Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015."

Transkript

1 Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring af Heldagsklasserne fra sin nuværende form som et undervisningstilbud til AKT-elever og til et tilbud for en målgruppe af elever, der har behov for en helhedsorienteret indsats med en social- og behandlingsmæssig del tilknyttet. Områderne som berøres i dette notat er: - Elevgruppen og hvilke skoletilbud der benyttes i dag - Befordring - Ledelse og status som afdeling eller selvstændig skole - Heldagsklassernes samlede kompetencer og personalesammensætning - Visitation - Pædagogik - Økonomi Elevgruppe Målgruppen i Heldagshuset pt: Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er tale om elever, som ofte er præget af et eller flere af følgende problemer: Kommer let i konflikt med andre børn og/eller voksne Har problemer med koncentration og opmærksomhed Har et lavt selvværd eller har urealistisk høje forventninger til sig selv Har svært ved at tilsidesætte egne behov, eksempelvis vente på tur Har svært ved at håndtere og regulere egne følelser og har derfor ofte kraftige følelsesudbrud I Heldagshuset, som tilbuddet ser ud på nuværende tidspunkt, er der udvidet skole-hjemsamarbejde. Ændring af målgruppen: Elevgruppen er fortsat normaltbegavede elever, men udvides til også at rumme den gruppe af elever med AKT-vanskeligheder, der har brug for støtte både i undervisningsmæssig sammenhæng og i social- og familiemæssig sammenhæng. Disse elever har således brug for et mere vidtgående tilbud, som er mere helhedsorienteret; et tilbud, der også indeholder en social indsats for eleven og dennes familie og evt. en behandlingsdel. 1

2 Et sådant tilbud skal være en helhedsorienteret indsats med en kombination af undervisning, behandling og familiebehandlingsforløb. En konkret beskrivelse af indholdet i tilbuddet skal udarbejdes i tæt samarbejde med BUR. Visitation til dette tilbud vil skulle ske i samarbejde med BUR, og der vil være en fælles finansiering af opholdet; Fagsekretariat Undervisning (FagU) betaler undervisningsdelen og Børne- og Ungerådgivningen (BUR) betaler den sociale og behandlingsmæssige del. Tilbuddet er for elever på klassetrin Fagsekretariat Undervisning henviser elever til andre tilbud såsom interne skoler i kommunen og specialtilbud uden for kommunen. En del af disse elever kunne være i målgruppen for det nye tilbud. Etableres tilbuddet, kan Fagsekretariat Undervisning i samarbejde med BUR revisitere hertil. Det skal dog bemærkes, at forældre i helhold til bestemmelserne om det frie skolevalg jf. 36, stk 3 i folkeskoleloven kan vælge at lade barnet fortsætte sin skolegang i det undervisningstilbud, hvor de er optaget, med mindre der er sket ændringer i elevens behov. Forældrene har i en sådan situation ikke krav på fri befordring af eleven; forældrene skal således selv sørge for transporten. Ligeledes er en del af disse potentielle elever plejeanbragte børn fra anden kommune og en evt. flytning skal ske i dialog med de respektive hjemkommuner. På baggrund af ovenstående kan det være vanskeligt konkret at vurdere antallet af elever, der kan/vil flyttes. Der skal for de enkelte elever foretages en grundig og individuel vurdering i samarbejde med BUR. Den potentielle elevgruppe er opgjort ud fra TEA (vores elevadministrationssystem) og på baggrund af en vurdering af relevante elever, som er: normaltbegavede elever med AKT-vanskeligheder og med behov for en helhedsorienteret indsats mellem undervisning, socialdel og behandling. Denne elevgruppe henvises i dag til: Interne skoler Karakteristisk for disse tilbud er at specialundervisning og den socialpædagogiske indsats er integreret i et samlet tilbud. For de interne skolers vedkommende er skoledelen/undervisningen en integreret del af den samlede socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats. Eleverne i de interne skole er dels elever fra opholdsdelen og dels eksterne elever. Natur og Heldhedsskolen har dog ikke en bodel/døgndel. 2

3 Flere af de eksterne elever er i aflastning på opholdsstedet, med mulighed for indskrivning i bodelen/døgndelen på et senere tidspunkt, hvis BUR vurderer det nødvendigt. Asgaard-Sødinge er en privat virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune Antal potentielle elever: 2 begge elever er 9. klasse Æblegården er en privat virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune Antal potentielle elever: 5 heraf er 2 viderevisiteret fra Heldagshuset. 1 elev er 9. klasse, 1. elev er 10. klasse Natur- og helhedsskolen er en privat virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune Antal potentielle elever: 3 alle er viderevisiteret fra Heldagshuset. 2 elever pt. 8. klasse, 1 elev er 9. klasse Nyborg Heldagsskole er en kommunal institution i anden kommune Nyborg Heldagsskole har en Familieafdeling, hvor der, i samarbejde med elevens socialrådgiver i FMK, kan etableres vejlednings-forløb med den enkelte familie. Skolen arbejder systematisk med udslusning til almenundervisning, så snart eleverne er klar til dette. Der er en stor succesrate for elever fra FMK. Antal potentielle elever: 19 elever heraf er Faaborg-Midtfyn Kommune betalingskommune på de 12 elever. 1 elev er 10. kl., 4 elever er 9. kl. og 4 elever er 8. kl. 9 elever er plejebørn 3 elever er viderevisiteret fra Heldagshuset Ringe Kost og realskole er en privat virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune Ringe Kost og Realskole har i dette skoleår etableret afdelingen Skolen ved Søen. Et undervisningstilbud for elever i klasse med en massiv behandlingsdel og et tæt forældresamarbejde. Antal potentielle elever: 18 elever 1 elev er døgnelev 2 elever er 9. kl., 2 elever er 8. kl. og 4 elever er 7.kl 2 elever er viderevisiteret fra Åstrup/Heldagshuset Som det fremgår af ovennævnte er der i dag visiteret et antal elever i 8., 9. og 10. klasse til disse tilbud. Da Heldagsklasserne i Vantinge først vil kunne ændre status pr. 1.august 2016, vil disse elever ikke være i målgruppe, da de er langt fremme eller færdige i folkeskoleforløbet. Som opmærksomhedspunkt kan nævnes, at Folkeskoleloven i 2013 blev ændret vedr. antallet af elever på interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder: 3

4 10. En intern skole i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder skal være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, før den interne skole kan oprettes, jf. dog 12 og 13. Stk. 2. Ved fastsættelse af normeringen som nævnt i stk. 1 må det forventede gennemsnitlige elevtal for hele skoleåret ikke være under 10. Mange af de interne skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune er udfordret på kravet om minimum 10 elever i undervisningsdelen, hvilket en omplacering af elever herfra vil udfordre yderligere. Netop problemstillingen vedr. minimumskravet på 10 elever har Fagsekretariat Undervisning fået behandlet i direktionen med henblik på godkendelse af, at kommunen benytter muligheden for at dispensere fra minimumselevtallet m.h.p. opretholdelse af virksomhederne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befordring Fakta: Langt de fleste elever i målgruppen har brug for kommunal befordring. Dette vil også gælde, hvis eleverne skal gå i heldagsklasserne i Vantinge. Hvis der visiteres flere elever til Heldagsklasserne i stedet for andre tilbud, kan der være en mindre besparelse på udgifter til transport. Denne besparelse er vanskelig at estimere, idet udgifter til transport er afhængig af elevernes bopæl, mulighed for samkørsel mv. Transporten bliver f.eks. for elever bosiddende i Kværndrup ikke i væsentlig grad ændret, hvis eleven skal køres til Vantinge fremfor til Ringe Kost og Realskole. Det må formodes, at der samlet set er en mindre besparelse. Ledelse og status som afdeling eller selvstændig skole Status per i dag: I dag ledes heldagsklasserne af en daglig leder, der er en del af ledelsesteamet ved Nordagerskolen. Den daglige leder har således sparring med og kan trække på spidskompetencer fra den samlede ledergruppe på Nordagerskolen. Ved sygdom er det Nordagerskolen, som samlet set driver skolen videre i samarbejde med personalet i heldagsklasserne. Derudover er der faglig sparring med Fagsekretariet Undervisning. Ved at udvide elevgruppen og derved i mindre grad anvende andre private eller andre kommuners skoletilbud, vil muligheden for en mere direkte ledelseskontakt og sparring mellem FagU/BUR og Heldagsklasserne blive øget. Det kan være en ulempe og et opmærksomhedspunkt, at ledelsen i dagligdagen kan blive mere isoleret og ikke kan trække på lederkollegaer fra Nordagerskolen. Herunder vil det 4

5 give en mere sårbar ledelse ved sygdom og faglig sparring. Skolen vil ligeledes ikke have mulighed for at anvende Nordagerskolens administration som i dag i forbindelse med f.eks. budgetstyrring, personaleadministration mv. Hvis Heldagsklasserne ændrer status fra en afdeling til en aftaleholder, vil der være en øget udgift til ledelse og administration. Udgiften vil hovedsagelig ligge i forskellen i en afdelingslederløn og en skolelederløn. Heldagsklassernes samlede kompetencer og personalesammensætning Status: Heldagshuset har gennemgået forskellige udviklingsforløb dels som en del af kommunens skolevæsen og dels specifikt tilrettelagte tiltag. I efteråret 2013 udarbejdedes et virksomhedsgrundlag for Heldagshuset, som blev præsenteret for BU i marts Virksomhedsgrundlaget blev udarbejdet i samarbejde mellem Fagsekretariat Undervisning, leder af Nordagerskolen og afdelingsleder i Heldagshuset og på baggrund af ønske fra skolens side om øget fokus på undervisning i tilbuddet. Virksomhedsgrundlaget indeholder en beskrivelse af visionen for Heldagshuset, det pædagogiske grundsyn, undervisningen og hverdagen i Heldagshuset, og forventninger til medarbejderkompetencerne. Fagsekretariat Undervisning har gennem en årrække udbudt kompetenceudvikling for det pædagogiske personale i Faaborg-Midtfyn Kommune. Heldagshusets personale har deltaget i en række af disse tilbud: LP Åstrup skole og Heldagshuset har i lighed med kommunens øvrige skoler deltaget i det 3-årige efteruddannelsesforløb omkring Læringsmodel og Pædagogisk analyse. Kursus i teamsamarbejde i Heldagshuset vinter/forår dages kursus afholdt af Fagsekretariat undervisning. Som opfølgning på kurset om teamsamarbejde samarbejde ml. FagU og afd.leder omkring funktionsbeskrivelser. Oplæg i afdelingen foråret 2014 Skoleåret har personalet i heldagsklasserne deltaget i et skræddersyet kursus med psykolog Jens Wilbrandt, planlagt af FagU i samarbejde med Jens Wilbrandt. Kompetenceudviklingsforløbets målsætning var at kvalificere den pædagogiske tilgang til heldagsklassernes målgruppe. Forløbet var tilrettelagt som en vekselvirkning mellem undervisning/oplæg og supervision. De seneste 3 år har FagU udbudt en bred vifte af kurser for al pædagogisk personale i Faaborg-Midtfyn Kommune. Heldagsklassernes personale har deltaget i et meget begrænset omfang. I Skoleåret fik Heldagshuset uddannet en inklusionscoach. 5

6 En uddannelse udbudt af FagU, med mulighed for alle skoler at få uddannet en lærer og en pædagog til inklusionscoach. En ændring af tilbuddet til også at rumme en social- og behandlingsmæssig del forudsætter ændrede krav til den personalemæssige sammensætning og de personalemæssige kompetencer. Der vil være behov for yderligere kompetenceløft og justering af personalesammensætningen, således at de nye opgaver med en social- og behandlingsmæssigdel kan løses kvalificeret og optimalt i sammenhæng med undervisningsopgaven. Ændringen i tilbuddet vil kræve øget fokus på særlige og i nogle sammenhænge nye områder og tilgange i arbejdet med elevgruppen, f.eks. holdningen til magtanvendelse i mødet og arbejdet med eleverne, som i det nuværende tilbud er markant højere end tilbud med en social del tilknyttet. Samlet set vil der således være tale om et nyt tilbud. Visitation Status: Fagsekretariat Undervisning visiterer elever til specialundervisningstilbud på baggrund af elevernes behov for særlig støtte ud fra den enkeltes vanskeligheder, da der er tale om mange og vidt forskellige typer af vanskeligheder. Fagsekretaiatet visiterer, jf. Den Sammenhængende børne- ungepolitik, ud fra princippet om det mindst indgribende, men tilstrækkelige tilbud og ud fra nærhedsprincippet. Fagsekretariatet afsøger således altid muligheden for placering i kommunens egne specialtilbud inden en kontakt til specialtilbud i andre kommuner eller til interne skoler. Nogle elever henvises direkte til specialtilbud i anden kommune eller på intern skole ved visitationen, andre har først været i Heldagshuset og henvises herefter til andet tilbud. Når elever visiteres videre fra Heldagshuset sker det på baggrund af indstilling fra skolen i samarbejde med den tilknyttede PPR-konsulent Hvis PPR og skolen i samarbejde ikke vurderer, at eleven kan trives og udvikle sig på den pågældende skole, udarbejdes PPV og revisitationsskema, som sendes til Fagsekretariat Undervisning i henhold til årshjulet. Fagsekretariat Undervisning kommer således først ind i billedet, når man har afprøvet mulighederne for fastholdelse i nuværende tilbud. En ændring af tilbuddet til også at indeholde en social del vil betyde, at visitationen fremadrettet skal ske i et samarbejde mellem BUR og Fagsekretariat Undervisning. 6

7 Pædagogik Forudsætninger: Det forudsættes, at målet med et ophold i Heldagshuset er tilbagevenden til almenskolen, enten den skole, man er kommet fra eller en anden almen skole. Eleverne skal således gøres bedst mulig i stand til at vende tilbage og til at mestre egen livssituation, også i voksentilværelsen. Det er af afgørende betydning, at der allerede i forbindelse med indskrivning i Heldagshuset laves en plan for udslusning, både tidsperspektiv, indhold og sted. Dette aspekt har hidtil ikke været vægtet særlig højt, og det er kun i meget begrænset omfang, at elever er blevet udsluset til almen undervisning. I kommunens tilbud til elever i læsevanskeligheder har vi stor succes med et tæt samarbejde mellem elevens stamklasse og læsetilbuddet, og ikke mindst med vekselvirkningen mellem specialindsats og almen undervisning. Danmarks Evalueringsinstitut EVA udarbejde i 2013 en rapport Specialklasser i Folkeskolen på vej mod mere inkluderende læringsmiljøer Begrebet specialklasser defineres i rapporten som særlige klasser eller klasserækker i tilknytning til almenskolen, hvori der ydes specialundervisning, og hvor eleverne modtager enten al deres undervisning eller dele af deres undervisning Rapporten fremlægger undersøgelse af, hvordan specialklasser indgår i arbejdet med inklusion i folkeskolen. Rapporten peger på, at tæt fysisk placering har indflydelse på samspillet på tværs af specialog almenklasser og det giver øget accept og tolerance, både eleverne imellem og i lærerelev-relationerne. En skoleleder beskriver, at øget samvær betyder, at almenlærerne er mere parate til at modtage elever fra specialklasserne. Fælles undervisning mellem special- og almenklasser er velegnet til at skabe nye elevrelationer på tværs, skabe øget accept og tolerance. Det giver bedre betingelser for videndeling, fordi fællesundervisningen giver lærerne mulighed for at dele viden om eleverne og lære noget af hinandens særlige undervisningskompetencer; almenlærerne kan f.eks. inspireres af, hvordan specialklasselærerne skaber en strukturret og overskuelig hverdag for eleverne og omvendt kan specialklasselærerne hente inspiration til, hvordan de holder fokus på de faglige mål for specialklasse-eleverne. Kendskab til hinanden fra fælles aktiviteter og fysisk tæthed er en fordel i forbindelse med udslusning fra specialklasse til almenklasse forudsætning for målsætning om øget inklusion. Der er ikke for nuværende mulighed for at placere Heldagsklasserne i tilknytning til en almindelig folkeskole. På baggrund af ovennævnte forskningsmæssige resultater bør det i 7

8 en eventuel reorganiseret Heldagsskole sikres, at der i det pædagogiske arbejde lægges stor vægt på et kontinuerligt og tæt samarbejde med almenskolen sådan som vi kender det fra Læsetilbuddet. Økonomi Fakta: Tildelingen per i dag til heldagsklasserne er en fast rammetildeling på 14,3 mio. kr. Budgettet blev oprindelig udarbejdet ud fra 44 elever ( kr./elev) Rammen er i dag uafhængig af antal elever. I OE-forslaget er der lagt op til, at tildelingen fremover gøres elevtalsafhængig og fortsat med en tildeling på: kr./elev. Jf. OE-forsalget er besparelsen i 2016: 1,219 mio. kr. med en helårseffekt fra 2017 på: 2,900 mio. kr. Jævnfør den nye elevsammensætning som beskrevet i dette notat foreslås det: - At videreføre OE-forslaget med besparelsen i 2016: 1,219 mio. kr. med en helårseffekt fra 2017 på: 2,900 mio. kr. - Det forudsættes at skolen som hidtil tildeles kr./elev, som er på niveau med udgifterne til Nyborg Heldagsskole ( kr./elev). - Nye elever i Heldagsklasserne finansieres ved sparrede udgifter som følge af mindre brug af andre tilbud (interne skoler, Ringe Kost og Realskole, Nyborg Heldagsskole og evt. andre relevante tilbud). - Nuværende elever i heldagsklasserne finansieres af eksisterende budget med kr. pr. elev - Ved indskrivning af nye elever til det nye tilbud, som består af både et skoletilbud (AKT-del) og socialdel, finansieres opholdet hhv.af FagU og BUR. 7/ FagU/ BUR 8

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

Spjald Skole. SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser.

Spjald Skole. SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser. Spjald Skole SPECIALCENTER ØST et specialundervisningstilbud organiseret i specialklasser. Indledning/baggrund Børne- og familieudvalget i Ringkøbing Skjern Kommune udsendte et debatoplæg i forbindelse

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. Udvikling Herning Der arbejdes med fireårige politikker og målspor, som nedbrydes i års- og delmål. Skolerne kan selv beslutte hvordan

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model.

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model. Halsnæs Heldagsskole Industrivej 17 3390 Hundested Skole og Kultur Stab Telefon 8882 8200 Fax 16. august 2012 Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling

Læs mere

Sammenfatning af resultater marts 2014

Sammenfatning af resultater marts 2014 Sammenfatning af resultater marts 2014 Af Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Siddhartha Baviskar og Mikkel Lynggaard Generelt gælder, at de tolv kommuner, der indgår i Dokumentationsprojektet, dækker

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalgsmøde Den 2. november 2015 Indhold Organisering af undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune.... 2 Baggrunden for arbejdet... 2 Folkeskolelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer.

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Englegårdskolen Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Hersnap Bygade 14 5380 Dalby Tlf. 65 34 12 10 E-mail: info@englegaardskolen.dk Hjemmeside: www.englegaardskolen.dk

Læs mere

Beskrivelse af AKT-tilbuddet

Beskrivelse af AKT-tilbuddet Jammerbugt Kommunes AKT-tilbud på Fjerritslev Skole og Aabybro Skole Beskrivelse af AKT-tilbuddet Formål... 2 Grundlagsforståelsen... 2 Konsekvenser for praksis... 4 Visitation... 5 Visitationsgrundlaget...

Læs mere

Inklusion en fortsat proces

Inklusion en fortsat proces Inklusion en fortsat proces Af Birthe Rasmussen skoleleder på Slotsskolen Slotsskolen er en nybygget kommunal Folkeskole i Horsens, som i 2009 afløste den tidligere Vestbyskole. Skolen er beliggende i

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret Endelig udgave 19-12-2014

Børne- og Ungerådgivningscentret Endelig udgave 19-12-2014 TILSYNSRAPPORT Børne- og Ungerådgivningscentret Endelig udgave 19-12-2014 Anmeldt tilsyn med Dagbehandlingstilbuddet Flønghuset 19.11.2014 Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver

Læs mere

Bilag 2: Ny visitationsmodel for specialundervisning

Bilag 2: Ny visitationsmodel for specialundervisning Bilag 2: Ny visitationsmodel for specialundervisning Sikring af fagligt velkvalificeret og relevante undervisningstilbud Igennem de senere år har en lang række kommuner gennemført udlægning af midler og

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole 1. Indledning Nørre Vedby Skolebestyrelse vil i det følgende afgive høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015

Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 cvr.: 29189684 Dato: 12. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-002855-24 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere

Handleplan for inklusion på skoleområdet 2011-2015/20

Handleplan for inklusion på skoleområdet 2011-2015/20 Handleplan for inklusion på skoleområdet 2011-2015/20 Indhold 1 Baggrund for ny handleplan 3 2 Fra rummelighed til inklusion 5 3 En ny definition indebærer ændrede tilgange og nye handlinger 7 4 Handleplan

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af anbragte børns undervisning. Skoleåret 2012/2013

Rapport. Undersøgelse af anbragte børns undervisning. Skoleåret 2012/2013 Rapport Undersøgelse af anbragte børns undervisning Skoleåret 2012/2013 og December 2013 2 Indholdsfortegnelse Side 4 1. Indledning Side 5 2. Resume Side 6 3. Undersøgelsen Gennemgang og resultater Side

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilbuddets navn: Entreen Dato for tilsyn: 01.06.2015 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Sanne

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Dybkær Specialskole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Dybkær Specialskole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dybkær Specialskole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Dybkær Specialskoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen gør på de ti fokusområder,

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning - 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Målsætning: At øge andelen af unge, som starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Forslag til aftale 2011 Kvalitetskontrakt: Flere unge i ungdomsuddannelse Vi skal sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse og derved udvikler sig såvel fagligt som personligt. Skolerne

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

E klasserne på Vildbjerg Skole

E klasserne på Vildbjerg Skole VILDBJERG SKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE BJØRNKÆRVEJ 2 7480 VILDBJERG E klasserne på Vildbjerg Skole Specialklasserækken består af flg.: 2. E med elever fortrinsvis fra 0. kl. til 3. kl. 5. E med elever

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder revideret forslag til målgruppebeskrivelser Formål og beskrivelse Udviklingen efter udlægningen

Læs mere

Inklusion og eksklusion Kendskab giver venskab

Inklusion og eksklusion Kendskab giver venskab Inklusion og eksklusion Kendskab giver venskab Inspirationspapir fra arbejdsmøde om inklusion den 7. december 2009 i Samarbejdsprojektet om børn og unge med særlige behov Indledning Hvad mener vi med inklusion

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for heldagsskolen Springet

Arbejdsgrundlag for heldagsskolen Springet Hvidovre september 2010 Arbejdsgrundlag for heldagsskolen Springet Springet er et produkt af inklusionstanken og Springets fremmeste opgave er, at hjælpe børn og deres familier til at mestre det liv de

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialomra det

Forslag til ny organisering af specialomra det Forslag til ny organisering af specialomra det Indhold Nuværende organisering... 2 Rævebakkeskolen... 2 Afdeling Lindholm... 2 Afdeling Skovpark... 2 Nyborg Heldagsskole... 2 Elevtal... 3 Rævebakkeskolen...

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Fælles udgangspunkt for scenarierne

Fælles udgangspunkt for scenarierne Fælles udgangspunkt for scenarierne Der skal være sammenhæng mellem bosætningspolitik og skolepolitik. Én skole, én matrikel, én bestyrelse, én ledelse. 10. klassecenteret skal bestå. Undervisningstilbud

Læs mere

U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud

U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud U&B-afdelingen Undervisnings- og behandlingstilbud Beskrivelse af målgruppen: Til U&B-afdelingen visiteres normaltbegavede elever med svære personligheds- og kontaktmæssige vanskeligheder, som kræver længerevarende

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16

Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16 Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16 Med udgangspunkt i Skjoldhøjskolens vision den gode skole skaber vi sammen samt med baggrund i tanken om, at børnene er et fælles ansvar og skal have

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Inklusion på de frie grundskoler

Inklusion på de frie grundskoler Inklusion på de frie grundskoler En kortlægning af skolernes arbejde med supplerende undervisning eller anden faglig støtte for elever med støttebehov under 12 ugentlige lektioner Inklusion på de frie

Læs mere

Strategi for specialundervisning

Strategi for specialundervisning Strategi for specialundervisning i Nordfyns Kommune 2015-2017 En del af Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Forfatter: Kristian Helverskov Petersen Oprettet den 15. januar 2015 Dokument nr. 480-2015-16544

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

- bevægelsen mod en inkluderende skole i Esbjerg Kommune. Vejledning vedr. Det Centrale Visitationsudvalg (DUS) Juni 2013 3.

- bevægelsen mod en inkluderende skole i Esbjerg Kommune. Vejledning vedr. Det Centrale Visitationsudvalg (DUS) Juni 2013 3. - bevægelsen mod en inkluderende skole i Esbjerg Kommune Vejledning vedr. Det Centrale Visitationsudvalg (DUS) Juni 2013 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål.... 2 2. Den politiske beslutning....

Læs mere

Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi.

Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi. Kollund Skole og Børnehus, Inklusionsstrategi. Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

[Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN

[Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" 2012/13 [SKRIV NORDFYNS OVERSKRIFT] KOMMUNES [Skriv manchet eller klik og slet] SKOLEVÆSEN Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 1 1.1 Formål med og

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.04-K04-1-14 Dato:25.1.2015 Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. I det følgende

Læs mere