Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget"

Transkript

1 Sektorredegørelse for Kapitel 1 beskrivelse af området s ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder. Budgetområde 3.01 Skoler, budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse samt budgetområde 3.04 Fritid unge kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget Skoler Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Forebyggelse og anbringelse Fritid - unge I alt Budgetområde 3.01 Skoler omfatter udgifter til skolegang i klasse, samt udgifter til skolefritidsordning (SFO), som er folkeskolens pasningstilbud til børn i børnehaveklasse til 3. klasse, specialskoler og specialklasserækker inklusiv særlige fritidstilbud til denne målgruppe, PPR mv. Budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år omfatter udgifter til pasning af børn i aldersgruppen 0-6 år i daginstitutioner og dagpleje, samt børn i særlig dag- og klubtilbud. Budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse omfatter udgifter til Greve Kommunes indsats over for børn og unge med særlige behov. Indsatsen rækker fra generel forebyggelse og sundhedsfremme for brede målgrupper til egentlige behandlingstiltag og døgnophold for konkrete børn, unge og familier. Budgetområde 3.04 omfatter udgifter til ungdomsskolevirksomhed i Greve Kommune. Derudover rummer budgetområdet den kriminalitetsforebyggende indsats og klubtilbud. Budgetområde 3.01 Skoler Greve Kommunes skolevæsen består på almenområdet af 10 skoler fordelt med 3 skoler i Greve Nord, 4 skoler i Greve Midt og 3 skoler i Greve Syd. På de 10 skoler tilsammen er der pr. 5. september 2012 indskrevet elever på almenområdet. Elevtallet opgøres én gang årligt. 90 % af eleverne i kommunen undervises på egne skoler, mens de resterende 10 % undervises i andre kommuner, på privatskoler, efterskole eller i et specialtilbud. Elevtallene på skolerne fordeler sig som nedenstående: Skole Elever i alt (pr ) Elever i SFO pr Damagerskolen (inklusive 10. klasse) Arenaskolen Hedelyskolen Holmeagerskolen Karlslunde Skole Krogårdskolen

2 Mosedeskolen Strandskolen Tjørnelyskolen Tune Skole Total Skolen er at betragte som én samlet organisation, som både indeholder en undervisnings- og en fritidsdel. Skolerne ledes af et ledelsesteam bestående af skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder, samt afdelingsleder på enkelte skoler. På de ti folkeskoler er der i alt ansat ca. 425 lærere udregnet i årsværk og ca. 124 pædagoger og medhjælpere udregnet i årsværk på SFO-delen. På SFO-området vil der pr være ca. 110 pædagoger/medhjælpere udregnet i årsværk. Demografi Elevtalsprognosen viser, at der i de kommende år vil være et fald i antallet af elever i det samlede skolevæsen. Nedenstående er prognosetal for 0-9. klasse på skolevæsensniveau - almenområdet. Skoleår 2013/ / / / /18 Antal eleveralmenområdet Ressourcetildelingen på skoleområdet Greve Kommune har en lektionsbaseret tildelingsmodel. Inden for modellen bruges der to principper: Klassetildelingsprincippet hvor ca. 40 % af ressourcerne fordeles efter antal klasser. Elevtildelingsprincippet hvor ca. 60 % af ressourcerne fordeles efter antallet af elever. Det betyder, at skolen skal have en vis størrelse for at være økonomisk rentabel. Tildelingsmodellen tilgodeser skoler med høje klassekvotienter, hvilket betyder, at udviklingen i elevtallet ikke automatisk får lineær virkning på de udmøntede ressourcer. Derfor har fokus på klassedannelser stor betydning i forhold til økonomisk styring af området. Ressourcer til den almindelige specialundervisning (ikke ekskluderende specialundervisning) er indeholdt i ressourcetildelingsmodellen. Specialundervisning Kommunens tilbud om specialundervisning er for elever, der ikke kan få tilstrækkelig udbytte af almenundervisningen. Der er bl.a. følgende muligheder: Støttetimer til at integrere børn i den almindelige undervisning (midlerne er udlagt på skolerne medio 2012) Undervisning i specialgrupper/klasser beliggende på kommunens skoler Undervisning på specialskoler i og udenfor kommunen Undervisning af anbragte børn i udenbys skoler, hvis de ikke går i folkeskoletilbud Herudover understøttes børnene med en bred vifte af andre, fleksible indsatser. Greve Kommune har tre selvstændige specialskoler hvoraf Bugtskolen og Kirkemosegård konteres på budgetområde 301. Bugtskolen er skole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Kirkemosegård er skole for elever med følelsesmæssige vanskeligheder. Kommunen har 2

3 endvidere specialskolen Moeskær som er placeret på budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse. SFO Skolefritidsordninger er folkeskolens pasningstilbud til børn i klasse (4. klasse i Nordområdet), som er indskrevet i Greve Kommunes skoler. I Greve Kommune starter de kommende 0-klasse børn i SFO 1. april, i det år de starter i skole 1. august. Der er pladsgaranti på SFO, og der er etableret SFO på alle skoler. Ressourcetildelingen til SFO foregår efter en pengene følger barnet model, hvor SFO erne reguleres 2 gange årligt for det konkrete antal børn, der er indmeldt. Visitation til specialtilbud sker fra Det centrale visitationsudvalg, CVI. Det centrale visitationsudvalg, CVI Ændret visitation og revisitation for børn i specialtilbud udenfor almenskolen trådte i kraft pr Skoleleder indstiller til drøftelse i CVI efter rådgivning fra PPR. Afgørelse om visitation og revisitation for specialtilbud udenfor almenskolen træffes af skoleleder på møde med CVI. CVI skal kvalificere drøftelsen med faglig specialistviden, samt sikre drøftelse af muligheder for at tilrettelægge inkluderende læringsmiljøer i almenskolen. Der skal endvidere sikres en vurdering af, om barnets behov kan tilgodeses indenfor specialtilbuddets målgruppe. CVI har det samlede overblik over børn i specialtilbud. CVI har ansvaret for overholdelse af procedurer og lovgivning. Der ses, at CVI i stigende grad anvendes til drøftelse af mulighederne for etablering af lokale inkluderende læringsmiljøer med inddragelse af viden og erfaringer på tværs af skolerne. SFO-tilbud for børn med særlige behov Til Greve Kommunes skoletilbud for børn med særlige behov er tilknyttet skolefritidsordninger for elever i børnehaveklasse til 5. klasse, hvor der ydes ekstra støtte. Herefter tilbydes børnene klub med støtte enten på skolen eller i almindelige klubber. Der ydes klubressourcer efter pengene følger barnet. Dette sker med udgangspunkt i at skabe en øget fleksibilitet i arbejdet med at få børn med specielle behov integreret i fritids- og ungdomslivet. Alle klubber og SFO er søge og få tildelt individuelt udmålte beløb, hvis de har et barn med specielle behov som kræver en særlig indsats ud over det normale pædagogiske niveau. EGU - ErhvervsGrundUddannelse Egu er en 2-årig uddannelse med stor vægt på praktik, og er for unge under 30. Uddannelsen er bygget op omkring arbejde. Hovedparten af uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser, og kun en lille del i skole. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR betjener børn 0-18 år og deres forældre, samt dagtilbud (herunder dagpleje), skoler, klubber og specialtilbud. PPR s medarbejdere har alle har særlig viden og ekspertise om børn med særlige behov og tilrettelæggelse af udviklings- og læringsmiljøer, og har en central opgave i at understøtte støtte tidlig indsats og størst mulig inklusion på Børne- og Ungeområdet. Inklusions- og Ressourceteamet og PPR blev fusioneret i På PPR er ansat basisgruppepædagoger, ressourcepædagoger, talehørelærere, psykologer, fysioterapeuter, 3

4 specialundervisnings-og småbørnskonsulent. Inklusions- og ressourceteamets pædagoger er en del af PPR og udgør ca. halvdelen af de ansatte i PPR. Budgetområde 3.02 Dagpleje- og daginstitutioner 0-6 år Kommunens daginstitutioner er organiseret i 4 kommunale distrikter og 3 selvejende børnehusdistrikter. Der findes i alt 35 institutioner fordelt på følgende måde: 4 vuggestuer 9 børnehaver 22 integrerede institutioner Et distrikt består typisk af mellem 5 og 7 institutioner, der ledes af en distriktsleder. Distriktslederen er ansvarlig for driften og den pædagogiske udvikling i distriktet. I den enkelte institution er den pædagogiske leder ansvarlig for den daglige ledelse, personaleledelse og drift. På institutionsområdet er der ansat ca. 450 medarbejdere. Udover daginstitutionerne er der dagplejen, som pr. 1. januar 2013 har ca. 70 dagplejere og 3 dagplejepædagoger tilknyttet. Dagplejen er i 2012 ledelsesmæssigt lagt ind under ét af de kommunale distrikter. Oversigt over antal børn, som maximalt kan passes på området pr. 1. april 2013 (maxkapacitet) Institutionstype Vuggestue Børnehave Special Bus Institutioner pladser pladser gruppe gruppe Børnehave Dagpleje Integrerede Vuggestuer Hovedtotal Der er etableret Basisgrupper i tre almindelige dagtilbud. Børnene i Basisgrupperne er fx præget af autisme eller betydeligt forsinket i deres udvikling med behov for særlig skærmning, struktur og forudsigelighed. Pædagogerne i Basisgrupperne har særlig specialistviden og anvender specialpædagogiske redskaber, samt samarbejder tæt med de øvrige pædagoger i dagtilbuddet. Det enkelte barn kan således skærmes alt efter behov samtidig med, at der arbejdes med inklusion og fællesskaber med de andre børn i dagtilbuddet. Ressourcetildelingen på området Ressourcetildelingen på området foregår med udgangspunkt i princippet om, at pengene følger barnet og anvendes i alle daginstitutioner. Institutionerne tildeles ressourcer i forhold til antal enheder, hvor et vuggestuebarn tæller for 2 enheder og et børnehavebarn tæller for 1 enhed. Institutionerne får i efteråret udmeldt et forventet børnetal for det kommende budgetår. Hvis børnetallet bliver højere eller lavere, tilpasses budgettet principielt i op- eller nedadgående retning. Hver institution har dog en øvre grænse for antal børn, som er styret af antallet af kvadratmeter. Små institutioner sikres et minimum antal enheder, så institutionen rent personalemæssigt har mulighed for at dække åbningstiden. Demografi Budgettet på 0-6-årsområdet tager udgangspunkt i befolknings- og daginstitutionsprognosen, og er tæt reguleret i forhold hertil. De seneste prognoser viser en nedgang i børnetallet generelt i årene 4

5 fremover. Desuden viser de seneste daginstitutionsprognoser bl.a., at der i perioden vil være et overskud af pasningskapacitet til vuggestue og dagplejebørn (0-2årige), mens der i spidsbelastningsperioder vil være et underskud af pasningskapacitet til børnehavebørn (3-6årige). Hvis der er overskud af vuggestuepladser i de integrerede institutioner, vil disse pladser kunne bruges til at dække en eventuel mangel på pladser til børnehavebørn. Indsats for småbørn med særlige behov Den overordnede målsætning på området er inklusion af så mange børn som muligt i lokale tilbud. Kommunen har ikke tilbud som tilgodeser alle typer handicaps for børn i alderen 0 6 år med særlige behov. Specielle syndromsygdomme mv. kræver ofte meget højt specialiseret faglighed som løses i et tværgående regionalt samarbejde, hvor man køber plads hos hinanden. Budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse Området omfatter indsatsen over for børn og unge med særlige behov, samt sundhedspleje og tandpleje. Familierådgiverne på budgetområde 1.01 fungerer som myndighed, koordinatorer og bestillere af de ydelser, der skal leveres af udfører (familiekonsulent, støtte/kontaktperson, familiepleje, opholdssteder, dagskole, forældrekompetenceundersøgelser mv.) indenfor anbringelse eller forebyggelse. Familierådgivningen deltager blandt andet i centeropgaver som klagesagsbehandling, modtagelse og behandling af underretninger, yder rådgivning, vejledning og forebyggelse i forhold til familier, samt børn og unge med indlærings-, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder hvilket sker i tæt koordinering med PPR s virksomhed. Afdækker behov og visitation til dag- og døgninstitutioner, samt særlige skoletilbud Træffer myndighedsafgørelser herunder tvangsforanstaltninger samt betjener udvalg, som træffer afgørelse om tvangsanbringelse. Fører tilsyn og opfølgning på iværksatte dag- og døgnforanstaltninger, specialskoler, magtanvendelser mv. Yder en kriminalitetsforebyggende indsats herunder koordinering med politi og boligselskaber. Forestår social døgnvagt for Greve og Solrød kommuner Kommunen har følgende institutioner på området: Greve Familiecenter Udviklingscenter Greve Den kommunale Sundhedstjeneste Tandplejen Greve Familiecenter Familiecenteret et dag- og aftentilbud, der gennemfører samtaleforløb med familier i eget hjem og i familieværkstedet, hvor familierne støttes i aktivt at tage ansvar for deres børn og hinanden. Udviklingscenter Greve Udviklingscenteret støtter familier i vanskeligheder. Centeret tilbyder specialskolen Moeskærskolen samt lærere som arbejder med inklusionstiltag, døgnophold og hybler for unge, familiehuse for hele eller dele af familier incl. forældre-kompetenceundersøgelser, en projektafdeling og et team af udgående pædagogoger, som arbejder med at skabe alternative løsninger for unge hjemme eller i egen bolig. Endelig, finansieret af et årligt driftstilskud fra Job og Socialcenteret, drives Omega, som er et tilbud målrettet unge i misbrug, samt pårørende til de unge og eller forældre i misbrug. Den Kommunale Sundhedstjeneste Alle familier med et nyfødt barn i Greve Kommune har kontakt med en sundhedsplejerske. Sundhedsplejens budget dækker løn og drift af såvel sundhedsplejens grundydelse til alle nyfødte 5

6 og til skolebørn, som en god start der er et tilbud til unge mødre og mor og far for første gang der tilbydes fra Tandplejen Den kommunale tandpleje omfatter tandpleje til børn og unge op til 18 år, omsorgstandpleje og specialiseret tandpleje til borgere, der vanskeligt eller ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. I 2012 var børn og unge omfattet af Børne- og Ungetandplejen. Børnetallet falder med ca. 200 børn om året. Tandplejen laver derfor løbende demografitilpasning. I 2012 var 432 patienter omfattet af Omsorgs- og Specialtandplejen. De 3 tandklinikker sammenlægges i 2015 til én samlet tandpleje. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser Forældre til handicappede børn kan søge støtte til dækning af merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn og dækning for tabt arbejdsfortjeneste. Ansøgning er underlagt myndighedsvurdering af om begrundelse og forudsætninger for ansøgningen dækkes af den sociale lovgivning. Udgifter hertil finansieres 50% af staten og indgår ikke i den kommunale serviceudgiftsramme. Budgetområde 3.04 Fritid - unge Kriminalitetsforebyggende indsats Den kriminalitetsforebyggende indsats har til formål at begrænse kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd. Indsatsen sker i et samarbejde mellem politiet, kommunens skoler og fritidstilbud til de unge samt kommunens familierådgivning. Greve kommunes korps af gademedarbejdere bevæger sig rundt i hele kommunen. Gadeteamet søger at etablere og fastholde relationer til de unge som bruger deres tid på gaden. Der etableres mindre projekter med de unge for at skabe forandringer i deres adfærd, og øge kontakten til det almindelige fritidsliv. Klubområdet Havanna Klub er et fritidstilbud for børn og unge mellem 10 og 18 år med lettere psykisk/fysiske vanskeligheder. Klubben har 65 pladser. I Havanna Klub arbejdes der med en pædagogisk plan der tilstræber at give medlemmerne strategier til en voksen tilværelse så tæt på normal som muligt. Det sociale samvær vægtes højt kombineret med et højt aktivitetsniveau med mange fysiske tilbud. Ungdomsskolen Ud over folkeskolerne har kommunen en kommunal ungdomsskole (Greve Ungdomsskole), der tilbyder en række fag og kurser for eleverne i alderen (juniorungdomsskole) og (den almindelige ungdomsskole). Undervisningen foregår på semesterhold, helårshold eller på kortere kurser (eks. weekendhold). Fagindholdet på de tilbudte hold varierer fra hold med et bogligt indhold til hold med kreativt indhold. 6

7 Aktivitetstal 1 - Antal elever og klasser i folkeskoler Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 2013 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal elever i folkeskolen, samt den gennemsnitlige klassekvotient mio. Tallet viser antal elever i alt i Greve Kommunes folkeskoler samt den gennemsnitlige klassekvotient. Det skal bemærkes, at en stigning eller et fald i løbet af det pågældende skoleår ikke pr. automatik ændrer på budget og forbrug, da der ikke er pengene følger barnet på dette område. Kommentar Figuren viser den gennemsnitlige klassekvotient for kommunens 10 folkeskoler de seneste 4 skoleår. Den første søjle viser, hvad den faktiske gennemsnitlige klassekvotient har været i de fire skoleår, mens den anden søjle viser, hvad der er budgetlagt med. Som det ses er der i skoleåret 2012/2013 en gennemsnitlig klassekvotient på 21,2, mod en planlagt klassekvotient på knap 21,6. Pr. 5. september 2012 var der indskrevet elever fordelt på 255 klasser (incl. børnehaveklasser og 10. klasser) Gennemsnitlig klassekvotient i Greve Kommunes folkeskoler 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 2009/ / / /2013 Faktisk klassekvotient Budgetteret klassekvotient Budgetkonsekvenser En ændring i elevtal i løbet af et skoleår har ikke umiddelbart en økonomisk konsekvens på skoleområdet. Det skyldes, at der ikke tildeles flere eller færre ressourcer pr. elev, med mindre det skulle udløse en nyoprettelse af en klasse på en enkelt skole. 7

8 Aktivitetstal 2 - Antal Greve børn i specialklasser og eksterne specialskoler udenfor kommunen januar 2012 januar 2013 Beskrivelse Aktivitetstal Opr. budget Indhold Bemærkning Se nedenstående tabel 28,4 mio. kr. (2012) 13,8 mio. kr. (2013) Antal Greve børn i Greve Kommunes egne specialtilbud og i specialskoler udenfor kommunen. Kommentar: Antal børn i specialtilbud Januar 2012 August 2012 November 2012 Januar 2013 %-vis Ændring Fra januar 12 til 13 Specialklasser Tune og Tjørnely % G-klasserne Damager og Bugtskolen % Specialklasse Arena og Ungdomsklasserne % Moeskærskolen og Kirkemosegård % Udenbys specialskoler % Af skemaet ses nogle af de foreløbige effekter af arbejdet med omlægning af arbejdsform og økonomistyring, med det formål at flere børn inkluderes i normalskolerne. Flere børn end tidligere modtager et skoletilbud i almenområdet, eller så tæt på almenområdet som muligt svarende til Byrådets målsætning om, at færre børn visiteres til specialtilbud udenfor almenskolen. Størst ændring har der været på elevtallet på Moeskærskolen og Kirkemosegaard, som tilsammen er gået ned med 24% siden målingen i januar Samt at der i specialklasse Arena og Ungdomsklasserne har været en nedgang på 12%. Der visiteres kun i særdeles begrænset omfang til udenbys tilbud og kun, når det vurderes, at Greve kommunes brede tilbudsvifte ikke kan tilgodese barnets behov. Der er endvidere opmærksomhed på, om nogle børn kan visiteres til et mindre omfattende tilbud, fra fx specialskole til specialklasse. Der er i 2012 vedtaget ny lovgivning, der skal understøtte arbejdet med, at flest mulige børn bevarer tilhørsforholdet til en almindelig klasse. I Taleklasserne og OC er tilknytningen til den almindelige klasse i centrum, og der arbejdes i vid udstrækning indenfor rammerne af den almindelige undervisning. I forlængelse af ny lovgivning ses hovedparten af tilbuddet i Taleklasserne, samt OC derfor som højt specialiserede, inkluderede specialtilbud indenfor rammerne af den almindelige undervisning. Taleklasserne og OC % Der udvikles aktuelt nye fleksible indsatser målrettet enkeltbørn, grupper og klasser på de enkelte skoler med rådgivning fra PPR. Der bevilges fortsat støttelektioner til enkeltbørn eller grupper i eller udenfor klassen. Men hertil kommer øget brug af andre indsatser, som fleksibel brug af AKTlærere, undervisningsassistenter mv. 8

9 Aktivitetstal 3 - Antal børn i SFO Beskrivelse Aktivitetstal Antal børn i SFO. Korrigeret netto-budget 2013 (mio. kr.) Indhold -35 mio. Tallet viser antal børn i SFO. Bemærkning Det faktiske antal børn i de kommunale SFO er. Kommentar Nedenstående figur viser udviklingen i antal indskrevne børn i SFO erne i samt det forventede børnetal i I 2012 oplevedes en tilgang af børn, hvilket gav et årsgennemsnit på børn mod det budgetlagte tal på Antal SFO-børn Budgetteret antal børn Faktisk antal børn Budgetkonsekvenser SFO-området er budgetlagt efter pengene følger barnet princippet. Det betyder, at den enkelte SFO vil få tilført midler eller blive trukket i budgettet, hvis antallet af indmeldte børn har varieret fra det budgetlagte tal. 9

10 Aktivitetstal 4 - Antal børn i dagtilbud Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret nettobudget 2013 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal børn i dagtilbud -189 mio. Tallet viser antal børn i dagpleje og institutioner Forventet antal årsbørn i Et årsbarn svarer 1 vuggestuebarn og 1 børnehavebarn i 12 mdr. Kommentar Nedenstående figur viser det faktiske børnetal i samt det forventede børnetal i 2013, fordelt på dagplejebørn og børn i institutioner. Børnetallet for 2013 i institutionerne samt dagplejen er fra demografiberegningerne for I 2013 forventes dagplejen gennemsnitligt at have 226 børn indskrevet, mens institutionerne forventes at have børn indskrevet, fordelt med 710 vuggestuebørn og børnehavebørn Budgetteret og faktisk antal årsbørn 2010, 2011 og 2012 samt forventede antal årsbørn Dagpleje Institutioner 100 Budget Faktisk Budget Faktisk Budget Faktisk Budget Budgetkonsekvenser På institutionerne budgetteres efter princippet om, at pengene følger barnet Dagplejen har derimod et fast budget, da dagplejernes løn ikke kan reguleres efter børnetallet. Børnetallet forudsætter, at samtlige kommende SFO børn overflyttes pr. 1. april

11 Aktivitetstal 5 Belægningsprocent i dagpleje og institutioner Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 2013 (mio. kr.) Indhold Bemærkning Belægningsprocent i dagpleje og institutioner i forhold til den fysiske kapacitet -189 mio. Tallene viser belægningsprocenten som et årsgn.snit opgjort i hhv. dagplejen og institutionerne. Tallene viser, hvor stor en procentdel af den fysiske kapacitet af pladser i hhv. dagpleje og institutioner der benyttes. Kommentar Nedentående figur viser den gennemsnitlige belægningsprocent i , samt den forventede gennemsnitlige belægningsprocent i 2013 fordelt på hhv. dagplejen og institutionerne. Faldet i den forventede gennemsnitlige belægningsprocent i 2013 for daginstitutioner sammenlignet med tidligere år dækker dels over det demografiske fald i børnetallet og dels faldet som følge af den tidligere overflytning fra børnehave til SFO fra Faldet i årsbørn fra 2012 til 2013 udgør 192 børn, hvorimod den påbegyndte kapacitetstilpasning betyder et gennemsnitligt fald i den fysiske kapacitet på 93 pladser i Lukningen af 2 instituioner i 2013 vil slå fuldt igennem i 2014, hvor der endvidere vil ske yderligere tilpasning i antallet af pladser. Målet er at belægningsprocenten skal stige fra For Dagplejen er belægningsprocenten i 2011 påvirket af, at der er korrigeret for pladser, der ikke kunne benyttes til varige indskrivninger pga. kapacitetstilpasninger. 98% 96% 94% Den faktiske gennemsnitlige belægningsprocent i dagpleje og daginstitutioner i , samt den forventede i % 90% 88% Dagpleje Daginstitutioner 86% 84% Faktisk 2010 Faktisk 2011 Faktisk 2012 Forventet 2013 Budgetkonsekvenser Der budgetteres ikke i forhold til den fysiske kapacitet, men ud fra et forventet pasningsbehov. 11

12 Aktivitetstal 6 - Antal børn i særlige dag- og klubtilbud Beskrivelse Aktivitetstal Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Indhold Bemærkning Antal børn i særlige dag- og klubtilbud Budget 12: -2,4 Budget 13: -2,4 Antal og økonomi er i forhold til børn visiteret til plads i de særlige dagog klubtilbud som har sag i Center for Børn & Familier Greve Kommune køber sig plads udenbys. Der er tale om særligt specialiserede indsatser, hvor kommunen bruger tilbud under rammeaftalerne. Kommentar Pr Socialområdet Specialområdet I alt begge områder Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr Pr Udvalgte Tilbudstyper Antal børn i særlige dagtilbud Antal børn i særlige dagtilbud - 36 klub I alt Der har været et stabilt lavt niveau i 2012 som er fortsat ved starten af år For børn visiteret til børnehavetilbud er der primært tale om tilbud i Region Sjælland, hvilket vil sige Vasebæk børnehave (institution i Køge) eller Bjerget (institution i Roskilde). Budgetkonsekvenser Aktiviteten kan afholdes af det afsatte budget. I tilfælde af enkeltintegrering hvor der i stedet for placering udenbys kan findes lokal erstatning i kommunens egne dagtilbud med en massiv ekstra støtte vil udgiften hertil blive finansieret af budgettet til særlige dagtilbud. I foråret 2013 falder et enkelt barn med muskelsvind ind under denne kategori. Prisen hvis ét barn ekstra skal visiteres og optages i Vasebæk eller Bjerget er årligt ca kr. Området skal derfor følges tæt, da en lille afvigelse i antal giver store udsving i økonomien. 12

13 Aktivitetstal 7 - Anbringelser Beskrivelse Aktivitetstal Anbringelser: plejefamilie, opholdssted, døgninstitutioner og sikrede institutioner Kommentar Korrigeret netto-budget (mio. kr.) Budget 12:-62,4 Budget 13:-54,5 Indhold Tallet viser antal børn og unge visiteret til anbringelse i udvalgte foranstaltningstyper Bemærkning Aktivitetstal omfatter ikke alle anbringelsestyper. Budget er det samlede budget til alle anbringelser. Pr Socialområdet Specialområdet I alt begge områder Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr. Pr Pr Udvalgte Tilbudstyper Antal børn i plejefamilier og opholdssteder Antal børn i døgninstitutioner Antal børn i sikrede døgninstitutioner I alt Der har været et stabilt lavt niveau i 2012 som er fortsat ved årsskiftet. Der blev i 2012 givet en tillægsbevilling da udgifter til sikrede døgninstitutioner voksede kraftigt. Det samlede budget hertil blev i 2012 øget fra 2,6 mio.kr til 6,5 mio. kr. i Budgettet for 2013 og frem blev ikke ændret ved tillægsbevillingen og ligger fortsat på ca. 2,7 mio. kr. Området må derfor følges nøje i de kommende budgetopfølgningssager. Administrationen vil fremlægge en udvalgssag om udviklingen på området i foråret Budgetkonsekvenser Aktiviteten kan afholdes af det afsatte korrigerede budget Antal der er visiteret til en foranstaltning varierer over året. 13

14 Talbilag til sektorredegørelse - Beløb i kr priser Budgetområde Emne/område/sted Serviceramme 3.01 Folkeskoler x 3.01 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen x 3.01 Syge- og hjemmeundervisning x 3.01 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv x 3.01 Skolefritidsordninger x 3.01 Befordring af elever i grundskolen x 3.01 Specialundervisning i regionale tilbud x 3.01 Kommunale specialskoler x 3.01 Bidrag til statslige og private skoler x 3.01 Efterskoler og ungdomskostskoler x 3.01 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen x 3.01 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold x 3.01 Kommunale tilskud til selvejende uddannelser x 3.01 Støttepersonale i dagtilbud x 3.01 Særlige dagtilbud og særlige klubber x 3.02 Fælles formål - dagtilbudsområdet x 3.02 Dagpleje x 3.02 Vuggestuer x 3.02 Børnehaver x 3.02 Integrerede daginstitutioner x 3.02 Særlige dagtilbud og særlige klubber x 3.03 Kommunale specialskoler x 3.03 Kommunal tandpleje x 3.03 Kommunal sundhedstjeneste x 3.03 Indtægter fra den centrale refusionsordning x 3.03 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge x 3.03 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge x 3.03 Døgninstitutioner for børn og unge x 3.03 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge x 3.03 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner x 3.03 Integrationsprogram og introduktionsforløb x 3.03 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse Børne- og Ungeudvalg x 3.04 Den kriminalitetsforebyggende indsats x 3.04 Greve Ungdomscenter x 3.04 Greve Ungdomsskole x 3.04 Havanna klub x 3.04 Rådgiver i Askerød x i alt

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget Kapitel 1 Beskrivelse af området Børne- og Ungeudvalgets ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder. Budgetområde 3.01 Skoler, budgetområde 3.02 Dagpleje

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Børn & Familier

Sektorredegørelse Center for Børn & Familier Sektorredegørelse Center for Børn & Familier 1 - Beskrivelse af områderne Center for Børn & Familier varetager myndighedsfunktion samt driftsopgaver, tilsyn og visitationsfunktion vedrørende børn, unge

Læs mere

Børne- og Ungeudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt og figur. Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2012

Børne- og Ungeudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt og figur. Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2012 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning BØRNE- OG UNGEUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Børne- og Ungeudvalgets ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder. Budgetområde 3.01 Skoler, budgetområde 3.02

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Børne- og Ungeudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Børne- og Ungeudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Børne- og Ungeudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Antal elever og klasser i folkeskoler...

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget Kapitel 1 Beskrivelse af området Børne- og Ungeudvalgets ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder. 3.01 Skoler, 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år,

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Børn & Familier

Sektorredegørelse Center for Børn & Familier Sektorredegørelse Center for Børn & Familier 1 - Beskrivelse af områderne Center for Børn & Familier varetager myndighedsfunktion, samt driftsopgaver, tilsyn og visitationsfunktion vedrørende børn, unge

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn- og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Værd at vide om. Center for Børn & Familier AUG 2017

Værd at vide om. Center for Børn & Familier AUG 2017 Værd at vide om AUG 2017 Velkommen I har vi valgt, at samle fagfolk og tilrettes efter de behov familierne har, således at vi institutioner med særlig viden om de mange for- så vidt muligt kan løse de

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud Sektorredegørelse Center for Dagtilbud 1 - Beskrivelse af området Administrationen Center for Dagtilbud Center for Dagtilbud skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet i Greve Kommune.

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til børn og unge og deres familier, samt udbetales sociale ydelser inden for områderne i henhold til gældende lovgivninger. Indsatserne er samlet

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Budgetforslag 2016 Side 1. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem:

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Budgetforslag 2016 Side 1. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Udvalgsmedlemmer Ole Vind (V) Formand Kasper Glyngø (A) Næstformand Lars Poulsen (V) Jesper Lund (A) Peter Sebastian Petersen (V) Administrativ organisation Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem:

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt dagtilbud

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Rapport. Bedre sammenhæng mellem skole og fritid. 30. juni 2011

Rapport. Bedre sammenhæng mellem skole og fritid. 30. juni 2011 Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Rapport 30. juni 2011 Bedre sammenhæng mellem skole og fritid 1. Indledning og sammenfatning...2 Konklusioner...2 2.

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. november 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 19.25 Fraværende: Viggo Stidsen gik kl. 18.15 08. november

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Omdrejningspunktet for Hjørring Kommunes indsatser for børn, unge og familier er samlet under overskriften Fælles Ansvar.

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere