LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER"

Transkript

1

2 TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95.

3 indholdsfortegnelse. Side. Indledning * Tabel. Oversigt over ligningsresultaterne for skatteaarene 92 og 93/4 (indtvegtsaarene endende 30 september 9 og 3 december 92) 2. Detaljerte oplysninger angaaende skatydernes art og antallet av selvangivelser efter de kommunale ligninger for skatteaaret 93/ Fortegnelse over herreder, som er delt i flere skattedistrikter. 94

4 Rettelser og trykfeil. Side 2 og 4. Ruhr.. Hjemmeværende folkemængde, læs: hjemmehørende. 5. Ruhr. 2. Nordland staar skal være »- Tilsammen» »» Ruhr. 7. S. Tr.hjern »» Tilsammen» »» Ruhr. 2. A. Nordland» 9 006»» »- Tilsammen» »» Ruhr. 7. B. S.Tr.hjem» »- Tilsammen »» » 0. Linie til venstre 45.4 /, lies : ").» 26. -) » » 32 og 34. -»- 34.9» >)» 42 og 44. -» » »» 54. -»- 43.8» » 56. -»- 32.8» »» 45 nr. 30 Meldalen er statsskatten for 9/.2 (rubr. 7) opgit til kr , men skal være kr , altsaa kr mindre. Totalsummen i samme rubrik blir altsaa for skattedistrikterne nr : kr (istedetfor kr ) og for det hele amt : kr (istedetfor kr » 64. Rikets byer rubr. 7 staar skal være Forandringerne i procenttallene er tildels bevirket ved opgaver, der er indkomne efter den til grund for tabel lagte oprindelige beregning.

5 Indledning. Av de efterfølgende tabeller gir nr, en oversigt over ligningsresultaterne for skatteaarene 92 og 93/4, nr. 2 detaljerte oplysninger angaaende skatydernes art og antallet av selvangivelser for sidstnævnte skatteaar, mens nr. 3 gir en fortegnelse over de herreder som er delt i flere skattedistrikter. I den forste tabel er samtlige skattedistrikter, saavel for det hele Rike, som for Rikets bygder og byer og inden de enkelte amter, inddelte i to grupper, nemlig A Skattedistrikter med forholdsvis mange og B Skattedistrikter med forholdsvis faa selvangivelser. Grænsen mellem dem begge er sat paa den maate, at der i landdistrikterne for hvert amt er beregnet det gjennemsnitlige procenttal av selvangivelser i forhold til det samlede antal skatydere (tabel 2, rubr. sammenholdt med rubr. 7) Alle de skattedistrikter, hvis procenttal ligger over gjennemsnittet er regnet til gruppe A, alle de øvrige og blandt disse ogsaa enkelte distrikter, for hvilke der mangler opgave over antallet av selvangivalser er regnet til gruppe B. For byernes vedkommende er gjennemsnitstallet beregnet ikke inden hvert amt, men for alle byer under et. Ved denne inddeling har man hat for oie at tilveiebringe et bidrag til bedømmelsen av, hvilken betydning det relativt større eller mindre antal selvangivelser kan antages at ha for det paatagelige fremskridt, som ligningsansættelserne i det hele tat har gjort ved indførelse av selvangivelsessystemet. Til nærmere belysning av dette fremskridt er der i tabel meddelt en sammenstilling av ligningsresultaterne for skatteaarene 92 og 93/4 (statsskatteaarene 9/2 og 92, 3) i de forskjellige skattedistrikter. For det hele Rike under et og særskilt for Rikets landdistrikter og byer viser der sig følgende resultater

6 Riket. Rikets Rikets bygder. byer. Den hjemmehørende folkemængde er steget med..9 (V ( 0 let av skatydere er steget saaledes : ved de kommunale ligninger i statsskatteligningen { Likesaa Den ved de kommunale finger antagne formue e5 - - indtægt Jo - 27.o9 - Den ved statsskatligningen : antagne formue R - - indtægt,, r).73 - Kommuneskatten paa indtægt og formue i Statsskatten paa indtægt og formue Ved de her beregnede procenttal er det at merke, at de navnlig av to grunde ikke kan ansees som et uttryk for den ved selvangivelsessystemet bevirkede progres. En saadan progres vilde nemlig for det første ogsaa under et uforandret ligningssystem ha indtraadt som folge av den almindelige Økonomiske utvikling. I en avhandling i Statskon. tidsskr. for 93 s 75 har forfatteren av nær - værende indledning paavist, at gjennemsnitsindtægten pr. indbygger i aarene for det hele rike er steget aar om andet med mellem 2.25 og 5.7 procent og at den sidstnævnte procent gjeelder stigningen fra 90 til 9. Efter aaret 9 (skatteaaret 92) har den økonomiske progres antagelig været sterkere, men naar man kun regner samme aarlige progres som fra 90 til 9 og derhos tar hensyn til, at skatteaarene 92 og 93/4 er adskilte ved et mellemrum av /4 aar, skulde den efter den almindelige utvikling forventede indtægtsprogres utgjöre 7.22 Vo eller, naar man ogsaa tar i betragtning folkemængdens tilvekst Efter denne beregning skulde der altsaa for den av selvangivelsessystemet bevirkede indtægtsprogres (der foran er beregnet til /0) bli tilbake en stigning av 8.77 Dette procenttal maa imidlertid av en anden grund endnu i nogen grad forminskes, naar man vil beregne den virkelige indtægtsstigning og ikke bare den forøkelse, som det under beskatningen inddragne indtægtsbeløp har undergaat Selve indtægtsnivaaets stigning medfører nemlig, at adskillige indtægter som tidligere faldt under skattegrænsen, rykker op over denne, og naar man derfor sammenligner indtægterne i to forskjellige aar, maa der, navnlig hvor

7 3* der handles om en aa ekstraordinær stigning som mellem ligningsaarene 92 93/4, til de skatlagte indtægter i det førstnævnte aar lægges et vist belop for de indtægter, som de senere over skattegrænsen oprykkede personer kan antages at ha hat i 92. Under hensyn til denne omstændighet er i den nævnte avhandling den ved selvangivelsessystemet bevirkede progres beregnet til /0. Av foranstaaende oversigtstabel vil det forøvrig sees, at progressen saavel i henseende til antallet av skatydere som hvad angaar formue og indtægt stiller sig forskjellig i Rikets bygder og Rikets byer, hvorhos der viser sig en noget store progres for den ved statsskatligningen end for den ved de kommunale ligninger antagne formue og indtægt. Naar antallet av statsskatydere, navnlig i landdistrikterne viser en saa stor tilvekst som V o, maa dette uten tvil tilskrives den omstoendighet, at et større antal personer, der for var ansatte i en indtægt av lidt under 000 kr., ved ligningen for 93/4 er komne over denne grænse. Hvis man for det hele rike underet beregner den stigning som der viser sig for statsskatten paa indtægt og formue, særskilt for hver av grupperne A og B, kommer man til det ved forste Øjekast overraskende resultat, at denne skats indbringende overhodet har været storst i den gruppe av skattedistrikter som har forholdsvis faa selvangivelser og mindst i den gruppe, der bestaar av distrikter med forholdsvis mange selvangivelser. Progressen var nemlig i gruppe B /(ì og i gruppe A /0. Dette resultat, der er det motsatte av hvad man kunde ha ventet, finder imidlertid sin forklaring, naar man undersøker, hvordan forholdet stiller sig i de enkelte distrikter. Utregnet for hvert amts landdistrikt viser der sig følgende procenttilvekst for statsskatten fra 9/2 til 92/3, jfr, tabel s Amter. Smaalenene Akershus Hedemarken -I Kristians H 46.6 Buskerud Jar', sberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus + *).9 Nordre Bergenhus Romsdal Jfr. bemerkning om Ullensvang s. 4., A) Skattedistrikter 3) Skattedistrikter med forholdsvis mange med forholdsvis faa selvangivelser. selvangivelser. C) Samtlige skattedistrikter i amtet. 0/ / / /0 ± i F I H

8 4* A) Skattedistrikter B) Skattedistrikter Amter med forholdsvis mange med forholdsvis faa selvangivelser. selvangivelser. Sod' e Tron.dhjem Nordre Trondhjem +.6, i Nordland Troms Finmarken Samtlige landdistrikter C) Samtlige skattedistrikter i amtet Man ser av denne oversigt, at det heromhandlede forhold stiller sig meget forskjellig mellem de forskjellige amter, saa at det synes vanskelig at paavise nogen gjennemgaaende regelbundethet. Naar man imidlertid nærmere undersøker forholdet for de enkelte skattedistrikter, kan det ikke undgaa ens opmerksomhet, at der er visse distrikter, hvor forskjellen i henseende til statsskattens utbringende i aarene 9/2 og 92/3 har været saa paafaldende stor, at der skjønn es at ha været ekstraordinære omstændigheter tilstede, som ikke staar i nogen forbindelse med selvangivelsessystemet. Det vilde selvfølgelig føre for langt at søke utredet alle de tilfælde, hvor noget saadant har gjort sig gjældende, men man vil nedenfor finde en fortegnelse over de vigtigste blandt disse undtagelsesdistrikter. I gruppe A (med forholdsvis mange selvangivelser) kan nævnes følgende Skattedistrikter. Statsskat paa indtægt og formue, Anmerkninger over de antagelige 9/2. 92/3, Stigning eller fald, aarsaker til forskjellen. Kr. Kr. Kr. Skjeberg Industrianlæg. Eidsvold Strømsgodset Indflytning av større skat- NOtterø J ydere. Ullensvang Skattedistriktets deling. Bodin Indflytning av storre skatydere. Fauske Utvidelse av bergverksdrift. Tilsammen I gruppen B (med forholdsvis faa selvangivelser bemerkes : Aker Stor indflytning. Tinn, Industrianlæg i V estfjorddalen. Fane ) Indflytning. Aarstad ) Odda Nyt skattedistrikt. Strinden Indflytning.

9 5* Statsskat paa indtægt og formue. Anmerkninger over de antagelige Skatte- 9/2, 92/3. Stigning eller fald. aarsaker til forskjellen. distrikter. Kr. Kr. Kr. Værdalen Værdalsbrukets overgang til privat drift. Klingen Bangdalsbrukets overgang fra utenbygds til indenbygds skatyder. Sydvaranger Utvidet grubedrift Tilsammen I Naar man fratrækker disse 6 undtagelsesdistrikter, av hvilke 7 hører til gruppen A og 9 til gruppen B, stiller beregningen for de øvrige skattedistrikter sig saaledes Skattedistrikter i rikets bygder. Statsskat paa indtægt og formue.utgjør i 0/0 av /3. Stigning. statsskatten Kr. Kr. Kr. for 9/2. Med forholdsvis mange selvangivelser I % Med forholdsvis faa selvangivelseri f Tilsammen Vo Som det vil sees, viser der sig efter undtagelsesdistrikternes utsondring en utpræget høiere progres for skattedistrikter med forholdsvis mange selvangivelser, nemlig O/ 0 mot ved de øvrige. Samtidig er progressen overhodet gaat ned, fordi undtagelsesdistrikterne i det hele tat utmerker sig ved en sterk økonomisk utvikling i de heromhandlede aar. Ogsaa for byernes vedkommende vilde man ved en overfladisk beregning komme til det resultat, at statsskattens progres har været mindst i de byer, der hører til gruppe A (med det største antal selvangivelser). Disse viser nemlig overhodet en stigning av , 0 mot i gruppe B og /, for samtlige byer. Man maa imidlertid lægge merke til, at det relative antal av selvangivelser i Kristiania og Bergen væsentlig av den grund bringer disse byer ind under B-gruppen, fordi indtægtsgrænsen for selvangivelser er sat saa bøit som ved henholdsvis 600 og 500 kroner (se tabellen s. 9 og 93). Navnlig skulde Kristiania med over 20 0/, selvangivelser, naar hensyn tages til indtægtsgrænsens hoide, snarere falde ind under A-gruppen end under B-gruppen. Desuten dominerer disse to byer det hele forhold i en saadan grad, at de allerede av den grund burde fradrages, og, naar det gjøres, finder man at progressen for de Øvrige til B-gruppen hørende byer, reduceres fra 38.4 til 28.9 procent. Omvendt stiger A-gruppens procenttal, fra 28.8 til 29.G naar tallene for de tre byer med over indbyggere fradrages.

10 6* Det relative antal av selvangivelser i hvert amts landdistrikt vil findes angivet i tabel øverst til venstre i opgaverne for de enkelte skattedistrikter. Nedenstaaende oversigt viser procentforholdet for hvert amt og for Rikets byer og Riket under et sammenstillet med opgave over statsskattens absolute og relative stigning fra 9 2 til 92 3 Procentforhold Amterne,ay, elvan - tat,skatftns stigning. landdi,trikter. givel,er. ) n't. ' Kr. Pct. Smaalenene Akershus liedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes. 33.o Lister og Mandal o Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus PLo Romsdal.. 24.i t 58.3 SOndre Trondhjem 2-; A :3 Nordre Trondhjem Nordland. 35.o Tromso Finmarken Samtlige landdistrikter 30, Samtlige byer Riket Blandt byerne nævnes : Kristiania H Bergen Trondhjem Stavanger H 25.4 Drammen Som det vil sees, utmerker blandt landdistrikterne Finmarkens, Søndre Bergenbus og Nordlands amter sig ved den sterkeste forøkelse av statsskattens utbringende. I de to førstnævnte amter er beløpet i sammenligning med 9/2 mere end fordoblet og i sidstnævnte paa det nærmeste fordoblet. Aarsaken er for Finmarkens og Nordlands amter utvidelse av bergverksdriften og for Nordland tillike indflytning av et par større skatydere (i Bodin). I Søndre Bergen- *) jfr. rettelser.

11 7* hus spores dels virkningerne av store industrielle anlæg, dels indflytning av skatydere i et par Bergen tilgrænsende eller nærliggende kommuner. Den betydelige forokelse i statsskatten for Bratsberg amt ( %) er likeledes at tilskrive den industrielle virksomhet, mens den tilsvarende forøkelse for Jarlsberg og Larvik (-f- 70 o/ o) antagelig beror paa hvalfangsten jfr. opgaverne for NOtter0, Sem og Sandeherred. I det hele synes den økonomiske utvikling for enkelte skattedistrikters vedkommende at spille en større rolle end virkningen av selvangivelsessystemet. Dog kan merkes, at Hedemarkens amt fremtræder baade med et usædvanlig ringe antal av selvangivelser og en forholdsvis ringe forøkelse av statsskat. Hvad byerne angaar, sees det relative store antal selvangivelser i Drammen og Stavanger ikke at ha været ledsaget av nogen synderlig forøkelse i statsskattens beløp, og uagtet Bergen i henseende til procenttallet av selvangivelser staar lavere end Kristiania, staar førstnævnte by allikevel betydelig høiere i henseende til statsskattens progres. Av andre byer, hvis statsskat viser sterk stigning, kan merkes Narvik, hvor den er mere end fordoblet Sarpsborg, Arendal og Haugesund. I de to sidstnævnte byer viser antallet av statsskatydere en meget sterk forøk else. Derimot viser Larvik (-xi saa betydelig nedgang som fra kr til kr , hvilket antages væsentlig at skrive sig derfra, at et par større hvalfangerselskaper, der i 9/2 var ilignet en betydelig statsskat, i det følgende aar er utgaat av ligningen. Forøvrig henvises til tabellernes eget indhold, blandt hvilke tabel 2 ved siden av detaljerte oplysninger angaaende skatydernes art (personlige inden- og utenbygdsskatydere, aktieselskaper m m) og antallet av selvangivelser for hver av disse tillike meddeler opgaver over indtægtsgrænserne for selvangivelser i de forskjellige distrikter samt om hvormange selvangivelser der er indkommet under indtægtsgrænsen, om næringsopgaver angaaende jordbruk, fiskeri, selvstændig skognæring m. v. Foranstaaende indledning er efter opdrag av Riksskattestyret utarbeidet av undertegnede A. N. }<leer, fhv. direktør, Kristiania i juni 95.

12 8* Bilag. Ekstraktgjenpart av cirkulære fra Riksskattestyret. Kristiania den li oktober 93. Riksskattestyrets note den 25 september sidstleden vedtoges at der skulde utarbeides en plan for iverksættelsen av en detaljert skattestatistik paa grundlag av det indkomne materiale for skatteligningen for! )3 4. Blandt de oplysninger, som i saa hen seende skulde tilveiebringes, nævntes særskilt antallet av selvangivelser og forskjellige gjennemsnitsberegninger. forbindelse hermed tilsigter man ogsaa, i overensstemmelse med en henstillen fra Finansdepartementet i begyndelsen av indeværende aar, at utarbeide forslag til modelskema for kladdelister. Til iverksættelsen av disse arbeider tiltrænger Riksskattestyret for det forste opgaver over antallet av godkjendte og forkastede selvangivelser efter omstaaende til avrivning indrettede skema, hvilke opgaver Ønskes indsendt snarest mulig for samtlige skattedistrikter. Til lettelse ved sakens ekspedition for amtsskattestyrerne vedlægges et antal eksemplarer til fordeling in skattedistrikterne. Sofus Arctander. Formand i Riksskattestyret. Til A mtsskattestyret i amt.

13 9* Skema til selvangivelser m. m. for 93-4 skattedistrikt amt I. Samlet antal skatydere Herav a) personlige skatydere bosatte i skattedistriktet b), 7 3,) i Norge utenfor skattedistriktet e) i riket hjemmehørende aktieselskaper m. m. (landl. 5, byl. 0 b) d) i utlandet bosatte personer, utenlandske selskaper m. m. (land!. 5 c, byl. 0 e) 2. Samlet antal selvangivelser Herav a) for personlige skatydere bosatte i distr. b) i Norge utenfor distr.. e) i riket hjemmeh. aktieselskaper rn na. d) i utlandet bosatte personer, utenlandske selskaper m. m.. Tilsammen Over indtægt. Over formue. Godkjendte,Forkastede. Godkjendte Forkastede. 3. Forsaavidt de i landl. 56 d og e, og i byl. 48 d og e nævnte indtægtsgrænser, henholdsvis 500 og 800 kr. av kommunestyret er forandret, spørges fra hvilken indtægtsgrænse selvangivelse er forlangt 4. Er utenfor de selvangivelsespligtige nogen selvangivelse avgit i henhold til ovennævnte Ws sidste led? Ja. Nei, og i bekræftende fald, hvormange? 5. Hvormange næringsopgaver er, i henhold til landlovens 58, avgit angaaende a) jordbruk?. b) fiskeri?. c) selvstændig skognæring? Dette skema skal i utfyldt stand sparest mulig sendes til Amtsskattestyret og av dette til Riksskattestyret.

14 0* Cirkulære. Fra Ri ksskattestyret. Efter den anledning man har hat til at gjøre sig bekjendt med beskaffenheten av de til forskjellige ligningsnevnd indsendte selvangiv else r, samt de misforstaaelser, som delvis har gjort sig gjældende med hensyn til de ved Riksskattestyrets cirkulære av te oktober forlangte skematiske opgaver over selvangivelser m. ill (skemaets post 2, litra a d), har man fundet det rigtig, for ikke at volde vedkommende ligningsnævnd for meget arbeide, at frafalde kravet om meddelelse av disse detaljopgaver for De opgaver, der i saa henseende allerede maatte være utfyldte og indsendte, ønskes imidlertid tilstillet Riksskattestyret i uforandret stand, da de uagtet de misforstaaelser, som kan ha gjort sig gjældende, allikevel vil komme til nytte. Hvad de Øvrige opgaver angaar, skal de utfyldes i overensstemmelse med skemaet, idet der under post 2 blir at anføre alene det samlede antal selvangivelser. Derimot henstillel til de lokale ligningsnævnd at der under den i begyndelsen av næste aar forestaaende gjennemgaaelse av selvangivelserne for foretages de nødvendige optegnelser for at nøiagtige opgaver i sin tid kan bli meddelt for nævnte aar med hensyn til de heromhandlede og de øvrige poster, idet man paa foranledning av iudkomne forespørsler med hensyn til forstaaelsen av uttrykkene godkjendte" og forkastede" gjør opmerksom paa følgende Som godkjendt i henseende til indtægtsangivelsen kan alene betegnes saadanne selvangivelser, som er fuldstændig utfyldt i henseende til alle de poster, der kommer i betragtning ved ansættelsen av den samlede brutto- og nettoindtægt (selvangivelsesskemaets s. 6 øverst) og hvor indtægtsansættels en tag es tilfølge av ligningsneevnden, idet man dog efter omstændigheterne finder det rimeligt, at denne regel tillempes saaledes, at selvangivelsen ansees godkjendt, saafremt de forandringer, ligningsmyndigheten finder sig foranlediget til, ikke er av nævneværdig betydning. Paa samme maate forholdes med hensyn til den del av selvangivelsen, som angaar formuen, Saafremt enkelte poster av selvangivelsen under mundtlig konference med vedkommende skatyder viser sig at ha været urigtig paa grund av en misforstaaelse og da av skatyderen straks berigtiges, kan ogsaa en eaadan selvangivelse ansees godkjendt Alle øvrige selvangivelser betegnes som forkastede. Til lettelse ved sakens ekspedition vedlægges et antal eksemplarer til fordeling mellem skattedistrikterne. Kristiania den 8de november 93. Sofus Arctander. Ludy. Foltmar.

15 Tabeller.

16 2 Tabel I. Oversigt over ligningsresultatene (Indtægtsaarene endende 30 september I. Hovedoversigt Riket. Hjemme- Beregnet værende folkefolkemængde mængde deebr. 30 juni skatydere efter de kommunale ligninger. for 92, for 93/4. statsskatydere for for 9/2. 92/3. Ved de kommunale ligninger. Antagen formue. Antagen indtægt. 92, 93/ /4. Tus kr. Tus. kr. Tus, kr. Tns. kr. Samtlige skattedistrikter. Rikets bygder Rikets byer Tilsammen H , A. Skattedistrikter med forholdsvis mange selvangivelser.' Rikets bygder Rikets byer Tilsammen B. Skattedistrikter med forholdsvis faa selvangivelser Rikets bygder Rikets byer Tilsammen Ved skattedistrikter med forholdsvis mange selvangivelser forstaaes for hvert amt de, hvis overhode.

17 , 3 or skatteaarene 92 og 93/4. 9 og 3 december 92). 'or riket Ved statsskatligningen. Antagen formue. Antagen indtægt. Kommuneskat paa indtægt og formue. Statsskat paa indtægt og formue. 9/2. 92/3. r,9/2. 92/ /4. 9/2. 92/3. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr. Kr. Kr, Kr. Kr procenttal overstiger amtets giennemsnit og, for byernes vedkommende, byernes gjennemsnit

18 4 Tabel I. Oversigt over ligningsresultateni (Indteegtsaarene endende 30 septembe II a. Landdistrik Nr., folke- Hjemmeværende folkemængde deebr. 90. Beregnet mangle 30 juni 92. skatydere efter de kommunale ninger for, for for /4.! 9/2. stilts- plere for 92/8. Ved de kommunale ligninger. Antagen Antagen formue. indtwgt / /4. Tue. kr. Tus. kr. Tus kr. Tus. kr Samtlige skattedistrikter. Smaalenene. 2 Akershus... 3 Hedemarken. 4 Kristians... 5 Buskerud Jarlsberg og Larvik 7 Bratsberg... 8 Nedenes Lister og Mandal. 0 Stavanger.... Søndre Bergenhus. 2 Nordre Bergenhus. 3 Romsdal Søndre Trondhjem. 5 Nordre Trondhjem. 6 Nordland... 7 Tromso 8 Finmarken ' , ) ' ( ) , : Notodden blev egen kjøpstad fra januar 93, men hører forsaavidt angaar skatteaaret 93/4 amts landdistrikt saavel for 90 som for 92.

19 5 or skatteaarene 92 og 93/4. 9 og 3 december 92). erne amtsvis Ved statsskatligningen. Antagen formue. Antagen indtægt. Kommuneskat paa indtægt Statskat paa indtægt og formue. og formue. Nr. 9/2. 92/3, 9/2. 92/ /4. 9/2. 92/3. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr. Kr. Kr. Kr. Kr ] ' i ' ' ' R (indtægtsaaret 92) til byerne og er derfor i ovenstaaende folkemængdeopgave fratrukket Bratsberg Se Rettelser foran.

20 Nr. Amter, A. Skattedistrikter med forholdsvis mange selvangivelser. Smaalenene. 2 Akershus. 3 Hedemarken. 4 Kristians 5, Buskerud , Jarlsberg og Larvik 7 Bratsberg... 8 Nedenes Lister og Mandal. 0 Stavanger.... Sondre Bergenhus 2 Nordre Bergenhus 3 Romsdal Sondre Trondhjem 5 Nordre Trondhjem 6 Nordland... 7 Tromso 8 Finmarken. Hjemme- Beregnet hørendefolkefolkemængde mængde decbr. 30 juni Tabel I. Oversigt over ligningsresultatene Indtægtsaarene endende 30 september skatydere efter de kommunale ligninger for for for II a. Landdistrik statsskatydere for 92/3. Ved de kcmmunale ligninger. Antagen formue /4. Antagen indtægt /4. Tus, kr. Tus. kr. Tus. kr. Tus. kr , B. Skattedistrikter med forholdsvis faa selvangivelser. Smaalenene. 2 Akershus 3 Hedemarken. 4 Kristians 5 Buskerud 6 Jarlsberg og Larvik 7 Bratsberg 8 Nedenes... 9 Lister og Mandal 0 Stavanger Sondre Bergenhus 2 Nordre Bergenhus 3 Romsdal 4 Sondre Trondhjem ) Nordre Trondhjem 6 Nordland 7 Tromso 8 Finmarken i l Beregningen over den hjemmehørende folkemængde i 92 er ikke utført for de enkelte skattedistrikter.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3.

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. Redaktion: Puggaardsgade 33, Ejobeithavn B. ). Azntsassessor 1. Chr. ø. Stemann. GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN REDAKTION: Professor A. 11.

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID PETER FJERRING DEBATOPLÆG Dansk-norsk kommunesamarbejde i en ny tid Debatoplæg Maj 2012 Skrevet og udgivet af: Peter Fjerring Frederik VI s Allé 6, 1. th. DK-2000

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere