Rapporteringsguidelines kan forbedre kvaliteten og rapporteringen af forskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapporteringsguidelines kan forbedre kvaliteten og rapporteringen af forskning"

Transkript

1 2 Rapporteringsguidelines kan forbedre kvaliteten og rapporteringen af forskning Josephine Philip Rothman, Jakob Burcharth & Jacob Rosenberg FORSKNING STATUSARTIKEL Center for Perioperativ Optimering, Gastroenheden, Herlev Hospital Ugeskr Læger 2015;177:V Formålet med guidelines for rapportering er at højne kvaliteten og ensrette rapporteringen af forskellige studietyper samt at gøre det nemmere for læserne at forstå design, udførelse og analyse af publicerede. Kvaliteten af disse er ofte svingende, og metoden er til tider inkonsistent rapporteret og svær at gennemskue [1]. De hyppigste kritikpunkter har været uklar beskrivelse af styrkeberegning, manglende blinding af patienter, frafaldshåndtering og kvaliteten af inkluderede [2]. Ifølge Hensinki-deklarationen har man som forsker en etisk forpligtelse til at beskrive negative såvel som positive resultater så nøjagtigt som muligt, hvilket brug af guidelines kan bidrage til [3]. Formålet med denne artikel er at gennemgå generiske guidelines for rapportering af videnskabelig forskning på tværs af specialer og skabe overblik over, hvilken guideline man bør bruge afhængig af studiedesignet. s for henholdsvis randomiserede, systematiske review, observationelle, kasuistikker, interview og syntese af kvalitative gennemgås. EQUATOR NETWORK Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research (EQUATOR) network er et internationalt initiativ, som officielt blev lanceret i juni 2008 med målsætningen om at gøre rapporteringen af videnskabelig forskning mere transparent og præcis [4]. De eksisterende og nye rapporteringsguidelines publiceres ofte i anerkendte tidsskrifter [5-7], hvorefter de samles på EQUATORs hjemmeside (www.equatornetwork.org). s organiseres efter studietype og emne, så man ved hjælp af en søgefunktion hurtigt kan finde relevante guidelines. I skrivende stund findes der 224 forskellige guidelines på EQUATOR [4]. Vi har valgt kort at gennemgå de generiske guidelines (Figur 1) for afrapportering af, men henviser til EQUATORs hjemmeside for det fulde overblik over de forskellige guidelines. GUIDELINES TIL KVANTITATIVE STUDIER Randomiserede kontrollerede : CONSORT I et randomiseret kontrolleret studie (RCT) sammenlignes en ny behandling med en kontrolbehandling. Kontrolbehandlingen kan være placebo eller den hidtil bedst anerkendte behandling. De inkluderede patienter fordeles i behandlings- og kontrolgrupper via lodtrækning, og optimalt er forsøgene blindet, så man ikke kan gennemskue, hvilken behandling der er givet [8]. I 1995 blev der nedsat en arbejdsgruppe af redaktører, epidemiologer og statistikere for at udarbejde en guideline, der beskrev, hvilke informationer RCT er som minimum skulle indeholde. Resultatet blev Consolidated Standards Of Reporting Trials (CONSORT) statement [9] (Figur 1). CONSORT statement blev opdateret i 2001 og igen i 2010 [10]. CONSORT består af en tjekliste og et flowdiagram (Tabel 1). n består af seks afsnit (titel og abstrakt, introduktion, metode, resultater, diskussion og andre informationer) hver med en række underpunkter, der skal rapporteres i det endelige manuskript. Flowdiagrammet beskriver fire faser af forsøget (inklusion, randomisering, opfølgning og analyse). Derudover findes der et tilhørende forklarings- og uddybningsdokument, der beskriver rationalet og baggrunden for de forskellige punkter i CONSORT [10]. CONSORT-dokumenter kan frit hentes på Diverse tjeklister og flowdiagrammer. Systematisk review og metaanalyse: PRISMA Der findes to forskellige typer oversigtsartikler, den narrative og den systematiske. I det systematiske review har man modsat i det narrative en systematisk

2 3 Figur 1? Flowdiagram over de rette guidelines til de enkelte studiedesign. Illustration: Mathias Philip Rothman. Originale data } Oversigtsartikel Kvalitiativ forskning Kvantitativ forskning Kvalitiativ forskning Kvantitativ forskning Randomiserede Observationelle Kasuistik Systematisk review og metaanalyse Randomiserede Observationelle COREQ CONSORT STROBE CARE PRISMA MOOSE ENTREQ CARE: Case Reports; CONSORT: Consolidated Standards Of Reporting Trials; COREQ: Consolidated criteria for Reporting Qualitative research; ENTREQ: Enhancing Transparency in Reporting the synthesis of Qualitative research; MOOSE: Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology; PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses; STROBE: Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiologi. tilgang til litteratursøgning og dataekstraktion. Det narrative review er ofte ekspertviden, som tidsskrifterne inviterer forfattere til at skrive [14]. Det systematiske review kan, hvis litteraturen tillader det, udbygges med en metaanalyse. Quality Of Reporting Of Meta-analyses (QUOROM) statement blev publiceret i 1999 [15] som resultat af, at der i stigende grad blev publiceret metaanalyser af lav kvalitet. Begreberne om metaanalyser ændrede sig dog efterfølgende bl.a. med den fortsatte vækst af Cochrane Collaboration. I 2005 kom efterfølgeren Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) statement, hvor man brugte samme begreber som Cochrane Collaboration. I PRISMA fokuserer man på systematiske review og metaanalyser, hvor der udelukkende er inkluderet RCT er (Figur 1). Metoden er essentiel i det systematisk review, da det skal være klart for læseren, hvordan det systematiske review er blevet til, og hvilke overvejelser der har været i processen. Dette afspejles i PRISMA statement, hvor over halvdelen af punkterne er dedikerede til at redegøre for metoden. Kvaliteten af de inkluderede artikler skal fremgå tydeligt for læseren, da et systematisk review ikke er bedre end kvaliteten af de inkluderede artikler [16]. PRISMA består af en tjekliste og et flowdiagram (Tabel 1). n består af syv afsnit (titel, abstrakt, introduktion, metode, resultater, diskussion og finansiering), hver med en række underpunkter. n er opbygget således, at den kan udgøre dispositionen til et systematisk review og metaanalyse. Flowdiagrammet er inddelt i fire faser fra antal identificerede artikler til det endelig antal inkluderede artikler. Derudover findes der en forklaringsartikel, hvor man nøje og punkt for punkt forklarer PRISMAtjeklisten [6]. PRISMA-dokumenter kan frit hentes på Observationelle : STROBE Et observationelt studie har ingen intervention og består blot af observationer. De hyppigste observationelle er kohorte, case-kontrol- og tværsnits. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiologi (STROBE) er en guideline for rapportering af observationelle (Figur 1). STROBE statement blev udviklet i Der findes flere typer af observationelle, men i STROBE fokuserer man på kohorte-, case-kontrol- og tværsnits, som er de hyppigste. STROBE består af en tjekliste med 22 essentielle

3 4 TABEL 1 De generiske guidelines for rapportering af videnskabelig forskning. Hvilken guideline man bør bruge, afhænger af studiedesignet og indholdet af de enkelte guidelines. Studietype Årstal a Reference Indhold Randomiseret kontrolleret studie Systematisk review og metaanalyse Observationelt studie CONSORT 2010 Schulz et al [7] PRISMA 2009 Liberati et al [6] STROBE 2014 von Elm et al [5] Kasuistik CARE 2014 Gagnier et al [11] Interview og fokusgrupper Syntese af kvalitativ forskning COREQ 2007 Tong et al [12] ENTREQ 2012 Tong et al [13] Flowdiagram Flowdiagram Skabelon og tjekliste og tjekliste Anbefaler brug af PRISMA-flowdiagram Ja Tilgængelighed Forklarings- og uddybningsdokument Ja reportingguidelines/coreq reportingguidelines/entreq a) Senest opdateret. CARE: Case Reports; CONSORT: Consolidated Standards Of Reporting Trials; COREQ: Consolidated criteria for Reporting Qualitative research; ENTREQ: Enhancing Transparency in Reporting the synthesis of Qualitative research; MOOSE: Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology; PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses; STROBE: Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiologi. punkter for god rapportering af observationelle (Tabel 1) inddelt i overskrifterne abstrakt, introduktion, metode, resultater, diskussion og supplerende informationer. Pga. de forskellige studiedesign er fire af punkterne designspecifikke, mens de resterende gælder for alle typer af design. I dette tilfælde er der også udarbejdet et forklarings- og uddybningsdokument [17]. STROBE-dokumenter kan findes på Kasuistikker: CARE En kasuistik er en narrativ beskrivelse af et interessant patientforløb, hvor man beskriver symptomer, diagnose og behandling. Kasuistikken indeholder et læringspotentiale for læseren eller skaber nye hypoteser [18]. Fokus i kasuistikken skal være på at beskrive det specielle eller lærerige ved netop dette patientforløb [19]. Case Reports (CARE) blev publiceret i 2013 og er en guideline til rapportering af kasuistikker (Figur 1). CARE består af en tjekliste med 13 punkter [11]. På hjemmesiden findes en skabelon for, hvordan en kasuistik rent grafisk kan være sat op, når den indsendes til et tidsskrift. Under hvert punkt fremgår det, hvilke overvejelser man bør have, og hvad der bør indgå (Tabel 1). Der findes ligeledes et eksempel på en tidslinje, der vil gøre sygdomsforløbet mere overskueligt for læseren. Fordelen ved CARE er, at den leder forfatteren igennem de punkter, der er nødvendige for en fyldestgørende kasuistik, og sørger for, at kasuistikken opfylder flere tidsskrifters formelle krav. En øget detaljegrad af kasuistikker vil øge muligheden for casebaseret undervisning og kunne være hypotesegenererende for klinisk forskning. CARE dokumentet kan findes på GUIDELINES TIL KVALITATIVE STUDIER Interview og fokusgrupper: COREQ I de fleste sundhedsorienterede kvalitative beskrives interview og fokusgrupper [20]. Interview og fokusgrupper er observationer af mere eller mindre strukturerede samtaler, som er styret af en moderator, der efterfølgende analyserer observationerne [21]. Consolidated criteria for Reporting Qualitative research (COREQ) er en guideline for rapportering af interview- og fokusgruppe (Figur 1). Formålet med COREQ er at gøre op med fordomme om, at kvalitativ forskning er»andenrangsforskning«sammen-

4 5 lignet med kvantitativ forskning [12]. Modsat de øvrige ovenstående guidelines for rapportering lægges der vægt på, at COREQ kan bruges til vurdering af kvaliteten af artiklen. COREQ består af en tjekliste med 32 punkter inddelt efter karakteristisk af forskningsteam, studiedesign samt analyse og resultater (Tabel 1). COREQdokumenter kan findes via EQUATORs hjemmeside [4]. Syntese af kvalitativ forskning: ENTREQ Syntese af kvalitativ forskning samler inden for samme emne for at identificere mangler på området og generere ny viden ud fra allerede eksisterende viden [13]. Enhancing Transparency in Reporting the synthesis of Qualitative research (ENTREQ) er en guideline til syntese af kvalitative, som svarer til PRISMA til syntese af kvantitative (Figur 1). Over de seneste ti år er antallet af kvalitative synteser steget meget [13]. Til syntese af kvalitative findes der en bred vifte af mulige metoder (tematisk syntese, metaetnografi syntese, etc.). Pga. de mange metoder er begreber ofte blevet anvendt inkonsekvent, hvilket har skabt forvirring og et behov for guidelines. ENTREQ består af en tjekliste med 21 punkter inddelt i fem kategorier (introduktion, metode, litteratursøgning og -selektion samt vurdering og syntese af resultater) (Tabel 1). I ENTREQ anbefales brug af PRISMA-flowdiagram til at overskueliggøre udvælgelse af inkluderede. ENTREQ-dokumenter kan findes via EQUATORs hjemmeside [4]. DISKUSSION Tidligere har mange rapporteringsguidelines været utilstrækkelige i beskrivelsen af udvikling og opdateringen af guidelines [22]. De ovenstående guidelines adskiller sig på dette punkt, da de er evidensbaserede og er udarbejdet af redaktører, metodologer, epidemiologer og statistikere. Forud for udviklingsmøder om de enkelte guidelines blev en udtømmende litteratursøgning gennemført, og evidensen for de forskellige punkter blev noteret. På mødet blev hvert punkt diskuteret, og man fandt til slut frem til de essentielle punkter, der skulle indgå i hver rapporteringsguideline [23]. En af ulemperne ved rapporteringsguidelines er, at den enkelte bruger kan støtte sig til en guideline og dermed undgå at tage stilling til, om det enkelte punkt har relevans i artiklen. Dette opvejes dog af de mange fordele ved rapporteringsguidelines. RCT er og metaanalyser er generelt blevet mere fyldestgørende og metodisk konsistente efter publicering af rapporteringsguidelines [24-26]. Observationelle afviger dog en smule fra dette, da det er omdiskuteret, om guidelines har øget kvaliteten. Et studie har vist, at der ikke var forskel i detaljegraden på artikler fra tidsskrifter, hvor man kræver brug af STROBE, og fra tidsskrifter uden krav om anvendelse af STROBE [27]. KONKLUSION s er ofte en stor hjælp i skriveprocessen, da mange af dem giver en disposition til, hvad en artikel skal indeholde. Igennem de seneste år er man på flere tidsskrifter begyndt at anerkende ovenstående guidelines, og mange kræver, at de indsendte manuskripter følger guidelines. Dette i kombination med det øgede fokus på transparens gør, at vi i fremtiden må forvente, at guidelines bliver en obligatorisk og integreret del af forskningsprocesserne fra design over udførelse til rapportering af resultater. Summary Josephine Philip Rothman, Jakob Burcharth & Jacob Rosenberg: Reporting guidelines can increase the quality of scientific research Ugeskr Læger 2015;177:V The purpose of reporting guidelines is to increase the quality of research by increasing transparency and consistency. Mandatory use of guidelines is increasingly a requirement when submitting an article to biomedical scientific journals. This article briefly explains the contents of generic scientific guidelines from the Equator network and furthermore describes the guidelines being appropriate for different study types (randomized controlled studies, systematic reviews, observational studies, case reports, interview studies, synthesis of qualitative studies etc.) and how to easily locate them. Korrespondance: Josephine Philip Rothman, Center for Perioperativ Optimering, Gastroenheden, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Antaget: 16. april 2015 Publiceret på Ugeskriftet.dk: 10. august 2015 Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk Taksigelse: Mathias Philip Rothman takkes for tegning af Figur 1. Litteratur 1. Chan AW, Altman DG. Epidemiology and reporting of randomised trials published in PubMed journals. Lancet 2005;365: Mulrow CD. The medical review article: state of the science. Ann Intern Med 1987;106: Lægeforeningen. Laegerdk/R%C3%A5dgivning%20og%20regler/ETIK/WMA_DEKLARATIONER/ HELSINKI_DEKLARATIONEN (12. nov 2014). 4. Equator-network.org. Oxford: Equator statement. (12. nov 2014). 5. von Elm E, Altman DG, Egger M et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines for reporting observational studies. Int J Surg 2014;12: Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. BMJ 2009;339:b Schulz KF, Altman DG, Moher D for the CG. CONSORT 2010 Statement. Updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. PLoS Med 2010;7:e

5 6 8. Schroeder TV. Randomiserede, kontrollerede. København: Patienthåndbogen. (12. nov 2014). 9. Consort-statement.org. Ottawa: CONSORT. (12. nov 2014). 10. Moher D, Hopewell S, Schulz KF et al. CONSORT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. Int J Surg 2012;10: Gagnier JJ, Kienle G, Altman DG et al. The CARE guidelines: consensus-based clinical case report guideline development. J Clin Epidemiol 2014;67: Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care 2007;19: Tong A, Flemming K, McInnes E et al. Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ. BMC Med Res Methodol 2012;12: Rosenberg J, Burcharth J, Pommergaard HC. Alle kan skrive artikler også et systematisk review. Createspace.com, (4. dec 2014). 15. Moher D, Cook DJ, Eastwood S et al. Improving the quality of reports of metaanalyses of randomised controlled trials: the QUOROM statement. Lancet 1999;354: Burcharth J, Pommergaard H-C, Rosenberg J. Performing and evaluating metaanalyses. Surgery 2015;157: Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG et al. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. Ann Intern Med 2007;147:W-163-W CARE statement. (7. jan 2015). 19. Ugeskrift for Læger. (7. jan 2015). 20. Sofaer S. Qualitative methods: what are they and why use them? Health Serv Res 1999;34: Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk forskning forutsetninger, muligheter og utfordringer. Ugeskr Læger 2005;167: Moher D, Weeks L, Ocampo M et al. Describing reporting guidelines for health research: a systematic review. J Clin Epidemiol 2011;64: Moher D, Schulz KF, Simera I et al. Guidance for developers of health research reporting guidelines. PLoS Med 2010;7:e Turner L, Shamseer L, Altman DG et al. Consolidated standards of reporting trials (CONSORT) and the completeness of reporting of randomised controlled trials (RCTs) published in medical journals. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:Mr Willis BH, Quigley M. The assessment of the quality of reporting of meta-analyses in diagnostic research: a systematic review. BMC Med Res Methodol 2011;11: Plint AC, Moher D, Morrison A et al. Does the CONSORT checklist improve the quality of reports of randomised controlled trials? Med J Aust 2006;185: Mannocci A, Saulle R, Colamesta V et al. What is the impact of reporting guidelines on public health journals in Europe? J Public Health (Oxf) 23. dec 2014 (epub ahead of print).

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Institut for Psykologi

Institut for Psykologi Institut for Psykologi STANDARDFORSIDE TIL EKSAMENSOPGAVER Modultitel: Konsulterende psykologi inkl. Dataanalyse (a) Eksamensnummer: Evt. i gruppe med: Uddannelse: (BA. Tilvalg eller cand.) Termin: (f.eks.

Læs mere

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Farmakoepidemiologi: metoder og mål JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Lif-kursus I farmakoepidemiologi, Novt 2005 Hvad er farmakoepidemiologi Epidemiologi: "An empirical

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD Journalnotater i kliniske forsøg Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD 1 Kildedata i journaler- og anvendelse i praksis MSDs retningslinjer: Krav til journaler

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Evidensbaseret behandling af bevægeapparatet

Evidensbaseret behandling af bevægeapparatet Evidensbaseret behandling af bevægeapparatet Virker den pågældende behandling, og hvornår kan den anbefales? Robin Christensen, cand. scient., ph.d. stud., forskningsassistent på Parker Instituttet, H:S

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 Indledning Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Det informationsvidenskabelige akademi Vejleder: Toine Bogers og Lorna Elizabeth Wildgaard

Det informationsvidenskabelige akademi Vejleder: Toine Bogers og Lorna Elizabeth Wildgaard Det informationsvidenskabelige akademi Vejleder: Toine Bogers og Lorna Elizabeth Wildgaard Bachelorprojekt Et litterært studie af informationssøgning og dokumentation i bacheloropgaven i medicin Juni.

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Oplæg på: Alkoholforebyggelse, hvad virker? Wokshop 2: Den korte rådgivende samtale Oprids af evidensen

Oplæg på: Alkoholforebyggelse, hvad virker? Wokshop 2: Den korte rådgivende samtale Oprids af evidensen Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent, ph.d. Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol abgh@phmetropol.dk 7248 9794 Oplæg på: Alkoholforebyggelse,

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie

NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie NOTAT Projekt Den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis Kunde ekvis Notat nr. 1 Dato 6-11-2013 Til Fra ekvis Rambøll 1. Indledning Spørgeskemaet i undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

RANDOMISEREDE FORSØG:

RANDOMISEREDE FORSØG: RANDOMISEREDE FORSØG: HVAD, HVORFOR & HVORDAN? HELLE HANSEN METTE DEDING PROGRAM 13.00-13.45 Velkomst Hvad er randomiserede kontrollerede forsøg? Randomiserede forsøg historisk set Hvorfor gennemføre RCT-studier?

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Om at skrive og vurdere case-rapporter

Om at skrive og vurdere case-rapporter Bente Hovmand 1, Hans Lund 2, Hanne Albert 3, Annette Winkel 4 1. Fysioterapeutskolen i København 2. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital 3. Ringe Rygcenter, Fyn 4. Fysioterapien, Hillerød Centralsygehus

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Vurdering af kvalitative artikler

Vurdering af kvalitative artikler Vurdering af kvalitative artikler Udgangspunktet for vurdering af forskningsartikler er den ideelle artikel udarbejdet på baggrund af det ideelle forskningsprojekt. I alle forskningsprojekter er der imidlertid

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn:

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forskningsprotokol til et randomiseret kontrolleret effektivitetsstudie af the New Forest Parenting Programme på en klinisk kohorte af danske

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Evidensgrundlaget og samarbejdet om udsatte børn og unge

Evidensgrundlaget og samarbejdet om udsatte børn og unge Evidensgrundlaget og samarbejdet om udsatte børn og unge Oplæg på Når systemet spænder ben National konference om ulighed i sundhed 7.3.13 Anders Hede Forskningschef TrygFonden Side 1 Afgrænsning Fire

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Rundt om en tidlig palliativ indsats

Rundt om en tidlig palliativ indsats Fri innkommet artikkel Karen Marie Dalgaard Rundt om en tidlig palliativ indsats tidlig palliativ indsats, metoder, barrierer, hospitaler Denne artikel bidrager til en forståelse af de udfordringer, det

Læs mere

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper

Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper 2 Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper Kristian Kidholm 1, Birthe Dinesen 2, Anne-Kirstine Dyrvig 3 & Knud B. Yderstræde 4 STATUSARTIKEL 1) Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV,

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

NKR fra papir til praksis:

NKR fra papir til praksis: NKR fra papir til praksis: Hvilke metoder og værktøjer bør komme i spil, når de nationale kliniske retningslinjer skal omsættes i praksis Baseret på arbejdet i: Metodearbejdsgruppe vedr. implementering

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Metodebeskrivelsen af PPS tager udgangspunkt i de 23 punkter i AGREE II.

Metodebeskrivelsen af PPS tager udgangspunkt i de 23 punkter i AGREE II. AGREE II og PPS Metodebeskrivelsen af PPS tager udgangspunkt i de 23 punkter i AGREE II. Eksemplerne i AGREEbrugervejledningen er rettet mod medicin og medicinske behandlingsregimer og diagnoser og er

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation Dagens program GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation Introduktion til GRADE Øvelse PICO Evidensvurdering Øvelser evidensvurdering Fra evidens til anbefaling Øvelse - anbefaling

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Checklister bilag 0-7 SfR Checkliste : Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Gillies D, Spence K: Deep versus Shallow suction of endotracheal tubes in ventilated neonates and

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere