Kandidatafhandling. Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatafhandling. Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration"

Transkript

1 37 8 Fylgiskjal 3 Cand.merc.aud. studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration Brynleif Poulsen Beinta Dam Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Aflevering 12. juni 2007 Handelshøjskolen i København 2007

2 1

3 Indholdsfortegnelse 0. Forord Indledning Baggrund for emnevalg Problemformulering Afgrænsning Metode Kildekritik Afhandlingens interessenter Disposition Bestemmelser om revision af landsregnskabet og landsinstitutioner Finansiel revision Forvaltningsrevision Beslutningstagers informationskrav Formålet med revision af IT-styring og IT-sikkerhedsstyring Sammenfatning Styring af en organisation, herunder IT- og IT-sikkerhedsstyring Organisationens interne styringsproces Organisationsstyring, herunder IT-sikkerhedsstyring Generelt om risikostyring COSO et rammeværktøj for risikostyring ISO en standard for styring af IT-sikkerhed CobiT et rammeværktøj til styring af IT-anvendelse Sammenfatning Styring af informationssikkerhed Definition af informationssikkerhed Formålet med at implementere informationssikkerhed IT-sikkerhed er ikke kun et teknisk emne Topledelsen har ansvaret for informationssikkerheden Fastlæggelse af en strategisk IT-plan Informationssikkerhed må styres fra toppen

4 4.5.2 Formulering af en IT-strategi, herunder IT-sikkerhedsstrategi Formulering af en IT-politik, herunder også en IT-sikkerhedspolitik Foretagelse af en risikovurdering Sikring af tilstrækkelige ressourcer Fastlæggelse af de organisatoriske rammer Kommunikation af ledelsens mål og retning Ledelsen sikrer tilsyn Sammenfatning Krav til IT-sikkerheden i landsadministrationen Regnskabsbekendtgørelsen Lovbestemmelser om personoplysninger IT-sikkerhedscirkulæret Sammenfatning Ansvar vedrørende landsadministrationens IT-sikkerhed Øverste ledelse Fordeling af ansvar i den færøske landsadministration Landsadministrationens øverste ledelse Ansvarsfordeling på IT og IT-sikkerhedsområdet IT-sikkerhed generelt Sammenfatning ansvar for landsadministrationens IT-sikkerhed Undersøgelse og diskussion af styring af IT-sikkerhed i landsadministrationen Generelt om landsadministrationens organisation og struktur Historisk om landsadministrationens IT-anvendelse Udviklingen i landsadministrationens struktur Landsadministrationens struktur siden Manglende koordinering af landsadministrationens IT-anvendelse Fastlæggelse af en IT-strategisk plan Første forsøg på at formulere en IT-politik for landsadministrationen Andet forsøg på at formulere en IT-politik for landsadministrationen Første forsøg på at formulere en IT-sikkerhedspolitik for landsadministrationen Sammenfatning af koordineringsforsøg

5 7.3 Fastlæggelse af de organisatoriske rammer Kommunikation af ledelsens mål og retning Undersøgelse af ledelsens førte tilsyn Undersøgelsens resultat Vores kommentar til undersøgelsen Overholdelse af lovbestemmelser om IT-sikkerhed Det fælles økonomistyringssystem Lov om behandling af personoplysninger Sammenfatning af overholdelse af lovbestemmelser om IT-sikkerhed Sammenfatning af styring af IT-sikkerhed i landsadministrationen Hvorfor kravene til IT-sikkerhed ikke overholdes For lidt awareness (bevidsthed og erkendelse) Fastlæggelse af en strategisk IT-plan Fastlæggelse af de organisatoriske rammer Kommunikation af ledelsens mål og retning mv IT-forums anbefalinger blev ikke fulgt IT-administration har ikke løst de opgaver, den var tiltænkt Manglende tilbud om uddannelse og kompetenceudvikling Manglende tværgående samarbejde Pilotprojekter ikke gennemført For kort tidsfrist Valg af standarder Manglende ændring af eksisterende IT-struktur Vores kommentarer til, at IT-forums anbefalinger ikke blev fulgt Ledelsens tilsyn Konsekvenser ved manglende overholdelse af IT-sikkerhedscirkulæret Kritiske succesfaktorer for opnåelse af betryggende informationssikkerhed Konklusion Perspektivering English Summary Litteraturliste

6

7 0. Forord Denne kandidatafhandling er udarbejdet som afslutningen på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen i København. I afhandlingen har vi valgt at skrive om revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration. Vi har valgt dette emne af flere årsager. Vi arbejder i den færøske Landsrevision, og emnet tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling, som er relevant for vort daglige arbejde i forbindelse med revision af landsadministrationen. Tórshavn, den 12. juni 2007 Beinta Dam Brynleif Poulsen 5

8

9 1. Indledning IT-sikkerhed er et middel til at nå et mål og ikke et mål i sig selv For en offentlig virksomhed er målsætningen at sikre en tilstrækkelig IT-sikkerhed sekundær i forhold til opgaven at yde tjenesteydelser til borgere og erhvervsliv. IT-sikkerheden skal forbedre den tjeneste, som ydes borgerne. Det er vigtigt at have for øje, at sikkerhedsregler og procedurer ikke eksisterer for deres egen skyld, men at de iværksættes for at beskytte vigtige aktiver og for at støtte en organisations mission. Enhver organisation har en mission, hvori dens eksistensberettigelse ligger. Organisationens mission er, at den skal tilføre sine omgivelser en værdi. En offentlig organisations mission kan f.eks. være fastlagt i særlovgivning eller i anmærkninger til finansloven. Overordnet kan man sige, at landsadministrationens opgaver er: At gennemføre lagtingets politik At varetage den offentlige myndighedsudøvelse på en retssikker måde i forhold til borgerne At levere tjenesteydelser til den af politikerne fastlagte kvalitet Landsadministrationens opgaver består i høj grad af informationsbehandling, hvor information defineres som den mening, der tillægges en mængde data, hvor data er en formaliseret repræsentation af kendsgerninger eller instruktioner. 1 En alternativ definition af information er data med mening, relevans og formål. 2 Mængden af informationer, som skal behandles, er så stor og voksende at ITanvendelse er en forudsætning for løsningen af landsadministrationens opgaver. Fuldt udbytte af IT forudsætter imidlertid en overordnet planlægning og styring. Landsadministrationen står overfor krav og forventninger fra ekstern side, som stiller store krav til opgaveløsningen. Fra lagtingets side stilles der krav om at udvise effektivitet, produktivitet og sparsommelighed, og fra erhvervslivet og fra borgerne stilles der krav om bedre tjenesteydelser, kortere behandlingstid osv. En forudsætning for, at landsadministrationen skal kunne indfri disse eksterne interessenters krav, er, at den rationaliserer og effektiviserer sine opgaveløsninger, f.eks. ved at digitalisere forvaltningen. Dette vil medføre en stigende anvendelse af IT, med stigende integration mellem lands- 1 DS 484, afsnit 2.1 Ordforklaring 2 IT Governance Institute (2006), Information Security Governance, s. 12 7

10 administrationens IT-systemer, mellem landsadministrationens IT-systemer og kommunernes ITsystemer, og mellem landsadministrationens IT-systemer og erhvervslivet og borgerne, som vil medføre en øget anvendelse af internettet til informationsoverførsel og til adgang til IT-systemer i øvrigt. Denne integration og åbenhed medfører, at landsadministrationens IT-anvendelse vil opleve en stigende sårbarhed overfor trusler mod en effektiv og sikker informationsbehandling, hvor der vil være en øget risiko for svigt, fejl, angreb eller anden IT-kriminalitet. Disse trusler kan være såvel interne som eksterne. Hvis landsadministrationen f.eks. ikke har adgang til sin information, eller hvis fortrolig information falder i forkerte hænder, risikerer landsadministrationen, at den ikke når sine målsætninger, eller at dens omdømme beskadiges. Information er et aktiv, som er væsentligt for landsadministrationens aktiviteter, og den bør beskyttes på passende vis. For at beskytte sine informationer bør ledelsen derfor, som en del af sin risikostyring 3, implementere informationssikkerhed. 4 Informationssikkerhed kan defineres som bevarelse af informationers fortrolighed, integritet og tilgængelighed. 5 Derudover kan der være tale om autenticitet, ansvar, uafviselighed og pålidelighed. Disse begreber kan defineres således: 6 - Fortrolighed: Egenskaben, at informationen ikke gøres tilgængelig eller kan afsløres for uautoriserede personer, entiteter eller processer. - Integritet: Sikkerhed for, at indholdet af en meddelelse eller en post i et register er korrekt og komplet. - Tilgængelighed: Egenskaben at være tilgængelig og anvendelig ved anmodning fra en autoriseret entitet. - Autenticitet: Egenskab, der sikrer, at en ressource eller person er den hævdede (anvendes f.eks. ved log-on og elektronisk underskrift/digital signatur). - Ansvar/accountability: Egenskab, der sikrer, at en organisations handlinger kan spores entydigt tilbage til nævnte organisation (ISO :1988). - Uafviselighed (non-repudiation): En procedure, der beviser, at en specifik bruger på et givet tidspunkt har sendt en anden specifik bruger en bestemt meddelelse. 3 Den ledelsesmæssige styring af virksomhedens indsats for at imødegå forretningsmæssige risici DS 484:2005, s Vi bruger begreberne IT-sikkerhed og informationssikkerhed synonymt. Informationssikkerhed dækker sikring af al information, uanset om denne forefindes i papirform, elektronisk form eller anden form. 5 ISO 17799:2005, pkt DS 484, afsnit 2.1 Ordforklaring 8

11 - Pålidelighed: Egenskab, der sikrer, at den forventede opførsel og de forventede resultater opnås. Informationssikkerhed eller IT-sikkerhed defineres som den samlede mængde af beskyttelsesforanstaltninger, som ledelsen implementerer for at sikre virksomhedens 7 daglige drift, minimere skader, samt beskytte virksomhedens investeringer og sikre grundlaget for nye forretningsmuligheder. 8 Landsadministrationens målopfyldelse er afhængig af, at dens informationer har integritet og er tilgængelige, og landsadministrationens omdømme er afhængig af, at fortrolige informationer fortsat forbliver fortrolige. Det har derfor stor betydning, at landsstyret stiller minimum krav til ITsikkerheden i landsadministrationen, og at landsadministrationen styrer IT-sikkerheden systematisk, så den kan nå sine målsætninger. 1.1 Baggrund for emnevalg I faget IT Governance og IT-revision skrev vi i januar 2004 en opgave om Indførelse af en overordnet IT-sikkerhedspolitik i den færøske landsadministration, baseret på en international standard. Vores interesse for emnet skyldes, at Landsrevisionen i en årrække har påpeget en række mangler og svagheder på det regnskabsmæssige område, samt på IT-området. Landsrevisionen har bl.a. påpeget, at arbejdet med IT-sikkerhed i landsadministrationen foregik uden overordnet planlægning og uden at følge godkendte standarder for IT-sikkerhed, og dette kunne nemt få uheldige konsekvenser. Desuden var der fare for, at penge og medarbejderressourcer ikke blev udnyttet optimalt. Landsrevisionen opfordrede derfor landsstyret til hurtigst muligt at tage stilling til, om landsadministrationen skal anvende anerkendte standarder i.f.m. styring af IT-sikkerhed. I denne forbindelse anbefalede Landsrevisionen, at landsstyret undersøgte informationssikkerhedsstandarden ISO nærmere. Landsstyret burde også tage stilling til, om institutioner og landsstyremænd hver for sig skulle fastsætte krav til IT-sikkerhed, eller om en landsstyremand skulle have ansvaret for denne opgave. Landsrevisionen anså det for nødvendigt at koordinere IT-sikkerhedsarbejdet og bad landsstyret tage stilling til, hvorvidt der skulle sættes krav til koordinationen mellem institutionerne i.f.m. arbejdet med IT-sikkerhed. I oktober 2001 orienterede lagmanden Landsrevisionen om, at siden 1997 havde landsstyremanden 7 Begrebet virksomhed dækker også de offentlige organisationsformer, dvs. institutioner, styrelser og departementer. 8 ISO 17799:2005 pkt. 0.1, dansk oversættelse fra DS 484:2005, afsnit 0.1 9

12 for erhvervsanliggender haft ansvaret for, at landsadministrationen havde en overordnet IT-politik og en overordnet IT-sikkerhedspolitik. Derfor skulle landsstyremanden for erhvervsanliggender udarbejde et forslag til en overordnet ITsikkerhedspolitik, med udgangspunkt i internationale standarder på området. Desuden skulle landsstyremanden udarbejde et forslag til en overordnet IT-politik. Landsstyremanden for erhvervsanliggender nedsatte som følge heraf en arbejdsgruppe, IT-forum (færøsk: KT-forum), som var bemandet med repræsentanter fra landsadministrationens dengang 8 departementer. Enkelte af medlemmerne i IT-forum havde erfaring med projektledelse og implementering af nye IT-systemer, og nogle havde erfaring i IT-sikkerhedsledelse. I slutningen af 2003 fremsatte IT-forum sine indstillinger, der omhandlede to centrale emner: et fælles reglement for IT-sikkerhed i landsadministrationen, herunder et forslag til en overordnet IT-sikkerhedspolitik, og ændring af den eksisterende IT-struktur. Efterfølgende bestemte landsstyremanden for erhvervsanliggender i et cirkulære dateret 22. december 2004, 9 at arbejdet med IT-sikkerhed i den færøske landsadministration skal baseres på de internationale IT-sikkerhedsstandarder ISO og BS Institutionsledelserne skulle inden 1. februar 2006 have implementeret de dele af ISO 17799, som de ifølge en konkret risikovurdering fandt relevante. 1.2 Problemformulering Formålet med denne afhandling er at undersøge, hvordan styringen af IT-sikkerhed i landsadministrationen er indpasset i den overordnede IT-styring. På baggrund af ovenstående har vi valgt følgende hovedproblem: Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration. Vi har valgt at besvare denne problemstilling ved at stille 6 spørgsmål: 1) Hvorfor skal styringen af IT-sikkerheden i landsadministrationen revideres 2) Hvad er god IT-styring, herunder god styring af IT-sikkerhed 9 Der henvises til bilag 2 for en dansk oversættelse af hele cirkulæret 10

13 3) Hvilke krav stilles der til IT-sikkerheden i landsadministrationen 4) Hvordan er styringen af IT og IT-sikkerhed organiseret i landsadministrationen 5) Hvor langt er landsadministrationen kommet i bestræbelserne på at overholde kravene, som er fastsat i cirkulæret om implementering af IT-sikkerhed 6) Hvorfor overholder dele af landsadministrationen ikke kravene, og hvilke konsekvenser har den manglende overholdelse Ved at besvare de 6 ovenstående spørgsmål vil vi have besvaret vores overordnede spørgsmål, som er Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration. 1.3 Afgrænsning Vi finder det hensigtsmæssigt at foretage følgende afgrænsninger: Afhandlingens behandling af IT-governance tager udelukkende sigte på den del af IT-governance, som omhandler den overordnede (strategiske) styring af IT-anvendelse og IT-sikkerhed. Afhandlingen behandler og fokuserer udelukkende på de af Erhvervsdepartementet formulerede sikkerhedskrav (ISO og BS ), og vi afgrænser os fra at tage stilling til, om der skulle være anvendt andre standarder. Afhandlingen tager ikke sigte på at undersøge, om den tekniske IT-sikkerhed i landsadministration er tilfredsstillende, idet vi tager udgangspunkt i styring af IT-sikkerheden. Hvis styringen af ITsikkerhed ikke er på plads, er IT-sikkerheden sandsynligvis heller ikke på plads. CobiT rammeværktøjet, som bliver brugt i afhandlingen, er version 4.0 fra Forfatterne er vidende om at, CobiT 4.1 er offentliggjort her i foråret Afhandlingens undersøgelse af tilsyn er foretaget i november 2006, og vi afgrænser os fra at behandle eller formidle mulige ændringer foretaget i perioden efter undersøgelsen. 1.4 Metode Afhandlingen vil i hovedtræk være delt op i fire dele, teoriramme, revisionsgrundlag, revisionens udførelse og reflektion. 11

14 Teoriramme Med henblik på at forstå hvilke krav der stilles til revision af landsregnskabet, præsenterer afhandlingens første del regler og bestemmelser for revision af landsregnskabet mv. Derefter er det vores hensigt at præsentere diverse værktøjer til organisationsledelse, herunder IT-ledelse, og der afsluttes med en begrebsramme, som er konstrueret med udgangspunkt i de præsenterede værktøjer. Herefter tager afhandlingen udgangspunkt i en teoretisk undersøgelse af god IT-ledelse og god ITsikkerhedsledelse. Undersøgelsen har et beskrivende formål, og derfor tages der afsæt i flere standarder og vejledninger på området. Afsnittet skal understøtte afhandlingens undersøgelse af, hvordan styringen af IT og IT-sikkerhed organiseres i landsadministrationen. Revisionsgrundlag Dernæst vil vi belyse de gældende regler og krav til IT-sikkerheden i landsadministrationen og definere, hvem der har ansvaret for, at informationssikkerheden i landsadministrationen overholder de af landsstyret fastsatte krav. Revisionens udførelse Afhandlingen tager sit afsæt i en undersøgelse af, om landsadministrationens departementer og institutioner overholder bestemmelserne i cirkulære om implementering af IT-sikkerhed (ITsikkerhedscirkulæret). Resultatet af undersøgelsen, og dermed en del af afhandlingens konklusion, var kendt allerede tidligt i afhandlingens udarbejdelse, før vi havde fastlagt vores metodiske fremgangsmåde. Dette har medført, at afhandlingen må vurderes at være en empirisk opgave, hvor vi har arbejdet induktivt. Dvs. vi havde en undersøgelses resultat, som skulle behandles med teori. Med udgangspunkt i den begrebsramme vi konstruerede i afsnit 3, vil vi overordnet analysere den nuværende situation i landsadministrationen, hvad styring af IT-anvendelse og IT-sikkerhed angår. Desuden vil vi i vurderingen inddrage de 10 succesfaktorer, som ISO i pkt. 0.7 stiller som betingelse for opnåelsen af betryggende IT-sikkerhed. I vurderingen inddrages også de historiske perspektiver mht. IT-anvendelsens udvikling i den færøske landsadministration de seneste 20 år. For at kunne besvare afhandlingens spørgsmål om, hvor langt landsadministrationen er kommet i bestræbelserne på at overholde kravene i IT-sikkerhedscirkulæret, vil vi undersøge, om landsstyremedlemmerne og departementerne har ført tilsyn med IT-anvendelsen og IT-sikkerheden i de 12

15 underliggende virksomheder. Reflektion I den sidste del af afhandlingen er formålet at reflektere over, hvilke mulige forklaringer der er på, hvorfor cirkulæret om implementering af IT-sikkerhed ikke følges. Undersøgelsesteknikker og -instrumenter I afhandlingen har vi benyttet os af både primærlitteratur og sekundærlitteratur, hvor vi i kapitel 2 til kapitel 6 fortrinsvis har benyttes os af sekundærlitteratur i form af rammeværktøjer, standarder og lovgivning. Sigtet med disse kapitler er at belyse, hvordan styringen af IT-anvendelsen og ITsikkerheden burde være. I kapitel 7, vores undersøgelse, har vi benyttet primærlitteratur i form af rapporter og udredninger til landsstyret om IT-anvendelse, udredninger om landsadministrationens strukturændringer, beretninger fra Landsrevisionen, Landsrevisionens korrespondance med landsstyret om IT-anvendelse og IT-sikkerhed, foruden vores undersøgelse af, om landsadministrationen overholder bestemmelserne i cirkulæret om implementering af IT-sikkerhed. Dataindsamlingen er desuden foregået ved at gennemgå og undersøge internt materiale fra Landsrevisionen, så som mødereferater, beretninger og notater. Desuden har vi haft møder med Erhvervsdepartementets IT-administration, og vi har interviewet medlemmer af IT-forum og andre af landsadministrationens IT-medarbejdere. Sigtet med kapitel 7 er at belyse, analysere og vurdere, hvordan styringen af IT-anvendelsen og ITsikkerheden er. Undersøgelse af om IT-sikkerhedscirkulærets bestemmelser overholdes Undersøgelsen blev gennemført ved, at vi sendte alle landsstyremedlemmer en skriftlig forespørgsel om departementernes tilsyn med IT-anvendelsen og IT-sikkerheden i de underliggende virksomheder. Denne rundspørge kan sammenlignes med et strukturet interview. 13

16 Møde med IT-administrationen Vi sendte Erhvervsdepartementet/IT-administrationen et skriftligt notat forud for mødet, hvor vi stillede et antal spørgsmål. Vi skrev derefter et mødereferat, som blev sendt til IT-administrationen til evt. bemærkninger. Øvrige interviews De øvrige interviews var ikke struktureret i samme grad. I de fleste tilfælde sendte vi en mail, hvor vi stillede nogle spørgsmål og informerede de interviewede om, hvad vi kunne tænke os at spørge om. 1.5 Kildekritik Ifølge IT Governance Institute repræsenterer CobiT konsensus mellem fagfolk på de områder, som er dækket af CobiT. COSO ERM er COSO s bud på, hvad organisationens riskostyring skal indeholde, og COSO s rapport om intern kontrol anses for at være det ypperste på området. ISO er den mest anvendte standard for styring af IT-sikkerhed. I den teoretiske begrebsramme, som vi har defineret i kapitel 3, har vi plukket de dele af CobiT, COSO ERM og ISO 17799, som vi mener er anvendelige til at beskrive den ideelle IT-styring og ITsikkerhedsstyring. Vi har således taget udgangspunkt i nogle rammeværktøjer og standarder, som generelt anses for at være førende på hver deres område. Det er ikke hermed sagt, at nævnte rammeværktøjer og standarder er fejlfri og den eneste måde at anskue IT-styring og IT-sikkerhedsstyring på. Den empiriske undersøgelse, uanset om vi taler om vores rundspørge, foretagne interviews, mødereferater eller gennemgang af rapporter, udredninger, beretninger eller Landsrevisionens interne materiale, er foretaget af afhandlingens forfattere. Dette kan have betydning for, hvordan disse data er fremstilles i afhandlingen, og de er sandsynligvis farvet af forfatternes opfattelse. Materialet omkring IT-forums anbefalinger er skrevet af medarbejdere fra departementerne, med hver deres særinteresser og dagsorden. Materialet er et udtryk for deres synspunkt på IT-sikkerhedsarbejde. 1.6 Afhandlingens interessenter Denne kandidatafhandling er udarbejdet som afslutningen på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen i København, som derfor er en af afhandlingens interessenter. Derudover er der flere mulige interessenter for afhandlingen, men den primære målgruppe er den 14

17 færøske regering (landsstyret), landsadministrationens chefer (departementscheferne) og institutionsledelserne. Dette begrunder vi med, at det er lagmanden, landsstyremændene og departementscheferne, der har det overordnede ansvar og ledelse på IT-området i den færøske landsadministration, mens det er institutionsledelserne som på de respektive administrationsområderne skal implementere en passende IT-sikkerhed. Det er disse interessenter, som bør reagere på de risici, som vi påpeger, samt afhandlingens konklusioner. Derudover er Landsrevisionen, lagtingsrevisorerne samt private revisorer, som reviderer landsinstitutioner o.l., også interessenter og vigtige målgrupper for afhandlingen og afhandlingens konklusioner. 1.7 Disposition Nedenfor stående figur viser en illustration af afhandlingens opbygning: Kapitel 1 Problem form ulering Teoriram m e K apitel 2 Revision af landsregnskabet K apitel 3 Organisations styring Kapitel 4 Styring af IT-sikkerhed Revisionsgrundlag Kapitel 5 K rav til IT-sikkerhed i landsadm inistrationen K apitel 6 A nsvar for landsadm inistrationens IT-sikkerhed Revisionens udførelse Kapitel 7 U ndersøgelse og diskussion af styringen af IT-sikkerheden Reflektion K apitel 8 A nalyse og diskussion af hvorfor kravene ikke overholdes Kapitel 11 Sum m ary K apitel 9 K onklusion Kapitel 10 Perspektivering 15

18

19 2. Bestemmelser om revision af landsregnskabet og landsinstitutioner Formålet med dette kapitel er at redegøre for de regler og bestemmelser, som gælder for revision af landsregnskabet og landsinstitutioner o.l. Formålet er også at begrunde, hvorfor revisionen bør interessere sig for og revidere styringen af IT-sikkerheden i landsadministrationen. Regler og bestemmelser om revision af de offentlige udgifter på Færøerne er lovfæstet i lagtingslov nr. 103 af 26. juli 1994 om Færøernes styrelsesordning (styrelsesloven), samt i lagtingslov nr. 25 af 21. april 1999 om revision af landsregnskabet mv. (revisionsloven) 10. Lagtingsrevisorerne Inden en måned efter at nyt lagting er valgt, skal lagtinget vælge 4 lagtingsrevisorer, hvilket svarer til statsrevisorerne i Danmark. Lagtingsrevisorerne skal være medlemmer af lagtinget. Jf. 4, stk. 2, i revisionsloven skal lagtingsrevisorerne gennemgå landsregnskabet og bl.a. påse, at samtlige udgifter og indtægter er opført i regnskabet, at der ikke er afholdt udgifter uden hjemmel i finanslov eller anden bevillingslov, og at der jf. 4, stk. 3, ved forvaltningen af landets midler og driften af landets virksomheder er taget tilbørlige økonomiske hensyn. Lagtingsrevisorerne skal ved et beslutningsforslag forelægge landsregnskabet, samt andre offentlige regnskaber for lagtinget til godkendelse. Regnskabsrevisionen Lagtingsrevisorerne baserer deres arbejde primært på revisionsberetninger fra regnskabsrevisionen, der udøves af Landsrevisionen og private revisorer. Lagtingets formandskab vælger en uafhængig landsrevisor, som er leder af Landsrevisionen og er sekretær for lagtingsrevisorerne. Landsrevisionen Landsrevisionens opgave er primært revision af offentlige institutioner mv. med udgangspunkt i det centrale landsbogholderi, som udføres af Gjaldstovan (regnskabsdirektoratet). Af revisionsloven fremgår det, at revisionsopgaven omfatter både finansiel revision og forvaltningsrevision. 2.1 Finansiel revision Jf. 4, stk. 2 og 3, 1. pkt. i revisionsloven har den finansielle revision til formål at kontrollere: - at samtlige landets indtægter er opført i regnskabet, og at ingen udgift er afholdt uden hjemmel 10 Se bilag 1: Lagtingslov nr. 25 af 21. april 1999 om revision af landsregnskabet mv. 17

20 i finanslov eller anden bevillingslov, - at regnskabet er rigtigt, - at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Desuden skal der jf. 7, stk. 2, 2. pkt., regelmæssigt foretages en gennemgang af regnskabs- og kontrolsystemer med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. Revisionsprincipper og -metoder Ved revisionens udførelse bestræber Landsrevisionen sig på at anvende de gængse revisionsprincipper og -metoder. Revisionen bliver i størst muligt omfang udført i overensstemmelse med IFAC s revisionsstandarder, 11 og her især ISA 12 nr. 315 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, nr. 330 Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici og nr. 500 Revisionsbevis, foruden nr. 240 Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber, ifølge hvilken revisor skal forespørge ledelsen om dens vurdering af risikoen for, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. I revisionen bliver der lagt vægt på vurdering af den interne kontrol og de anvendte forretningsgange. 13 Revisor skal opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol, 14 der er tilstrækkelig til: at identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om de skyldes besvigelser eller fejl, og tilstrækkelig til at planlægge og udføre yderligere revisionshandlinger. 15 Formål med den finansielle revision Formålet med revisionen er bl.a. at påse, at regnskabet er rigtigt. Ifølge pkt. 17 i ISA 500 er et regnskab rigtigt, hvis registreringerne bl.a. opfylder nedenfor nævnte krav/mål: Forekomst: Transaktioner og begivenheder, som er bogført, eksisterer og vedrører virksomheden. Fuldstændighed: Alle registreringer og begivenheder, som bør registreres, er blevet registreret. 11 IFAC: International Federation of Accountants 12 ISA: International Standards on Auditing, revisionsstandarder, som IFAC publicerer 13 Landsrevisionens arbejdspapirer 14 Der henvises til side 25 for en nærmere definition af intern kontrol 15 ISA 315 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, pkt. 2 18

21 Nøjagtighed: Beløb o.a. data, vedrørende bogførte registreringer og begivenheder, er bogført behørigt. Periodisering: Transaktioner og begivenheder er blevet bogført i den rigtige regnskabsperiode. Klassifikation: Transaktioner og begivenheder er blevet bogført på de rigtige konti. Når der er tale om landsregnskabet, skal de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, også være i overensstemmelse med: meddelte bevillinger, gældende love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I flere og flere offentlige virksomheder anvendes IT til at understøtte både primær- og sekundæropgaver. Virksomhedernes stadig større grad af afhængighed af IT for at kunne nå sine mål påvirker revisors vurdering af risiko, og derved også revisionens omfang og fremgangsmåde. IT-revision bliver en integreret del af den finansielle revision. 2.2 Forvaltningsrevision Forvaltningsrevisionen handler om at undersøge, om forvaltningen er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Forvaltningsrevisionens formål udtrykkes således i 4, stk. 3, 2. pkt. i revisionsloven: - Endvidere vurderes det, hvorvidt forvaltningen af de midler, og driften af de institutioner og den virksomhed, der er omfattet af regnskabet, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Der er her tale om den såkaldte løbende forvaltningsrevision, som normalt udføres sideløbende med den finansielle revision. Ifølge bemærkningerne til loven er det tilsigtet, at formuleringen har samme begrebsindhold som formuleringen i den danske kommunale styrelseslov fra 1997, 16 hvor der med virkning fra 1. januar 1998 blev indført obligatorisk, løbende forvaltningsrevision på det kommunale område i Danmark. Landsrevisor er uafhængig ved udførelsen af sit hverv. 17 Landsrevisor bestemmer og planlægger selv, hvilke forvaltningsopgaver han påtager sig, hvorledes disse gennemføres, og hvilke revisionsmetoder Landsrevisionen anvender i forbindelse med forvaltningsrevisionen. Jf. 14 i revisionsloven kan lagtingsrevisorerne dog pålægge Landsrevisionen at udføre udvidet 16 Lov nr. 318 om ændring af lov om kommunernes styrelse af 14. maj Jf. 5, stk. 3 i lagtingslov nr. 25 af 21. april 1999 om revision af landsregnskabet mv. 19

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

SOR - standarder for offentlig revision

SOR - standarder for offentlig revision SOR - standarder for offentlig revision Disposition Fra GOR til SOR SOR - et overblik Normeringen Processen herfra Afslutning 2 Fra GOR til SOR At rejse er at leve H.C. Andersen 4 5 ISSAI IFAC s standarder

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Oversigt over figurer m.m... 11. Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12. Oversigt over forkortelser... 13. Forord... 15

Oversigt over figurer m.m... 11. Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12. Oversigt over forkortelser... 13. Forord... 15 Indholdsfortegnelse Oversigt over figurer m.m... 11 Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12 Oversigt over forkortelser... 13 Forord... 15 DEL 1 BEGREBET FORVALTNINGSREVISION 1 Forvaltningsrevision som

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere