Administrative tjeklister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrative tjeklister"

Transkript

1 Administrative tjeklister Revideret

2 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE SAMARBEJDSPARTNERE 4 4 TJEKLISTE VEDRØRENDE PROGRAM-/PROJEKTDOKUMENTER M.V. 4 5 TJEKLISTE VEDR. AKTIVITETSREGNSKABER 5 6 TJEKLISTE VEDR. FAGLIG, AKTIVITETSSPECIFIK KONSULENTBISTAND 6 1 S i d e

3 Indledning Som anført i rammeaftalen påhviler det rammeorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning af de bevilgede statsmidler, herunder et troværdigt regnskabsvæsen. Dette tilses af revisor i forbindelse med udførelse af revision efter de beskrevne retningslinier i revisionsinstruksen. Den interne opgave- og ansvarsfordeling samt forretningsgange og procedurer bør være dokumenteret i interne skriftlige retningslinier. Vejledning i spørgsmål om rammeorganisationens regnskabsvæsen kan hentes i Finansministeriets Cirkulære om udarbejdelse af institutionsinstrukser vedrørende regnskabsvæsenets tilrettelæggelse. De anvisninger i cirkulæret, som vurderes relevante for rammeorganisationens arbejde med rammebevillingen, skal opfattes som mindstekrav og bør indarbejdes i rammeorganisationens interne forretningsgange. Nedenstående præsenterer en række vejledende tjeklister vedrørende tilrettelæggelsen af rammebevillingens forvaltning på centrale områder. De omfatter blandt andet den interne ansvars- og opgavefordeling, dokumentation af forretningsgange, vejledning om kontoplan, retningslinjer for eksterne samarbejdspartnere, aktivitetsdokumentation, regnskaber mv. 1 Tjekliste vedr. ansvars- og opgavefordelingen samt dokumentation af forretningsgange Der bør i organisationen foreligge dokumentation af ansvars- og opgavefordelingen, herunder funktionsadskillelse mellem: bestyrelse og formand institutionens administrative ledelse bogholderifunktionen kassefunktionen Dokumentation bør endvidere foreligge for: regler om dispositionsadgang (hvem må disponere over hvilke midler) tilsyn og procedurer i forhold til eksterne samarbejdspartnere Forretningsgangsbeskrivelser og procedurer bør desuden foreligge for: postgang og kontrol hermed indkøb betalingsanvisninger behandling og registrering af fakturaer arkivfunktionen 2 S i d e

4 overførsel af midler til udlandet registrering og opkrævning af indtægter lønbehandling regler for attestation processer og ansvarsforhold i forbindelse med rammesamarbejdet (oplæg til forhandlinger, budget, interne bevillingsprocedurer, rapportering, analyser, regnskab, økonomistyring, revisionsspørgsmål mv.) 2 Tjekliste vedrørende kontoplan I nedenstående skema præsenteres en tjekliste for indholdet i kontoplanen, så det er muligt at dokumentere forbruget på både rammebudgettets og enkeltaktiviteternes specifikationsniveau. Indtægter: tilskud og andre finansieringskilder fordelt på donorer salgsindtægter renter Artsspecifikation af udgifter: løn m.m. rejser, ophold og repræsentation husleje, rengøring m.m. kontorholdsudgifter administrativ assistance (revision, advokat m.m.) konsulentydelser (lokale, internationale) udgifter vedr. kapitalgoder (køretøjer, udstyr, andre investeringer, vedligeholdelse) Formålsspecifikation af udgifter: program- og projektstøtte (specificeret pr. enkeltaktivitet) forundersøgelser tilsyn reviews evalueringer oplysningsvirksomhed under rammen øvrige aktiviteter Den konkrete kontering skal give mulighed for at vise, hvilke udgifter der er afholdt i Danmark, og hvilke udgifter der er afholdt i udlandet. Det skal desuden være muligt at opgøre udgifternes fordeling på regioner, lande og sektorer/målgrupper. Status: 3 S i d e

5 kort- og langsigtede aktiver og passiver, herunder opgørelse af egenkapitalen mellemværende med donorer mellemværende med partnere separate bankbeholdninger vedr. donorer 3 Tjekliste vedrørende samarbejdspartnere Det forudsættes, at rammeorganisationen indgår skriftlige aftaler og udarbejder retningslinjer til eksterne samarbejdspartnerne vedrørende forvaltningen af rammeaktiviteterne, således at opfyldelsen af Udenrigsministeriets krav sikres som fastsat i rammeaftalen og den administrative vejledning. Sådanne aftaler og retningslinjer bør indeholde alle relevante bestemmelser, herunder vedrørende: den enkelte aktivitets formål og finansiering ansvars- og opgavefordeling regnskabs- og revisionsmæssige krav procedurer for opfølgning og rapportering vedrørende aktiviteternes faglige og økonomiske forhold sikring af aftalemæssig anvendelse af Udenrigsministeriets korruptionsklausul, jf. retningslinjerne 4 Tjekliste vedrørende program-/projektdokumenter m.v. Før igangsættelsen af en ny aktivitet bør der udarbejdes et program-/projektdokument, der f.eks. støtter sig på LFA-metoden (Logical Framework Approach) og som indeholder: baggrundsoplysninger (sektor, målgruppe, placering i strukturen mv.) udviklingsmål, umiddelbare mål, output, aktiviteter, input forudsætninger risikovurdering organisering og administration af aktiviteten organisatorisk og økonomisk bæredygtighed indikatorer reviews, rapportering og evaluering budget, specificeret efter økonomistyringsbehovet finansiering regnskabsføring og revision implementeringsplan 4 S i d e

6 Af dokumentet skal det fremgå, hvorvidt aktiviteten er finansieret 100 pct. af rammebevillingen, eller om der er tale om samfinansiering/parallelfinansiering. Såfremt sidstnævnte er tilfældet, skal dette indarbejdes i det samlede budget. Efter afslutningen af et program/indsats udarbejdes en afsluttende rapport med afsæt i organisationens egen monitoreringspraksis. Rapporten beror hos rammeorganisationen, men skal kunne rekvireres af Udenrigsministeriet. 5 Tjekliste vedr. aktivitetsregnskaber Årets udgifter for hver enkel aktivitet under rammen skal indarbejdes i rammeorganisationens årsregnskab. Ved afslutningen af en aktivitet udarbejdes et afsluttende regnskab. Dette regnskab indgår i rammeorganisationens årlige rammeregnskab. Det samlede rammeregnskab revideres af den danske revisor, der stikprøvevis kontrollerer program- og aktivitetsregnskaberne. Rammeregnskabet beror hos rammeorganisationen, men skal kunne rekvireres af Udenrigsministeriet. Et program/aktivitetsregnskab for året skal have følgende indhold: opgørelse af årets overførsler af midler fra rammebevillingen opgørelse af de afholdte udgifter, sammenholdt med budgettet status, der udviser beholdninger og mellemregnskab For afsluttede programmer/aktiviteter, samt efter afslutningen på en fase, udarbejdes et afsluttende regnskab, som indeholder en specifikation af udgifterne for den samlede periode. Regnskabet skal både medtage udgifter afholdt ude og i Danmark. NGOen skal gennemgå regnskabet og udarbejde en regnskabsnotits som dokumentation for gennemgangen, der f.eks. omfatter følgende elementer: programmets/projektets navn, regnskabsperiode og rammeorganisationens sagsnr. ledelsens påtegning beretning om forløb og resultater forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab resultatopgørelse, herunder hvorvidt tilskuddet er anvendt til formålet anvendt regnskabspraksis, herunder omtale af principperne for omregning af fremmed valuta revisionspåtegning, indeholdende revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision overdragelsesdokument. 5 S i d e

7 6 Tjekliste vedr. faglig, aktivitetsspecifik konsulentbistand Aktivitetsspecifik konsulentbistand Administrationsvederlaget Forberedelse, herunder nye faser af igangværende aktiviteter. Udarbejdelse af dokumention Forundersøgelser, appraisal Faglig rådgivning, støtte og kapacitetsopbygning af lokale partnere Faglig støtte til partners administration og regnskabsførelse Monitorering af igangværende indsatser Organisationens egen administration, regnskabsføring Besøg og tilsyn, der ikke er led i aktivitetsspecifik monitering herunder på tilsynsrejser Reviews af igangværende aktiviteter Deltagelse med ressourcepersoner i forbindelse med evaluering Rekruttering af aktivitetsspecifikt personale Rekruttering af ikke-aktivitetsspecifikt personale Oplysningsvirksomhed under rammen Udvikling af rammeorganisationens sær- og kernekompetencer Udvikling af aktivitetsspecifikke policies, strategier og retningslinier Deltagelse i tematiske reviews Deltagelse i ekstern og intern koordination af rammefinansierede aktiviteter Kontakt med UM Mødevirksomhed vedr. rammesamarbejdet Rammeansøgninger og forhandlingsoplæg Rapportering som led i rammesamarbejdet Generelle budget- og regnskabsopgaver NGO-ledelsens deltagelse i rammesamarbejdet. (ved ledelsen forstås generalsekretær/direktør og medlemmer af bestyrelse/ forretningsudvalg) 6 S i d e

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Ministerieinstruks August 2014

Ministerieinstruks  August 2014 Ministerieinstruks August 2014 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere