Rapporteringsguidelines kan forbedre kvaliteten og rapporteringen af forskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapporteringsguidelines kan forbedre kvaliteten og rapporteringen af forskning"

Transkript

1 2 Rapporteringsguidelines kan forbedre kvaliteten og rapporteringen af forskning Josephine Philip Rothman, Jakob Burcharth & Jacob Rosenberg FORSKNING STATUSARTIKEL Center for Perioperativ Optimering, Gastroenheden, Herlev Hospital Ugeskr Læger 2015;177:V Formålet med guidelines for rapportering er at højne kvaliteten og ensrette rapporteringen af forskellige studietyper samt at gøre det nemmere for læserne at forstå design, udførelse og analyse af publicerede. Kvaliteten af disse er ofte svingende, og metoden er til tider inkonsistent rapporteret og svær at gennemskue [1]. De hyppigste kritikpunkter har været uklar beskrivelse af styrkeberegning, manglende blinding af patienter, frafaldshåndtering og kvaliteten af inkluderede [2]. Ifølge Hensinki-deklarationen har man som forsker en etisk forpligtelse til at beskrive negative såvel som positive resultater så nøjagtigt som muligt, hvilket brug af guidelines kan bidrage til [3]. Formålet med denne artikel er at gennemgå generiske guidelines for rapportering af videnskabelig forskning på tværs af specialer og skabe overblik over, hvilken guideline man bør bruge afhængig af studiedesignet. s for henholdsvis randomiserede, systematiske review, observationelle, kasuistikker, interview og syntese af kvalitative gennemgås. EQUATOR NETWORK Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research (EQUATOR) network er et internationalt initiativ, som officielt blev lanceret i juni 2008 med målsætningen om at gøre rapporteringen af videnskabelig forskning mere transparent og præcis [4]. De eksisterende og nye rapporteringsguidelines publiceres ofte i anerkendte tidsskrifter [5-7], hvorefter de samles på EQUATORs hjemmeside (www.equatornetwork.org). s organiseres efter studietype og emne, så man ved hjælp af en søgefunktion hurtigt kan finde relevante guidelines. I skrivende stund findes der 224 forskellige guidelines på EQUATOR [4]. Vi har valgt kort at gennemgå de generiske guidelines (Figur 1) for afrapportering af, men henviser til EQUATORs hjemmeside for det fulde overblik over de forskellige guidelines. GUIDELINES TIL KVANTITATIVE STUDIER Randomiserede kontrollerede : CONSORT I et randomiseret kontrolleret studie (RCT) sammenlignes en ny behandling med en kontrolbehandling. Kontrolbehandlingen kan være placebo eller den hidtil bedst anerkendte behandling. De inkluderede patienter fordeles i behandlings- og kontrolgrupper via lodtrækning, og optimalt er forsøgene blindet, så man ikke kan gennemskue, hvilken behandling der er givet [8]. I 1995 blev der nedsat en arbejdsgruppe af redaktører, epidemiologer og statistikere for at udarbejde en guideline, der beskrev, hvilke informationer RCT er som minimum skulle indeholde. Resultatet blev Consolidated Standards Of Reporting Trials (CONSORT) statement [9] (Figur 1). CONSORT statement blev opdateret i 2001 og igen i 2010 [10]. CONSORT består af en tjekliste og et flowdiagram (Tabel 1). n består af seks afsnit (titel og abstrakt, introduktion, metode, resultater, diskussion og andre informationer) hver med en række underpunkter, der skal rapporteres i det endelige manuskript. Flowdiagrammet beskriver fire faser af forsøget (inklusion, randomisering, opfølgning og analyse). Derudover findes der et tilhørende forklarings- og uddybningsdokument, der beskriver rationalet og baggrunden for de forskellige punkter i CONSORT [10]. CONSORT-dokumenter kan frit hentes på Diverse tjeklister og flowdiagrammer. Systematisk review og metaanalyse: PRISMA Der findes to forskellige typer oversigtsartikler, den narrative og den systematiske. I det systematiske review har man modsat i det narrative en systematisk

2 3 Figur 1? Flowdiagram over de rette guidelines til de enkelte studiedesign. Illustration: Mathias Philip Rothman. Originale data } Oversigtsartikel Kvalitiativ forskning Kvantitativ forskning Kvalitiativ forskning Kvantitativ forskning Randomiserede Observationelle Kasuistik Systematisk review og metaanalyse Randomiserede Observationelle COREQ CONSORT STROBE CARE PRISMA MOOSE ENTREQ CARE: Case Reports; CONSORT: Consolidated Standards Of Reporting Trials; COREQ: Consolidated criteria for Reporting Qualitative research; ENTREQ: Enhancing Transparency in Reporting the synthesis of Qualitative research; MOOSE: Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology; PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses; STROBE: Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiologi. tilgang til litteratursøgning og dataekstraktion. Det narrative review er ofte ekspertviden, som tidsskrifterne inviterer forfattere til at skrive [14]. Det systematiske review kan, hvis litteraturen tillader det, udbygges med en metaanalyse. Quality Of Reporting Of Meta-analyses (QUOROM) statement blev publiceret i 1999 [15] som resultat af, at der i stigende grad blev publiceret metaanalyser af lav kvalitet. Begreberne om metaanalyser ændrede sig dog efterfølgende bl.a. med den fortsatte vækst af Cochrane Collaboration. I 2005 kom efterfølgeren Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) statement, hvor man brugte samme begreber som Cochrane Collaboration. I PRISMA fokuserer man på systematiske review og metaanalyser, hvor der udelukkende er inkluderet RCT er (Figur 1). Metoden er essentiel i det systematisk review, da det skal være klart for læseren, hvordan det systematiske review er blevet til, og hvilke overvejelser der har været i processen. Dette afspejles i PRISMA statement, hvor over halvdelen af punkterne er dedikerede til at redegøre for metoden. Kvaliteten af de inkluderede artikler skal fremgå tydeligt for læseren, da et systematisk review ikke er bedre end kvaliteten af de inkluderede artikler [16]. PRISMA består af en tjekliste og et flowdiagram (Tabel 1). n består af syv afsnit (titel, abstrakt, introduktion, metode, resultater, diskussion og finansiering), hver med en række underpunkter. n er opbygget således, at den kan udgøre dispositionen til et systematisk review og metaanalyse. Flowdiagrammet er inddelt i fire faser fra antal identificerede artikler til det endelig antal inkluderede artikler. Derudover findes der en forklaringsartikel, hvor man nøje og punkt for punkt forklarer PRISMAtjeklisten [6]. PRISMA-dokumenter kan frit hentes på Observationelle : STROBE Et observationelt studie har ingen intervention og består blot af observationer. De hyppigste observationelle er kohorte, case-kontrol- og tværsnits. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiologi (STROBE) er en guideline for rapportering af observationelle (Figur 1). STROBE statement blev udviklet i Der findes flere typer af observationelle, men i STROBE fokuserer man på kohorte-, case-kontrol- og tværsnits, som er de hyppigste. STROBE består af en tjekliste med 22 essentielle

3 4 TABEL 1 De generiske guidelines for rapportering af videnskabelig forskning. Hvilken guideline man bør bruge, afhænger af studiedesignet og indholdet af de enkelte guidelines. Studietype Årstal a Reference Indhold Randomiseret kontrolleret studie Systematisk review og metaanalyse Observationelt studie CONSORT 2010 Schulz et al [7] PRISMA 2009 Liberati et al [6] STROBE 2014 von Elm et al [5] Kasuistik CARE 2014 Gagnier et al [11] Interview og fokusgrupper Syntese af kvalitativ forskning COREQ 2007 Tong et al [12] ENTREQ 2012 Tong et al [13] Flowdiagram Flowdiagram Skabelon og tjekliste og tjekliste Anbefaler brug af PRISMA-flowdiagram Ja Tilgængelighed Forklarings- og uddybningsdokument Ja reportingguidelines/coreq reportingguidelines/entreq a) Senest opdateret. CARE: Case Reports; CONSORT: Consolidated Standards Of Reporting Trials; COREQ: Consolidated criteria for Reporting Qualitative research; ENTREQ: Enhancing Transparency in Reporting the synthesis of Qualitative research; MOOSE: Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology; PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses; STROBE: Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiologi. punkter for god rapportering af observationelle (Tabel 1) inddelt i overskrifterne abstrakt, introduktion, metode, resultater, diskussion og supplerende informationer. Pga. de forskellige studiedesign er fire af punkterne designspecifikke, mens de resterende gælder for alle typer af design. I dette tilfælde er der også udarbejdet et forklarings- og uddybningsdokument [17]. STROBE-dokumenter kan findes på Kasuistikker: CARE En kasuistik er en narrativ beskrivelse af et interessant patientforløb, hvor man beskriver symptomer, diagnose og behandling. Kasuistikken indeholder et læringspotentiale for læseren eller skaber nye hypoteser [18]. Fokus i kasuistikken skal være på at beskrive det specielle eller lærerige ved netop dette patientforløb [19]. Case Reports (CARE) blev publiceret i 2013 og er en guideline til rapportering af kasuistikker (Figur 1). CARE består af en tjekliste med 13 punkter [11]. På hjemmesiden findes en skabelon for, hvordan en kasuistik rent grafisk kan være sat op, når den indsendes til et tidsskrift. Under hvert punkt fremgår det, hvilke overvejelser man bør have, og hvad der bør indgå (Tabel 1). Der findes ligeledes et eksempel på en tidslinje, der vil gøre sygdomsforløbet mere overskueligt for læseren. Fordelen ved CARE er, at den leder forfatteren igennem de punkter, der er nødvendige for en fyldestgørende kasuistik, og sørger for, at kasuistikken opfylder flere tidsskrifters formelle krav. En øget detaljegrad af kasuistikker vil øge muligheden for casebaseret undervisning og kunne være hypotesegenererende for klinisk forskning. CARE dokumentet kan findes på GUIDELINES TIL KVALITATIVE STUDIER Interview og fokusgrupper: COREQ I de fleste sundhedsorienterede kvalitative beskrives interview og fokusgrupper [20]. Interview og fokusgrupper er observationer af mere eller mindre strukturerede samtaler, som er styret af en moderator, der efterfølgende analyserer observationerne [21]. Consolidated criteria for Reporting Qualitative research (COREQ) er en guideline for rapportering af interview- og fokusgruppe (Figur 1). Formålet med COREQ er at gøre op med fordomme om, at kvalitativ forskning er»andenrangsforskning«sammen-

4 5 lignet med kvantitativ forskning [12]. Modsat de øvrige ovenstående guidelines for rapportering lægges der vægt på, at COREQ kan bruges til vurdering af kvaliteten af artiklen. COREQ består af en tjekliste med 32 punkter inddelt efter karakteristisk af forskningsteam, studiedesign samt analyse og resultater (Tabel 1). COREQdokumenter kan findes via EQUATORs hjemmeside [4]. Syntese af kvalitativ forskning: ENTREQ Syntese af kvalitativ forskning samler inden for samme emne for at identificere mangler på området og generere ny viden ud fra allerede eksisterende viden [13]. Enhancing Transparency in Reporting the synthesis of Qualitative research (ENTREQ) er en guideline til syntese af kvalitative, som svarer til PRISMA til syntese af kvantitative (Figur 1). Over de seneste ti år er antallet af kvalitative synteser steget meget [13]. Til syntese af kvalitative findes der en bred vifte af mulige metoder (tematisk syntese, metaetnografi syntese, etc.). Pga. de mange metoder er begreber ofte blevet anvendt inkonsekvent, hvilket har skabt forvirring og et behov for guidelines. ENTREQ består af en tjekliste med 21 punkter inddelt i fem kategorier (introduktion, metode, litteratursøgning og -selektion samt vurdering og syntese af resultater) (Tabel 1). I ENTREQ anbefales brug af PRISMA-flowdiagram til at overskueliggøre udvælgelse af inkluderede. ENTREQ-dokumenter kan findes via EQUATORs hjemmeside [4]. DISKUSSION Tidligere har mange rapporteringsguidelines været utilstrækkelige i beskrivelsen af udvikling og opdateringen af guidelines [22]. De ovenstående guidelines adskiller sig på dette punkt, da de er evidensbaserede og er udarbejdet af redaktører, metodologer, epidemiologer og statistikere. Forud for udviklingsmøder om de enkelte guidelines blev en udtømmende litteratursøgning gennemført, og evidensen for de forskellige punkter blev noteret. På mødet blev hvert punkt diskuteret, og man fandt til slut frem til de essentielle punkter, der skulle indgå i hver rapporteringsguideline [23]. En af ulemperne ved rapporteringsguidelines er, at den enkelte bruger kan støtte sig til en guideline og dermed undgå at tage stilling til, om det enkelte punkt har relevans i artiklen. Dette opvejes dog af de mange fordele ved rapporteringsguidelines. RCT er og metaanalyser er generelt blevet mere fyldestgørende og metodisk konsistente efter publicering af rapporteringsguidelines [24-26]. Observationelle afviger dog en smule fra dette, da det er omdiskuteret, om guidelines har øget kvaliteten. Et studie har vist, at der ikke var forskel i detaljegraden på artikler fra tidsskrifter, hvor man kræver brug af STROBE, og fra tidsskrifter uden krav om anvendelse af STROBE [27]. KONKLUSION s er ofte en stor hjælp i skriveprocessen, da mange af dem giver en disposition til, hvad en artikel skal indeholde. Igennem de seneste år er man på flere tidsskrifter begyndt at anerkende ovenstående guidelines, og mange kræver, at de indsendte manuskripter følger guidelines. Dette i kombination med det øgede fokus på transparens gør, at vi i fremtiden må forvente, at guidelines bliver en obligatorisk og integreret del af forskningsprocesserne fra design over udførelse til rapportering af resultater. Summary Josephine Philip Rothman, Jakob Burcharth & Jacob Rosenberg: Reporting guidelines can increase the quality of scientific research Ugeskr Læger 2015;177:V The purpose of reporting guidelines is to increase the quality of research by increasing transparency and consistency. Mandatory use of guidelines is increasingly a requirement when submitting an article to biomedical scientific journals. This article briefly explains the contents of generic scientific guidelines from the Equator network and furthermore describes the guidelines being appropriate for different study types (randomized controlled studies, systematic reviews, observational studies, case reports, interview studies, synthesis of qualitative studies etc.) and how to easily locate them. Korrespondance: Josephine Philip Rothman, Center for Perioperativ Optimering, Gastroenheden, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Antaget: 16. april 2015 Publiceret på Ugeskriftet.dk: 10. august 2015 Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk Taksigelse: Mathias Philip Rothman takkes for tegning af Figur 1. Litteratur 1. Chan AW, Altman DG. Epidemiology and reporting of randomised trials published in PubMed journals. Lancet 2005;365: Mulrow CD. The medical review article: state of the science. Ann Intern Med 1987;106: Lægeforeningen. Laegerdk/R%C3%A5dgivning%20og%20regler/ETIK/WMA_DEKLARATIONER/ HELSINKI_DEKLARATIONEN (12. nov 2014). 4. Equator-network.org. Oxford: Equator statement. (12. nov 2014). 5. von Elm E, Altman DG, Egger M et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines for reporting observational studies. Int J Surg 2014;12: Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. BMJ 2009;339:b Schulz KF, Altman DG, Moher D for the CG. CONSORT 2010 Statement. Updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. PLoS Med 2010;7:e

5 6 8. Schroeder TV. Randomiserede, kontrollerede. København: Patienthåndbogen. (12. nov 2014). 9. Consort-statement.org. Ottawa: CONSORT. (12. nov 2014). 10. Moher D, Hopewell S, Schulz KF et al. CONSORT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. Int J Surg 2012;10: Gagnier JJ, Kienle G, Altman DG et al. The CARE guidelines: consensus-based clinical case report guideline development. J Clin Epidemiol 2014;67: Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care 2007;19: Tong A, Flemming K, McInnes E et al. Enhancing transparency in reporting the synthesis of qualitative research: ENTREQ. BMC Med Res Methodol 2012;12: Rosenberg J, Burcharth J, Pommergaard HC. Alle kan skrive artikler også et systematisk review. Createspace.com, (4. dec 2014). 15. Moher D, Cook DJ, Eastwood S et al. Improving the quality of reports of metaanalyses of randomised controlled trials: the QUOROM statement. Lancet 1999;354: Burcharth J, Pommergaard H-C, Rosenberg J. Performing and evaluating metaanalyses. Surgery 2015;157: Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG et al. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. Ann Intern Med 2007;147:W-163-W CARE statement. (7. jan 2015). 19. Ugeskrift for Læger. (7. jan 2015). 20. Sofaer S. Qualitative methods: what are they and why use them? Health Serv Res 1999;34: Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk forskning forutsetninger, muligheter og utfordringer. Ugeskr Læger 2005;167: Moher D, Weeks L, Ocampo M et al. Describing reporting guidelines for health research: a systematic review. J Clin Epidemiol 2011;64: Moher D, Schulz KF, Simera I et al. Guidance for developers of health research reporting guidelines. PLoS Med 2010;7:e Turner L, Shamseer L, Altman DG et al. Consolidated standards of reporting trials (CONSORT) and the completeness of reporting of randomised controlled trials (RCTs) published in medical journals. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:Mr Willis BH, Quigley M. The assessment of the quality of reporting of meta-analyses in diagnostic research: a systematic review. BMC Med Res Methodol 2011;11: Plint AC, Moher D, Morrison A et al. Does the CONSORT checklist improve the quality of reports of randomised controlled trials? Med J Aust 2006;185: Mannocci A, Saulle R, Colamesta V et al. What is the impact of reporting guidelines on public health journals in Europe? J Public Health (Oxf) 23. dec 2014 (epub ahead of print).

Godt i gang med forskning

Godt i gang med forskning Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6.

Læs mere

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger

En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger VIDENSKAB 647 European Valproate Mania Study Group. J Clin Psychopharmacol 2000;20:195-203. 20. Smith LA, Cornelius V, Warnock A et al. Acute bipolar mania: a systematic review and meta-analysis of co-therapy

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Vurdering af kvalitative artikler

Vurdering af kvalitative artikler Vurdering af kvalitative artikler Udgangspunktet for vurdering af forskningsartikler er den ideelle artikel udarbejdet på baggrund af det ideelle forskningsprojekt. I alle forskningsprojekter er der imidlertid

Læs mere

Rapport om barrierer og facilitatorer for implementering af kliniske retningslinjer hos privat praktiserende fysioterapeuter

Rapport om barrierer og facilitatorer for implementering af kliniske retningslinjer hos privat praktiserende fysioterapeuter Rapport om barrierer og facilitatorer for implementering af kliniske retningslinjer hos privat praktiserende fysioterapeuter Lotte Telvig Udviklingsfysoterapeut, Dip Mt, Udviklingklinikken Flemming Enoch

Læs mere

Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling

Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling 52 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr. 1 2013 Originalartikel Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling The contact person system How does it work? A study at a children

Læs mere

Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper

Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper 2 Behov for mere forskning i telemedicin til veldefinerede patientgrupper Kristian Kidholm 1, Birthe Dinesen 2, Anne-Kirstine Dyrvig 3 & Knud B. Yderstræde 4 STATUSARTIKEL 1) Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV,

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel (Channel 4, 2013) Proffesionsbachelor i jordemoderkunskab UC Syddanmark, Esbjerg Vejleder: Inge Berg Samlet antal anslag: 89 712 Afleveret

Læs mere

Camilla Kobs Laursen

Camilla Kobs Laursen Forebyggelse af grad 3 & 4 bristninger jordemoderens ansvarsområde 1 / 59 Modul 14 Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen UC Syddanmark Udarbejdet af: JM10V-116 Afleveret d. 10/06-2013 Anslag: 94.332 Vejleder:

Læs mere

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige Clearinghouse forskningsserien 2013 nummer 14 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige af Michael Søgaard Larsen Jan Kampmann Sven

Læs mere

Delrapport 12 Map of Medicine pilotprojekt. Litteraturgennemgang om sundhedsprofessionelles brug af kliniske retningslinjer

Delrapport 12 Map of Medicine pilotprojekt. Litteraturgennemgang om sundhedsprofessionelles brug af kliniske retningslinjer Delrapport 12 Map of Medicine pilotprojekt. Litteraturgennemgang om sundhedsprofessionelles Map of Medicine pilotprojekt. Delrapport 12. Litteraturgennemgang af sundhedsprofesionelles Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser

Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Retningslinier til brug for skema til kritisk litteraturgennemgang af kvantitative undersøgelser Efter Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, j., & Westmorland, M., 1998 McMaster University

Læs mere

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 Indledning Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig

Læs mere

Hjælp - jeg er langtidsindlagt

Hjælp - jeg er langtidsindlagt Hjælp - jeg er langtidsindlagt En indsigt i den gravides oplevelse af langtidsindlæggelsen Anna Fowler Lund & Caroline Haugaard F 2011, 14. modul Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 30.05.14 Vejleder:

Læs mere

Agil IT-udvikling i et lille team,

Agil IT-udvikling i et lille team, Kandidatspeciale Datalogi & Informatik Roskilde Universitet Agil IT-udvikling i et lille team, Udvikling og test med Scrum og agile principper Udarbejdet af: Anders Olsen (andeols@ruc.dk - 45189) Rasmus

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering KLINISK RETNINGSLINJE OM INTERVENTIONER, DER STØTTER VOKSNE PÅRØRENDE TIL KRÆFTPATIENTER I PALLIATIVT FORLØB Hoved søgeord: Psykosociale forhold Indeks søgeord: Støtte til pårørende Kræftpatienter

Læs mere

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Pia Sehested, klinisk oversygeplejerske, cand.pæd. Mail: isch0004@bbh.regionh.dk. Faglig vejleder: Nina Beyer, fysioterapeut, Seniorforsker

Pia Sehested, klinisk oversygeplejerske, cand.pæd. Mail: isch0004@bbh.regionh.dk. Faglig vejleder: Nina Beyer, fysioterapeut, Seniorforsker Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for identificering af faldrisiko og faldforebyggende interventioner for geriatriske patienter indlagt i kirurgisk eller medicinsk hospitalsafdeling Hoved

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere