Svar på spørgsmål stillet til Translatørforeningen, Danske Translatører og Kommunikation og Sprog ved foretræde torsdag d. 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på spørgsmål stillet til Translatørforeningen, Danske Translatører og Kommunikation og Sprog ved foretræde torsdag d. 6."

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 52 Offentligt Danske Translatører Svar på spørgsmål stillet til Translatørforeningen, Danske Translatører og Kommunikation og Sprog ved foretræde torsdag d. 6. november 2014 Højere afgift for erhvervslivet? Afgiften som sådan bliver ikke højere for erhvervslivet. Bekræftelse hos notar koster 300 kr. og en translatørs kr. Den samlede udgift bliver dog højere, da kunderne fremover vil skulle betale translatøren for at køre til notaren t/r, hvilket i reglen vil tage mindst 1 time og i mange tilfælde mere. Nogle notarer har kun åben én gang om ugen, og andre ligger langt væk fra translatørens forretningssted. Flere steder skal man bestille tid, hvilket vil umuliggøre hasteoversættelser og kræve længere tids planlægning fra virksomhedernes side, end det er tilfældet nu, hvor det er muligt at bestille en oversættelse om morgenen og få den leveret i bekræftet udgave samme dag, hvilket ikke sjældent forekommer. Er notarerne i det hele taget gearede til den ekstra byrde eller bliver det som i Rusland, hvor oversættelser først bekræftes af notaren, når han har tid/lyst, hvilket kan tage op til 14 dage? Liste over dokumenter, der typisk skal bekræftes Liste vedlagt. Den omfatter dokumenter, som ifølge udenlandske myndighedskrav typisk skal foreligge i bekræftet oversættelse. List over lovgivning, der specifikt nævner "translatør" Liste vedlagt. Automatisk udstedelse af autorisationen om der ligger andet i det Autorisationen udstedes udelukkende på basis af en gyldig erhvervssproglig eksamen. Typisk en cand.ling.merc.-eksamen med translatørprofil, der er normeret til fem år på Handelshøjskolen i København (CBS) (kun engelsk) eller Aarhus Universitet (engelsk, tysk, fransk, spansk). Andre muligheder kan være en translatøreksamen fra CBS i et af de såkaldt fjernere sprog (arabisk, tyrkisk, polsk, russisk mv.) eller en tilsvarende eksamen fra et udenlandsk universitet. Der blev tidligere udbudt relevante cand.ling.merc.- uddannelser i flere hovedsprog, hvorfor der i øjeblikket findes en del translatører i andre sprog end engelsk. Derudover kontrolleres translatørens økonomiske forhold samt straffeattest. Translatøren forpligter sig til at holde indholdet af oversatte tekster fortroligt og i øvrigt rygte sit hverv med omhu, da vedkommende i modsat fald kan miste sin autorisation. En del at translatørernes forpligtelser er fastlagt i translatørloven, som alle beskikkede translatører selvfølgelig skal overholde. Translatørkommissionen under Erhvervsstyrelsen fastlægger bestemmelser for beskikkelse samt eksamenskrav. Økonomiske argumenter ambivalente omkostningerne stiger, men branchen oplever løntryk Erhvervet er allerede udsat for voldsom konkurrence fra lavprisudbydere i ind- og udland. Priserne er raslet ned de sidste 10 år, og opgaverne går i stigende grad til udlandet. Udlandet efterspørger det, der på engelsk betegnes "certified translators", og kan vi ikke levere det i Danmark, går opgaverne til udlandet. Det er ikke nok, at oversættelsen bare lige kommer omkring en notar. November

2 Danske Translatører Flere lande accepterer ikke oversættelser, der alene er notarpåtegnede. I disse lande, bl.a. Spanien, kræves oversættelse af en autoriseret oversætter, der er opført i et centralt register og kan få en apostillepåtegning til bekræftelse af dette påsat sin oversættelse. For erhvervslivet kan dette have betydning i forbindelse med fx stiftelse af datterselskaber i udlandet. Der kræves dokumenter fra Erhvervsstyrelsen, som er forsynet med styrelsens originale underskrift, fx generalforsamlingsreferater og selskabsudskrifter. Det er ikke i alle tilfælde tilstrækkeligt med et udtræk fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Ønsker en udenlandsk virksomhed at etablere sig i Danmark, skal der også som det er nu fremvises autoriserede oversættelser til dansk. I denne forbindelse skal det huskes, at en notar udelukkende kan bekræfte at have overværet, at en bestemt person har skrevet et dokument under. Notarpåtegningen siger intet om den pågældende persons kvalifikationer eller om dokumentets indhold. Drejer det sig om personlige papirer på en person fra et land, hvis skrift vi ikke kan læse, er vi nødt til at kunne stole på, at noget så enkelt som vedkommendes navn og øvrige personlige oplysninger er korrekte, fx i eksamenbeviser. Bliver regeringens forslag vedtaget, kan alle og enhver oversætte disse dokumenter og få dem gjort retsgyldige ved at tage turen omkring en notar. Langt det meste af det, der oversættes for erhvervslivet, skal ikke bekræftes og udføres af en lang række oversættere med og uden sproglig uddannelse. Alle kan nedsætte sig som oversætter. Får man en oversætter til at udfærdige en oversættelse, ved man ikke nødvendigvis noget om vedkommendes kvalifikationer og kan således ikke være sikker på kvaliteten. Translatører hæfter personligt for deres arbejde og har som regel en professionel ansvarsforsikring. Gennem den nuværende skelnen mellem translatører med en officiel beskikkelse og andre udbydere af oversættelser har erhvervslivet let ved at finde frem til den udbyder, der er behov for i en given situation. Bliver translatørtitlen givet fri, skal virksomhederne bruge tid på at finde en kompetent oversætter i den enorme gruppe af udbydere. Det vil være tidskrævende og usikkert og vil slet ikke skabe den gennemsigtighed på markedet, der ønskes. Bekræftede oversættelser kræves kun af væsentlige dokumenter, i de fleste tilfælde juridiske dokumenter, hvor man er nødt til at kunne have tillid til indholdet. Bekræftelse fremover en bekræftelsesordning af en forening Vi indgår gerne i en dialog om, hvordan vi kan løse dette fremover. Det er dog vigtigt, at ordningen er statsanerkendt. Det er et væsentligt parameter i udlandet. Vi kan se en vis pointe i, at autorisation ikke bør udstedes alene på grundlag af et eksamensbevis og vil meget gerne indgå i en dialog om en alternativ vej til autorisationen. En certificeringsordning forvaltet af brancheorganisationerne vil ikke blive anerkendt på samme måde som en statsanerkendt autorisation. Det ved vi fra lande som fx Storbritannien, hvor certified translators, der er certificeret af brancheforeningen Institute of Translation and Interpreting, ikke kan få deres oversættelser godkendt som retsgyldige i andre lande. Oversættelse af britiske dokumenter foretages derfor af autoriserede oversættere i de lande, hvor dokumenterne skal bruges. Det samme vil ske for Danmark, hvor Danmark vil gå glip af den indtægt. Vi kunne forestille os en løsning, hvor beskikkelsen fx blev udstedt efter nogle års dokumenteret relevant arbejde på basis af relevant uddannelse, dokumenteret af allerede beskikkede translatører. Der foreligger på ingen måde en nedfældet plan om dette, men vi drøfter selvfølgelig gerne mulighederne. De to nuværende brancheforeninger for translatører drives næsten udelukkende på frivillig basis og vil ikke, som billedet ser ud i dag, kunne varetage denne funktion fra den ene dag til den anden. Det skal forberedes, så vi får en ordning, som udlandet kan acceptere. November

3 Danske Translatører Retsoversættelser hvem gør det i dag og hvem vil fremover gøre det for tiltalte Dansk erhvervsliv undgår jo ikke retssager, heller ikke sager, der involverer udenlandske parter. Det gælder fx fogedforbudssager om immaterielle rettigheder, voldgiftssager inden for byggeri og anlæg, sager om kontraktbrud og meget mere. De fleste advokatvirksomheder foretrækker at få påstandsdokumenter mv. oversat af en translatør, også selvom oversættelsen ikke nødvendigvis skal stemples. De fleste store advokatvirksomheder har translatører ansat til at varetage disse oversættelser. Ofte kræver retsformanden i sådanne sager dog, at der fremlægges translatørbekræftede oversættelser, ligesom det helst ses, at tolkning foregår ved hjælp af en tolk med translatørbaggrund. Hvis autorisationen afskaffes, og det ikke længere bliver umiddelbart muligt at se, om oversætteren har de fornødne kvalifikationer, vil det forsinke procedurerne betydeligt, hvilket ingen af parterne kan være tjent med. Som vi nævnte under vores foretræde for Erhvervsudvalget, vil Danmark, hvis det danske retsforbehold ophæves, på et tidspunkt skulle implementere direktiv 2010/64/EU om retten til oversættelse og tolkning i straffesager. Det har ikke umiddelbart noget med dansk erhvervsliv at gøre, men direktivet kræver et statsligt kontrolleret register over uafhængige, kvalificerede oversættere og tolke. Et sådant register har vi allerede, og det underliggende system er allerede til gavn for erhvervslivet. Så hvorfor fjerne det? Vi ser hellere, at der fra politisk hold gøres noget for at fremme, at flere opnår translatørbeskikkelse via en kandidat- eller translatøreksamen, da det uden tvivl vil stille både erhvervslivet og retssystemet bedre. Translatørforeningen Danske Translatører Forbundet Kommunikation og Sprog Hanne Vedel Sterndorf Mette Aarslew Per Lindegaard Hjorth Formand Formand Formand November

4 Danske Translatører Typiske dokumenter til bekræftet oversættelse ind- og udland Virksomhedsrelaterede dokumenter Aftaler om joint ventures Ansøgninger om registrering af medicin Beviser som skibsfører Bilregistrering Diverse citater af danske love. Erklæringer vedr. tegningsret og/eller repræsentation Firmaerklæringer Fuldmagter Fuldstændige selskabsrapporter Fusionsplaner Generalforsamlingsbeslutninger Handelsfakturaer på varer og tjenesteydelser Havarirapporter Historiske rapporter Interministerielle korrespondancer Konkursbegæringer Konkurserklæringer Konsortieaftaler Kontrakter, leasingaftaler, ansættelseskontrakter mv. Kuratorattester Markedsføringstilladelser til bl.a. medicin Navneændringscertifikater Oprindelsescertifikater Pantsætningsdokumenter Partnerskabsaftaler Patent- og varemærkebeviser Patentoverdragelser Prospekter Registreringsbeviser fra SKAT Regnskaber Retsindkaldelse med tilh. vejledning Sammenskrevne resuméer fra Erhvervsstyrelsen Selskabscertifikater Selskabs-/firmavedtægter Selskabsrapporter Skibsbøger Spaltningsplaner Standarder Stiftelsesdokumenter Sundhedscertifikat ifm. eksport af danske produkter Tegningsudskrifter Udskrifter fra Erhvervsstyrelsen og CVR-registret Udskrifter fra luftfartøjsregisteret Vedtægtsændringsdokumenter Voldgiftsafgørelser Årsrapporter Årsregnskaber November

5 Danske Translatører Civilretlige dokumenter Afgørelser om børnebidrag Afsoningsattester anklageskrifter Arveafkald Bopælsattester Bødeforelæg CPR-registrering. Diverse dokumenter fra/til politiet Domme og kendelser Erklæringer afgivet for notar Europæiske arrestordrer Faderskabsblanket Faderskabserklæring Fuldmagter Gældsbreve Indfødsretsbrev Indkaldelser Konkursbegæringer Lovtekster og uddrag heraf Pasoplysninger, stempler m.m. Polititilhold Processkrifter med tilhørende bilag Retsanmodninger Retsbogsudskrifter Retskraftspåtegninger Rettens breve til sagsøgte Rettens vejledninger Skøder Strafberegningsattester Straffeattester Stævninger Udskrifter af tingbogen Vidneindkaldelser Øvrige dokumenter til fremlæggelse i retten (rapporter, vidneudsagn, kontoudskrifter, mm.) Privatretlige dokumenter Anbefalinger Arveudlægsskøder Attestationer fra Justitsministeriet om dansk ret Attester fra skattevæsenet Attester om ansøgning om løsning fra statsborgerskab Bankbreve Bopælsattester Dokumenter i faderskabssager Dokumenter vedrørende forældremyndighed Dødsattester Dåbsattester Erklæringer afgivet for notar Erklæringer fra SKAT November

6 Danske Translatører Forsikringsaftaler Fuldmagter Fuldmagter ifm. fælles forældremyndighed Fødselsattester Indfødsretsmeddelelser Kontrakter, alle typer Kreditoplysninger fra banker Kørekort Ligpas Lægeerklæringer Lægejournaler Lønsedler Navneattester Omsorgs- og ansvarserklæringer Paskopier Pensionsmeddelelser Registerudskrifter Registreringsbeviser og beviser for tidsubegrænset ophold Sammenskrevne resumeer Separations- og skilsmissebevillinger Separations- og skilsmissedomme Skattepapirer Skifteretsattester Skilsmisseattester og aftaler mellem ægtefællerne vedr. Skilsmissevilkår Skilsmissedomme Skøder Testamenter, kodiciler Udskrifter fra Det Centrale Personregister Udskrifter fra Tinglysningsretten (om oprettede testamenter og ægtepagter) Vielsesattester Værgebeskikkelser Ægtepagter Ægteskabsattester (egnethedsattester til indgåelse af ægteskab) Diverse andre dokumenter til og fra offentlige myndigheder f.eks. i forbindelse med forældremyndighedssager på tværs af grænser, personer, der ønsker at emigrere Strafferetlige dokumenter Retsanmodninger med uddrag af lovtekster Straffedomme Straffeattester Uddannelsesmæssige dokumenter Attester for beståede eksaminer ved uafsluttede videregående uddannelser Beviser for afsluttet videregående uddannelse (evt. med tilhørende eksamensudskrift) Eksamenspapirer og andre uddannelsesbeviser Eksamensudskrifter under igangværende uddannelse Studentereksamensbeviser Studentereksamensbeviser med tilhørende karakterliste November

7 Dokumenttype Lovbekendtgørelse Lovbekendtgørelse Ændringslov Ændringslov Ændringslov Ændringslov Lov Anordning Anordning Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Cirkulæreskrivelse Cirkulæreskrivelse Vejledning Vejledning Vejledning Titel Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Bekendtgørelse af lov om translatører og tolke Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love\n (Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler om advokaters virksomhed, digital, tele og videokommunikation, afskaffelse af hæftestraffen m.v.) Lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, lov om omsætning af fast ejendom, lov om translatører og tolke og lov om dispachører samt ophævelse af lov om registrerede arkitekter (Forenkling af adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i Danmark) Lov om ændring af lov om translatører og tolke og lov om dispachører\n(ophævelse af krav om indfødsret, bopæl og alder samt indførelse af mulighed for elektronisk ansøgning om beskikkelse og elektronisk beskikkelse) Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om erhvervsudøvelse på grundlag af autorisation m.v. (Udstedelse og fratagelse af autorisationer m.v.) Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1) Anordning om Virkningen af Konkurs, som er erklæret i Finland, Island, Norge eller Sverige. Anordning om anerkendelse og fuldbyrdelse af domme, afsagte i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab Bekendtgørelse om bachelor og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om EU's CO2 kvoteregister og Det Danske Kyoto register Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater Bekendtgørelse om kørekort Bekendtgørelse om translatører og tolkes virksomhed Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet Bekendtgørelse om brugsmodelansøgningers og registrerede brugsmodellers behandling Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Bekendtgørelse om eksamenskrav for beskikkelse som translatør og tolk Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Bekendtgørelse om Fremgangsmaaden ved Fremsættelse af Anmodninger i Henhold til den i Haag den 17. Juli 1905 afsluttede Civilproceskonvention. Cirkulæreskrivelse om tolkning Cirkulæreskrivelse om forkyndelser m.v. i relation til DDR Vejledning om behandling af ægteskabssager Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen Vejledning om navne Side 1 af 59

8 Vejledning Vejledning Vejledning Vejledning Ændr.cirkulære (2 sp) Cirkulære (2 sp) Cirkulære (1 sp) Cirkulære (1 sp) Cirkulære (1 sp) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Vejledning om folkeregistrering Vejledning om anerkendelse af udenlandske afgørelser m.v. om forældremyndighed VEJLEDNING OM BEHANDLINGEN AF ANMODNINGER OM GENSIDIG RETSHJÆLP I STRAFFESAGER OG OVERFØRSEL AF RETSFORFØLGNING Vejledning vedrørende erklæringer i forbindelse med etablering m.v. i andre EU lande og i de EFTA lande, der har ratificeret EØS aftalen Cirkulære om tillæg til cirkulære om anmeldelser til handelsregisteret. (Til Københavns magistrat og politimestrene). Cirkulære om aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Kundgørelse om polititjenestemænds bibeskæftigelse Cirkulære om ret for EF statsborgere m.v. til næring efter næringsloven og restaurationsloven samt til visse beskikkelser (Til politimestrene, politidirektøren i København og Københavns magistrat) Cirkulære om anmeldelser til handelsregistret Bekendtgørelse af overenskomst af 8. november 1979 med Østrig om forenkling af retshjælpsordningen i henhold til Haager konventionen af 1. marts 1954 angående civilprocessen. Bekendtgørelse af konvention af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål.(* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse om Den europæiske Bosættelseskonvention med tilhørende protokol (* 1) Bekendtgørelse af den på den 7. internationale privatretlige konference i Haag vedtagne konvention af 1. marts 1954 angående civilprocessen (* 1) Bekendtgørelse om en mellem den danske og den tyske Regering afsluttet Overenskomst om Ændringer i den ved Udenrigsministeriets Bek. nr 162 af 6 Juli 1910 dansk tyske Deklaration af 1 Juni 1910 til yderligere Simplificering af Retshjælpsordningen. Bekendtgørelse angaaende Danmarks Ratifikation af den i Paris den 4. Maj 1910 afsluttede internationale Konvention angående Bekæmpelse af den hvide Slavehandel med tilhørende Slutprotokol af samme Dato (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Geneve den 26. September 1927 aabnede Overenskomst angaaende Eksekution af Voldgiftskendelser afsagt i Udlandet. (* 1) Bekendtgørelse om en mellem Danmark og Luxembourg i Tilslutning til Haager Konventionen om Civilprocessen af 17de Juli 1905 afsluttet Overenskomst til yderligere Simplificering af Retshjælpsordningen. Bekendtgørelse om den mellem de nedennævnte europæiske Stater afsluttede Konvention af 17. Juli 1905 angaaende en international Ordning med Hensyn til visse civilprocessuelle Forhold. (* 1) Side 2 af 59

9 LBK nr 1139 af 24/09/2013 Gældende (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet 149. Retssproget er dansk. Afhøring af personer, der ikke er det danske sprog mægtig, skal så vidt muligt ske ved hjælp af en translatør. Dog kan i borgerlige sager tilkaldelse af tolk undlades, når ingen af parterne gør fordring herpå, og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. Det samme kan under sidstnævnte forudsætning finde sted i straffesager uden for hovedforhandling for landsret. Stk. 2. Dokumenter, der er affattede i fremmede sprog, skal ledsages af en oversættelse, der, når retten eller modparten forlanger det, skal bekræftes af en translatør. Oversættelse kan dog frafaldes, når begge parter er enige derom, og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. *************************************** Dokumentid: AA Side 3 af 59

10 Bekendtgørelse af lov om translatører og tolke Herved bekendtgøres lov nr. 213 af 8. juni 1966 om translatører og tolke med de ændringer, der følger af lov nr. 851 af 23. december Kapitel I Beskikkelse som translatør og tolk 1. Translatører og tolke beskikkes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stk. 2. Ret til at få beskikkelse som translatør og tolk har enhver person, der 1) har dansk indfødsret, 2) har bopæl her i landet, 3) er fyldt 25 år, 4) ikke er umyndiggjort, under lavværgemål eller har sit bo under konkursbehandling og 5) har bestået en særlig eksamen, jf. 3. Stk. 3. Beskikkelse kan nægtes under de i borgerlig straffelovs 78, stk. 2, nævnte omstændigheder. Endvidere kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at han ikke vil drive virksomhed som translatør og tolk på forsvarlig måde. Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan undtage fra betingelsen i stk. 2, nr. 1. I så fald kan beskikkelsen begrænses og betinges. 2. For beskikkelse som translatør og tolk betales en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat afgift. Stk. 2. Forinden beskikkelsen udleveres, skal den pågældende underskrive en højtidelig forsikring om, at han med omhu og nøjagtighed vil udføre de hverv, der betros ham, og samvittighedsfuldt opfylde sine pligter som translatør og tolk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser om den i 1, stk. 2, nr. 5, omhandlede eksamen, herunder betingelserne for at indstille sig til eksamen, eksamenskravene, eksamens afholdelse, bedømmelsen m.v. I andre sprog end engelsk, fransk, spansk og tysk kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen lade eksamen aflægge for særlige, med henblik herpå nedsatte udvalg. Er det ikke muligt at nedsætte et sådant udvalg, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i stedet forlange, at vedkommende på anden måde godtgør sine kundskaber såvel i dansk som i vedkommende fremmede sprog. Side 4 af 59

11 Stk. 2. Til bistand for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved administrationen af loven, herunder af bestemmelserne i henhold til stk. 1, nedsætter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en kommission (Translatørkommissionen). 4. Beskikkelse som translatør og tolk bortfalder, når vedkommende dør. Det samme gælder, hvis han ophører med at opfylde betingelserne i 1, stk. 2, nr. 1, 2 og 4, medmindre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tillader, at beskikkelsen opretholdes. Stk. 2. Er en beskikkelse som translatør og tolk bortfaldet efter stk. 1 eller frakendt efter borgerlig straffelovs 79, skal den straks tilbageleveres Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stk. 3. Ophører grunden til en beskikkelses bortfald at bestå, eller udløber eller ophæves frakendelsen af en beskikkelse, skal beskikkelsen efter begæring og uden betaling af afgift på ny sættes i kraft og udleveres den pågældende. Kapitel II Translatørers rettigheder og pligter 5. Kun personer, der har beskikkelse som translatør og tolk, må benytte betegnelsen»translatør«. Andre må heller ikke benytte danske eller udenlandske betegnelser, der er egnet til forveksling hermed. 6. Translatører og tolke skal udføre de dem betroede hverv med omhu og nøjagtighed og med den hurtighed, som hvervets beskaffenhed tillader. Stk. 2. Før et kontorsted etableres, skal der indgives anmeldelse herom til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for translatørers og tolkes virksomhed og herunder bestemme, at visse erhverv og stillinger ikke kan forenes med hvervet som translatør og tolk. 7 a. Industriministeren kan fastsætte regler om klageadgangen for afgørelser, der træffes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og af Translatørkommissionen, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Kapitel III Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 8. Overtrædelse af bestemmelserne i 4, stk. 2, 5 og 6 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Stk. 2. I forskrifter, der gives af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Side 5 af 59

12 Stk. 3. Borgerlig straffelovs 144, og finder tilsvarende anvendelse på translatører og tolke. 9. Denne lov træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves i næringslov nr. 138 af 28. april Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. Anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger. Lov nr. 851 af 23. december 1987 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Loven træder i kraft den 1. januar Industriministeriet, den 25. marts 1988 Nils Wilhjelm /J. Hammer Hansen Dokument id: CR Side 6 af 59

13 LOV nr 505 af 12/06/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet» 149. Hovedsproget i retten er færøsk, men dansk kan lige så vel anvendes som færøsk. Afhøring af personer, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til det færøske eller det danske sprog, skal så vidt muligt ske ved hjælp af en translatør eller en af retten udnævnt tolk. Dog kan, bortset fra straffesager, hvori nævninger medvirker, tilkaldelse af tolk undlades, når ingen af parterne gør fordring herpå og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. Hvis dommeren ikke har fornødent kendskab til det færøske sprog, foranlediger dommeren tilkaldt en kyndig person til at fungere som oversætter, når det måtte være fornødent. Stk. 2. Dokumenter, der er affattet på fremmede sprog, skal ledsages af en oversættelse, der, når retten eller modparten forlanger det, skal bekræftes af en translatør eller en af retten antaget oversætter. Oversættelsen kan dog frafaldes, når begge parter er enige derom og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. Har dommeren ikke fornødent kendskab til det færøske skriftsprog, foranlediger dommeren dokumenter affattet i det færøske sprog oversat. Såfremt oversættelsen ikke godkendes af parterne, skal den bekræftes af en af retten udmeldt kyndig person. I tilfælde af anke eller kære skal dokumenter affattet på det færøske sprog ledsages af en oversættelse foretaget af en dertil af retten beskikket person. Udgifterne ved de i dette stykke omhandlede oversættelser af færøske dokumenter og de i stk. 1, 4. pkt., omhandlede tilkaldelser af tolk afholdes af landskassen. Stk. 3. En statsborger i et andet nordisk land kan uanset reglerne i stk. 1 og 2 indlevere dokumenter, der er affattet på den pågældendes eget sprog. Retten foranlediger dog dokumenter oversat til færøsk, såfremt modparten forlanger det eller retten finder det nødvendigt. På begæring af en statsborger i et andet nordisk land skal retten foranledige dokumenter, der indleveres af modparten, oversat til det pågældende fremmede nordiske sprog. Stk. 4. Udgifter til tolkning i sager, hvori en statsborger i et andet nordisk land er part, afholdes af landskassen. Det samme gælder udgifter til oversættelse efter reglerne i stk. 3. Retten kan bestemme, at udgifterne skal godtgøres af parterne i overensstemmelse med lovens almindelige regler om sagsomkostninger. *********************************** Dokumentid: AA Side 7 af 59

14 LOV nr 123 af 13/02/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Uddannelses- og Forskningsministeriet Den fulde tekst Lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, lov om omsætning af fast ejendom, lov om translatører og tolke og lov om dispachører samt ophævelse af lov om registrerede arkitekter 1) 4 I lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988, som ændret ved 15 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 10 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, 16 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, 4 i lov nr. 227 af 21. april 1999 og 1 i lov nr af 22. december 2004, foretages følgende ændringer: 1. Som fodnote til lovens titel indsættes:»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22.«2. Overskriften til kapitel I affattes således:»beskikkelse som translatør og tolk og adgang til midlertidigt og lejlighedsvis at udføre translatørog tolkeopgaver«. 3. I 1 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på personer, som på ansøgningstidspunktet er etableret i et tilsvarende erhverv i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ønsker at etablere sig her i landet som translatør og tolk i overensstemmelse med lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. Stk. 2, nr. 1, finder anvendelse således, at personen skal være myndig og ikke må være underlagt begrænsninger i retten til at forpligte sig ved retshandler eller i retten til at råde over sin formue efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet. Stk. 2, nr. 2, finder anvendelse således, at personen ikke må være i betalingsstandsning eller under konkurs efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet. 4. Efter 1 indsættes: Side 8 af 59

15 » 1 a. Personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som translatør- og tolkeerhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, kan midlertidigt og lejlighedsvis levere translatør- og tolkeydelser her i landet, jf. 1 b og 1 c. 1 b. Personer, der i henhold til 1 a leverer translatør- og tolkeydelser her i landet, skal oplyse modtagerne af ydelserne om deres faglige titel, jf. stk. 2, eventuelt registreringsnummer i et offentligt register i etableringslandet, eventuelt momsregistreringsnummer i etableringslandet og eventuel forsikring til dækning af erhvervsansvar. Stk. 2. Med faglig titel i stk. 1 menes personens faglige titel i etableringslandet. Hvis en sådan titel ikke findes, skal der i stedet gives oplysning om personens erhvervsmæssige uddannelse og det medlemsland, hvori uddannelsen er opnået. Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om de oplysninger, som skal gives efter stk. 1 og 2. 1 c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udveksle relevante oplysninger med andre kompetente myndigheder i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz om 1) personer, der er etableret og registreret som translatør og tolk her i landet, jf. 1, stk. 1, og som ansøger om ret til at etablere sig som translatør og tolk i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, 2) personer, der er etableret og registreret som translatør og tolk her i landet, jf. 1, stk. 1, og som midlertidigt og lejlighedsvis leverer translatør- og tolkeydelser i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, 3) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som translatør- og tolkeerhvervet i et andet EUland, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ansøger om ret til at etablere sig som translatør og tolk her i landet, jf. 1, stk. 4, og 4) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som translatør- og tolkeerhvervet i et andet EUland, i et EØS-land eller i Schweiz, og som midlertidigt og lejlighedsvis leverer translatør- og tolkeydelser her i landet, jf. 1 a. Stk. 2. Med kompetent myndighed i stk. 1 menes i denne lov den myndighed, der administrerer translatør- og tolkeerhvervet i det pågældende land. Stk. 3. De oplysninger, som kan udveksles, skal være nødvendige for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og de andre kompetente myndigheder i de nævnte lande kan varetage deres opgaver efter stk. 1. Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udveksling af oplysninger efter stk. 1 skal ske under overholdelse af lov om behandling af personoplysninger. Oplysningerne skal behandles fortroligt. Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om udveksling af oplysninger med andre kompetente myndigheder efter stk. 1.«Side 9 af 59

16 5. 5 affattes således:» 5. Kun personer, der er beskikket i medfør af 1, stk. 2 eller stk. 4, må benytte betegnelsen translatør.«officielle noter 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22. ******* Dokument id: AT Side 10 af 59

17 Lov om ændring af lov om translatører og tolke og lov om dispachører (Ophævelse af krav om indfødsret, bopæl og alder samt indførelse af mulighed for elektronisk ansøgning om beskikkelse og elektronisk beskikkelse) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 1 I lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988, som ændret ved 15 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 10 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, 16 i lov nr. 386 af 22. maj 1996 og 4 i lov nr. 227 af 21. april 1999, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Ret til at blive beskikket som translatør og tolk har enhver person, der 1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, 2) ikke har anmeldt betalingsstandsning eller ikke er under konkurs og 3) har bestået en særlig eksamen, jf. 3.«2. I 1, stk. 3, ændres»borgerlig straffelovs«til:»straffelovens«, og»han«ændres til:»den pågældende«. 3. 1, stk. 4, ophæves affattes således:» 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at ansøgning om beskikkelse skal ske i elektronisk form, og at beskikkelsen, herunder bortfald og tilbagekaldelse, hvis betingelserne i 4 er opfyldt, sker elektronisk.«5. 3, stk. 1, affattes således:»erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om den i 1, stk. 2, nr. 3, omhandlede eksamen.«6. 4, stk. 1, affattes således: Side 11 af 59

18 »Beskikkelse som translatør og tolk bortfalder, hvis den pågældende ophører med at opfylde betingelserne i 1, stk. 2, nr. 1 og 2.«7. I 4, stk. 3, ændres»borgerlig straffelovs«til:»straffelovens«. 8. I 4, stk. 5, udgår»og uden betaling af afgift«. 9. 6, stk. 2, ophæves a affattes således:» 7 a. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.«11. I 8, stk. 3, ændres»borgerlig straffelovs«til:»straffelovens«, og» «ændres til:» f« affattes således:» 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.«2 I lov om dispachører, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 25. marts 1988, som ændret ved 14 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 9 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, 15 i lov nr. 386 af 22. maj 1996 og 5 i lov nr. 227 af 21. april 1999, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Ret til at blive beskikket som dispachør har enhver person, der 1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, 2) ikke har anmeldt betalingsstandsning eller ikke er under konkurs, 3) har bestået juridisk embedseksamen, 4) i mindst 3 år har deltaget i virksomhed, der kan antages at have givet den pågældende kendskab til de under dispachørhvervet hørende forretninger, og 5) har bestået en særlig eksamen, jf. 3.«2. I 1, stk. 3, ændres»borgerlig straffelovs«til:»straffelovens«, og»han«ændres til:»den pågældende«. 3. I 1, stk. 4, 1. pkt., ændres»1 og 6«til:»4«. Side 12 af 59

19 4. 2 affattes således:» 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at ansøgning om beskikkelse skal ske i elektronisk form, og at beskikkelsen, herunder bortfald og tilbagekaldelse, hvis betingelserne i 4 og 5 er opfyldt, sker elektronisk.«5. 4, stk. 1, affattes således:»beskikkelse som dispachør bortfalder, hvis den pågældende ophører med at opfylde betingelserne i 1, stk. 2, nr. 1 og 2.«6. I 5 ændres»han«og»ham«til:»den pågældende«. 7. I 8, stk. 2, ændres»borgerlig straffelovs»til:»straffelovens«. 8. I 8, stk. 2, udgår»og uden betaling af afgift« ophæves. 10. I 12, stk. 3, ændres»han«til:»den pågældende«. 11. I 13 udgår», herunder med hensyn til revision af deres forretningsbøger« a affattes således:» 13 a. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelser truffet af Dispachørkommissionen kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«13. I 14, stk. 1, udgår» 11«. 14. I 14, stk. 3, ændres»borgerlig straffelovs«til:»straffelovens«, og» «ændres til:» f« affattes således:» 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.«3 Loven træder i kraft den 1. juli Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. Side 13 af 59

20 Dokumentid: AU Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om erhvervsudøvelse på grundlag af autorisation m.v. (Udstedelse og fratagelse af autorisationer m.v.) 15 I lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:»endelig kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen kr. og derover.«2. 4, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:» Stk. 2. En beskikkelse kan tilbagekaldes af den, der har meddelt beskikkelsen, såfremt indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen kr. og derover. Beskikkelsen kan tilbagekaldes på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til efter stk. 4 at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor. Stk. 3. Er beskikkelse som translatør og tolk bortfaldet efter stk. 1, tilbagekaldt efter stk. 2 eller frakendt efter borgerlig straffelovs 79, skal den straks tilbageleveres Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dokumentid: CR Dokumentid: CR Side 14 af 59

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke

HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke Danske Translatører har med forundring registeret, at en række partier bag Vækstpakke 2014 ønsker at

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0025012). Afslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Først ved bekendtgørelse af 7. februar 1910 blev systemet med beskikkelser lagt i faste rammer. Denne bekendtgørelse er revideret flere gange.

Først ved bekendtgørelse af 7. februar 1910 blev systemet med beskikkelser lagt i faste rammer. Denne bekendtgørelse er revideret flere gange. Translatørvæsenet vejledning om bekræftelser og legaliseringer Translatørbegrebet Det danske translatørvæsens historie går helt tilbage til 1635, hvor Kong Christian IV bestemte, at alle toldsedler, der

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

I bemærkningerne til 11, nr. 1 anføres som begrundelse for denne vurdering:

I bemærkningerne til 11, nr. 1 anføres som begrundelse for denne vurdering: Erhvervs- og Byggestyrelsen Indre Marked Center Langelinie Allé 17 2100 København Ø Prodekanen for uddannelse Tlf.: 89 48 66 44 Fax: 86 15 01 88 E-mail: ps@asb.dk Århus, den 4. december 2008 Ref.: PS Høringssvar

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8 a, 8 b, stk. 2, 9, 11, 22, stk. 7, 22, stk. 8, 28, stk. 2, 31, 34, 38, stk. 2, 45, stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Translatørforeningen. Det foreslås ligeledes, at alle, der oversætter, fremover skal kunne kalde sig translatør.

Translatørforeningen. Det foreslås ligeledes, at alle, der oversætter, fremover skal kunne kalde sig translatør. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Mandag d. 24. november 2014 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere