Kandidatafhandling. Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatafhandling. Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration"

Transkript

1 37 8 Fylgiskjal 3 Cand.merc.aud. studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration Brynleif Poulsen Beinta Dam Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Aflevering 12. juni 2007 Handelshøjskolen i København 2007

2 1

3 Indholdsfortegnelse 0. Forord Indledning Baggrund for emnevalg Problemformulering Afgrænsning Metode Kildekritik Afhandlingens interessenter Disposition Bestemmelser om revision af landsregnskabet og landsinstitutioner Finansiel revision Forvaltningsrevision Beslutningstagers informationskrav Formålet med revision af IT-styring og IT-sikkerhedsstyring Sammenfatning Styring af en organisation, herunder IT- og IT-sikkerhedsstyring Organisationens interne styringsproces Organisationsstyring, herunder IT-sikkerhedsstyring Generelt om risikostyring COSO et rammeværktøj for risikostyring ISO en standard for styring af IT-sikkerhed CobiT et rammeværktøj til styring af IT-anvendelse Sammenfatning Styring af informationssikkerhed Definition af informationssikkerhed Formålet med at implementere informationssikkerhed IT-sikkerhed er ikke kun et teknisk emne Topledelsen har ansvaret for informationssikkerheden Fastlæggelse af en strategisk IT-plan Informationssikkerhed må styres fra toppen

4 4.5.2 Formulering af en IT-strategi, herunder IT-sikkerhedsstrategi Formulering af en IT-politik, herunder også en IT-sikkerhedspolitik Foretagelse af en risikovurdering Sikring af tilstrækkelige ressourcer Fastlæggelse af de organisatoriske rammer Kommunikation af ledelsens mål og retning Ledelsen sikrer tilsyn Sammenfatning Krav til IT-sikkerheden i landsadministrationen Regnskabsbekendtgørelsen Lovbestemmelser om personoplysninger IT-sikkerhedscirkulæret Sammenfatning Ansvar vedrørende landsadministrationens IT-sikkerhed Øverste ledelse Fordeling af ansvar i den færøske landsadministration Landsadministrationens øverste ledelse Ansvarsfordeling på IT og IT-sikkerhedsområdet IT-sikkerhed generelt Sammenfatning ansvar for landsadministrationens IT-sikkerhed Undersøgelse og diskussion af styring af IT-sikkerhed i landsadministrationen Generelt om landsadministrationens organisation og struktur Historisk om landsadministrationens IT-anvendelse Udviklingen i landsadministrationens struktur Landsadministrationens struktur siden Manglende koordinering af landsadministrationens IT-anvendelse Fastlæggelse af en IT-strategisk plan Første forsøg på at formulere en IT-politik for landsadministrationen Andet forsøg på at formulere en IT-politik for landsadministrationen Første forsøg på at formulere en IT-sikkerhedspolitik for landsadministrationen Sammenfatning af koordineringsforsøg

5 7.3 Fastlæggelse af de organisatoriske rammer Kommunikation af ledelsens mål og retning Undersøgelse af ledelsens førte tilsyn Undersøgelsens resultat Vores kommentar til undersøgelsen Overholdelse af lovbestemmelser om IT-sikkerhed Det fælles økonomistyringssystem Lov om behandling af personoplysninger Sammenfatning af overholdelse af lovbestemmelser om IT-sikkerhed Sammenfatning af styring af IT-sikkerhed i landsadministrationen Hvorfor kravene til IT-sikkerhed ikke overholdes For lidt awareness (bevidsthed og erkendelse) Fastlæggelse af en strategisk IT-plan Fastlæggelse af de organisatoriske rammer Kommunikation af ledelsens mål og retning mv IT-forums anbefalinger blev ikke fulgt IT-administration har ikke løst de opgaver, den var tiltænkt Manglende tilbud om uddannelse og kompetenceudvikling Manglende tværgående samarbejde Pilotprojekter ikke gennemført For kort tidsfrist Valg af standarder Manglende ændring af eksisterende IT-struktur Vores kommentarer til, at IT-forums anbefalinger ikke blev fulgt Ledelsens tilsyn Konsekvenser ved manglende overholdelse af IT-sikkerhedscirkulæret Kritiske succesfaktorer for opnåelse af betryggende informationssikkerhed Konklusion Perspektivering English Summary Litteraturliste

6

7 0. Forord Denne kandidatafhandling er udarbejdet som afslutningen på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen i København. I afhandlingen har vi valgt at skrive om revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration. Vi har valgt dette emne af flere årsager. Vi arbejder i den færøske Landsrevision, og emnet tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling, som er relevant for vort daglige arbejde i forbindelse med revision af landsadministrationen. Tórshavn, den 12. juni 2007 Beinta Dam Brynleif Poulsen 5

8

9 1. Indledning IT-sikkerhed er et middel til at nå et mål og ikke et mål i sig selv For en offentlig virksomhed er målsætningen at sikre en tilstrækkelig IT-sikkerhed sekundær i forhold til opgaven at yde tjenesteydelser til borgere og erhvervsliv. IT-sikkerheden skal forbedre den tjeneste, som ydes borgerne. Det er vigtigt at have for øje, at sikkerhedsregler og procedurer ikke eksisterer for deres egen skyld, men at de iværksættes for at beskytte vigtige aktiver og for at støtte en organisations mission. Enhver organisation har en mission, hvori dens eksistensberettigelse ligger. Organisationens mission er, at den skal tilføre sine omgivelser en værdi. En offentlig organisations mission kan f.eks. være fastlagt i særlovgivning eller i anmærkninger til finansloven. Overordnet kan man sige, at landsadministrationens opgaver er: At gennemføre lagtingets politik At varetage den offentlige myndighedsudøvelse på en retssikker måde i forhold til borgerne At levere tjenesteydelser til den af politikerne fastlagte kvalitet Landsadministrationens opgaver består i høj grad af informationsbehandling, hvor information defineres som den mening, der tillægges en mængde data, hvor data er en formaliseret repræsentation af kendsgerninger eller instruktioner. 1 En alternativ definition af information er data med mening, relevans og formål. 2 Mængden af informationer, som skal behandles, er så stor og voksende at ITanvendelse er en forudsætning for løsningen af landsadministrationens opgaver. Fuldt udbytte af IT forudsætter imidlertid en overordnet planlægning og styring. Landsadministrationen står overfor krav og forventninger fra ekstern side, som stiller store krav til opgaveløsningen. Fra lagtingets side stilles der krav om at udvise effektivitet, produktivitet og sparsommelighed, og fra erhvervslivet og fra borgerne stilles der krav om bedre tjenesteydelser, kortere behandlingstid osv. En forudsætning for, at landsadministrationen skal kunne indfri disse eksterne interessenters krav, er, at den rationaliserer og effektiviserer sine opgaveløsninger, f.eks. ved at digitalisere forvaltningen. Dette vil medføre en stigende anvendelse af IT, med stigende integration mellem lands- 1 DS 484, afsnit 2.1 Ordforklaring 2 IT Governance Institute (2006), Information Security Governance, s. 12 7

10 administrationens IT-systemer, mellem landsadministrationens IT-systemer og kommunernes ITsystemer, og mellem landsadministrationens IT-systemer og erhvervslivet og borgerne, som vil medføre en øget anvendelse af internettet til informationsoverførsel og til adgang til IT-systemer i øvrigt. Denne integration og åbenhed medfører, at landsadministrationens IT-anvendelse vil opleve en stigende sårbarhed overfor trusler mod en effektiv og sikker informationsbehandling, hvor der vil være en øget risiko for svigt, fejl, angreb eller anden IT-kriminalitet. Disse trusler kan være såvel interne som eksterne. Hvis landsadministrationen f.eks. ikke har adgang til sin information, eller hvis fortrolig information falder i forkerte hænder, risikerer landsadministrationen, at den ikke når sine målsætninger, eller at dens omdømme beskadiges. Information er et aktiv, som er væsentligt for landsadministrationens aktiviteter, og den bør beskyttes på passende vis. For at beskytte sine informationer bør ledelsen derfor, som en del af sin risikostyring 3, implementere informationssikkerhed. 4 Informationssikkerhed kan defineres som bevarelse af informationers fortrolighed, integritet og tilgængelighed. 5 Derudover kan der være tale om autenticitet, ansvar, uafviselighed og pålidelighed. Disse begreber kan defineres således: 6 - Fortrolighed: Egenskaben, at informationen ikke gøres tilgængelig eller kan afsløres for uautoriserede personer, entiteter eller processer. - Integritet: Sikkerhed for, at indholdet af en meddelelse eller en post i et register er korrekt og komplet. - Tilgængelighed: Egenskaben at være tilgængelig og anvendelig ved anmodning fra en autoriseret entitet. - Autenticitet: Egenskab, der sikrer, at en ressource eller person er den hævdede (anvendes f.eks. ved log-on og elektronisk underskrift/digital signatur). - Ansvar/accountability: Egenskab, der sikrer, at en organisations handlinger kan spores entydigt tilbage til nævnte organisation (ISO :1988). - Uafviselighed (non-repudiation): En procedure, der beviser, at en specifik bruger på et givet tidspunkt har sendt en anden specifik bruger en bestemt meddelelse. 3 Den ledelsesmæssige styring af virksomhedens indsats for at imødegå forretningsmæssige risici DS 484:2005, s Vi bruger begreberne IT-sikkerhed og informationssikkerhed synonymt. Informationssikkerhed dækker sikring af al information, uanset om denne forefindes i papirform, elektronisk form eller anden form. 5 ISO 17799:2005, pkt DS 484, afsnit 2.1 Ordforklaring 8

11 - Pålidelighed: Egenskab, der sikrer, at den forventede opførsel og de forventede resultater opnås. Informationssikkerhed eller IT-sikkerhed defineres som den samlede mængde af beskyttelsesforanstaltninger, som ledelsen implementerer for at sikre virksomhedens 7 daglige drift, minimere skader, samt beskytte virksomhedens investeringer og sikre grundlaget for nye forretningsmuligheder. 8 Landsadministrationens målopfyldelse er afhængig af, at dens informationer har integritet og er tilgængelige, og landsadministrationens omdømme er afhængig af, at fortrolige informationer fortsat forbliver fortrolige. Det har derfor stor betydning, at landsstyret stiller minimum krav til ITsikkerheden i landsadministrationen, og at landsadministrationen styrer IT-sikkerheden systematisk, så den kan nå sine målsætninger. 1.1 Baggrund for emnevalg I faget IT Governance og IT-revision skrev vi i januar 2004 en opgave om Indførelse af en overordnet IT-sikkerhedspolitik i den færøske landsadministration, baseret på en international standard. Vores interesse for emnet skyldes, at Landsrevisionen i en årrække har påpeget en række mangler og svagheder på det regnskabsmæssige område, samt på IT-området. Landsrevisionen har bl.a. påpeget, at arbejdet med IT-sikkerhed i landsadministrationen foregik uden overordnet planlægning og uden at følge godkendte standarder for IT-sikkerhed, og dette kunne nemt få uheldige konsekvenser. Desuden var der fare for, at penge og medarbejderressourcer ikke blev udnyttet optimalt. Landsrevisionen opfordrede derfor landsstyret til hurtigst muligt at tage stilling til, om landsadministrationen skal anvende anerkendte standarder i.f.m. styring af IT-sikkerhed. I denne forbindelse anbefalede Landsrevisionen, at landsstyret undersøgte informationssikkerhedsstandarden ISO nærmere. Landsstyret burde også tage stilling til, om institutioner og landsstyremænd hver for sig skulle fastsætte krav til IT-sikkerhed, eller om en landsstyremand skulle have ansvaret for denne opgave. Landsrevisionen anså det for nødvendigt at koordinere IT-sikkerhedsarbejdet og bad landsstyret tage stilling til, hvorvidt der skulle sættes krav til koordinationen mellem institutionerne i.f.m. arbejdet med IT-sikkerhed. I oktober 2001 orienterede lagmanden Landsrevisionen om, at siden 1997 havde landsstyremanden 7 Begrebet virksomhed dækker også de offentlige organisationsformer, dvs. institutioner, styrelser og departementer. 8 ISO 17799:2005 pkt. 0.1, dansk oversættelse fra DS 484:2005, afsnit 0.1 9

12 for erhvervsanliggender haft ansvaret for, at landsadministrationen havde en overordnet IT-politik og en overordnet IT-sikkerhedspolitik. Derfor skulle landsstyremanden for erhvervsanliggender udarbejde et forslag til en overordnet ITsikkerhedspolitik, med udgangspunkt i internationale standarder på området. Desuden skulle landsstyremanden udarbejde et forslag til en overordnet IT-politik. Landsstyremanden for erhvervsanliggender nedsatte som følge heraf en arbejdsgruppe, IT-forum (færøsk: KT-forum), som var bemandet med repræsentanter fra landsadministrationens dengang 8 departementer. Enkelte af medlemmerne i IT-forum havde erfaring med projektledelse og implementering af nye IT-systemer, og nogle havde erfaring i IT-sikkerhedsledelse. I slutningen af 2003 fremsatte IT-forum sine indstillinger, der omhandlede to centrale emner: et fælles reglement for IT-sikkerhed i landsadministrationen, herunder et forslag til en overordnet IT-sikkerhedspolitik, og ændring af den eksisterende IT-struktur. Efterfølgende bestemte landsstyremanden for erhvervsanliggender i et cirkulære dateret 22. december 2004, 9 at arbejdet med IT-sikkerhed i den færøske landsadministration skal baseres på de internationale IT-sikkerhedsstandarder ISO og BS Institutionsledelserne skulle inden 1. februar 2006 have implementeret de dele af ISO 17799, som de ifølge en konkret risikovurdering fandt relevante. 1.2 Problemformulering Formålet med denne afhandling er at undersøge, hvordan styringen af IT-sikkerhed i landsadministrationen er indpasset i den overordnede IT-styring. På baggrund af ovenstående har vi valgt følgende hovedproblem: Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration. Vi har valgt at besvare denne problemstilling ved at stille 6 spørgsmål: 1) Hvorfor skal styringen af IT-sikkerheden i landsadministrationen revideres 2) Hvad er god IT-styring, herunder god styring af IT-sikkerhed 9 Der henvises til bilag 2 for en dansk oversættelse af hele cirkulæret 10

13 3) Hvilke krav stilles der til IT-sikkerheden i landsadministrationen 4) Hvordan er styringen af IT og IT-sikkerhed organiseret i landsadministrationen 5) Hvor langt er landsadministrationen kommet i bestræbelserne på at overholde kravene, som er fastsat i cirkulæret om implementering af IT-sikkerhed 6) Hvorfor overholder dele af landsadministrationen ikke kravene, og hvilke konsekvenser har den manglende overholdelse Ved at besvare de 6 ovenstående spørgsmål vil vi have besvaret vores overordnede spørgsmål, som er Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration. 1.3 Afgrænsning Vi finder det hensigtsmæssigt at foretage følgende afgrænsninger: Afhandlingens behandling af IT-governance tager udelukkende sigte på den del af IT-governance, som omhandler den overordnede (strategiske) styring af IT-anvendelse og IT-sikkerhed. Afhandlingen behandler og fokuserer udelukkende på de af Erhvervsdepartementet formulerede sikkerhedskrav (ISO og BS ), og vi afgrænser os fra at tage stilling til, om der skulle være anvendt andre standarder. Afhandlingen tager ikke sigte på at undersøge, om den tekniske IT-sikkerhed i landsadministration er tilfredsstillende, idet vi tager udgangspunkt i styring af IT-sikkerheden. Hvis styringen af ITsikkerhed ikke er på plads, er IT-sikkerheden sandsynligvis heller ikke på plads. CobiT rammeværktøjet, som bliver brugt i afhandlingen, er version 4.0 fra Forfatterne er vidende om at, CobiT 4.1 er offentliggjort her i foråret Afhandlingens undersøgelse af tilsyn er foretaget i november 2006, og vi afgrænser os fra at behandle eller formidle mulige ændringer foretaget i perioden efter undersøgelsen. 1.4 Metode Afhandlingen vil i hovedtræk være delt op i fire dele, teoriramme, revisionsgrundlag, revisionens udførelse og reflektion. 11

14 Teoriramme Med henblik på at forstå hvilke krav der stilles til revision af landsregnskabet, præsenterer afhandlingens første del regler og bestemmelser for revision af landsregnskabet mv. Derefter er det vores hensigt at præsentere diverse værktøjer til organisationsledelse, herunder IT-ledelse, og der afsluttes med en begrebsramme, som er konstrueret med udgangspunkt i de præsenterede værktøjer. Herefter tager afhandlingen udgangspunkt i en teoretisk undersøgelse af god IT-ledelse og god ITsikkerhedsledelse. Undersøgelsen har et beskrivende formål, og derfor tages der afsæt i flere standarder og vejledninger på området. Afsnittet skal understøtte afhandlingens undersøgelse af, hvordan styringen af IT og IT-sikkerhed organiseres i landsadministrationen. Revisionsgrundlag Dernæst vil vi belyse de gældende regler og krav til IT-sikkerheden i landsadministrationen og definere, hvem der har ansvaret for, at informationssikkerheden i landsadministrationen overholder de af landsstyret fastsatte krav. Revisionens udførelse Afhandlingen tager sit afsæt i en undersøgelse af, om landsadministrationens departementer og institutioner overholder bestemmelserne i cirkulære om implementering af IT-sikkerhed (ITsikkerhedscirkulæret). Resultatet af undersøgelsen, og dermed en del af afhandlingens konklusion, var kendt allerede tidligt i afhandlingens udarbejdelse, før vi havde fastlagt vores metodiske fremgangsmåde. Dette har medført, at afhandlingen må vurderes at være en empirisk opgave, hvor vi har arbejdet induktivt. Dvs. vi havde en undersøgelses resultat, som skulle behandles med teori. Med udgangspunkt i den begrebsramme vi konstruerede i afsnit 3, vil vi overordnet analysere den nuværende situation i landsadministrationen, hvad styring af IT-anvendelse og IT-sikkerhed angår. Desuden vil vi i vurderingen inddrage de 10 succesfaktorer, som ISO i pkt. 0.7 stiller som betingelse for opnåelsen af betryggende IT-sikkerhed. I vurderingen inddrages også de historiske perspektiver mht. IT-anvendelsens udvikling i den færøske landsadministration de seneste 20 år. For at kunne besvare afhandlingens spørgsmål om, hvor langt landsadministrationen er kommet i bestræbelserne på at overholde kravene i IT-sikkerhedscirkulæret, vil vi undersøge, om landsstyremedlemmerne og departementerne har ført tilsyn med IT-anvendelsen og IT-sikkerheden i de 12

15 underliggende virksomheder. Reflektion I den sidste del af afhandlingen er formålet at reflektere over, hvilke mulige forklaringer der er på, hvorfor cirkulæret om implementering af IT-sikkerhed ikke følges. Undersøgelsesteknikker og -instrumenter I afhandlingen har vi benyttet os af både primærlitteratur og sekundærlitteratur, hvor vi i kapitel 2 til kapitel 6 fortrinsvis har benyttes os af sekundærlitteratur i form af rammeværktøjer, standarder og lovgivning. Sigtet med disse kapitler er at belyse, hvordan styringen af IT-anvendelsen og ITsikkerheden burde være. I kapitel 7, vores undersøgelse, har vi benyttet primærlitteratur i form af rapporter og udredninger til landsstyret om IT-anvendelse, udredninger om landsadministrationens strukturændringer, beretninger fra Landsrevisionen, Landsrevisionens korrespondance med landsstyret om IT-anvendelse og IT-sikkerhed, foruden vores undersøgelse af, om landsadministrationen overholder bestemmelserne i cirkulæret om implementering af IT-sikkerhed. Dataindsamlingen er desuden foregået ved at gennemgå og undersøge internt materiale fra Landsrevisionen, så som mødereferater, beretninger og notater. Desuden har vi haft møder med Erhvervsdepartementets IT-administration, og vi har interviewet medlemmer af IT-forum og andre af landsadministrationens IT-medarbejdere. Sigtet med kapitel 7 er at belyse, analysere og vurdere, hvordan styringen af IT-anvendelsen og ITsikkerheden er. Undersøgelse af om IT-sikkerhedscirkulærets bestemmelser overholdes Undersøgelsen blev gennemført ved, at vi sendte alle landsstyremedlemmer en skriftlig forespørgsel om departementernes tilsyn med IT-anvendelsen og IT-sikkerheden i de underliggende virksomheder. Denne rundspørge kan sammenlignes med et strukturet interview. 13

16 Møde med IT-administrationen Vi sendte Erhvervsdepartementet/IT-administrationen et skriftligt notat forud for mødet, hvor vi stillede et antal spørgsmål. Vi skrev derefter et mødereferat, som blev sendt til IT-administrationen til evt. bemærkninger. Øvrige interviews De øvrige interviews var ikke struktureret i samme grad. I de fleste tilfælde sendte vi en mail, hvor vi stillede nogle spørgsmål og informerede de interviewede om, hvad vi kunne tænke os at spørge om. 1.5 Kildekritik Ifølge IT Governance Institute repræsenterer CobiT konsensus mellem fagfolk på de områder, som er dækket af CobiT. COSO ERM er COSO s bud på, hvad organisationens riskostyring skal indeholde, og COSO s rapport om intern kontrol anses for at være det ypperste på området. ISO er den mest anvendte standard for styring af IT-sikkerhed. I den teoretiske begrebsramme, som vi har defineret i kapitel 3, har vi plukket de dele af CobiT, COSO ERM og ISO 17799, som vi mener er anvendelige til at beskrive den ideelle IT-styring og ITsikkerhedsstyring. Vi har således taget udgangspunkt i nogle rammeværktøjer og standarder, som generelt anses for at være førende på hver deres område. Det er ikke hermed sagt, at nævnte rammeværktøjer og standarder er fejlfri og den eneste måde at anskue IT-styring og IT-sikkerhedsstyring på. Den empiriske undersøgelse, uanset om vi taler om vores rundspørge, foretagne interviews, mødereferater eller gennemgang af rapporter, udredninger, beretninger eller Landsrevisionens interne materiale, er foretaget af afhandlingens forfattere. Dette kan have betydning for, hvordan disse data er fremstilles i afhandlingen, og de er sandsynligvis farvet af forfatternes opfattelse. Materialet omkring IT-forums anbefalinger er skrevet af medarbejdere fra departementerne, med hver deres særinteresser og dagsorden. Materialet er et udtryk for deres synspunkt på IT-sikkerhedsarbejde. 1.6 Afhandlingens interessenter Denne kandidatafhandling er udarbejdet som afslutningen på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen i København, som derfor er en af afhandlingens interessenter. Derudover er der flere mulige interessenter for afhandlingen, men den primære målgruppe er den 14

17 færøske regering (landsstyret), landsadministrationens chefer (departementscheferne) og institutionsledelserne. Dette begrunder vi med, at det er lagmanden, landsstyremændene og departementscheferne, der har det overordnede ansvar og ledelse på IT-området i den færøske landsadministration, mens det er institutionsledelserne som på de respektive administrationsområderne skal implementere en passende IT-sikkerhed. Det er disse interessenter, som bør reagere på de risici, som vi påpeger, samt afhandlingens konklusioner. Derudover er Landsrevisionen, lagtingsrevisorerne samt private revisorer, som reviderer landsinstitutioner o.l., også interessenter og vigtige målgrupper for afhandlingen og afhandlingens konklusioner. 1.7 Disposition Nedenfor stående figur viser en illustration af afhandlingens opbygning: Kapitel 1 Problem form ulering Teoriram m e K apitel 2 Revision af landsregnskabet K apitel 3 Organisations styring Kapitel 4 Styring af IT-sikkerhed Revisionsgrundlag Kapitel 5 K rav til IT-sikkerhed i landsadm inistrationen K apitel 6 A nsvar for landsadm inistrationens IT-sikkerhed Revisionens udførelse Kapitel 7 U ndersøgelse og diskussion af styringen af IT-sikkerheden Reflektion K apitel 8 A nalyse og diskussion af hvorfor kravene ikke overholdes Kapitel 11 Sum m ary K apitel 9 K onklusion Kapitel 10 Perspektivering 15

18

19 2. Bestemmelser om revision af landsregnskabet og landsinstitutioner Formålet med dette kapitel er at redegøre for de regler og bestemmelser, som gælder for revision af landsregnskabet og landsinstitutioner o.l. Formålet er også at begrunde, hvorfor revisionen bør interessere sig for og revidere styringen af IT-sikkerheden i landsadministrationen. Regler og bestemmelser om revision af de offentlige udgifter på Færøerne er lovfæstet i lagtingslov nr. 103 af 26. juli 1994 om Færøernes styrelsesordning (styrelsesloven), samt i lagtingslov nr. 25 af 21. april 1999 om revision af landsregnskabet mv. (revisionsloven) 10. Lagtingsrevisorerne Inden en måned efter at nyt lagting er valgt, skal lagtinget vælge 4 lagtingsrevisorer, hvilket svarer til statsrevisorerne i Danmark. Lagtingsrevisorerne skal være medlemmer af lagtinget. Jf. 4, stk. 2, i revisionsloven skal lagtingsrevisorerne gennemgå landsregnskabet og bl.a. påse, at samtlige udgifter og indtægter er opført i regnskabet, at der ikke er afholdt udgifter uden hjemmel i finanslov eller anden bevillingslov, og at der jf. 4, stk. 3, ved forvaltningen af landets midler og driften af landets virksomheder er taget tilbørlige økonomiske hensyn. Lagtingsrevisorerne skal ved et beslutningsforslag forelægge landsregnskabet, samt andre offentlige regnskaber for lagtinget til godkendelse. Regnskabsrevisionen Lagtingsrevisorerne baserer deres arbejde primært på revisionsberetninger fra regnskabsrevisionen, der udøves af Landsrevisionen og private revisorer. Lagtingets formandskab vælger en uafhængig landsrevisor, som er leder af Landsrevisionen og er sekretær for lagtingsrevisorerne. Landsrevisionen Landsrevisionens opgave er primært revision af offentlige institutioner mv. med udgangspunkt i det centrale landsbogholderi, som udføres af Gjaldstovan (regnskabsdirektoratet). Af revisionsloven fremgår det, at revisionsopgaven omfatter både finansiel revision og forvaltningsrevision. 2.1 Finansiel revision Jf. 4, stk. 2 og 3, 1. pkt. i revisionsloven har den finansielle revision til formål at kontrollere: - at samtlige landets indtægter er opført i regnskabet, og at ingen udgift er afholdt uden hjemmel 10 Se bilag 1: Lagtingslov nr. 25 af 21. april 1999 om revision af landsregnskabet mv. 17

20 i finanslov eller anden bevillingslov, - at regnskabet er rigtigt, - at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Desuden skal der jf. 7, stk. 2, 2. pkt., regelmæssigt foretages en gennemgang af regnskabs- og kontrolsystemer med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende. Revisionsprincipper og -metoder Ved revisionens udførelse bestræber Landsrevisionen sig på at anvende de gængse revisionsprincipper og -metoder. Revisionen bliver i størst muligt omfang udført i overensstemmelse med IFAC s revisionsstandarder, 11 og her især ISA 12 nr. 315 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, nr. 330 Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici og nr. 500 Revisionsbevis, foruden nr. 240 Revisors ansvar for at overveje besvigelser ved revision af regnskaber, ifølge hvilken revisor skal forespørge ledelsen om dens vurdering af risikoen for, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. I revisionen bliver der lagt vægt på vurdering af den interne kontrol og de anvendte forretningsgange. 13 Revisor skal opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol, 14 der er tilstrækkelig til: at identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om de skyldes besvigelser eller fejl, og tilstrækkelig til at planlægge og udføre yderligere revisionshandlinger. 15 Formål med den finansielle revision Formålet med revisionen er bl.a. at påse, at regnskabet er rigtigt. Ifølge pkt. 17 i ISA 500 er et regnskab rigtigt, hvis registreringerne bl.a. opfylder nedenfor nævnte krav/mål: Forekomst: Transaktioner og begivenheder, som er bogført, eksisterer og vedrører virksomheden. Fuldstændighed: Alle registreringer og begivenheder, som bør registreres, er blevet registreret. 11 IFAC: International Federation of Accountants 12 ISA: International Standards on Auditing, revisionsstandarder, som IFAC publicerer 13 Landsrevisionens arbejdspapirer 14 Der henvises til side 25 for en nærmere definition af intern kontrol 15 ISA 315 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, pkt. 2 18

21 Nøjagtighed: Beløb o.a. data, vedrørende bogførte registreringer og begivenheder, er bogført behørigt. Periodisering: Transaktioner og begivenheder er blevet bogført i den rigtige regnskabsperiode. Klassifikation: Transaktioner og begivenheder er blevet bogført på de rigtige konti. Når der er tale om landsregnskabet, skal de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, også være i overensstemmelse med: meddelte bevillinger, gældende love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I flere og flere offentlige virksomheder anvendes IT til at understøtte både primær- og sekundæropgaver. Virksomhedernes stadig større grad af afhængighed af IT for at kunne nå sine mål påvirker revisors vurdering af risiko, og derved også revisionens omfang og fremgangsmåde. IT-revision bliver en integreret del af den finansielle revision. 2.2 Forvaltningsrevision Forvaltningsrevisionen handler om at undersøge, om forvaltningen er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Forvaltningsrevisionens formål udtrykkes således i 4, stk. 3, 2. pkt. i revisionsloven: - Endvidere vurderes det, hvorvidt forvaltningen af de midler, og driften af de institutioner og den virksomhed, der er omfattet af regnskabet, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Der er her tale om den såkaldte løbende forvaltningsrevision, som normalt udføres sideløbende med den finansielle revision. Ifølge bemærkningerne til loven er det tilsigtet, at formuleringen har samme begrebsindhold som formuleringen i den danske kommunale styrelseslov fra 1997, 16 hvor der med virkning fra 1. januar 1998 blev indført obligatorisk, løbende forvaltningsrevision på det kommunale område i Danmark. Landsrevisor er uafhængig ved udførelsen af sit hverv. 17 Landsrevisor bestemmer og planlægger selv, hvilke forvaltningsopgaver han påtager sig, hvorledes disse gennemføres, og hvilke revisionsmetoder Landsrevisionen anvender i forbindelse med forvaltningsrevisionen. Jf. 14 i revisionsloven kan lagtingsrevisorerne dog pålægge Landsrevisionen at udføre udvidet 16 Lov nr. 318 om ændring af lov om kommunernes styrelse af 14. maj Jf. 5, stk. 3 i lagtingslov nr. 25 af 21. april 1999 om revision af landsregnskabet mv. 19

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Indstilling Master i IT-sikkerhed Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Baggrund Med it i alting, Supply Change Management, netværksorganisationer og med systemer sammensat af kommunikerende

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF Indledning I forbindelse med organisationens ansøgning om driftstilskud skal revisor i henhold til 7 i Revisionsbekendtgørelsen (nr.

Læs mere

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør Dagsorden 1. Præsentation 2. Roskilde Universitet 3. Risikostyring - hvorfor? 4. Ledelsesopbakning 5. ISO27001 6. Forretningsorienteret risikostyring 7. It-teknisk sikkerhedsstyring 8. Hvordan bruges risikostyring

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

1. Bilag: Lagtingslov om revision af landsregnskabet mv...1-1 2. Bilag: Cirkulære om implementering af IT-sikkerhed...2-1 3. Bilag: CobiT...3-1 3.

1. Bilag: Lagtingslov om revision af landsregnskabet mv...1-1 2. Bilag: Cirkulære om implementering af IT-sikkerhed...2-1 3. Bilag: CobiT...3-1 3. 1. Bilag: Lagtingslov om revision af landsregnskabet mv....1-1 2. Bilag: Cirkulære om implementering af IT-sikkerhed...2-1 3. Bilag: CobiT...3-1 3.1 CobiT rammeværktøj-modellen...3-2 3.2 Informationskrav...3-4

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere