Skolebestyrelsen Tårnborg Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsen Tårnborg Skole"

Transkript

1 Skolebestyrelsen Tårnborg Skole Mødedato 18.maj 2011 kl Mødelokale Skolens personalerum Fraværende Karina Rosengren, elevrådet pga. følsomme sager Åbne sager Lukkede sager Mødet hævet

2 Indholdsfortegnelse Skolebestyrelsen Tårnborg Skole den 18. Maj 2011 kl Sag nr. Side 49. Præsentation af skolens nye viceskoleleder Retningslinjer for skolebestyrelsens informationer Skolestruktur og skoleårets planlægning Skolebestyrelsens årsberetning Bevægelse i skolen Anvendelse af IT i undervisning og fritidsordning Forældrehenvendelse Fastlæggelse af næste skoleårs møder i skolebestyrelsen Orientering Evt.... 7

3 Skolebestyrelsen Tårnborg Skole den 18. Maj 2011 kl Side Præsentation af skolens nye viceskoleleder. Som følge af at skoleleder Bent Frederiksen går på pension er viceskoleleder Randi Larsen konstitueret som skoleleder i det kommende år. Som ny viceskoleleder er ansat Lisbeth Bergstedt, som kommer fra en tilsvarende stilling på Vemmelev Skole. Gensidig præsentation. 50. Retningslinjer for skolebestyrelsens informationer. Formandens informationsbrev til forældrene udsendt den 2. Maj 2011, har givet anledning til at flere medlemmer har ønsket at drøfte retningslinjer for hvorledes fremtidige informationsskrivelser udformes. Som følge deraf ønskes der under dette punkt en drøftelse af flg. elementer: Indholdet i den udsendte skrivelse Hvad ønskes opnået med information? Hvorledes opnås det tilsigtede? Desuden ønskes en drøftelse af hvilken strategi der skal besluttes for skolens informationspraksis. Skolebestyrelsens informationsbreve, høringssvar osv. skal altid sendes rundt til gennemsyn og kommentering inden udsendelse. Formanden lagde op til en refleksion over, hvad der er sket i det forløbne år i forhold til skolestrukturen. Skolen har været en del i medierne, der har været informationer fra bestyrelsen osv. Pga. byrådets budgetvedtagelse, som bevirker reduktioner på personalesiden, blev det besluttet at lave et informationsbrev, så alle forældre er klar over, hvad der sker. Formanden foreslog, at der blev taget en drøftelse af det fremadrettede perspektiv mht. informationsproceduren. Det blev anført, at det er vigtigt at være ærlig, men den omtalte skrivelse virkede meget negativ og provokerende. Bestyrelsen vil gerne have mulighed for at gennemlæse sådanne skrivelser inden andre forældre.

4 Skolebestyrelsen Tårnborg Skole den 18. Maj 2011 kl Side 2 Der har været udmeldinger fra forældre, som ikke ønsker at have børn på skolen, hvis den skal lukke næste år. Nogle har desuden talt om, at vælge en ny bestyrelse, som vil arbejde for skolens fremtid. Nogle har tænkt, at bestyrelsen har tabt gejsten. Et skolebestyrelsesmedlem har efterlyst engagement fra forældrene i andre situationer, da der ikke har været mange til de møder, der er holdt for alle forældre. Der skal informeres om situationen, men det er vigtigt, at få vendt stemningen, så der stadig er tiltro til, at skolen kan varetage undervisningsopgaven. 51. Skolestruktur og skoleårets planlægning. Faktuelle oplysninger Skolebestyrelsen var indbudt til heldagskonference, hvor der skulle produceres visioner for fremtidens skolevæsen i Slagelse Kommune. Medarbejderrepræsentant Jørgen F. Rasmussen og viceskoleleder Randi Larsen, som deltog, vil referere dagens oplevelser. Skolen skulle afskedige fire medarbejdere foruden de seks, der automatisk ophører i ansættelse jf. deres tidsbegrænsede ansættelse. Skoleleder vil give en redegørelse for forløbet. Der blev redegjort for situationen. Der blev fortalt om mødet på Nørrevangskolen, som handlede om kvalitet i folkeskolen. Proceskonsulent Jesper Hartvig Thomsen og ledede mødet. Der blev vist video fra de interviews, der var lavet med elever rundt omkring fra skolerne. Dernæst blev der arbejdet i Open Space grupper, hvor der blev arbejdet med forskellige temaer, som var foreslået af forsamlingen. Der var emner som: Inklusion, to-sprogede elever, hvad er kvalitet i skolen?, sammenhæng mellem rammer og forventninger osv. et fra Nørrevangskolen danner baggrund for arbejdsgruppens videre arbejde. Der er næste refleksionsgruppemøde d. 7/5 kl på Nørrevangskolen, hvor arbejdsgruppen præsenterer oplægget. Bestyrelsen er inviteret til mødet. Forslaget om den nye struktur skal ligge klar til slutningen af august.

5 Skolebestyrelsen Tårnborg Skole den 18. Maj 2011 kl Side 3 Skolelederen redegjorde for skoleårets planlægning, som på nuværende tidspunkt næsten er færdigt, idet det var nødvendigt at lave fagfordeling for at kunne gennemskue, hvilke medarbejdere, der skulle afskediges. Nogle medarbejdere sad i tidsbegrænsede stillinger, så der kun skulle afskediges 4 lærere, men reelt er der en lærernedgang på 11. Der er planlagt med underbemanding af læsebånd og bibliotek, og der samlæses i hist./kri. på 5. og 6. klassetrin. Skolen oplyser ikke officielt om, hvilke lærere, der er afskediget, men de enkelte lærere har mulighed for selv at fortælle det. Den ene afskedigede lærer skal være barselsvikar frem til midten af januar. 52. Skolebestyrelsens årsberetning. Faktuelle oplysninger Formanden har i samarbejde med skoleledelsen udarbejdet udkast til årsberetning for skolebestyrelsen. Der ønskes en drøftelse af om bestyrelsen anser indholdet som dækkende for årets virksomhed og om hvorledes offentliggørelse af rapporten skal finde sted. Udkastet fremsendes mandag. Årsberetningen rettes til, der laves reklame for mødet d. 22/6, og punkterne om de specifikke projekter neddrosles. Mandag sendes datoen ud til forældrene. Invitation til mødet og årsberetning sendes ud som besked på Intra til alle forældre 7/6. Der skal inviteres til åben dialog, invitationen skal indeholde nogle pinde - Kommende skoleår proces med vision - Kommende skoleårs struktur på Tårnborg skole Nogle synes, at beretningen er for lang. Det er fint, at der står noget om kostpolitikken, men der mangler noget om høringssvar og diskussionerne om skolestrukturen. Omfangmæssigt bør der ses på, om Kompis, LP osv. Skal fylde så meget. Der tales om, at årsberetningen skal være en slags PR arbejde for skolen. Årsberetningen kunne også indeholde en invitation til at møde op på mødet d. 22/6 og høre

6 Skolebestyrelsen Tårnborg Skole den 18. Maj 2011 kl Side 4 om, hvad der er sket på refleksionsgruppemødet vdr. kvalitet i folkeskolen. 53. Bevægelse i skolen. Bjørn Pearman foreslår, at Tårnborg Skole skal lancere sig som Danmarks første bevægelsesskole. Bjørn vil redegøre for sit forslag på mødet. Dernæst ønskes en drøftelse af forslaget hvori inddrages en vurdering af de aktiviteter skolen allerede har involveret sig i. Således arbejder alle klasser med at nå målet om, at alle elever skal bevæge sig en time dagligt. Skolen er ligeledes én af tre skoler i kommunen, som tildeler 7. klasse 6 ugentlige idrætstimer. Bjørn kontakter Per Andersen og undersøger, om der er nogen muligheder i projektet. Punktet bliver sat på dagsordenen d. 22/6. Bjørn har talt med Per Andersen, som er involveret i Teen move. Børnegården Kildebakken er blevet certificeret som bevægelsesbørnehave. Per Andersen mener, at der muligvis kan laves bevægelsesskole på Tårnborg, med støtte fra idrætslærerne. Viceskolelederne fortalte om skolens nuværende bevægelsespolitik og de aktionslæringsforløb i bevægelse, der er planlagt for næste skoleår. Der er i forvejen søgt midler til Slagelse kommune til forskellige projekter. Der er stor interesse for at arbejde med at profilere projektet. Medarbejderrepræsentanten mener, det bliver svært at få sat gang i noget inden august. I 54. Anvendelse af IT i undervisning og fritidsordning På baggrund af en forældrehenvendelse til skolefritidsordningen og Bjørn Pearmans forslag om at bestykke skolens internetforbindelse med aflåsning af bestemte emneområder, ønskes en drøftelse af skolebestyrelsens princip for anvendelse af it i undervisning og fritidsordning. Princippet fastholdes uændret.

7 Skolebestyrelsen Tårnborg Skole den 18. Maj 2011 kl Side 5 Det henstilles til, at emnet stadig drøftes på forældremøderne. SFO leder informerer om behandlingen af punktet i juni-nyt, og henviser til det lovmæssige krav i forhold til Fælles mål. Endvidere fremhæves det i informationen, at det er en forældreopgave at opdrage til fornuftig brug af it. Bjørn Pearman har deltaget i forældrerådsmøde i SFO, hvor der blev refereret til en episode i SFO, hvor børnene under opsyn af to pædagoger, havde brugt computere. En dreng havde åbnet en hjemmeside med pornografisk materiale, som en pige havde set og reageret negativt på i weekenden. Skolen har 2/3-10 vedtaget et princip om brug af it i skolen. Her blev anvendelsen af filtre på skolens computere drøftet i forhold til forberedelse til fremtidens samfund. Dialogen på skolebestyrelsesmødet dengang førte til, at det var vigtigt at have en fornuftig tilgang til it-samfundet, hvor både skole og hjem skal holdningsbearbejde i forhold til kritisk brug af Internettet. I Fælles Mål for brug af medier er det beskrevet, hvordan man skal anvende de sociale medier, og hvordan man skal lære elverne at forholde sig kritisk til medierne. Skolen er en lærende organisation, og som sådan er skolen forpligtet til at sørge for at undervise eleverne i brug af Internettet. 55. Forældrehenvendelse. Åben - sag Vedhæftede henvendelser fra forældre i 1. B drøftes. Skolebestyrelsen har taget henvendelsen til efterretning. Skoleleder henviser til, at skoleledelsen intet kan gøre i forhold til tidsbegrænsede ansættelser. Der var en drøftelse af, hvordan forløbet har været. Viceskoleleder har i dag sendt en uddybning af vilkårene for personalereduktioner til de to forældre, som har henvendt sig. 56. Fastlæggelse af næste skoleårs møder i skolebestyrelsen.

8 Skolebestyrelsen Tårnborg Skole den 18. Maj 2011 kl Side 6 Der ønskes fortsat mødedag onsdag. Ledelsen kommer med et forslag til datoer på næste møde. 57. Orientering Formand Formanden vil gerne høre, hvordan det forholder sig med lektiecafé i SFO og information til forældrene. Svar: Der arbejdes på ledermøde mellem SFO og skole med en model for lektielæsning i SFO. Lovmæssigt skal SFO tilbyde lektielæsning. Det foreslås, at drøftelsen fortsætter på lederniveau, inden sagen kommer på bestyrelsesmødet igen. Vdr. forældrebreve, så er der lavet et princip om, at der skal sendes ca. 10 forældrebreve ud pr. år. Ledelsen følger op på, om lærerne udsender informationsbreve, bruger Intra osv. Brugen af Intra skal være gensidig. Der var en lang drøftelse af specielt brugen af Intra. Skole Skoleleder Bent Frederiksen havde sit sidste skolebestyrelsesmøde. Der blev inviteret til afskedsreception tirsdag d. 31/5 fra kl Husk refleksionsgruppemødet d. 7/6 + dialogmødet. SFO Der er SFO cup fredag d. 27/5. Elevråd Var ikke til stede.

9 Skolebestyrelsen Tårnborg Skole den 18. Maj 2011 kl Side Evt.

Skolebestyrelsen Tårnborg Skole

Skolebestyrelsen Tårnborg Skole Skolebestyrelsen Tårnborg Skole Mødedato 3/3-11 Mødelokale Skolens personalerum Fraværende Åbne sager Lukkede sager Mødet hævet 20.30 Thomas Arvidson, Karina Rosengren, Lisette Sylvester, elevrådet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolebestyrelsen Tårnborg Skole

Skolebestyrelsen Tårnborg Skole Skolebestyrelsen Tårnborg Skole Mødedato 22.09.2010 kl. 18.00 Mødelokale Skolens personalerum Fraværende Afbud fra Bjørn Pearman Åbne sager Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Skolebestyrelsen

Læs mere

Skolebestyrelsen Tårnborg Skole

Skolebestyrelsen Tårnborg Skole Skolebestyrelsen Tårnborg Skole Mødedato 2. marts 2010 kl. 18.00 Mødelokale Mødelokalet Fraværende Karina Rosengren, Thomas Jensen, Hanne Tribler Åbne sager Lukkede sager Mødet hævet Kl. 20.00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2018, kl I mødelokalet ved kontoret

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2018, kl I mødelokalet ved kontoret Skolebestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2018, kl. 17.30-20.00 I mødelokalet ved kontoret Der vil blive serveret bolle med pålæg samt kaffe the. Deltagere: Iben Højer Larsen, Peter Birkemose Frederiksen,

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 13-06-2017 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: elever Mødeleder: Referent Annika Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat Mandag den 2.-6. 2014 kl. 18 på skolens kontor Dagsorden Skolebestyrelsesmedlemmer: Tom B. Rasmussen Jakob Flarup Mikkelsen Mads Bjerregaard Jeppe D. Friis Marianne Andersen

Læs mere

Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen. Referent: Susanne Damsgaard-Larsen

Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen. Referent: Susanne Damsgaard-Larsen Mødetype: Dato og sted: 23/2 kl. 18.00 21.00 i mødelokalet ved administrationen (m. forplejning) Ordstyrer/Facilitator: Jakob Flarup Mikkelsen Referent: Susanne Damsgaard-Larsen Fraværende: Claus Hedegaard

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE Mødedato Mandag d. 28/08 2017 kl. 17.15-19.45 Mødested Hammershøj Skole Medarbejderrepræsentanter: Mette Roed Rikke Richtendorf Forældrerepræsentanter Laila Rohde

Læs mere

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen består af: Forældrerepræsentanter: Vinni Hedegaard Frederiksen, Randi Mellergaard Baun, Jens Mogensen, Kristina Blom, Arne Hougaard, Jens Ole Futtrup

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 12. juni 2013 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Mødeleder/klummeskribent Henning Larsen Fraværende

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde d kl

Referat af skolebestyrelsesmøde d kl Referat af skolebestyrelsesmøde d. 20.06. 2011 kl. 18 21. Gentofte Skole, 22. juni 2011. Majken Linnemann Jensen, Else Juul Andersen, Jørn Haandbæk, Morten Bøge, Anne Julie Murphy, Asger Henning Nielsen,

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. juni 2016 Møde nr. 89

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. juni 2016 Møde nr. 89 MØDETIDSPUNKT Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 18.00 OG STED: I skolens mødelokale på kontoret. MEDLEMMER: Elevrepræsentanter: KOM.BESTYR.: LEDELSE: FRAVÆRENDE: Maj-Britt Lindeblad (ML), Jens Darket (JD),

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Dato: 23-01-2018 Kl.: 19.00-21.30 Fraværende: Lise-Lotte Mødeleder: Michael Referent: Annika Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet

REFERAT. 1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering. 2. Orientering fra elevrådet Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Mandag den 5. december 2016 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand). Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige: Susanne Gade

Læs mere

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen ØRUM SKOLE Dagsorden og referat Dato: 14.06 2018 Tid: 18.00-21.00 Sted: Personalerummet Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde Referent: Dorthe Klitgaard Mødeleder: Charlotte Jensen Mødedeltagere: Charlotte

Læs mere

REFERAT. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende samt ordinært) 1. Mødedato Mødested Møde start/slut

REFERAT. Der indkaldes til møde om. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende samt ordinært) 1. Mødedato Mødested Møde start/slut Munkevængets Skole Dato 17. juni 2014 Udsendt af Ole Wiese REFERAT Afbud til Ole Wiese Direkte telefon 79 79 78 39 E-mail olwi@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde (Konstituerende

Læs mere

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen

Dagsorden og referat ØRUM SKOLE. Dato: Mødeleder: Charlotte Jensen ØRUM SKOLE Dagsorden og referat Dato: 02.05 2018 Tid: 19.00-21.00 Sted: Personalerummet Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde Referent: Dorthe Klitgaard Mødeleder: Charlotte Jensen Mødedeltagere: Charlotte

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30. Møde nr. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 11 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde. Dato: 26-09-2017 Kl.: 19.00-21.30 Fraværende: Michael og Michael Mødeleder: Lise-Lotte Referent: Annika Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger

Læs mere

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard Art. Tid Ved 5 Tel efon skole 88 88 56 00 Tel efon SFO 88 88 56 30 Røjl emose ve j 9, Strib / 550 0 Middelfar t Strib Skole Dato 1/11 Møde Skolebestyrelsesmøde Mødedato Onsdag den 4. november 2015 Fra-til

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Onsdag den 19. November kl

Referat af skolebestyrelsesmøde Onsdag den 19. November kl Referat af skolebestyrelsesmøde Onsdag den 19. November kl. 19.00-21.00 Tilstede: Michael, Kurt N., Kurt M., Kirsten R., Jesper, Anne, Kirsten N. og Leif. Afbud: Lone C. (ikke muligt at indkalde en suppleant)

Læs mere

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV

Vestervangsskolen Nålemagervej Randers NV Referat: Dato: 29-04-19 Kl.: 17.00-19.30 Fraværende: Lise-Lotte Mødeleder: Referent: Trine Emne og ansvarlig Hvad skal vi udrette? Proces Tid Konklusioner/bemærkninger 1. Godkendelse af dagsorden: 2 min.

Læs mere

Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018

Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018 Mødeindkaldelse Referat for skolebestyrelsesmøde 6.november 2018 Møde dato 6. november 2018 Møde tidspunkt Kl. 19:00-21:30 Mødeleder Søren Storm Mødested Alminde-Viuf Fællesskole Møde nr. 4 Afbud til srsto@kolding.dk

Læs mere

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN Uddrag fra Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Køge Kommune samt forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sct. Nicolai Skole, revideret 13. marts 2018 Almindelig skrift er fra Styrelsesvedtægten for skolevæsenet

Læs mere

Årre Skole. Tlf.: E-post: Hjemmeside: Skolegade Årre

Årre Skole. Tlf.: E-post: Hjemmeside:   Skolegade Årre Fraværende: Dennis, Jan og Kim Rikart Skolebestyrelsesmøde ÅRRE SKOLE. Onsdag d. 16. september kl. 19.00 21.00 DAGSORDEN 1. Referat fra sidste møde. REFERAT Godkendt. 2. -Elevrådet (udsat) 3. Beslutning

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse

Referat. UngSlagelses bestyrelse Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 17. juni 2015 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Personaleloungen, UngSlagelse, Willemoesvej 2B, Slagelse Fraværende Unnie B. Hansen, Michael Dyrhave, Peter Jensen, Line

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen

Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Kongsbjergskolen Dato 08.06.2017 Referent: Henrik Jørgensen Skolebestyrelsesmøde Kongsbjergskolen Referat af Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested Møde start/slut 08.06.2017 Personalerummet 19:00/21.30

Læs mere

Holbergskolen Skolebestyrelsen

Holbergskolen Skolebestyrelsen Mødeleder: Jakob Fraværende: Jan, Lukas, Jess Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 31.maj kl. 18.30 21.00 i mødelokalet på 1.sal i administrationsbygningen. 1. Orientering fra forældrene Det var

Læs mere

REFERAT. 2. Fordybelses- & refleksionspunkt Skolestruktur

REFERAT. 2. Fordybelses- & refleksionspunkt Skolestruktur 1 Balleskolen Skolebestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 Tid: 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: (vælges på mødet) Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Dagsorden og referat Skolebestyrelse

Dagsorden og referat Skolebestyrelse Dagsorden og referat Skolebestyrelse Dato: Mandag d. 19.03 2018 Tid: Kl. 19 21.30 Sted: Stensagerskolen Mødedeltagere: Christina Poulsen, Gitta Catalina, Lise Jacobsen, Lars Asmussen, Michael Rolighed,

Læs mere

Dagsorden til skolebestyrelsesmødet torsdag den 9. okt kl

Dagsorden til skolebestyrelsesmødet torsdag den 9. okt kl 1. Meddelelser fra elevrådet (19.00-19.10) Ønske om gallafest for 7. 9. klasse inden jul. Det kunne evt. være den 12/12. Tidspunktet kunne være fra ca. 19.00 -? Jesper fra Ungvest kunne være behjælpelig

Læs mere

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er vært ved kage Afbud fra Dorte Lillelund og Anders Jørgensen

Møde i skolebestyrelsen den kl Skolen er vært ved kage Afbud fra Dorte Lillelund og Anders Jørgensen Møde i skolebestyrelsen den 22.08 2018 kl. 18.30-21.00 n er vært ved kage Afbud fra Dorte Lillelund og Anders Jørgensen 1. Godkendelse af referat Udsendt pr. mail Referat godkendt. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Møde: Kl Sandwich serveres undervejs

Møde: Kl Sandwich serveres undervejs Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 28. september 2017 REFERAT Møde: Kl. 18.00 21.00 Sandwich serveres undervejs Tid: Kl. 18.00-21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen og Kirsten Lundager Afbud: Stine Helgstrand,

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Mandag den 9. januar 2012 kl. 19.00 Møde nr. 16 Mødelokale Forplejning 82 ( det gamle lokale ) Ingen Åbne sager Lukkede sager Mødet hævet 21.31

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag-23-5-2013 kl. 19.00 21.00 i Vestermarie Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Repræsentant for:, rep. for Skole og

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. 1 of 6 Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 23. februar 2010 kl. 17.30 i mødelokalet Der vil blive serveret let mad. 1/6 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen

Læs mere

DAGSORDEN. Der vil være lidt spisning inden mødet går i gang

DAGSORDEN. Der vil være lidt spisning inden mødet går i gang EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: UDARBEJDET AF: DAGSORDEN Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 18. juni 2014, kl. 18.00 afd. Søndersø Mikkel Brunse, Allan Winkelmann,

Læs mere

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Notatark Revision 2018 Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Denne styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Kolding Kommune er vedtaget af Byrådet i Kolding efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

Læs mere

MØDEREFERAT. Emne: Referat fra skolebestyrelsesmøde Deltagere Personalerummet 19.00

MØDEREFERAT. Emne: Referat fra skolebestyrelsesmøde Deltagere Personalerummet 19.00 MØDEREFERAT Emne: Referat fra skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Personalerummet 13.06.2013 Deltagere Henrik, Joan, Lars, Else, Torben, Lee, Uffe, Thomas Evt. afbud bedes meddelt til Henrik/Uffe

Læs mere

Kl. kl Lærerværelset Spisning i Frederiks Have. Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde / Skolen på Nyelandsvej. Dag: Tirsdag d. 11.

Kl. kl Lærerværelset Spisning i Frederiks Have. Dagsorden: Skolebestyrelsesmøde / Skolen på Nyelandsvej. Dag: Tirsdag d. 11. Dag: Tirsdag d. 11. juni 2013 Tidspunkt: Kl. kl 17.30-20.00 Sted: Lærerværelset Spisning i Frederiks Have Deltagere: Bettina Stuhr Kaltoft BK x Anders Larsen x Timmi Jensen TS x Thomas Halling TH x Eva

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag kl på afd. Mosaik Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag kl på afd. Mosaik Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Torsdag 27-2-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Mosaik Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Cathrine Ingildsen Roar Green Dorthe

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Dagsorden og referat. Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi til: Hans, LE, GB, tla, Dorte, Tina. Indskolingens mødelokale

Dagsorden og referat. Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi til: Hans, LE, GB, tla, Dorte, Tina. Indskolingens mødelokale Dagsorden og referat Vedrørende: Skolebestyrelse Mødedato: 08.10.2013 kl. 20.00 Deltagere: Jens, Majken, Søren, Helle, HØ, JEN, ML, Ditte, Ayuub, Andreas, tla Afbud: Merete, Jeppe, tm Fraværende: Kopi

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Bilag 1. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011

Bilag 1. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Bilag 1 Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Udkast til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Vedtaget af Byrådet den xx Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE Mødedato Mandag d. 8/5 2017 kl. 17.15-19.45 Mødested Hammershøj Skole Medarbejderrepræsentanter: Michael Vendelboe Rikke Richtendorf Forældrerepræsentanter Laila Rohde

Læs mere

Forretningsorden for Bjørnehøjskolens skolebestyrelse Gældende fra 19. april 2018

Forretningsorden for Bjørnehøjskolens skolebestyrelse Gældende fra 19. april 2018 Dokument revision historik samt godkendelse Beskrivelse 1.0 Forretningsorden for Skolebestyrelsen på Bjørnehøjskolen Godkendt af bestyrelsen Ændring er - stk Godkendelse Anette Rasmussen, Noomi Katz-Kolberg,

Læs mere

Protokol Skolebestyrelsen Suldrup Skole

Protokol Skolebestyrelsen Suldrup Skole Protokol Skolebestyrelsen Suldrup Skole Dagsorden: Underskrift protokol fra sidste møde Elevrådet 150. Skoledistrikter Evaluering på den foreløbige proces Høringssvar Info-møde for inviterede Underskriftsindsamling

Læs mere

Referat PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING. Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen Mandag, den 3. september 2012 klokken 17.00-19.30.

Referat PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING. Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen Mandag, den 3. september 2012 klokken 17.00-19.30. DATO 05.09. 2012 JOURNAL NR. SAGSANSVARLIG Max M. Hansen/Per Kensø SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN Referat Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen Mandag, den 3. september 2012 klokken 17.00-19.30. Sted: Mødelokale

Læs mere

Østskolen. Skolebestyrelsen ved Østskolen REFERAT

Østskolen. Skolebestyrelsen ved Østskolen REFERAT Kommende møder: Tirsdag 27.9. (Afd. Karise), tirsdag 25.10. (Afd. Hylleholt), torsdag 24.11. (Afd. Rollo), mandag 19.12. (Afd. Karise), tirsdag 17.1. (Temamøde Strøbyskolen), tirsdag 31.1. (Afd. Hylleholt),

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

For møde nr. 16 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 12. juni Kl

For møde nr. 16 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 12. juni Kl Dagsorden For møde nr. 16 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag den 12. juni 2018 Kl. 17.00 18.30 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole SAGER TIL EFTERRETNING:... 82 106. Orientering.... 82 107. Pladsproblemer i

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl

Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl Referat af skolebestyrelsesmøde på Kildevældsskolen 21. august 2018 kl. 17-20 Vejl. tid Emne Ansvarlig Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag 17:00 1. Formalia a. Valg af processtyrer og ordstyrer.

Læs mere

Referat af Skolebestyrelse. Dato: 29/2 2012. Tidspunkt: 19.00. Sted: Ellekildevej

Referat af Skolebestyrelse. Dato: 29/2 2012. Tidspunkt: 19.00. Sted: Ellekildevej Referat af Skolebestyrelse Dato: 29/2 2012 Tidspunkt: 19.00 Sted: Ellekildevej Fremmødte: Afbud: Camilla R., samt elevrepræsentanter Punkter til evt. Ordensregler ved snevejr: Forælder har spurgt til om

Læs mere

Amager Fælled Skole s forretningsorden for skolebestyrelsen

Amager Fælled Skole s forretningsorden for skolebestyrelsen Amager Fælled Skole s forretningsorden for skolebestyrelsen Version: 0.4 1. Medlemmer, konstituering m.m. Skolebestyrelsen er sammensat i henhold til Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen (nr. 665 af 20.06.2014)

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 16

Skolebestyrelsesmøde nr. 16 . Skolebestyrelsesmøde nr. 16 Onsdag d. 28. februar på afd. Jernløse 18.30-20.30 De næste møder Mandag d. 19/3 Kildebjerg torsdag d. 12/4 Knabstrup mandag d. 14/5 Undløse tirsdag d. 12/6 Jyderup DELTAGERE

Læs mere

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax

BREDAGERSKOLEN Bredager Jelling Tlf Fax BREDAGERSKOLEN Bredager 26 7300 Jelling Tlf. 76 81 41 00 Fax 76 81 41 09 E-mail: bredagerskolen@vejle.dk www.bredagerskolen.dk Mødedato Mandag 27. november 2017 Mødested/lokale Urds Brønd (ved siden af

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 14. NOVEMBER 2016, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset

10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset ALHOLM SKOLEN 10. maj 2007 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 15/5 2007 kl. 18.30 på lærerværelset Til stede: Mona,, Lise, Susanne C., Flemming, Kim, Pernille, Kasper, Viktor, Vagn, Lena, Vibeke og Sheila

Læs mere

Lærerne er involveret i processen og en prøvearbejdsplads etableres snarest.

Lærerne er involveret i processen og en prøvearbejdsplads etableres snarest. Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 27.3.2014 kha@aabenraa.dk Referat fra skolebestyrelsesmøde den 24.3.2014 kl. 19.00 (efter årsberetningen) kl. 21.00 1.

Læs mere

Dagsorden og Referat. Afbud: Tina, Torben, Mogens. BBO Lene. Referent: Mødeleder: Kopi til: Sags Id Afd.

Dagsorden og Referat. Afbud: Tina, Torben, Mogens. BBO Lene. Referent: Mødeleder: Kopi til: Sags Id Afd. Dagsorden og Referat Vedrørende: Referat skolebestyrelse Mødedato: 25092017 Kl. 17-20 Deltagere: Tina, Mikkel, Emil, Mette J, Mette W, Rikke, Stinne, Lars, Charlotte, Torben, Birgitte, Erik, Lene, Henrik,

Læs mere

Formøde for forældrevalgte: Kl Sandwich fra

Formøde for forældrevalgte: Kl Sandwich fra Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 21. august 2017 REFERAT Formøde for forældrevalgte: Kl. 18.00 18.30 Sandwich fra 18.30 19.00 Tid: Kl. 19.00-21.00 Deltagere: Skolebestyrelsen og Kirsten Lundager Afbud:

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/32015. Kl. 19.00. Sted: Personalerummet

Referat fra skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/32015. Kl. 19.00. Sted: Personalerummet Referat fra skolebestyrelsesmøde Dato: 18/32015 Kl. 19.00 Sted: Personalerummet Afbud fra : Peter, Bo, Deltagere: Mariann, Monica, Anastasia, Karina, Flemming, Heidi, Birgitte, JM, EA, AML, Zana Punkter

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Dagsorden NPS bestyrelsesmøde kl

Dagsorden NPS bestyrelsesmøde kl Dagsorden NPS bestyrelsesmøde 14.06.16 kl. 17-18.45 Sted: Lærerværelset på Nørrebro Park Skole. B = beslutning O = orientering D = drøftelse Punkter Motivering Referat Til stede: Henrik, Claus, Katja,

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 16-4-2012 kl. 17.00 19.00 i Svaneke Bemærk: SB-kommunikationsudvalget (PP, KL, SW, PA, PT, LL, LP, AB, BF) mødes efter SB-mødet kl. 19.00-19.15

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 18. marts 2015 kl Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 18. marts 2015 kl Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: 55-2014/15: 5 min. Godkendelse

Læs mere

Skolebestyrelsen Sengeløse Skole

Skolebestyrelsen Sengeløse Skole Skole Sengeløse Skole Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE tirsdag den 9. juni 2015 kl. 18.30 21.30 i personalerummet Til stede: Ricard Farina, Signe Sørensen, Henrik J Mortensen, Brian Hjermind, Astrid H Larsen,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Den 8. marts 2011 Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts kl. 17.00 19.00 Til stede: Lars Autrup, Joan Bang Sudergaard, Karin Dahl Hansen, Kitt Gertin Pedersen, Steen Abramowitz, Julie Vinther

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde (i mødelokale ved skolens kontor) Referat onsdag den 10. august 2011 kl

Skolebestyrelsesmøde (i mødelokale ved skolens kontor) Referat onsdag den 10. august 2011 kl Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat fra mødet den 12/5 2. Meddelelser/orientering Godkendt dog blev en række tidspunkter og datoer for skolebestyrelsesmøderne i dette skoleår ændret. De reviderede

Læs mere

Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler

Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler Mål og principper for Samarbejde mellem skole og hjem på Funder og Kragelund skoler Vore værdier Med eleven i centrum sætter vi fokus på samarbejdet mellem skole og hjem, på Funder og Kragelund skoler.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 17. februar 2015 kl Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 17. februar 2015 kl Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 17. februar 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Niels, Gitte 44-2014/15:

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 14. august 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Forretningsorden for Vemmedrupskolens skolebestyrelse 2017/2018

Forretningsorden for Vemmedrupskolens skolebestyrelse 2017/2018 1. Forretningsordenens område. - Denne forretningsorden er gældende for Vemmedrupskolens skolebestyrelse. 2. Skolebestyrelsens sammensætning. - Skolebestyrelsen sammensættes i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen. Forår 2018

Valg til skolebestyrelsen. Forår 2018 Valg til skolebestyrelsen Forår 2018 Hvem er med i bestyrelsen? Skoleleder Krestine Aaen Ansatte på Knudsøskolen Viceskoleleder Lone Diget Medarbejderrepræsentanter (2 personer) Forældrevalgte medlemmer

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde

Referat skolebestyrelsesmøde + Referat skolebestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2011 kl. 17.15 på mediateket Forældrerepræsentanter: Jane Vanting Dannesøe, Birgitte Lindsten, Anders Zorn, Charlotte Mallow, Jesper Ernest Andersen,

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

a) Der er kommet en ordning med USB-stik, b) formanden som fungerer indtil sommer. Der kommer c) ledelsen

a) Der er kommet en ordning med USB-stik, b) formanden som fungerer indtil sommer. Der kommer c) ledelsen Skolebestyrelsesmøde mandag den 13.06.16 på Kirkebjerg Skole, Kl. 16.30-19.00 (efterfulgt af afslutningsmiddag fra kl. 19) Deltagere: Skolebestyrelsesmedlemmer: Kenneth Wolstrup, Mette Borgaard Bang, Christina

Læs mere

Hareskov Skole. Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 17.00-20.00

Hareskov Skole. Referat. Skolebestyrelsesmøde. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 17.00-20.00 Hareskov Skole Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 17.00-20.00 Referat Møde nr. 20 Tilstede: Lars Jeppesen ved pkt. 1 Fraværende: Mødeleder: Jan-Christian Haxthausen Thomas Grønlund ORIENTERING

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 5-11-2012 kl. 17.00 19.00 i Svaneke Bemærk: SB-kommunikationsudvalget (,formand, KL, JA, PA, PT, LL,,) mødes efter SB-mødet kl. 19.00-19.15 Dagsorden

Læs mere

61. Godkendelse af referat og dagsorden Godkendt

61. Godkendelse af referat og dagsorden Godkendt Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 10. maj 2017 kl. 18.00 på Fredensborg Skole, Vilhelmsro afd., Humlebækvej 10, mødelokalet ved biblioteket Mødeleder: Jens Bernhardt Afbud: Gitte Ulriksen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune Forord Den 17.09.2013 godkendte Byrådet den reviderede skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup kommunes skolevæsen. Vedtægterne og tilhørende

Læs mere

Skolen med plads og udfordringer til alle. Til skolebestyrelsen. Ansættelsessamtaler den kl kl

Skolen med plads og udfordringer til alle. Til skolebestyrelsen. Ansættelsessamtaler den kl kl Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 29.8.2013 kha@aabenraa.dk Ansættelsessamtaler den 26.8.2013 kl. 18.00 kl. 19.30 Skoleledelsen udvælger og inviterer til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Peder syv skolen SKOLEBESTYRELSESMØDE DAGSORDEN. TIRSDAG D KL Michael Bondrup Holm; Dorte Hjøllund; Malene B Sørensen

Peder syv skolen SKOLEBESTYRELSESMØDE DAGSORDEN. TIRSDAG D KL Michael Bondrup Holm; Dorte Hjøllund; Malene B Sørensen SKOLEBESTYRELSESMØDE DAGSORDEN. TIRSDAG D. 18.9. 2018 KL. 19.00 21.00. Indkaldt Forældre: Repræsentanter: Mia Graae, Nikolaj H Trap, Malene B Sørensen, Allan L Jensen, Mikkel Ulrik Mortensen, Lone Wendt,

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 19-8-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 19-8-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 19-8-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn René Læssøe Andersen Morten Enni Roar Green Lotte Strand Susanne

Læs mere

Mødereferat. Emne: Referat fra skolebestyrelsesmøde

Mødereferat. Emne: Referat fra skolebestyrelsesmøde Mødereferat Emne: Referat fra skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 10.10.2012 Konferencelokalet 19:00 21:30 Deltagere Martin Fessel, Hanne Luscombe,

Læs mere

Skolebestyrelse Stilling Skole

Skolebestyrelse Stilling Skole Skolebestyrelse Stilling Skole Dato Ansvarlig Tid Referat 22. august 2016 Kl. 17-20 i Personalerummet Afbud: Mick Salling Martin deltog fra kl. 17.20 Mogens Rubin deltog fra kl. 17.10 Søren Riemer deltog

Læs mere

Skolebestyrelse Stilling Skole

Skolebestyrelse Stilling Skole Skolebestyrelse Stilling Skole Dato 20. november 2018 Kl. 16.30-18.15 i Personalerummet Ansvarlig Tid Afbud: Pernille, Daniel Annie Anja deltog fra kl. 16.40 Referat 1 Godkendelse af dagsorden Alle 2 B

Læs mere

Referent: Christian Bech. Lena Godkendelse 10

Referent: Christian Bech. Lena Godkendelse 10 Skolebestyrelsesmøde Vedbæk Skole Dato: 21. marts 2018 Tid: Start kl. 17:00 20:00 Tilstedeværende: Charlotte, Lena, Mette, Mladen, Maren, Ellen Fraværende: Njal, Jens, Nanna, Christina og Katharina Referent:

Læs mere

Dagsorden: x/ x. Skolebestyrelsesmøde / Skolen på Nyelandsvej. Dag: 14. maj Tidspunkt: Kl. kl Sted: Lærerværelset.

Dagsorden: x/ x. Skolebestyrelsesmøde / Skolen på Nyelandsvej. Dag: 14. maj Tidspunkt: Kl. kl Sted: Lærerværelset. Dag: 14. maj 2012 Tidspunkt: Kl. kl 17.30-20.00 Sted: Lærerværelset Deltagere: Bettina Stuhr Kaltoft BK x Carsten Norton Pedersen CP Jørgen Thyregod JT x Jens Jakob Andersen JA Håkan Vigre (kom senere)

Læs mere

For møde nr. 8 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 13. juni Kl Klokken går vi over til fejringen af den afgående formand.

For møde nr. 8 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 13. juni Kl Klokken går vi over til fejringen af den afgående formand. Dagsorden For møde nr. 8 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag den 13. juni 2017 Kl. 17.00 21.00 Klokken 18.30 går vi over til fejringen af den afgående formand. Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole SAGER TIL EFTERRETNING:...

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Dato: 20. November 2018 DAGSORDEN

Skolebestyrelsesmøde. Dato: 20. November 2018 DAGSORDEN Møde: Skolebestyrelsesmøde Dato: 20. November 2018 DAGSORDEN Tid: Kl. 17.00 18.00: Møde med skoleudvalgsformandskabet Kl. 18.00 18.30: Formøde forældre / spisning (tilmelding senest mandag kl. 12) Kl.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere