LOKALPLAN VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april Offentliggjort 5. maj 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015."

Transkript

1 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april Offentliggjort 5. maj 2015.

2 Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 5 5. Veje, stier og parkering 6 6. Bebyggelsens omfang og placering 9 7. Bebyggelsens ydre fremtrædende Ubebyggede arealer og beplantning Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug Grundejerforening Ophævelse af eksisterende lokalplan Lokalplanens retsvirkninger 23 Redegørelse 24 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning 25 Lokalplanens formål og baggrund 26 Eksisterende forhold 27 Fremtidige forhold 31 Miljøvurdering 33 Lokalplanens forhold til anden planlægning 34 Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning 36 Juridiske kort 39 kortbilag 3 - Illustrationsplan 40 Hvad er en lokalplan? 41 Miljørapport 42 Indledning 43 Resume af miljørapport 44 Overvågning 45 Forbindelse til andre planer 46 Projektbeskrivelse og 0-alternativ 47 Vurdering af væsentlige miljøpåvirkninger 48 Bilag 49 Bilag A 50

3 LOKALPLAN

4 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: At etablere et attraktivt boligområde med mulighed for at opføre åben lav parcelhusbebyggelse med nutidig arkitektur At bebyggelsen tilpasses terrænet og at der ikke sker uhensigtsmæssig terrænregulering At sikre eksisterende beplantning mod Ansvej i nord og Egernvej i øst Ad 1.1: Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formål. LOKALPLAN

5 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanens grænse er vist på kortbilag 1, og omfatter matr.nr. 9d Ans By, Grønbæk samt parceller der efter den 3. oktober 2014 udstykkes fra den nævnte ejendom inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone, med undtagelse af beplantningsbæltet i nord mod Ansvej, som er landzone. 2.3 Den del af lokalplanområdet der i dag ligger i landzone, overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. 2.4 Lokalplanområdet opdeles i delområderne Ia, Ib, II og III, som vist på kortbilag 2. LOKALPLAN

6 3. Områdets anvendelse 3.1 Delområde Ia og Ib må kun anvendes til åben/lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. På hver grund må der kun opføres og indrettes én bolig. 3.2 Delområde II må kun anvendes til vejanlæg og rekreativt grønt fællesareal. Området skal være tilgængeligt for alle. Der vil med en særlig godkendelse kunne etableres én mindre bygning beregnet for områdets drift if Ad 3.2: I delområdet må der opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner og lign. som understøtter anvendelse til ophold og leg. 3.3 Delområde III må kun anvendes til rekreativt grønt friareal. Der kan dog i området opstilles en mast for mobilantenner m.m. med tilhørende teknikskabe. Der gives kun mulighed for antennemast såfremt teleselskabet overfor Silkeborg Kommune kan godtgøre at der hverken findes andre mulige udpegede lokaliteter til masteplaceringer eller andre eksisterende ikke fuldt udnyttede master i Ans-området. Ad 3.3: Den eksisterende beplantning som vist på kortbilag 1 og 2 skal bevares og må ikke ændre karakter. Etablering af antennemast kræver en byggetilladelse. 3.4 Byrådet kan tillade at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, under forudsætning af at virksomheden drives af den der bebor ejendommen at virksomheden ikke medfører trafikale gener at parkering til evt. en ansat og kunder etableres på egen grund at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende Ad 3.4: Den type erhverv der uden videre må drives i boligområder er typisk frisør, arkitekt, dagpleje eller lignende service- eller liberale erhverv. Herudover må ejendommene i lokalplanområdet ikke anvendes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.5 Inden for lokalplanområdet kan der opføres mindre bygninger på maks. 10 m2 og anlæg nødvendige for privat, fælles og offentlig forsyningsvirksomhed, f.eks. transformerstationer, masteanlæg, regnvandsbassiner, fælles affaldsplads og andre tekniske anlæg. Placering og udformning skal tilpasses den omgivende bebyggelse, beplantning og omgivende landskab. LOKALPLAN

7 4. Udstykning 4.1 Lokalplanområdet (delområde Ia og Ib) kan kun udstykkes efter en samlet plan. Planens principper er vist på kortbilag 2. Ingen grunde må udstykkes med et mindre areal end 700 m2. eller med et større areal end 1200 m2. Ad 4.1: Da der på flere af grundene er væsentlige terrænforskelle, er det i denne plan muligt at udstykke grunde med op til 1200 m Delområde II og III kan ikke udstykkes yderligere. LOKALPLAN

8 5. Veje, stier og parkering 5.1 Der udlægges areal til nye veje og stier som vist på kortbilag 2. Veje og stier udlægges og anlægges efter vejlovgivningens regler. 5.2 Ved vejtilslutninger skal der etableres hjørneafskæringer, jf. 39 i lov om offentlige veje ( jf. lovbek. nr af 3. november 2011). Der skal også sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. 5.3 Lokalplanområdet skal have vejadgang via rundkørsel og ny stamvej (A-B). De enkelte grunde skal have vejadgang via ny boligvej (C-D). Vejadgange skal placeres som vist på kortbilag 2. Der må ikke etableres vejadgang fra den enkelte bolig direkte til den eksisterende del af Egernvej (øst for lokalplanområdet) eller direkte til stamvejen (A-B). 5.4 På kortbilag 2 er der vist de arealer, der er udlagt til: Stamvej (A-B), udlægges med en samlet bredde på 10 m. Boligvej (C-D), udlægges med en samlet bredde på 8 m., hvoraf vejens befæstede flade skal have en bredde på min. 6 m. Kombinerede cykel- og gangstier, udlægges med en bredde på ca. 4 m., hvoraf stiens befæstede flade skal have en bredde på min. 2,5 m. Rekreative naturstier, udlægges med en bredde på 3 m. Stierne skal anlægges med en bredde på 1,5 m. Ad 5.4 Stamvejen er udlagt som offentlig vej. Den nye boligvej vil blive udlagt som privat fællesvej. Grundejerforeningen skal stå for vedligehold af alle private fællesveje. (Se endvidere 10.2) 5.5 Stamvej- (A-B), boligvej (C-D) og stibelægninger (a-b) skal etableres som asfalt el. lign. Stibelægning på rekreative stier (c-d) skal Ad 5.5: Bestemmelsen skal sikre at der bliver en samhørighed med belægningerne i de eksisterende boligområder. LOKALPLAN

9 etableres som asfalt, stenmel el. lign. Fortove skal etableres som betonfliser el. lign. Bebyggelse langs Hjortevej. Kørebane i asfalt og fortov i betonfliser. 5.6 Rekreative stier (c-d) skal etableres med en belægning som stenmel, grus, klippet græs el. lign. Arealerne kan ikke etableres med fliser eller asfaltbelægning. Ad 5.6: Bestemmelsen skal sikre, at området, trods stier, bevarer en grøn karakter. Eksempel på klippet sti i naturområdet 5.7 Der tilstræbes lave master til belysning af veje og stier. Der må alene anvendes armaturer til belysning af veje og stier, som retter lyset nedad, rettet mod færdselsarealerne. Armaturer som spreder lyset mod haver og fællesarealer er ikke tilladt. Ad 5.7: Bestemmelsen skal forhindre unødig lysforurening og istedet sikre, at belysningen fremstår diskret og afdæmpet. 5.8 Der må kun etableres én indkørsel til hver grund/hver bolig. Overkørslen må være max. 6 meter bred. Overkørsler skal placeres mindst 0,5 meter fra kabelskabe, lysmaster og lign. 5.9 Der skal anlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal anlægges i tilknytning til den enkelte bolig og på egen grund. Ad 5.9: P-plads i garage tæller ikke med i de to p-pladser på egen grund LOKALPLAN

10 Det skal være muligt for lastvogne at komme rundt på boligvænget (D), efter vejreglernes anvisning. Der skal ikke være vendemulighed forenden af stamvejen (B). Ad 5.10: Stamvejen (A-B) skal sikre at man kan fortsætte byudviklingen mod vest. Derfor er det ikke relevant at lave vendeplads her Inden for lokalplanområdet er det fra kl ikke tilladt, at parkere eller henstille: biler med tilladt totalvægt over kg. større anhængere såsom sættevogne, campingvogne, både og lignende. Ad 5.11: Bestemmelsen kan dog fraviges ved særlige arrangementer efter tilladelse fra Silkeborg Kommune. LOKALPLAN

11 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Ad 6.1: Det er hensigten med bestemmelsen at alle ejendomme i området uanset grundstørrelse får mulighed for at opføre en familiebolig af passende størrelse. 6.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for de fastlagte byggefelter, som er vist på kortbilag 2. Byggefeltet er fastlagt 5 meter fra vejskel og grønne områder og 2,5 meter fra naboskel, medmindre der på kortbilag 2 er fastsat andre afstande. Ad 6.2: Til brug for byggemyndighedens bedømmelse af et konkret projekt, skal byggeansøgning indeholde plan for hele grundens disponering, samt facadetegninger med angivelse af bygningsprofilet m.m. og nuværende/fremtidig terrænregulering. (Dette iht. pkt ). 6.3 Indenfor delområde Ia og Ib skal en del af boligens facade eller gavl placeres i facadebyggelinjen vist på kortbilag 2. Mindst 1/3 af facadebyggelinjen skal bebygges med bolig. For grundene nummeret 6 og 12, skal facaden så vidt det er muligt tage udgangspunkt i facadebyggelinjen. På illustrationsskitsen (kortbilag 3) er vist en mulig indretning af området med eksempel på placering af boliger. Ad 6.3 Det er hensigten med bestemmelsen, at boligbebyggelsen får en nærhed og tilknytning til gaden og at der skabes et visuelt sammenhængende område omkring gaden. På grundene nummeret 6 og 12 er det væsentligt at boligen stadig får tilknytning til gaden, selvom grundens form og det kuperede terræn gør det mere udfordrende. illustrationsskitsen (kortbilag 3) viser en mulig indretning. 6.4 Der kan på de anviste arealer på kortbilag 2 opstilles en mast for mobilantenner mm. med tilhørende teknikskabe. Mast og teknikskabe skal sløres af beplantning i naturlig tilknytning til eksisterende bryn. Ad 6.4: Et stigende behov for god mobildækning kan medføre et behov for at opføre mobilantennemaster indenfor lokalplanområdet. Den endelige placering af antennemast skal godkendes af Silkeborg Kommune. 6.5 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning, el, vand og kloakering efter de enkelte forsyningsvirksomheders til enhver tid gældende regler. Ad 6.5: Såfremt bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri fritages denne fra tilslutningspligten til den kollektive varmeforsyning jf. Planlovens 19, stk. 4. Lavenergibyggeri betyder, at byggeriet opfylder klassifikationskravene til lavenergibyggeri i Bygningsreglementet, der er gældende på byggetidspunktet. Ved byggeansøgning skal vedlægges energivarmeberegning, der viser at kravet er overholdt. 6.6 Boligbebyggelse skal støjmæssigt sikres, så det indendørs støjniveau i opholdsrum opfylder kravene fastsat i Bygningsreglementet. Ad 6.6: Støjsikring kan f.eks. ske med særlig afskærmning uden for vinduet eller særligt isolerende konstruktioner. Boliger kan f.eks. orienteres så der så LOKALPLAN

12 vidt muligt er opholds- eller soverum mod boligens stille facade og birum mod gaden. 6.7 Der må ikke opføres bebyggelse indenfor delområde II. Dog vil der med særlig godkendelse kunne etableres én mindre bygning, på max 10 m2, til støtte for områdets funktion. 6.8 Bebyggelsen skal udføres således at bygningerne tilpasses områdets terrænforhold. Ad 6.8: Bebyggelsen i delområde Ib reguleres med bestemmelser om højder og ikke ved etageantal. Derved vil der være rig mulighed for at udnytte den enkelte grunds terrænforhold med forskudte etager osv. og dermed gives der mulighed for bebyggelse, der følger terræn. Eksempel på bebyggelse der tilpasser sig det naturlige terræn 6.9 Højdebestemmelser for delområde 1a I delområde Ia gælder de til enhver tid gældende bygningsregler om bebyggelsens højde ift. naboskel (det skrå højdegrænseplan). Ad 6.9: I delområde Ia må bygningshøjden max være 7 meter målt fra færdigt terræn. Bebyggelsens fritlagte facadehøjde (facadens skæring med overkant tag) mod vej, må ikke gives en højde der overstiger 5 meter målt fra færdigt terræn. Højden af den fritlagte facade måles fra færdigt terræn til overkant tag Højdebestemmelser for delområde 1b I delområde Ib må den enkelte bebyggelse mod vejarealet ikke gives en større højde end 7 meter målt fra niveuplan. I delområde 1b skal niveauplanerne og bygningsprofilet benyttes til fastsættelse af et givent byggeris maksimale højder (det vandrette højdegrænseplan). Ad 6.10: Lokalplanens bestemmelser om byggefelter og højder erstatter Bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsens højde ift. naboskel (det skrå højdegrænseplan) indenfor delområde 1b. LOKALPLAN

13 I delområde 1b gælder, at der for de enkelte byggefelter er fastlagt ét niveauplan, se tabel i bilag A. Niveauplanet skal benyttes ved beregning af bebyggelsens højdeforhold. I delområde 1b må den fritlagte facadehøjde mod landskabet (modsat vejareal) ikke gives en højde der overstiger 7 meter målt fra færdigt terræn. Princip for bygningsprofil i delområde 1b. Desuden er der med niveauplaner ikke fastsat bestemmelser om en fast sokkelkote. Der vil dermed være rig mulighed for etablering af flere sammenbyggede bygningskroppe, der følger terræn Uanset pkt skal al bebyggelse i delområde Ib opføres indenfor bygningsprofilerne, der fremgår af tabel i bilag A. Ad 6.11: Niveuplanet i bilag A er lavet ud fra et skøn om de eksisterende koter. I forbindelse med byggemodning og salg af grunde laves et mere præcist niveauplan Uanset det fastsatte niveauplan og bygningsprofil iht. pkt må der foretages terrænregulering mellem vejskel og byggefelt ifm. etablering af vejadgang og sti ved huset, således at terræn stiger eller falder jævnt. Garager og carporte placeres således at stigning eller fald på indkørslen på de første 4 meter (ind på egen grund) ikke må overstige 75 promille. Derefter må den ikke stige/falde mere end 200 promille. Ad 6.12: Terræntilpasning ved indkørsel må ikke foretages udover vejskel. Terrænbearbejdningen skal give mulighed for at man kan komme omkring boligen, så der skabes en helhed Der må ikke foretages terrænregulering udenfor byggefeltet. Mellem vej og byggefelt må terrænet tilpasse sig husets placering med en jævn overgang til vejen. Ad 6.13: Mellem vej og bebyggelse må terrænet tilpasses, så der er en jævn og pæn overgang Efter byggemodning må der højest foretages terrænreguleringer på max +/- 0,5 meter og således at fremtidigt terræn følger byggeprofilets linje A-B. I tilknytning til bygningen kan der opnås tilladelse til terrænregulering på max +/- 1 meter. Ad 6.14: Terrænregulering i op til 1 meter i tilknytning til bebyggelsen, kan ske i forbindelse med anlæg af sti omkring boligen og ved terrasser, af normalt omfang Terrænregulering skal foretages blødt afrundet. Større reguleringer skal ske med skråninger (max 1:1,5) og støttemure. Støttemure skal holdes indenfor byggefeltet. Ad 6.15: Evt. støttemure må ikke virke fremmede for boligens arkitektur, men skal være med til at skabe en samlet helhed på grunden. Støttemure skal udføres i samme materialer som ydervæggene på boligen, eller i naturlige materialer som træ eller natursten eller sløres med beplantning. Se tillige pkt LOKALPLAN

14 7. Bebyggelsens ydre fremtrædende 7.1 Alle tagflader skal opføres med matte sorte tagsten, naturskifer, sort tagpap, mørkegrå fibercementskifer med mat overflade el. lign. Tage kan opføres som levende grønne tage. På tagfladen må der ikke anvendes blanke, reflekterende tagmaterialer. Dog må der opsættes solfangere, solcelleanlæg og tagvinduer, såfremt disse placeres parallelt med tagfladen eller inddækkes. Ad 7.1: Et levende grønt tag er et tag med planter som yderste tagbeklædningslag. De fleste grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter. Hvis der vælges græs som tagmateriale, er der krav om at afstanden til skel skal være mindst 10 meter. De grønne tage skal bidrage til, at bebyggelsen falder ind i landskabet og samtidigt give området en særlig karakter med høj rekreativ værdi. Foto: Eksempel på bolig med grønt tag Materialer betegnes som blanke og reflekterende, når de har en glans, som svarer til en malet overflade med et glanstal over Udvendige bygningssider (inkl. sokler) må kun fremtræde i farver dannet af sort, hvid eller jordfarverne (okker, terra di siena, umbra, engelsk rød, dodenkop) eller sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Sokkel med højde over 0,25 meter skal udføres Ad 7.2: Bestemmelsen skal sikre at bebyggelsen fremstår afdæmpet i forhold til omgivelserne. Der må således ikke bygges i stærke og markante signalfarver eller selvlysende farver. LOKALPLAN

15 med samme materialer som facaden. Således skal kældre, der på grund af terrænet, har en hel eller delvis fri facade, udføres som ydervægge i samme materialer, som den øvrige facade på bygningen. Foto: Eksempel på bebyggelse i afdæmpede farver, sort tagpap på taget. 7.3 På udvendige bygningssider må blanke og reflekterende materialer kun anvendes til vinduer, solfangere og solceller. Der kan på drivhuse, udestuer og lign. anvendes glasmaterialer. Ad 7.3) Materialer betegnes som blanke og reflekterende, når de har en glans, som svarer til en malet overflade med et glanstal over Skiltning i forbindelse med virksomhed i egen bolig må kun ske med ét facadeskilt. Facadeskiltets areal må ikke overstige 0,25 m2. Yderligere skiltning må ikke finde sted. Gadenavneskilte og husnumre er undtaget. Skiltning skal godkendes af Silkeborg Kommune. 7.5 Individuelle antenner herunder parabolantenner må ikke placeres, så overkant antenne/parabol er højere end 0,50 m over tagryg. Parabolantenner må maksimalt have en diameter på 1 meter. Ad ) Af hensyn til landskabet er det formålet med bestemmelserne at bebyggelsen skal fremstå diskret. Områdets synlighed fra nærliggende og meget besøgte rekreative områder betyder, at der skal tages undgås at der opstår reflektioner og dominerende bebyggelser, som kan forstyrre oplevelsen af det sammenhængende landskab. 7.6 Der kan opføres 1 gittermast f.eks. for mobilantenner med en højde på maks. 38 meter med tilhørende teknikskabe. Teknikskabe indenfor området skal opføres som en samlet enhed og i samme farve. Mast og teknikskabe skal placeres i princippet som vist på kortbilag 2. Teknikskabe skal være sorte eller mørkegrå og alle skabe skal have samme farve. Ad 7.6: Et stigende behov for god mobildækning kan medføre et behov for at opføre mobilantennemaster indenfor lokalplanområdet. Den endelige placering af antennemast skal godkendes af Silkeborg Kommune. Mast og teknikskabe skal sløres af beplantning i naturlig tilknytning til eksisterende bryn. 7.7 Solfangere og solceller skal enten indarbejdes som elementer i facaden eller som en parallel del af tagfladen. Elementerne skal så vidt muligt Ad 7.7: Bestemmelsen skal sikre at solfangere og solcelleanlæg ikke bliver dominerende for omgivelserne, LOKALPLAN

16 samles på tagfladen, for at give et så enkelt udtryk som muligt. Farven på anlægget skal være sort eller mørk farve, som ikke er generende for omgivelserne. Følgende skal være opfyldt: herunder naboer. Bestemmelsen gælder også for tage og facader på carporte, garager, udhuse og overdækkede terrasser mv. Aluprofilerne/rammerne skal have samme farve som selve panelerne (det er oftest sort). Skinner og beslag som solcellerne fæstnes til taget med, må ikke være længere end panelernes udstrækning. Såfremt taghældningen ikke er tilstrækkelig, og det er nødvendigt at opsætte solcellerne/solfangerne på et stativ, skal siderne lukkes, så stativet ikke er synligt. Foto: Eksempel på integreret solcelletag. 7.8 Træhuse til beboelse må ikke have udseende af bjælkehus med udvendige synlige hjørnesamlinger. Ad 7.8: Den omtalte hustype harmonerer ikke med traditionelle danske parcelhusområder. Bestemmelsen gælder udelukkende bjælkehuse (træhuse med hjørnekryds). Der må godt etableres træhuse generelt og gerne i nutidigt formsprog. LOKALPLAN

17 8. Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Delområde II skal anlægges som fællesarealer (Veje, stier, beplantning, legeplads og lign.) i overensstemmelse med kortbilag 2. Ad 8.1: Det grønne fællesareal indenfor delområdet skal bruges som fælles nær-opholdsareal for områdets beboere. Området skal have havepræg/parkpræg. Foto: Eksempel på legeplads på fællesarealet. 8.2 Delområde III, fælles friarealer, skal fremstå grønne, hovedsageligt græsklædte med trægrupper og buske. Indenfor området må der anlægges stier og beplantning, i princip som vist på kortbilag 2. Yderligere kan der placeres en antennemast. Det fælles friareal skal være som overdrev/eng/fælled. Arealet kan afgræsses. Der skal ved valg af beplantning fortrinsvis anvendes robuste arter af træer og buske - Ad 8.2) Placeringen af trægrupperne på kortbilag 2 er et princip. Placeringen kan ændres og der kan tilføjes mere beplantning efter behov. Der kan ligeledes etableres trampestier efter behov. Den robuste beplantning kan give næring og levesteder til mindre dyr. Plejeniveauet skal sikre at området fremstår med et vis naturindhold og med kontrast til de velplejede bebyggelser og nærarealer. LOKALPLAN

18 gerne frugtsættende, som ikke behøver særlig gødskning- eller bekæmpelsesforanstaltninger. Silkeborg Kommune skal godkende en samlet plan for de grønne områder. Foto: Eksempel på overdrevskarakter. 8.3 Fællesarealerne skal anlægges efter en samlet plan, som beskriver flg.: Anvendelse Indretning og udtryk Beplantning (arter og højder) Belægning Legepladsudstyr og lign. Skiltning Belysning Pleje og drift Planen skal godkendes af Silkeborg Kommune. 8.4 Hegn i skel skal fremstå som levende hegn. Ad 8.4) Det er hensigten med bestemmelsen, at området fremstår grønt og at der skabes et visuelt sammenhængende område omkring boligvejen. 8.5 Ved etablering af ny beplantning indenfor delområde III skal der anvendes hjemmehørende træer og buske og hovedsageligt løvfældende, f.eks. eg, bøg, tjørn, røn, avnbøg, hassel, småbladet lind, naur, fuglekirsebær, kvalkved el. lign. Dog kan der også plantes løn, bærmispel og surbær, som ikke er hjemmehørende arter. På fællesarealet i delområde II kan der yderligere plantes frugttræer, bærbuske, syren, jasmin el. lign. Ad 8.5: Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at der ikke plantes invasive arter, som kan sprede sig. Hjemmehørende arter giver normalt flere levesteder for dyr. Det er hensigten at de grønne arealer får en variation i indhold, udtryk og oplevelser. I boligvængets eget fællesareal (delområde II) må plejeniveauet gerne være højt, så det grønne får karakter af havepræg. Det fælles friareal i delområde III, skal have et mere naturligt præg. Her bør antallet af årlige græsslåninger begrænses mest muligt, hvilket vil beskytte områdets grundvand, natur og miljø. LOKALPLAN

19 Det forudsættes, at Silkeborg Kommune anlægger fællesarealerne. Når der er etableret en grundejerforening overgår drift og vedligeholdelse af fællesarealerne til denne. 8.6 Levende hegn mod færdselsarealer og fællesarealer skal plantes 0,4 m inde på egen grund. Hegnet i skel mod boligvejen må have en højde på max. 120 cm. Ad 8.6) Levende hegn kan suppleres med trådhegn der dog ikke må være højere end det levende hegn, når dette har nået den ønskede højde. Omkring boligvejen/vænget skal der være en åbenhed, så man skaber et visuelt sammenhængende område. Og så man fornemmer at boligerne knytter sig til vejen. 8.7 Befæstelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. (Det samlede befæstede og bebyggede areal). Ad 8.7: Befæstelsesprocenten omfatter alle overflader med fast belægning, såsom fliser og asfalt samt arealer med bebyggelse. Bestemmelsen skal sikre, at området fremtræder grønt og at regnvand kan nedsive lokalt (nedsivning hvor det er muligt). 8.8 Ved placering og udformning af udendørs opholdsarealer skal det sikres, at det beregnede ækvivalente støjniveau påført fra trafik overholder de generelle rammebestemmelser i Kommuneplan Ved lokalplanens udarbejdelse må støjniveauet således ikke overstige Lden 58 db(a) - både ved facaderne og på de udendørs opholdsarealer. 8.9 Jorddigernes nuværende tilstand skal bevares. Digerne skal indpasses i planen for områdets anvendelse. Ændring eller fjernelse af digerne kræver dispensation fra Museumslovens 29 a. Der må ikke graves tættere på diget end 3 meter fra digets fod. Ad 8.9: Der må dog ikke ske jordfræsning eller andet som kan skade diget. Digets naturlige beplantning skal bevares. Silkeborg Kommune skal godkende vej- og stigennembrud af jorddigerne Eksisterende beplantning, som er vist på kortbilag 1 og 2, skal bevares. Beskæring eller udtynding må kun ske efter aftale med Silkeborg Kommune. Ad 8.10: Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at området fremstår med en veletableret beplantning, for at øge naturindholdet i området og sikre en rekreativ værdi. Den eksisterende beplantning har også en høj værdi i forhold til visuelt at skærme mod befærdede veje. Hvis et træ rammes af råd eller sygdom og derfor ønskes fældet, skal træet erstattes af et nyt træ efter aftale med Silkeborg Kommune. LOKALPLAN

20 Foto: Eksisterende beplantning i øst og nord skal bevares Støttemure skal udføres i samme materialer som ydervæggene på boligen, naturlige materialer som træ, natursten eller beplantes med f.eks. cotoneaster, vedbend, vinca, så det fremstår grønt. Støttemure må max. have en højde på 0,6 m mod fællesarealer, adgangsveje og stier Der skal til hver ejendom udlægges areal til indretning af plads til opsamling af affald herunder genanvendeligt affald. Placering, indretning og adgang til pladsen skal ske i henhold til gældende regulativer. Ad 8.12) Der kan alternativt indrettes en fælles plads for flere ejendomme. Placering og indretning af en sådan fælles plads skal aftales med Silkeborg Forsyning A/S Regnvand fra grundene skal håndteres på egen grund ved nedsivning. Der er udført boreprøver på grundene der viser, at jorden er nedsivningsegnet. Undtaget herfra er grundene nummereret 1, 2, 7 og 8 på kortbilag 2. Fra disse grunde skal regnvandet ledes til regnvandskloakken, da boreprøver viser, at jorden ikke er nedsivningsegnet. Ad 8.13: Boreprøver fra området viser, at jorden er af forskellig beskaffenhed. Jorden er hovedsageligt sandet, men i den sydlige del er der områder med lerjord, hvorfor jorden på enkelte grunde ikke er nedsivningsegnet Større både, uindregistrerede køretøjer og campingvogne må ikke opbevares inden for lokalplanområdet. Ad 8.14: Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at området fremtræder ordentligt. Opbevaring af større både, uindregistrerede køretøjer og campingvogne kan derfor kun finde sted i dertil indrettede bygninger. Dog må campingvogne, mobilhomes og lign. parkeres højst et døgn før afrejse og efter hjemkomst samt ved forårsog vinterklargøring Efter byggemodning må der ikke ske terrænregulering ud over +/- 0,5 meter uden godkendelse af Silkeborg Kommune. Undtaget herfra er anlæg af veje, stier, legevolde og regnvandsanlæg. Ad 8.15: Hensigten med bestemmelsen er at der sker så lidt terrænregulering som muligt. Men det skal være muligt at lave fornuftige vejprofiler med tilpasninger, og det skal være muligt at lave mindre legevolde. LOKALPLAN

21 Undtaget herfra er tilpasning af stier og terrasse nær bolig, se pkt LOKALPLAN

22 9. Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug 9.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: Bebyggelsen er tilsluttet fælles forsynings- og ledningsanlæg jf Veje, stier samt adgangsarealer er etableret jf Fælles grønne friarealer er anlagt og beplantet jf. 5 og 8, eller der foreligger en godkendt plan for områderne med tidsfrister for etablering. Såfremt en bebyggelse ikke opføres under ét, skal der til hver udbygningsetape være anlagt en tilsvarende del af fællesarealerne. LOKALPLAN

23 10. Grundejerforening 10.1 Samtlige ejere indenfor lokalplanens område skal tilslutte sig den eksisterende grundejerforening på Hjortevej/Hermelinvej. Ad 10.1: Ved køb af en grund er ejer forpligtet til at melde sig ind i den eksisterende grundejerforening Hermelinvej/Hjortevej. Baggrunden for sammenlægningen er at beboerne kan benytte og vedligeholde fællesarealerne samlet Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje og fælles grønne arealer, stier, beplantningsbælter, fælles hække og afskærmende foranstaltninger m.v Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i 8 nævnte fællesarealer og fællesanlæg Grundejerforeningen skal stedse underrette Silkeborg Kommune om sin adresse Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet Udstykker af lokalplanområdet (Silkeborg Kommune) skal forestå drift og vedligeholdelse af veje og stier og fællesarealer m.v. indtil grundejerforeningen har overtaget opgaverne. LOKALPLAN

24 11. Ophævelse af eksisterende planer 11.1 Lokalplan nr. 7 og lokalplan nr. 92 "Udbygning af Egernvejkvarteret i Ans" vil blive ophævet, på de arealer, der er omfattet af nærværende lokalplan nr Ophævelsen sker ved den endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf. LOKALPLAN

25 12. Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Ifølge planlovens 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Herefter må ejendomme i lokalplanområdet kun bebygges, udstykkes og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen, jfr. planlovens 47. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation, og der skal gives mindst 14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger herom. Først herefter kan byrådet ifølge 19 i planloven give dispensation. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. LOKALPLAN

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere