Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar december Trykt 1909: Nr. 78. Sindssykeasylernes virksomhet (Hospices d'aliénés) Fattigvæsenet (Assistance publique.) Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration generate des prisons.) Skolevæsenets tilstand (Instruction p subligire) Skiftevæsenet samt overformynderierne 1906 og (Successions, faillites et biens pupillaires) Veterinærvesenet og kjødkontrollen (Service vétérinaire et l'inspection de la viande.) Norges kommunale finanser (Finances des communes) Jordbrukstaellingen 30 september Første hefte: Utsæd, landbruksredskaper, kreatur4o1d, sæterbruk. (Recensement agricole du' 30 septembre I. Semences, etc) 86. Rekrutéring (Recrutement) Norges handel (Commerce.) Norges postvæsen (Statistique postale) Norges skibsfart (Navigation) Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) Kriminalstatistik og (justice criminelle.) Civil retspleie 1906 og (Justice civile.) Beretninger om Amternes økonomiske Tilstand I (Rapports des préfets sur l'état économique -et social des prefectures.) Norges sparebanker (Caisses d'épargne.) Private aktiebanker (Banques privées par _actions) Forsømte barn 1906 og (Traitement des enfants moralement abandonnés) lndustristatistik (Statistique industrielle de l'office desassurances def État) Sundhetstilstanden og medicinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et medical) Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) Norges fiskerier (Grandes pêches maritimes.) Fagskolestatistik 1905/ /08. (Écoles professionnelles) Sindssykeasylernes virksomhet (Hospices d'aliénés.) Norges telegrafvæsen (Télégrciphes et telephones de l'état) Socialstatistik. VIII. Skatternes fordeling -efter, indtægt og forsørgelses, byrde. (Répartition des impôts en Norvège eu égard aux revenus et aux charges de familles des contribuables.) Trykt 1910: - Nr Fattigvæsenet 1906 og (Assistance publique.) Norske aktieselskaper /1892 og (Sociétés par actions.) De offentlige jernbaner 1908/09. (Chemins cle fer publics) Fiskerforsikringen (Assurance contre les accidents des marins pêcheurs.) 109. Jordbrukstællingen 30 september Andet hefte: Arealet og dets anvendelse.- Procentberegninger tn. m. (Recensement agricole du - 30 septembre II. Étendue des exploitations, superficie cultivée. Chiffres proportionnels, etc) Rekrutering (Recrutement)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V NORGES POSTVÆSEN (Statistique postale pour l'année ) UTGIT AV DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN. KRISTIANIA KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & C O

4 For aarene se Norges Officielle Statistik, række III; for aarene række IV, senest nr For aarene 1905, 1906, 1907 og 1908 se række V. 17, 45, 62 og 88. J. Chr. Gundersens boktrykkeri.

5 Indhold. Side. Beretning om postvæsenets virksomhet i 1909 I. Almindelig statistik over postforsendelsen til indlandet og utlandet II. Postanvisninger 10 Postopkrævninger 14 IV. Postinkassationer 18 V. De enkelte postanstalters avsendte brevmængde 22 VI. Brevforsendelsen til og fra forskjellige utenrikske land 52 VII. Opgave over utvekslingen av utenrikske postanvisninger 54 VIII. Opgave over utvekslingen av postopkrævninger og postinkassationer med utlandet 56 IX. Opgave over værdi til utlandet 57 X. Opgave over forsendelsen av pakkepost til utlandet 58 XI. Opgave over utvekslingen med utlandet av postabonnerte tidender og tidsskrifter 60 XII. Opgave over utveksling av svarbevis 61 Table des matières. Pag. Rapport de gestion pour l'annee V I. Statistique générale des envois intérieurs et internationaux [Expédition] 2 IL Mandats de poste 10 III. Lettres et autres envois contre remboursement 14 IV. Recouvrements 18 V. Lettres expédiées des différents bureaux de poste 22 Vi. Lettres expédiées pour et arrivées de différents pays étrangers 52 VIL Renseignements sur le service des mandats de poste internationaux 54 VIII. Renseignements sur le service de remboursements et recouvrements internationaux 56 IX. Lettres avec valeur déclarée pour l'étranger 57 X. colis pour l'étranger XI. Renseignements sur le service international d'abonnements aux journaux et publications périodiques 60 XII. Bordereau des coupons-réponse 61 An m. Decimalerne betegner tusinder (les nombre decimaux signifient des milliers) Ex. 1,s = 1800.

6

7 Beretning om postvæsenets virksomhet 1 Statistikkens optagelse. Efter bestemmelserne i den universelle postkonvention har optælling av postforsendelser bortset fra enkelte postanstalter, hvor det av hensyn til den til de forskjellige aarstider store forskjel i korrespondancens størrelse har vært paakrævet at foreta en sær-optælling fundet sted i uken 14de-20de oktober for de posters vedkommende som avgaar 6 dager i uken eller daglig, og i tiden lste-28de oktober for de poster som kun avgaar paa 5 av ukens dager eller sjeldnere. Optællingen er for tabel I's vedkommende foretat underêt for postforsendelser til ind- og utland. Tabellerne 1, V og VI er utarbeidet efter optælling av vedkommende postforsendelser i de foran nævnte tidsrum ; de øvrige tabeller er utarbeidet dels efter postkontorernes regnskaper, dels efter avregninger med utlandet. Det vil sees at nedgangen i antallet av portofrie forsendelser, særlig for de storre postkontorers vedkommende, er ganske betydelig. Dette antages fornemmelig at skyldes den fra iste august 1909 gjaaldende tillægslov om indskrænkning i vegt og indhold for portofrie pakker, delvis kanske ogsaa den omsteendighet at opmerksomheten i den sidste tid mere end for har vært henledet paa stedfindende misbruk av portofriheten. Av de statistiske tabeller fremgaar det, at det samlede antal tusen avsendte utgjorde : Procentvis Procentvis Til indlandet. aarlig Til utlandet. aarlig stigning. stigning. i ,8 4412,9 i ,8 9, ,3 5,9 i ,75, ,6 11,4 i ,8 3, ,7 11,8 i ,1 6,3 9351,5 :-- 6,8 i ,323, , ,8 i ,91, ,5 13,1

8 VI tusen av fra utlandet ankomne utgjorde Procentvis aarlig stigning. i ,8 i ,1 60 i ,4 11,4 i ,5 --;- 0,9 i ,2 14,1 i ,0 10,5 i ,6 7,o tusen av samtlige til ind- og utlandet a vsendte og fra utlandet ankomne var i aarene : , , , , , , , , , , , , , SS 658, ,o Poststyrelsen. I 1909 var antallet av ankomne journaliserte skrivelser og av utgaaende skrivelser Av ubesørgede og uindloste postsaker indkom der i 1909 til Poststyrelsen bestemt til indlandet og bestemt til utlandet, tilsammen (herav 474 værdi- og rekommanderte forsendelser). Av disse ekspedertes henholdsvis og 7 614, mens og tilintetgjordes. Regn skapsvæsen. Postvæsenets indtægter utgjorde i 1909 kr ,48, hvorav ved salg av frimerker, brevkort m. v. kr ,30, ved franko og porto kr ,74, som godtgjorelse av utlandet for befordring i de norske sjopostlinjer kr ,51 og diverse indtægter kr ,93. Utgifterne beløp sig til kr ,79, hvorav til lønninger kr ,58, til befordringsutgifter kr ,32, godtgjorelse til utlandet for befordring av norsk post kr ,31, diverse utgifter kr ,28. De nærmere forklaringer til de aarlige regnskaper findes trykt som bilag til de aarlige budgetpropositioner for Stortinget. Forbindelsen med utlandet. Fra iste mars 1909 blev vegtgreensen for postpakker soin sendes direkte mellem Norge og De Forenede Stater i Nord Amerika forhoiet fra 3 kg. til 5 kg, (11 engelske pund). Samtidig er værdigrænsen forhoiet til 80 dollars (ca. 300 kr.). Der er etablert direkte postanvisningsutveksling i henhold til den internationale overenskomst med : Argentina fra iste april og Uruguay fra

9 VII Iste juni Med Tra n sv a al er der etablert direkte postanvisningsutveksling efter speciel overenskomst fra iste juli Fra iste november 1909 er der aapnet adgang til at utveksle æ sk er med angit værdi mellem Norge og forskjellige fremmede land. Postgangen. Rj uk a nb an erne aapnedes for postbefordring den 10de oktober iste december 1909 aapnedes Berge n sb an en i sin helhet for drift over ba Hønefoss. Ved nye kontrakter med Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab blev dampskibsfarten og postbefordringen paa Vestfinmarken og paa Tanafjorden betydelig utvidet. Den 10de juli 1909 forliste dampskibet»olaf Kyrre«paa Hustadviken. Al post blev reddet ved resolut optræden av skibets kaptein og Iste styrmand, hvem der som paaskjønnelse herfor ved kgl. resolution blev tilstaat en æresgave. Der er igangsat 99 nye og foretat utvidelser og omlægninger i 64 ældre landspostbudruter med en samlet utgift av kr ,00. Endvidere er der igangsat 22 nye og foretat utvidelser og omlægninger i 35 ældre baat- og bipostruter til en samlet utgift av kr ,00. Utstrekningen av landpostbudruterne er, tur med retur, utvidet med 906 km., bipostruterne med 185 km., jernbaneruterne med 140 km. og dampskibsruterne med 105 km. og ruterne utgjorde, tur og retur, tilsammen km., hvorav landvei, vandvei og jernbane. De befarte antal kilometer var , hvorav landvei , vandvei og jernbane Postanstalter. Det samlede antal (faste og reisende) var ved utgangen av , derav 97 postkontorer, 54 reisende postekspeditioner, postaapnerier og 700 brevhus, og antallet av uthængte postkasser var Der er ved postkontorerne foretat 66 kasseundersøkelser, hvorav ingen ledet til nogen forfoining. Ved postaapnerier er der foretat inspektioner og kasseeftersyn. Postkontor blev fra iste juli 1909 oprettet i Nordfjordeidet istedenfor det derværende postaapneri. Underpostkontor av 2den klasse blev fra 16de juli 1909 oprettet for bydelen Indlandet i Kristiansund. Følgende nye postekspeditioner er oprettet Bergen Fedje postekspedition i Lindaas Masfjordens dampskibsselskaps ruter mellem Bergen Austrheim samt Fedje fra 31te august og postekspedition ombord i Haugesunds dampskibsselskaps skib»karmøy i dets rater til øerne og fiskeværene i fiske-, tiden (november mars). Der har været underholdt følgende feltpostkontorer (foruten de vanlige paa ekserserpladsene) : paa Saaheim i Vestfjorddalen (nr. 18) hele aaret, i Odda (nr. 6) hele aaret, i Bergen (nr. 5) under leprakonferansen 15de-19de august, Fredrikstad (nr. 17) under havebruksutstillingen Ste-13de oktober, i Sund Lofoten (nr. 4) under Lofotfisket og i Kirkenes (nr. 10) hele aaret.

10 VIII Fra Iste juli 1909 blev næsten alle postanstalter og postruter i Nordre Bergenhus amt henlagt fra Bergens postkon tor til postkontorerne i Voss, Lærdal, Flora og Nordfjordeidet. Kontorutgifterne ved Skiens postkontor blev fra iste juli 1909 i sin helhet overtat direkte av det offentlige. I turistsmsongen har der vært underholdt et brevhus paa Spidsbergen»Green Harbour«. Frimerkesalget der utgjorde kr. 144,29. Der sendtes ca almindelige postforsendelser. Der er oprettet 80 nye postaapnerier og nedlagt 1 postaapneri. Aviser. Til postforsendelse er der anmeldt 54 nye indenrikske aviser. 38 aviser er utgaat av avisfortegnelsen, og der er anmeldt 39 rettelser i abonnementsvilkaarene for aviser. Ved utgangen av 1909 var der i det hele anmeldt til postforsendelse 606 aviser. Angaaende de postsendte aviser, se forovrig tabel I. Pakkepost. Ved lov av 23de juli 1909 blev det bestemt, at portofrihet for indenrikske pakker blot gja)ider, naar deres vegt ikke overstiger 3 kg., og de bare indeholder protokoller eller skrevne eller trykte saker. Det var den uttrykkelige forutsætning, at bestemmelserne ikke tillates omgaat paa den maate, at tungere forsendelser opdeles i flere smaa. Av de sidste aars statistiske opgaver har man nu faat nogen oversigt over, hvor stor virkningen av den ved lov av lite juni 1906 fastsatte lavere porto for indenrikske pakker har hat paa de avsendte pakkers antal. Loven traadte i kraft fra Iste juli 1906 og har altsaa ved utgangen av 1909 virket i 3 1/2 aar. I de sidste 8 aar har efter statistikken antallet avsendte indenrikske pakker wort i i 1903 : stigning av ( 3 Va) i 1904 : , (12 0/o) i 1905 : nedgang ( 1 1/2 o/o) i 1906 : stigning (20 o/o) i 1907 : (24 o/o) i 1908: , (35 0/a) i 1909: , (11 0/0) Nedgangen fra 1904 til 1905 maa sikkert bero paa tilfeeldigheter ved de statistiske optællinger. Sammenstilles imidlertid pakkeantallet i 1904 (det næst sidste aar de gamle takster betaltes hele aaret) og 11909, altsaa og , er stigningen eller 123 /0. Angaaende pakkepost se forøvrig tabel I.

11 Ix Indenrikske postanvisninger og postopkrævninger. Per er aapnet adgang for postaapnerierne Gjesdal og Hiso i Nedenes til at sende indenrikske postanvisninger indtil beløp kr og for postaapnerierne Aasheim i. Buskerud, Bo i Vesteraalen, Fagernes, Lyngor, Martinhals, Os, Sunderoy, Sokkelven og Sondre Honningvaag at sende indenrikske postopkrævninger utenfor vedkommende postkontorers distrikt. Angaaende postanvisninger og postopkrævninger se forovrig tabellerne II og Frimerker. Det er bestemt at der indtil videre ikke skal utgives frimerker à 35 ore. Personalet. Postfunktionærernes antal var ; i Poststyrelsen var der ansat 43 funktionærer. Den aarlige skriftlige prove for postelever blev avholdt i sidste halvpart av april. Der deltok 42 elever, hvorav 37 bestod proven. Pengebrevbudenes grundlon blev fra isfe juli 1909 forhoiet med kr. 100,00 aarlig (tit kr ,00 i Kristiania og kr ,00 i Bergen). Frem- og efterlysninger, erstatninger. Der er fremlyst 8 og efterlyst 43 pakker. I erstatning for bc,rtkommet og beskadiget pakkepost, værdipost, postanvisninger m. v. er der ialt utredet kr ,30, hvorav for 58 indenrikske og 30 utenrikske pakker tilsammen kr. 588,85, diverse værdi- og rekommanderte kr ,01 samt postanvisninger m. in. kr. 590,44.

12 Tabeller vedkommende det norske postvfflse ils statistik for 1909

13 Post. I I. Almindelig statistik over postforsendelser (Slatistùine g6i6 -a7c des chrois inmrieurs Postanstalter (bureaux de poste). Almindelige brevpostforsendelser (alm., brevkort, tryksaker, forretningspapirer, vareprover).. Breve med angit værdi. Værdi.. Rekomman- Ilpostforsendelser. Samlet antal av de brikerne oo, forsen- delser. 5 " opførte forsendelser. Kroner hales/fled 423,o 26,1 5281,5 12,2-461,8 102 postaapnei ier 1 489,0 76,3 5363, 0 7,5-572,8 Alien.....,. j 50,2 2,8 197,4 0,2-52,7 3 t 16,6 2,6 191,7 0,3-19,6 Arendal f 508,8 18, ,9 9,4 0,1 537, ,5 8,6 671,8 1,9-93,o Bergen..... { 3727,0 177, ,3 99,7 0,1 4004,c ,1 187, ,5 22,6 0,1 1641, Bodo 1 249,9 28,4 9367,8 15,o - 293,, ,5 115,8 8839,5 14,9-864,1 Brevik { 96,3 8,4 1152,4 1,4-106,1 5 25,3 5,0 336,4 0,3-30, Drammen I 1311,8 49, ,4 30, 0 0,1 1391,c ,0 129, ,8 17, 0 0,3 1064,1 Drobal ,8 4,5 767,9 1,3-107,c 1 2,3 0,1 3,o - 9., 4 Egersund 113,1 8,0 1705,7 1,9-123,c 14 { 82,2 15,2 810, 0 1,5-98, Eidsvold ,I 655,3 0,7 0,1 50,c Elrerum { 145,9 15,5 4503,o 10, ,4 28,4 1862,6 1,7 168,,' Farsund f 104,5 7,5 1758,8 0,9 112, 11 i 90,3 10,6 627,6 1 1,8 102,', Flekkefjord..... {I 192,3 8,0 1242,51 3,2 203, 16 80,0 12,5 823,2 1,8 94,-. Flom ,6 9,8 1220,3 2,9-96,, ,5 60,2 3619,1 7,6 0,1 467,4 Fredrikshald ,2 20,5 3387,9 9,9 0,1 707,r, ,3 16,1 972,5 1,8-180,i Fredrikstad ,7 29,4 4112,9 17,9 976,(, ,2 14,8 938,4 2,1 203,i Fredriksvcern.... { 54,4 2,8 396,5 0,5 57,r, 2 13,2 2,5 167,7 0,4 16,i Gjøvik ,2 12,6 2013,1 5,3 250,i ,6 45,1 4257,9 5,7 390, 4 Grimstad j 189,6 8,6 1096,6 2,4 200,( 2 i 22,5 1,6 43,5 0,4 24,f Hanzar 410,8 37,5 7807,9 12,6 0,1 461,( 63974,3 { 139, ,5 15,7 0,3 1129,', Hammer fest ,6 13,6 3401,6 5,8-121,( ,0 32,7 1755,7 5,5 238,c, Harstad.1 158,0 13,4 2809,3 5,4 176, ,o 63,3 4863,1 9, I 1908 staar 5689 istedenfor rigtig 3268,o.

14 Post. til indlandet og utlandet. et internationaux [ Expe'ditionj ) Abonnerte tidender og tidsskrifter, som utkommer paa stedet. Samtlige pakker. 7. enkelte eksemplarer av hvert avsendtnumer Pakker. V ærdipakker. Værdi. Kroner Almindelige. Hvormange av de foran opførte postsaker der var portofri. 12. Postanstalter (bureaux de poste). 821,5 165,2 6,18 7,1 108,5 3,96 0,65 0,41 86,5 555,8 5,77 0, ,5 3775,3 59,76 58,0 279,9 11,78 81,5 359,1 12,51 53,09,45 2,1 6,3 56,1 0,47 0,11 199,1 3668,6 19,90 9,7 47,6 12,13 2,3 53,4 1,25 0,42 0,21 0,06 0,42 0,04 8,70 0,39 0,16 0,42 208,30 7,31 1,93 71,81 0, ,51 41, ,73 38,14 0,91 148,12 0,70 60,42 40,o 0,05 7,5 1,61 3,12 0,55 0,16 4,1 146,91 0,52 4,16 77,6 19,4 491,2 3,51 2,44 220,8 0,95 0,54 0,25 20,14 0,11 3,84 246,2 28,7 2,44 0,52 0,1 6 0,03 82,681 0,72 50,9 380,6 1,43 0,05 5,51 106,2 26,9 3,72 0,19 12,97 22,8 127,9 192,2 9,48 1,42 847,7 7,10 1,48 0,73 0,31 0,06 0,16 0,oi 27,30 2,73 188,24 3,00 0,05 0,05 0, ,2 141,7 4,58 0,16 275,60 18,3 2,48 103,3 1,92 0,47 0,63 0,05 13,38 14,04 188,3 1711,6 6,03 0, ,44 1,6 29,1 7,12 0,64 63,31 124,5 38,7 7,23 2,95 0,13 0,14 14,69 26,07 38,8 166,4 4,o6 3,12 0,16 0,17, 36,40 72,06 36,41 Aalesund. 75, postaapnerier. 25,6 k Alten. 2,6 f3 39,1.1 Arendal. 11,3 f12 170,1 Ì Bergen. 193,0f ,8 t Bodo. 83, ,0 k Brevik. 4,9 f5 65,2.Drammen. 108,4 f 59 11,41 Drøbak. 0,1f 1 6,9 j Egersund. 13,8f 14 1,61 Eidsvold. 29,9 1 Elverum. 27,4!1. 6 6,6k Farsund. 12,3 Çi 11,4 1 Flekkefjord. 9, ,2 I.Floro. 50, ,2 k Fredrikshald. 23, ,6 Fredrikstad. 21, ,2f Fredriksvcern. 3,9 j 2 19,1 t Gjøvik. 38,1 20 5,7 1 Grimstad. 1,2 f2 71,9 Hamar. 126, ,1 1 Hammerfest. 37,5f 58 27,91 Harstad. 42,0f 57

15 Post. 4 I. Almindelig statistik over postforsendelser (Statistique générale des envois intérieurs Postanstalter (bureaux de poste). Almindelige brevpostforsendelser (alm., brevkort, tryksaker, forretningspapirer, vareprover). 1. Breve med angit værdi. Værdi. Kroner Rekommanderte forsendelser. Ilpostforsendelser.. 5. Samlet antal av de i rubrikerne 1, 2, 4 og o opførte forsendelser.. 6. Hay gesund. 32 Hol in estr an d 7 Hort en. 5. Hon e foss 13 Kabelvaag. Kongsberg 17 Kongsvinger 33 Kopervik Kragerø 8 is t iania. 154 Kristiansand S. 35 Kristiansand N. 103 Langesund. Larvik... 9 Levanger 7 Lillehammer 43 Lillesand.. 12 L illest r am Lærdal 71 Mandal 20 Mo 8 Molde 56 Mosjøen 2 536,4 142,5 165,7 52,3 701,1 62,8 251,4 153,2 62,8 167,6 105,6 124,2 554,1 60,5 247,9 44, ,7 2883,1 803, 5 269,7 ) 501,8 369,7 32,3 353,5 71,3 87,3 51,0 302,1 584,2 131,9 80,1 120,2 33,8 457,2 161,4 128,4 60,9 21,3 277,9 348,5 93,2 10,9 21,7 26,5 10,0 12,4 13,3 8,1 17,8 18,7 8,3 14,0 16,8 12,4 74,9 4,9 12,7 14,5 367,4 257,5 30,0 31,1 24,2 55,8 3,2 14,3 9,2 4,4 7,6 16,1 75,7 6,2 8,8 6,5 6,0 62,7 8,7 15,9 4,6 13,7 50,1 6,8 1,8 4197,0 2233,0 2564,6 663,9 1133,9 3452,9 3731,1 1507,6 2567,9 3036,5 1600,0 2710,9 7283,9 641,9 1325,1 815, , , ,4 2940,5 3652,2 3358,5 434,6 3289,2 477,7 652,4 320,7 2131,3 7020,i 1141,7 760,7 415,2 611,3 5248,6 3404,6 1342,9 1286,0 159,4 2236,9 2891,2 978,4 62,5 12,0 2,5 6,2 1,3 5,7 0,8 7,2 2,5 2,9 3,6 1,9 3,o 8,9 0,6 4,5 0,4 327,7 38,8 17,7 5,7 11,3 4,8 0,4 6,0 1,3 1,9 0,5 5,3 11,3 1,6 1,4 3,4 1,3 7,0 1,9 2,9 2,2 0,2 3,7 3,9 0,8 0,3 0,2 570,3 171,5-181,9 66,0 0,2 720,3-71,7 276,4 174,4 74,0 185,2 124,3 139,6 637,9 66,0 265,1 59,2 1, ,3 0,3 3179,7 851,2 306,5 537,3 430,3 35,9-373,8 81,8 93,6-59,1 0,1 323,6 0,1 671,3 139,7 90,3 0,1 130,2 41,1 526,9 172,0 147,2-69,7 26,1 295,3 402,5 100,8-13,0

16 Post. I 909. til indlandet og utlandet. et internationaux Exig;ditioni9 Abonnerte tidender og tidsskrifter, som utkommer paa stedet. Samtlige enkelte delige. eksemplarer pakker. av hvert avsendt numer S. 9. Pakker. Værdipakker. Værdi. Kroner Hvormange av de foran opførte postsaker der var portofri Postanstalter (bureaux de poste) 0,88 18,7 136,3 15,s1 0,3f 0,02 0,59 31,0 113,9 1,35 1,5 13,0 0,37 436,7 3681,5 5,77 0,2118,73 0,1615,60 52,6 239,5 2,39 1,49 0,8 20,6 1,77 0,4231,10 63,2 308,9 4,26 0,57 26,o5 1,67 0, ,9 594,5 0,94 0,05 0,16 18,4 349,6 4,35 0,4117,09 10,1 82,20,40 45,6 1 79;0 4,26 0,26 27,30 1, , ,5 39 1,17 48, , ,7 1120,5 16,8o - 5,48 196,5 852,6 6,86-2, 76 0,5 11,8 0,42i 114,5 481,1 3,59 0,16 47,84 0,79; 12,0 141,o. 0,94 0,57 67, 5 680,6 4,47 25, ,59 0,71 68,02 2, ,34 0,10 1,63 0,16 7,48 0,18 15,29 0,26 37, ,42 29,95 5,761 0, ,052,60 6,7 39,6 1,o8 0,051,i 3 1,56 0,10 25,3 588,o 0,57; 10, ,18 11,92 1,51; 21,0 124,6 4,29 26,7 369,6 2,63 1,51 16,8 69,8 1,59 0,27 39,2 292,8 4,29 14,0 95,2 2,31' 44,3 212, ,08 1 0,05 1,31 0,05 3,32 0,o4 27,61 0,07 13,95 0,19 9,58 0,051 5,20 44,1 Haugesund. 20, ,9 i Hotinestrand, 66f 7 71,2 k Horten. S,9j5 26,0 Hone fins 19,3Ç 13 14,3 Kabelywag 22,1 1 Kongsberg 27,0f 17 21,4 1 Kongsring 78,9J 33 4,0 _Koper rik. 13,0 Kragerø. 8,3 f8 914,3 Kristiania. 322,0 f ,8 kç, 31,5 f35 22,8 f Kristiansund N. 65,6 f 103 2,0 Langesuvd. 22,0 1 Larvik. 79f 9 15,9 Levu g 7,7 f 50,8 Lilicha foci' 74,9J 43 7,2 f Litlesai 12, ,9 Li/lesiron/ 4,7 f Lwrdul 89,4f 71 12,9 f _Handal 23,2f 20 11,7f Mo. 3,f 33,o k Molde. 50, ,1 f Mosjoeu 2,1f2

17 Post. Almindelig statistik over postforsendelser (Statistivie g(;)kfrale des envois int6-ieurs Postanstalter (bureaux de poste). Almindelige brevpostforsendelser (alm., brevkort, tryksaker, forretningspapirer, vareprover).. 1. Breve med angit værdi,. 2. Samlet antal av Rekom- cle i ruman- Ilpost- brikerne Værdi. derte forsen- 1 2, 4 og forsen- delser. 5, opforte delser. forsen- Kroner. delser ,7 331,5 Moss 16,6 8,5 356, ,7 2,1 215,5 Nuiiisos 2697,7 3,3 145, ,7 12,50,1 796,o N(t 1287,8 5,0 159,7 631,9 1,4 78,9 14 Nordfjordeidet*) 43 No rkedalen Thamshal.n Porsgrund 9 Risør 7 Boros 27 Sandefjord. 2 es. 3 Sandviken Sarpsborg. 21 Skien 63 Stavanger. 99 Stenkjær 17. ÅSYtjordaleit f 1 46,9 5,9 9,7 9,3 5,7 26,9 11,2 0,7 7,3 1 3,2 2,7 15,8 47,2 36,7 117,7 38,7 706,9 2126,8 3395,3 787,o 202,8 727,2 356,8 1040,2 479,6 1115,4 1249,7 1578,6 18,7 841,4 210,0 351,0 1554,3 6949,3 8870,3 9911, ,7 Sulitjelma 91,9 71,7, 5439,9 9,4 3363,4 22,7 1361,6 5,9 565,3 11,7958,0 9 Sveleiken. 29,5,8 481,0 Seolveer Tromso. 67. Trondhjem. 175 Tvedestrand 9 195,3 18,1 126,6 15,9 673,6 109,8 145,o 9,7 65,8 11,7 43,5 5,5 235,7 32,6 201,9 17,6 48,8 4,5 27,32,0 322,9 9,1 151,5 59,1 121,7 131,5 272,8 10,3 137,4 121,4 99,1 328,6 320,5 673,1 547,6 1538,9 434,2 128,7 106,9 99,9 115,9 776,7 351,9 464,o 2377,6 1148,a 116,2 109,4 10,3 2379,1 94,2 7935,4 25,2 6106,9 65,0 4662,9 93,o 17149,8 176, ,5 10, 71386,9 13,4999,7 1,7 50,7 4,2 272,5 3,3 222,8 0,5 53,8 0,4 29,7 4,7 336,7 0,4 53,2 3,0 164,2 0,9 69,3 0,9 0,i 128,4 1,5 159,9 10,0 294,0 11,0 1,8 146,5 0,6 125,2 1,4 103,2 6,7 351, ,0 17,1 726,9 14,3 0, 1 679,7 29,3 1606,9 7,1 513,0 3,7 141,8 1,8 131,4 1,0 106,8 0,8 104,4 0,4 32,7 3,1 129,3 20,1 891,0 9,5 386,6 9,2 538,2 50,7 2521,3 17,1 0, ,0 2,9 129,8 2,4 125,2 Overgik til postkontor iste juli ") De tilsvarende tal i 1908 skal være 854,7

18 7 Post. til indlandet og utlandet. et internationaux [Expédition!). Abonnerte tidender og tidsskrifter, som utkommer paa stedet. Samtlige pakker. 7. enkelte eksemplarer av hvert avsendt numer.. S. Pakker Værdipakker. Værdi. Kroner. 11. Almindelige. Hvormange av de foran opførte postsaker der var portofri _ Postanstalter (bureaux de poste). 52,7 k Moss. 29,71J 10 17,6 Namsos. 82, ,8 Narvik. 1 1 ; 0,05 63,4 387,1 4,85 5,20 0,05 9,3 54,3 0,87 4,16 40,9 22,o 239,7 126,7 2, ,18 11,32 0,25 14,58 0,21 9 8,2 114,6 3,22 9,46 11,6 0,86 0,03 1,13 j 14 29,6 4,2 20,1 179,8 74,2 179,7 1,05 2,08 4,52 0,12 3,88 0,1623,49 0,31 41,60 0,05 14,4 100,8 1,041 6,45 0,211 23,1 120,8 4,37 0,10 1,30 9,1f 0,25 0,05 2, ,2 54,2 33,7 81,8 330,2 429,8 1,601 0,75 1,18 0,98 1,46 0,07 2,99 0,01 0,39 0,05 10,40 0,03 3,28 0,05 5,20 0, ,5 0,05 0,52 6,1f 1,56 3 4,4 14,6 14,7 213,6 0,8 574,9 25,4 18,9 -- 0,5 40,8 15,4 48,9 100,9 481,5 2114,2 20,8 4191,5 365,5 116,4 8,6 511,9 97,1 0,57 2,08 1,72 12,36 9,45 14,31, 3,32 2,44 1,36 0,70 1,12 0,11 2, ,97, 0,16 0,52 0, ,08 0,05 0,05 0, ,08 0,42 9,26 34,14 26,32 270,26 3,15 10,40-4,00 2, 60 1,83 20,62 96,6 333,6 10,53 0,64 130,29 2,2 22,0 4,17 0,25 24,93 )1047,i 31,1 14,0 1,5 )5040,8 164,2 77,4 5,3 40,65 9,29 1,50 1,72 3,60 0,34 0,05 0, ,52 52,90 5,20 0,74 6,81 Nordfiordeidet*). 27,6 f 43 5,5 Notodden. 11,1 Orkedalen. 2,1 Thamshavn. 29,0 Porsgrund. 9,81 Rigor. 8,7f 7 1 4,4 k Røros. 18,7 J 27 6,1 i Sandefjord, 1,0 f2 8,5 k Sandnes. 13,3 Sandviken. 5,7 1 Sarpsbory. 45,8 Ç 21 51,91 Skien. 86,0 J 63 80,81 Stavanger. 70,0 t 99 23,7 1 Stenkjcer. 18,4f 17 13,6 Stfordalen. 0,9 Sulitjelma. 3,5 Svelvikeni. 15,11 Svolv(er. 70,1f 83 69,4 Tromso. 59,3f 97 88,61 Trondhjem. 197, ,2 Tvedestrand 19,7 J9 og 3 939,5. Uoverensstemmelsen tilskrives feilagtige opgaver fra et par avisekspeditioner

19 Post. I 9 0 9_ 8 I. Almindelig statistik over postforsendelser (Statistique générale des envois intérieurs Postanstalter (bitreanx Almindelige Breve med angit brevpostforsendelser værdi. (alm., ' Værdi. brevkort, tryksaker, forretningspapirer, vareprover) lick omman- Ilpost- derte forsenforsen- deiser. deiser. Samlet antal av de i rubrikerne 1, 2, 4 og 5 opfort:e forsendelser..., ,0 T on she y 25,7 6064,5 11, ,0 26,3 1915,8 5,0 To )r.s'e ,0 6,9 857,7 1,8 4,9 1,1 28,6 0,1 07,7. 10, ,7 Ls 50, ,3 1,9 143,61 9,8 2736,o 3,7 129,41 20,5 1092,4 2,9 110,6) 58 2j ,2 19, ,81 1,3 44, daien 3,9 563,W 0,2 2 Pet ip o s tk onto.» Do Do 4 Do 5 Do..Do 7..Do 10 0,2 Do. I. - Do. 52,1 10,7, 1101,8 Po stekspeditioner paa 0,5 jernbaner 3007,4 16,1 Postekspeditioner p aa damp ski b 6,0 1,1H 52,1 0,1 154,71 2,6 219,7 0,3 20,51 0,41: 28, ,5 1,6 217,4 0,1 13,3 0,2 12,5 0,1 60,3 6,8 674,11 3,8 18,9 0,3 13,81 0,1 45,1 7,5 952, ,9 17,0 4910,8 574,0 344,3 92,1 6,1 79, ,1 152,8 118,5 209,0 48,7 7,2 157,0 20,9 20,2 1 3,0 70,9 19,3 53,9 0,2 2,2 65,0 0,31 0,2 3008,4 8,81 0, ,8 1216,2i 72717,6 4271, ,6 4, ,4 Tilsvarende anfal i ,4 4192, ,2 1184,o 4, , ,4 3600, , 987, , ,5 3501, ,4 1010, , ,3 ' e 1055, ,3

20 9 Post til indlandet og utlandet. et internationaux [Expédition]). Abonnerte tidender og tidsskrifter, som utkommer paa stedet. Pakker. Værdipakker. Hvormange av de foran opforte post- Samtlige Almin- enkelte Værdi. delige. eksemplarer saker pakker. av hvert av- der var sendt numer. Kroner. portofri... i Postanstalter (bureaux de poste).,, 75,6 932,9 6,92 0,42 130,52 26,2 I, Tønsberg ,92 0,05 2,60 24,4 f 24 21,7 171,1 2,03 0,29 10,26 4,1 ( Tonset, , f 2 6,3 23,7 2,04 0,13 24,76 24,0 1 -Fadso ,87 0,04 0,87 16,9f 19 19,5 67, 0 2,10 0,16 209,36 9,7 k Vardo ,93 0,23 6,09 5,6j 19 74,3 251,1 1,70-13,31 Voss ,31 0,05 0,97 7, ,7 67,8 0,26 0,05 5,20 3,4 1 F(erdalen ,-, 9 f ,20 0,01 9,32 23,6 Feltpostkontor , Do , Do O,01 1,6 Do. 5. 8,0 26,8 1,26 0,10 5,70 2,3 Do , ,6 Do ,95 0,07 16,18 4,4 Do I Do , ,6 Do. 18. Postekspeditioner paa - 0, ,0 jernbaner. Postekspeditioner paa - 2,41 0,09 5,46 124,8 dampskib ,s 90377,9 943,65 163, , , , ,7 846,85 58, , , , ,8 635,3 43, ,2 5080, ,o 72132,6 554,4 37, ,5 4894,8 9817, ,1 431,5 30, ,0 4475,9 2

21 Post. 10 II. Postanvisninger (Mandats de poste) og Indenrikske anvisninger (Service intérieur) Utenrikske (Service Postanstalter (bureaux de poste). indbetalte (expédiés). utbetalte indbetalte (payés). (expédies). ). Belo') (montant). ). Beløp (montant). Belo') montant) Aalesund Alten Arendal Bergen Bodo Brevik Drammen DrObak Egersund Eidscold Elverum Farsund Flekkefjord Floro Fredrikshald Fredrikstad Fredriks?,cern Gjovilz Grimstad Hamar Hammerfest Harstad Haugesund Holmestrand Horten Hone foss Kabelvaay Kongsberỵ Kongsvinger Kopervik Kragero Kristiania Kristiansand S Kristiansund N Langesund Larvik Levanger Lillehammer Lillesand Lillestrom Lærdal Mandal Mo Kr. Kr. Kr

22 il Post postkreditiver (lettres de er(dit). anvisninger international) ) utbetalte (payés). Belo') (montant). Kr. nombre) I indbetalte (expe'diés) Kreditiver (Lettres de crédit). utbet. an- Belo') visninger. (montant). s ides mandats de crédit). Kr utbetalte (payés). -1 -^ Beløp (montant). Kr Postanstalter (bureaux de poste). Aalesund. Alten. Arendal. Bergen. Bodo. Brevik. Drammen. Drøbak. Egersund. Éidsvold. Elverum. Farsund. Flekkefjord. Flom. Fredrikshald. Fredrikstad. Fredriksværn. Gjøvik. Grimstad. Hamar. Hammer lest. Harstad. Haugesund. Holmestrand. Horten. Hønefoss. Kabelvaag. Kongsberg. Kongsvinger. Kopervik. Kragerø. Kristiania. Kristiansand S. Kristiansund Langesund. Larvik. Levanger. Lillehammel Lillesand. Lillestrøm. Lærdal. Mandal. Mo.

23 Post. 12 I Postanvisninger (Mandats de poste) og Postanstalter (bureaux de poste). Indenrikske anvisninger (Service intérieur) indbetalte (expédiés). utbetalte (payés). Utenrikske (Service indbetalte (expédiés). nombre). Belo') (montant). ). Beløp Belo') (montant). ). (montant). Molde. Mosjoen Mots. Nanisos Narvik.... \--ol.(11jordcidet''') Notod(1c11. Orkedalen Pois grund. Risor. Røros.. Sandefjord Sandnes Sandviken Sarpsborg Skien.. Stavanger Stotkjær Stjordaleit S'ilitjelìna Svelriken Svolvær Tromso. Trondhjem Tvedestrand Tønsberg Tonset Vadsø. Vardø Voss Verdalen Feltpostk. nr. 1 Feltpostk. nr. 2 Feltpost/c. nr. 3 Feltpostk. nr. 4 Feltpostk. nr. 5 eltpostk. nr. 6 Teltpostk. nr. 7 Feltpostk. nr. 10. Feltpost/c. nr. 17 Feltpostk. nr Kr Kr Kr Tilsammen s) Overgik til postkontor 1ste juli

24 13 Post. postkreditiver (lettres de crédit). anvisninger international) utbetalte (payés). Beløp ). (montant) Kr nombre). indbetalte (expédiés) Kreditiver (Lettres de crédit). Beløp (montant). Kr. Kr utbet. anvisninger. s des mandats de crédit) utbetalte (payés). Belo') montant) Postanstalter (bureaux de poste). Molde. Mosjøen. Moss. Namsos. Narvik. Nordfjordeidet*). Notodden. Orkedalen. Porsgrund. Risør. Røros. Sandefjord. Sandnes. Sandviken. Sarpsborg. Skien. Stavanger. Stenkjær. Stjørdalen. Sltlitjelma. Svelviken. Svolvær. Tromso. Trondhjem. Tvedestrand. Tønsberg. Tønset. Vadsø. Vardø. Voss. Værdalen. Feltpostk. nr. 1. Feltpostk. nr. 2. Feltpostk. nr. 3. Feltpostk. nr. 4. Feltpostk. nr. 5. Feltpostk. nr. 6. Feltpostk. nr. 7. Feltpostk. nr. 10. Feltpostk. nr. 17. Feltpostk. nr. 18.!

25 Post. 14 III. Postopkrævninger. (Lettres et antres envols conirc reinbonrsealent). Indenrikske (Service intérieur) Postanstalter (bureaux de poste). indløste (pay es). uindloste (refuse's). ). Beløp (nto nt ant). ). Beløp (montant). Aalesund Alten.. Arendal. Bergen. Bodo.. Brevik Drammen Drobak Egersund Ei ds vold Elverum Farsund Flekkefjord. Florø.... Fredrikshald. Fredrikstad. Fr edriksvcern Gjøvik.. Grimstad. Hamar.. Hammer fest Harstad Haugesund Holmestrand Horten _Hønefoss. Kabelvaag. Kongsberg Kongsvinger Kopervik. Kragerø Kristiania Kristiansand S. Kristiansund N. Langesund.. Larvik Levanger Lillehammer. Lillesand. Lillestrøm. Lcerdal Mandal. Mo Kr Kr

26 15 Post. I III. Postopkrævninger. (Lettres 'et autres envois contre remboursement). Utenrikske (Service international) avs en dte (expédition). mottagne (réception). Postanstalter (bureaux de poste). ). Beløp (montant). (n( mbre). Beløp (mordant). Kr i i Kr Aalesund. Alten. Arendal. Bergen. Bodo. Brevik. Drammen. Drøbak. Egersund. Éidsvold. Elverum. Farsund. Flekkefjord. Flora. Fredrikshald. Fredrikstad. Fredriksvcern. Gjøvik. Grimstad. Hamar. Hammerfest. Rarstad. Haugesund. Holmestrand. Horten. Hønefoss. Kabelvaag. Kongsberg. Kongsvinger. Kopervik. Kragero. Kristiania. Kristiansand S. Kristiansund Langesund. Larvik. Levanger. Lillehammer Lillesand. Lillestrøm. Mandal. Mo.

27 Post. 16 III. Postopkrævninger. (Lettres et autres envois contre remboursement). Indenrikske (Service intérieur) Postanstalter (bureaux de poste). indløste (paye's). uindloste (refusés). Belo') ). (montant). ). Belo") (montant). Molde. Mosjoen Moss.. Namsos. Narvik.... Nordflordeidet*) Notodden Orkedalen Porsgrund Risor. Røros Sandefjord Sandnes Sandviken Sarpsborg Skien. Stavanger Stenkjær Stførdalen Sulitjelma Svelviken Svolvær.. Tromso Trondhiem Tvedestrand Tønsberg Tønset.. Vadsø. Vardø. Voss... Vcerda Feltpostk. nr. 1 Feltpostk. nr. 2 Feltpostk, nr. 3 Feltpostk. nr. 4 Feltpostk. nr. 5 Feltpostk. nr. 6 Feltpostk. nr. 7 Feltpost/c. nr. 10 Feltpostk. nr. 17. Feltpost/c. nr Kr Kr Tilsammen *) Overgik til postkontor iste juli

28 17 Post Postopkrævninger. (Lettres et antres envois contre remboursement) Utenrikske (Service international) avsendte mottagne (expédition). (réception). Postanstalter (bureaux de poste). ). Bebop Bebop (montant). ). (montant). Kr Kr Molde. Mosjøen. Moss. Na in sos Narvik. Nordbordeidet*). Notodden. Orkedalen. Fors grund. Risør. Røros. Sandefjord. Sandnes. Sandviken. Sarpsborg. Skien. Stavanger. Stenkjære Stiordalen. Svlitjelma. Svelviken. Svolvær. Tromso. Trondhjem. Tvedestraitd. Tønsberg. Tønset. Vadsø. Vardo. Voss. Værdalen. Feltpostk. nr. 1. Feltpostk. nr. 2. Feltpostk. nr. 8. Feltpostk. nr. 4. Feltpostk. nr. 5. Feltpostk. nr. 6. Feltpostk. nr. 7. Feltpostk. nr. 10. Feltpostk. nr. 17. Feltpostk. nr. 18.

29 Post IV. Inkassationer. (Recou reme els) Indenrikske (Service intérieur). Postanstalter (bureaux de poste). (n(»nbi.e). Ankomne (réception). Derav ikke indfriede (non e)tcaiss(8). Belo') (montant). 65 esan d _Allen Ire odal. Bergen Bo d. o.. Br e r ik. ra mmen Drob(d. Kw) rsien kids o d El re )71111 rsa.. Flekk fjord.. Floro.... Fred rikshald. cdrikst Fr edriksr (e)-1?) Gjovi k, G rimstad.. _Ha... _Ho in merles,. Har.s.tad... Ha, t gesund. Ifolìììestraì ul. I forte)?. Ho 1 ()foss abel aay. 5 Kongsberg. 109 Km 98 igs nger Kope). k. 26 Kra gepo t )1 irt 149 Krist a), scold S 201 Kristim/sirm/ V 189 Lan ye snml Le ra ger 19 /Mich (t»/ ))/()). 48 llesand 56 Liliestrøm 10 Lardal 5 Mandal. 102 Ho.. 3 Kr Kr :

30 19 Post. Inkassationer. (Reeo rren nt.s.) Utenrikske (Service international). Ankomne Derav ikke indfriede (réception). (non encaissés). Postanstalter (bureaux de poste). Beløp ). (montant). Belo') ). (montant) Kr Kr A al eslt td Allen. A). e )) da 1. Be r ge) t Bodø. Br e r Dram))) ell Drøbak. Egerst Ind. Eid s cold. El reran?. Far sroid. Flekketjord. Florø Fredrikshald. Fredrikstad. Fredrikseæïïi. Jo rik. Gri nistad Hain (11. HU1 I? Pier fest. Harstad. Haug es und Holmestrand. Horten. Hønefoss. Kabelvaay Kongsberg Kongsvinger. Koper vik Kragero. Kristiania. Kr i stiansaltd S. Kristiansand N. L a)) gesultd Larvik. Le ranger. [iilehamìner. Lillesand. Lillestron? L re rdal. _Handal..

31 Post. 20 IV. Inkassationer. (Reeourremen ts) Indenrikske (Service inte'rieur). Postanstalter (beaux de pote). Ankomne (re'ception). Derav ikke indfriede (non encaisses). Beløp ). (montant). ). Belo') (montant). Ho /de 36 Mosjo e 16 ifoss Ara o/sos. 28 N(I I 'i/ _Vordfjor(1e Met *) 1 No to </de n. 25 Haulalen. Porsgrund. 171 _His()). 55 Rom 16 n(frfjmyl 143 ndu es. 18 Sandriken. I 0 S(trpsbory 147 Skien Staranyer 303 Stenkir. 31 Stjordalen 4 Srelriken Srolr(er. 14 Tro. 35 Irondkjem 201 edes frand 37 Tonsbera 226 To //se t. 13 d.s.o. 9 -Fordo. 10 VOSS.. 10 Tra}rdalen 6 Feltpostk. nr. 1 Feltpostk. nr. 2 Feltpostk. nr 3 Feltpost/c. nr. 4 Feltpostk. nr. 5 Feltpostk. nr. 6 2 Feltpo,s.tk. Pi' Feltpostk. nr. 10 Feltpostk. nr. 17 Feltpostk. nr Kr Kr *) Overgik til postkontor iste juli Tilsammen I

32 21 Post. IV. Inkassationer. (Recourfeane)/t.9. Utenrikske (service international). Ankomne (re'ception). Derav ikke indfriede (no n encaisse's). Postanstalter (bureaux de poste). Belo') Beløp ). 1, (montant). ). (montant. 1 Kr. Kr a' 2 56 Molde. Mo.sjoen. Moss. Namsos. Narvik. Nordfjordeidet*), Notodden. Orkedalen. Porsgrund. _Risør. Horos. Sandefjord. Sandnes. Sandviken. Sarpsborg. Skien. Stavanger. Stenkjær. Stjordalen. Svelviken. Svolvær. Tromso. Trondhjon. Tvedestrand. Tonsberg. Tonset. Vadsø. Vardo. Voss. Værdalen. Feltpostk. nr. 1. Feltpostk. nr. 2. Feltpostk. nr. Feltpostk. yr. 4. Feltpostk. nr. 5. Feltpostk. nr. 6. Fe,s1postk. nr. 7. Feltposlk. nr. 10. Feltpostk. nr. 17. Feltpostk. nr

33 Post. 22 V. De enkelte postanstalters avsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). Postanstalter, amte préfectures). (Cm/moo/es I-arc/1( s). préfectures). (Communes (nombr( Fredrikshald Sarpsborg.. Fredrikstad. ]loss. Baastad. Trogstad. Trøgstad... Askim.. Askun.. Godheim. Spydeberg Langli.... Spydeberg Skiptvet. Skiptvet.. Degern es Rakkestad. Gautestad Rakkestad... Eidsberg.. Eidsberg. Heia Station Hærland. Lekum.. Lundeby Mysen. Slitu... Kroksund Roden es Rodenes.... Romskogen.... Rømskogen Romskogen Nordre -.. Aremark Aremark Bel gstrom Bjørkebæk Kvisler Otteid. Omark. Omark. Ørje Aspedam men. Id. Kornsjo Prwstebakke Tistedalen.. Berg Jernbanestation Berg. Rokke Sponviken Ise...,Skjeberg. Skjeberg Asmaloen Hvaler. 707,7 351,1 976,0 356,6 9,9 97, 8 77,3 2,1 6,6 46,9 11,6 7,7 11,7 63,6 17,6 6,6 4,7 13, ,5 14,9 2,`) 1 9,5 1,8 4,0 17,5 8,9 1,5 2, 5 9, 6 4, 0 33,' Bolin gshav. Hvaler Gravningssundet Herfol.. Kirkeoen. Skja2rhollen. Spjwroen. Vesterøen -.. Varteig. Varteig Greaaker. Tune. Sandesund Feltpostk. nr Engelsviken Onso Græsvik.. Hanko Bad* Hankosund Husløs. 0111S0. Stevik. Raade. Dilling. Larkollen Rygge... SNerrebotn. Vaaler. Svin dal Vaaler i Smaalenene -. Hobo] Tomter Drobak Lillestrom Ei(lsvold. Sandviken Raade. Rygge. Hobol 21s 13.0 Son. 19, 6 Holen. 31,7 Hvitsten Vestby. 10, 5 Saaner 2,8 Vestby. 3,7 Kraakstad Kraakstad 21,8 Ski 36, 2 Aas.... Aas.. 4,21Digerud.. Frogn. 5,0 5,3 3,3 7,0 5,8 1,7 4,3 7,0 42,5 21,2 0,2 5,5 24,5 14,3 1,9 3,0 29,9 1,0 13,9 27,9 12,9 22,6 1,5 7,2 11,5 5,6 37,9 Smaalenenes amt 3405» 107,6 130,2 50,6 103,2 22,0 12,6 15,2 8,9 24,3 13,8 53,1 126,2 1,3 *) De med * betegnede postanstalter har kun vært i virksomhet en del av aaret.

34 - 23 PoSt. V. De enkelte postanstalters avsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Communes préfectures). (Communes préfectures). 3aalerud kullebunden SIesodden )ppegaard teilene ilnabru 3estum 3ryn 3Akelaget 'refsen -.. irorud. folmenkollen (jelsaas JJan daridalen ordstrand >koien >lemdal i Aker T ettakollen T inderen Iovik iysaker inaroen >tablek sker. Ieggedal ivalstad. >leependen rollebugten Ilaker :jellingmo Åen oss Aker fork i Romerike Trskeg jørkelangen.. 'osser i Romerike [emnes i Holand Ijellebol Lornaaseng...,øken i Romerike kulerud etskogen )alefjerdingen.. Nesodden... Bærum. Asker. ILTrskog!-, Aker Heland.., Sets -kogen. l Enebak. 2,0 Enebak Enebak 1,7 Enebak, Ytre 7,8 Enebakneset. 8,3 Flateby 3,1 Fetsund... Fet. 6,4 Gan i Romerike. 55,6 Rælingen 16,2 Frogner, Serum 53,6 Serum 1). 16,2 Sørumsand 21,6 Leirsund Skedsmo 76,2 Strømmen Jernbst. 23,3 Lørenskog 2... Lerenskogen ) 54,4 Hakedalen... 1 Nittedalen 3,5 Nittedalen. 64,4 Slattum. 61,2 Gjerdrum., Gjerdrum. 38,7 Algrem Ullensaker 2p Feltpostk. nr ,1 Gardermoen.. 72,5 Haugersæteren 61,5 Jesseim. 63,4 Kisi.. 0,8 Kloften 96,o Aarnes Nes 71,7 Austad i Romerike, 25,5 Fenstad. 68,2 Haga 7,9 Nes i Romerike 13,3 Sæterstøen ,2 Bon. Eidsvold. 4,0 Dal 16,5 Eidsvolds Verk 6,6 Minne. 8,6 Morskogen 15,3 bolter.. Nannestad 6,2 Nannestad 21,7 1 Stensgaard 5,7 Hurdalen Hurdalen 2,4 Feiring Feiring. 20,6 4,4 Akershus amt 5,7 5,1 9,7 10,8 1,8 5,4 27,5 9,2 2,9 14,1 9,1 24,5 16,4 60,4 11,3 25,3 12,7 9,5 5,2 6,7 157,0 9,8 7,1 33,2 2,1 49,3 42,0 2,4 4,3 15,2 26,0 41,2 43,3 36,7 34,6 16,2 8,5 7,7 27,8 3,8 22,o 8,6 2675,4 Kristiania 24048,3 i) Det tidligere Remua postaapneri. 2) Det tidligere Robsruds postaapneri.

35 Post. 24 V. De enkelte postanstalters avsendte brevmængde. (Lettres expédiées des diprents bureaux de poste). prefectures). (0»nmunes préfechtres). (Communes de lettres) Kongsvinger Hamar Elverum Tonset Bergseng.... Ringsaker. _Brumunddalen - Brottum. Gaupen. Heggenhaugen Lismarken. Mesnelien. Moelven Ring.... Ringsaker Aasmark Tande Veldre, Nes i Hedemarken. Nes. Helgoen paa Hedem. Stavsjo Hjellum Vang Ilseng Vang i Hedemarken Jesnes... Furnes. Aadals Brug Loiten. Horsand.. Leiten Romedal Romedal. Valset Espen Stange. Ottestad Stange Tangen - Disenaaen S.-Odalen Galterud Opstad Sander Skarnes Slaastad.. Austvatn N.-Odalen Garvik Odalen, Nordre 139,6 461,o 171,5 92,7 4,3 4 9,9 11,4 24,5 2,4 1,6 9 0,9 69,5 11,9 6,9 36,1 18,6 15,4 4,4 4,s 18,6 15,4 6,6 10,9 35,6 5,9 56,1 6,6 8,5 11,0 21,2 76,3 22,5 5,4 13,6 6,2 26,2 41,2 8,4 2,6 13,1 35,4 Storjen N -Odalen Granli Vinger.. Østmarken Aabogen.. Eidskogen Eidskogen Grusjo. Magnor. Skotterud. Vestmarken Brandval..... Brandval. Brandval Finskog Lundersæteren. Roverud Grinder i Soler. Grue Grue Finskog. Kirkenær.. Navnaaen. - Hof i Soler. 'Hof Aasnes Aasnes Aasnes Finskog -- Gjesaasen. Skalbukilen. -. Gravberget... Vaaler Vaaler i Soler.. -. Elverum, Søndre Elverum Elverum, Østre Grundset Hernes Kverndalen. - Øksna.. - Galaasen Trysil Jordet i Trysil Kjernmoen.. Ljørdalen. Lutnes Nybergsund. Osen, Sondre Trysil Trysil, Sondre Torberget. Østby.. -. Aasta.. Aamot 3, 5, 16, 15, 95, 4, 27, 24, 14, 12, ,

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18;findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. Trykt 1911: Nr.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. - 19-153 se lomslaget

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'alienes.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI , tuil00 1 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0"' NORG ES POSTV/ESEN

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI , tuil00 1 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0' NORG ES POSTV/ESEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 81. --1, s. :;',,:140 tuil00 1,,;7..i,,,, e,,,,,,'1111 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0"' NORG ES POSTV/ESEN 1 91 5. (Statistique postale pour l'année 1915) UTGIT

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER NORGES OFFICIELLE STATIST1K. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année 1891.

NORGES POSTVASEN TABELLER NORGES OFFICIELLE STATIST1K. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année 1891. NORGES OFFICIELLE STATIST1K. Tredie Række No. 160. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année ) UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, POSTSTYRELSEN. KRISTIANIA.

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Frihet til å reise. Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD

Frihet til å reise. Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD Frihet til å reise Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD Våren 2013 1 notater 2 Innholdsfortegnelse Aremark........................................ 5 Linje: 1-2-3-4-natt 1 Askim..........................................

Læs mere

Helår 2015 Jordet Jff Kategori Pris Jordet Jff

Helår 2015 Jordet Jff Kategori Pris Jordet Jff 1 Hovedmedlem 650 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 340 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 215 4 Pensj./Uføremedlem 495 5 Familiemedlem 265 6 Sidemedlem 265 Jordet Jff Jordet Jff 1 Hovedmedlem 650 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

00... 0... 0... 0... 0......0............9...0......... 9............... 0...9...0...........................9 9...0 0.................. / (GR) Gt 00 Kongsvinger - Sokna Mandag - fredag; ikke.,. desember,.

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15

Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15 Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15 KOMMUNE STED AREMARK ( 1.413): Aremark skole 1 2008 Scansis ASKIM (15.096): Askimbyen skole 1 Scansis Askim stadion kunstgressløkker 4 2013 Scansis Askim

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOB I. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREK TOREN, CHRISTIANIA, TRYKT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI,, INDHOLD. TABLE DES MATIÉRES.. Beretning

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Norvège 2012 mars mars avril avril avril avril

Norvège 2012 mars mars avril avril avril avril Norvège 2012 26 mars 123412 01 Nor Sandnes Ulf Viking FK 2:2 410145 452143 01 Nor Vålerenga Fotball FK Haugesund 2:1 543250 324513 01 Nor Tromsø IL Fredrikstad FK 1:0 103432 413443 01 Nor Stabæk Fotball

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS P. %T. DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS. AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTØRE N. CIIRISTIANI A. TRYhT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI. 8. INDHOLD. TABLE DES MARTIÈRES. Pag.. Beretning

Læs mere

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 SØNDAG 07.09.2014 Hjortsberghallen 1000-1040 54J1016005 HK Halden Blå - Råde J10 avd 16 Hjortsberghallen 1045-1140 54J1127005 HK Halden Gul - Tveter Gul J11 avd

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no

Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Runde 1 Søndag 7/4 Bodø/Glimt - Ull/Kisa Follo - Bryne Fredrikstad - Hødd HamKam - Stabæk Kongsvinger - Mjøndalen Kristiansund BK - Elverum Ranheim - Vard Haugesund Strømmen - Sandefjord Runde 2 Søndag

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. -8 se tidligere hefter. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privées par actions.) - 0. Skolevæsenets

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 6. KOMMUNEVALGENE 907 MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 90 OG DELVIS I 90. (Élections en 907 pour les conseils communaux et municipaux, avec données sur les élections en 90 et

Læs mere

POST. Ref.-prot. 1818, 1, nr. 59.

POST. Ref.-prot. 1818, 1, nr. 59. POST Ordning. Ordningen av postvsesenet i Norge, saaledes som den var ved opteningen av foreningen med Danmark, var i sine hovedtrsek fastsat ved forordning ay 25. decbr. 1694 og sserlig ved forordning

Læs mere

Mysen 2014 IRN. Standardisert bønnetidstabell. Dekningsområde. Org.No: 982 842 840. Storgaten 39 (5.etg.) N 0183 Oslo NORWAY. Email: post@irn.

Mysen 2014 IRN. Standardisert bønnetidstabell. Dekningsområde. Org.No: 982 842 840. Storgaten 39 (5.etg.) N 0183 Oslo NORWAY. Email: post@irn. 2014 Dekningsområde 48 Oppegård Enebakk 42 Ski ømskog Ås Trøgstad 36 Hobøl Vestby Spydeberg Askim 59 o N 30.00 Våler Skiptvet Eidsberg Marker 24 åde akkestad 18 11 o E eference Point: 59.5557 N 11.3232

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere