Belysning hvor kun fantasien sætter grænser. Focusspot 2006/01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Belysning hvor kun fantasien sætter grænser. Focusspot 2006/01"

Transkript

1 Focusspot 2006/01

2 Basisspot er en blændingsfri spot til koldtlyshalogener med lysspredning op til 36 grader. Ophænget i kraftig bøjle med store fingerskruer sikrer stabil fiksering i enhver vinkel. Skift af lyskilde foregår bagfra - nemt tilgængeligt. Profilspotten er en udvidelse af basislampen med linsestænger og linseringe. Brugen af linser muliggør beskæring, afmaskning og motiv projektion. I ringene kan også monteres lysfiltre. Linserne anvendes, når forskellig spredning af lyset ønskes. Komponenter Lampehuset frigøres i forbindelse med lyskildeskift ved at løsne spændskruen. Linsestængerne monteres på basismodulet i gevindhuller. Linseringene skubbes ind over stængerne og fikseres med spændeskrue. Basisspot Profilspot Filterforsats Beskæring m. 4 knive Samlemodul Lampehus Spændeskrue Billed-linse m. filterholder til 2 filtre Linsestang Profil-linse m. knivholder Lysfilter/ farvefilter Kniv Linserne leveres som udgangspunkt i en bredstrålende og en smalstrålende version. Er der behov for særlig smal fokusering f.eks. ved store loftshøjder, kan der leveres et specielt smalstrålende linsesæt med tilhørende længere linsestænger. Er der behov for stor nøjagtighed ved f.eks brug af gobo eller dias anvendes speciallinser - se kombinationsskemaet på næste side. Hovedmål:

3 Forskellige linser muliggør forskellig lysspredning, men kræver også forskellige afstande til lyskilden. Knive Lysfiltre Smalstrålende lampe Zoom Når billed-linsen skydes frem og tilbage, ændres spredningsvinklen. Herunder ses tabel over mulighederne: - skubbes ind mellem linseringenes klemskiver Profil-linse Billed-linse Snit gennem bredstrålende lampe Brændvidder Lyskegle-diameter på 4m s afstand Kombination Lyskilde Profil-linse Billed-linse Mindst Fokus Størst (soft) (skarp) (soft) Bredstrålende 36 gr. 50 mm 50 mm 300 cm 350 cm 700 cm Smalstrålende 36 gr. 50 mm 100 mm 160 cm 180 cm 245 cm X-smalstrålende gr. 100 mm 2x200 mm 90 cm 90 cm 180 cm X-smalstrålende version kræver spredelinse som omtalt herunder, samt længere linsestænger Hvis der er brug for stor ensartethed f.eks. ved brug af gobo, kan der indsættes en spredelinse i samlemodulet foran lyskilden. Er kravene til linjetegningen endnu højere, f.eks. ved diasprojektion, skal der anvendes både spredelinse og en speciel billed-linse. Diasprojektion kan kun anvendes med tidsbegrænsning på grund af varmeudviklingen fra lyskilden. Gobo el. dias Spredelinse Evt. speciallinse Snit gennem lampe monteret med spredelinse Lyskegle fra smalstrålende optik. Fra Tiden i H.C.Andersens Hus i Odense

4 Afmaskningen med knivene muliggør beskæring af lyset omkring billeder eller genstande så disse særligt fremhæves idet bagrunden ikke belyses. På samme måde kan særligt følsomme genstande afdækkes. Knivene anbringes parvis overfor hinanden i de to slidser mellem de fjederbelastede klemskiver. Knivenes særlige udformning muliggør indstik rundt om linsestængerne. Knivene på de åbne sider stikkes ind med den brede side forrest. De løse knive muliggør en lodret/vandret beskæring næsten uanset belysningvinklen. Med en lille håndfil er det muligt, i en tynd metalplade, selv at fremstille andre knivformer eller goboer til specielle formål. Afmasket lys. Focusspoten er her indsat i en 3dmodel udformet i forb. m. Tiden i H.C.Andersens Hus Goboprojektion: Skyggen af et telt over udlægning af et bopladsfund. Randersegnens Oldtid

5 Modulopbygget udstillingslampe med mange anvendelses- og udbygningsmuligheder. Udviklet på basis af lang tids erfaring i samarbejde med arkitekt m.a.a. Eskild Bjerre Laursen. En fleksibel lampe, der kan anvendes til både almen og avanceret belysning, med de helt rigtige brugsegenskaber indbygget. Leveres i matlakeret sort, som standard. En robust basisspot til 12V koldtlyshalogener, med lysspredning op til 36 grader. Velegnet til en blændingsfri grundbelysning. - Basislampen kan udbygges til: En avanceret profilspot med mulighed for zoom, afmaskning, diasprojektion samt montering af goboer og lysfiltre. I profilspot anvendes 36 grader koldlyshalogen. Leveres med adaptor til 12V strømskinner eller, som her vist, med universaladaptor med lysdæmpning til 220V strømskinner. Kan også leveres monteret på dåse til individuel placering.

6 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. ORDREOPTAGELSE A. Tilbud bliver først bindende ved Lumitech s ordrebekræftelse. Dog bliver tilbud bindende ved ordres afgivelse til Lumitech s repræsentant eller agent, medmindre Lumitech uopholdeligt, efter at have modtaget meddelelse om ordren erklærer, at denne ikke kan accepteres. B. Prisen er den på ordrebekræftelsens dato gældende. Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering sker stigning i råvarepris, overenskomstbestemt arbejdsløn, arbejdsgiverafgift af enhver art, vareskatter, toldsatser, import/eksport afgifter, den danske krones vekselkurs eller andre forhold uden for Lumitech s kontrol, er Lumitech berettiget til at forhøje prisen tilsvarende. Såfremt Lumitech ønsker at forhøje prisen i henhold til foregående stykke, skal dette meddeles køber inden varens afsendelse. 2. LEVERING/RETURNERING A. Levering sker ab fabrik eller lager, medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Lumitech drager omsorg for afsendelse og vælger forsendelsesmåden. Forsendelsen foregår for køberens regning og risiko. Er der aftalt franco levering, er forsendelsesomkostninger indbefattet i prisen, og forsendelsen foregår for Lumitech s risiko. B. Varen forsendes i Lumitech s standardemballage og forsynes i øvrigt med sådan udvendig emballage, som af Lumitech anses for nødvendig og tilstrækkelig til forsendelsen. Emballage er indbefattet i prisen, medmindre andet er aftalt. C. Køber er kun berettiget til at annullere ordren på grund af forsinkelse, såfremt leveringen forsinkes mere end 30 dage. Forsinkelsen berettiger kun køber til erstatning, såfremt han dokumenterer, at forsinkelsen skyldes en grov fejl hos Lumitech. Lumitech er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, eller lignende indirekte tab, herunder køber påførte dagbøder. D. Varen leveres i Lumitech s standardkvalitet, medmindre andet aftales. Såfremt varen er fremstillet i henhold til køberens særlig krav, er Lumitech berettiget til at levere indtil 10% mindre og indtil 10% mere end den aftalte mængde. Varen kan aldrig returneres, uden at dette forinden er skriftligt aftalt, og vil i modsat fald altid være for kundens fulde regning og risiko. Fejlbestilte standardvarer krediteres 80% pga. håndtering og kontrol. Specialvarer og udpakkede lyskilder tages ikke retur. 3. PRISER/TILBUD A. Der tages forbehold for trykfejl, og Lumitech forbeholder sig ret til uden varsel at ændre priserne. Tilbud er, medmindre andet er angivet, gyldig i 4 uger og altid med forbehold for mellemsalg. Angivne priser er med forbehold for evt. regne- eller skrivefejl. Alle priser er angivet, medmindre andet står anført, excl. lyskilder, statsafgifter og moms. 4. BETALING A. Betaling: 10 dage netto, med mindre andet er skriftligt aftalt. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af evt. reklamation eller andre evt. modkrav, uden at dette er skriftligt accepteret af Lumitech. Ved betaling efter forfald debiteres køber renter i henhold til den til enhver tid af Lumitech fastsatte rentesats, dog min. 50,00 kr. pr. tilskrivning. Leverede varer forbliver, indtil fuldstændig betaling, renter og øvrige omkostninger medregnet, Lumitech s ejendom 5. TRANSPORTSKADE, MANGLER OG REKLAMATION A. Transportskade skal altid omgåede meddeles det transportfirma, der har haft ansvaret for transporten, da dette firma alene bærer erstatningsansvaret. Såfremt der konstateres mangler på grund af materiale- eller fabrikationsfejl ved leverede fabriksnye enheder, forpligter sælgeren sig til, efter sælgerens valg, enten at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen eller hurtigst muligt, evt. på sælgers fabrik, for køberen at afhjælpe denne mangel ved, efter sælgers valg, enten at levere en ny bestanddel, lade reparationer foretage eller foretage omlevering. Enhver udgift forbundet med de montering af en defekt del eller hele enheden, fremsendelse heraf til og fra sælger og montering af den nye eller reparerede del er eksklusivt for købers regning. For så vidt angår enheder eller bestanddele af enheder, der ikke er produceret af sælgeren, yder denne dog ikke anden eller videregående afhjælpningsret herunder også tidsmæssigt end den, der ydes af sælgerens leverandør, og sælgerens forpligtelser og ansvar overfor køberen med hensyn til de leverede enheder er underkastet samme begrænsninger som sælgerens leverandørs bestemmelser om afhjælpningsret. Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at hæve handelen, eller til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab. Det påhviler køberen uopholdeligt og senest 8 dage efter modtagelsen at meddele leverandøren sådanne fejl og mangler ved det leverede, som køber har eller burde have konstateret. Reklamation skal dog altid ske senest 6 måneder efter leveringen. Ved senere reklamation har køberen mistet sine rettigheder til at gøre indsigelse. Returnering af fejlbehæftede varer kan kun ske efter samråd med Lumitech. Returnering sker for købers regning og risiko, med mindre andet er aftalt. Køberen skal nøje følge den af Lumitech givne brugsanvisning for varens anvendelse og for dens opbevaring. 6. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar) A. Lumitech s ansvar dækker udelukkende direkte personeller tingskade, som bevistligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved det leverede. Bemærk eksport/ reeksport af varer, enten alene eller indgående i et produkt til Canada eller USA er uden ansvar for Lumitech. Lumitech er således uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, eller dens udsættelse for påvirkning af f.eks. vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. Indtræder der ansvar i medfør af foranstående, omfatter ansvaret dog ikke driftstab, tidstab og lignende indirekte tab. Medmindre andet er aftalt, er ansvaret for tingskade begrænset til kr. I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Retssager og tvister løses efter dansk ret, og værenting er den retskreds i Danmark, hvor Lumitech til enhver tid har sit værneting, jf. retsplejelovens pgf. 241a, pt. Retten i Ringkøbing. Ringkøbing, den Lumitech

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

DSB s almindelige indkøbsbetingelser

DSB s almindelige indkøbsbetingelser DSB s almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet skriftligt er aftalt mellem DSB og Leverandøren gælder følgende almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til DSB. 1.2 Leverandørens

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere