Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog. Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog. Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5)"

Transkript

1 Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog Generelle betingelser (side 2) Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder (side 5) Oversigt over de enkelte autorisationsområder (side 6) Ansøgning og vedligehold af autorisationen (side 36) Version:

2 Generelle betingelser Autorisationsordningen En autorisation giver en virksomhed eller enkeltperson i Danmark ret til at udføre opgaver på Søfartsstyrelsens vegne inden for et specificeret område. En forudsætning for at opnå en autorisation er, at betingelserne i Søfartsstyrelsens autorisationshåndbog opfyldes. Virksomheder i EU kan tildeles autorisation inden for et i håndbogen nævnt område under forudsætning af, at tilsvarende autorisation er givet af virksomhedens nationale myndigheder. For alle autorisationsområder gælder følgende lovgrundlag: Lov om sikkerhed til søs, med senere ændringer, kapitel 8. Autorisationsbekendtgørelsen. Supplerende lovgrundlag er nævnt under de enkelte autorisationsområder. Habilitetsforhold Autorisationen omfatter ikke adgang til at udstede certifikater eller lignende vedrørende arbejder, som den autoriserede har udført. Førstegangscertificering skal udføres af uvildige institutioner. (Det kan være klassifikationsselskaber, relevante prøvningsinstitutter eller andre autoriserede). Efterfølgende periodisk kontrol kan udføres. Vedrørende habilitetsforhold se i øvrigt autorisationsbekendtgørelsen. Generelle betingelser for at opnå autorisation hos Søfartsstyrelsen 1. Den autoriserede virksomhed skal have et kvalitetssikringssystem, der indeholder procedurer, der sikrer, at det specificerede arbejde gennemføres i henhold til Søfartsstyrelsens retningslinjer. 2. Den autoriserede skal have bred erfaring med at udføre det specificerede arbejde samt kendskab til relevante gældende forskrifter. 3. Den autoriserede skal være i besiddelse af det udstyr, der er nødvendigt for at kunne udføre det specificerede arbejde. 4. Den autoriserede skal sikre sig, at de personer, der udfører det specificerede arbejde, har en relevant uddannelse og er tilstrækkeligt erfarne inden for området til at kunne udføre det specificerede arbejde. 5. Den autoriseredes udgifter i forbindelse med det specificerede arbejde er Søfartsstyrelsen uvedkommende og anses som værende et forhold mellem rekvirenten og den autoriserede. 6. Den autoriserede skal til stadighed beskæftige sig med det område, vedkommende er autoriseret til. 7. Den autoriserede har pligt til at meddele Søfartsstyrelsen ændringer i kontaktoplysninger. Det gælder ændringer i firmaets navn, postadresse, CVR-nummer, samt telefonnumre. Derudover er der i beskrivelserne af de enkelte autorisationsområder anført specifikke kompetencekrav til personalet og specifikke krav til fx udstyr og rapportering. Krav til firmaets kvalitetssikringssystem (behøver ikke at være certificeret) Firmaet skal have et kvalitetssikringssystem, der indeholder de nedenfor nævnte punkter, til at dokumentere, at det specificerede arbejde udføres i henhold til bestemmelserne i denne håndbog. Kvalitetssikringssystemet skal være tilgængeligt for firmaets medarbejdere og et tilsyn. Systemet skal som minimum indeholde følgende: Vejledninger/procedurer for de enkelte arbejdsprocesser, der sikrer, at det specificerede arbejde gennemføres i henhold til lovgrundlag og forskrifter, evt. fabrikantens anvisninger samt de generelle betingelser i denne håndbog. En beskrivelse af, hvordan firmaet sikrer og kontrollerer kvaliteten af arbejdet i forbindelse med den givne autorisation. En oversigt over, hvilket udstyr der kræves for at kunne udføre det specificerede arbejde, samt hvorledes det skal vedligeholdes og kalibreres. Version:

3 En oversigt, der viser, hvordan firmaets personale er i besiddelse af de kvalifikationer, som er krævet under autorisationsområdet, samt hvorledes kvalifikationerne vedligeholdes (kurser mv.). En beskrivelse af, hvordan firmaet sikrer habilitetsforhold, forretningshemmeligheder mv. i forhold til kunden. En beskrivelse af, hvordan dokumentation opbevares. En beskrivelse af periodisk gennemgang af vejledninger, kundeklager, forebyggende handlinger, forsikringer mv. for at sikre opdatering og overensstemmelse med kunde- og lovkrav. Klager over afslag De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om sikkerhed til søs trufne afgørelser kan som hovedregel ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Læs i øvrigt Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang mv. Tilsyn med og audit af den autoriserede Søfartsstyrelsen foretager stikprøvevise tilsyn og auditter af de autoriserede virksomheder. Et tilsyn foregår som et teknisk tilsyn af det krævede udstyr, arbejdsprocessen samt personalets kvalifikationer. Et audit foregår som et audit af den autoriseredes kvalitetssikringssystem, herunder procedurer og instruktioner, personalets kvalifikationer og registreringer for gennemførte arbejder. Under tilsyn og auditter skal de nødvendige dokumenter vedrørende autorisationen foreligge. Et tilsyn eller en audit aftales på forhånd med den autoriserede. Kontrolbesøg Søfartsstyrelsen kan til enhver tid foretage et kontrolbesøg hos en autoriseret virksomhed. Kontrolbesøg kan fx ske i forbindelse med en ansøgning eller fornyelse af autorisationen. Ansøgning om en autorisation Ansøgningen om en autorisation skal indeholde følgende: 1. Navn og adresse på virksomheden. 2. CVR-nummer, telefon og Nummer og beskrivelse af autorisationsområdet. 4. En beskrivelse af, hvordan ansøgeren lever op til de betingelser og krav, der er anført i afsnittet om de generelle betingelser for at opnå autorisation hos Søfartsstyrelsen, herunder eventuelle særlige krav til udstyr og medarbejdere for de enkelte autorisationsområder. 5. Dokumentation i form af fx eksamensbeviser og arbejdserfaring for de involverede medarbejdere. 6. En beskrivelse af det udstyr, der benyttes. 7. Dato og underskrift. Ansøgningsskemaet findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside og kan evt. udfyldes og returneres pr. . Gyldighed og fornyelse af en gyldig autorisation Autorisationen er gyldig i maksimum 5 år fra udstedelsesdatoen. Såfremt en autorisation ønskes fornyet, skal den autoriserede ansøge Søfartsstyrelsen om fornyelse senest en måned før udløbet af autorisationen. Ansøgningen om fornyelse af en gyldig autorisation skal indeholde nummer, beskrivelse af det autorisationsområde, der ønskes fornyet, samt firmaets kontaktoplysninger, herunder firmaets navn, postadresse, navn på kontaktperson, og telefonnummer. Endvidere skal ansøgningen indeholde en kort beskrivelse af følgende: Hvordan den autoriserede fortsat beskæftiger sig med de områder, vedkommende er autoriseret inden for. Version:

4 Hvordan den autoriserede vedligeholder kendskabet til relevante gældende forskrifter. At den autoriserede fortsat er i besiddelse af det udstyr, der er nødvendigt for at kunne udføre det specificerede arbejde. At de personer, der udfører det specificerede arbejde, har en relevant uddannelse og er tilstrækkeligt erfarne inden for området. Autorisationen bortfalder automatisk ved udløb. Nye regler Den autoriserede er forpligtet til at holde sig ajour med den til enhver tid gældende lovgivning på det område, hvortil autorisationen gælder. Offentliggørelse Navnene på autoriserede offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Link til oversigt over autoriserede og brug af logo Den autoriserede kan linke til oversigten over autoriserede på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Den autoriserede kan ikke benytte Søfartsstyrelsens logo i eget materiale eller skrive fx på en hjemmeside eller i en brochure at firmaet er godkendt af Søfartsstyrelsen. Særlige forhold Der kan være særlige forhold, som gør sig gældende, når en autorisation gives. Fx kan den autoriserede være en person eller virksomhed, der kun undtagelsesvis foretager opgaver inden for det pågældende felt. I den forbindelse kan der blive tale om kortere autorisationsperioder. Dokumentation for udført arbejde Dokumentation for det udførte arbejde skal altid afleveres til rekvirenten, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år. Kun hvis det under beskrivelsen af de enkelte områder er krævet, skal der indsendes dokumentation vedrørende installation, afprøvning, syn eller godkendelse på de enkelte autorisationsområder. Ophævelse af autorisationen Søfartsstyrelsen kan ophæve en autorisation, såfremt: der findes uoverensstemmelser i den måde, det specificerede arbejde gennemføres og/eller dokumenteres på, der ikke længere er ansat personer med de krævede kvalifikationer, de betingelser, der har dannet grundlag for autorisationen, ikke er opfyldt. En ophævelse af autorisationen kan først ske efter høring af den autoriserede og skal være begrundet samt ledsaget af en klagevejledning. Version:

5 Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder Servicestationer Område 10 Servicestationer er godkendt af Søfartsstyrelsen i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B samt vejledning om vilkår for godkendelse af servicestationer for oppustelige redningsflåder. IMO-resolution A.761(18) indeholder de vilkår, som kræves opfyldt, inden servicestationer for oppustelige redningsflåder godkendes. Efter første godkendelse arrangerer Søfartsstyrelsen inspektioner af servicestationer mindst én gang om året for at sikre, at fabrikantens leveringer er ajourførte og effektive, og at kravene efterleves. Bygning og reparation af GRP-skrog Område 22 Før der gives autorisation, skal støbelokalet inspiceres og godkendes. Periodisk syn af fiskeskibe i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F Område 23 Før der kan gives autorisation, skal den autoriserede foretage syn under supervision af en skibsinspektør fra Søfartsstyrelsen. Klassifikationsselskaber Klassifikationsselskaber er anerkendt af Søfartsstyrelsen i henhold til klasseaftalen (Danish Class Agreement). Søfartsstyrelsen har beskrevne instruktioner for anerkendelse og tilsyn med klassifikationsselskaberne. Notified bodies Søfartsstyrelsen udpeger Notified bodies i henhold til EU-direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe. Hver medlemsstat skal mindst hvert andet år lade myndighederne eller et upartisk eksternt organ, der er udpeget af myndighederne, gennemføre en kontrol af de opgaver, som de bemyndigede organer udfører på dens vegne. Kontrollen skal sikre, at det bemyndigede organ fortsat opfylder kriterierne i bilag C til direktivet. En medlemsstat, som har udpeget et bemyndiget organ, skal annullere denne udpegelse, hvis den konstaterer, at dette bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne i direktivets bilag C. Den skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom. Listen over notified bodies kan findes på: Version:

6 Oversigt over de enkelte autorisationsområder Område Beskrivelse 1 Eftersyn af fast installerede brandslukningsanlæg (aerosol og blandede luftarter) i skibe 2 Kontrol af CO 2 -mængden i højtryks CO 2 -anlæg på skibe og eftersyn af disse anlæg 3 Udførelse af krængningsprøver, letvægtsopgørelser samt udarbejde af stabilitetsbog 4 Udførelse af støjmålinger 5 Tykkelsesmålinger med ultralyd på uklassede skibe 8 Syn af den udvendige bund på oplagte fiskeskibe 9 LRIT 10 Servicestationers indretning og arbejdsprocedurer 11 Godkendelse og besigtigelse af husbåde og flydende konstruktioner (flydeelementerne) 12 Eftersyn af hejsemidler og lossegrej mv. i skibe 13 Syn af personførende elevatorer i skibe 14 Radiosyn på fiskeskibe samt på lastskibe under 300 BT (danske og grønlandske) 15 Kontrol i henhold til MARPOL Annex II 16 Trykprøvning af tanke på uklassede skibe 17 Trykprøvning af trykbeholdere på uklassede skibe 18 Opmåling af lastrum i fiskefartøjer over 17 meter 19 Isolationsmålinger på elektriske anlæg på uklassede skibe 20 Periodisk inspektion af offshore-containere 21 Måling af skibe 22 Bygning og reparation af GRP (glasfiberarmeret polyester) skrog 23 Periodisk syn af fiskeskibe i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F 24 Test af emballager godkendt i henhold til IMDG-Koden 25 Periodiske eftersyn af udsætningsmidler i skibe Version:

7 Område 1 Eftersyn af fast installerede brandslukningsanlæg (aerosoler og blandede luftarter) i skibe Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B og D, kapitel II-2 N(2), regel 9. Teknisk forskrift nr. 15 af 1. december 2000 om skibe til særlige formål, regel Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B og D, kapitel II-2, regel 14. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F, kapitel V, regel 12. Søfartsstyrelsens vejledning nr. 4 af 24. november Søfartsstyrelsens vejledning nr. 4 af 9. juni Kvalifikationskrav Virksomheden skal have personale, der: har en uddannelse som skibsmontør eller anden relevant uddannelse, har deltaget i relevante kurser hos producent/leverandør af anlæg, der anvender blandede atmosfæriske luftarter/aerosoler, har kendskab til de forskrifter, der gælder for området, har kendskab til producent-/leverandørinstruktioner. Ved trykprøvning skal firmaet opfylde Arbejdstilsynets krav. Dokumentation af eftersyn mv. Den, der udfører eftersyn af faste brandslukningsanlæg i skibe, skal udarbejde og underskrive en attest, hvoraf følgende oplysninger fremgår: 1. Firmaets navn og adresse. 2. Firmaets CVR-nummer. 3. Skibets navn og hjemsted, kontrolnummer eller kendingsbetegnelse. 4. Brandslukningsanlæggets fabrikat, type og anvendelse. 5. Hvilke komponenter der har været omfattet af eftersynet. 6. Resultatet af eftersynet. 7. Sted og dato for eftersynet og navn på den/dem, som har udført eftersynet. 8. Dato og underskrift af virksomhedens ansvarlige eller den, der har udført eftersynet. Foretages der eftersyn på flere anlæg på samme skib, kan dokumentationen udgøres af én attest, der dækker de pågældende anlæg. Et eksemplar af attesten skal afleveres til skibet, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år. Version:

8 Område 2 Kontrol af CO 2 -mængden i højtryks CO 2 -anlæg på skibe og eftersyn af disse anlæg Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2 N(1) A, regel 2. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B og D, kapitel II-2, regel 14. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, kapitel II-2 N(1) A, regel 10. Vejledning nr. 2 fra 2001 om eftersyn af højtryks CO2-anlæg. Kvalifikationskrav Virksomheden skal have personale, der: har kendskab til håndtering af og måling med udstyr, hvor der foretages måling med radioaktivt måleudstyr, har kendskab til de forskrifter, der finder anvendelse på sådanne anlæg. Hvis målingen foregår som væskestandsmåling med radioaktiv kilde, skal virksomheden være i besiddelse af en gyldig tilladelse fra Statens Institut for Strålebeskyttelse. Ved trykprøvning skal den autoriserede opfylde Arbejdstilsynets krav. Krav til udførelse (forskrifter, standarder eller vejledninger) Udførelse af kontrol af CO 2 -mængden i højtryks CO2-anlæg på skibe skal ske enten ved: væskestandsmåling i CO2-flaskerne (ved radioaktiv kilde eller ultralyd), vejning af CO 2 -flaskerne. Dokumentation af eftersyn mv. Attest for eftersyn Den autoriserede eller den, der udfører eftersyn og kontrol af højtryks CO 2 -brandslukningsanlæg i skibe, skal udarbejde og underskrive en attest, hvoraf følgende oplysninger skal fremgå: 1. Den autoriseredes navn og adresse. 2. Den autoriseredes CVR-nummer. 3. Skibets navn og hjemsted, kontrolnummer eller kendingsbetegnelse. 4. Brandslukningsanlæggets fabrikat og type. 5. Brandslukningsanlæggets anvendelse. 6. Hvilke komponenter der har været omfattet af eftersynet. 7. Resultatet af eftersynet. 8. Sted og dato for eftersynet og navn på den/dem, som har udført eftersynet. 9. Dato og underskrift af virksomhedens ansvarlige eller den, der har udført eftersynet. Foretages der eftersyn på flere anlæg på samme skib, kan dokumentationen udgøres af én attest, der dækker de pågældende anlæg. Et eksemplar af attesten skal afleveres til skibet, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år. Version:

9 Område 3 Udførelse af krængningsprøver, letvægtsopgørelser samt udarbejdelse af stabilitetsbog Krængningsprøver og letvægtsopgørelser skal foretages for følgende skibe: Nybyggede passagerskibe. Nybyggede lastskibe med en tonnage under 500. Nybyggede fiskeskibe. Nybyggede erhvervsfartøjer mellem 15 og 24 meter i længde. Tillige skal der udføres krængningsprøver samt letvægtsopgørelse, som følger: Periodisk stabilitetskontrol på passagerskibe hvert 5. år. Periodisk stabilitetskontrol på fiskeskibe hvert 10. år. Periodisk stabilitetskontrol på erhvervsfartøjer under 15 meter bygget i 2001 eller senere, hvert 10. år. Periodisk stabilitetskontrol på S- og V-skibe med passagertilladelse, hvert 5. år. (Denne kontrol kan udsættes til maksimum 5 år under forudsætning af, at skibet ikke er ombygget, og at der er en god stabilitetsmargin.) Ved ombygning af alle ovennævnte skibe. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-1, regel 5. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, kapitel II-1 B, regel 18. International Code of Safety for High Speed Craft (HSC-koden), regel 2. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F, kapitel III, regel 9. Teknisk forskrift nr. 15 af 1. december 2000 om skibe til særlige formål, regel 2. Krav til personer, der udfører krængningsprøver og letvægtsopgørelser og udarbejder stabilitetsbøger Virksomheden skal have personale, der: har uddannelse som ingeniør med skibsbygning som speciale eller anden relevant uddannelse, har kendskab til de forskrifter, der finder anvendelse, har fornøden erfaring inden for området til at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med relevante regler og med de af Søfartsstyrelsen angivne retningslinjer. Det skal kunne godtgøres, at virksomhedens personale har bred erfaring med at udføre krængningsprøver og letvægtsopgørelser samt at udarbejde stabilitetsbøger samt har kendskab til gældende lovgivning. IMO s retningslinjer for udførelse af letvægtsopgørelse og krængningsprøve samt beregning af skibes stabilitet Code on Intact Stability. Model Loading and Stability Manual. International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk. Guidelines for Damage Control Plans. Guidelines for Shipboard Loading and Stability Computer Program. Specielt om krængningsprøver En krængningsprøve skal udføres i overensstemmelse med retningslinjerne i Code on Intact Stability for skibe over 24 meter. For skibe med en længde mindre end 24 meter kan Søfartsstyrelsens standardformularer benyttes. 1. Skibet skal være så færdigbygget som muligt. Midlertidigt udstyr, værktøjskasser, stilladser, affald osv. skal reduceres til et absolut minimum. 2. Prøven skal afholdes forsvarligt med hensyn til vind, sø, strøm, slække fortøjninger og nøjagtighed af krængningsmålingerne. 3. Vandets vægtfylde skal være målt med kalibreret flydevægt. 4. Dybgang skal være aflæst for og agter og på skibe med lastelinjemærker også fribord midtskibs. Hvis dybgangsmærkerne endnu ikke er kontrolleret, skal fribord måles for og agter, og linjetegning vedlægges rapporten. 5. Beregning af skibets deplacement under krængningsprøven skal baseres på hydrostatik beregnet med et anerkendt Version:

10 computerprogram. 6. Kalibrerede krængningsvægte skal benyttes. Krængningsvægte, der kan absorbere betydelige mængder fugt, må kun anvendes, hvis de umiddelbart inden prøven er blevet vejet. I større skibe kan krængningstanke benyttes, hvis pejling er nøjagtig. 7. Der skal benyttes to lodsnore med en passende længde, der kan give et udslag på omkring 15 cm. Lodsnorene placeres så langt fra hinanden som praktisk muligt. Inklinometer eller anden målemetode kan erstatte det ene pendul. 8. Tankpejlinger skal overværes. Vægt og tyngdepunkt af indhold efter pejletabel skal kontrolleres. Helt tomme forbrugstanke kan kræves inspiceret ved aftagning af tankdæksel. Bemærk, at små rester i bunden af brede tanke kan betyde stor unøjagtighed. I helt fulde tanke skal væskestanden i pejlerøret være over tanktop, så foretag eventuelt en kontrolpejling efter krængningsprøven. For helt fulde ballasttanke skal vandet løbe over i luftrør. Antallet af slække tanke skal så vidt muligt begrænses til højst at være en for hver type tankindhold. 9. Tomme lasttanke skal være inspiceret for eventuelt restindhold, om nødvendigt. Opgørelse over manglende og overflødige vægte samt deres langskibs og lodret tyngdepunkt skal vedlægges krængningsrapporten. Specielt om dynamometerprøver I enkelte tilfælde tillader reglerne for mindre fartøjer, at en krængningsprøve erstattes af en dynamometerprøve, når der ikke findes en anvendelig opmåling af skroget. Prøven foretages efter følgende retningslinjer: 1. Prøven skal udføres for de konditioner, der kræves i reglerne. Det er almindeligvis den værste i praksis forekommende driftskondition og letskibskondition. Såfremt der er tvivl om, hvilken kondition der er værst, kan prøven udføres for flere konditioner. 2. Fartøjets vægtdeplacement D (kg) skal bestemmes på en autoriseret brovægt eller ved anvendelse af en kran og et dynamometer med kalibreringsattest. 3. En lodsnor eller et lignende instrument opsættes til bestemmelse af krængningsvinklerne. 4. En kranwire eller lignende med et indskudt dynamometer med kalibreringsattest fastgøres til fartøjet, således at det er muligt at krænge det mindst 30. Den til krængningen anvendte vægt P (kg) aflæses med intervaller på 5 op til 30 eller indstrømningsvinklen, hvis denne er mindre end 30. Prøven fortsættes for større krængninger, såfremt det er praktisk muligt. 5. Afstanden a (m) fra fartøjets anslåede tyngdepunkt til trækwiren måles vinkelret på denne i et tværsnit. Arealet under GZ-kurven skal, for at stabiliteten kan anses for at være tilfredsstillende, opfylde de relevante stabilitetskriterier i reglerne. Specielt om stabilitetsbøger Der skal udarbejdes stabilitetsbog, for så vidt angår skibe omfattet af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Retningslinjerne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F skal følges. Ved ombygning eller ændringer af vægtfordelingen om bord skal der udarbejdes ny stabilitetsbog. Stabilitetsbogen skal i videst muligt omfang udarbejdes efter retningslinjerne i Vejledning til autoriserede virksomheder i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger m.m. for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer. Dokumentation Stabilitetsoplysningerne skal udarbejdes af en virksomhed, der er autoriseret hertil af Søfartsstyrelsen og kopi heraf skal sendes til Søfartsstyrelsen. Version:

11 Område 4 Udførelse af støjmålinger Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel III, regel 6.4. Kvalifikationskrav Virksomheden skal have personale: der er uddannet ingeniør eller har anden tilsvarende relevant uddannelse, som er tilstrækkeligt erfaren inden for området til at kunne udføre støjmålinger i overensstemmelse med relevante regler og retningslinjer, der kan godtgøre, at vedkommende har bred erfaring med at udføre støjmålinger samt har kendskab til den relevante lovgivning på området. Krav til udførelse (forskrifter, standarder eller vejledninger) Udførelse af støjmålinger skal ske i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel III, bilag 3, om måling af støj. Dokumentation Måleresultaterne skal indeholde følgende: En plan over skibet, hvor måleværdier og målepositioner er angivet. De forhold, som har betydning for bedømmelse af støjforholdene, herunder: 1. skibets navn og hjemsted, IMO-nummer, kendingsbetegnelse og kontrolnummer, 2. dybgang for og agter, 3. vind og sø, 4. hastighed og kurs, 5. belastning og omdrejningstal på hoved- og hjælpemaskineri, 6. andre støjkilder i drift under målingerne, fx ventilation i maskin- og lastrum og ventilation i apteringen, 7. vanddybde under køl, 8. måleinstrumentets og mikrofonens fabrikat og type, 9. oplysning om, hvem der har foretaget målingen. Resultatet angives som totale A-vægtede lydtryk i rapportens måleskema. I de tilfælde, hvor støjen overstiger den maksimale støjgrænse, eller hvor der er generende lavfrekvent støj eller tydeligt hørbare rene toner, skal der foretages frekvensanalyse i 1/1-oktav-frekvensbåndet. Derudover skal rapporten indeholde følgende: Den autoriseredes navn og adresse og CVR-nummer. Sted og dato for eftersynet og navn på den/dem, som har udført eftersynet. Dato og underskrift af virksomhedens ansvarlige eller den, der har udført eftersynet. Et eksemplar af rapporten skal afleveres til skibet/rederiet, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år. Version:

12 Område 5 Tykkelsesmålinger med ultralyd på uklassede skibe Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel I, regel 6. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, kapitel I, regel 9. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F, kapitel I, regel 6. Teknisk forskrift om skibe til særligt formål. Kvalifikationskrav Virksomheden skal have personale: iblandt hvilket, der er en skibsingeniør, skibsbygger eller en person med anden tilsvarende, relevant uddannelse, der er tilstrækkeligt erfaren inden for området til at kunne udføre tykkelsesmålinger i overensstemmelse med relevant lovgivning og retningslinjer, som kan godtgøre, at vedkommende har bred erfaring med at udføre tykkelsesmålinger med ultralyd. Krav til udførelse (forskrifter, standarder eller vejledninger) Måling af klædning og dæk foretages normalt i tre bælter, dvs. agter, midtskibs og for i et bælte rundt om skroget. Berørte afstivninger og dæk medtages i målingerne. Den, der udfører målingen, skal udfærdige en særlig rapport og skitse, hvoraf måleresultaterne skal fremgå. Tykkelsesmåling skal også omfatte en måling af klædningen under hovedmotor og områder, hvorfra der er maskinlænsning, og hvor der forefindes kobberlegerede sugerør. Endvidere måles klædningen over skruen og i forpeak-tanken omkring lastet/ballastet vandlinje. Den gennemsnitlige borttæring for en gruppe af sammenlignelige emner (fx alle vejrdæksplader under et) må ikke overstige 10% for styrkedæk og bundkonstruktionen inkl. deres afstivninger. For klædning og mellemdæk inkl. deres afstivninger dog maksimum 15%. Lokalt kan det accepteres, at op til 25% af materialet er borttæret, dog minimum 4,5 mm resttykkelse for skibe med en længde mellem 15 og 24 meter og 3,5 mm resttykkelse for skibe på 8-15 meter i længde. Grubetæringer kan, når disse dækker mindre end 1% af det vurderede areal, tillades med borttæringer på op til 35%. Dækker grubetæringerne op til 50% af det vurderede areal, kan borttæring på op til 20% tillades. Ved andre tæringsgrader, interpoleres der retlinet. Overskrides ovennævnte tæringsgrænser, skal fornyelse finde sted. Ankerkæder tillades tæret med højst 10% af originaldiameteren. I forbindelse med forlængelser må tæringen af tilstødende dæks- og klædningsplader ikke overstige 15-20% af de oprindelige tykkelser, dog jf. ovenfor. Terminer og generelle kriterier fremgår af skemaet Inspektion af den udvendige bund, som findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside, eller efter anvisning af den synende inspektør. Dokumentation Rapporten skal som minimum indeholde følgende informationer: 1. Den autoriseredes navn, adresse og CVR-nummer. 2. Skibets navn og hjemsted, kontrolnummer eller kendingsbetegnelse. 3. Resultatet af tykkelsesmålingerne (markeret på tegning af skroget). 4. Sted og dato for målingen og navn på den/dem, som har udført målingerne. 5. Dato og underskrift af virksomhedens ansvarlige eller den, der har udført målingerne. Version:

13 Et eksemplar af rapporten skal afleveres til skibet/rederiet, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år. Version:

14 Område 8 Syn af den udvendige bund på oplagte fiskeskibe Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F, kapitel I, regel 6. Kvalifikationskrav Virksomheden skal have personale, som er i besiddelse af følgende kvalifikationer: Er uddannet skibsingeniør. Har god erfaring fra skibsbranchen og kan udføre bundsyn samt efterfølgende udarbejde dokumentation. Har kendskab til forskrifter, der finder anvendelse på fiskeskibe. Krav til udførelse (forskrifter, standarder eller vejledninger) Synet af den udvendige del af bunden skal udføres i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F, kapitel I, regel 6, og den pågældende skal: gennemgå skibets udvendige skrog efter synsskemaet Inspektion af den udvendige bund, notere de fejl og mangler, der er observeret i Dokumentation for installation, afprøvning eller syn udført på vegne af Søfartsstyrelsen. Såfremt der ved synet konstateres fejl og mangler, skal rekvirenten informeres om disse. Samtidig skal rekvirenten gøres opmærksom på, at der skal afholdes et nyt syn, hvor skibets udvendige bund skal kontrolleres, herunder fx om pladetykkelserne opfylder de givne forskrifter. Begge skemaer findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside under autorisationer, eller de kan fås ved henvendelse til SKIBE. Dokumentation af eftersyn mv. Den, der udfører eftersyn af den udvendige skibsbund på oplagte fiskeskibe, skal udfærdige den specificerede dokumentation herfor, hvoraf følgende oplysninger også skal fremgå: 1. Den autoriseredes navn, adresse og CVR-nummer. 2. Skibets navn og hjemsted, kontrolnummer og kendingsbetegnelse. 3. Sted og dato for eftersynet og navn på den/dem, som har udført eftersynet. 4. Dato og underskrift af virksomhedens ansvarlige eller den, der har udført eftersynet. Når synet er afsluttet (efter evt. fejl og mangler er udbedret), skal der udleveres en kopi af synsskemaet og dokumentationen til skibet, der godtgør, at skibet opfylder de givne forskrifter. Et eksemplar af dokumentationen skal afleveres til skibet/rederiet, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år. Version:

15 Område 9 LRIT Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel V, regel 19-1 (Long-Range Identification and Tracking of ships (LRIT). Krav til virksomheden 1. Virksomheder, som er i fabrikationsbranchen, skal være producent af relevant udstyr (Inmarsat C) og skal kunne dokumentere udstyrets kvalitet. 2. Virksomheder, som er i servicebranchen, skal kunne dokumentere, at de er beskæftiget inden for området. 3. I begge tilfælde skal virksomhederne ved ansøgning overbevise administrationen om, at de kan løfte opgaven på følgende måde: Have den nødvendige erfaring og kompetence. Ligeledes skal virksomhedens kontaktperson oplyses. Kvalifikationskrav til personalet Virksomheden skal have personale, der: har en relevant teknisk uddannelse på radio-elektronikområdet, har kendskab til de forskrifter, der finder anvendelse for sådanne anlæg, har god erfaring fra skibsbranchen. Krav til udførelse af autorisationsopgaver (forskrifter, standarder eller vejledninger) Den autoriserede virksomhed skal udføre tests i henhold til IMO Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the requirement to transmit LRIT information. Dokumentation for godkendelse og eftersyn mv. Indsendelse af kontrolskemaer, digitaliserede oplysninger mv. 1. Den autoriserede skal efter tilfredsstillende test og godkendelse aflevere en conformance test report til skibet. 2. En kopi skal fremsendes i digital form til i Søfartsstyrelsen. 3. En kopi af conformance test report skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år på skibets sag. Følgende oplysninger skal fremgå af dokumentationen til Søfartsstyrelsen: 1. Den autoriseredes navn, adresse og CVR-nummer. 2. Skibets navn, hjemsted, IMO-nummer, kontrolnummer og kendingsbetegnelse. 3. Sted og dato for godkendelsen/synet og navn på den/dem, som har udført godkendelsen og/eller synet. Version:

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Gode råd når du skal købe fiskeskib

Gode råd når du skal købe fiskeskib Gode råd når du skal købe fiskeskib 1 Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem. Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1 I Klubnyt nr. 101 fra 2003 skrev jeg en artikel vedr. småkedler med et rumindhold under 2 l, som vi iht. det Europæiske trykpartsdirektiv blot kan producere iht. god håndværksmæssig praksis. Det fremgik

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2009 Dokumenttype: Bekendtgørelse Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 1 / 9EG Kommuneinformation

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Begrænset EU-udbud af levetidsforlængelser, præventivt vedligehold og ombygninger af lodsbåde for DanPilot Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende prækvalifikation og efterfølgende

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS

AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Projekt nr. 1001906-06-03 Aftale nr. Side 1 af 2 Antal bilag 5 Initialer BTL/vem AFTALE OM EKSTERN PRODUKTKONTROL AF ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER FOR OVENLYS Mellem Firmanavn Adresse Postnr og By I det følgende

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Dok.nr: 48618 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk Energistyrelsen 6. december 2010 ENS j.nr. 1129/1079-0023 Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere