Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog. Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog. Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5)"

Transkript

1 Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5) Oversigt over de enkelte autorisationsområder (side 6) Ansøgning og vedligehold af autorisationen (side 36) Version:

2 Generelle betingelser Autorisationsordningen En autorisation giver en virksomhed eller enkeltperson i Danmark ret til at udføre opgaver på Søfartsstyrelsens vegne inden for et specificeret område. En forudsætning for at opnå en autorisation er, at betingelserne i Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog opfyldes. Virksomheder i EU kan tildeles autorisation inden for et i håndbogen nævnt område under forudsætning af, at tilsvarende autorisation er givet af virksomhedens nationale myndigheder. For alle autorisationsområder gælder følgende lovgrundlag: Lov om sikkerhed til søs, med senere ændringer, kapitel 8. Autorisationsbekendtgørelsen. Supplerende lovgrundlag er nævnt under de enkelte autorisationsområder. Habilitetsforhold Autorisationen omfatter ikke adgang til at udstede certifikater eller lignende vedrørende arbejder, som den autoriserede har udført. Førstegangscertificering skal udføres af uvildige institutioner. (Det kan være klassifikationsselskaber, relevante prøvningsinstitutter eller andre autoriserede). Efterfølgende periodisk kontrol kan udføres. Vedrørende habilitetsforhold se i øvrigt autorisationsbekendtgørelsen. Generelle betingelser for at opnå autorisation hos Søfartsstyrelsen 1. Den autoriserede virksomhed skal have et kvalitetssikringssystem, der indeholder procedurer, der sikrer, at det specificerede arbejde gennemføres i henhold til Søfartsstyrelsens retningslinjer. 2. Den autoriserede skal have bred erfaring med at udføre det specificerede arbejde samt kendskab til relevante gældende forskrifter. 3. Den autoriserede skal være i besiddelse af det udstyr, der er nødvendigt for at kunne udføre det specificerede arbejde. 4. Den autoriserede skal sikre sig, at de personer, der udfører det specificerede arbejde, har en relevant uddannelse og er tilstrækkeligt erfarne inden for området til at kunne udføre det specificerede arbejde. 5. Den autoriseredes udgifter i forbindelse med det specificerede arbejde er Søfartsstyrelsen uvedkommende og anses som værende et forhold mellem rekvirenten og den autoriserede. 6. Den autoriserede skal til stadighed beskæftige sig med det område, vedkommende er autoriseret til. 7. Den autoriserede har pligt til at meddele Søfartsstyrelsen ændringer i kontaktoplysninger. Det gælder ændringer i firmaets navn, postadresse, CVR-nummer, samt telefonnumre. Derudover er der i beskrivelserne af de enkelte autorisationsområder anført specifikke kompetencekrav til personalet og specifikke krav til fx udstyr og rapportering. Krav til firmaets kvalitetssikringssystem (behøver ikke at være certificeret) Firmaet skal have et kvalitetssikringssystem, der indeholder de nedenfor nævnte punkter, til at dokumentere, at det specificerede arbejde udføres i henhold til bestemmelserne i denne håndbog. Kvalitetssikringssystemet skal være tilgængeligt for firmaets medarbejdere og et tilsyn. Systemet skal som minimum indeholde følgende: Vejledninger/procedurer for de enkelte arbejdsprocesser, der sikrer, at det specificerede arbejde gennemføres i henhold til lovgrundlag og forskrifter, evt. fabrikantens anvisninger samt de generelle betingelser i denne håndbog. En beskrivelse af, hvordan firmaet sikrer og kontrollerer kvaliteten af arbejdet i forbindelse med den givne autorisation. En oversigt over, hvilket udstyr der kræves for at kunne udføre det specificerede arbejde, samt hvorledes det skal vedligeholdes og kalibreres. Version:

3 En oversigt, der viser, hvordan firmaets personale er i besiddelse af de kvalifikationer, som er krævet under autorisationsområdet, samt hvorledes kvalifikationerne vedligeholdes (kurser mv.). En beskrivelse af, hvordan firmaet sikrer habilitetsforhold, forretningshemmeligheder mv. i forhold til kunden. En beskrivelse af, hvordan dokumentation opbevares. En beskrivelse af periodisk gennemgang af vejledninger, kundeklager, forebyggende handlinger, forsikringer mv. for at sikre opdatering og overensstemmelse med kunde- og lovkrav. Klager over afslag De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om sikkerhed til søs trufne afgørelser kan som hovedregel ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Læs i øvrigt Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang mv. Tilsyn med og audit af den autoriserede Søfartsstyrelsen foretager stikprøvevise tilsyn og auditter af de autoriserede virksomheder. Et tilsyn foregår som et teknisk tilsyn af det krævede udstyr, arbejdsprocessen samt personalets kvalifikationer. Et audit foregår som et audit af den autoriseredes kvalitetssikringssystem, herunder procedurer og instruktioner, personalets kvalifikationer og registreringer for gennemførte arbejder. Under tilsyn og auditter skal de nødvendige dokumenter vedrørende autorisationen foreligge. Et tilsyn eller en audit aftales på forhånd med den autoriserede. Kontrolbesøg Søfartsstyrelsen kan til enhver tid foretage et kontrolbesøg hos en autoriseret virksomhed. Kontrolbesøg kan fx ske i forbindelse med en ansøgning eller fornyelse af autorisationen. Ansøgning om en autorisation Ansøgningen om en autorisation skal indeholde følgende: 1. Navn og adresse på virksomheden. 2. CVR-nummer, telefon og Nummer og beskrivelse af autorisationsområdet. 4. En beskrivelse af, hvordan ansøgeren lever op til de betingelser og krav, der er anført i afsnittet om de generelle betingelser for at opnå autorisation hos Søfartsstyrelsen, herunder eventuelle særlige krav til udstyr og medarbejdere for de enkelte autorisationsområder. 5. Dokumentation i form af fx eksamensbeviser og arbejdserfaring for de involverede medarbejdere. 6. En beskrivelse af det udstyr, der benyttes. 7. Dato og underskrift. Ansøgningsskemaet findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside og kan evt. udfyldes og returneres pr. . Gyldighed og fornyelse af en gyldig autorisation Autorisationen er gyldig i maksimum 5 år fra udstedelsesdatoen. Såfremt en autorisation ønskes fornyet, skal den autoriserede ansøge Søfartsstyrelsen om fornyelse senest en måned før udløbet af autorisationen. Ansøgningen om fornyelse af en gyldig autorisation skal indeholde nummer, beskrivelse af det autorisationsområde, der ønskes fornyet, samt firmaets kontaktoplysninger, herunder firmaets navn, postadresse, navn på kontaktperson, og telefonnummer. Endvidere skal ansøgningen indeholde en kort beskrivelse af følgende: Hvordan den autoriserede fortsat beskæftiger sig med de områder, vedkommende er autoriseret inden for. Version:

4 Hvordan den autoriserede vedligeholder kendskabet til relevante gældende forskrifter. At den autoriserede fortsat er i besiddelse af det udstyr, der er nødvendigt for at kunne udføre det specificerede arbejde. At de personer, der udfører det specificerede arbejde, har en relevant uddannelse og er tilstrækkeligt erfarne inden for området. Autorisationen bortfalder automatisk ved udløb. Nye regler Den autoriserede er forpligtet til at holde sig ajour med den til enhver tid gældende lovgivning på det område, hvortil autorisationen gælder. Offentliggørelse Navnene på autoriserede offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Link til oversigt over autoriserede og brug af logo Den autoriserede kan linke til oversigten over autoriserede på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Den autoriserede kan ikke benytte Søfartsstyrelsens logo i eget materiale eller skrive fx på en hjemmeside eller i en brochure at firmaet er godkendt af Søfartsstyrelsen. Særlige forhold Der kan være særlige forhold, som gør sig gældende, når en autorisation gives. Fx kan den autoriserede være en person eller virksomhed, der kun undtagelsesvis foretager opgaver inden for det pågældende felt. I den forbindelse kan der blive tale om kortere autorisationsperioder. Dokumentation for udført arbejde Dokumentation for det udførte arbejde skal altid afleveres til rekvirenten, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år. Kun hvis det under beskrivelsen af de enkelte områder er krævet, skal der indsendes dokumentation vedrørende installation, afprøvning, syn eller godkendelse på de enkelte autorisationsområder. Ophævelse af autorisationen Søfartsstyrelsen kan ophæve en autorisation, såfremt: der findes uoverensstemmelser i den måde, det specificerede arbejde gennemføres og/eller dokumenteres på, der ikke længere er ansat personer med de krævede kvalifikationer, de betingelser, der har dannet grundlag for autorisationen, ikke er opfyldt. En ophævelse af autorisationen kan først ske efter høring af den autoriserede og skal være begrundet samt ledsaget af en klagevejledning. Version:

5 Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder Servicestationer Område 10 Servicestationer er godkendt af Søfartsstyrelsen i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B samt vejledning om vilkår for godkendelse af servicestationer for oppustelige redningsflåder. IMO-resolution A.761(18) indeholder de vilkår, som kræves opfyldt, inden servicestationer for oppustelige redningsflåder godkendes. Efter første godkendelse arrangerer Søfartsstyrelsen inspektioner af servicestationer mindst én gang om året for at sikre, at fabrikantens leveringer er ajourførte og effektive, og at kravene efterleves. Bygning og reparation af GRP-skrog Område 22 Før der gives autorisation, skal støbelokalet inspiceres og godkendes. Periodisk syn af fiskeskibe i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F Område 23 Før der kan gives autorisation, skal den autoriserede foretage syn under supervision af en skibsinspektør fra Søfartsstyrelsen. Klassifikationsselskaber Klassifikationsselskaber er anerkendt af Søfartsstyrelsen i henhold til klasseaftalen (Danish Class Agreement). Søfartsstyrelsen har beskrevne instruktioner for anerkendelse og tilsyn med klassifikationsselskaberne. Notified bodies Søfartsstyrelsen udpeger Notified bodies i henhold til EU-direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe. Hver medlemsstat skal mindst hvert andet år lade myndighederne eller et upartisk eksternt organ, der er udpeget af myndighederne, gennemføre en kontrol af de opgaver, som de bemyndigede organer udfører på dens vegne. Kontrollen skal sikre, at det bemyndigede organ fortsat opfylder kriterierne i bilag C til direktivet. En medlemsstat, som har udpeget et bemyndiget organ, skal annullere denne udpegelse, hvis den konstaterer, at dette bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne i direktivets bilag C. Den skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom. Listen over notified bodies kan findes på: Version:

6 Oversigt over de enkelte autorisationsområder Område Beskrivelse 1 Eftersyn af fast installerede brandslukningsanlæg (aerosol og blandede luftarter) i skibe 2 Kontrol af CO 2 -mængden i højtryks CO 2 -anlæg på skibe og eftersyn af disse anlæg 3 Udførelse af krængningsprøver, letvægtsopgørelser samt udarbejde af stabilitetsbog 4 Udførelse af støjmålinger 5 Tykkelsesmålinger med ultralyd på uklassede skibe 8 Syn af den udvendige bund på oplagte fiskeskibe 9 LRIT 10 Servicestationers indretning og arbejdsprocedurer 11 Godkendelse og besigtigelse af husbåde og flydende konstruktioner (flydeelementerne) 12 Eftersyn af hejsemidler og lossegrej mv. i skibe 13 Syn af personførende elevatorer i skibe 14 Radiosyn på fiskeskibe samt på lastskibe under 300 BT (danske og grønlandske) 15 Kontrol i henhold til MARPOL Annex II 16 Trykprøvning af tanke på uklassede skibe 17 Trykprøvning af trykbeholdere på uklassede skibe 18 Opmåling af lastrum i fiskefartøjer over 17 meter 19 Isolationsmålinger på elektriske anlæg på uklassede skibe 20 Periodisk inspektion af offshore-containere 21 Måling af skibe 22 Bygning og reparation af GRP (glasfiberarmeret polyester) skrog 23 Periodisk syn af fiskeskibe i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F 24 Test af emballager godkendt i henhold til IMDG-Koden 25 Periodiske eftersyn af udsætningsmidler i skibe Version:

7 Område 1 Eftersyn af fast installerede brandslukningsanlæg (aerosoler og blandede luftarter) i skibe Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B og D, kapitel II-2 N(2), regel 9. Teknisk forskrift nr. 15 af 1. december 2000 om skibe til særlige formål, regel Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B og D, kapitel II-2, regel 14. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F, kapitel V, regel 12. Søfartsstyrelsens vejledning nr. 4 af 24. november Søfartsstyrelsens vejledning nr. 4 af 9. juni Kvalifikationskrav Virksomheden skal have personale, der: har en uddannelse som skibsmontør eller anden relevant uddannelse, har deltaget i relevante kurser hos producent/leverandør af anlæg, der anvender blandede atmosfæriske luftarter/aerosoler, har kendskab til de forskrifter, der gælder for området, har kendskab til producent-/leverandørinstruktioner. Ved trykprøvning skal firmaet opfylde Arbejdstilsynets krav. Dokumentation af eftersyn mv. Den, der udfører eftersyn af faste brandslukningsanlæg i skibe, skal udarbejde og underskrive en attest, hvoraf følgende oplysninger fremgår: 1. Firmaets navn og adresse. 2. Firmaets CVR-nummer. 3. Skibets navn og hjemsted, kontrolnummer eller kendingsbetegnelse. 4. Brandslukningsanlæggets fabrikat, type og anvendelse. 5. Hvilke komponenter der har været omfattet af eftersynet. 6. Resultatet af eftersynet. 7. Sted og dato for eftersynet og navn på den/dem, som har udført eftersynet. 8. Dato og underskrift af virksomhedens ansvarlige eller den, der har udført eftersynet. Foretages der eftersyn på flere anlæg på samme skib, kan dokumentationen udgøres af én attest, der dækker de pågældende anlæg. Et eksemplar af attesten skal afleveres til skibet, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år. Version:

8 Område 2 Kontrol af CO 2 -mængden i højtryks CO 2 -anlæg på skibe og eftersyn af disse anlæg Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2 N(1) A, regel 2. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B og D, kapitel II-2, regel 14. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, kapitel II-2 N(1) A, regel 10. Vejledning nr. 2 fra 2001 om eftersyn af højtryks CO2-anlæg. Kvalifikationskrav Virksomheden skal have personale, der: har kendskab til håndtering af og måling med udstyr, hvor der foretages måling med radioaktivt måleudstyr, har kendskab til de forskrifter, der finder anvendelse på sådanne anlæg. Hvis målingen foregår som væskestandsmåling med radioaktiv kilde, skal virksomheden være i besiddelse af en gyldig tilladelse fra Statens Institut for Strålebeskyttelse. Ved trykprøvning skal den autoriserede opfylde Arbejdstilsynets krav. Krav til udførelse (forskrifter, standarder eller vejledninger) Udførelse af kontrol af CO 2 -mængden i højtryks CO2-anlæg på skibe skal ske enten ved: væskestandsmåling i CO2-flaskerne (ved radioaktiv kilde eller ultralyd), vejning af CO 2 -flaskerne. Dokumentation af eftersyn mv. Attest for eftersyn Den autoriserede eller den, der udfører eftersyn og kontrol af højtryks CO 2 -brandslukningsanlæg i skibe, skal udarbejde og underskrive en attest, hvoraf følgende oplysninger skal fremgå: 1. Den autoriseredes navn og adresse. 2. Den autoriseredes CVR-nummer. 3. Skibets navn og hjemsted, kontrolnummer eller kendingsbetegnelse. 4. Brandslukningsanlæggets fabrikat og type. 5. Brandslukningsanlæggets anvendelse. 6. Hvilke komponenter der har været omfattet af eftersynet. 7. Resultatet af eftersynet. 8. Sted og dato for eftersynet og navn på den/dem, som har udført eftersynet. 9. Dato og underskrift af virksomhedens ansvarlige eller den, der har udført eftersynet. Foretages der eftersyn på flere anlæg på samme skib, kan dokumentationen udgøres af én attest, der dækker de pågældende anlæg. Et eksemplar af attesten skal afleveres til skibet, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år. Version:

9 Område 3 Udførelse af krængningsprøver, letvægtsopgørelser samt udarbejdelse af stabilitetsbog Krængningsprøver og letvægtsopgørelser skal foretages for følgende skibe: Nybyggede passagerskibe. Nybyggede lastskibe med en tonnage under 500. Nybyggede fiskeskibe. Nybyggede erhvervsfartøjer mellem 15 og 24 meter i længde. Tillige skal der udføres krængningsprøver samt letvægtsopgørelse, som følger: Periodisk stabilitetskontrol på passagerskibe hvert 5. år. Periodisk stabilitetskontrol på fiskeskibe hvert 10. år. Periodisk stabilitetskontrol på erhvervsfartøjer under 15 meter bygget i 2001 eller senere, hvert 10. år. Periodisk stabilitetskontrol på S- og V-skibe med passagertilladelse, hvert 5. år. (Denne kontrol kan udsættes til maksimum 5 år under forudsætning af, at skibet ikke er ombygget, og at der er en god stabilitetsmargin.) Ved ombygning af alle ovennævnte skibe. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-1, regel 5. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, kapitel II-1 B, regel 18. International Code of Safety for High Speed Craft (HSC-koden), regel 2. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F, kapitel III, regel 9. Teknisk forskrift nr. 15 af 1. december 2000 om skibe til særlige formål, regel 2. Krav til personer, der udfører krængningsprøver og letvægtsopgørelser og udarbejder stabilitetsbøger Virksomheden skal have personale, der: har uddannelse som ingeniør med skibsbygning som speciale eller anden relevant uddannelse, har kendskab til de forskrifter, der finder anvendelse, har fornøden erfaring inden for området til at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med relevante regler og med de af Søfartsstyrelsen angivne retningslinjer. Det skal kunne godtgøres, at virksomhedens personale har bred erfaring med at udføre krængningsprøver og letvægtsopgørelser samt at udarbejde stabilitetsbøger samt har kendskab til gældende lovgivning. IMO s retningslinjer for udførelse af letvægtsopgørelse og krængningsprøve samt beregning af skibes stabilitet Code on Intact Stability. Model Loading and Stability Manual. International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk. Guidelines for Damage Control Plans. Guidelines for Shipboard Loading and Stability Computer Program. Specielt om krængningsprøver En krængningsprøve skal udføres i overensstemmelse med retningslinjerne i Code on Intact Stability for skibe over 24 meter. For skibe med en længde mindre end 24 meter kan Søfartsstyrelsens standardformularer benyttes. 1. Skibet skal være så færdigbygget som muligt. Midlertidigt udstyr, værktøjskasser, stilladser, affald osv. skal reduceres til et absolut minimum. 2. Prøven skal afholdes forsvarligt med hensyn til vind, sø, strøm, slække fortøjninger og nøjagtighed af krængningsmålingerne. 3. Vandets vægtfylde skal være målt med kalibreret flydevægt. 4. Dybgang skal være aflæst for og agter og på skibe med lastelinjemærker også fribord midtskibs. Hvis dybgangsmærkerne endnu ikke er kontrolleret, skal fribord måles for og agter, og linjetegning vedlægges rapporten. 5. Beregning af skibets deplacement under krængningsprøven skal baseres på hydrostatik beregnet med et anerkendt Version:

10 computerprogram. 6. Kalibrerede krængningsvægte skal benyttes. Krængningsvægte, der kan absorbere betydelige mængder fugt, må kun anvendes, hvis de umiddelbart inden prøven er blevet vejet. I større skibe kan krængningstanke benyttes, hvis pejling er nøjagtig. 7. Der skal benyttes to lodsnore med en passende længde, der kan give et udslag på omkring 15 cm. Lodsnorene placeres så langt fra hinanden som praktisk muligt. Inklinometer eller anden målemetode kan erstatte det ene pendul. 8. Tankpejlinger skal overværes. Vægt og tyngdepunkt af indhold efter pejletabel skal kontrolleres. Helt tomme forbrugstanke kan kræves inspiceret ved aftagning af tankdæksel. Bemærk, at små rester i bunden af brede tanke kan betyde stor unøjagtighed. I helt fulde tanke skal væskestanden i pejlerøret være over tanktop, så foretag eventuelt en kontrolpejling efter krængningsprøven. For helt fulde ballasttanke skal vandet løbe over i luftrør. Antallet af slække tanke skal så vidt muligt begrænses til højst at være en for hver type tankindhold. 9. Tomme lasttanke skal være inspiceret for eventuelt restindhold, om nødvendigt. Opgørelse over manglende og overflødige vægte samt deres langskibs og lodret tyngdepunkt skal vedlægges krængningsrapporten. Specielt om dynamometerprøver I enkelte tilfælde tillader reglerne for mindre fartøjer, at en krængningsprøve erstattes af en dynamometerprøve, når der ikke findes en anvendelig opmåling af skroget. Prøven foretages efter følgende retningslinjer: 1. Prøven skal udføres for de konditioner, der kræves i reglerne. Det er almindeligvis den værste i praksis forekommende driftskondition og letskibskondition. Såfremt der er tvivl om, hvilken kondition der er værst, kan prøven udføres for flere konditioner. 2. Fartøjets vægtdeplacement D (kg) skal bestemmes på en autoriseret brovægt eller ved anvendelse af en kran og et dynamometer med kalibreringsattest. 3. En lodsnor eller et lignende instrument opsættes til bestemmelse af krængningsvinklerne. 4. En kranwire eller lignende med et indskudt dynamometer med kalibreringsattest fastgøres til fartøjet, således at det er muligt at krænge det mindst 30. Den til krængningen anvendte vægt P (kg) aflæses med intervaller på 5 op til 30 eller indstrømningsvinklen, hvis denne er mindre end 30. Prøven fortsættes for større krængninger, såfremt det er praktisk muligt. 5. Afstanden a (m) fra fartøjets anslåede tyngdepunkt til trækwiren måles vinkelret på denne i et tværsnit. Arealet under GZ-kurven skal, for at stabiliteten kan anses for at være tilfredsstillende, opfylde de relevante stabilitetskriterier i reglerne. Specielt om stabilitetsbøger Der skal udarbejdes stabilitetsbog, for så vidt angår skibe omfattet af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Retningslinjerne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F skal følges. Ved ombygning eller ændringer af vægtfordelingen om bord skal der udarbejdes ny stabilitetsbog. Stabilitetsbogen skal i videst muligt omfang udarbejdes efter retningslinjerne i Vejledning til autoriserede virksomheder i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger m.m. for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer. Dokumentation Stabilitetsoplysningerne skal udarbejdes af en virksomhed, der er autoriseret hertil af Søfartsstyrelsen og kopi heraf skal sendes til Søfartsstyrelsen. Version:

11 Område 4 Udførelse af støjmålinger Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel III, regel 6.4. Kvalifikationskrav Virksomheden skal have personale: der er uddannet ingeniør eller har anden tilsvarende relevant uddannelse, som er tilstrækkeligt erfaren inden for området til at kunne udføre støjmålinger i overensstemmelse med relevante regler og retningslinjer, der kan godtgøre, at vedkommende har bred erfaring med at udføre støjmålinger samt har kendskab til den relevante lovgivning på området. Krav til udførelse (forskrifter, standarder eller vejledninger) Udførelse af støjmålinger skal ske i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel III, bilag 3, om måling af støj. Dokumentation Måleresultaterne skal indeholde følgende: En plan over skibet, hvor måleværdier og målepositioner er angivet. De forhold, som har betydning for bedømmelse af støjforholdene, herunder: 1. skibets navn og hjemsted, IMO-nummer, kendingsbetegnelse og kontrolnummer, 2. dybgang for og agter, 3. vind og sø, 4. hastighed og kurs, 5. belastning og omdrejningstal på hoved- og hjælpemaskineri, 6. andre støjkilder i drift under målingerne, fx ventilation i maskin- og lastrum og ventilation i apteringen, 7. vanddybde under køl, 8. måleinstrumentets og mikrofonens fabrikat og type, 9. oplysning om, hvem der har foretaget målingen. Resultatet angives som totale A-vægtede lydtryk i rapportens måleskema. I de tilfælde, hvor støjen overstiger den maksimale støjgrænse, eller hvor der er generende lavfrekvent støj eller tydeligt hørbare rene toner, skal der foretages frekvensanalyse i 1/1-oktav-frekvensbåndet. Derudover skal rapporten indeholde følgende: Den autoriseredes navn og adresse og CVR-nummer. Sted og dato for eftersynet og navn på den/dem, som har udført eftersynet. Dato og underskrift af virksomhedens ansvarlige eller den, der har udført eftersynet. Et eksemplar af rapporten skal afleveres til skibet/rederiet, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år. Version:

12 Område 5 Tykkelsesmålinger med ultralyd på uklassede skibe Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel I, regel 6. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, kapitel I, regel 9. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F, kapitel I, regel 6. Teknisk forskrift om skibe til særligt formål. Kvalifikationskrav Virksomheden skal have personale: iblandt hvilket, der er en skibsingeniør, skibsbygger eller en person med anden tilsvarende, relevant uddannelse, der er tilstrækkeligt erfaren inden for området til at kunne udføre tykkelsesmålinger i overensstemmelse med relevant lovgivning og retningslinjer, som kan godtgøre, at vedkommende har bred erfaring med at udføre tykkelsesmålinger med ultralyd. Krav til udførelse (forskrifter, standarder eller vejledninger) Måling af klædning og dæk foretages normalt i tre bælter, dvs. agter, midtskibs og for i et bælte rundt om skroget. Berørte afstivninger og dæk medtages i målingerne. Den, der udfører målingen, skal udfærdige en særlig rapport og skitse, hvoraf måleresultaterne skal fremgå. Tykkelsesmåling skal også omfatte en måling af klædningen under hovedmotor og områder, hvorfra der er maskinlænsning, og hvor der forefindes kobberlegerede sugerør. Endvidere måles klædningen over skruen og i forpeak-tanken omkring lastet/ballastet vandlinje. Den gennemsnitlige borttæring for en gruppe af sammenlignelige emner (fx alle vejrdæksplader under et) må ikke overstige 10% for styrkedæk og bundkonstruktionen inkl. deres afstivninger. For klædning og mellemdæk inkl. deres afstivninger dog maksimum 15%. Lokalt kan det accepteres, at op til 25% af materialet er borttæret, dog minimum 4,5 mm resttykkelse for skibe med en længde mellem 15 og 24 meter og 3,5 mm resttykkelse for skibe på 8-15 meter i længde. Grubetæringer kan, når disse dækker mindre end 1% af det vurderede areal, tillades med borttæringer på op til 35%. Dækker grubetæringerne op til 50% af det vurderede areal, kan borttæring på op til 20% tillades. Ved andre tæringsgrader, interpoleres der retlinet. Overskrides ovennævnte tæringsgrænser, skal fornyelse finde sted. Ankerkæder tillades tæret med højst 10% af originaldiameteren. I forbindelse med forlængelser må tæringen af tilstødende dæks- og klædningsplader ikke overstige 15-20% af de oprindelige tykkelser, dog jf. ovenfor. Terminer og generelle kriterier fremgår af skemaet Inspektion af den udvendige bund, som findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside, eller efter anvisning af den synende inspektør. Dokumentation Rapporten skal som minimum indeholde følgende informationer: 1. Den autoriseredes navn, adresse og CVR-nummer. 2. Skibets navn og hjemsted, kontrolnummer eller kendingsbetegnelse. 3. Resultatet af tykkelsesmålingerne (markeret på tegning af skroget). 4. Sted og dato for målingen og navn på den/dem, som har udført målingerne. 5. Dato og underskrift af virksomhedens ansvarlige eller den, der har udført målingerne. Version:

13 Et eksemplar af rapporten skal afleveres til skibet/rederiet, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år. Version:

14 Område 8 Syn af den udvendige bund på oplagte fiskeskibe Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F, kapitel I, regel 6. Kvalifikationskrav Virksomheden skal have personale, som er i besiddelse af følgende kvalifikationer: Er uddannet skibsingeniør. Har god erfaring fra skibsbranchen og kan udføre bundsyn samt efterfølgende udarbejde dokumentation. Har kendskab til forskrifter, der finder anvendelse på fiskeskibe. Krav til udførelse (forskrifter, standarder eller vejledninger) Synet af den udvendige del af bunden skal udføres i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F, kapitel I, regel 6, og den pågældende skal: gennemgå skibets udvendige skrog efter synsskemaet Inspektion af den udvendige bund, notere de fejl og mangler, der er observeret i Dokumentation for installation, afprøvning eller syn udført på vegne af Søfartsstyrelsen. Såfremt der ved synet konstateres fejl og mangler, skal rekvirenten informeres om disse. Samtidig skal rekvirenten gøres opmærksom på, at der skal afholdes et nyt syn, hvor skibets udvendige bund skal kontrolleres, herunder fx om pladetykkelserne opfylder de givne forskrifter. Begge skemaer findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside under autorisationer, eller de kan fås ved henvendelse til SKIBE. Dokumentation af eftersyn mv. Den, der udfører eftersyn af den udvendige skibsbund på oplagte fiskeskibe, skal udfærdige den specificerede dokumentation herfor, hvoraf følgende oplysninger også skal fremgå: 1. Den autoriseredes navn, adresse og CVR-nummer. 2. Skibets navn og hjemsted, kontrolnummer og kendingsbetegnelse. 3. Sted og dato for eftersynet og navn på den/dem, som har udført eftersynet. 4. Dato og underskrift af virksomhedens ansvarlige eller den, der har udført eftersynet. Når synet er afsluttet (efter evt. fejl og mangler er udbedret), skal der udleveres en kopi af synsskemaet og dokumentationen til skibet, der godtgør, at skibet opfylder de givne forskrifter. Et eksemplar af dokumentationen skal afleveres til skibet/rederiet, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år. Version:

15 Område 9 LRIT Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel V, regel 19-1 (Long-Range Identification and Tracking of ships (LRIT). Krav til virksomheden 1. Virksomheder, som er i fabrikationsbranchen, skal være producent af relevant udstyr (Inmarsat C) og skal kunne dokumentere udstyrets kvalitet. 2. Virksomheder, som er i servicebranchen, skal kunne dokumentere, at de er beskæftiget inden for området. 3. I begge tilfælde skal virksomhederne ved ansøgning overbevise administrationen om, at de kan løfte opgaven på følgende måde: Have den nødvendige erfaring og kompetence. Ligeledes skal virksomhedens kontaktperson oplyses. Kvalifikationskrav til personalet Virksomheden skal have personale, der: har en relevant teknisk uddannelse på radio-elektronikområdet, har kendskab til de forskrifter, der finder anvendelse for sådanne anlæg, har god erfaring fra skibsbranchen. Krav til udførelse af autorisationsopgaver (forskrifter, standarder eller vejledninger) Den autoriserede virksomhed skal udføre tests i henhold til IMO Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the requirement to transmit LRIT information. Dokumentation for godkendelse og eftersyn mv. Indsendelse af kontrolskemaer, digitaliserede oplysninger mv. 1. Den autoriserede skal efter tilfredsstillende test og godkendelse aflevere en conformance test report til skibet. 2. En kopi skal fremsendes i digital form til i Søfartsstyrelsen. 3. En kopi af conformance test report skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år på skibets sag. Følgende oplysninger skal fremgå af dokumentationen til Søfartsstyrelsen: 1. Den autoriseredes navn, adresse og CVR-nummer. 2. Skibets navn, hjemsted, IMO-nummer, kontrolnummer og kendingsbetegnelse. 3. Sted og dato for godkendelsen/synet og navn på den/dem, som har udført godkendelsen og/eller synet. Version:

Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog. Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5)

Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog. Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5) Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5) Oversigt over de enkelte autorisationsområder (side 6) Ansøgning og

Læs mere

Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog. Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5)

Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog. Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5) Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5) Oversigt over de enkelte autorisationsområder (side 6) Ansøgning og

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer 1. Formål: At dokumentere, at fartøjet i vandfyldt tilstand kan holde sig flydende med et fribord på minimum 50 mm. 2. Ækvivalent regel /

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke og rørledninger, der udgives af

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

*UDKAST* Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.

*UDKAST* Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v. *UDKAST* Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v. I bekendtgørelse nr. 491 af 13. maj 2014 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B,

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013004888 Senere ændringer

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Sagsbehandling af støjforhold på fiskeskibe

Sagsbehandling af støjforhold på fiskeskibe Sagsbehandling af støjforhold på fiskeskibe Regelværk: Meddelelse A, Kapitel III B(1) Udarbejdet af: IFN (CFS) Filnavn: Støjforhold i fiskeskibe-6 Version 4,0 af 12-12-2007 (MMO) Synsservice interne vejledninger

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 3. maj Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere. 29. april Nr. 397.

Lovtidende A Udgivet den 3. maj Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere. 29. april Nr. 397. Lovtidende A 2016 Udgivet den 3. maj 2016 29. april 2016. Nr. 397. Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk.

Læs mere

Aftale om samarbejde mellem Søfartsstyrelsen og Energistyrelsen om varetagelse af kompetenceområder efter offshoresikkerhedsloven m.v.

Aftale om samarbejde mellem Søfartsstyrelsen og Energistyrelsen om varetagelse af kompetenceområder efter offshoresikkerhedsloven m.v. Aftale om samarbejde mellem og om varetagelse af kompetenceområder efter offshoresikkerhedsloven m.v. 1. Indledning. Denne aftale indgås mellem og på den måde, at den praktiske udmøntning af aftalen varetages

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015)

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015) BILAG 2 UDKAST (10. juli 2015) Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk. 2, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Ansøgnings- og vejledningsskema for virksomheder, som søger optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for indkøb af skinner.

Ansøgnings- og vejledningsskema for virksomheder, som søger optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for indkøb af skinner. Ansøgnings- og vejledningsskema for virksomheder, som søger optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for indkøb af skinner. Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Godkendelse af husstandsmøller

Godkendelse af husstandsmøller Godkendelse af husstandsmøller Temadag om mini- og husstandsmøller Fredag den 14. september 2012 i Messe C i Fredericia Peggy Friis DTU Vindenergi Energistyrelsens Godkendelsessekretariat Energistyrelsens

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Beskrivelse af: Lovpligtigt syn af sprøjter. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening

Beskrivelse af: Lovpligtigt syn af sprøjter. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Beskrivelse af: Lovpligtigt syn af sprøjter. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Baggrund: Baggrund: December 2009 nedsat udvalg bestående af: Plante direktoratet(formandskab), Miljø styrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 2-1 Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer Udgave 2, 6. december 2006 I medfør af 31 og 149, stk.

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste Dato: 25.04.2005. J.nr.: 42.20.05 Registerforskrifter Den Centrale Venteliste De foreliggende registerforskrifter er gældende for Registret Den Centrale Venteliste, som føres af Familiedirektoratet. Registerforskrifterne

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.12.2015 COM(2015) 636 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en bæredygtig forvaltning af de eksterne flåder og om

Læs mere

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation

Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Husstandsvindmøller Typegodkendelse Test og dokumentation Temadag omkring nettilslutning af elproducerende anlæg Den 1 juni 2011 Peggy Friis Risø DTU Godkendelsessekretariatet for Vindmøller SWT i godkendelsessystemet

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012.

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement

Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere