Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008"

Transkript

1 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008

2 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 6. december Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres med baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager miljøministeriets lokale miljøcenter imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning eller som kræver planlægning i mere end to kommuner. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Redaktion og grafi sk tilrettelæggelse Udgivet aug af Ny Østergade Roskilde Telefon Kun Internetudgave Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen ISBN

3 Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg Juli 2008

4 Projektet Indledning Haldor Topsøe A/S er en dansk virksomhed grundlagt i Virksomheden har hovedkontor i Lyngby og fabrikker i Frederikssund og Houston, USA. På fabrikken i Frederikssund produceres årligt ca tons katalysatorer. På verdensplan har virksomheden ansatte, heraf ansatte i Danmark. Haldor Topsøe A/S udvikler og producerer katalysatorer og procesdesign til olieraffi naderier, den kemiske industri og gødningsindustrien. Haldor Topsøe A/S ønsker at etablere et nyt lager på m 2 på Centervej 11 i Frederikssund. Lagerets placering fremgår af fi gur 1. I lageret skal der primært opbevares færdigvarer fra Haldor Topsøes fabrik på Linderupvej 2 i Frederikssund. Færdigvarerne består af producerede og pakkede katalysatorer. Katalysatorerne er små keramiske produkter i form af f.eks. tabletter og ringe i størrelse fra få mm til få cm, se figur 2 og tekstboks. Eksempler på emballering af katalysatorerne ses i figur 3. Da nogle af katalysatorerne bl.a. indeholder tungmetallerne zink og kobber, som er giftige eller meget giftige for organismer, der lever i vand, er disse klassificeret som miljøfarlige stoffer. Tilsammen medfører størrelsen af lageret og mærkningen af katalysatorerne, at lageret bliver en såkaldt risikovirksomhed. Det betyder, at lagret er omfattet af reglerne i Risikobekendtgørelsen, kolonne 3 (Bekendtgørelse nr af 14. februar 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer). Der skal i mindre grad oplagres mellemvarer, faste og flydende råvarer på lageret. Enkelte af de faste råvarer er omfattet af Risikobekendtgørelsen, f.eks. zinkoxid, ligesom mellemvarer, der indeholder zink og kobber, er omfattet af Risikobekendtgørelsen. Faste råvarer som molybdæntrioxid og kaliumkarbonat er klassificeret som sundhedsskadelige, men er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. Andre faste råvarer (f.eks. kiselgur) og de flydende råvarer er uden fareklassifi kation. De fl ydende råvarer skal opbevares på lageret, da de ikke tåler frost. Det nye lager kræver ifølge reglerne om VVM, at der udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse, fordi det er en risikovirksomhed (kolonne 3). Etablering af lageret kræver også en miljøgodkendelse. Både kommuneplantillægget med VVM-redegørelse og miljøgodkendelsen skal udarbejdes af. Lageret Lageret vil bestå af en stor bygning med 4 haller, hvor varerne opbevares på mobile pallereoler. Skitse af lageret ses i figur 4. Foran hallerne vil der være et indendørs opmarchområde med fire læsseramper til lastbiler. Her vil afog pålæsning af varer finde sted. Der vil også være en overdækket rampe til sideafl æsning. I forbindelse med opmarchområdet indrettes et mindre lager for flydende råvarer samt kontorer. Lageret vil beskæftige ca. 5 medarbejdere. Der vil ikke være tale om produktion, men kun lagervirksomhed. Lageret kan maksimalt indeholde tons katalysatorer. Flowet gennem lageret vil være ca tons katalysatorer pr. måned. Figur 1 Luftfoto over området. Den røde cirkel markerer placeringen af lageret Formålet med lageret er at samle flere mindre lagre på én adresse samt at få mere lagerplads. De eksisterende lagre ligger spredt og er uhensigtsmæssigt indrettet, hvilket giver flere arbejds- 4

5 Projektet En katalysator er et stof, der får en kemisk reaktion til at foregå hurtigere. Katalysatoren bliver ikke omdannet eller brugt ved reaktionen. Katalysatorer medfører lavere aktiveringsenergi for reaktioner og muliggør også reaktioner mellem stoffer, der ellers ikke ville have reageret. Figur 2. Eksempler på Haldor Topsøes katalysatorer. gange og en del intern transport. Der er ikke tale om en produktionsudvidelse. Det nye lager vil medføre mere effektive arbejdsgange, og mindre transport af råvarer og færdigvarer. Planforhold Lageret ønskes placeret i et område, der i kommune- og lokalplaner er udlagt til erhvervsområde. Området er omfattet af lokalplan 95, som udlægger området til virksomheder i miljøkategori 1-4. Bygningen udformes indenfor rammerne i lokalplanen. Umiddelbart er det Frederikssund Kommunes vurdering, at lageret med de nuværende oplysninger kan rummes indenfor klasse 1-4. Men det er VVM redegørelsen med en risikovurdering, der skal godtgøre, om lageret kan ligge indenfor lokalplanens rammer. Figur 4 Skitse af lager Figur 3 Eksempler på emballering af Haldor Topsøes katalysatorer 5

6 Miljøpåvirkninger Der vil blive udarbejdet en VVM-redegørelse, der detaljeret beskriver og vurderer det nye lagers forventede påvirkninger på miljøet og de visuelle forhold. Risiko Nogle af katalysatorerne indeholder bl.a. tungmetallerne zink og kobber, som er giftige eller meget giftige for organismer, der lever i vand, og disse er derfor mærket miljøfarlige stoffer. Tilsammen medfører størrelsen af lageret og mærkningen af katalysatorerne, at lageret bliver en såkaldt risikovirksomhed (Risikobekendtgørelsen, kolonne 3). Katalysatorerne opbevares indendørs uden afl øb til kloak. Af- og pålæsning af lastbiler vil foregå på læsseramper indendørs. Katalysatorerne transporteres og håndteres i godkendt emballage. Udendørs arealer vil blive befæstede. Kloaksystemet etableres med afspærringsventil i sidste brønd på grunden. Haldor Topsøe A/S skal foretage en risikoanalyse af intern transport, håndtering og oplag af katalysatorerne til belysning af risikoen for påvirkning af grundvand og vandmiljøet. Risikoanalysen skal endvidere belyse risiko for brand og håndtering af slukningsvand i forbindelse hermed. Risikoanalysen (sikkerhedsrapport) vil blive vurderet af, Arbejdstilsynet, Beredskabet og Politi i henhold til Risikobekendtgørelsen. Visuelle forhold Arealet af lageret er m 2. Maksimal højde på lagerbygningen er 7,2 m. Højden på bygningen for opmarchområdet er ca. 3 m. Rundt om ejendommen ud mod Centervej anlægges et 5 m bredt beplantningsbælte. Hele erhvervsområdet vil ved grænserne mod det åbne land blive beplantet i tætte m brede bælter med skovbrynslignende karakter, som med tiden vil kunne skjule erhvervsområdet. Naturbeskyttelseslovens 19 fastlægger, at der inden for 300 m fra en kirke ikke må opføres bebyggelse med en højde på over 8,5 m. Den sydlige del af ejendommen ligger inden for kirkebyggelinjen for Oppe Sundby Kirke. Lokalplanen respekterer kirkebyggelinjen, og byggeriet opføres inden for lokalplanens rammer med en maksimal højde på 7,2 m. Luftforurening Der vil blive installeret et 400 kw naturgasfyr til opvarmning af bygningen. Lageret opvarmes til mindst 5 o C, mens opmarchområde og kontorer opvarmes til arbejdstemperatur. Afkastet fra naturgasfyret skal overholde luftvejledningens krav til emission af NO x og CO. I forbindelse med projektering af lageret vil der blive foretaget en beregning af afkasthøjden til sikring af, at emissionen fra naturgasfyret overholder emissionskravene udenfor virksomhedens skel. Støj De væsentligste støjkilder i forbindelse med lageret vil være lastbiltransport til og fra området. Derudover vil der forekomme støj fra afkast fra naturgasfyr og ventilationsanlæg. Ind- og udkørsel til og fra ejendommen vil ske mod nord. Ved projektering af lageret vil der blive foretaget en støjberegning, der omfatter aktiviteterne på området, som kan sikre, at lagerets støjbidrag overholder støjgrænserne udenfor virksomhedens skel. Energi og vand Der vil være forbrug af el til belysning og truckkørsel og forbrug af naturgas til opvarmning. Der vil være et mindre forbrug af vand til sanitære formål som toiletter og rengøring. Transport Transporten til og fra lageret vil foregå ved eksternt transportfirma. Transporten vil foregå på hverdage inden for åbningstiden kl Da produktionen på fabrikken på Linderupvej 2 i Frederikssund foregår i døgndrift alle ugens dage, vil der være lidt flere lastbiltransporter på mandage end de øvrige hverdage. Der kan forekomme et begrænset antal kørsler på lørdage mellem kl. 7 og 14. Lageret vil medføre en lastbiltransport på gennemsnitlig 40 lastbiler pr. hverdag. Lastbilerne kører fra industriområdet ved Linderupvej via Byvej til Frederikssundsvej. Fra Frederikssundsvej køres ind i industriområdet ad Strandvangen til Centervej. Det meste af transportvejen er på hovedvej og udenfor boligbebyggelse. I byggeperioden vil der også være transport i området. Overfladevand og grundvand Spildevandsplanen i Frederikssund Kommune fastlægger, at området skal separat kloakeres, det vil sige, at spildevand og regnvand afl edes hver for sig. Der vil kun være sanitært spildevand fra lageret og regnvand fra tag og befæstede arealer. 6

7 Miljøpåvirkninger I tilfælde af spild på udendørs befæstede arealer vil det være muligt at afspærre kloaksystemet ved den sidste brønd på grunden, således at eventuelt spild kan opsuges med slamsuger og bortskaffes til godkendt modtageanlæg i stedet for at udledes til regnvandssystemet. I forbindelse med VVM-redegørelsen vil grundvandsforholdene og grundvandsbeskyttelsen i området blive nærmere belyst. 7

8 Den videre proces Når Idéfasen er afsluttet sammenfatter de indkomne forslag i en redegørelse, der fastlægger, hvad der skal indgå i det videre arbejde. vil i samarbejde med virksomheden og Frederikssund Kommune udarbejde en VVM-redegørelse, som beskriver og vurderer miljøkonsekvenserne af etableringen af lageret til katalysatorer. Redegørelsen vil blandt andet vurdere, om lageret kan have lugt-, luft- og støjpåvirkninger, og om der kan være konsekvenser for grund- og overfl adevand. Lageret skal desuden miljøgodkendes af. Miljøgodkendelsen vil regulere virksomhedens indretning og drift og bortskaffelse af affald, emissioner til omgivelserne og støj herunder transport. Det forventes, at den videre proces vil foregå efter planen i skemaet. Ideer og forslag Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, indkalder forslag og ideer til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres særligt på i VVM-redegørelsen. Vi skal have dine ideer og forslag skriftligt i brev eller senest den dato Forslag og ideer til planlægningen skal sendes til Ny Østergade Roskilde eller (Husk postadresse ved mailhenvendelser). Mærkes med journalnr.: ROS Få fl ere oplysninger i Miljøcenter Roskildes Plangruppe tlf.: eller Når idéfasen er slut, vil Miljøcenter Roskilde fastlægge hvilke emner, der skal arbejdes med, og dermed indgå i VVM-redegørelsen. Redegørelsen vil blandt andet vurdere risikoen ved anlægget og påvirkninger fra den øgede trafi k. Udvidelsen kræver som nævnt også en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen vil regulere indretning og drift herunder bl.a. emissioner til omgivelserne og støj. Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse sendes i høring i 8 uger sammen med forslag til miljøgodkendelse. I forbindelse med forslag til kommuneplantillæg skal der udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007). Efter høringsperioden beslutter Miljøcenter Roskilde om kommuneplantillægget med VVM-redegørelsen kan godkendes Aktivitet juli aug sep okt nov dec jan feb Indkaldelse af ideer og forslag Redegørelse fra idéfase VVM- redegørelse og forslag til miljøgodkendelse Forslag til kommuneplantillæg Offentlig høring Sammenfattende redegørelse Høring i kommunen og udstedelse af kommuneplantillæg 8

9 Deltag i debatten Indsigelser og bemærkninger om Indkaldelse af ideér og forslag senest den 12. august 2008 til Ny Østergade Roskilde Husk Anfør venligst navn og adresse på brevet samt j.nr. ROS Der er flere oplysninger om projektet på s hjemmeside By- og Landsskabsstyrelsen Ny Østergade Roskilde Telefon

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD April 2014 Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 27 - VVM-redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Bilag 1 - Side -1 af 260 VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

Læs mere

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg

VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VVM-Redegørelse for Sanderødgård Grusgrav og Genbrugsanlæg Forslag Vurdering af Virkning på Miljøet Høringsperiode 15. april - 11. juni 2015 Marts 2015

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere