at paavise nogen gjennemgaaende regelbundethet. Naar man imidlertid nærmere undersøker forholdet for de enkelte skattedistrikter, kan det ikke undgaa ens opmerksomhet, at der er visse distrikter, hvor forskjellen i henseende til statsskattens utbringende i aarene 9/2 og 92/3 har været saa paafaldende stor, at der skjønn es at ha været ekstraordinære omstændigheter tilstede, som ikke staar i nogen forbindelse med selvangivelsessystemet. Det vilde selvfølgelig føre for langt at søke utredet alle de tilfælde, hvor noget saadant har gjort sig gjældende, men man vil nedenfor finde en fortegnelse over de vigtigste blandt disse undtagelsesdistrikter. I gruppe A (med forholdsvis mange selvangivelser) kan nævnes følgende Skattedistrikter. Statsskat paa indtægt og formue, Anmerkninger over de antagelige 9/2. 92/3, Stigning eller fald, aarsaker til forskjellen. Kr. Kr. Kr. Skjeberg Industrianlæg. Eidsvold Strømsgodset Indflytning av større skat- NOtterø J ydere. Ullensvang Skattedistriktets deling. Bodin Indflytning av storre skatydere. Fauske Utvidelse av bergverksdrift. Tilsammen I gruppen B (med forholdsvis faa selvangivelser bemerkes : Aker Stor indflytning. Tinn, Industrianlæg i V estfjorddalen. Fane ) Indflytning. Aarstad ) Odda Nyt skattedistrikt. Strinden Indflytning.

9 5* Statsskat paa indtægt og formue. Anmerkninger over de antagelige Skatte- 9/2, 92/3. Stigning eller fald. aarsaker til forskjellen. distrikter. Kr. Kr. Kr. Værdalen Værdalsbrukets overgang til privat drift. Klingen Bangdalsbrukets overgang fra utenbygds til indenbygds skatyder. Sydvaranger Utvidet grubedrift Tilsammen I Naar man fratrækker disse 6 undtagelsesdistrikter, av hvilke 7 hører til gruppen A og 9 til gruppen B, stiller beregningen for de øvrige skattedistrikter sig saaledes Skattedistrikter i rikets bygder. Statsskat paa indtægt og formue.utgjør i 0/0 av /3. Stigning. statsskatten Kr. Kr. Kr. for 9/2. Med forholdsvis mange selvangivelser I % Med forholdsvis faa selvangivelseri f Tilsammen Vo Som det vil sees, viser der sig efter undtagelsesdistrikternes utsondring en utpræget høiere progres for skattedistrikter med forholdsvis mange selvangivelser, nemlig O/ 0 mot ved de øvrige. Samtidig er progressen overhodet gaat ned, fordi undtagelsesdistrikterne i det hele tat utmerker sig ved en sterk økonomisk utvikling i de heromhandlede aar. Ogsaa for byernes vedkommende vilde man ved en overfladisk beregning komme til det resultat, at statsskattens progres har været mindst i de byer, der hører til gruppe A (med det største antal selvangivelser). Disse viser nemlig overhodet en stigning av , 0 mot i gruppe B og /, for samtlige byer. Man maa imidlertid lægge merke til, at det relative antal av selvangivelser i Kristiania og Bergen væsentlig av den grund bringer disse byer ind under B-gruppen, fordi indtægtsgrænsen for selvangivelser er sat saa bøit som ved henholdsvis 600 og 500 kroner (se tabellen s. 9 og 93). Navnlig skulde Kristiania med over 20 0/, selvangivelser, naar hensyn tages til indtægtsgrænsens hoide, snarere falde ind under A-gruppen end under B-gruppen. Desuten dominerer disse to byer det hele forhold i en saadan grad, at de allerede av den grund burde fradrages, og, naar det gjøres, finder man at progressen for de Øvrige til B-gruppen hørende byer, reduceres fra 38.4 til 28.9 procent. Omvendt stiger A-gruppens procenttal, fra 28.8 til 29.G naar tallene for de tre byer med over indbyggere fradrages.

10 6* Det relative antal av selvangivelser i hvert amts landdistrikt vil findes angivet i tabel øverst til venstre i opgaverne for de enkelte skattedistrikter. Nedenstaaende oversigt viser procentforholdet for hvert amt og for Rikets byer og Riket under et sammenstillet med opgave over statsskattens absolute og relative stigning fra 9 2 til 92 3 Procentforhold Amterne,ay, elvan - tat,skatftns stigning. landdi,trikter. givel,er. ) n't. ' Kr. Pct. Smaalenene Akershus liedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes. 33.o Lister og Mandal o Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus PLo Romsdal.. 24.i t 58.3 SOndre Trondhjem 2-; A :3 Nordre Trondhjem Nordland. 35.o Tromso Finmarken Samtlige landdistrikter 30, Samtlige byer Riket Blandt byerne nævnes : Kristiania H Bergen Trondhjem Stavanger H 25.4 Drammen Som det vil sees, utmerker blandt landdistrikterne Finmarkens, Søndre Bergenbus og Nordlands amter sig ved den sterkeste forøkelse av statsskattens utbringende. I de to førstnævnte amter er beløpet i sammenligning med 9/2 mere end fordoblet og i sidstnævnte paa det nærmeste fordoblet. Aarsaken er for Finmarkens og Nordlands amter utvidelse av bergverksdriften og for Nordland tillike indflytning av et par større skatydere (i Bodin). I Søndre Bergen- *) jfr. rettelser.

11 7* hus spores dels virkningerne av store industrielle anlæg, dels indflytning av skatydere i et par Bergen tilgrænsende eller nærliggende kommuner. Den betydelige forokelse i statsskatten for Bratsberg amt ( %) er likeledes at tilskrive den industrielle virksomhet, mens den tilsvarende forøkelse for Jarlsberg og Larvik (-f- 70 o/ o) antagelig beror paa hvalfangsten jfr. opgaverne for NOtter0, Sem og Sandeherred. I det hele synes den økonomiske utvikling for enkelte skattedistrikters vedkommende at spille en større rolle end virkningen av selvangivelsessystemet. Dog kan merkes, at Hedemarkens amt fremtræder baade med et usædvanlig ringe antal av selvangivelser og en forholdsvis ringe forøkelse av statsskat. Hvad byerne angaar, sees det relative store antal selvangivelser i Drammen og Stavanger ikke at ha været ledsaget av nogen synderlig forøkelse i statsskattens beløp, og uagtet Bergen i henseende til procenttallet av selvangivelser staar lavere end Kristiania, staar førstnævnte by allikevel betydelig høiere i henseende til statsskattens progres. Av andre byer, hvis statsskat viser sterk stigning, kan merkes Narvik, hvor den er mere end fordoblet Sarpsborg, Arendal og Haugesund. I de to sidstnævnte byer viser antallet av statsskatydere en meget sterk forøk else. Derimot viser Larvik (-xi saa betydelig nedgang som fra kr til kr , hvilket antages væsentlig at skrive sig derfra, at et par større hvalfangerselskaper, der i 9/2 var ilignet en betydelig statsskat, i det følgende aar er utgaat av ligningen. Forøvrig henvises til tabellernes eget indhold, blandt hvilke tabel 2 ved siden av detaljerte oplysninger angaaende skatydernes art (personlige inden- og utenbygdsskatydere, aktieselskaper m m) og antallet av selvangivelser for hver av disse tillike meddeler opgaver over indtægtsgrænserne for selvangivelser i de forskjellige distrikter samt om hvormange selvangivelser der er indkommet under indtægtsgrænsen, om næringsopgaver angaaende jordbruk, fiskeri, selvstændig skognæring m. v. Foranstaaende indledning er efter opdrag av Riksskattestyret utarbeidet av undertegnede A. N. }<leer, fhv. direktør, Kristiania i juni 95.

12 8* Bilag. Ekstraktgjenpart av cirkulære fra Riksskattestyret. Kristiania den li oktober 93. Riksskattestyrets note den 25 september sidstleden vedtoges at der skulde utarbeides en plan for iverksættelsen av en detaljert skattestatistik paa grundlag av det indkomne materiale for skatteligningen for! )3 4. Blandt de oplysninger, som i saa hen seende skulde tilveiebringes, nævntes særskilt antallet av selvangivelser og forskjellige gjennemsnitsberegninger. forbindelse hermed tilsigter man ogsaa, i overensstemmelse med en henstillen fra Finansdepartementet i begyndelsen av indeværende aar, at utarbeide forslag til modelskema for kladdelister. Til iverksættelsen av disse arbeider tiltrænger Riksskattestyret for det forste opgaver over antallet av godkjendte og forkastede selvangivelser efter omstaaende til avrivning indrettede skema, hvilke opgaver Ønskes indsendt snarest mulig for samtlige skattedistrikter. Til lettelse ved sakens ekspedition for amtsskattestyrerne vedlægges et antal eksemplarer til fordeling in skattedistrikterne. Sofus Arctander. Formand i Riksskattestyret. Til A mtsskattestyret i amt.

13 9* Skema til selvangivelser m. m. for 93-4 skattedistrikt amt I. Samlet antal skatydere Herav a) personlige skatydere bosatte i skattedistriktet b), 7 3,) i Norge utenfor skattedistriktet e) i riket hjemmehørende aktieselskaper m. m. (landl. 5, byl. 0 b) d) i utlandet bosatte personer, utenlandske selskaper m. m. (land!. 5 c, byl. 0 e) 2. Samlet antal selvangivelser Herav a) for personlige skatydere bosatte i distr. b) i Norge utenfor distr.. e) i riket hjemmeh. aktieselskaper rn na. d) i utlandet bosatte personer, utenlandske selskaper m. m.. Tilsammen Over indtægt. Over formue. Godkjendte,Forkastede. Godkjendte Forkastede. 3. Forsaavidt de i landl. 56 d og e, og i byl. 48 d og e nævnte indtægtsgrænser, henholdsvis 500 og 800 kr. av kommunestyret er forandret, spørges fra hvilken indtægtsgrænse selvangivelse er forlangt 4. Er utenfor de selvangivelsespligtige nogen selvangivelse avgit i henhold til ovennævnte Ws sidste led? Ja. Nei, og i bekræftende fald, hvormange? 5. Hvormange næringsopgaver er, i henhold til landlovens 58, avgit angaaende a) jordbruk?. b) fiskeri?. c) selvstændig skognæring? Dette skema skal i utfyldt stand sparest mulig sendes til Amtsskattestyret og av dette til Riksskattestyret.

14 0* Cirkulære. Fra Ri ksskattestyret. Efter den anledning man har hat til at gjøre sig bekjendt med beskaffenheten av de til forskjellige ligningsnevnd indsendte selvangiv else r, samt de misforstaaelser, som delvis har gjort sig gjældende med hensyn til de ved Riksskattestyrets cirkulære av te oktober forlangte skematiske opgaver over selvangivelser m. ill (skemaets post 2, litra a d), har man fundet det rigtig, for ikke at volde vedkommende ligningsnævnd for meget arbeide, at frafalde kravet om meddelelse av disse detaljopgaver for De opgaver, der i saa henseende allerede maatte være utfyldte og indsendte, ønskes imidlertid tilstillet Riksskattestyret i uforandret stand, da de uagtet de misforstaaelser, som kan ha gjort sig gjældende, allikevel vil komme til nytte. Hvad de Øvrige opgaver angaar, skal de utfyldes i overensstemmelse med skemaet, idet der under post 2 blir at anføre alene det samlede antal selvangivelser. Derimot henstillel til de lokale ligningsnævnd at der under den i begyndelsen av næste aar forestaaende gjennemgaaelse av selvangivelserne for foretages de nødvendige optegnelser for at nøiagtige opgaver i sin tid kan bli meddelt for nævnte aar med hensyn til de heromhandlede og de øvrige poster, idet man paa foranledning av iudkomne forespørsler med hensyn til forstaaelsen av uttrykkene godkjendte" og forkastede" gjør opmerksom paa følgende Som godkjendt i henseende til indtægtsangivelsen kan alene betegnes saadanne selvangivelser, som er fuldstændig utfyldt i henseende til alle de poster, der kommer i betragtning ved ansættelsen av den samlede brutto- og nettoindtægt (selvangivelsesskemaets s. 6 øverst) og hvor indtægtsansættels en tag es tilfølge av ligningsneevnden, idet man dog efter omstændigheterne finder det rimeligt, at denne regel tillempes saaledes, at selvangivelsen ansees godkjendt, saafremt de forandringer, ligningsmyndigheten finder sig foranlediget til, ikke er av nævneværdig betydning. Paa samme maate forholdes med hensyn til den del av selvangivelsen, som angaar formuen, Saafremt enkelte poster av selvangivelsen under mundtlig konference med vedkommende skatyder viser sig at ha været urigtig paa grund av en misforstaaelse og da av skatyderen straks berigtiges, kan ogsaa en eaadan selvangivelse ansees godkjendt Alle øvrige selvangivelser betegnes som forkastede. Til lettelse ved sakens ekspedition vedlægges et antal eksemplarer til fordeling mellem skattedistrikterne. Kristiania den 8de november 93. Sofus Arctander. Ludy. Foltmar.

15 Tabeller.

16 2 Tabel I. Oversigt over ligningsresultatene (Indtægtsaarene endende 30 september I. Hovedoversigt Riket. Hjemme- Beregnet værende folkefolkemængde mængde deebr. 30 juni skatydere efter de kommunale ligninger. for 92, for 93/4. statsskatydere for for 9/2. 92/3. Ved de kommunale ligninger. Antagen formue. Antagen indtægt. 92, 93/ /4. Tus kr. Tus. kr. Tus, kr. Tns. kr. Samtlige skattedistrikter. Rikets bygder Rikets byer Tilsammen H , A. Skattedistrikter med forholdsvis mange selvangivelser.' Rikets bygder Rikets byer Tilsammen B. Skattedistrikter med forholdsvis faa selvangivelser Rikets bygder Rikets byer Tilsammen Ved skattedistrikter med forholdsvis mange selvangivelser forstaaes for hvert amt de, hvis overhode.

17 , 3 or skatteaarene 92 og 93/4. 9 og 3 december 92). 'or riket Ved statsskatligningen. Antagen formue. Antagen indtægt. Kommuneskat paa indtægt og formue. Statsskat paa indtægt og formue. 9/2. 92/3. r,9/2. 92/ /4. 9/2. 92/3. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr. Kr. Kr, Kr. Kr procenttal overstiger amtets giennemsnit og, for byernes vedkommende, byernes gjennemsnit

18 4 Tabel I. Oversigt over ligningsresultateni (Indteegtsaarene endende 30 septembe II a. Landdistrik Nr., folke- Hjemmeværende folkemængde deebr. 90. Beregnet mangle 30 juni 92. skatydere efter de kommunale ninger for, for for /4.! 9/2. stilts- plere for 92/8. Ved de kommunale ligninger. Antagen Antagen formue. indtwgt / /4. Tue. kr. Tus. kr. Tus kr. Tus. kr Samtlige skattedistrikter. Smaalenene. 2 Akershus... 3 Hedemarken. 4 Kristians... 5 Buskerud Jarlsberg og Larvik 7 Bratsberg... 8 Nedenes Lister og Mandal. 0 Stavanger.... Søndre Bergenhus. 2 Nordre Bergenhus. 3 Romsdal Søndre Trondhjem. 5 Nordre Trondhjem. 6 Nordland... 7 Tromso 8 Finmarken ' , ) ' ( ) , : Notodden blev egen kjøpstad fra januar 93, men hører forsaavidt angaar skatteaaret 93/4 amts landdistrikt saavel for 90 som for 92.

19 5 or skatteaarene 92 og 93/4. 9 og 3 december 92). erne amtsvis Ved statsskatligningen. Antagen formue. Antagen indtægt. Kommuneskat paa indtægt Statskat paa indtægt og formue. og formue. Nr. 9/2. 92/3, 9/2. 92/ /4. 9/2. 92/3. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr. Kr. Kr. Kr. Kr ] ' i ' ' ' R (indtægtsaaret 92) til byerne og er derfor i ovenstaaende folkemængdeopgave fratrukket Bratsberg Se Rettelser foran.

20 Nr. Amter, A. Skattedistrikter med forholdsvis mange selvangivelser. Smaalenene. 2 Akershus. 3 Hedemarken. 4 Kristians 5, Buskerud , Jarlsberg og Larvik 7 Bratsberg... 8 Nedenes Lister og Mandal. 0 Stavanger.... Sondre Bergenhus 2 Nordre Bergenhus 3 Romsdal Sondre Trondhjem 5 Nordre Trondhjem 6 Nordland... 7 Tromso 8 Finmarken. Hjemme- Beregnet hørendefolkefolkemængde mængde decbr. 30 juni Tabel I. Oversigt over ligningsresultatene Indtægtsaarene endende 30 september skatydere efter de kommunale ligninger for for for II a. Landdistrik statsskatydere for 92/3. Ved de kcmmunale ligninger. Antagen formue /4. Antagen indtægt /4. Tus, kr. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr , B. Skattedistrikter med forholdsvis faa selvangivelser. Smaalenene. 2 Akershus 3 Hedemarken. 4 Kristians 5 Buskerud 6 Jarlsberg og Larvik 7 Bratsberg 8 Nedenes... 9 Lister og Mandal 0 Stavanger Sondre Bergenhus 2 Nordre Bergenhus 3 Romsdal 4 Sondre Trondhjem ) Nordre Trondhjem 6 Nordland 7 Tromso 8 Finmarken i l Beregningen over den hjemmehørende folkemængde i 92 er ikke utført for de enkelte skattedistrikter.

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID PETER FJERRING DEBATOPLÆG Dansk-norsk kommunesamarbejde i en ny tid Debatoplæg Maj 2012 Skrevet og udgivet af: Peter Fjerring Frederik VI s Allé 6, 1. th. DK-2000

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

xv. Romsdals Amt, Underdanigst Beretning om R omsdals Amts økonomiske T ilstand m. v. i F emaaret 1896-1900. A. Landdistriktet. Folkemængde.

xv. Romsdals Amt, Underdanigst Beretning om R omsdals Amts økonomiske T ilstand m. v. i F emaaret 1896-1900. A. Landdistriktet. Folkemængde. xv. Romsdals Amt, Underdanigst Beretning om R omsdals Amts økonomiske T ilstand m. v. i F emaaret 1896-1900. A. Landdistriktet. Folkemængde. A.mtets Landdi strikts Folkcm ffingde udgjorde efter Folketffillingeu

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Mandag29/12 Marsipanløpet Toten Toten-Troll alle Onsdag Nyttårsløpet Moss Moss OK alle

Mandag29/12 Marsipanløpet Toten Toten-Troll alle Onsdag Nyttårsløpet Moss Moss OK alle GRUE IL, O-GRUPPA AKTIVITETER OG LØP 2008/2009 Dag/ dato Kart / Løp hvor Arrangør Løyper Mandag 1/12 o-trening Grinder skole 17.30-20 Kjell Magne Langtur-innetr. Torsdag 4/12 o-trening Grinder skole 17.30-20

Læs mere

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14 Liste over skolegodkendte praktiksteder i Norden. Praktikpladser uden for Danmark, som opfylder de kriterier, som er gældende for danske uddannelsessteder (opdateret 7. november 2013) PRAKTIKTED mådyr

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Menons indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013

Menons indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013 RAPPORT indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013 MENON-PUBLIKASJON NR. 10/2013 Av Rasmus Bøgh Holmen Menon Business Economics RAPPORT Innhold 1. Hovedkonklusjoner...

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig isk etterutdanning, og

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole.

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 Her er sjovere end på Nordkapp Himlen over Lofoten og Vesterålen er høj, og midnatssolen kan ligefrem stikke i øjnene. Det oplevede Karen Ellegaard,da hun besøgte

Læs mere

Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus I ~-II (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera).

Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus I ~-II (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera). Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus ~- (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera). Af W. M. Schøyen. (Fremlagt i Mødet den 21 Februar). l j. i '1 ~. Forinden afdøde Konservator

Læs mere

Level / Package Standard Business. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12. Parkerings operatør Takstgruppe Level

Level / Package Standard Business. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12. Parkerings operatør Takstgruppe Level Level / Package Standard Business inkl. mva. inkl. mva. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12 FIXED 9TH 9 9 Transaksjonsprisen rundes opp til nærmeste krone Parkerings operatør

Læs mere

FIXED 9TH 9 9 9 9 9. Parkerings operatør Takstgruppe Level

FIXED 9TH 9 9 9 9 9. Parkerings operatør Takstgruppe Level Level / Package Light Standard Premium Business Business Plus inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. Level 1 0 0 0 0 0 Level 2 5 4 3 4 2 Level 3 7 6 5 6 5 Level 4 11 9 8 10 8 Level 5 17

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig gruppepsykoterapeutisk

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

til Gausdal på ski i 1887

til Gausdal på ski i 1887 til Gausdal på ski i 1887 I Morgenbladets Søndagsnummer av 4/4 1942 såa jeg en Artikel: Paasketurenes Historikk. Et aktuelt Spørsmaal. Jeg kom til at minnes en Skitur, jeg sammen med to andre Studenter

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct.

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct. Kristiania, Dampkjeler, overhetere (Steinmullers Fureka damppumper, centrifugalpumper, jevnstramsrt&mpmaskiner samt alm dampmaskiner for mættet og overlistet damp, Fosters lokomobiler, Foonomiser av egen

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 9-15. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00 Fredningen vedrører: Asen Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 03-02-1928 - Fredningsnævnet 28-06-1927 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager.

Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager. Folketællingen fra Sæby Købstad og de tilhørende registre er lavet ud fra de statslige folketællinger af tidligere arkivar Jørgen Peder Clausager. Clausager har tidligere været leder af Fredericia Lokalhistoriske

Læs mere

amle Strandlinjer i Norge

amle Strandlinjer i Norge tut w Bidrag til Eundskaben om amle Strandlinjer i Norge H. Mohn. Særskilt Aftryk af Nyt Mag. for Naturvsk." Kristiania. B. M. Bentzen.s Bog trykkeri. 1 8 7 6. » Bidrag til Kundskaben 4^Uy s^a, gamle

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib SAMLEDE

Læs mere

MESTRENE OG VEIEN AF C. W. LEADBEATER OVERSAT AF EVA BLYTT KRISTIANIA 1911 - BLYTT & LUNDS FORLAG TORDENSKJOLDSGADE 2 AAS & WAHL'S BOGTRYKKERI 1/49

MESTRENE OG VEIEN AF C. W. LEADBEATER OVERSAT AF EVA BLYTT KRISTIANIA 1911 - BLYTT & LUNDS FORLAG TORDENSKJOLDSGADE 2 AAS & WAHL'S BOGTRYKKERI 1/49 MESTRENE OG VEIEN AF C. W. LEADBEATER OVERSAT AF EVA BLYTT KRISTIANIA 1911 - BLYTT & LUNDS FORLAG TORDENSKJOLDSGADE 2 AAS & WAHL'S BOGTRYKKERI 1/49 Indholdsfortegnelse Indledende bemerkning...3 De Store...4

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^

^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^ ^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^ 25 LIV SOM DØR. ET NØDROP. Skog Og fjeld med glitrende bræer, sildrende bækker og vindens monotone sus i trækronene er det den hele natur for vore hjemlige turister? Er det alt,

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

LARS SKREFSRUD OG BJDRNSTJERNE BJGRNSON

LARS SKREFSRUD OG BJDRNSTJERNE BJGRNSON LARS SKREFSRUD OG BJDRNSTJERNE BJGRNSON AV OLAV HODNE Bjernson nxret som bekjent stor beundring for Skrefsrud. Han gir ham sin hyllest i diktet.ti1 Misjoner Skrefsrud i Santalistan,,: leg arer dig, fordi

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindsqygeasylern es,virksomhed 90. (Hospices d' aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Spilleliste. 23003 HS 75+ Bjarne Hobber Porsgrunn vs Stein Michelsen Asker

Spilleliste. 23003 HS 75+ Bjarne Hobber Porsgrunn vs Stein Michelsen Asker Onsdag 9. August 2006 KL. 09:00 22001 HS 70+ Arne Eide Nordberg vs. Rolf Sundby Strømmen 22003 Rolf Fesche Asker vs. Erik Wibe Ullern 22004 Pål Kraby Heming vs. Bjørn Westlie Grefsen 22005 Roar Bjerknes

Læs mere