Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium"

Transkript

1 ELEVRÅDET Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium Indhold: Elevrådets vedtægter Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde Nærum Gymnasiums elevråd er nedsat på baggrund af elevrådsbekendtgørelsen (BEK nr 84 af 30/01/2013)

2 Elevrådets vedtægter Indholdsfortegnelse Overordnede vedtæger ( 1 til 4) Elevrådet Formål Struktur Elevrådet... 2 Vedtægter for medlemmer og medlemsposter ( 5 til 9) Formanden Næstformanden Kassér Sekretær Bestyrelsesmedlemmer... 4 Vedtægter for møder og mødetyper ( 10 til 13) Konstitueringsmødet Elevrådsmøder Ekstraordinære elevrådsmøder Stormøde... 5 Øvrige vedtægter ( 14 til 17) Elevrådslokalet Afstemninger Undervisningsboykot Vedtægtsændringer... 7 Vedtægter for repræsentanternes råd ( 18) Repræsentanternes Råd... 7 Overordnede vedtæger ( 1 til 4) 1 Elevrådet Stk. 1 Elevrådets navn er: Nærum Gymnasiums Elevråd Stk. 2 Elevrådet skal overholde elevrådsbekendtgørelsen (BEK nr 84 af 30/01/2013) Stk. 3 Elevrådet er uafhængige af partipolitiske interesser. Stk. 4 Elevrådets formål og struktur uddybes i elevrådets kommissorium, som er udarbejdet med baggrund i anskuelsen af elevrådet som et almindeligt udvalg i forhold til vedtægterne for skolens øvrige udvalgsarbejde. 2 - Formål Stk. 1 Elevrådet skal varetage flertallet af elevernes interesser 1 af 12

3 Stk. 2 Elevrådet skal høre alle elever jf. 18 for repræsentanternes råd Stk. 3 Elevrådet skal være elevernes talerør mellem eleverne og skolens andre instanser Stk. 4 Elevrådet skal være med til at fremme det sociale liv på skolen samt medvirke til, at skolen er, et rart sted at være. Stk. 5 Elevrådet skal fremme og koordinere elevdemokratiet på skolen. Derfor tager elevrådet i samarbejde med skolens øvrige udvalg initiativ til udarbejdelse af vedtægter for det øvrige udvalgsarbejde på skolen. Disse vedtægter ændres iht. de gennerelle bestemmelser for elevrådsvedtægtsændringer jf Struktur Stk. 1 Elevrådet består af elevrepræsentanterne, som blev valgt på årets første stormøde. Stk. 2 Elevrådet ledes af én formand og én næstformand, jf. 5 og 6 vedrørende valg af disse. Stk. 3 Elevrådets økonomi, altså budget, regnskab og udbetalinger, varetages af én kassér, jf. 7 vedrørende valg af denne. Stk. 4 Sekretæren er ansvarlig for referatet, jf. 8. Stk. 5 Mødeindkaldelse og dagsordener til elevrådsmøder varetages af forretningsudvalget Stk. 6 Ved forretningsudvalget forstås formanden, næstformanden, kasséren og referenten. 4 Elevrådet Stk. 1 Elevrådet består af 9 elever valgt af skolens elever. Der vælges 2 elevrepræsentanter fra hver årgang og 3 elevrepræsentanter vælges uafhængigt af årgang. Stk. 2 Elevrådet bliver valgt på skoleårets første stormøde, hvor alle skolens elever stemmer på alle årgangenes repræsentanter. jf. 13 for afholdelsen af stormøder. Under optælling af afgivne stemmer må opstillede kandidater ikke befinde sig i optællingslokalet. Ved optælling af stemmer findes først de tre kandidater med flest stemmer, som udgør elevrådsmedlemmerne, som er valgt uafhængigt af årgangen. Dernæst vælges de to kandidater pr. årgang, som har fået flest stemmer. Stk. 3 Elevrådet skal fungere som en samlet enhed, som handler ud fra elevernes fælles interesse, og derfor bliver elevrådet valgt og afsat samlet Stk. 4 Elevrådet er forpligtiget til at høre repræsentanternes råd om væsentlige beslutninger og i øvrigt inddrage repræsentanternes råd i det daglige arbejde. Stk. 5 Et elevrådsmedlem kan ikke være klasserepræsentant jf. 18 stk. 3 Stk. 6 Elevrådet fungerer, til et nyt elevråd er valgt. Stk. 7 Elevrådet informerer repræsentanternes råd ved væsentlige beslutninger. De enkelte klasserepræsentanter har derefter ansvaret for at informere deres klasse. Stk. 8 Ved utilfredshed med elevrådet kan en klasserepræsentant indgive et mistillidsvotum jf. 15 stk. 1, hvis mistillidsvotummet godkendes, skal der indkaldes til stormøde, hvor mistillidsvotummet skal godkendes af skolens elever. Ved nyt valg til elevrådet følges 4 stk Stk. 9 Opgiver et elevrådsmedlem sin plads i elevrådet kan elevrådet egenhændigt vælge et nyt medlem. Elevrådet orienterer skolen om manglen på et medlem, hvorefter alle har mulighed for at kandidere til posten. Dog må der aldrig sidde mindre end. 2 elever pr. årgang i elevrådet. Kandidaten vælges demokratisk i elevrådet. Stk. 10 Elevrådet skal være bekendt med elevrådets vedtægter. 2 af 12

4 Vedtægter for medlemmer og medlemsposter ( 5 til 9) 5 Formanden Stk. 1 Formanden vælges på konstitueringsmødet af elevrådet jf. 10 Stk. 2 Den valgte formand er formand for elevrådet Stk. 3 Formanden har det overordnede ansvar for elevrådet. Stk. 4 Formanden repræsenterer hele gymnasiet. Stk. 5 Ved formandens fravær har næstformanden ansvaret for formandens pligter. Stk. 6 I tilfælde af at formanden går af eller bliver afsat vælges en ny på næste elevrådsmøde. Denne formand ses som værende valgt på et konstitueringsmøde så valget skal foregå som sådanne, jf. 10 og formanden skal derfor opfylde pligterne som beskrevet i 5. Stk. 7 Der kan indgives mistillidsvotum fra en elevrådsrepræsentant til formanden, jf. 15 stk. 1, ved godkendt mistillidsvotum bliver den gamle formand siddende i elevrådet, og der vælges en ny jf. 5 stk. 6. Stk. 8 Når formanden er gået af varetager næstformanden ansvaret for formandens pligter til en ny er blevet valgt. Stk. 9 Formanden kan ikke vælges til næstformand, sekretær eller kasser. 6 Næstformanden Stk. 1 Næstformanden vælges på konstitueringsmødet af elevrådet Stk. 2 Den valgte næstformand er næstformand for elevrådet Stk. 3 Næstformanden har ansvaret for formandens pligter, jf. 5, hvis formanden er fraværende, er gået af eller er blevet afsat, indtil formanden igen er til stede eller en ny er blevet valgt. Stk. 4 I tilfælde af at næstformanden går af eller bliver afsat vælges en ny på næste elevrådsmøde. Denne næstformand ses som værende valgt på et konstitueringsmøde så valget skal foregå som sådanne, jf. 10 og næstformanden skal derfor opfylde pligterne som beskrevet i 6. Stk. 5 Der kan indgives mistillidsvotum fra en elevrådsrepræsentant til næstformanden, jf. 15 stk. 1, ved godkendt mistillidsvotum bliver den gamle næstformand siddende i elevrådet, og der vælges en ny jf. 6 stk. 4. Stk. 6 I tilfælde af at næstformanden og formanden begge er gået af varetager elevrådet deres pligter. En ny formand og næstformand vælges på næste elevrådsmøde efter bestemmelserne i 5 stk. 6 og 6 stk. 4. Stk. 7 Ved næstformandens fravær varetager elevrådet næstformandens pligter. Stk. 8 Næstformanden kan ikke vælges til formand, sekretær eller kasser. 7 Kassér Stk. 1 Kasseren vælges på konstitueringsmødet af elevrådet. Stk. 2 Kasseren varetager elevrådets økonomi, mht. at lægge budget og regnskab. Stk. 3 Alle udbetalinger skal så vidt muligt godkendes i elevrådet Stk. 4 Kun kasseren har bemyndigelse til at hæve penge fra elevrådets konto. Stk. 5 Elevrådet kan ikke refundere betalinger uden forevisning af kvittering. 3 af 12

5 Stk. 6 Hvis kasseren går af eller bliver afsat varetager elevrådet kasserens opgaver. En ny kassér vælges på næste elevrådsmøde. Denne kassér ses som værende valgt på et konstitueringsmøde så valget skal foregå som sådanne, jf. 10, og kasseren skal derfor opfylde pligterne som beskrevet i 7. Stk. 7 Der kan indgives mistillidsvotum fra en elevrådsrepræsentant til kasseren, jf. 15 stk. 1, ved godkendt mistillidsvotum bliver den gamle kassér siddende i elevrådet, og der vælges en ny jf. 7 stk. 6. Stk. 8 Kasseren har ansvaret for at fremlægge elevrådets årsregnskab min. En gang årligt for resten af skolen på et stormøde. Stk. 9 Kasseren kan ikke vælges til formand, sekretær eller næstformand. 8 Sekretær Stk. 1 Sekretæren vælges på et konstitueringsmøde af elevrådet Stk. 2 Sekretæren er ansvarlig for at udarbejde et referat for hvert elevrådsmøde. Stk. 3 Hvis sekretæren går af eller bliver afsat varetager elevrådet ansvaret for sekretærens pligter. En ny sekretær vælges på næste elevrådsmøde. Denne sekretær ses som værende valgt på et konstitueringsmøde så valget skal foregå som sådanne, jf. 10 og sekretæren skal derfor opfylde pligterne som beskrevet i 8. Stk. 4 Der kan indgives mistillidsvotum fra en elevrådsrepræsentant til sekretæren, jf. 15 stk. 1, ved godkendt mistillidsvotum bliver den gamle sekretær siddende i elevrådet og der vælges en ny jf. 8 stk. 3 Stk. 5 Sekretæren kan ikke vælges til formand, næstformand eller kasser. 9 Bestyrelsesmedlemmer Stk. 1 Elevrådet besidder 2 pladser i Nærum Gymnasiums bestyrelse. Stk. 2 Den ene af de to poster besiddes af elevrådsformanden. Stk. 3 Ethvert medlem af elevrådet kan blive valgt til at sidde i bestyrelsen. Stk. 4 Valg til bestyrelsen foregår ved at hver kandidat holder en kort præsentation om sig selv og derefter stemmes der i elevrådet, jf. 15 stk. 3 og stk. 4. Stk. 5 Dog skal bestyrelsesmedlemmerne vælges, så minimum en af repræsentanterne er over 18 år. Vedtægter for møder og mødetyper ( 10 til 13) 10 - Konstitueringsmødet Stk. 1 Ved konstitueringsmøde forstås det første elevrådsmøde efter skoleårets begyndelse, hvilket senest skal være en måned efter skoleårets begyndelse. Stk. 2 På konstitueringsmødet vælges formand, næstformand, kassér, sekretær og bestyrelsesmedlemmer jf. 5 til 9. Stk. 3 De nævnte poster i 10 stk. 2 vælges ved skriftlig afstemning jf. 15 stk. 3 og stk af 12

6 11 - Elevrådsmøder Stk. 1 Elevrådet bestræber sig på at afholde elevrådsmøder fast hver 14. dag, dog skal der afholdes min. 1 møde om måneden. Stk. 2 Dagsordenen, mødested og mødetidspunkt skal offentliggøres for elevrådet senest 3 skoledage før mødet. Stk. 3 Medlemmer af elevrådet kan få et punkt på dagsordnen ved at kontakte formanden senest 2 skoledage før mødet, således at der er mulighed for at alle medlemmer af elevrådet kan orientere sig i sagen. Stk. 4 Et punkt sættes på dagsordenen med en kort beskrivelse af emnet, så elevrådsrepræsentanterne kan nå at forberede sig på punktet inden mødet. Punktet fremlægges af personen, der har sat det på dagsordenen, dernæst sættes emnet til debat. Det er formanden, der vurderer, om et emne er gennemdebatteret. Hvis denne mener det, da lukkes talerlisten og emnet stilles evt. til afstemning. Stk. 5 Ved afstemninger til punkter på dagsordenen, der er til debat på elevrådsmødet, bruges simpelt flertal, jf. 15 stk. 4. Stk. 6 Medlemmer af elevrådet har mulighed for at bringe en sag på dagsordnen på selve mødet under punktet: Eventuelt. Disse sager kan der ikke tages endelige beslutninger om på elevrådsmødet. Stk. 7 Det er formandens opgave at bestyre talerlisten til elevrådsmødet. Stk. 8 Sekretæren er ansvarlig for at referater fra elevrådsmøder bliver offentliggjort for elevrådet senest en uge efter elevrådsmødet. Stk. 9 Det er forretningsudvalget, der kan indkalde til elevrådsmøde. Stk. 10 Elevrådsmøder er generelt åbne, dog kan mødet lukkes, hvis dette findes nødvendigt af et flertal i elevrådet. 12 Ekstraordinære elevrådsmøder Stk. 1 Hvis der er en problemstilling, hvortil at det er nødvendigt at samle elevrådet inden tre dage, kan der indkaldes til ekstraordinært elevrådsmøde. Stk. 2 Ved ekstraordinære møder kan dagsordenen gives til medlemmerne af elevrådet på selve mødet. Det tilstræbes dog at elevrådet får dagsordenen så tidligt det er muligt. Stk. 3 Det er forretningsudvalget, eller 2/3 af elevrådet, der kan indkalde til ekstraordinære elevrådsmøder. 13 Stormøde Stk. 1 Elevrådet skal afholde mindst to stormøder hvert skoleår, hvoraf det ene skal ligge senest to uger efter skoleårets start og det andet efter december. Stk. 2 På det første stormøde er valg af udvalgsmedlemmer det eneste punkt på dagsordenen. Stk. 3 Til valg af elevrådet har hver elev 9 stemmer, som frit kan gives til enhver opstillet kandidat. Dog kan man ikke stemme på den samme kandidat mere end én gang. Stk. 4 På stormødet har alle elever adgang, tale- og stemmeret. Stk. 5 Elevrådet skal mindst én gang årligt fremlægge sit regnskab og årsberetning. Stk. 6 Elevrådsformanden indkalder på vegne af elevrådet til stormøde. Et stormøde skal indkaldes 5 af 12

7 med mindst 2 ugers varsel, medmindre dette er det første i skoleåret. Stk. 7 Dagsordenen udarbejdes af elevrådet og skal senest være tilgængelig for alle skolens elever 1 uge før mødet. Stk. 8 Punkter til dagsordenen og vedtægtsændringer skal senest være afleveret til elevrådet 10 dage før mødet. Stk. 9 Forslag skal godkendes ved kvalificeret flertal jf. 15 stk. 2. Stk. 10 Elevrådet udpeger ordstyrer og referent. Stk. 11 Elevrådet planlægger stormødet. Øvrige vedtægter ( 14 til 17) 14 Elevrådslokalet Stk. 1 Ved elevrådslokalet forstås det lokale, der sættes til rådighed for elevrådet af skolens ledelse. Stk. 2 Elevrådslokalet kan bruges til afholdelse af møder for elevrådet og andre elevudvalg. Stk. 3 Det er enerådigt elevrådet, der administrerer adgangskort til elevrådslokalet. Stk. 4 Det er elevrådets opgave at administrere elevrådslokalet. 15 Afstemninger Stk. 1 For at et mistillidsvotum skal godkendes skal der opnås mere end 50 % af de afgivne stemmer. Ved mistillidsvotum må mistillidsmodtagere ikke stemme. Jf. 15 stk. 3 for afholdelse af disse. Stk. 2 Ved kvalificeret flertal forstås mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 3 Alle valg vedrørende personer skal foregå skriftligt. Stk. 4 Ved simpelt flertal forstås mere end halvdelen af afgivne stemmer, ved stemmelighed er det formandens stemme som er afgørende. Stk. 5 Hvis mere end 3 elever ønsker skriftlig afstemning skal dette ske. Stk. 6 Ved afstemning til en post har den eller de personer som har opnået flest stemmer vundet. Stk. 7 Ved afstemning, hvor der ikke anvendes kvalificeret flertal, anvendes der simpelt flertal jf. 15 stk. 2 og 4 Stk. 8 Elevrådets lærerrepræsentant skal være til stede under optælling af afgivne stemmer ved valg af elevrådsmedlemmer. 16 Undervisningsboykot Stk. 1 Hvis der fra elev-/studenterbevægelsens side lægges op til nedlæggelse af undervisningen (fx i forbindelse med finanslovsforhandlinger), står elevrådet for organiseringen af dette. Stk. 2 Hvis flertallet af elevrådet stemmer for et undervisningsboykot skal alle skolens elever stemme om dette. Dette annonceres umiddelbart efter afstemningen og der afholdes en ekstraordinær morgensamling dagen efter, af elevrådet. Stk. 3 På den ekstraordinære morgensamling skal der være adgang og stemmeret for alle skolens elever. Den ekstraordinære morgensamling styres af elevrådet. Den ekstraordinære morgensamling indledes med en debat efterfulgt af en afstemning om undervisningsboykot. 6 af 12

8 Stk. 4 For at undervisningsboykotten træder i kraft skal der opnås kvalificeret flertal, jf. 15 stk. 2, dog skal det i denne sammenhæng ikke kun være af de afgivne, men af det samlede elevantal. Jf. 16 stk. 5. Stk. 5 Indgivne blanke stemmer skal trækkes fra det samlede elevantal. Stk. 6 Under en flere dage lang undervisningsboykot stemmes der hver morgen om opretholdelse af undervisningsboykottet. Her gælder de samme vilkår som ved vedtagelsen af undervisningsboykottet. Stk. 7 Hvis en morgenafstemning ikke opnår det nødvendige stemmeantal vil undervisningsboykotten afblæses og undervisningen starter ved næste moduls start, dog minimum 1 time efter offentliggørelsen af afblæsningen. Stk. 8 Ved afblæsning af en undervisningsboykot skriver elevrådet dette på Lectio så hurtigt som muligt. Stk. 9 Ved afblæsning af en undervisningsboykot optages den ikke som udgangspunkt igen dagen efter. Dog kan en elev henstille til elevrådet at genoptage undervisningsboykotten, hvis der kommer nye oplysninger i den givne årsag til undervisningsboykotten. Det er herefter op til elevrådet at vurdere disse oplysningers validitet. Afstemning om genoptagelse af undervisningsboykottet skal ske så hurtigt som muligt, dog først efter undervisningen er blevet genoptaget. Jf. 16 stk. 7. Stk. 10 En kommende afstemning kan annonceres både på Lectio og i Agoraen. Stk. 11 Der er ikke fastsat en grænse for tidspunktet for offentliggørelsen af en afstemning, dog skal dette ske så tidligt som muligt. Stk. 12 Hvis relevante emner, der ikke er beskrevet i Elevrådets vedtægter, bliver taget op, er det elevrådets ansvar at tage en beslutning herom. 17 Vedtægtsændringer Stk. 1 Vedtægter kan kun blive ændret på et stormøde med et kvalificeret flertal jf. 15 stk. 2. Stk. 2 Enhver elev har ret til at fremlægge en vedtægtsændring såfremt denne overholder tidsfristen, jf. 13 stk. 8. Stk. 3 I tilfælde af en ny bekendtgørelse fra ministeriet er det optil elevrådet at udarbejde et nyt vedtægtssæt med afsæt i det gamle vedtægtssæt. Dog gælder de gamle vedtægter indtil nye er valgt. Stk. 4 Ved ændring i bekendtgørelsen skal vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde ikke ændres, ved mindre dette forudsættes af bekendtgørelsen. Vedtægter for repræsentanternes råd ( 18) 18 Repræsentanternes Råd Stk. 1 Formålet med repræsentanternes råd er at sikre god kommunikation mellem elevrådet og den enkelte elev og i øvrigt skabe klassenærhed. Klasserepræsentanten formidler den enkelte klasses holdning til elevrådet. Stk. 2 Repræsentanternes råd består af klasserepræsentanterne Stk. 3 Ved klasserepræsentanter forstås den repræsentant, som er valgt fra den enkelte klasse. Stk. 4 Valg af klasserepræsentanter skal afholdes af elevrådet. 7 af 12

9 Stk. 5 Valget af klasserepræsentanter foregår i de enkelte klasser hurtigst muligt efter sommerferien. Valget i klasserne skal foregå som følger: i. Ved mere end én kandidat afholdes skriftligt valg i klassen jf. 15 stk. 3. ii. Eleven med flest stemmer er valgt. iii. I tilfælde af at kun én elev stiller op, skal denne have over halvdelen af klassens tillid. iv. I tilfælde af at ingen elever opnår klassens tillid mister klassen sin plads i elevrådet, indtil tillid opnås. Stk. 6 Klasserepræsentanten sidder til begyndelsen af den kommende sommerferie. Stk. 7 Klassen kan altid skifte sin klasserepræsentant, hvis mere end halvdelen af klassen stemmer for dette. Ved ønske om at skifte klasserepræsentant skal elevrådet orienteres. Den nye klasserepræsentant vælges efter 18 stk. 5 Stk. 8 Klasserepræsentanterne skal orientere sig i elevrådets vedtægter. Stk. 9 Elevrådet informerer repræsentanternes råd ved væsentlige beslutninger. De enkelte klasserepræsentatner har derefter ansvaret for at informere den enkelte elev Stk. 10 Der skal afholdes mindst fem årlige høringer i repræsentanternes råd Stk.11 Dagsorden, mødested og mødetidspunkt skal offentliggøres for repræsentanternes råd en uge før mødet. Stk. 12 Medlemmer af repræsentanternes råd kan få et punkt på dagsordenen ved at kontakte den ansvarlige for repræsentanternes råd senest tre skoledage før mødet, således at der er mulighed for at alle medlemmer af elevrådet kan orientere sig i sagen. Stk. 13 Et punkt sættes på dagsordenen med en kort beskrivelse af emnet, så repræsentanterne kan nå at forberede sig på punktet inden mødet. Punktet fremlægges af personen, der har sat det på dagsordenen, dernæst sættes emnet til debat. Det er den ansvarlige for repræsentanternes råd, der vurderer, om et emne er gennemdebatteret. Hvis denne mener det, lukkes talerlisten og emnet stilles evt. til afstemning. Stk. 14 Ved punkter på dagsordnen, der er til debat i høringen, skal klasserepræsentanterne orientere sig om klassens holdning før mødet, således at der kan træffes beslutninger på klassens vegne. Stk. 15 Repræsentanternes råd vælger en formand blandt klasserepræsentanterne. Formanden er ansvarlig for dagsorden og mødeindkaldelse og fungerer desuden som mødeleder og ordstyrer. Stk. 16 Repræsentanternes råd vælger en sekretær, som er ansvarlig for referater fra høringer i repræsentanternes råd. Stk. 17 Elevrådet vælger en ansvarlig for repræsentanternes råd, som fungerer som næstformand for repræsentanternes råd og hjælper formanden med hans eller hendes pligter. Næstformanden overtager formandens arbejdsopgaver såfremt denne ikke er til stede. Stk. 18 Medlemmer af repræsentanternes råd har mulighed for at bringe en sag på dagsordnen på selve mødet under punktet: Eventuelt. Stk. 19 Det er formanden og næstformanden for repræsentanternes råd, 2/3 af elevrådsmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne i repræsentanternes råd, der kan indkalde til møde i repræsentanternes råd.. Stk. 20 Møder i repræsentanternes råd er generelt åbne. Formanden eller 1/3 af elevrådet eller repræsentanternes råd kan dog lukke mødet. 8 af 12

10 Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde 1 Indholdsfortegnelse Overordnede vedtægter ( 1 til 3) Struktur Formål Kommissorier... 9 Vedtægter for medlemsposter ( 4) Medlemsposter Øvrige vedtægter ( 5 til 6) Vedtægtsændringer Opstart og nedlæggelse af udvalg Overordnede vedtægter ( 1 til 3) 1 Struktur Stk. 1 Udvalgene består af et bestemt antal medlemmer fra hver årgang. Medlemsantallet for hver årgang fastsættes i de respektive kommissorier jf. 3. Stk. 2 Udvalget ledes af én formand og én næstformand samt én eventuel næstformandssuppleant. jf. 4 vedrørende valg af disse. Stk. 3 Udvalget vælger én næstformandssuppleant fra enten 1.- eller 2.g såfremt både den nuværende formand og næstformand går i 3.g jf. 4.3 vedrørende valg af denne. Stk. 4 Ved uoverensstemmelser i et udvalg, træffes beslutninger på demokratisk vis. Hvis antallet af stemmer står lige, er det formandens stemme, som er den afgørende. 2 Formål Stk.1 Det enkelte udvalgs formål og arbejdsopgaver defineres i dets kommissorium jf Kommissorier Stk. 1 Alle skolens officielle udvalg udarbejder et kommissorium, der som minimum indeholder følgende: i. Bestemmelse af medlemsstruktur jf. 1 stk. 1 ii. Bestemmelse af udvalgets formål og arbejdsopgave jf. 2 stk Ved et udvalg forstås et officielt udvalg, som varetager elevernes interesse inden for et bestemt område. Dermed forstås flg. udvalg som officielle udvalg: Aktivitets- og kulturudvalget, caféudvalget, cheftutorerne, elevrådet, festudvalget, gallaudvalget, hueudvalget, N-elev, repræsentanternes råd, Snaggen, sund skole udvalget, traditionsudvalget og velgørenhedsudvalget. Derudover har skolen følgende udvalg, som ligeledes udarbejder et kommissorium: Medieudvalget, skiudvalget og Amnesty International udvalget. 9 af 12

11 Stk. 2 For at ændre et udvalgs kommissorium kræver dette et kvalificeret flertal i det respektive udvalg og i elevrådet. Hvis der er uoverensstemmelse mellem resultaterne i udvalget og elevrådet, sendes kommissorierevideringen til afstemning ved den nærmeste morgensamling, hvor der ligeledes kræves kvalificeret flertal for ændring af kommissoriet. Vedtægter for medlemsposter ( 4) 4 Medlemsposter 4.1 Formanden Stk. 1 Formanden er på valg ved det første udvalgsmøde. Stk. 2 Valget af formanden foregår demokratisk. Den kandidat, som har modtager flest stemmer er valgt Stk. 3 Til valget har alle medlemmer én stemme Stk. 4 Valget skal foregå skriftligt Stk. 5 Formanden for udvalget har det endelige ansvar for at udvalget overholder vedtægterne og følger kommissoriet. Stk. 6 I tilfælde af at formanden går af før tid, afholdes nyt valg jf. 4.1 Stk. 7 Ved formandens fravær har næstformanden ansvaret for udvalget og overtager formandens pligter 4.2 Næstformanden Stk. 1 Næstformanden er på valg ved det første udvalgsmøde. Stk. 2 Valget af næstformanden foregår demokratisk. Den kandidat, som har modtager flest stemmer er valgt. Stk. 3 Til valget har alle medlemmer én stemme Stk. 4 Valget skal foregå skriftligt Stk. 5 Hvis formanden ikke er tilstedeværende overtager næstformanden formandens rettigheder og pligter. Stk. 6 I tilfælde af at næstformanden går af før tid overtager næstformandssuppleanten posten. Hvis der ikke er nogen næstformandssuppleant, afholdes nyt valg jf. 4.2 og 1 stk Næstformandssuppleanten Stk. 1 Næstformandssuppleanten er på valg ved det første udvalgsmøde jf. 1 stk. 3 Stk. 2 Valget af næstformandssuppleanten foregår demokratisk og den kandidat, som har modtager flest stemmer er valgt Stk. 3 Til valget har alle medlemmer én stemme Stk. 4 Valget skal foregå skriftlig Stk. 5 Hvis næstformanden ikke er tilstedeværende overtager næstformandssuppleanten næstformandens rettigheder og pligter. Stk. 6 I tilfælde af at næstformandssuppleanten går af før tid, afholdes nyt valg jf af 12

12 Øvrige vedtægter ( 5 til 6) 5 Vedtægtsændringer Stk. 1 Ændring af vedtægterne for skolens øvrige udvalgsarbejde ændres iht. de generelle bestemmelser for elevrådets vedtægtsændringer jf. 17 stk. 1 og 2 i elevrådets vedtægter. 6 - Opstart og nedlæggelse af udvalg Stk. 1 Ved etablering af nyt udvalg, udarbejder initiativtagerne til det nye udvalg et udvalgskommissorium. Udvalgskommissoriet fremlægges herefter i elevrådet, som afholder en afstemning om godkendelse. Afstemningen skal gennemføres med kvalificeret flertal. Stk. 2 Ved nedlæggelse af et udvalg kræves der kvalificeret flertal, jf. 15 stk. 2 i elevrådets vedtægter, i en demokratisk afstemning i både det respektive udvalg og i elevrådet. 11 af 12

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Vedtægter for Elevrådet på Kruse Gymnasiet i Furesø kommune

Vedtægter for Elevrådet på Kruse Gymnasiet i Furesø kommune Vedtægter for Elevrådet på Kruse Gymnasiet i Furesø kommune Elevrådet ved Kruse, Gymnasiet i Furesø kommune er nedsat på grundlag af Gymnasielovens 14: Stk. 1: Hver gymnasieskole nedsætter et elevråd,

Læs mere

Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium

Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium Indhold Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium... 1 1: Navn og formål... 2 2: Medlemmer... 2 3: Organisation... 3 4: Stormøde... 3 5: Økonomi...

Læs mere

Roskilde Katedralskoles Elevråds Vedtægter

Roskilde Katedralskoles Elevråds Vedtægter Roskilde Katedralskoles Elevråds Vedtægter 1: Elevrådets Navn Rådets navn er Elevrådet på Roskilde Katedralskole - forkortet Elevrådet. 2: Elevrådets Formål Elevrådets formål er, at repræsentere Roskilde

Læs mere

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991.

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. Indhold Kapitel 1 Navn & formål Kapitel 2 Størrelse og sammensætning Kapitel 3 Elevrådet Kapitel 4 Valg Kapitel 5 Formandskabet

Læs mere

Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter

Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter Borupgaard Gymnasiums elevråds vedtægter 1) Navn 1.1 Foreningens navn er Borupgaard Gymnasiums Elevråd forkortet Elevrådet. 2) Formål 2.1 Elevrådets formål er at repræsentere elever på Borupgaard Gymnasium

Læs mere

Dets Vedtægter og Vejledning

Dets Vedtægter og Vejledning Dets Vedtægter og Vejledning 1 Formålsbestemmelse 1a Elevrådet skal arbejde og agere med bestræbelse på at være interessepolitisk samt undgå al form for partipolitik. 1b Elevrådet skal agere som bindeled

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

VEDTÆGTER FÆLLESELEVRÅDET I VORDINGBORG. zbc.dk Tlf ZBC Vordingborg Chr. Richardtsvej Vordingborg

VEDTÆGTER FÆLLESELEVRÅDET I VORDINGBORG. zbc.dk Tlf ZBC Vordingborg Chr. Richardtsvej Vordingborg VEDTÆGTER FÆLLESELEVRÅDET I VORDINGBORG ZBC Vordingborg Chr. Richardtsvej 43 1 4760 Vordingborg zbc.dk Tlf. 5578 8888 VEDTÆGTER FOR DET FÆLLES ELEVRÅD FOR EUD, HTX OG HHX PÅ ZBC I VORDINGBORG. VEDTAGET

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE Retningslinjer FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA København Godkendt den 31-07-2011 1. Navn: Komitéens navn er: Område Service Komité Narcotics Anonymous København i det følgende kaldet OSK. 2. Formål: A) Komitéens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) Generalforsamlingen 28. juni 2016 kl. 19.00 på Diakonhøjskolen i Aarhus FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE Gældende vedtægter 1, NAVN OG HJEMSTED Navn: Foreningen Teologi

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODONTOLOGISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ODONTOLOGISK FORENING VEDTÆGTER FOR ODONTOLOGISK FORENING 1 Navn og tilhørsforhold stik 2: Foreningens navn er Odontologisk Forening OF og hører til på Københavns Tandlægeskole, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Østjylland, som er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt. 2 Formål Dansk Skoleidræt har med

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

Vedtægter for De Studerendes Forening

Vedtægter for De Studerendes Forening Vedtægter for De Studerendes Forening 1, funktion og opgave a) Foreningens navn er De Studerendes Forening (DSF) b) Foreningens opgave er at skabe sammenhold og sociale aktiviteter imellem de studerende

Læs mere

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 1 Navn 1. Organisationens navn er EWH (EWH DTU) og er en underafdeling af (EWH). 2. Foreningens hjemsted er, DTU. 2 Formål 1. EWH DTU er en frivillig organisation

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Danske Fodbolddommere Bestyrelsen Forretningsorden

Danske Fodbolddommere Bestyrelsen Forretningsorden Februar 2015 Danske Fodbolddommere Bestyrelsen Forretningsorden Indhold Indledende møde... 3 Præsentation... 3 Repræsentanter... 3 Forfald... 3 Bestyrelsens mødevirksomhed... 3 Udsendelse af dagsorden...

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål.

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål. Zonta - Distrikt 13 - Area 01 - Danmark Standard for Klubvedtægter vedtaget på Landsmøde 2014 Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i eller med erfaring fra

Læs mere

Udvikling Ligestilling Forskellighed

Udvikling Ligestilling Forskellighed Udvikling Ligestilling Forskellighed ULF VEDTÆGTER 2011 Navn og hjemsted Vedtægt nr.1 Stk. 1 Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. Formål Vedtægt nr. 2 Stk. 1 ULF s formål er, at arbejde

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for DIKUrevyen

Vedtægter for DIKUrevyen Vedtægter for DIKUrevyen 21. september 2015 1 Foreningens navn Foreningens navn er DIKUrevyen. 2 Foreningens hjemsted Foreningen holder til på Københavns Universitet i de lokaler, der er stillet Datalogisk

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB Artikel 1: Navn 1. Klubbens navn er:. Artikel 2: Formål 1. At udvikle et netværk mellem unge i alderen 18-29 år af forskellig uddannelse, erhverv, samfundsopfattelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL (Begoniavej, Dahliavej & Dahliaparken) Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er BEDAHL Foreningens hjemsted er Holbæk kommune, Region Sjælland Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre København

Vedtægter for Skole og Forældre København Vedtægter for Skole og Forældre København 1. Foreningens navn er Skole og Forældre, København under Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Som medlemmer i Skole

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Retningslinjer for Servicegruppen for Sex and Love Addicts Anonymous i Danmark.

Retningslinjer for Servicegruppen for Sex and Love Addicts Anonymous i Danmark. Retningslinjer for Servicegruppen for Sex and Love Addicts Anonymous i Danmark. Endnu ikke godkendt Den endelige beslutning og vedtagelse af disse retningslinjer bliver på Servicegruppemødet d. 7/10. Ønsker

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB samt Regelsæt for DANSK CITROËNKLUB Side 1 af 5 1. Klubbens navn. Klubbens navn er DANSK CITROËNKLUB (DCK) Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB: 2. Klubbens medlemmer. Som medlem

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere