LOKALPLAN VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april Offentliggjort 5. maj 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015."

Transkript

1 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april Offentliggjort 5. maj 2015.

2 Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 5 5. Veje, stier og parkering 6 6. Bebyggelsens omfang og placering 9 7. Bebyggelsens ydre fremtrædende Ubebyggede arealer og beplantning Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug Grundejerforening Ophævelse af eksisterende lokalplan Lokalplanens retsvirkninger 23 Redegørelse 24 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning 25 Lokalplanens formål og baggrund 26 Eksisterende forhold 27 Fremtidige forhold 31 Miljøvurdering 33 Lokalplanens forhold til anden planlægning 34 Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning 36 Juridiske kort 39 kortbilag 3 - Illustrationsplan 40 Hvad er en lokalplan? 41 Miljørapport 42 Indledning 43 Resume af miljørapport 44 Overvågning 45 Forbindelse til andre planer 46 Projektbeskrivelse og 0-alternativ 47 Vurdering af væsentlige miljøpåvirkninger 48 Bilag 49 Bilag A 50

3 LOKALPLAN

4 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: At etablere et attraktivt boligområde med mulighed for at opføre åben lav parcelhusbebyggelse med nutidig arkitektur At bebyggelsen tilpasses terrænet og at der ikke sker uhensigtsmæssig terrænregulering At sikre eksisterende beplantning mod Ansvej i nord og Egernvej i øst Ad 1.1: Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formål. LOKALPLAN

5 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanens grænse er vist på kortbilag 1, og omfatter matr.nr. 9d Ans By, Grønbæk samt parceller der efter den 3. oktober 2014 udstykkes fra den nævnte ejendom inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone, med undtagelse af beplantningsbæltet i nord mod Ansvej, som er landzone. 2.3 Den del af lokalplanområdet der i dag ligger i landzone, overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. 2.4 Lokalplanområdet opdeles i delområderne Ia, Ib, II og III, som vist på kortbilag 2. LOKALPLAN

6 3. Områdets anvendelse 3.1 Delområde Ia og Ib må kun anvendes til åben/lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. På hver grund må der kun opføres og indrettes én bolig. 3.2 Delområde II må kun anvendes til vejanlæg og rekreativt grønt fællesareal. Området skal være tilgængeligt for alle. Der vil med en særlig godkendelse kunne etableres én mindre bygning beregnet for områdets drift if Ad 3.2: I delområdet må der opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner og lign. som understøtter anvendelse til ophold og leg. 3.3 Delområde III må kun anvendes til rekreativt grønt friareal. Der kan dog i området opstilles en mast for mobilantenner m.m. med tilhørende teknikskabe. Der gives kun mulighed for antennemast såfremt teleselskabet overfor Silkeborg Kommune kan godtgøre at der hverken findes andre mulige udpegede lokaliteter til masteplaceringer eller andre eksisterende ikke fuldt udnyttede master i Ans-området. Ad 3.3: Den eksisterende beplantning som vist på kortbilag 1 og 2 skal bevares og må ikke ændre karakter. Etablering af antennemast kræver en byggetilladelse. 3.4 Byrådet kan tillade at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, under forudsætning af at virksomheden drives af den der bebor ejendommen at virksomheden ikke medfører trafikale gener at parkering til evt. en ansat og kunder etableres på egen grund at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende Ad 3.4: Den type erhverv der uden videre må drives i boligområder er typisk frisør, arkitekt, dagpleje eller lignende service- eller liberale erhverv. Herudover må ejendommene i lokalplanområdet ikke anvendes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.5 Inden for lokalplanområdet kan der opføres mindre bygninger på maks. 10 m2 og anlæg nødvendige for privat, fælles og offentlig forsyningsvirksomhed, f.eks. transformerstationer, masteanlæg, regnvandsbassiner, fælles affaldsplads og andre tekniske anlæg. Placering og udformning skal tilpasses den omgivende bebyggelse, beplantning og omgivende landskab. LOKALPLAN

7 4. Udstykning 4.1 Lokalplanområdet (delområde Ia og Ib) kan kun udstykkes efter en samlet plan. Planens principper er vist på kortbilag 2. Ingen grunde må udstykkes med et mindre areal end 700 m2. eller med et større areal end 1200 m2. Ad 4.1: Da der på flere af grundene er væsentlige terrænforskelle, er det i denne plan muligt at udstykke grunde med op til 1200 m Delområde II og III kan ikke udstykkes yderligere. LOKALPLAN

8 5. Veje, stier og parkering 5.1 Der udlægges areal til nye veje og stier som vist på kortbilag 2. Veje og stier udlægges og anlægges efter vejlovgivningens regler. 5.2 Ved vejtilslutninger skal der etableres hjørneafskæringer, jf. 39 i lov om offentlige veje ( jf. lovbek. nr af 3. november 2011). Der skal også sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. 5.3 Lokalplanområdet skal have vejadgang via rundkørsel og ny stamvej (A-B). De enkelte grunde skal have vejadgang via ny boligvej (C-D). Vejadgange skal placeres som vist på kortbilag 2. Der må ikke etableres vejadgang fra den enkelte bolig direkte til den eksisterende del af Egernvej (øst for lokalplanområdet) eller direkte til stamvejen (A-B). 5.4 På kortbilag 2 er der vist de arealer, der er udlagt til: Stamvej (A-B), udlægges med en samlet bredde på 10 m. Boligvej (C-D), udlægges med en samlet bredde på 8 m., hvoraf vejens befæstede flade skal have en bredde på min. 6 m. Kombinerede cykel- og gangstier, udlægges med en bredde på ca. 4 m., hvoraf stiens befæstede flade skal have en bredde på min. 2,5 m. Rekreative naturstier, udlægges med en bredde på 3 m. Stierne skal anlægges med en bredde på 1,5 m. Ad 5.4 Stamvejen er udlagt som offentlig vej. Den nye boligvej vil blive udlagt som privat fællesvej. Grundejerforeningen skal stå for vedligehold af alle private fællesveje. (Se endvidere 10.2) 5.5 Stamvej- (A-B), boligvej (C-D) og stibelægninger (a-b) skal etableres som asfalt el. lign. Stibelægning på rekreative stier (c-d) skal Ad 5.5: Bestemmelsen skal sikre at der bliver en samhørighed med belægningerne i de eksisterende boligområder. LOKALPLAN

9 etableres som asfalt, stenmel el. lign. Fortove skal etableres som betonfliser el. lign. Bebyggelse langs Hjortevej. Kørebane i asfalt og fortov i betonfliser. 5.6 Rekreative stier (c-d) skal etableres med en belægning som stenmel, grus, klippet græs el. lign. Arealerne kan ikke etableres med fliser eller asfaltbelægning. Ad 5.6: Bestemmelsen skal sikre, at området, trods stier, bevarer en grøn karakter. Eksempel på klippet sti i naturområdet 5.7 Der tilstræbes lave master til belysning af veje og stier. Der må alene anvendes armaturer til belysning af veje og stier, som retter lyset nedad, rettet mod færdselsarealerne. Armaturer som spreder lyset mod haver og fællesarealer er ikke tilladt. Ad 5.7: Bestemmelsen skal forhindre unødig lysforurening og istedet sikre, at belysningen fremstår diskret og afdæmpet. 5.8 Der må kun etableres én indkørsel til hver grund/hver bolig. Overkørslen må være max. 6 meter bred. Overkørsler skal placeres mindst 0,5 meter fra kabelskabe, lysmaster og lign. 5.9 Der skal anlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal anlægges i tilknytning til den enkelte bolig og på egen grund. Ad 5.9: P-plads i garage tæller ikke med i de to p-pladser på egen grund LOKALPLAN

10 Det skal være muligt for lastvogne at komme rundt på boligvænget (D), efter vejreglernes anvisning. Der skal ikke være vendemulighed forenden af stamvejen (B). Ad 5.10: Stamvejen (A-B) skal sikre at man kan fortsætte byudviklingen mod vest. Derfor er det ikke relevant at lave vendeplads her Inden for lokalplanområdet er det fra kl ikke tilladt, at parkere eller henstille: biler med tilladt totalvægt over kg. større anhængere såsom sættevogne, campingvogne, både og lignende. Ad 5.11: Bestemmelsen kan dog fraviges ved særlige arrangementer efter tilladelse fra Silkeborg Kommune. LOKALPLAN

11 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Ad 6.1: Det er hensigten med bestemmelsen at alle ejendomme i området uanset grundstørrelse får mulighed for at opføre en familiebolig af passende størrelse. 6.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for de fastlagte byggefelter, som er vist på kortbilag 2. Byggefeltet er fastlagt 5 meter fra vejskel og grønne områder og 2,5 meter fra naboskel, medmindre der på kortbilag 2 er fastsat andre afstande. Ad 6.2: Til brug for byggemyndighedens bedømmelse af et konkret projekt, skal byggeansøgning indeholde plan for hele grundens disponering, samt facadetegninger med angivelse af bygningsprofilet m.m. og nuværende/fremtidig terrænregulering. (Dette iht. pkt ). 6.3 Indenfor delområde Ia og Ib skal en del af boligens facade eller gavl placeres i facadebyggelinjen vist på kortbilag 2. Mindst 1/3 af facadebyggelinjen skal bebygges med bolig. For grundene nummeret 6 og 12, skal facaden så vidt det er muligt tage udgangspunkt i facadebyggelinjen. På illustrationsskitsen (kortbilag 3) er vist en mulig indretning af området med eksempel på placering af boliger. Ad 6.3 Det er hensigten med bestemmelsen, at boligbebyggelsen får en nærhed og tilknytning til gaden og at der skabes et visuelt sammenhængende område omkring gaden. På grundene nummeret 6 og 12 er det væsentligt at boligen stadig får tilknytning til gaden, selvom grundens form og det kuperede terræn gør det mere udfordrende. illustrationsskitsen (kortbilag 3) viser en mulig indretning. 6.4 Der kan på de anviste arealer på kortbilag 2 opstilles en mast for mobilantenner mm. med tilhørende teknikskabe. Mast og teknikskabe skal sløres af beplantning i naturlig tilknytning til eksisterende bryn. Ad 6.4: Et stigende behov for god mobildækning kan medføre et behov for at opføre mobilantennemaster indenfor lokalplanområdet. Den endelige placering af antennemast skal godkendes af Silkeborg Kommune. 6.5 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, el, vand og kloakering efter de enkelte forsyningsvirksomheders til enhver tid gældende regler. Ad 6.5: Såfremt bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri fritages denne fra tilslutningspligten til den kollektive varmeforsyning jf. Planlovens 19, stk. 4. Lavenergibyggeri betyder, at byggeriet opfylder klassifikationskravene til lavenergibyggeri i Bygningsreglementet, der er gældende på byggetidspunktet. Ved byggeansøgning skal vedlægges energivarmeberegning, der viser at kravet er overholdt. 6.6 Boligbebyggelse skal støjmæssigt sikres, så det indendørs støjniveau i opholdsrum opfylder kravene fastsat i Bygningsreglementet. Ad 6.6: Støjsikring kan f.eks. ske med særlig afskærmning uden for vinduet eller særligt isolerende konstruktioner. Boliger kan f.eks. orienteres så der så LOKALPLAN

12 vidt muligt er opholds- eller soverum mod boligens stille facade og birum mod gaden. 6.7 Der må ikke opføres bebyggelse indenfor delområde II. Dog vil der med særlig godkendelse kunne etableres én mindre bygning, på max 10 m2, til støtte for områdets funktion. 6.8 Bebyggelsen skal udføres således at bygningerne tilpasses områdets terrænforhold. Ad 6.8: Bebyggelsen i delområde Ib reguleres med bestemmelser om højder og ikke ved etageantal. Derved vil der være rig mulighed for at udnytte den enkelte grunds terrænforhold med forskudte etager osv. og dermed gives der mulighed for bebyggelse, der følger terræn. Eksempel på bebyggelse der tilpasser sig det naturlige terræn 6.9 Højdebestemmelser for delområde 1a I delområde Ia gælder de til enhver tid gældende bygningsregler om bebyggelsens højde ift. naboskel (det skrå højdegrænseplan). Ad 6.9: I delområde Ia må bygningshøjden max være 7 meter målt fra færdigt terræn. Bebyggelsens fritlagte facadehøjde (facadens skæring med overkant tag) mod vej, må ikke gives en højde der overstiger 5 meter målt fra færdigt terræn. Højden af den fritlagte facade måles fra færdigt terræn til overkant tag Højdebestemmelser for delområde 1b I delområde Ib må den enkelte bebyggelse mod vejarealet ikke gives en større højde end 7 meter målt fra niveuplan. I delområde 1b skal niveauplanerne og bygningsprofilet benyttes til fastsættelse af et givent byggeris maksimale højder (det vandrette højdegrænseplan). Ad 6.10: Lokalplanens bestemmelser om byggefelter og højder erstatter Bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsens højde ift. naboskel (det skrå højdegrænseplan) indenfor delområde 1b. LOKALPLAN

13 I delområde 1b gælder, at der for de enkelte byggefelter er fastlagt ét niveauplan, se tabel i bilag A. Niveauplanet skal benyttes ved beregning af bebyggelsens højdeforhold. I delområde 1b må den fritlagte facadehøjde mod landskabet (modsat vejareal) ikke gives en højde der overstiger 7 meter målt fra færdigt terræn. Princip for bygningsprofil i delområde 1b. Desuden er der med niveauplaner ikke fastsat bestemmelser om en fast sokkelkote. Der vil dermed være rig mulighed for etablering af flere sammenbyggede bygningskroppe, der følger terræn Uanset pkt skal al bebyggelse i delområde Ib opføres indenfor bygningsprofilerne, der fremgår af tabel i bilag A. Ad 6.11: Niveuplanet i bilag A er lavet ud fra et skøn om de eksisterende koter. I forbindelse med byggemodning og salg af grunde laves et mere præcist niveauplan Uanset det fastsatte niveauplan og bygningsprofil iht. pkt må der foretages terrænregulering mellem vejskel og byggefelt ifm. etablering af vejadgang og sti ved huset, således at terræn stiger eller falder jævnt. Garager og carporte placeres således at stigning eller fald på indkørslen på de første 4 meter (ind på egen grund) ikke må overstige 75 promille. Derefter må den ikke stige/falde mere end 200 promille. Ad 6.12: Terræntilpasning ved indkørsel må ikke foretages udover vejskel. Terrænbearbejdningen skal give mulighed for at man kan komme omkring boligen, så der skabes en helhed Der må ikke foretages terrænregulering udenfor byggefeltet. Mellem vej og byggefelt må terrænet tilpasse sig husets placering med en jævn overgang til vejen. Ad 6.13: Mellem vej og bebyggelse må terrænet tilpasses, så der er en jævn og pæn overgang Efter byggemodning må der højest foretages terrænreguleringer på max +/- 0,5 meter og således at fremtidigt terræn følger byggeprofilets linje A-B. I tilknytning til bygningen kan der opnås tilladelse til terrænregulering på max +/- 1 meter. Ad 6.14: Terrænregulering i op til 1 meter i tilknytning til bebyggelsen, kan ske i forbindelse med anlæg af sti omkring boligen og ved terrasser, af normalt omfang Terrænregulering skal foretages blødt afrundet. Større reguleringer skal ske med skråninger (max 1:1,5) og støttemure. Støttemure skal holdes indenfor byggefeltet. Ad 6.15: Evt. støttemure må ikke virke fremmede for boligens arkitektur, men skal være med til at skabe en samlet helhed på grunden. Støttemure skal udføres i samme materialer som ydervæggene på boligen, eller i naturlige materialer som træ eller natursten eller sløres med beplantning. Se tillige pkt LOKALPLAN

14 7. Bebyggelsens ydre fremtrædende 7.1 Alle tagflader skal opføres med matte sorte tagsten, naturskifer, sort tagpap, mørkegrå fibercementskifer med mat overflade el. lign. Tage kan opføres som levende grønne tage. På tagfladen må der ikke anvendes blanke, reflekterende tagmaterialer. Dog må der opsættes solfangere, solcelleanlæg og tagvinduer, såfremt disse placeres parallelt med tagfladen eller inddækkes. Ad 7.1: Et levende grønt tag er et tag med planter som yderste tagbeklædningslag. De fleste grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter. Hvis der vælges græs som tagmateriale, er der krav om at afstanden til skel skal være mindst 10 meter. De grønne tage skal bidrage til, at bebyggelsen falder ind i landskabet og samtidigt give området en særlig karakter med høj rekreativ værdi. Foto: Eksempel på bolig med grønt tag Materialer betegnes som blanke og reflekterende, når de har en glans, som svarer til en malet overflade med et glanstal over Udvendige bygningssider (inkl. sokler) må kun fremtræde i farver dannet af sort, hvid eller jordfarverne (okker, terra di siena, umbra, engelsk rød, dodenkop) eller sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Sokkel med højde over 0,25 meter skal udføres Ad 7.2: Bestemmelsen skal sikre at bebyggelsen fremstår afdæmpet i forhold til omgivelserne. Der må således ikke bygges i stærke og markante signalfarver eller selvlysende farver. LOKALPLAN

15 med samme materialer som facaden. Således skal kældre, der på grund af terrænet, har en hel eller delvis fri facade, udføres som ydervægge i samme materialer, som den øvrige facade på bygningen. Foto: Eksempel på bebyggelse i afdæmpede farver, sort tagpap på taget. 7.3 På udvendige bygningssider må blanke og reflekterende materialer kun anvendes til vinduer, solfangere og solceller. Der kan på drivhuse, udestuer og lign. anvendes glasmaterialer. Ad 7.3) Materialer betegnes som blanke og reflekterende, når de har en glans, som svarer til en malet overflade med et glanstal over Skiltning i forbindelse med virksomhed i egen bolig må kun ske med ét facadeskilt. Facadeskiltets areal må ikke overstige 0,25 m2. Yderligere skiltning må ikke finde sted. Gadenavneskilte og husnumre er undtaget. Skiltning skal godkendes af Silkeborg Kommune. 7.5 Individuelle antenner herunder parabolantenner må ikke placeres, så overkant antenne/parabol er højere end 0,50 m over tagryg. Parabolantenner må maksimalt have en diameter på 1 meter. Ad ) Af hensyn til landskabet er det formålet med bestemmelserne at bebyggelsen skal fremstå diskret. Områdets synlighed fra nærliggende og meget besøgte rekreative områder betyder, at der skal tages undgås at der opstår reflektioner og dominerende bebyggelser, som kan forstyrre oplevelsen af det sammenhængende landskab. 7.6 Der kan opføres 1 gittermast f.eks. for mobilantenner med en højde på maks. 38 meter med tilhørende teknikskabe. Teknikskabe indenfor området skal opføres som en samlet enhed og i samme farve. Mast og teknikskabe skal placeres i princippet som vist på kortbilag 2. Teknikskabe skal være sorte eller mørkegrå og alle skabe skal have samme farve. Ad 7.6: Et stigende behov for god mobildækning kan medføre et behov for at opføre mobilantennemaster indenfor lokalplanområdet. Den endelige placering af antennemast skal godkendes af Silkeborg Kommune. Mast og teknikskabe skal sløres af beplantning i naturlig tilknytning til eksisterende bryn. 7.7 Solfangere og solceller skal enten indarbejdes som elementer i facaden eller som en parallel del af tagfladen. Elementerne skal så vidt muligt Ad 7.7: Bestemmelsen skal sikre at solfangere og solcelleanlæg ikke bliver dominerende for omgivelserne, LOKALPLAN

16 samles på tagfladen, for at give et så enkelt udtryk som muligt. Farven på anlægget skal være sort eller mørk farve, som ikke er generende for omgivelserne. Følgende skal være opfyldt: herunder naboer. Bestemmelsen gælder også for tage og facader på carporte, garager, udhuse og overdækkede terrasser mv. Aluprofilerne/rammerne skal have samme farve som selve panelerne (det er oftest sort). Skinner og beslag som solcellerne fæstnes til taget med, må ikke være længere end panelernes udstrækning. Såfremt taghældningen ikke er tilstrækkelig, og det er nødvendigt at opsætte solcellerne/solfangerne på et stativ, skal siderne lukkes, så stativet ikke er synligt. Foto: Eksempel på integreret solcelletag. 7.8 Træhuse til beboelse må ikke have udseende af bjælkehus med udvendige synlige hjørnesamlinger. Ad 7.8: Den omtalte hustype harmonerer ikke med traditionelle danske parcelhusområder. Bestemmelsen gælder udelukkende bjælkehuse (træhuse med hjørnekryds). Der må godt etableres træhuse generelt og gerne i nutidigt formsprog. LOKALPLAN

17 8. Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Delområde II skal anlægges som fællesarealer (Veje, stier, beplantning, legeplads og lign.) i overensstemmelse med kortbilag 2. Ad 8.1: Det grønne fællesareal indenfor delområdet skal bruges som fælles nær-opholdsareal for områdets beboere. Området skal have havepræg/parkpræg. Foto: Eksempel på legeplads på fællesarealet. 8.2 Delområde III, fælles friarealer, skal fremstå grønne, hovedsageligt græsklædte med trægrupper og buske. Indenfor området må der anlægges stier og beplantning, i princip som vist på kortbilag 2. Yderligere kan der placeres en antennemast. Det fælles friareal skal være som overdrev/eng/fælled. Arealet kan afgræsses. Der skal ved valg af beplantning fortrinsvis anvendes robuste arter af træer og buske - Ad 8.2) Placeringen af trægrupperne på kortbilag 2 er et princip. Placeringen kan ændres og der kan tilføjes mere beplantning efter behov. Der kan ligeledes etableres trampestier efter behov. Den robuste beplantning kan give næring og levesteder til mindre dyr. Plejeniveauet skal sikre at området fremstår med et vis naturindhold og med kontrast til de velplejede bebyggelser og nærarealer. LOKALPLAN

18 gerne frugtsættende, som ikke behøver særlig gødskning- eller bekæmpelsesforanstaltninger. Silkeborg Kommune skal godkende en samlet plan for de grønne områder. Foto: Eksempel på overdrevskarakter. 8.3 Fællesarealerne skal anlægges efter en samlet plan, som beskriver flg.: Anvendelse Indretning og udtryk Beplantning (arter og højder) Belægning Legepladsudstyr og lign. Skiltning Belysning Pleje og drift Planen skal godkendes af Silkeborg Kommune. 8.4 Hegn i skel skal fremstå som levende hegn. Ad 8.4) Det er hensigten med bestemmelsen, at området fremstår grønt og at der skabes et visuelt sammenhængende område omkring boligvejen. 8.5 Ved etablering af ny beplantning indenfor delområde III skal der anvendes hjemmehørende træer og buske og hovedsageligt løvfældende, f.eks. eg, bøg, tjørn, røn, avnbøg, hassel, småbladet lind, naur, fuglekirsebær, kvalkved el. lign. Dog kan der også plantes løn, bærmispel og surbær, som ikke er hjemmehørende arter. På fællesarealet i delområde II kan der yderligere plantes frugttræer, bærbuske, syren, jasmin el. lign. Ad 8.5: Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at der ikke plantes invasive arter, som kan sprede sig. Hjemmehørende arter giver normalt flere levesteder for dyr. Det er hensigten at de grønne arealer får en variation i indhold, udtryk og oplevelser. I boligvængets eget fællesareal (delområde II) må plejeniveauet gerne være højt, så det grønne får karakter af havepræg. Det fælles friareal i delområde III, skal have et mere naturligt præg. Her bør antallet af årlige græsslåninger begrænses mest muligt, hvilket vil beskytte områdets grundvand, natur og miljø. LOKALPLAN

19 Det forudsættes, at Silkeborg Kommune anlægger fællesarealerne. Når der er etableret en grundejerforening overgår drift og vedligeholdelse af fællesarealerne til denne. 8.6 Levende hegn mod færdselsarealer og fællesarealer skal plantes 0,4 m inde på egen grund. Hegnet i skel mod boligvejen må have en højde på max. 120 cm. Ad 8.6) Levende hegn kan suppleres med trådhegn der dog ikke må være højere end det levende hegn, når dette har nået den ønskede højde. Omkring boligvejen/vænget skal der være en åbenhed, så man skaber et visuelt sammenhængende område. Og så man fornemmer at boligerne knytter sig til vejen. 8.7 Befæstelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. (Det samlede befæstede og bebyggede areal). Ad 8.7: Befæstelsesprocenten omfatter alle overflader med fast belægning, såsom fliser og asfalt samt arealer med bebyggelse. Bestemmelsen skal sikre, at området fremtræder grønt og at regnvand kan nedsive lokalt (nedsivning hvor det er muligt). 8.8 Ved placering og udformning af udendørs opholdsarealer skal det sikres, at det beregnede ækvivalente støjniveau påført fra trafik overholder de generelle rammebestemmelser i Kommuneplan Ved lokalplanens udarbejdelse må støjniveauet således ikke overstige Lden 58 db(a) - både ved facaderne og på de udendørs opholdsarealer. 8.9 Jorddigernes nuværende tilstand skal bevares. Digerne skal indpasses i planen for områdets anvendelse. Ændring eller fjernelse af digerne kræver dispensation fra Museumslovens 29 a. Der må ikke graves tættere på diget end 3 meter fra digets fod. Ad 8.9: Der må dog ikke ske jordfræsning eller andet som kan skade diget. Digets naturlige beplantning skal bevares. Silkeborg Kommune skal godkende vej- og stigennembrud af jorddigerne Eksisterende beplantning, som er vist på kortbilag 1 og 2, skal bevares. Beskæring eller udtynding må kun ske efter aftale med Silkeborg Kommune. Ad 8.10: Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at området fremstår med en veletableret beplantning, for at øge naturindholdet i området og sikre en rekreativ værdi. Den eksisterende beplantning har også en høj værdi i forhold til visuelt at skærme mod befærdede veje. Hvis et træ rammes af råd eller sygdom og derfor ønskes fældet, skal træet erstattes af et nyt træ efter aftale med Silkeborg Kommune. LOKALPLAN

20 Foto: Eksisterende beplantning i øst og nord skal bevares Støttemure skal udføres i samme materialer som ydervæggene på boligen, naturlige materialer som træ, natursten eller beplantes med f.eks. cotoneaster, vedbend, vinca, så det fremstår grønt. Støttemure må max. have en højde på 0,6 m mod fællesarealer, adgangsveje og stier Der skal til hver ejendom udlægges areal til indretning af plads til opsamling af affald herunder genanvendeligt affald. Placering, indretning og adgang til pladsen skal ske i henhold til gældende regulativer. Ad 8.12) Der kan alternativt indrettes en fælles plads for flere ejendomme. Placering og indretning af en sådan fælles plads skal aftales med Silkeborg Forsyning A/S Regnvand fra grundene skal håndteres på egen grund ved nedsivning. Der er udført boreprøver på grundene der viser, at jorden er nedsivningsegnet. Undtaget herfra er grundene nummereret 1, 2, 7 og 8 på kortbilag 2. Fra disse grunde skal regnvandet ledes til regnvandskloakken, da boreprøver viser, at jorden ikke er nedsivningsegnet. Ad 8.13: Boreprøver fra området viser, at jorden er af forskellig beskaffenhed. Jorden er hovedsageligt sandet, men i den sydlige del er der områder med lerjord, hvorfor jorden på enkelte grunde ikke er nedsivningsegnet Større både, uindregistrerede køretøjer og campingvogne må ikke opbevares inden for lokalplanområdet. Ad 8.14: Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at området fremtræder ordentligt. Opbevaring af større både, uindregistrerede køretøjer og campingvogne kan derfor kun finde sted i dertil indrettede bygninger. Dog må campingvogne, mobilhomes og lign. parkeres højst et døgn før afrejse og efter hjemkomst samt ved forårsog vinterklargøring Efter byggemodning må der ikke ske terrænregulering ud over +/- 0,5 meter uden godkendelse af Silkeborg Kommune. Undtaget herfra er anlæg af veje, stier, legevolde og regnvandsanlæg. Ad 8.15: Hensigten med bestemmelsen er at der sker så lidt terrænregulering som muligt. Men det skal være muligt at lave fornuftige vejprofiler med tilpasninger, og det skal være muligt at lave mindre legevolde. LOKALPLAN

21 Undtaget herfra er tilpasning af stier og terrasse nær bolig, se pkt LOKALPLAN

22 9. Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug 9.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: Bebyggelsen er tilsluttet fælles forsynings- og ledningsanlæg jf Veje, stier samt adgangsarealer er etableret jf Fælles grønne friarealer er anlagt og beplantet jf. 5 og 8, eller der foreligger en godkendt plan for områderne med tidsfrister for etablering. Såfremt en bebyggelse ikke opføres under ét, skal der til hver udbygningsetape være anlagt en tilsvarende del af fællesarealerne. LOKALPLAN

23 10. Grundejerforening 10.1 Samtlige ejere indenfor lokalplanens område skal tilslutte sig den eksisterende grundejerforening på Hjortevej/Hermelinvej. Ad 10.1: Ved køb af en grund er ejer forpligtet til at melde sig ind i den eksisterende grundejerforening Hermelinvej/Hjortevej. Baggrunden for sammenlægningen er at beboerne kan benytte og vedligeholde fællesarealerne samlet Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje og fælles grønne arealer, stier, beplantningsbælter, fælles hække og afskærmende foranstaltninger m.v Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i 8 nævnte fællesarealer og fællesanlæg Grundejerforeningen skal stedse underrette Silkeborg Kommune om sin adresse Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet Udstykker af lokalplanområdet (Silkeborg Kommune) skal forestå drift og vedligeholdelse af veje og stier og fællesarealer m.v. indtil grundejerforeningen har overtaget opgaverne. LOKALPLAN

24 11. Ophævelse af eksisterende planer 11.1 Lokalplan nr. 7 og lokalplan nr. 92 "Udbygning af Egernvejkvarteret i Ans" vil blive ophævet, på de arealer, der er omfattet af nærværende lokalplan nr Ophævelsen sker ved den endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf. LOKALPLAN

25 12. Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Ifølge planlovens 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Herefter må ejendomme i lokalplanområdet kun bebygges, udstykkes og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen, jfr. planlovens 47. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation, og der skal gives mindst 14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger herom. Først herefter kan byrådet ifølge 19 i planloven give dispensation. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. LOKALPLAN

LOKALPLAN 32-005 FORSLAG FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED MARGRETHESVEJ. Voel

LOKALPLAN 32-005 FORSLAG FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED MARGRETHESVEJ. Voel LOKALPLAN 32-005 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED MARGRETHESVEJ Voel FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xx. november 2014 til xx. december 2014. Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1. Formål

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 LOKALPLAN NR. 112.08 FOR ET OMRADE VED LYSBROGADE INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN 15-003 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SEJLINGKROGEN, SEJLING. Silkeborg Byråd 24. september 2013.

LOKALPLAN 15-003 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SEJLINGKROGEN, SEJLING. Silkeborg Byråd 24. september 2013. LOKALPLAN 15-003 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SEJLINGKROGEN, SEJLING VEDTAGET Silkeborg Byråd 24. september 2013. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere