Risingsvej - Ejbygade - Åsumvej. Område for kontor- og serviceerhverv samt butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risingsvej - Ejbygade - Åsumvej. Område for kontor- og serviceerhverv samt butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper."

Transkript

1 1-693 Risingsvej - Ejbygade - Åsumvej Område for kontor- og serviceerhverv samt butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

2 Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Grundejere ved således, hvilke arbejder de må gennemføre, og hvilke arbejder de kan forvente, at naboen gennemfører. Plansystemet Kommunernes planlægning af de fysiske omgivelser er reguleret i Lov om Planlægning. Lovens hensigt er at sikre en sammenhæng i planlægningen, at bevare byens kvaliteter og beskytte landskab og miljø. Herudover er det et særligt formål at høre offentlighedens synspunkter, inden byrådet træffer endelig beslutning om lokalplanens indhold. I kommuneplanen skal byrådet fastlægge de overordnede rammer for planlægningen af de enkelte arealer i kommunen. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Der skal altid vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Desuden skal der vedtages en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet kan på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanens bestemmelser skal have hjemmel i Lov om Planlægning og må ikke stride mod den overordnede planlægning, fx kommuneplanen. Lokalplanens bestemmelser må dog gerne være strammere end kommuneplanens. Lokalplanens bestemmelser En lokalplan kan indeholde bestemmelser om for eksempel - områdets anvendelse udstykninger vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelsen bevaring af bygninger og landskabstræk sikring af friarealer etablering af fællesanlæg Offentlig høring Inden en lokalplan kan vedtages skal den være fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger. Alle har her mulighed for at fremsætte bemærkninger til det foreslåede. Synspunkterne behandles i byrådet i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplanens opbygning Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, pg lokalplanens forhold til anden planlægning. Bestemmelserne udgør den juridiske del af planen og er bindende for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område. Kortbilaget viser lokalplanens område. 2

3 Indhold Om planlægning side 2 Indhold side 3 REDEGØRELSE Om lokalplanen side 4 Baggrund side 5 Lokalplanområdet side 5 Formål og indhold side 7 Forhold til anden planlægning side 11 Miljøforhold side 12 Tilladelser fra andre myndigheder side 13 BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side Område og zonestatus side Anvendelse side Udstykning side Vej, sti og parkering side Bebyggelsens omfang og placering side Bebyggelsens ydre fremtræden side 18 7a. Skiltning, reklamering og belysning side Ubebyggede arealer side Grundejerforening side Forudsætning for ibrugtagen side Ophævelse af lokalplan side Varige retsvirkninger side 20 Påtegning side 21 KORTBILAG vedlagt 3

4 Redegørelse Om lokalplanen Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af uoverensstemmelse mellem lokalplanområdets nuværende brug og de i Kommune- og Miljøplan bestemte retningslinjer for fremtidig brug af området. Udover at fremtidssikre områdets funktionelle program opstiller lokalplanen retningslinjer for fremtidige adgangsforhold, bebyggelsesstrukturen og beplantningen. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra et funktionelt og oplevelsesmæssigt perspektiv, med tanke på at etablere sammenhængende rumlige kvaliteter for områdets brugere. Lokalplanområdets placering i Odense Kommune. 4 Lokalplan nr

5 Redegørelse Baggrund I Kommune- og Miljøplan udlægges fem områder til butikker, der forhandler såkaldt særligt pladskrævende varegrupper. Heriblandt illustrerede lokalplanområde ved Risingsvej. Området er i dag omfattet af eksisterende lokalplan , der udlægger området til kontor, service og industri, hvor sidstnævnte i ringe grad stemmer overens med områdets aktuelle funktionelle program. Hensigten med lokalplan er at gennemføre byrådets beslutning for etablering af butikker, der handler med særligt pladskrævende varegrupper og således fremtidssikre gode rammer for kontor- og serviceerhverv samt ovennævnte særlige kategori af detailhandelen. Lokalplanområdet Bebyggelse langs Ejbygade. Del af centralt fælles parkeringsareal. Lokalplanområdet er markeret på luftfotoet side 6 og omfatter et areal på ca. 13,8 ha. Området er afgrænset af henholdsvis Risingsvej (nord), Åsumvej (syd), Petersmindevej (vest) og Ejbygade (øst). Eksisterende forhold De umiddelbare bebyggede omgivelser omfatter etageboligbebyggelse ved Vollsmose mod øst, Syddansk Erhvervsskole - Lærlingeskolen og administrationsbygninger mod nord og vest, samt ungdomspensionen Ny Møllegård og en brand- og tankstation mod syd. Større landskabelige træk i relation til området udgøres af Vollsmose mod nordøst samt Odense Ådal og Kulturbotanisk Have mod sydøst. Selve området er kendetegnet ved storskalabyggeri, der enten rummer lagervirksomhed, detailhandel, kontorerhverv eller servicefunktion. Bygningsstrukturen som helhed bærer ikke præg af nogle fælles retningslinjer eller grundlæggende strukturerende principper. Mod Ejbygade er der dog opretholdt en klar nord/sydgående facadebyggelinje, som markerer områdets afgrænsning mod øst. Afskærmende beplantning af birk og eg langs Risingsvej. Visse af områdets virksomheder råder over parkeringsfaciliteter indenfor de enkelte matrikelgrænser. De øvrige virksomheder benytter et større centralt beliggende areal i tilknytning til en tidligere lagervirksomhed, som fælles parkeringsareal. Til sammenligning med graden af beplantning i omgivelserne, fremstår området som et forholdsvis bart felt, på nær i den nordlige del, hvor et afgrænsende hegn af eg og birk løber langs en del af Risingsvej. Mod syd markerer hækbeplantning og enkelte trærækker visse steder matrikelskellene. I områdets vestlige del har Syddansk Erhvervsskole etableret beplantning i forbindelse med et parkeringsanlæg. Adgangsvej til lokalplanområdet fra Risingsvej. Lokalplan nr

6 Redegørelse Langs Ejbygade mod Åsumvej løber et grønt bånd af græs mellem bygning og fortov. Båndet fremstår som en åben flade, der ender ved krydset mellem Ejbygade og Åsumvej, hvor matrikelnummer 2de ligger ubebygget hen (se kortbilag 1). Langs Åsumvej ligger matrikelnummer 2dq og den sydlige del af matrikelnummer 2ag ligeledes ubebyggede hen og fremstår her som mere englignende græsarealer, der støder op til henholdsvis matrikelnummer 2dn og 2dl (se kortbilag 1). Den primære adgang til området for cyklister og bilister er fra nord ad områdets stamvej. Ind- og udkørsel sker ad samme vejadgang da vejforløbet ender blindt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til områdets funktioner. Fodgængere kan i dag via de åbne græsarealer også komme ind i området fra Åsumvej og Ejbygade. Fremtidige forhold Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommune- og Miljøplan og fastlægger retningslinjerne for den besluttede brug af området som areal for butikker, der handler med særligt pladskrævende varegrupper. Gældende lovgivning ved lokalplanens udarbejdelse definerer særligt pladskrævende varegrupper som følgende: biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler jf. dog 11e, stk. 7 i Lov om planlægning. Butikker der forhandler tømmer og byggematerialer kan etablere et maksimum 2000 m 2 stort, særskilt afsnit med varer, der ikke er særligt pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. En væsentligt forudsætning for områdets funktionelle virke er, at der inden yderligere udbygning etableres en gennemgående vejforbindelse i forlængelse af den eksisterende stamvej. Det er afgørende at adgangen til området kun sker via Petersmindevej, Risingsvej eller stamvejen. 6 Lokalplan nr

7 Redegørelse Lokalplanen tillader ikke adgang fra Ejbygade eller Åsumvej. Lokalplanen lægger op til etableringen af en tydeligere fremtidig bebyggelsesstruktur, der forholder sig til både områdets yderside langs færdselsårerne Ejbygade/Åsumvej, og områdets inderside langs stamvejen. Mod Ejbygade og Åsumvej kan der opføres byggeri i op til 12 meters højde, mens der mod den indre vejforbindelse kan bygges i op til 8 meters højde. En øget beplantning af området skal bidrage til at skabe mere attraktive rumlige oplevelser og give området karakter af at være en sammenhængende helhed. Beplantningen etableres som klynger af større træer med gode vækstbetingelser langs områdets syd, øst- og nordlige afgrænsninger samt på parkeringsarealer. Jævnfør ovenstående opfordres der til, at fremtidigt byggeri gennem farveskala og materialitet danner en ensartet bygningsmasse, der fremstår relativt homogen i området. Formål og indhold Lokalplanens hovedformål er at fremtidssikre brugen af området således, at denne også udgøres af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Vejadgang og trafikforhold At fremtidssikre området indbefatter, i høj grad, en udvidelse af områdets infrastruktur. Lokalplanen giver overordnet mulighed for følgende løsningsmodeller. A A - at opretholde den eksisterende stamvejs kobling til Risingsvej mod nord og at forlænge stamvejen til en kobling med Petersmindevej i områdets sydvestlige del efter illustrerede princip. B B - at etablere et nyt koblingspunkt for stamvejen med Risingsvej og samtidig forlænge stamvejen til en kobling med Petersmindevej, ligeledes efter viste princip. Diagrammatisk fremstilling af løsningsmulighederne for forlængelse af stamvej mod nord og sydvest, samt placeringen af ny trafikregulering. Følges princippet i løsningsmodel B B, skal den eksisterende overkørsel mellem Risingsvej og stamvejen samt overkørslen mellem matrikel 2dp og Risingsvej lukkes (se kortbilag 2). I samme ombæring giver lokalplanen mulighed for, at der etableres vejadgang fra stamvejens forlængelse til matrikel 2dp, så længe denne vejadgang ikke foranlediger gennemkørende motortrafik til Petersmindevej. Lokalplanen muliggør, at Stamvejen udelukkende har én overkørsel til henholdsvis Petersmindevej og Risingsvej. Således trafikbetjenes områdets matrikler enten via Petersmindevej, Risingsvej eller stamvejen. Lokalplan nr

8 Redegørelse Vejløsning B B forudsætter at bygningen på matrikelnummer 2dd nedrives. Endvidere er det en forudsætning for løsningen, at der leves op til kravene for forflyttelse af områdets 3 sø (se afsnittet Tilladelse fra andre myndigheder under Naturbeskyttelsesloven). I forbindelse med videreførelsen af stamvejen til Petersmindevej etableres trafikregulering ved krydset Petersmindevej/ Åsumvej og krydset stamvej/risingsvej. Lokalplanen muliggør ikke etablering af overkørsler til Ejbygade eller Åsumvej. Vejprofil Udbygningen af områdets infrastruktur skal ske i forlængelse af de eksisterende forhold, hvilket vil sige, at nye adgangsveje etableres med den eksisterende vejprofils dimensioner og faciliteter (se diagrammatisk snit nedenfor). græs kantsten asfalteret vejbane kantsten græs fortov græs/lys Parkering Områdets parkeringsfaciliteter skal etableres med overkørsel til stamvejen eller Petersmindevej. Der må ikke etableres adgangsveje til parkeringsarealer fra andre vejforløb. For at opretholde en klart aflæselig afgrænsning af områdets bygningsmasse, må der ikke etableres parkering direkte ud til facadebyggelinjerne langs Ejbygade og Åsumvej. Parkeringsfaciliteter skal etableres som lommer, enten indenfor de enkelte virksomheders grunde eller som fælles parkeringsarealer, der deles mellem flere af områdets virksomheder. Rumlige rammer Gennem fastlæggelse af byggelinjer og retningslinjer for virksomhedernes facadeudformning, sigter lokalplanen mod at skabe et forbedret oplevet miljø både omkring områdets indre stamvej og langs hovedfærdselsårerne Ejbygade og Åsumvej. Målet er igennem skala og visuel kontakt mellem udendørs- og indendørs rum, at forbedre de rumlige forhold og oplevelsen af liv for virksomhedernes ansatte og områdets handlende. Eksempel på placering af parkeringslommer langs stamvej. 8 Lokalplan nr

9 Redegørelse Byggelinier Langs Ejbygade på matriklerne 2db, 2da og 2de fastlægges en byggelinie på 15 m fra vejskel. Denne skyldes, at der langs vejforløbet løber en spildevandsledning og en trykvandledning til Fynsværket - Vattenfall (se kortbilagene). Mod Åsumvej på matriklerne 2dq, 2dl, 2ag og 2de fastlægges en byggelinie på 10 m fra vejskel (se kortbilag 2). I hjørnet ved Ejbygade/Åsumvej fastlægges en byggelinie på 25 m fra vejskel grundet ovennævnte trykvandlednings placering (se kortbilagene). Diagrammatisk illustration af byggelinier Langs Petersmindevej på matriklerne 2dq, 2dn, 2dy, 2dp samt den del af 2do, der ligger indenfor lokalplanområdet, fastlægges en byggelinie på 10 m fra vejskel (se kortbilag 2). Langs Risingsvej fastlægges en byggelinie på 10 m fra vejskel (se kortbilag 2). For i højere grad at give mulighed for at omslutte stamvejen med byggeri i umiddelbar relation til vejprofilet, fastlægges en byggelinie mod den indre vejprofil på 2,5 m fra vejskel (se kortbilag 2). Facader Der stilles krav til facadens gennemsigtbarhed og placeringen af transparente facadeafsnit. I bygningsfacader mod stamvejen kan der indarbejdes transparente partier i hele facaden. Det gennemsigtbare areal skal specifikt i stueplans niveau sikre en åben facadekarakter. Mod Risingsvej, Ejbygade, Åsumvej og Petersmindevej kan der indarbejdes transparente facadeafsnit i hele facaden. Der stilles ikke specifikke krav til, hvor i bygningsfacaden disse placeres eller, hvor meget af det samlede facadeareal de udgør. Mod stamvejen er det et mål, at etablere en skala såvel som et gaderum, der henvender sig til langsom trafik og ikke mindst gående og cyklister, hvorfor det her er væsentligt at fokusere på fremtoningen af stueplansniveau. Langs Ejbygade og Åsumvej er den trafikale hastighed høj og her foranlediger facadebyggelinjens afstand fra vejprofilet ikke den samme umiddelbare kontakt mellem indendørs- og udendørs aktivitet som langs stamvejen. En mulighed for den enkelte virksomhed er, at tænke kravene til facadeudformningen ind i organiseringen af den enkelte bygnings funktionsprogram således, at dagslyskrævende og levende funktioner, som eksempelvis kontor, kantine eller udstilling placeres i tilknytning til de transparente facader og dermed bidrager til en generel oplevelse af liv i området. Brugen af dagslysindtag er en ikke uvæsentlig kilde til, at mindske forbruget af elektricitet til kunstig belysning. Der gives derfor også mulighed for etablering af ovenlys i bygninger indenfor områdets afgrænsning. Lokalplan nr

10 Redegørelse Grøn struktur I de friholdte grønne bælter langs områdets syd, øst-og nordlige afgrænsning samt på de indre parkeringsarealer, fastlægger lokalplanen principper for etableringen af en overordnet, karaktergivende træbeplantning. For at fremstå effektfuld og virksom i relation til områdets øvrige skala, er det vigtigt at beplantningen placeres i klynger med gode vækstbetingelser. Trægrupperne skal placeres således, at der langs lokalplanområdets kant skabes en vekselvirkning mellem et klart udsyn/ indblik til områdets virksomheder og en markant grøn afgrænsning af området. På parkeringsarealer skal trægrupperne fungere som rumskabende elementer, der understreger ind-og udkørsel ved at være placerede ved overkørslen til stamvejen eller Petersmindevej. Eksempel på trægrupper langs lokalplanområdets afgrænsning samt på parkeringsarealer. Langs områdets kant skal klyngerne af træer stå i græsplænen uden nogen form for synlig afgrænsning. På parkeringsarealerne skal klyngerne af træer stå i plantebede med minimumsdimensioner på 5x5 m. Plantebedene på parkeringsarealerne skal afgrænses af høje kantsten for at undgå påkørsel. Såvel langs områdets kant som på parkeringsarealerne skal beplantningen bestå af træsorterne eg og navr. Bæredygtighed På baggrund af Odense Kommunes Miljøpolitik 2008 stiller lokalplanen krav om, at fremtidigt byggeri i området skal opføres som lavenergibyggeri. Butikker, lagerbygninger og visse typer erhverv kan i konkrete tilfælde gives mulighed for at overskride miljøkravene mht. elektricitetsforbrug til eksempelvis belysning og/eller ventilation. 10 Lokalplan nr

11 Redegørelse Forhold til anden planlægning Regionplan 2005 Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplanen 2005 og Kommune- og Miljøplan s detailhandelstillæg. Kommune og Miljøplan Detailhandelstillægget til Kommune- og Miljøplan udlægger lokalplanområdet som område for butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplanen er i overensstemmelse med tematillæggets rammebestemmelser vedrørende områdets anvendelse. Der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg nr. 43, der ændrer områdets anvendelse fra kontor, service og industri til kontor og service, herunder butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone, og der ændres ikke ved zoneforholdet. Gældende lokalplan Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende lokalplan nr , tinglyst den 28/ for de dele af området, der er omfattet af denne lokalplan. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Odense Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri og vejanlæg, der er omfattet af denne lokalplan, ikke vil have indvirkning på nabokommunerne. Kollektiv trafik Området er ved tidspunktet for udarbejdelsen af lokalplanen betjent af Fynbus via linie 885, der har stop ved Petersmindevej samt Linie 51 og 52, der har stop på Risingsvej. Vandindvindingsinteresser Lokalplanområdet er beliggende udenfor områder med særlige vandindvindingsinteresser. Regn- og spildevandsforhold Området er omfattet af Odense Kommunes spildevandsplan Alt nyt byggeri skal separatkloakeres. Spildevand fra den nordlige del af området ledes til eksisterende ledninger indenfor området. Spildevand fra den sydvestlige del af området ledes til spildevandsledningen i Åsumvej. Det eksisterende regnvandsbassin ud mod Risingsvej er registreret som en 3 sø. Der tilledes dog regnvand samt overfaldevand fra tagflader og belægninger hertil fra en del af Petersmindevej. Såfremt bassinet nedlægges, skal konsekvensen for det eksisterende ledningsanlæg medtages og ændringerne indarbejdes Lokalplan nr

12 Redegørelse som en del af det erstatningsanlæg, der skal indgå i de fremtidige forhold. Tag- og overfladevand fra de enkelte grunde bør nedsives og/ eller bortledes til den offentlige regnvandsledning. Der må maksimalt udledes tag- og overfladevand svarende til en befæstelsesgrad på 60% fra området. Hvis der befæstes en større del af matriklen end 60%, skal overfladevand fra den del af arealet, der overskrider denne værdi, nedsives på egen grund eller forsinkes, før det afledes til regnvandssystemet. Nedsivning og/eller forsinkelse af overfladevand kan opnås f.eks. ved brug af udligningsbassiner (åbne eller lukkede) eller faskiner med eller uden overløb. Grønne tage og åbne render/kanaler kan ligeledes benyttes effektivt og synliggør samtidig et bevidst bæredygtighedsperspektiv. Varmeforsyning Lokalplanområdet forsynes af Fjernvarme Fyn A/S. Der kan suppleres med alternativ opvarmning f.eks. solvarme efter regler fastsat af Fjernvarme Fyn A/S. EL-forsyning Området forsynes af Odense Energi Net A/S. Miljøforhold Planens miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering (lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at lokalplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering. Jordforurening En del af området er kortlagt på vidensniveau 2. Det drejer sig om matrikel 2dp, Skt. Jørgensmark, Odense Jorder, Petersmindevej 1E, hvor ABB tidligere havde produktion af motordele. I forbindelse med produktionens ophør og overgangen fra fabrikshal til lagerformål blev der udført en forureningsundersøgelse, der viste kraftig forurening under hallens gulv med olie, formsmøremidler og opløsningsmidler. For at sikre indeklimaet i lagerbygningen blev der udlagt 7 dræn under bygningens gulv, hvorfra der kan fjernes fri fase forurening og forurenet poreluft. Indeklimaet i bygningen er dermed sikret i forhold til anvendelsen til lagerformål. Ved ændret anvendelse bør der foretages en fornyet risikovurdering. Kortlagt forurening Lokalplanområdet er områdeklassificeret. Jord fra et områdeklassificeret eller kortlagt areal, må ikke flyttes fra ejendommen uden forudgående anmeldelse til kommunen. Inden anmeldelsen skal jordens forureningsind- 12 Lokalplan nr

13 Redegørelse hold dokumenteres ved analyser. Antallet af analyser, prøvetagningsstrategi samt analyseparametre er fastlagt i Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres en forurening, der ikke er beskrevet tidligere, skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Arbejdet kan genoptages, når Region Syddanmark og kommunen i fællesskab har vurderet på hvilke vilkår projektet kan fortsætte. Tilladelse fra andre myndigheder Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdets nordlige, østlige og sydvestlige del er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 17, hvilket betyder, at området er belagt med to skovbyggelinier. Før ibrugtagen af området skal der meddeles dispensation for skovbyggelinierne. Odense Kommune er myndighed på dispensationer for skovbyggelinierne og vil være indstillet på at meddele dispensation. Områdets nordlige del omfatter endvidere et beskyttet regnvandsbassin. Regnvandsbassinet er registreret som en beskyttet sø i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Skovbyggelinier og 3 område Enhver tilstandsforandring af søen forudsætter at der gives dispensation hertil. Odense Kommune er her ligeledes myndighed på dispensationer. Museumsloven Omkring lokalplanområdet er ved en tidligere registrering af den forhenværende Gl. Møllegård, fundet spor efter bebyggelser fra vikingetid og middelalder. Der er således indikationer på, at de gamle gårde i området rækker tilbage til tiden omkring vikingetid/ældre middelalder. Indenfor området er registreret en nu nedlagt gård, Gildested gård, og det kan ikke udelukkes, at det viste areal af området rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Arkæologisk interesseområde I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse, jf. museumslovens 25. Lokalplan nr

14 Redegørelse 14 Lokalplan nr

15 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser fastsættes i henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007). Bestemmelserne gælder for det i 2 nævnte område i Odense Kommune. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: At fremtidssikre brugen af lokalplanområdet så der også gives mulighed for etablering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. At sikre forbedringer af lokalplanområdets infrastruktur gennem udvidelse af områdets stamvej. At indskrive lokalplanområdet i en grøn ramme gennem en karaktergivende træbeplantning langs områdets kant og på områdets parkeringsarealer. At sikre lokalplanområdets bebyggelsesstruktur en klar afgrænsning langs områdets kant, samt at give mulighed for en omsluttende bebyggelseskarakter langs områdets stamvej. At sikre en miljømæssig bæredygtig udvikling af lokalplanområdet gennem opførelse af lavenergibyggeri. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr.: 2ar, 2dd, 2dp, 2dn, 2di, 2ag, 2db, 2da, 2de, 2dl, 2dq, 2dk, 2dy, 2dh og del af 2do, Skt. Jørgensmark, Odense Jorder samt alle parceller, der udstykkes herfra. 2.2 Området ligger i byzone. Der ændres ikke på zoneforholdene. 3. Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må anvendes til kontor- og serviceerhverv, herunder serviceformål af social og kulturel karakter, der naturligt kan indpasses i et erhvervsområde. Området må yderligere anvendes til butikker, der handler med særligt pladskrævende varegrupper, efter den til enhver tid gældende definition heraf i Lov om planlægning. 4. Udstykning 4.1 Grundstørrelsen ved eventuel udstykning skal være i overensstemmelse med lokalplanens øvrige principper. Grunde må kun udstykkes med vejadgang til lokalplanområdets stamvej eller Petersmindevej. Lokalplan nr

16 Bestemmelser 5. Vej, sti og parkering 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Risingsvej og Petersmindevej (se kortbilag 2). Der må ikke etableres vejadgang til området fra Ejbygade og Åsumvej. 5.2 I områdets sydlige del udlægges der areal til forlængelse af den eksisterende stamvej som vist I områdets nordlige del må den eksisterende overkørsel mellem Risingsvej og stamvejen anvendes som adgangsvej til området. Der udlægges som alternativ hertil areal til etablering af én ny overkørsel og vejføring mellem Risingsvej og stamvejen som vist. Vejudlæg i områdets sydlige del En forudsætning for at etablere en ny overkørsel mellem Risingsvej og stamvejen er, at den tidligere overkørsel samt overkørslen mellem Risingsvej og matrikel nummer 2dp lukkes (se kortbilag 2). I den forbindelse kan der etableres vejadgang fra stamvejen til matrikel nummer 2dp under forudsætning af, at denne ikke foranlediger gennemkørende motortrafik mellem stamvejen og Petersmindevej (se kortbilag 2). 5.4 Der må kun etableres én adgangsvej til området fra Risingsvej. 5.5 Udvidelsen af områdets infrastruktur skal anlægges i lighed med den eksisterende stamvejs vejprofil som vist nedenfor. Vejudlæg i områdets nordlige del 5.6 Beplantning langs veje og på parkeringsarealer skal ske som trægrupper af eg eller navr som vist. 5.6a Langs Åsumvej, Ejbygade og Risingsvej skal trægrupper placeres således, at der opnås en vekselvirkning mellem et klart indblik til områdets virksomheder og en markant grøn afgrænsning af lokalplanområdet. Trægrupper skal stå i græsplænen som mindre lunde uden nogen synlig afgrænsning som vist på modstående side. Eksempel på trægrupper langs lokalplanområdets afgrænsning samt på parkeringsarealer. 16 Lokalplan nr

17 Bestemmelser Trægrupper skal etableres i plantehuller med gode vækstbetingelser. 5.6b På parkeringsarealer skal trægrupper etableres ved overkørsler eller centralt på arealet. Eksempel på beplantning uden synlig afgrænsning. Trægrupper på parkeringsarealer skal stå i plantebede med minimumsdimensioner på 5x5 meter, hvilket svarer til to parkeringsbåse. Plantebede på parkeringsarealer skal afgrænses af høje kantsten. 5.7 Der skal udlægges areal til parkering svarende til: 1 plads pr. 50 m 2 etageareal. Byrådet kan nedsætte parkeringskravet, hvor der eksempelvis etableres fælles parkering for flere af områdets virksomheder. Parkeringsareal skal etableres som lommer med overkørsel til enten Petersmindevej eller stamvejen. Parkeringsareal må ikke etableres ud til de viste byggelinier langs Ejbygade eller Åsumvej. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 60 og den enkelte bygnings rumfang må højst udgøre 4 m 3 / m 2. Byggefelter. Afstand fra vejskel til byggefelt. Lokalplanområdet må samlet udbygges med m 2 butiksareal, hvor der forhandles særligt pladskrævende varegrupper. For butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper skal den enkelte butiks minimums bruttoareal være på 2000 m Byggeri skal opføres indenfor de viste byggefelter. Langs Ejbygade og Åsumvej skal byggeri opføres med facade i den viste byggelinie. Bygningsoverflader orienteret mod Ejbygade og Åsumvej skal gives en bearbejdning således, at de fremstår med en sammenhængende, afbalanceret facadekarakter. Oplag og udhuse eller lignende mindre bygninger må ikke placeres synligt fra Ejbygade eller Åsumvej. Facadebyggelinie. Al bebyggelse indenfor lokalplanområdet pålægges en byggelinie i en afstand af 3 m fra naboskel. Lokalplan nr

18 Bestemmelser Byggeri skal opføres parallelt med vejskel for at danne en ensartet bebyggelsesstruktur. 6.3 Mod Ejbygade og Åsumvej må opføres bygningsvolumener i op til 12 m højde. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må her være højere end 12 m. Mod Petersmindevej, Risingsvej og stamvejen må opføres bygningsvolumener i op til 8 m højde. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må her være højere end 8 m. Hvis det er nødvendigt af hensyn til en virksomheds drift kan enkelte bygningsdele generelt opføres i op til 15 m højde. Skorstene og lignende bygningsdele kan generelt opføres med større højde. 6.4 Tekniske installationer skal udformes som en integreret del af bygningen. Såfremt tekniske installationer og anlæg placeres på tagplanet, skal disse samles og afskærmes på en måde, så de ikke skæmmer helhedsindtrykket. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Byggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Byggeri skal opfylde de energirammer for energiforbrug, der er gældende for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse. Ved butikker, lagerbygninger og erhverv (kontorlokaler undtaget) kan der efter en konkret vurdering gives tillæg i henhold til bygningsreglementets krav til standard byggeri. 7.1 Bygningsoverflader må kun fremstå i afdæmpede farver eller gråtonenuancer mellem hvid og sort. Der må ikke, på udvendige bygningssider, anvendes stærkt reflekterende materialer, som kan være til gene for omgivelserne. Bebyggelse orienteret mod stamvejen skal gives facader, der i stueplan fremtræder med en åben karakter gennem brug af vinduer og/eller glaspartier, der muliggør et godt indblik til lokalerne for forbipasserende. Blænding af butiksvinduer må ikke finde sted. 7.2 Tagflader må ikke udføres i reflekterende materialer, dog undtaget solceller og/eller solfangere, der tillades, såfremt disse integreres i bygningens arkitektur eller opstilles således at helhedsindtrykket bevares. 18 Lokalplan nr

19 Bestemmelser Der må indarbejdes ovenlysindtag i tagflader, såfremt dette ikke skæmmer bygningens udtryk som helhed. 7a. Skiltning, reklamering og belysning Belysning langs områdets veje og på parkeringsarealer skal, i henhold til Belysningsplan for Odense Kommune 2008, etableres med Iridium armatur og med en 70 W højtryksnatriumlyskilde monteret på en syv meter høj mast. 7a.1 Der må kun opsættes skiltning (navn, logo, adresse, åbningstider) for de virksomheder, der har adresse indenfor lokalplanområdet. Forside - Belysningsplan. 7a.2 Der må, i nødvendigt omfang og på den enkelte ejendom, opsættes skilte, der kan kategoriseres som henvisningsskilte, eksempelvis til vareindlevering, parkering, indgang osv. Disse skilte skal i deres design tilpasses bygningens øvrige udtryk eller udføres med mørke bogstaver på lys baggrund indenfor gråtoneskalaen, omfattende sort og hvid. 7a.3 Skiltning på bygninger skal i størrelse og udstrækning tilpasses bygningens karakter. 7a.4 Skiltning over vinduespartier samt på bygningens facader vil kunne tillades. 7a.5 Belysning af skilte må ikke være til gene for trafikanter eller naboer. 7a.6 Der må ikke opstilles flagstænger eller lignende til flagning med virksomheds/reklameflag. 8. Ubebyggede arealer og terræn 8.1 De på kortbilag 2 udlagte byggelinier foranlediger grønne bælter langs Åsumvej, Ejbygade og Risingsvej. De dele af det grønne areal, der ikke beplantes med trægrupper (se 5.5a) skal fremstå som plejede græsarealer. Øvrige ubefæstede arealer skal tilsås med græs og skal ligeledes plejes løbende. Indenfor det grønne bælte mellem vej og byggefelt, skal den viste eksisterende ege- og birkebeplantning bevares. Eksisterende beplantning langs Risingsvej 8.2 Udendørs oplag og affaldscontainere skal placeres i dertil indrettede afskærmede arealer, i tilknytning til, og af materialer tilpasset bygningen eller indhegnet af levende hegn. Undtaget herfra er oplag af biler, både eller campingvogne, der udgør vareudstilling. Indhegning af grunde må ikke finde sted. Lokalplan nr

20 Bestemmelser 8.3 Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både må ikke opbevares på fælles parkeringsarealer, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer. 9. Grundejerforening 9.1 Der skal for lokalplanområdet være oprettet en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor området. Vedtægter og eventuelle senere ændringer heraf skal godkendes af Odense Byråd. 9.2 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje og fælles parkeringsarealer indenfor området. 10. Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse indenfor området må ikke tages i brug før nødvendig vejadgang, vejregulering, parkeringsfaciliteter og beplantning, jf. bestemmelserne under 5, er etableret. Ovenstående bestemmelse er ligeledes gældende ved væsentlige ændringer af eksisterende bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet kollektiv fjernvarmeforsyning og offentligt spildevandsanlæg. 11. Ophævelse af lokalplan 11.1 Den af Odense Byråd d vedtagne lokalplan nr ophæves for så vidt angår denne lokalplans område (se 2.1). 12. Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, der ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, ifølge planlovens 13. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag. 20 Lokalplan nr

21 Bestemmelser Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens grundlæggende principper. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Påtegning Således vedtaget til offentlig fremlæggelse. Odense Byråd den 6. maj Forslaget offentligt fremlagt fra 27. maj til 22. juli Vedtaget endeligt af Odense Byråd, den 7. oktober Lokalplanens retsvirkninger trådt i kraft ved annoncering den 6. november Lokalplan nr

22

23 57D bf K o r t b i l a g 1 t i l l o k a l p l a n n r E k s i s t e r e n d e f o r h o l d Petersmindevej P 1D 2do 2dp 1E 2dy 1B 2dn 2dq 1C 49 2ar 57A 57B 57C 57E 2dd 2di 2dh P 2ag Åsumvej 7000ay Risingsvej 63 P 65 2dk 63B 2dl 69 2db 2da 67 2de 7000m Ejbygade m Signatur: Grænse for lokalplanens område Trykvandledning fra Odense Å til Fynsværket Matrikelskel 300 m skovbyggelinie iflg. naturbeskyttelseslovens 17 P Ubebygget erhvervsareal Grønt bælte Regnvandsbassin iflg. naturbeskyttelseslovens 3 Parkering 1:3000 Eksisterende vej (stamvej) Træbeplantning Vejadgang Målforhold By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg

24

25 57D bf K o r t b i l a g 2 t i l l o k a l p l a n n r F r e m t i d i g e f o r h o l d 6aa Signatur: Petersmindevej 2do 1D 2dp 1E 2dy 1B 2dq 1C 2dn 7000ao 49 2ar 57A 57B 57C 57E 2di ag 2dh Åsumvej 2dd 7000ay Risingsvej 65 2dk 63B 2dl db 2ak 2da 2de m Ejbygade m Grænse for lokalplanens område Byggelinie Nyt vejudlæg Grønt bælte Regnvandsbassin iflg. naturbeskyttelseslovens 3 Bygning der kan nedrives 1:3000 Eksisterende vej (stamvej) Vejlukning Eksisterende træbeplantning Ny træbeplantning Vejadgang Målforhold By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade

LOKALPLAN Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade LOKALPLAN 0-855 Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade Her skal ikke være fotos af marker, hegn o.lign, men gerne skråfotos, illustrationer eller fotos af eksisterende byggeri (Husk der er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-25 Smedegården, Boliger i Hårlev Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. 1 Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4 m " - Trolles

LOKALPLAN NR. 4 m  - Trolles LOKALPLAN NR 4 m 408 - - " - Trolles Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund I Lokalplanens indhold ~,, ^, ^ ^,,^ ~,,^^^^,^ I Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning,,

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for erhvervsområde ved Havnevej. September Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for erhvervsområde ved Havnevej. September Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.14 for erhvervsområde ved Havnevej September 1987 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 04.14 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED HAVNEVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 1 LOKALPLAN...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej Indhold Lokalplan nr. 2.1-4 for et boligområde ved Klintedalsvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. E.317/C inkl. tillæg nr. 1. Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen

Lokalplan nr. E.317/C inkl. tillæg nr. 1. Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen Lokalplan nr. E.317/C.306-1 inkl. tillæg nr. 1 Erhvervsareal for mejerivirksomhed og centerformål beliggende ved Mammen Byvej, Mammen Tillæg nr. 1 til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Område til erhvervsformål v. Bymarken og Skovhusvej, V. Hassing

Lokalplan nr Område til erhvervsformål v. Bymarken og Skovhusvej, V. Hassing Lokalplan nr. 2.16 Område til erhvervsformål v. Bymarken og Skovhusvej, V. Hassing Fremlagt fra den 10.07.2003 til den 04.09.2003. Endelig vedtaget den 22.10.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 50 Erhvervsområde ved Lumbyvej Næsby Næsbyhoved-Broby - Allesø Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan Nr. 80. For et blandet boligområde i Næsbjerg. Helle Kommune

Lokalplan Nr. 80. For et blandet boligområde i Næsbjerg. Helle Kommune Lokalplan Nr. 80 For et blandet boligområde i Næsbjerg Helle Kommune Toften 2 6818 Årre telf. 76774600 Juli 2002 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ)

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) LOKALPLAN NR. 3-0001 FOR ET BOLIGOMRÅDE PÅ SKOVVEJ (BJØRNEBORGVEJ) Sdr. Landevej Ringridervej Skovvej Lokalplan 3-0001 B. S. Ingemanns Vej Grundtvigs Allé Borgm. Andersens Vej SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.317/C.306-1 For et område udlagt til Erhvervsareal for mejerivirksomhed, og centerformål beliggende ved Mammen Byvej / Mejerivej, Mammen. Forslag Læsevejledning Beskrivelsen

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05 INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLAN NR. 2.05 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykninger... 5 Vej- og stiforhold...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 50 Erhvervsområde ved Lumbyvej Næsby Næsbyhoved-Broby - Allesø Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 152, Vildbjerg Blandet bolig- og erhverv ved Solsikkevej, Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 152, Vildbjerg Blandet bolig- og erhverv ved Solsikkevej, Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 152, Vildbjerg Blandet bolig- og erhverv ved Solsikkevej, Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning og zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse...

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Høringsfrist 9. august 2010 j.nr.01.02.05p21-0183 HVAD ER EN LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

-1 Lokalplan for et område til boligbebyggelse "Stølgård" Strøby. Lokalplanens redegørelse

-1 Lokalplan for et område til boligbebyggelse Stølgård Strøby. Lokalplanens redegørelse -1 Lokalplan for et område til boligbebyggelse "Stølgård" Strøby Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 2 Tillæg til Valløs kommuneplan 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Bredgade, Gandrup

Lokalplan nr Boligområde ved Bredgade, Gandrup Lokalplan nr. 3.23 Boligområde ved Bredgade, Gandrup Fremlagt fra den 08.01.2006 til den 05.04.2006 Endelig vedtaget den 26.04.2006 Side 1 af 1 Plannavn Lokalplan 3.23 Boligområde v. Bredgade, Gandrup

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR. 89 STØVRING KOMMUNE - VEGGERBYVEJ, SULDRUP BOLIGOMRÅDE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING. TLF

LOKALPLAN NR. 89 STØVRING KOMMUNE - VEGGERBYVEJ, SULDRUP BOLIGOMRÅDE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING. TLF LOKALPLAN NR. 89 BOLIGOMRÅDE - VEGGERBYVEJ, SULDRUP STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING. TLF. 98-371388 INDHOLDSFORTEGNELSE: RedegØrelse: Indledning side 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 3 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplanens baggrund og område

Lokalplanens baggrund og område 1 I I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1. Lokalplanens indhold 1. Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 1. Kommuneplanen

Læs mere

VALLØ KOMMUNKE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE

VALLØ KOMMUNKE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE VALLØ KOMMUNKE LOKALPLAN NR. 1-12 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser: Beskrivelse af lokalplanens indhold... 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Lokalplanens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR \rn\ TERKEVEI

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR \rn\ TERKEVEI ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 139 a \rn\ TERKEVEI ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 139 for et boligområde syd for Egegårdsvej REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at fastlægge

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 43 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 2. november til 28. december 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? ejendommen jalles Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR For et erhvervsområde ved Carlsbergvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et erhvervsområde ved Carlsbergvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 150 For et erhvervsområde ved Carlsbergvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund s. 2 Lokalplanændring s. 2 Lokalplanens formål s. 3 Lokalplanens indhold s. 3 Lokalplanens forhold til s. 4 anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 94 for et område til let industri- og servicevirksomhed ved sydindkørslen til Spjalcl.

Lokalplan nr. 94 for et område til let industri- og servicevirksomhed ved sydindkørslen til Spjalcl. Videbæk i juni 2003 D.nr. 40577 Rettet 23.9.2003 Rettet 6.1.2004 Lokalplan nr. 94 for et område til let industri- og servicevirksomhed ved sydindkørslen til Spjalcl. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 94 med

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej"

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej LOKALPLAN NR. 5-532 For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej" Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : -

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR Menighedshus i Nr. Herlev. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR Menighedshus i Nr. Herlev. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 161 Menighedshus i Nr. Herlev Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område ved Maltevang. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område ved Maltevang. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 168 For et område ved Maltevang Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 03.8 Oktober For beplantningsbælte mellem industri- og boligområderne. Natur og Udvikling

Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 03.8 Oktober For beplantningsbælte mellem industri- og boligområderne. Natur og Udvikling Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 03.8 Oktober 2018 For beplantningsbælte mellem industri- og boligområderne Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område ved Helsingørsgade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område ved Helsingørsgade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 180 For et område ved Helsingørsgade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 1.2-2 for et butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 117 FREDERIKSBORG STATSSKOLE OG FREDERIKSBORG BYSKOLE GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Status for området før planen Det område, som lokalplanen omfatter, er beliggende mellem

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 95 for et erhvervsområde ved Kongevejen i Videbæk.

Lokalplan nr. 95 for et erhvervsområde ved Kongevejen i Videbæk. Videbæk i juni 2003 Rettet i november 2003 J.nr. D41756 Lokalplan nr. 95 for et erhvervsområde ved Kongevejen i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 95 for et erhvervsområde ved Kongevejen i Videbæk.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ejendomskontor i Lundebjerg-bebyggelsen

Ejendomskontor i Lundebjerg-bebyggelsen Lokalplan 038-1 Ejendomskontor i Lundebjerg-bebyggelsen Skovlunde Lokalplanen er kladde Indholdsfortegnelse Redegørelse 1 Om lokalplanlægning 2 Lokalplanområdet 4 Lokalplanens baggrund og formål 5 Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B BOLIGOMRÅDE VED MOSEVEJ I TÅRUP

LOKALPLAN NR. B BOLIGOMRÅDE VED MOSEVEJ I TÅRUP LOKALPLAN NR. B 12.04.01 BOLIGOMRÅDE VED MOSEVEJ I TÅRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN B 12.04.01 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokaiplanens formål

Læs mere