Leo Håndbog. Ungdomsprogrammet Leo klub. Global aktivitet, der giver de unge en mulighed for at udvikle sig til socialt engagerede medborgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leo Håndbog. Ungdomsprogrammet Leo klub. Global aktivitet, der giver de unge en mulighed for at udvikle sig til socialt engagerede medborgere"

Transkript

1 Ungdomsprogrammet Leo klub Global aktivitet, der giver de unge en mulighed for at udvikle sig til socialt engagerede medborgere Vejen til fremtiden MD LEO C Lasse Borgbjerg, feb Side 1 af 40

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Introduktion til Leo Club programmet... 3 Leo programmets historie og mål Leo motto Internationalt netværk Fadderskab for en Leo Club: - hvorfor og hvordan?... 4 Forholdet mellem Lions og Leos... 4 Forskellige typer af Leo klubber... 4 At organisere en Leo klub Certifikation af en... 6 Leo klub... 6 Afgifter... 6 Start af Leo klub... 7 Leo klub administration... 8 Klub tjenestepersoners rolle... 8 Klubmøder... 9 Dagsorden og referater... 9 Medlemskab, rekruttering og markedsføring af klubben Optagelsesceremoni Sammenhold i klubben Forberedelse af serviceaktiviteter Indsamlingsaktiviteter Behold medlemmernes interesse Ansvarsforsikring Nedlægning af Leo klubber Klub overførelse Leodistrikt og multipeldistrikt Struktur Distrikt og multipeldistrikts ansvar Vigtige datoer for Leo klubber Udmærkelser og erkendelser Udmærkelser for Leos Udmærkelser for Lions og Leorådgivere Udmærkelser for Leo og Lions Leorådgivere Leorådgiverens rolle Alfa klubber og Omega klubber Markedsføring af Leo klubber Opmuntrer Leo medlemmer til at blive Lions medlemmer Leo klubbens tjenestepersoner Leo klubtjenestepersoners roller Leo klub præsidenter Møder Samarbejde Klub valg Sociale oplevelser og netværk Resurser og Støtte Leo afsnit Leo webside Leo e-nyheder og Leorådgiver e-nyheder Kommunikation med Det Internationale Hovedkontor Rapportering til Det Internationale Hovedkontor Hvordan bestilles materialer fra det internationale hovedkontor Brug af Leo emblemet Standard love for Leoklubber Foreslået Leo klub vedtægter Indsættelse af tjenestepersoner Optagelse af nye medlemmer Muligheder for Lion s deltagelse i ungdomsprogrammer: Pressemeddelelser Skemaer Kontaktpersoner.Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Side 2 af 40

3 Introduktion til Leo Club programmet Vejen til fremtiden:.. at skaffe verdens unge mulighed for udvikling og påvirkning, individuelt og kollektivt, som ansvarlige medlemmer af det lokale, nationale og internationale samfund. Leo programmets historie og mål. I 1957 sponserede Glenside Lions Club, Pensylvania, USA, verdens første Leo Club, Abington High School Leo Club med 35 studerende. I oktober 1967 valgte den internationale bestyrelse Leo Club programmet som et officielt program for Lions Clubs internationale sammenslutning. Målet med Leo Club programmet er:.. at skaffe verdens unge mulighed for udvikling og påvirkning, individuelt og kollektivt, som ansvarlige medlemmer af det lokale, nationale og internationale samfund. Leo klubber opfylder dette mål hver dag og er et aktiv for samfundet. Leo klubbens aktiviteter og projekter forbedrer samfundet og hjælper unge mennesker i at praktisere deres lederskab, udvikle deres evner i organisation og sociale færdigheder. Leo klubben kan involvere unge med et livslangt engagement for at hjælpe andre. Side 3 af 40 Leo motto. Lederskab: Leos udvikler dygtighed i organisation og motivation af deres gruppe Erfaring: Leos lærer vigtigheden af samarbejde gennem opgaver for samfundet. Mulighed: De unge gives en mulighed for at udmærke sig, at udvikle positive karaktertræk og at modtage anerkendelse for deres bidrag til samfundet. Internationalt netværk. Lions Clubs International er verdens største serviceorganisation med 1,3 mill. Medlemmer. Der er mere end Lions klubber i omtrent 200 lande. Uanset hvilket sprog Lions taler, den religion de praktiserer eller den politik de støtter, er de alle engageret i at hjælpe folk i nød. Leo klubber er en del af Lions internationale netværk. Leos har også deres eget netværk af omkring Leo klubber i mere end 130 lande. Det internationale omfang af Lions Clubs International giver Leo og Lions klubmedlemmer en global identitet.

4 Fadderskab for en Leo Club: - hvorfor og hvordan? At være fadder for en Leo klub inspirerer Lions medlemmer til at involvere sig med samfundets unge. Forbindelsen med de unge kan bringe ny energi til Lions klubben. Den sponserende Lions klub vil også blive mere synlig i området ved kontakt til nye og unge erhvervsfolk samt studerende. Leo klubben er også en vej til at vejlede fremtidige samfundsledere og til at skaffe fremtidige Lions. Forholdet mellem Lions og Leos Leo klubben er sponseret og tilknyttet en Lions klub. Den sponserende Lions klub (fadderklubben) er ansvarlig for hjælp og rådgivning af Leo klubben. Ved at arbejde tæt sammen med Leos, sikrer Lions at deres sponseret Leo klub virker inden for reglerne som er afstukket af Lions Clubs International. En Lion (leorådgiver) bliver udpeget som rådgiver for Leo klubben. Denne Lion skal være glad for at arbejde med unge. Leorådgiveren skal være vejleder for Leo klubbens ledere og medlemmer. Den sponserende Lions klub skal opmuntre til at Leorådgiveren bliver medlem af bestyrelsen i Lions klubben. Vejledningen af Leo klubben foregår gennem Leorådgiveren. Vejledningen af Leo klubben gennemføres på et eller flere af følgende måder, efter aftale mellem Leo klubben og Lions klubben: Leorådgiveren eller et medlem i fadderklubben bør deltage i det omfang, som findes nødvendigt, for at etablere en kontakt klubberne imellem. Repræsentanter for Leo klubben og fra Lions klubben bør mødes en gang om året, for at diskutere fælles interesser og planlægning. Hvis Lions medlemmerne ikke kan deltage i Leo klubbens møder bør Leo klubben sende en kopi af referatet af Leo klubbens møde så Lions klubben kan gennemse denne. LCI foreslår at fadderklubben holder øje med at lokale love og traditioner følges når det gælder kontrol af voksne som arbejder med unge. Se også meget mere om Leorådgiverens rolle på side Forskellige typer af Leo klubber Lions klubberne kan være for lokalområdet eller skolebaserede Leo klubber: Stedlige Leo klubber tilbyder medlemskab til kvalificerede unge i Leo klubbens område. Disse klubber gennemfører klubmøder et passende sted i området og Leorådgiveren er medlem i den sponserende Lions klub. Skolebaserede Leo klubber rekrutterer medlemmer i en enkelt skole; ofte kræver skole at en lærer eller en studievejleder tilknyttes Leorådgiveren, som er Lions medlem. Skolen må være indforstået med at følge Leo klub programmets betingelser og Leo klubben må følge skolens politik, ordensregler, forsikringsregler og andre bestemmelser. Leo klubben må følge samme regler som skolen har for andre studenterorganisationer og for aktiviteter efter skoletid. Inden Leo klubben bliver organiseret skal Lions klubben og skolen være enige om regler for gennemførelse af aktiviteter på og uden for skolens område, så både skolens og LCI s politik tilgodeses. Side 4 af 40

5 Leo klubber betegnes som Alpha Leo Clubs eller Omega Leo Clubs: Alpha-klubber: For unge fra år. Alpha-klubber er ofte på grundskolen. Omega-klubber: For unge fra den alder der er fastsat som landets myndighedsalder til den alder der er fastsat af multipeldistriktet i det land Leo klubben er sponseret. I Danmark er det fra 18 til 30 år. At organisere en Leo klub. Leo klubbernes fremgang er afhængig af positiv støtte fra Lions medlemmerne og Leorådgiveren. Når Lions klubben har besluttet at være fadder for en Leo klub bør den: 1. udpege en Leorådgiver og et rådgivende udvalg med mindst tre medlemmer, inklusiv Leorådgiveren. Det rådgivende udvalg deltager i Leo klubbens bestyrelsesmøder og klubmøder. Leo klubben kan kontakte distriktets eller multipeldistriktets Leo klub chairperson for at få støtte. 2. Beslut om den nye klub skal være stedlig eller skolebaseret. Kontakt skolen eller andre organisationer for at sikre interesse og støtte til klubben. Bliv enige med skolen eller andre berørte om fremgangsmåde og regler for Leo klubbens aktiviteter. 3. Indsamle navne på potentielle Leo medlemmer fra skole, universitet og ungdomsgrupper samt venner og slægtninge til Lions klubbens medlemmer. 4. Planlæg et informationsmøde for at fortælle om Leo Club Programmet til potentielle medlemmer: a. Inviter unge til dette møde gennem plakater og sedler til Side 5 af 40 skoler, andre ungdomsgrupper i området og de lokale medier. ( Se afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog) b. Svar på spørgsmål fra de potentielle medlemmer angående medlemskab, relationer til Lions klubben og Leo klubbens aktiviteter. c. Uddel markedsføringsmateriale til alle deltagere. Leo klub materiale findes i Leo Club Organization Kit som kan bestilles fra Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor. d. Ved dette møde, eller ved et opfølgningsmøde, kan de potentielle Leo medlemmer vælge ledere, ved at udpege præsident, sekretær og kasserer, samt diskutere de projekter de vælger at arbejde med. e. Uddel Ansøgning om medlemskab (Leo-50 vist i afsnittet Skemaer i denne håndbog). Bede de potentielle medlemmer sprede informationer om klubben og at tage en ven med til næste møde.

6 Certifikation af en Leo klub The Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor certificerer nye Leo klubber efterhånden som formularen Leo Club Organization Report modtages (Leo-51 se afsnittet Skemaer i denne håndbog). Certifikationen giver Leo klubben og fadderklubben ret til at anvende Leo-navnet og emblemet. Klubberne og medlemmerne kan desuden tildeles Lions Clubs International s udmærkelser og anerkendelser. Så snart en Leo klub er certificeret får fadderklubbens præsident og Leorådgiveren et organisationscertifikat, et stofmærke og et extensioncertifikat. Den officielle dato for organisering af klubben er den dato klubben certificeres af Youth Programs Department ved det internationale kontor. Afgifter Fadderklubben skal betale en engangsafgift på US$ 100 for at organisere en Leo klub. Denne afgift dækker Prisen for materiale til fadderklubben og til Leo tjenestepersonerne Leo klubbens organisationscertifikat Afgiften for optagelse af 20 nye medlemmer, inklusiv 20 pakker for 20 nye medlemmer, indeholdende: o Leo nål o Leo medlemskort o Leo Club Certifikat o Leo medlemshåndbog Hvis der er flere end 20 nye medlemmer skal der betales US$ 5 for hvert yderligere medlem i engangsafgift og der leveres en pakke for hvert yderligere medlem. Side 6 af 40 Medlemsafgiften skal betales til Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor. Porto, eventuelle skatter og afgifter påhviler Lions klubben. Leo klubbens organisationsafgift kan enten: Faktureres til fadderklubbens konto eller: Betales samtidig med certifikation af en ny Leo klub (modtagne check vil blive godskrevet på Lions klubbens kassebalance) Sagsbehandlingstid Hele certifikationen kan tage fra 4 til 6 uger. Almindeligvis sendes Leo New Member Kits i løbet af to uger efter formularen Leo Club Organization Report (Leo-51) er modtaget. Hvert Organisationscertifikat er håndskrevet og sendes separat. Alt Leo klub materiale sendes til Leorådgiveren hvis intet andet er angivet.

7 Der er ingen begrænsninger i hvor mange Leo klubber den enkelte Lions klub må have. Årlige Leo klub afgifter Hver Lions klub sommer fadder for en Leo klub bliver hver år i august opkrævet US$ 90. Antallet af Leo klubbens medlemmer påvirker ikke afgiften. Forholdsvis afgift for nye Leo klubber For Leo klubber som certificeres i klubåret (1. juli 30. juni), skal Leo-afgiften på US$ 90 ikke betales fuldt ud. I stedet betales en forholdsvis afgift: Juli, August,September betales US$ 67,50 Oktober, November eller December betales US$ 45,00 Januar, Februar eller Marts betales US$ 22,50 April, Maj eller Juni betales ingen afgift for indeværende klubår. Fadderklubben kan betale denne afgift fra klubkassen eller aktivitetskassen. Leo klubben kan beslutte at refundere fadderklubben den betalte afgift. Sædvanligvis er det en Lions klub der er fadder for en Leo klub. Distriktsguvernøren kan give sin skriftlige godkendelse til at lade to eller flere Lions klubber at være fadderklub for den samme Leo klub. Fadderklubberne skal være ligeligt repræsenteret i alle sager relateret til Leo klubben. Kun én Lions klub kan udpeges som kontakt til det internationale hovedkontor vedrørende Leo klubbens afgifter og administration. Der er ingen begrænsning for hvor mange Leo klubber en Lions klub kan være fadder for. Start af Leo klub Så snart formularen Organization Report er indsendt til Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor, kan Leo klubben fungere under ledelse af Leorådgiveren. Leo klubbens tjenestepersoner bør indbydes til at deltage i et møde i Lions klubben før Leo klubbens officielle åbning for at kunne planlægge ceremonien. (se afsnittet Indsættelse af klubtjenestepersoner i kapitlet Resurser og Støtte i denne håndbog) Side 7 af 40

8 For at ceremonien kan blive en succes bør følgende inviteres: Lions klubbens medlemmer Forældre til Leo klubbens medlemmer Repræsentanter for skole og/eller samfundet Lions og Leo distrikt tjenestepersoner Repræsentanter for lokale medier. Indsættelsesceremonien kan markedsføre klubben og potentielle medlemmer kan rekrutteres. Eksempel på pressemeddelelse om en ny Leo Club ses i afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog. Leo klub administration Så snart en ny Leo klub er certificeret og indsættelsesceremonien er gennemført er tiden inde til at indlede arbejdet for at skabe en sund og succesrig klub. Leorådgiveren og Leo klubbens tjenestepersoner er meget vigtige for klubbens succes og bør vise stærke lederskab og være dygtige til at organisere for at inspirere medlemmerne. Klub tjenestepersoners rolle Leo klubbens præsident: En Leo valgt af klubmedlemmerne. Præsidenten leder klub- og bestyrelsesmøder. Præsidenten instruerer øvrige klubtjenestepersoner i deres ansvar og opgaver og sørger for at alle medlemmer deltager i beslutningsprocessen. Præsidenten sender, sammen med sekretæren de foreskrevne rapporter til fadderklubben og Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor. Leo klubbens vise-præsident: En Leo som hjælper præsidenten gennem året. Visepræsidenten overtager præsidentens opgaver hvis den valgte præsident ikke har mulighed for at fuldføre sine opgaver. Leo klubbens sekretær: En Leo som opbevarer og holder orden på klubbens protokoller og arkivmateriale, medlemsliste, liste over klubtjenestepersoner og udvalg og sender regelmæssig disse til fadderklubben. Sekretæren er også ansvarlig for at indsende Leo Club Officers and Membership Report (Leo-72) og Successful Leo Club Projekt og Activity Report (Leo- SPA) til Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor (se kapitlet Resurser og Støtte i denne håndbog) Leorådgiveren er et Lions medlem som deltager i Leo klubbens møder og som fungerer som kontaktperson mellem faderklubben og Leo klubben. Leorådgiveren arbejder tæt sammen med Leo klubbens præsident og giver støtte og vejledning til Leo klubbens Præsident og tjenestepersoner når der er behov. Leorådgiveren virker også som rådgiver for Leo klubbens medlemmer. Et ikke- Lions-medlem; f.eks. en lærer kan være lærerrådgiver i en skolebaseret klub. Side 8 af 40 Leo klubbens kasserer: En Leo der modtager og administrerer alle penge til: Administrative konto, hvilke omfatter indsamlede midler fra medlemmerne. Disse midler bruges til administration af klubben. Kasseren modtager indkomne penge, sørger for deres opbevaring, og foretager udbetalinger på bestyrelsens vegne. Indsamlingskontoen, som indeholder midler som indsamles fra samfundet. Disse midler skal doneres tilbage til samfundet. Ved udgangen af klubåret udfærdiger hun/han årsregnskaber for såvel admi-

9 nistrationen som aktiviteter, og fremlægger dem skriftligt, i revideret stand til godkendelse på det tredje medlemsmøde i det nye klubår. Kasseren modtager indkomne penge, sørger for deres opbevaring, og foretager udbetalinger på bestyrelsens vegne. Leo klubbens bestyrelse: Bestyrelsen består af Leo klubbens præsident, vise-præsident, sekretær, kasserer og tre valgte Leo klubmedlemmer. Bestyrelsen leder klubbens forretninger og beslutter betaling af udgifter. Det er vigtigt at Leo klubbens bestyrelse hvert år deltager i de uddannelsestilbud, som tilbydes fra Lions-distriktet. Klubmøder Leo klubbens møder skal følge den grundlæggende protokol kendt som Robert s Rules of Order. (Findes kun på engelsk - se Lions Online Club Supply Catalog). Gennem praktisk erfaring lærer Leo tjenestepersoner hvordan man gennemfører et møde. Dette indebærer at lede diskussioner, gennemføre afstemninger, opsummere spørgsmål til senere diskussion eller henvise spørgsmål til forskellige udvalg (Se afsnittet Leo tjenestepersoner i denne håndbog) Det er vigtigt at have et mødeprogram fastsat for en længere periode af gangen, f.eks. ½ - 1 år af gangen, så klubbens medlemmer aldrig er i tvivl om hvornår og hvor der er møde. Dagsorden og referater Det er vigtigt at der i god tid før et klubmøde (normalt ca. 1 uge) fremsendes en dagsorden til alle medlemmerne, så alle kan nå at forberede sig. Referat af klubmødet med fastholdelse af beslutninger, aktører m.m. fremsendes til alle medlemmerne umiddelbart efter klubmødet, normalt inden for ca. 1 uge. Årlig Generalforsamling Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år, senest den 15. april efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Generalforsamlingen skal omfatte mindst følgende punkter: 1: Valg af dirigent 2: Præsidenten aflægger beretning om klubbens virksomhed. 3:Kassereren forelægger en oversigt over regnskaberne for såvel klubbens administration som aktiviteterne for den forløbne del af klubåret til godkendelse, samt budget for administrationen i det kommende klubår. Det henstilles til kasseren, at oversigt og budget udleveres til medlemmerne i skriftlig form. 4: Bestyrelsen stiller forslag om størrelsen af kontingent og tiltrædelsesafgift for det kommende klubår. 5: Valg af præsident. 6: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 7: Valg af to revisorer. 8: Eventuelt. Ethvert medlem kan kræve yderligere punkter optaget på dags-ordenen ved skriftlig meddelelse til præsidenten inden 1. marts. Der kan ikke træffes beslutning af generalforsamlingen om anliggender, der ikke er anført i dagsordenen, men andre emner kan drøftes i det omfang, som dirigenten bestemmer. Valgene af præsident, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer, sker for det følgende klubår fra 1. juli til 30. juni. Side 9 af 40

10 Medlemskab, rekruttering og markedsføring af klubben Medlemskab i en Leo klub er åben for alle unge med god anseelse. Nye Leo klub medlemmer bør rekrutteres for at erstatte de som forlader klubben. Oktober er Leo klubbens måned for tilvækst (se afsnittet: Udmærkelser for Leo medlemmer i denne håndbog). Gennem denne måned, og gennem hele året, bør Leo klubben gennemføre kampagner for at rekruttere nye medlemmer. Følgende er en liste over potentielle nye medlemmer: Venner Familiemedlemmer og slægtninge Studiekammerater Naboer Sportskammerater Arbejdskammerater Forretningsbekendte Leos kan kontakte følgende personer, som har kontakt med potentielle nye medlemmer: Lærere Trænere Ledere i fritidsbeskæftigelsen Familiemedlemmer Lions medlemmer Desuden kan klubben: Sætte annonce i skoleblade og lokalaviser Opsætte rekrutteringsplakater Arrangere Leo informations udstillinger på skoler og i lokalområdet. Kontakte lokale fritidsledere som er kendte af medierne Fremstille en Leo Club Web site. Leo klubmedlemmer bør forklare fordelene ved et medlemskab for de potentielle medlemmer, f. eks.: Udvikling af karakteregenskaber Samfundstjeneste Venskab Mulighed for at udøve lederskab Mulighed for at opbygge netværk Mulighed for at led projekter Sociale oplevelser Samarbejde Udvikle tidsplanlægning. Leo klubben kan publicere informationer om klubben i de lokale medier, nyhedsbreve, websider og flyveblade for at fremme sine serviceprojekter og indsamlingsaktiviteter. (Se eksempel på pressemeddelelse i afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog). Det er vigtigt at Leo-klubben hele tiden er opmærksom på at supplere sig med nye medlemmer, da det har vist sig at mange Leo s hurtig forsvinder fra klubben igen, oftest for at uddanne sig andre steder i landet. Leo medlemmerne kan indbyde potentielle medlemmer til indsamlingsaktiviteter og serviceprojekter. Ved arrangementet bør de potentielle medlemmer introduceres for de tilstedeværende Leo medlemmer. April er Leo klubbernes opmærksomhedsmåned. Dette er en udmærket periode for Leo medlemmerne at samarbejde med fadderklubben for at markedsføre Leo klub programmet. Eksempler på aktiviteter er: Et Leo-Lions samarbejdsprojekt med stor synlighed, f.eks. oprydning på en vej eller en strand. Udsende pressemeddelelse til lokale medier med information om Leo klubbens arbejde (se eksempel på pressemeddelelse i afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog) En udstilling i et bibliotek eller andet offentligt sted som viser Leo klubbens serviceprojekter. Side 10 af 40

11 Møder, forum og netværk Der findes Leo klubber i mere end 130 lande, hvilket giver unge mulighed for at skabe kontakt med andre unge over hele verden. Møder i Leo distrikt, Leo multipeldistrikt, Europaforum og de internationale Convention giver Leo medlemmerne mulighed for træffe og udveksle ideer med Leos fra nær og fjern. Et Leo-Lions samarbejde med stor synlighed Leo medlemmer kan deltage i det internationale venskabsklub program. En liste over Leo klubber som ønsker at deltage i dette program findes på Web siden i sektionen Leo-zone. Leo kan også kontakte andre Leo klubber ved at anvende Leo klubmatriklen på websiden. Forberedelse af serviceaktiviteter Optagelsesceremoni Der bør gennemføres en imponerende optagelsesceremoni for nye medlemmer. (se afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog) Fadderklubben betaler et optagelsesgebyr på US$ 5 for hvert nyt medlem. Hvert nyt medlem får en pakke for nye medlemmer. Fadderklubbens præsident, sekretær og kasserer eller Leorådgiver kan bestille disse pakker fra Youth programs Department ved det internationale hovedkontor. Sammenhold i klubben Sociale begivenheder. Udflugter, weekend og ferie-sammenkomster skaber kammeratskab og hjælper til at opbygge et team i Leo klubben Den årlige indsættelse af klubtjenestepersoner, årlige jubilæumsfest og optagelsesceremonien for nye medlemmer er sjove sociale begivenheder. Informer om disse begivenheder i de lokale medier. (se afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog). Publikationen Community Needs Assessment (MK-9) kan hjælpe Leo medlemmer med at organisere serviceprogrammer. Den kan hentes på websiden: Resources, Publication, New Clubs. Når et projekt planlægges bør man gøre følgende: Finde et behov i lokalområdet. Har lokalområdet brug for en ny legeplads, en natursti eller et genbrugscenter. Kontakt andre organisationer i lokalområdet. Kontroller at andre organisationer eller offentlige instanser ikke gennemfører eller planlægger samme projekt. Beregning af omkostninger: Bedøm de finansielle omkostninger og arbejdskraften i klubben. Overvej et samarbejdsprojekt med en anden Leo klub eller fadderklubben. Forbered alle detaljer: Etabler en tidsplan. Ansøg om tilladelser fra skole og lokale myndigheder, hvis dette kræves. Anskaf alt materiale som er nødvendig. Offentliggør projektet: Informer lokale medier om projektet (se anvendelse af Side 11 af 40

12 Projekt idéer Leo-emblemet i afsnittet Resurser og Støtte i denne håndbog) Social service Besøg børn på børnehjem eller på et sygehus Arbejd som frivillig ved Olympisk leje for specielle grupper Indsamle og uddele sportstøj og sportsrekvisitter til børn der ellers ikke ville få disse ting. Miljø Plantning af træer Arbejd med genbrug Organiser oprydning på strande eller veje. Boglig dannelse og kultur Indsamle skolemateriale til studerende i nød Donere bøger til et bibliotek Organiser talent show For at udskrive brochure eller ansøgning om udmærkelse skal du gå ind på Lions webside. Klik ind på: Resources, Forms, Leo/Youth eller kontakt Youth progaramms Department ved det internationale hovedkontor: Helbreds service Uddel information om HIV / AIDS. Organiser (spred information) om at give blod til blodbanken. Indbyd læge som taler til et sundheds foredrag for de lokale Andre internationale projekt idéer Deltagelse i det internationale klubvenskabsprogram Vær værter for et selskab for Lions internationale Youth Exchange. Indsamlingsaktiviteter Ved indsamling af midler til den administrative konto eller aktivitetskontoen må der gives tid til planlægning, publicering og implementering (gennemførelse) af aktiviteten. Mulige aktiviteter til indsamling af midler til den administrative konto: Medlemsafgift Lotteri blandt medlemmerne Fokus på børn, et Leo Internationalt Service Projekt, er udviklet til at hjælpe børn i svære omstændigheder. Populære projekter til indsamling af midler til aktivitetskassen: Vaske biler Ungdomsdans Side 12 af 40

13 Salg af mad og drikkevarer eller hjemmelavede ting ved skoler eller i lokalsamfundet. Planlæg først Definer klubbens mål med indsamlingen. Hvor stort et beløb håber klubben at indsamle, er dette et realistisk mål? Bliv enige om et projekt. Har klubben den nødvendige arbejdskraft til at gennemføre projektet? Hvilke materialer er nødvendige? Har klubben tilstrækkeligt med midler til indkøb af materiel? Bliv enige om tidspunkt og sted for projektet. Kontroller at projektet ikke konflikter med andre lokale projekter. Offentliggøre Klubben bør sende informationer om aktiviteten til klubmedlemmer, lokale aviser, radio- og TV stationer mindst en måned før. Medlemmerne kan opsætte plakater i det lokale område (se Resurser og Støtte i denne håndbog ) Informer familien, venner, fadderklubben og de nærmeste Leo klubber om aktiviteten. Gennemførelse Start projektet til tiden Uddel opgaver til alle deltagere Udpeg en Leo til at håndtere alle uforudsete ting. Forslag til andre projekter findes på websiden Leo Zone på Lions webside, i bladet The Lion og i brochuren Lions Oppertunities for Youth. Behold medlemmernes interesse Leo medlemmer vil fortsætte med at være interesseret i Leo klubbens arbejde så længe den er velorganiseret, er sjov, involverer medlemmerne og gennemfører vigtige projekter. Hvis Leo ledere er opmærksom kan de forhindre at medlemmer forlader klubben. Side 13 af 40

14 Årsager til at medlemmer forlader klubben Tiltag som kan forhindre afgang Uorganiseret klubledelse Leo klubbens ledelse skal søge råd og hjælp fra Leorådgiveren, fadderklubben, distrikts tjenestepersoner. Fadderklubben eller distriktet kan tilbyde ledertræning hvis der er behov. Utilstrækkelig information Leo klubbens ledelse skal give omfattende information til nye medlemmer og gennemføre en højtidelig optagelse. Kliker Leo klubbens tjenestepersoner bør lade både nye og erfarne medlemmer være med i udvalgene Manglende erkendelse Leo klubbens ledelse bør være opmærksom på medlemmerne og uddele udmærkelser når der er behov Manglende antal medlemmer Leo klubbens ledelse kan mødes med Leorådgiveren og distriktets Leo tjenesteperson for at diskutere forslag til tilvækst og udvikling og nye veje til markedsføring Manglende vigtige aktiviteter Leo klubbens ledelse kan udpege et udvalg til at undersøge lokale behov Manglende interesse for klubbens aktiviteter Leo klubbens ledelse kan overveje andre projekter inklusiv bruge projekidéer fra Leo medlemmerne Side 14 af 40

15 Ansvarsforsikring Leo klubbens medlemmer og deres frivillige er omfattet af organisationens ansvarsforsikring. Forsikringen dækker bl.a. skader på tredje person og tingskade på tredje mands ejendom op til US$ 1 mill. pr skade hvis Leo klubben er ansvarlig. Forsikringen dækker imidlertid ikke ved tingskader på eget materiel eller ved ting som anvendes af Leo klubben eller som de har ansvar for eller har opsigt med. Forsikringen indeholder desuden ingen fritidsulykkesdækning. Kontakt Leo Department ved det internationale hovedkontor for at få flere oplysninger. Nedlægning af Leo klubber For at kunne nedlægge en Leo klub må en tjenesteperson i fadderklubben skriftligt kontakte Youth Programs Department ved det internationale hovedkontor pr brev, e- mail eller Fax. Hvis meddelelsen om nedlæggelse af Leo klubben kommer inden den 15. december er fadderklubben berettiget til refundering af Leo klubafgiften for indeværende klubår. Hvis fadderklubben finder det nødvendigt at nedlægge Leo klubben uden godkendelse fra Leo klubbens medlemmer, skal fadderklubben underrette Leo klubben om dette mindst 90 dage før nedlæggelsen fulgt af en skriftlig og begrundet rapport om nedlæggelsen. En kopi af denne rapport skal sendes til følgende: a) Leo klubrådgiver b) Distriktets Leo tjenesteperson c) Multipel distriktets Leo tjenesteperson d) Leo distrikt præsident e) Leo multipeldistrikt præsident f) Distriktsguvernøren Fadderklubben bestyrelse skal give de ovenfor nævnte personer en mulighed for at sætte sig ind i situationen og konsultere dem. Kabinettet skal give Leo distriktspræsidenten og Leo multipeldistriktspræsidenten mulighed for at beskrive situationen eller indsende skriftlige kommentarer. Hvis situationen ikke kan løses ved distriktstjenestepersonens hjælp i løbet af de 90 dage, skal sagen tages op i Lions klubben på et ordinært møde. Hvis to tredjedele af Lions medlemmerne, der har betalt alle skyldige beløb (good standing), stemmer for at fadderskabet skal ophøre, skal en tjenesteperson i fadderklubben indsende en skriftlig anmodning til Youth Programs Department om at nedlægge Leo klubben. Kopi af skrivelsen skal sendes til ovenfor nævnte tjenestepersoner. Når Youth Programs Department har modtaget denne skrivelse er Leo klubben officielt nedlagt. Side 15 af 40

16 Leodistrikt og multipeldistrikt Leo klub aktiviteter på distrikts- og multipeldistriktsniveau opmuntrer Leo medlemmer til at dele ideer med andre Leos i området, markedsføre Leo klubprogrammet, styrke samfundsaktiviteterne, fokusere på medlemstilvækst og ekspansion samt udvikle mulighederne for lederskab. Leo klubben kan undgå nedlæggelse hvis fadderklubben godkender at fadderskabet overgår til en anden Lions klub. I dette tilfælde skal reglerne i Transfer Policy overholdes. Klub overførelse Hvis en fadderklub har nedlagt en Leo klub har denne 180 dage til at finde en ny fadderklub for at undgå nedlæggelse. Den nye fadderklub skal skriftligt underrette Youth Programs Department om at den accepterer fadderskabet. Når brevet er modtaget udarbejdes og sendes et nyt Certificate of Organizatio. Den årlige Leoafgift bliver nu den nye fadderklubs ansvar. Distrikts- og multipeldistriktstjenestepersoner Leo præsident i distrikt/md Vice Leo præsident i distrikt/md Leo sekretær i distrikt/md Leo kasserer i distrikt/md Struktur Seks eller flere officielle Leo klubber i et Lionsdistrikt kan danne et Leodistrikt. Distriktsguvernøren må godkende opbygningen af Leodistriktet. Grænserne for Leodistriktet må være de samme som Lionsdistriktet. Leodistriktet må følge reglerne i Standard Leo District Constitution, som kan læses på Lions webside, Resources, Publications, Leo/Youth. Ti eller flere Leo klubber kan danne et Leomultipeldistrikt. Antal Leo medlemmer skal være over 100. Guvernørrådet skal godkende dannelsen af et Leomultipeldistrikt. Leomultipeldistriktet skal følge reglerne i Standard Leo Multipel District Constitution. I juli måned skal den årlige rapport for Leodistrikter og Leomultipeldistrikt (Leo-91) sendes til det internationale hovedkontor. Formularen findes på Lions websted i afsnittet Resources, Forma, Leo/Youth. Betingelser Vælges hvert år Vælges hvert år Udpeges hvert år af Leo præsident i distrikt/md Udpeges hvert år af Leo præsident i distrikt/md Side 16 af 40

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Frivilligt arbejde for ansatte

Frivilligt arbejde for ansatte RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Juni 2006 Michael Wulff Frivilligt arbejde for ansatte Samarbejde med private virksomheder Øvrige rapporter i samme serie Den britiske frivilligsektor - Et overblik

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Kompilator: Vladislav Petkov Projekt Unge mod racisme Fonden С.Е.G.А. Holdningerne i denne publikation er de enkelte forfatteres ansvar og repræsenterer

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere