Godt i gang med forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt i gang med forskning"

Transkript

1 Godt i gang med forskning Videnskabelige udvalg DOS Maj 2011 Indhold: 1. Indledning 2. Mest almindelige studiedesigns 3. Ordforklaringer 4. Opbygning af forsøgsprotokol 5. Guidelines og anmeldelser 6. Yderligere information

2 1. Indledning Vejledningen skal hjælpe nye forskere i gang med større og mindre projekter. Afhængigt af omfanget af projektet vil det variere hvilke/hvor mange punkter, der er relevante. Der indledes med en kort introduktion til forsøgsdesigns og forklaring af metodologiske begreber. Derefter beskrives, hvilke elementer en forsøgsprotokol bør indeholde, og hvordan man praktisk kan komme i gang. Sidst henledes opmærksomheden på anerkendte guidelines og væsentligst hvilke anmeldelser der kan være pligt til at foretage. God fornøjelse! 2. Mest almindelige studiedesigns Kvantitativ forskning: Dét der kan måles og vejes. Selv ting som umiddelbart synes svære at måle så som livskvalitet og smerter kan måles med validerede målemetoder. Det betyder, at man kan optælle sine resultater og dermed lave statistik over dem. Herunder: RCT (randomized controlled trial). Patienterne inkluderes efter fastlagte kriterier. Der trækkes lod til to eller flere grupper, hvorefter grupperne modtager den givne intervention/er eller fungerer som kontrol. Herefter følges grupperne ens, og den eneste forskel på deres forløb bør være dem der relaterer sig til interventionen. Den store fordel ved randomisering er at den sikrer en tilfældig fordeling af individerne og dermed sygdomsprognose mellem grupperne ved udgangspunktet. RCT kan være af bedre kvalitet endnu såfremt patienterne ikke ved hvilken behandlingsgruppe de tilhører eller undersøgeren ikke kender behandlingen (blindet) eller, endnu bedre, såfremt hverken undersøgeren eller patienten kender behandlingen (dobbelt-blindet) Prospektivt studie: Følger en eller flere grupper fremadrettet. Grupperne kan være med eller uden intervention (observationelle). Fordelen er kendt udgangspunkt og at dataindsamlingen er designet til netop det formål der er defineret. Retrospektivt studie: Tilbageblik. Som det prospektive studiet søger studiet ofte at finde forskel på to eller flere interventioner, men den retrospektive analyse undersøger forhold tilbage i tiden. Fx opgørelser over journaloptegnelser etc. Stor risiko for bias og confounding, men i store grupper (fx epidemiologiske studier) et værdifulgt værktøj. Tværsnitsstudie. Ingen longitudinelle data men registrering af data på undersøgelsestidspunktet. Stor risiko for bias og confounding Epidemiologi (kohorte studier, case-kontrol, deskriptiv epidemiologi ect.) Et kapitel for sig. Forskning der sigter på at forstå helbred og sygdomsudvikling I POPULATIONER. Den kan være beskrivende med angivelse af sygdomsforekomsten blandt mennesker eller analytisk hvor sygdomsforekomsten relateres til en funktion af levevilkår, vaner, miljø og behandlinger. Kan være fremadrettet eller tilbageskuende. Registerforskning hører som regel herindunder.. Meget benyttet studieform i den nordiske ortopædi grundet de omfattende registre over bl.a. alloplastikker.

3 Kvalitativ forskning: Undersøger dét der er vanskeligt at måle og veje som erfaringer etc. Som regel benyttes der et kvalitativt forskningsinterview (forskellige grader af strukturering). De transkriberes og analyseres systematisk jvf. den skole man bekender sig til.

4 3. Ordforklaringer Mest almindelige metodologiske begreber: Basal forskning: Grundforskning uden primært sigte på direkte praktisk anvendelse men med henblik på at erhverve ny viden og indsigt. Bias: Skævhed. Alle de processer der systematisk påvirker resultatet så det afviger systematisk fra sandheden. Et eksempel kan være et studie med sammenligning af syge og raske med hensyn til tidligere forekomst af en række eksponerende faktorer for sygdom. De som har fået sygdommen vil huske disse informationer bedre end de raske. Dette kaldes recall bias og vil systematisk påvirke resultaterne. Blindet (evt. dobbelt blindet): Patienten/undersøgeren (evt. begge) ved ikke hvilken intervention der er tale om og er på den måde ikke forudindtaget. Compliance: Føjelighed. Følger patienterne planen. Confounding: Sløring. Et givent resultat kan have mange fædre ud over den årsag man ser på (X). En confounding factor er en selvstændig bidragende årsag til udfaldet men ikke et led i årsagskæden fra X til udfald. Fx svejsere har flere tilfælde af lungecancer. Ryger de også mere end gennemsnittet? Follow-up: Hvor længe efter en given intervention har man fulgt patienterne. Guldstandard: Den bedst mulige test/behandling som andre tests/behandlinger kan måles imod. Hypotese: Foreløbig antagelse af sagens udfald/sammenhæng. Dét de planlagte forsøg sigter på at belyse. Klinisk forskning: Den praktisk orienterede del af den lægevidenskabelige forskning hvor diagnostiske metoder vurderes og forskellige former for behandling gennemprøves. Metaanalyse: En metaanalyse er en analyse af analyser. Man samler data fra flere kvalitets studier og med det større patientgrundlag kan man bedre udtale sig om effekten af en bestemt intervention. Peer review: Den proces hvor videnskabsfolk gennemgår en artikel til et tidsskrift for at vurdere om den videnskabelige kvalitet er i orden. Protokol: Den kogebog der beskriver alt fra hvad hypotesen bygger på til hvordan man vil undersøge problematikken og publicere resultaterne. Bruges som guide for én selv samt vedlægges alle ansøgninger om tilladelse og finansiering.. Opbygningen beskrives nedenfor i nærmere detaljer. Review (oversigtsartikel): En litteratur gennemgang over den tilgængelige litteratur inden for et givet emne. Styrkeberegning: En beregning af hvor mange patienter man bør have med i studiet for at opdage en evt. effekt.

5 4. Vejledning for udfærdigelse af forsøgsprotokol a) Titelblad - en velvalgt titel. Dansk eller engelsk efter publikum. - navnene på projektdeltagere, der skal yde en aktiv indsats. - hvor arbejdet udgår fra og hvilke afdelinger/institutioner der stiller faciliteter til rådighed, b) Et resumé af projektet Ofte det vigtigste, da det vil være det første der bliver læst. Kortfattet oversigt over hvorfor studiet igangsættes, hvad man se på, hvordan man vil belyse emnet, hvilke forsøgsdyr eller patienter der indgår (hvis aktuelt) og hvad man forventer at studiet vil bidrage med for patienter og samfund. c) Baggrund Baggrunden skal beskrive, hvad der tidligere er udført af forskning indenfor det valgte område. Baggrunden skal motivere, hvorfor det er relevant at udføre projektet. Hér skal der udføres litteratursøgninger. Som minimum bør man bruge databaserne Medline og Cochrane Begge er gratis. Medline var en vejledning i hvordan man søger. Det kan være en videnskab at få det hele med. Såfremt der er tale om et større projekt kan det være en fordel at tilmelde sig et kursus eller få hjælp af en mere erfaren kollega. Som regel har dit sygehus adgang til de elektroniske tidsskriftsbiblioteker således at du ved søgning i f.eks. pubmed kan opnå direkte adgang til artiklerne i pdf-format gennem links i pubmed til tidsskrifternes hjemmesider. Det er en god idé at afklare mulighederne gennem kontakt til dit sygehusbibliotek. Udover de nævnte findes der et væld af andre databaser (SPIRS etc.) som kan identificere andre artikler. Hvis man skal lave en oversigtsartikel eller et review bør man have undersøgt emnet til bunds, og kan ofte få hjælp på universitetsbibliotekerne som vil have licens til databaserne. Ofte er det en god idé at starte med at finde nogle enkelte nye oversigtsartikler over emnet og læse dem som de første. I referencelisten vil du også finde artikler der vil være af særlig interesse for dig. I starten tager det urimeligt lang tid at læse en artikel, men fortvivl ikke det er et spørgsmål om træning, og du vil hurtig blive god til at frasortere de artikler der ikke har relevans. d) Formål Undersøgelsens formål beskrives klart, gerne i forskellige punkter, og der kan opstilles en hypotese. e) Materiale og metoder Udover det der beskrives nedenfor er det væsentligt at rette opmærksomhed mod de guidelines, der beskriver hvordan studier designes, og gennemføres på optimal vis (f.eks CONSORT, STROBE STARD, PRISMA) og hvilke indrapporteringer, der muligt skal foretages (Datatilsynet, Etisk Komité, Lægemiddelstyrelsen etc.). Disse er beskrevet i afsnit 5. Forsøgets design beskrives (prospektivt, retrospektiv, registeropgørelse etc.) Antal patienter der forventes inkluderet noteres.

6 Studiets in- og eksklusions kriterier beskrives. Der skal holdes regnskab med både de inkluderede og ekskluderede. Den forventede tidsplan for inklusion af patienter og afslutning af evt. follow-up beskrives. De data der skal indsamles beskrives (f.eks. demografiske parametre, ledbevægelighed, røntgen parametre etc.) Brugen af validerede scoresystemer beskrives (f.eks. patientrapporterede ledspecifikke scorer, scorer for den helbredsrelaterede livskvalitet etc.). Follow-up tidspunkterne beskrives og hvad der skal registreres ved de enkelte follow-up besøg. Eventuelle operationsmetoder skitseres og der redegøres kort for væsentlige præ-, intra- og postoperative forhold (f.eks. smertebehandling, væskebehandling etc.) f) datapræsentation og statistik Det beskrives i hvilken form data skal præsenteres (f.eks. deskriptiv statistik, sammenligning mellem to eller flere grupper). Det skal beskrives hvilken form for statistik der skal bruges til præsentation og sammenligning af resultater. Herunder vil det være væsentligt at sikre at man kan få den fornødne statistiske assistance. Her kan henvises til universitetsafdelinger, regionale forskningsenheder og de Biostatistiske Universitetsafdelinger. Hvem der skal/kan søges hjælp hos vil være afhængig af lokalitet. Særligt vigtigt er det at man overvejer behovet for at foretage en power- og sample-size beregning (styrkeog antals- beregning). Dette skal altid foreligge ved randomiserede undersøgelser. Data opbevares på forsøgsinstitutionen i 10 år. g) etiske overvejelser og perspektiver Det skal beskrives hvilke fordele og ulemper der er for deltagende patienter. Biomedicinske forskningsprojekter skal følge deklarerede etiske regler beskrevet i Helsinki deklarationen. Indholdet af Helsinki deklarationen kan findes på I øvrigt henvises til den eventuelle anmeldelsespligt til en Etisk Komité som er beskrevet under guidelines og anmeldelser. Man bør gøre sig overvejelser vedrørende betydningen af forskningsresultaterne. Det vil f.eks. sige; for hvilke patienter, behandlere, implantat- eller protese- koncepter vil resultaterne kunne betyde en forbedring. Studiet kan også være hypotese genererende eller beskrivende således at senere forskning eller en sundhedsfaglig indsats senere kan medføre en egentlig forbedring af standarderne. h) publikation Det skal beskrives hvornår og hvordan data skal præsenteres/offentliggøres. F.eks. kan det være at man stiler mod præsentation at data som poster eller foredrag ved DOS årsmøde. Derudover bør man beskrive om man vil søge at få resultaterne publiceret i artikelform. Ved valg af tidsskrift bør man overveje at der skal være en vis grad af overensstemmelse mellem forskningsområdet og formålsbeskrivelsen for det tidsskrift man udvælger sig. Tidsskrifterne har på deres hjemmesider en Aim and Scope sektion som netop beskriver dette. På tidsskriftets hjemmeside findes tillige væsentlige informationer om formkrav til manuskriptet og hvilke dokumenter der skal udarbejdes og medsendes. Man bør forholde sig stringent til disse formkrav da tidsskrifterne i reglen afviser manuskripter der ikke lever op til formkravene. Forfatterrækkefølgen og medforfatternes bidrag skal beskrives mhp. at undgå senere uklarheder og uenigheder. Man skal henholde sig til Vancouver-reglerne, der beskriver minimumskrav for medforfatterskaber: Nogle tidsskrifter har regler for hvor mange forfattere der kan være på et manuskript (som regel 6), men dette vil dog i øvrigt afhænge af forskningsprojektet karakter.

7 i) Økonomi og budget Der skal foreligge et detaljeret budget, der inkluderer alle udgifter. Det skal også fremgå, hvorledes udgifterne finansieres. Husk at det ikke er alle undersøgelser der koster penge. Hvis der er tale om et mindre projekt du kan lave sideløbende med jobbet, er din arbejdskraft gratis. Ved retrospektive opgørelser og litteraturstudier ligger informationerne allerede klar, du skal bare indsamle dem. Måske har du allieret dig med en vejleder der er dygtig til statistik. Måske har dit lokale sygehus aftaler med forskningsinstitutioner hvorfra du kan få nogle timers hjælp og rådgivning. Der er altså masser af måder at komme i gang uden at skulle bekymre sig om økonomien. Ved de større projekter vil der ofte være udgifter. Der vil dog også være en vejleder der kan hjælpe dig med at søge finansiering. Denne kan komme lokalt fra hospital eller universitet, fra statslige eller regionale fonde. Fra private fonde eller fra private firmaer. Ved privat finansiering skal du være opmærksom på at beholde retten til at publicere resultaterne uanset udfaldet. ) Referencer/litteraturhenvisninger Henvisninger til anden litteratur der er nævnt i protokollen, skal fremgå af listen. Det kan ofte være svært at holde styr på henvisningerne. Blandt andet programmerne Reference Manager eller Refworks kan bruges til holde styr på henvisningerne. Det har mange finesser der kan gøre dit arbejde meget nemmere og der findes kurser heri. Derudover en manual på nogle hundrede sider med øveprogrammer, men med en times instruktion fra en kollega er du hurtigt i gang for alle praktiske formål. Programmet findes ofte som licens på dit lokale sygehus (ring til IT) eller alternativt kan det købes til din PC for nogle tusinde kroner. Ofte udbyder dit sygehus eller det nærmeste universitets sygehus kurser i både litteratursøgning og referencehåndtering.

8 5. Guidelines og anmeldelser Guidelines: Der er udviklet forskellige retningslinjer/guidelines for hvordan man skal designe, udføre, indsamle data og afrapportere ved forskellige studie designs. De hyppigst anvendte er: CONSORT (CONsolidated Standards of Reporting Trials) CONSORT har til hensigt at ensrette og forbedre afrapporteringen af randomiserede kontrollerede studier (kaldet: RCT). Udviklingen af konceptet er sket i et samarbejde mellem forskere og editors. Gennem læserens indgående kendskab til blandt andet studiets design, udførelse, og dataanalyse som beskrevet i CONSORT sikres, at læseren bedst muligt kan vurdere validiteten af studiets resultater. CONSORT 2010 er den seneste opdatering af konceptet og ved at følge linket kan der hentes fyldest gørende information om CONSORT i form af blandt andet en artikel, en CONSORT tjekliste, og en skabelon for udførelse af et CONSORT flowdiagram: Det er en vigtig pointe i planlægningen af RCT studier at de fleste tidsskrifter har krav om at CONSORT konceptet er fulgt ved design, udførelse og datarapportering i forhold publikation af studiet. STARD (STAndards for the Reportings of Diagnostic accuracy studies) STARD har til formål at forbedre rapporteringen af studier, der undersøger diagnostiske metoder. Guidelines sigter mod ensretning og gennemsigtighed af denne type studier således at læseren bliver bedst muligt i stand til at vurdere studiets interne og eksterne validitet. I STARD konceptet er, som ved CONSORT, udarbejdet en tjekliste med 25 anbefalinger. Desuden findes en beskrivende artikel og en opskrift på udarbejdelse af et flowdiagram. Følgende link giver yderligere information og adgang til ovenstående: Mange tidsskrifter opfordrer i deres forfatter instruktioner til at efterkomme STARD anbefalingerne. STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology) STROBE guidelines er udarbejdet i et internationalt samarbejde mellem statistikere, editors og forskere med forskellige metodemæssige kompetenceområder. Formålet er at ensrette og styrke rapporteringen af ikke-randomiserede observationelle studier. STROBE konceptet indeholder blandt andet en tjekliste for rapporteringen af observationelle studier (kohorte-, case-kontrol-, og tværsnitsundersøgelser) og en beskrivende artikel. Følgende link indeholder mere information om STROBE og adgang til ovenstående:

9 Også for STROBE anbefalingerne gælder at et stigende antal tidsskrifter henviser hertil i deres forfatter instruktioner. PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis) PRISMA beskriver en række anbefalinger ved rapportering i systematiske reviews og metaanalyser. Formålet er på den måde at ensrette og forbedre rapporteringen til gavn for læseren. Der findes som ved andre guidelines en tjekliste (27 punkter) og et flowdiagram til dette formål. Følgende hjemmeside giver yderligere information og adgang til ovenstående: PRISMA afløser den tidligere QUOROM guideline. Anmeldelser: Datatilsynet Alle kliniske forskningsprojekter hvor der indsamles patientoplysninger skal anmeldes til Datatilsynet jvf. persondataloven. Anmeldelse kan i de fleste tilfælde ske elektronisk via Datatilsynets hjemmeside: En anmeldelse kan ofte finde sted som privat forsker. I andre tilfælde har regionerne samlet godkendelserne og korrespondancen med Datatilsynet i eget regi således at anmeldelsen skal foregå lokalt. Det anbefales at forespørge Datatilsynet ved tvivl inden man indsender en anmeldelse. En godkendelse vil kunne opnås på under 1 måned. De Videnskabsetiske Komitéer Ifølge definitionen fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité ( skal alle biomedicinske forskningsprojekter der omhandler forsøg med mennesker anmeldes til en Videnskabsetisk Komité. Undtagelser herfra er dog blandt andet kvalitetsundersøgelser og ikke interventionsforsøg med lægemidler. En total gennemgang af regelsættet for anmeldelsespligten lægger ud over hvad der kan indeholdes i dette dokument. Der henvises til ovenstående hjemmeside. Desuden vil de regionale Videnskabsetiske Komitéer normalt være villige til at modtage en forespørgsel om behovet for anmeldelse. Send en mail med en beskrivelse af projektet. Hvis et projekt er anmeldelsespligtigt kan man på hjemmesiderne for de regionale komitéer finde en vejledning i hvilke dokumenter der er nødvendige for at opnå behandling af ansøgningen. Det anbefales at man følger vejledningerne meget nøje. Der findes for en række af de nødvendige dokumenter fortrykt materiale udarbejdet af de Videnskabsetiske Komitéer. Dyreforsøg Hvis man ønsker at lave undersøgelser med anvendelse af forsøgsdyr skal man have tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet før man kan gå i gang. For at kunne ansøge skal man være uddannet til at foretage dyreforsøg. Man skal have gennemført kursus i dyreforsøg som bl.a. udbydes af PhD skolerne. Hvis man ikke selv har dette kursus skal man arrangere at lave undersøgelserne i samarbejde med en person som har tilladelse. Studierne må ikke gå i gang før tilladelse foreligger, og der skal foretages rapportering årligt om hvor mange dyr der anvendes.

10 For regler og ansøgning om dyreforsøgs tilladelse henvises til justitsministeriets hjemmeside ( ClinicalTrials.gov Det anbefales, at prospektive randomiserede kliniske studier anmeldes til en offentlig tilgængelig database. En lang række tidsskrifter har tilsluttet sig ICMJE retningslinjer på dette område som foreskriver krav om registrering af studier hvis de skal opnå publikation. Den hyppigst anvendte database hedder ClinicalTrials, og er gratis at bruge. Det er en amerikansk database som opfylder ICMJE retningslinjerne og som er baseret på retningsliner dikteret af det amerikanske FDA. Ved registrering indrapporteres en række oplysninger om studiet og man får som kvittering et identifikationsnummer som skal oplyses ved senere indsendelse af manuskript til et tidsskrift. Registrering kan finde sted på følgende link: Lægemiddelstyrelsen Kliniske lægemiddelforsøg skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. På lægemiddelstyrelsens hjemmeside ( finder man via kliniske forsøg det komplette lovgrundlag for hvad der kræver anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen. Man skal huske at der foruden en evt. anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen kræves godkendelse fra Datatilsynet, Videnskabsetisk Komité og at GCP retningslinjerne (se nedenfor) overholdes. GCP (Good Clinical Practice)-enheder GCP enhederne i Danmark ( beskriver blandt andet følgende: GCP (Good Clinical Practice) er en international etisk og videnskabelig kvalitetsstandard for udførelsen af et klinisk lægemiddelforsøg der involverer mennesker. GCP omfatter alle aspekter af et klinisk lægemiddelforsøg dvs. fra forsøget planlægges og gennemføres til forsøgsresultaterne rapporteres. GCP beskriver således de etiske og videnskabelige aspekter af et klinisk lægemiddelforsøg og populært kan det siges at GCP er det kliniske lægemiddelforsøgs ISO standard. Det er et absolut lovkrav at man følger GCP harmoniseringen ved kliniske lægemiddelforsøg i EU. GCP-enhederne findes i København, Odense og Århus og har til formål at hjælpe forskere med at følge gældende lovgivning ved lægemiddelforsøg.

11 6. Yderligere information Der henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommende vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske forsøg.

Vejledning for udfærdigelse af forsøgsprotokol

Vejledning for udfærdigelse af forsøgsprotokol Vejledning for udfærdigelse af forsøgsprotokol Forskningsudvalget Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Vejledning for udfærdigelse af forsøgsprotokol...4

Læs mere

Formalia - tilladelser, hvor og hvordan. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard

Formalia - tilladelser, hvor og hvordan. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Formalia - tilladelser, hvor og hvordan Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Datatilsynet Sundheds- Styrelsen Anmeldelse data- styrelsen for Patientsikkerhed Videnskabsetisk komité Good

Læs mere

Kursus i forskningsmetodologi - blok 8

Kursus i forskningsmetodologi - blok 8 1 Kursus i forskningsmetodologi - blok 8 Projektplanlægning og -gennemførelse - supplerende noter ved KOK Den bedste forudsætning for at få gennemført et projekt er, at planlægningen er i orden. God planlægning

Læs mere

Vejledning for igangsætning af forskningsprojekter samt udfærdigelse af forsøgsprotokol

Vejledning for igangsætning af forskningsprojekter samt udfærdigelse af forsøgsprotokol Vejledning for igangsætning af forskningsprojekter samt udfærdigelse af forsøgsprotokol Forskningsudvalget Den Ortopædkirurgiske ForskningsEnhed (DOFE) Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital,

Læs mere

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Side Forord Formålet med denne pjece er at give dig og

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health

Standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health Standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health Grundlæggende retningslinjer, der skal støtte den enkelte forsker og forskergruppe på Health i at planlægge, gennemføre og afslutte et forskningsprojekt

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Hvad skal til for at få godkendt et klinisk forsøg?

Hvad skal til for at få godkendt et klinisk forsøg? Tilladelser Videnskabsetisk Komite (VEK) Good Clinical Practice (GCP) Datatilsynet Lægemiddelstyrelsen (LMS) Styrelsen for Patientsikkerhed Clinicaltrials.gov Afdelingen Hvad skal til for at få godkendt

Læs mere

Evidensbaseret praksis Introduktion

Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Intro til Forskningsåret

Intro til Forskningsåret Intro til Forskningsåret I samarbejde med Studievejledningen Panums Ungdoms Forsker Forening Stor sammenlagt erfaring inden for: Forskningsområder Praktiske og administrative forhold Forskellige oplæg

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Epidemiologisk evidens og opsummering

Epidemiologisk evidens og opsummering Epidemiologisk evidens og opsummering Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 12. juni 2014 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2015 Tillæg til studieordningen for kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - 2013 Modulerne

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 28. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

Videnskabsteori og metode - introduktion til humane forsøg og dyreforsøg. Mette Dencker

Videnskabsteori og metode - introduktion til humane forsøg og dyreforsøg. Mette Dencker Videnskabsteori og metode - introduktion til humane forsøg og dyreforsøg Mette Dencker 1 Dagens program Humane forsøg Dyreforsøg Studenterforelæsningsemner 2 Humane forsøg I hvorfor humane forsøg? Informationskilde

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Anden del: systematisk og kritisk læsning DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Søgevejledning til brug ved interesse i at deltage i et klinisk lægemiddelforsøg

Søgevejledning til brug ved interesse i at deltage i et klinisk lægemiddelforsøg Søgevejledning til brug ved interesse i at deltage i et klinisk lægemiddelforsøg Denne søgevejledning er udarbejdet af AbbVie A/S med inspiration og hjælp fra patientforeningerne; FNUG, LYLE, CCF, DPF

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Rapporteringsguidelines kan forbedre kvaliteten og rapporteringen af forskning

Rapporteringsguidelines kan forbedre kvaliteten og rapporteringen af forskning 2 Rapporteringsguidelines kan forbedre kvaliteten og rapporteringen af forskning Josephine Philip Rothman, Jakob Burcharth & Jacob Rosenberg FORSKNING STATUSARTIKEL Center for Perioperativ Optimering,

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid:

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Publikationsprocessen - Hvad tidsskriftredaktøren elsker og hader?

Publikationsprocessen - Hvad tidsskriftredaktøren elsker og hader? Publikationsprocessen - Hvad tidsskriftredaktøren elsker og hader? Anja Pinborg Professor, overlæge, dr.med. Gynækologisk/Obstetrisk Afd. Hvidovre Hospital, Københavns Universitet Ledende videnskabelig

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser

Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Studiedesigns: Kohorteundersøgelser Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 3. maj 2016 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Version 4.01, d. 25.09.15. Retningslinjerne for forskningsadgang er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Det videnskabsetiske komitesystem

Det videnskabsetiske komitesystem Det videnskabsetiske komitesystem DanPedMed 2017 Jesper Johannesen Overlæge, klinisk lektor, dr.med Herlev Hospital Den historiske udvikling: Forsøg på mennesker under 2. verdenskrig Nürenbergproces Nürenbergkodeks

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på:

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2015. Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: http://www.rsyd.dk/wm334219 Formål Region Syddanmarks forskningspulje skal medvirke til etablering af

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Studiedesigns: Case-kontrolundersøgelser

Studiedesigns: Case-kontrolundersøgelser Studiedesigns: Case-kontrolundersøgelser Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 12. maj 2016 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Søgevejledning til brug ved interesse i at deltage i et klinisk lægemiddelforsøg

Søgevejledning til brug ved interesse i at deltage i et klinisk lægemiddelforsøg Søgevejledning til brug ved interesse i at deltage i et klinisk lægemiddelforsøg Denne søgevejledning er udarbejdet af AbbVie A/S med inspiration og hjælp fra patientforeningerne; FNUG, LYLE, CCF, DPF

Læs mere

Det videnskabsetiske Komitésystem

Det videnskabsetiske Komitésystem En dyster fortid etisk selvransagelse Afvejning af videnskabelig god forskning versus etisk forsvarlig forskning Nürnbergkoden (1947): Det første internationale medicinsk etiske dokument (vægt på frivillighed

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006 Side 1 af 5 Den fulde tekst Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 2, 3, stk. 1 og 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 900 af 10. november 2003

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid).

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid). Mødedato: REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE (vs-09_06-13) A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Særlige retningslinjer for udarbejdelse og kvalitetsgodkendelse af udredninger i form af referencedokumenter på erhvervssygdomsområdet

Særlige retningslinjer for udarbejdelse og kvalitetsgodkendelse af udredninger i form af referencedokumenter på erhvervssygdomsområdet Særlige retningslinjer for udarbejdelse og kvalitetsgodkendelse af udredninger i form af referencedokumenter på erhvervssygdomsområdet November 2010 (1. juli 2016: Arbejdsskadestyrelsen har ændret navn

Læs mere

Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program

Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program Program for den 18.- 20. april 2012 i København (3 dage) Mødetidspunkt: Kl. 1000 den 18. april 2012. Sted: Forhallen i Teilumbygningen,

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser BEK nr 851 af 02/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Statens Serum Institut, j.nr. 15/04514 Senere ændringer

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser. Epidemiologisk forskning Vurdering af epidemiologiske undersøgelser Epidemiologisk forskning Mogens Vestergaard Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet mv@soci.au.dk At belyse en videnskabelig hypotese ved

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med?

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med? Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer Hvilke problemstillinger arbejdes der med? 1 Det Videnskabelige Råd Skal rådgive i forhold til metodiske og forskningsmæssige problemstillinger

Læs mere

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning

KVIK. Kurser i Videnskabelig InformationsKompetence. Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning Forskerservice Bib.ucl.dk Referencer RefWorks Grundlæggende RefWorks Udvidet Systematisk litteratursøgning EBSCO databaser PubMed Nordiske baser Google Scholar og bibliotek.dk Systematisk review Tidsskrifter

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit Projektbeskrivelse Oktober 2016 Ortopædkirurgisk Afsnit Hospitalsenhed Midt, Viborg Løvendahl BE, Bitsch AM, Nielsen SN,

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Identifikation af kritisk syge

Identifikation af kritisk syge Identifikation af kritisk syge Århus Universitets Hospital Bodil Sestoft & Claus Valter Herlev 8/4 2010 Opgave: 1) Utilsigtede hændelserh Kritisk syge opdages sent 1 Ingen/manglende handling påp dårlige

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Gennemgang af 3 reviews vedr. helbredseffekter af vindmøllestøj

Gennemgang af 3 reviews vedr. helbredseffekter af vindmøllestøj Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Dato 27-01-2015 Sagsnr. 1-2410-102/80 Hib hib@sst.dk SUU alm. del, spørgsmål 361 bilag Gennemgang af 3 reviews

Læs mere