Leo Håndbog. Ungdomsprogrammet Leo klub. Global aktivitet, der giver de unge en mulighed for at udvikle sig til socialt engagerede medborgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leo Håndbog. Ungdomsprogrammet Leo klub. Global aktivitet, der giver de unge en mulighed for at udvikle sig til socialt engagerede medborgere"

Transkript

1 Ungdomsprogrammet Leo klub Global aktivitet, der giver de unge en mulighed for at udvikle sig til socialt engagerede medborgere Vejen til fremtiden MD LEO C Lasse Borgbjerg, feb Side 1 af 40

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Introduktion til Leo Club programmet... 3 Leo programmets historie og mål Leo motto Internationalt netværk Fadderskab for en Leo Club: - hvorfor og hvordan?... 4 Forholdet mellem Lions og Leos... 4 Forskellige typer af Leo klubber... 4 At organisere en Leo klub Certifikation af en... 6 Leo klub... 6 Afgifter... 6 Start af Leo klub... 7 Leo klub administration... 8 Klub tjenestepersoners rolle... 8 Klubmøder... 9 Dagsorden og referater... 9 Medlemskab, rekruttering og markedsføring af klubben Optagelsesceremoni Sammenhold i klubben Forberedelse af serviceaktiviteter Indsamlingsaktiviteter Behold medlemmernes interesse Ansvarsforsikring Nedlægning af Leo klubber Klub overførelse Leodistrikt og multipeldistrikt Struktur Distrikt og multipeldistrikts ansvar Vigtige datoer for Leo klubber Udmærkelser og erkendelser Udmærkelser for Leos Udmærkelser for Lions og Leorådgivere Udmærkelser for Leo og Lions Leorådgivere Leorådgiverens rolle Alfa klubber og Omega klubber Markedsføring af Leo klubber Opmuntrer Leo medlemmer til at blive Lions medlemmer Leo klubbens tjenestepersoner Leo klubtjenestepersoners roller Leo klub præsidenter Møder Samarbejde Klub valg Sociale oplevelser og netværk Resurser og Støtte Leo afsnit Leo webside Leo e-nyheder og Leorådgiver e-nyheder Kommunikation med Det Internationale Hovedkontor Rapportering til Det Internationale Hovedkontor Hvordan bestilles materialer fra det internationale hovedkontor Brug af Leo emblemet Standard love for Leoklubber Foreslået Leo klub vedtægter Indsættelse af tjenestepersoner Optagelse af nye medlemmer Muligheder for Lion s deltagelse i ungdomsprogrammer: Pressemeddelelser Skemaer Kontaktpersoner.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Side 2 af 40

3 Introduktion til Leo Club programmet Vejen til fremtiden:.. at skaffe verdens unge mulighed for udvikling og påvirkning, individuelt og kollektivt, som ansvarlige medlemmer af det lokale, nationale og internationale samfund. Leo programmets historie og mål. I 1957 sponserede Glenside Lions Club, Pensylvania, USA, verdens første Leo Club, Abington High School Leo Club med 35 studerende. I oktober 1967 valgte den internationale bestyrelse Leo Club programmet som et officielt program for Lions Clubs internationale sammenslutning. Målet med Leo Club programmet er:.. at skaffe verdens unge mulighed for udvikling og påvirkning, individuelt og kollektivt, som ansvarlige medlemmer af det lokale, nationale og internationale samfund. Leo klubber opfylder dette mål hver dag og er et aktiv for samfundet. Leo klubbens aktiviteter og projekter forbedrer samfundet og hjælper unge mennesker i at praktisere deres lederskab, udvikle deres evner i organisation og sociale færdigheder. Leo klubben kan involvere unge med et livslangt engagement for at hjælpe andre. Side 3 af 40 Leo motto. Lederskab: Leos udvikler dygtighed i organisation og motivation af deres gruppe Erfaring: Leos lærer vigtigheden af samarbejde gennem opgaver for samfundet. Mulighed: De unge gives en mulighed for at udmærke sig, at udvikle positive karaktertræk og at modtage anerkendelse for deres bidrag til samfundet. Internationalt netværk. Lions Clubs International er verdens største serviceorganisation med 1,3 mill. Medlemmer. Der er mere end Lions klubber i omtrent 200 lande. Uanset hvilket sprog Lions taler, den religion de praktiserer eller den politik de støtter, er de alle engageret i at hjælpe folk i nød. Leo klubber er en del af Lions internationale netværk. Leos har også deres eget netværk af omkring Leo klubber i mere end 130 lande. Det internationale omfang af Lions Clubs International giver Leo og Lions klubmedlemmer en global identitet.

4 Fadderskab for en Leo Club: - hvorfor og hvordan? At være fadder for en Leo klub inspirerer Lions medlemmer til at involvere sig med samfundets unge. Forbindelsen med de unge kan bringe ny energi til Lions klubben. Den sponserende Lions klub vil også blive mere synlig i området ved kontakt til nye og unge erhvervsfolk samt studerende. Leo klubben er også en vej til at vejlede fremtidige samfundsledere og til at skaffe fremtidige Lions. Forholdet mellem Lions og Leos Leo klubben er sponseret og tilknyttet en Lions klub. Den sponserende Lions klub (fadderklubben) er ansvarlig for hjælp og rådgivning af Leo klubben. Ved at arbejde tæt sammen med Leos, sikrer Lions at deres sponseret Leo klub virker inden for reglerne som er afstukket af Lions Clubs International. En Lion (leorådgiver) bliver udpeget som rådgiver for Leo klubben. Denne Lion skal være glad for at arbejde med unge. Leorådgiveren skal være vejleder for Leo klubbens ledere og medlemmer. Den sponserende Lions klub skal opmuntre til at Leorådgiveren bliver medlem af bestyrelsen i Lions klubben. Vejledningen af Leo klubben foregår gennem Leorådgiveren. Vejledningen af Leo klubben gennemføres på et eller flere af følgende måder, efter aftale mellem Leo klubben og Lions klubben: Leorådgiveren eller et medlem i fadderklubben bør deltage i det omfang, som findes nødvendigt, for at etablere en kontakt klubberne imellem. Repræsentanter for Leo klubben og fra Lions klubben bør mødes en gang om året, for at diskutere fælles interesser og planlægning. Hvis Lions medlemmerne ikke kan deltage i Leo klubbens møder bør Leo klubben sende en kopi af referatet af Leo klubbens møde så Lions klubben kan gennemse denne. LCI foreslår at fadderklubben holder øje med at lokale love og traditioner følges når det gælder kontrol af voksne som arbejder med unge. Se også meget mere om Leorådgiverens rolle på side Forskellige typer af Leo klubber Lions klubberne kan være for lokalområdet eller skolebaserede Leo klubber: Stedlige Leo klubber tilbyder medlemskab til kvalificerede unge i Leo klubbens område. Disse klubber gennemfører klubmøder et passende sted i området og Leorådgiveren er medlem i den sponserende Lions klub. Skolebaserede Leo klubber rekrutterer medlemmer i en enkelt skole; ofte kræver skole at en lærer eller en studievejleder tilknyttes Leorådgiveren, som er Lions medlem. Skolen må være indforstået med at følge Leo klub programmets betingelser og Leo klubben må følge skolens politik, ordensregler, forsikringsregler og andre bestemmelser. Leo klubben må følge samme regler som skolen har for andre studenterorganisationer og for aktiviteter efter skoletid. Inden Leo klubben bliver organiseret skal Lions klubben og skolen være enige om regler for gennemførelse af aktiviteter på og uden for skolens område, så både skolens og LCI s politik tilgodeses. Side 4 af 40

5 Leo klubber betegnes som Alpha Leo Clubs eller Omega Leo Clubs: Alpha-klubber: For unge fra år. Alpha-klubber er ofte på grundskolen. Omega-klubber: For unge fra den alder der er fastsat som landets myndighedsalder til den alder der er fastsat af multipeldistriktet i det land Leo klubben er sponseret. I Danmark er det fra 18 til 30 år. At organisere en Leo klub. Leo klubbernes fremgang er afhængig af positiv støtte fra Lions medlemmerne og Leorådgiveren. Når Lions klubben har besluttet at være fadder for en Leo klub bør den: 1. udpege en Leorådgiver og et rådgivende udvalg med mindst tre medlemmer, inklusiv Leorådgiveren. Det rådgivende udvalg deltager i Leo klubbens bestyrelsesmøder og klubmøder. Leo klubben kan kontakte distriktets eller multipeldistriktets Leo klub chairperson for at få støtte. 2. Beslut om den nye klub skal være stedlig eller skolebaseret. Kontakt skolen eller andre organisationer for at sikre interesse og støtte til klubben. Bliv enige med skolen eller andre berørte om fremgangsmåde og regler for Leo klubbens aktiviteter. 3. Indsamle navne på potentielle Leo medlemmer fra skole, universitet og ungdomsgrupper samt venner og slægtninge til Lions klubbens medlemmer. 4. Planlæg et informationsmøde for at fortælle om Leo Club Programmet til potentielle medlemmer: a. Inviter unge til dette møde gennem plakater og sedler til Side 5 af 40 skoler, andre ungdomsgrupper i området og de lokale medier. ( Se afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog) b. Svar på spørgsmål fra de potentielle medlemmer angående medlemskab, relationer til Lions klubben og Leo klubbens aktiviteter. c. Uddel markedsføringsmateriale til alle deltagere. Leo klub materiale findes i Leo Club Organization Kit som kan bestilles fra Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor. d. Ved dette møde, eller ved et opfølgningsmøde, kan de potentielle Leo medlemmer vælge ledere, ved at udpege præsident, sekretær og kasserer, samt diskutere de projekter de vælger at arbejde med. e. Uddel Ansøgning om medlemskab (Leo-50 vist i afsnittet Skemaer i denne håndbog). Bede de potentielle medlemmer sprede informationer om klubben og at tage en ven med til næste møde.

6 Certifikation af en Leo klub The Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor certificerer nye Leo klubber efterhånden som formularen Leo Club Organization Report modtages (Leo-51 se afsnittet Skemaer i denne håndbog). Certifikationen giver Leo klubben og fadderklubben ret til at anvende Leo-navnet og emblemet. Klubberne og medlemmerne kan desuden tildeles Lions Clubs International s udmærkelser og anerkendelser. Så snart en Leo klub er certificeret får fadderklubbens præsident og Leorådgiveren et organisationscertifikat, et stofmærke og et extensioncertifikat. Den officielle dato for organisering af klubben er den dato klubben certificeres af Youth Programs Department ved det internationale kontor. Afgifter Fadderklubben skal betale en engangsafgift på US$ 100 for at organisere en Leo klub. Denne afgift dækker Prisen for materiale til fadderklubben og til Leo tjenestepersonerne Leo klubbens organisationscertifikat Afgiften for optagelse af 20 nye medlemmer, inklusiv 20 pakker for 20 nye medlemmer, indeholdende: o Leo nål o Leo medlemskort o Leo Club Certifikat o Leo medlemshåndbog Hvis der er flere end 20 nye medlemmer skal der betales US$ 5 for hvert yderligere medlem i engangsafgift og der leveres en pakke for hvert yderligere medlem. Side 6 af 40 Medlemsafgiften skal betales til Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor. Porto, eventuelle skatter og afgifter påhviler Lions klubben. Leo klubbens organisationsafgift kan enten: Faktureres til fadderklubbens konto eller: Betales samtidig med certifikation af en ny Leo klub (modtagne check vil blive godskrevet på Lions klubbens kassebalance) Sagsbehandlingstid Hele certifikationen kan tage fra 4 til 6 uger. Almindeligvis sendes Leo New Member Kits i løbet af to uger efter formularen Leo Club Organization Report (Leo-51) er modtaget. Hvert Organisationscertifikat er håndskrevet og sendes separat. Alt Leo klub materiale sendes til Leorådgiveren hvis intet andet er angivet.

7 Der er ingen begrænsninger i hvor mange Leo klubber den enkelte Lions klub må have. Årlige Leo klub afgifter Hver Lions klub sommer fadder for en Leo klub bliver hver år i august opkrævet US$ 90. Antallet af Leo klubbens medlemmer påvirker ikke afgiften. Forholdsvis afgift for nye Leo klubber For Leo klubber som certificeres i klubåret (1. juli 30. juni), skal Leo-afgiften på US$ 90 ikke betales fuldt ud. I stedet betales en forholdsvis afgift: Juli, August,September betales US$ 67,50 Oktober, November eller December betales US$ 45,00 Januar, Februar eller Marts betales US$ 22,50 April, Maj eller Juni betales ingen afgift for indeværende klubår. Fadderklubben kan betale denne afgift fra klubkassen eller aktivitetskassen. Leo klubben kan beslutte at refundere fadderklubben den betalte afgift. Sædvanligvis er det en Lions klub der er fadder for en Leo klub. Distriktsguvernøren kan give sin skriftlige godkendelse til at lade to eller flere Lions klubber at være fadderklub for den samme Leo klub. Fadderklubberne skal være ligeligt repræsenteret i alle sager relateret til Leo klubben. Kun én Lions klub kan udpeges som kontakt til det internationale hovedkontor vedrørende Leo klubbens afgifter og administration. Der er ingen begrænsning for hvor mange Leo klubber en Lions klub kan være fadder for. Start af Leo klub Så snart formularen Organization Report er indsendt til Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor, kan Leo klubben fungere under ledelse af Leorådgiveren. Leo klubbens tjenestepersoner bør indbydes til at deltage i et møde i Lions klubben før Leo klubbens officielle åbning for at kunne planlægge ceremonien. (se afsnittet Indsættelse af klubtjenestepersoner i kapitlet Resurser og Støtte i denne håndbog) Side 7 af 40

8 For at ceremonien kan blive en succes bør følgende inviteres: Lions klubbens medlemmer Forældre til Leo klubbens medlemmer Repræsentanter for skole og/eller samfundet Lions og Leo distrikt tjenestepersoner Repræsentanter for lokale medier. Indsættelsesceremonien kan markedsføre klubben og potentielle medlemmer kan rekrutteres. Eksempel på pressemeddelelse om en ny Leo Club ses i afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog. Leo klub administration Så snart en ny Leo klub er certificeret og indsættelsesceremonien er gennemført er tiden inde til at indlede arbejdet for at skabe en sund og succesrig klub. Leorådgiveren og Leo klubbens tjenestepersoner er meget vigtige for klubbens succes og bør vise stærke lederskab og være dygtige til at organisere for at inspirere medlemmerne. Klub tjenestepersoners rolle Leo klubbens præsident: En Leo valgt af klubmedlemmerne. Præsidenten leder klub- og bestyrelsesmøder. Præsidenten instruerer øvrige klubtjenestepersoner i deres ansvar og opgaver og sørger for at alle medlemmer deltager i beslutningsprocessen. Præsidenten sender, sammen med sekretæren de foreskrevne rapporter til fadderklubben og Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor. Leo klubbens vise-præsident: En Leo som hjælper præsidenten gennem året. Visepræsidenten overtager præsidentens opgaver hvis den valgte præsident ikke har mulighed for at fuldføre sine opgaver. Leo klubbens sekretær: En Leo som opbevarer og holder orden på klubbens protokoller og arkivmateriale, medlemsliste, liste over klubtjenestepersoner og udvalg og sender regelmæssig disse til fadderklubben. Sekretæren er også ansvarlig for at indsende Leo Club Officers and Membership Report (Leo-72) og Successful Leo Club Projekt og Activity Report (Leo- SPA) til Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor (se kapitlet Resurser og Støtte i denne håndbog) Leorådgiveren er et Lions medlem som deltager i Leo klubbens møder og som fungerer som kontaktperson mellem faderklubben og Leo klubben. Leorådgiveren arbejder tæt sammen med Leo klubbens præsident og giver støtte og vejledning til Leo klubbens Præsident og tjenestepersoner når der er behov. Leorådgiveren virker også som rådgiver for Leo klubbens medlemmer. Et ikke- Lions-medlem; f.eks. en lærer kan være lærerrådgiver i en skolebaseret klub. Side 8 af 40 Leo klubbens kasserer: En Leo der modtager og administrerer alle penge til: Administrative konto, hvilke omfatter indsamlede midler fra medlemmerne. Disse midler bruges til administration af klubben. Kasseren modtager indkomne penge, sørger for deres opbevaring, og foretager udbetalinger på bestyrelsens vegne. Indsamlingskontoen, som indeholder midler som indsamles fra samfundet. Disse midler skal doneres tilbage til samfundet. Ved udgangen af klubåret udfærdiger hun/han årsregnskaber for såvel admi-

9 nistrationen som aktiviteter, og fremlægger dem skriftligt, i revideret stand til godkendelse på det tredje medlemsmøde i det nye klubår. Kasseren modtager indkomne penge, sørger for deres opbevaring, og foretager udbetalinger på bestyrelsens vegne. Leo klubbens bestyrelse: Bestyrelsen består af Leo klubbens præsident, vise-præsident, sekretær, kasserer og tre valgte Leo klubmedlemmer. Bestyrelsen leder klubbens forretninger og beslutter betaling af udgifter. Det er vigtigt at Leo klubbens bestyrelse hvert år deltager i de uddannelsestilbud, som tilbydes fra Lions-distriktet. Klubmøder Leo klubbens møder skal følge den grundlæggende protokol kendt som Robert s Rules of Order. (Findes kun på engelsk - se Lions Online Club Supply Catalog). Gennem praktisk erfaring lærer Leo tjenestepersoner hvordan man gennemfører et møde. Dette indebærer at lede diskussioner, gennemføre afstemninger, opsummere spørgsmål til senere diskussion eller henvise spørgsmål til forskellige udvalg (Se afsnittet Leo tjenestepersoner i denne håndbog) Det er vigtigt at have et mødeprogram fastsat for en længere periode af gangen, f.eks. ½ - 1 år af gangen, så klubbens medlemmer aldrig er i tvivl om hvornår og hvor der er møde. Dagsorden og referater Det er vigtigt at der i god tid før et klubmøde (normalt ca. 1 uge) fremsendes en dagsorden til alle medlemmerne, så alle kan nå at forberede sig. Referat af klubmødet med fastholdelse af beslutninger, aktører m.m. fremsendes til alle medlemmerne umiddelbart efter klubmødet, normalt inden for ca. 1 uge. Årlig Generalforsamling Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år, senest den 15. april efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Generalforsamlingen skal omfatte mindst følgende punkter: 1: Valg af dirigent 2: Præsidenten aflægger beretning om klubbens virksomhed. 3:Kassereren forelægger en oversigt over regnskaberne for såvel klubbens administration som aktiviteterne for den forløbne del af klubåret til godkendelse, samt budget for administrationen i det kommende klubår. Det henstilles til kasseren, at oversigt og budget udleveres til medlemmerne i skriftlig form. 4: Bestyrelsen stiller forslag om størrelsen af kontingent og tiltrædelsesafgift for det kommende klubår. 5: Valg af præsident. 6: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 7: Valg af to revisorer. 8: Eventuelt. Ethvert medlem kan kræve yderligere punkter optaget på dags-ordenen ved skriftlig meddelelse til præsidenten inden 1. marts. Der kan ikke træffes beslutning af generalforsamlingen om anliggender, der ikke er anført i dagsordenen, men andre emner kan drøftes i det omfang, som dirigenten bestemmer. Valgene af præsident, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer, sker for det følgende klubår fra 1. juli til 30. juni. Side 9 af 40

10 Medlemskab, rekruttering og markedsføring af klubben Medlemskab i en Leo klub er åben for alle unge med god anseelse. Nye Leo klub medlemmer bør rekrutteres for at erstatte de som forlader klubben. Oktober er Leo klubbens måned for tilvækst (se afsnittet: Udmærkelser for Leo medlemmer i denne håndbog). Gennem denne måned, og gennem hele året, bør Leo klubben gennemføre kampagner for at rekruttere nye medlemmer. Følgende er en liste over potentielle nye medlemmer: Venner Familiemedlemmer og slægtninge Studiekammerater Naboer Sportskammerater Arbejdskammerater Forretningsbekendte Leos kan kontakte følgende personer, som har kontakt med potentielle nye medlemmer: Lærere Trænere Ledere i fritidsbeskæftigelsen Familiemedlemmer Lions medlemmer Desuden kan klubben: Sætte annonce i skoleblade og lokalaviser Opsætte rekrutteringsplakater Arrangere Leo informations udstillinger på skoler og i lokalområdet. Kontakte lokale fritidsledere som er kendte af medierne Fremstille en Leo Club Web site. Leo klubmedlemmer bør forklare fordelene ved et medlemskab for de potentielle medlemmer, f. eks.: Udvikling af karakteregenskaber Samfundstjeneste Venskab Mulighed for at udøve lederskab Mulighed for at opbygge netværk Mulighed for at led projekter Sociale oplevelser Samarbejde Udvikle tidsplanlægning. Leo klubben kan publicere informationer om klubben i de lokale medier, nyhedsbreve, websider og flyveblade for at fremme sine serviceprojekter og indsamlingsaktiviteter. (Se eksempel på pressemeddelelse i afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog). Det er vigtigt at Leo-klubben hele tiden er opmærksom på at supplere sig med nye medlemmer, da det har vist sig at mange Leo s hurtig forsvinder fra klubben igen, oftest for at uddanne sig andre steder i landet. Leo medlemmerne kan indbyde potentielle medlemmer til indsamlingsaktiviteter og serviceprojekter. Ved arrangementet bør de potentielle medlemmer introduceres for de tilstedeværende Leo medlemmer. April er Leo klubbernes opmærksomhedsmåned. Dette er en udmærket periode for Leo medlemmerne at samarbejde med fadderklubben for at markedsføre Leo klub programmet. Eksempler på aktiviteter er: Et Leo-Lions samarbejdsprojekt med stor synlighed, f.eks. oprydning på en vej eller en strand. Udsende pressemeddelelse til lokale medier med information om Leo klubbens arbejde (se eksempel på pressemeddelelse i afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog) En udstilling i et bibliotek eller andet offentligt sted som viser Leo klubbens serviceprojekter. Side 10 af 40

11 Møder, forum og netværk Der findes Leo klubber i mere end 130 lande, hvilket giver unge mulighed for at skabe kontakt med andre unge over hele verden. Møder i Leo distrikt, Leo multipeldistrikt, Europaforum og de internationale Convention giver Leo medlemmerne mulighed for træffe og udveksle ideer med Leos fra nær og fjern. Et Leo-Lions samarbejde med stor synlighed Leo medlemmer kan deltage i det internationale venskabsklub program. En liste over Leo klubber som ønsker at deltage i dette program findes på Web siden i sektionen Leo-zone. Leo kan også kontakte andre Leo klubber ved at anvende Leo klubmatriklen på websiden. Forberedelse af serviceaktiviteter Optagelsesceremoni Der bør gennemføres en imponerende optagelsesceremoni for nye medlemmer. (se afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog) Fadderklubben betaler et optagelsesgebyr på US$ 5 for hvert nyt medlem. Hvert nyt medlem får en pakke for nye medlemmer. Fadderklubbens præsident, sekretær og kasserer eller Leorådgiver kan bestille disse pakker fra Youth programs Department ved det internationale hovedkontor. Sammenhold i klubben Sociale begivenheder. Udflugter, weekend og ferie-sammenkomster skaber kammeratskab og hjælper til at opbygge et team i Leo klubben Den årlige indsættelse af klubtjenestepersoner, årlige jubilæumsfest og optagelsesceremonien for nye medlemmer er sjove sociale begivenheder. Informer om disse begivenheder i de lokale medier. (se afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog). Publikationen Community Needs Assessment (MK-9) kan hjælpe Leo medlemmer med at organisere serviceprogrammer. Den kan hentes på websiden: Resources, Publication, New Clubs. Når et projekt planlægges bør man gøre følgende: Finde et behov i lokalområdet. Har lokalområdet brug for en ny legeplads, en natursti eller et genbrugscenter. Kontakt andre organisationer i lokalområdet. Kontroller at andre organisationer eller offentlige instanser ikke gennemfører eller planlægger samme projekt. Beregning af omkostninger: Bedøm de finansielle omkostninger og arbejdskraften i klubben. Overvej et samarbejdsprojekt med en anden Leo klub eller fadderklubben. Forbered alle detaljer: Etabler en tidsplan. Ansøg om tilladelser fra skole og lokale myndigheder, hvis dette kræves. Anskaf alt materiale som er nødvendig. Offentliggør projektet: Informer lokale medier om projektet (se anvendelse af Side 11 af 40

12 Projekt idéer Leo-emblemet i afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog) Social service Besøg børn på børnehjem eller på et sygehus Arbejd som frivillig ved Olympisk leje for specielle grupper Indsamle og uddele sportstøj og sportsrekvisitter til børn der ellers ikke ville få disse ting. Miljø Plantning af træer Arbejd med genbrug Organiser oprydning på strande eller veje. Boglig dannelse og kultur Indsamle skolemateriale til studerende i nød Donere bøger til et bibliotek Organiser talent show For at udskrive brochure eller ansøgning om udmærkelse skal du gå ind på Lions webside. Klik ind på: Resources, Forms, Leo/Youth eller kontakt Youth progaramms Department ved det internationale hovedkontor: Helbreds service Uddel information om HIV / AIDS. Organiser (spred information) om at give blod til blodbanken. Indbyd læge som taler til et sundheds foredrag for de lokale Andre internationale projekt idéer Deltagelse i det internationale klubvenskabsprogram Vær værter for et selskab for Lions internationale Youth Exchange. Indsamlingsaktiviteter Ved indsamling af midler til den administrative konto eller aktivitetskontoen må der gives tid til planlægning, publicering og implementering (gennemførelse) af aktiviteten. Mulige aktiviteter til indsamling af midler til den administrative konto: Medlemsafgift Lotteri blandt medlemmerne Fokus på børn, et Leo Internationalt Service Projekt, er udviklet til at hjælpe børn i svære omstændigheder. Populære projekter til indsamling af midler til aktivitetskassen: Vaske biler Ungdomsdans Side 12 af 40

13 Salg af mad og drikkevarer eller hjemmelavede ting ved skoler eller i lokalsamfundet. Planlæg først Definer klubbens mål med indsamlingen. Hvor stort et beløb håber klubben at indsamle, er dette et realistisk mål? Bliv enige om et projekt. Har klubben den nødvendige arbejdskraft til at gennemføre projektet? Hvilke materialer er nødvendige? Har klubben tilstrækkeligt med midler til indkøb af materiel? Bliv enige om tidspunkt og sted for projektet. Kontroller at projektet ikke konflikter med andre lokale projekter. Offentliggøre Klubben bør sende informationer om aktiviteten til klubmedlemmer, lokale aviser, radio- og TV stationer mindst en måned før. Medlemmerne kan opsætte plakater i det lokale område (se Resurser og Støtte i denne håndbog ) Informer familien, venner, fadderklubben og de nærmeste Leo klubber om aktiviteten. Gennemførelse Start projektet til tiden Uddel opgaver til alle deltagere Udpeg en Leo til at håndtere alle uforudsete ting. Forslag til andre projekter findes på websiden Leo Zone på Lions webside, i bladet The Lion og i brochuren Lions Oppertunities for Youth. Behold medlemmernes interesse Leo medlemmer vil fortsætte med at være interesseret i Leo klubbens arbejde så længe den er velorganiseret, er sjov, involverer medlemmerne og gennemfører vigtige projekter. Hvis Leo ledere er opmærksom kan de forhindre at medlemmer forlader klubben. Side 13 af 40

14 Årsager til at medlemmer forlader klubben Tiltag som kan forhindre afgang Uorganiseret klubledelse Leo klubbens ledelse skal søge råd og hjælp fra Leorådgiveren, fadderklubben, distrikts tjenestepersoner. Fadderklubben eller distriktet kan tilbyde ledertræning hvis der er behov. Utilstrækkelig information Leo klubbens ledelse skal give omfattende information til nye medlemmer og gennemføre en højtidelig optagelse. Kliker Leo klubbens tjenestepersoner bør lade både nye og erfarne medlemmer være med i udvalgene Manglende erkendelse Leo klubbens ledelse bør være opmærksom på medlemmerne og uddele udmærkelser når der er behov Manglende antal medlemmer Leo klubbens ledelse kan mødes med Leorådgiveren og distriktets Leo tjenesteperson for at diskutere forslag til tilvækst og udvikling og nye veje til markedsføring Manglende vigtige aktiviteter Leo klubbens ledelse kan udpege et udvalg til at undersøge lokale behov Manglende interesse for klubbens aktiviteter Leo klubbens ledelse kan overveje andre projekter inklusiv bruge projekidéer fra Leo medlemmerne Side 14 af 40

15 Ansvarsforsikring Leo klubbens medlemmer og deres frivillige er omfattet af organisationens ansvarsforsikring. Forsikringen dækker bl.a. skader på tredje person og tingskade på tredje mands ejendom op til US$ 1 mill. pr skade hvis Leo klubben er ansvarlig. Forsikringen dækker imidlertid ikke ved tingskader på eget materiel eller ved ting som anvendes af Leo klubben eller som de har ansvar for eller har opsigt med. Forsikringen indeholder desuden ingen fritidsulykkesdækning. Kontakt Leo Department ved det internationale hovedkontor for at få flere oplysninger. Nedlægning af Leo klubber For at kunne nedlægge en Leo klub må en tjenesteperson i fadderklubben skriftligt kontakte Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor pr brev, e- mail eller Fax. Hvis meddelelsen om nedlæggelse af Leo klubben kommer inden den 15. december er fadderklubben berettiget til refundering af Leo klubafgiften for indeværende klubår. Hvis fadderklubben finder det nødvendigt at nedlægge Leo klubben uden godkendelse fra Leo klubbens medlemmer, skal fadderklubben underrette Leo klubben om dette mindst 90 dage før nedlæggelsen fulgt af en skriftlig og begrundet rapport om nedlæggelsen. En kopi af denne rapport skal sendes til følgende: a) Leo klubrådgiver b) Distriktets Leo tjenesteperson c) Multipel distriktets Leo tjenesteperson d) Leo distrikt præsident e) Leo multipeldistrikt præsident f) Distriktsguvernøren Fadderklubben bestyrelse skal give de ovenfor nævnte personer en mulighed for at sætte sig ind i situationen og konsultere dem. Kabinettet skal give Leo distriktspræsidenten og Leo multipeldistriktspræsidenten mulighed for at beskrive situationen eller indsende skriftlige kommentarer. Hvis situationen ikke kan løses ved distriktstjenestepersonens hjælp i løbet af de 90 dage, skal sagen tages op i Lions klubben på et ordinært møde. Hvis to tredjedele af Lions medlemmerne, der har betalt alle skyldige beløb (good standing), stemmer for at fadderskabet skal ophøre, skal en tjenesteperson i fadderklubben indsende en skriftlig anmodning til Youth Programs Department om at nedlægge Leo klubben. Kopi af skrivelsen skal sendes til ovenfor nævnte tjenestepersoner. Når Youth Programs Department har modtaget denne skrivelse er Leo klubben officielt nedlagt. Side 15 af 40

16 Leodistrikt og multipeldistrikt Leo klub aktiviteter på distrikts- og multipeldistriktsniveau opmuntrer Leo medlemmer til at dele ideer med andre Leos i området, markedsføre Leo klubprogrammet, styrke samfundsaktiviteterne, fokusere på medlemstilvækst og ekspansion samt udvikle mulighederne for lederskab. Leo klubben kan undgå nedlæggelse hvis fadderklubben godkender at fadderskabet overgår til en anden Lions klub. I dette tilfælde skal reglerne i Transfer Policy overholdes. Klub overførelse Hvis en fadderklub har nedlagt en Leo klub har denne 180 dage til at finde en ny fadderklub for at undgå nedlæggelse. Den nye fadderklub skal skriftligt underrette Youth Programs Department om at den accepterer fadderskabet. Når brevet er modtaget udarbejdes og sendes et nyt Certificate of Organizatio. Den årlige Leoafgift bliver nu den nye fadderklubs ansvar. Distrikts- og multipeldistriktstjenestepersoner Leo præsident i distrikt/md Vice Leo præsident i distrikt/md Leo sekretær i distrikt/md Leo kasserer i distrikt/md Struktur Seks eller flere officielle Leo klubber i et Lionsdistrikt kan danne et Leodistrikt. Distriktsguvernøren må godkende opbygningen af Leodistriktet. Grænserne for Leodistriktet må være de samme som Lionsdistriktet. Leodistriktet må følge reglerne i Standard Leo District Constitution, som kan læses på Lions webside, Resources, Publications, Leo/Youth. Ti eller flere Leo klubber kan danne et Leomultipeldistrikt. Antal Leo medlemmer skal være over 100. Guvernørrådet skal godkende dannelsen af et Leomultipeldistrikt. Leomultipeldistriktet skal følge reglerne i Standard Leo Multipel District Constitution. I juli måned skal den årlige rapport for Leodistrikter og Leomultipeldistrikt (Leo-91) sendes til det internationale hovedkontor. Formularen findes på Lions websted i afsnittet Resources, Forma, Leo/Youth. Betingelser Vælges hvert år Vælges hvert år Udpeges hvert år af Leo præsident i distrikt/md Udpeges hvert år af Leo præsident i distrikt/md Side 16 af 40

17 Distrikt og multipeldistrikts ansvar Distrikts- og multipeldistriktstjenestepersonernes ansvar er: Sørge for lederskabstræningsseminar for distriktets Leo medlemmer Gennemføre mindst en større serviceaktivitet eller indsamlingsaktivitet med deltagelse af majoriteten af Leo klubberne i distriktet. Indberette datoen for Leo distriktets konferencen til Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor. Lions distrikt/multipeldistrikt der står for Leo distriktet/multipeldistriktet skal godkende følgende. Dato for den årlige Leokonference i distrikt/multipeldistrikt Aktiviteter ved Leokonferencen i distrikt/multipeldistrikt. Vigtige datoer for Leo klubber Lions Clubs International kalender er fra 1. juli til 30. juni Juni-juli Lions internationale convention 1. juli Årlig rapport for Leodistrikt og Leomultipeldistrikt (Leo-91) skal være Youth Programs Department i hænde 15. august Leo klubbens excellentudmærkelse (Leo-105) skal være Youth Programs Department i hænde September Oktober Leo klubbens extensionudmærkelse og udmærkelsen Top Ti Leo Clubextension sendes fra Youth Programs Department. Leo klubbernes tilvækstmåned 8. oktober Lions verdensomspændende servicedag 5. december International Leodag Marts April Lions dag med FN - dato bekendtgøres Leo klubbernes opmærksomhedsmåned 15. april Generalforsamling og valgdag for næste års Leo tjenestepersoner 15. maj Rapport over tjenestepersoner og medlemmer (Leo-72) skal være Youth Programs Department i hænde. 1. juni Ansøgning om udmærkelsen Årets Leo (Leo-LOY) skal være Youth Programs Department i hænde Side 17 af 40

18 Udmærkelser og erkendelser Udmærkelser for Leos Udmærkelsen Årets Leo: Denne udmærkelse hædrer Leos som kar gjort en usædvanlig indsats. Et multipeldistrikt eller et distrikt kan nominere én Leo hvert år til denne udmærkelse. Nomineringen skal være Youth Programs Department i hænde senest 1. juni. Leo klubbens exelentudmærkelse: Hver distriktsguvernør kan hvert år nominere en Leo klub i sit distrikt til denne udmærkelse. Distriktets Leo tjenesteperson skal godkende nomineringen. Ansøgningen skal være Youth Programs Department i hænde senest den 15. august i klubåret efter. 100% Leo multipeldistrikt præsident udmærkelse: En Leo multipeldistriktspræsident, som opfylder alle sine forpligtigelse i sit år, kan tildeles dette certifikat af multipeldistriktets Leo tjenesteperson efter godkendelse af guvernørrådsformanden. Kriteriet for at få denne udmærkelse omfatter bl.a. lederudvikling, klub- eller medlemsudvikling, administration og Leo aktiviteter i multipeldistriktet. 100% Leo distrikts præsident udmærkelse: En Leo distrikts præsident, som opfylder alle sine forpligtigelse i sit år, kan tildeles dette certifikat af distriktets Leo tjenesteperson efter godkendelse af distriktsguvernøren. Kriteriet for at få denne udmærkelse omfatter bl.a. lederudvikling, klub eller medlems udvikling, administration og Leo aktiviteter i distriktet 100% Leo klubpræsident udmærkelse: En Leo klubpræsident, som opfylder alle sine forpligtigelse i sit år, kan tildeles dette certifikat af fadderklubbens præsident efter anbefaling fra Leorådgiveren. Kriteriet for at få denne udmærkelse omfatter bl.a. lederudvikling, klub eller medlems udvikling, administration og Leo aktiviteter. Leos udmærkelse for fokus på børn: Leo klubber, der gennemfører projekter for børn som befinder sig i svære omstændigheder, kan ansøge om et specielt stofmærke. Individuelle Leo medlemmer som har gjort en særlig indsats i disse projekter er berettigede til at få dette certifikat. Leo hædersudmærkelse: Et Leo medlem, som har gjort en særlig stor indsats i årets løb, kan blive nomineret til denne udmærkelse af øvrige medlemmer i klubben. Udmærkelsen er en medalje med bånd. Medaljen kan købes fra Lions Online Club Supply Catalog. Leo Oktober Tilvækst udmærkelse: Leo medlemmer som rekrutterer tre eller flere nye medlemmer til klubben i oktober måned, får en Medlemstilvækst Udmærkelse i form af en pin. Leorådgiveren skal indsende navnene på de Leo medlemmer som skal modtage denne udmærkelse til Youth Programs Department som skal modtage den senest 30. november. Fadderklubben betaler US$ 5 for hvert nyt Leo medlem. I denne pris er inkluderet pakke for nye medlemmer. International venskabsklub udmærkelse: Leo klubber som deltager i international venskabsklub virksomhed kan få et certifikat eller stofmærke til klubben. Side 18 af 40

19 Udmærkelser for Lions og Leorådgivere Fadderklub-stofmærke og Udvidelses Certifikat: Når Youth Programs Department modtager ansøgning om en ny Leo klub sendes et stofmærke til fadderklubben. Udvidelsescertifikatet sendes til Lions klubbens præsident og til Leorådgiveren. Fadderklubben kan få yderligere certifikater til uddeling blandt de der har hjulpet med opbygning af Leo klubben. Serviceudmærkelse til Leorådgiver: Denne udmærkelse er en anerkendelse af en Leorådgiver der har demonstreret en iøjnefaldende service ved vejledning og udvikling af en Leo klub. Leorådgiveren som opfylder disse kriterier får certifikatet fra fadderklubbens præsident. Femårig serviceudmærkelse til Leorådgiver: Leorådgivere, som har fuldført fem års succesrig vejledning, er kvalificeret til at modtage denne udmærkelse fra fadderklubbens præsident. Certifikatmodtageres navne kommer på en liste på Lions web side i Leo Zone sektionen under Awards og Recognition. Leo klub tjenesteperson udmærkelse: Distrikt og multipeldistrikt Leo tjenestepersoner som opfylder specielle kriterier kan modtage denne udmærkelse af distriktsguvernøren eller guvernørrådsformanden. Kriterierne for at modtage denne udmærkelse omfatter bl.a. udvidelse, lederskabsudvikling, Leo aktiviteter i distrikt/multipeldistrikt, administration og markedsføring. Udmærkelse til formand for Lions ungdomsudvalg: Guvernørrådsformanden eller Side 19 af 40 distriktsguvernøren giver denne udmærkelse til formanden for ungdomsudvalget i Lions klubben, som gennemfører ungdomsaktiviteter i multipeldistriktet/distriktet. Udmærkelser for Leo og Lions Udmærkelse for samarbejde mellem Leo og lion: Et stofmærke tilsendes Leo klubben og fadderklubben efter et succesfuldt samarbejdsprojekt eller anden aktivitet som støtter samarbejdet mellem Leo og faderklubben. Ansøgningen sendes til Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor. Jubilæumsudmærkelse for Leo klub og fadderklub: Youth Programs Department sender automatisk et stofmærke til Leo klubben og fadderklubben. Dette gøres fem år efter certifikationen af Leo klubben og derefter hvert femte år. Leo klubbens udmærkelse for udvidelse: Denne udmærkelse tildeles guvernørrådsformanden, Leo tjenestepersonen i multipeldistriktet og til Leo multipeldistrikts-præsidenten, som har opnået en nettoforøgelse på mindst fem Leo klubber i deres multipeldistrikt den 30 juni. Udmærkelser tildeles distriktsguvernøren, Leo tjenestepersonen i distriktet og til Leo distriktspræsidenten, som har opnået en nettoforøgelse på mindst tre Leo klubber i deres distrikt den 30 juni. Top Ten udmærkelsen for klubudvidelsen: Denne udmærkelse tildeles Leo tjenestepersonen i distriktet og til Leo distriktspræsidenten i de ti distrikter som viser den største nettofremgang i antal Leo klubber i årets løb. Multipeldistriktets tjenesteperson og Leo multipeldistriktet-præsidenten, som har støttet Leo klubbernes fremgang i et Top Ten distrikt får også denne udmærkelse.

20 Leorådgivere Leorådgivere over hele verden bidrager til fremgang for Leo klub programmet. Når de samarbejder med de unge får de en rolle som vejledere, - som dem der motiverer og som forbillede for de unge. Leorådgiveren vejleder Leo medlemmerne så de udvikler effektive serviceprojekter og øger deres selvværd og lederegenskaber. Leorådgiveren tildeler Leo medlemmer udmærkelser for deres indsats. Leorådgiverens rolle. Leorådgiveren har mange roller f.eks.: Vejleder (Mentor) Leorådgiveren vejleder Leo klubbens tjenestepersoner og medlemmerne så de opnår deres bedste som ledere og lærer Leo medlemmerne hvor stor betydning en planlægning har, før gennemførelsen af et projekt. Motivation Leorådgiveren erkender at der er mange ting der påvirker og motiverer de unge, f.eks. kammerater, påvirkning af deres præstationer og af den personlige tilfredsstillelse. Leorådgiveren bør motivere Leo medlemmerne til at udføre serviceaktiviteter, men bør ikke påtvinge nogen sine egne meninger. Rådgiver Leorådgiveren må være bekendt med Standard Leo Club Constitusion and Bylaws ( Leo klub Standardvedtægter og love ) (se Resurser og Støtte i denne håndbog) Leorådgiveren lytter til Leo medlemmerne og forstår deres behov. Leorådgiveren må forstå når klubben har behov for vejledning og når medlemmerne skal have lov at komme frem til deres egne beslutninger. Side 20 af 40 Forbindelse Leorådgiveren er kontaktperson mellem fadderklubben og Leo klubben. Leorådgiveren informerer fadderklubben om Leo klubbens aktiviteter og skaber en god forbindelse mellem de to klubber. Menneskeven Leorådgiveren hjælper Leo klubbens medlemmer at forstå sammenhænget i aspekterne ved serviceaktiviteter. I Leo-zonen findes afsnittet Just for Advisors (Kun for rådgivere). Find og klik på Youth Programs, Leo Clubs og så på Just for Advisors. Denne sektion indeholder materiale om hvordan man bliver en effektiv vejleder for en Leo klub og en succesfuld forbindelse mellem Leo klubben og fadderklubben. Alfa klubber og Omega klubber Leorådgiverens rolle er forskellig i en Alfa klub og en Omega klub. Alfa klubben (for unge fra 12 år til 18 år) kan efterspørge mere vejledning i at drive en klub og i at gennemføre serviceprojekter. Dette giver Leorådgiveren mulighed for at øge Leo medlemmernes selvværd og lederegenskaber.

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1 Vær en levende klub Klubbens ledelsesplan Klubbens ledelsesplan.indd 1 09-11-2011 12:19:31 Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Navnet på foreningen skal være New Patriotic Party, Danmark (forkortet NPP- Denmark). Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ishøj kommune. 2.

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Vedtægter. for. AaB Ishockey

Vedtægter. for. AaB Ishockey for AaB Ishockey Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling 10. juni 2015 AaBI pr 20150610.docx Side 1 af 9 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er AaB Ishockey og har hjemsted i Aalborg.

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere