Svar på spørgsmål stillet til Translatørforeningen, Danske Translatører og Kommunikation og Sprog ved foretræde torsdag d. 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på spørgsmål stillet til Translatørforeningen, Danske Translatører og Kommunikation og Sprog ved foretræde torsdag d. 6."

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 52 Offentligt Danske Translatører Svar på spørgsmål stillet til Translatørforeningen, Danske Translatører og Kommunikation og Sprog ved foretræde torsdag d. 6. november 2014 Højere afgift for erhvervslivet? Afgiften som sådan bliver ikke højere for erhvervslivet. Bekræftelse hos notar koster 300 kr. og en translatørs kr. Den samlede udgift bliver dog højere, da kunderne fremover vil skulle betale translatøren for at køre til notaren t/r, hvilket i reglen vil tage mindst 1 time og i mange tilfælde mere. Nogle notarer har kun åben én gang om ugen, og andre ligger langt væk fra translatørens forretningssted. Flere steder skal man bestille tid, hvilket vil umuliggøre hasteoversættelser og kræve længere tids planlægning fra virksomhedernes side, end det er tilfældet nu, hvor det er muligt at bestille en oversættelse om morgenen og få den leveret i bekræftet udgave samme dag, hvilket ikke sjældent forekommer. Er notarerne i det hele taget gearede til den ekstra byrde eller bliver det som i Rusland, hvor oversættelser først bekræftes af notaren, når han har tid/lyst, hvilket kan tage op til 14 dage? Liste over dokumenter, der typisk skal bekræftes Liste vedlagt. Den omfatter dokumenter, som ifølge udenlandske myndighedskrav typisk skal foreligge i bekræftet oversættelse. List over lovgivning, der specifikt nævner "translatør" Liste vedlagt. Automatisk udstedelse af autorisationen om der ligger andet i det Autorisationen udstedes udelukkende på basis af en gyldig erhvervssproglig eksamen. Typisk en cand.ling.merc.-eksamen med translatørprofil, der er normeret til fem år på Handelshøjskolen i København (CBS) (kun engelsk) eller Aarhus Universitet (engelsk, tysk, fransk, spansk). Andre muligheder kan være en translatøreksamen fra CBS i et af de såkaldt fjernere sprog (arabisk, tyrkisk, polsk, russisk mv.) eller en tilsvarende eksamen fra et udenlandsk universitet. Der blev tidligere udbudt relevante cand.ling.merc.- uddannelser i flere hovedsprog, hvorfor der i øjeblikket findes en del translatører i andre sprog end engelsk. Derudover kontrolleres translatørens økonomiske forhold samt straffeattest. Translatøren forpligter sig til at holde indholdet af oversatte tekster fortroligt og i øvrigt rygte sit hverv med omhu, da vedkommende i modsat fald kan miste sin autorisation. En del at translatørernes forpligtelser er fastlagt i translatørloven, som alle beskikkede translatører selvfølgelig skal overholde. Translatørkommissionen under Erhvervsstyrelsen fastlægger bestemmelser for beskikkelse samt eksamenskrav. Økonomiske argumenter ambivalente omkostningerne stiger, men branchen oplever løntryk Erhvervet er allerede udsat for voldsom konkurrence fra lavprisudbydere i ind- og udland. Priserne er raslet ned de sidste 10 år, og opgaverne går i stigende grad til udlandet. Udlandet efterspørger det, der på engelsk betegnes "certified translators", og kan vi ikke levere det i Danmark, går opgaverne til udlandet. Det er ikke nok, at oversættelsen bare lige kommer omkring en notar. November

2 Danske Translatører Flere lande accepterer ikke oversættelser, der alene er notarpåtegnede. I disse lande, bl.a. Spanien, kræves oversættelse af en autoriseret oversætter, der er opført i et centralt register og kan få en apostillepåtegning til bekræftelse af dette påsat sin oversættelse. For erhvervslivet kan dette have betydning i forbindelse med fx stiftelse af datterselskaber i udlandet. Der kræves dokumenter fra Erhvervsstyrelsen, som er forsynet med styrelsens originale underskrift, fx generalforsamlingsreferater og selskabsudskrifter. Det er ikke i alle tilfælde tilstrækkeligt med et udtræk fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Ønsker en udenlandsk virksomhed at etablere sig i Danmark, skal der også som det er nu fremvises autoriserede oversættelser til dansk. I denne forbindelse skal det huskes, at en notar udelukkende kan bekræfte at have overværet, at en bestemt person har skrevet et dokument under. Notarpåtegningen siger intet om den pågældende persons kvalifikationer eller om dokumentets indhold. Drejer det sig om personlige papirer på en person fra et land, hvis skrift vi ikke kan læse, er vi nødt til at kunne stole på, at noget så enkelt som vedkommendes navn og øvrige personlige oplysninger er korrekte, fx i eksamenbeviser. Bliver regeringens forslag vedtaget, kan alle og enhver oversætte disse dokumenter og få dem gjort retsgyldige ved at tage turen omkring en notar. Langt det meste af det, der oversættes for erhvervslivet, skal ikke bekræftes og udføres af en lang række oversættere med og uden sproglig uddannelse. Alle kan nedsætte sig som oversætter. Får man en oversætter til at udfærdige en oversættelse, ved man ikke nødvendigvis noget om vedkommendes kvalifikationer og kan således ikke være sikker på kvaliteten. Translatører hæfter personligt for deres arbejde og har som regel en professionel ansvarsforsikring. Gennem den nuværende skelnen mellem translatører med en officiel beskikkelse og andre udbydere af oversættelser har erhvervslivet let ved at finde frem til den udbyder, der er behov for i en given situation. Bliver translatørtitlen givet fri, skal virksomhederne bruge tid på at finde en kompetent oversætter i den enorme gruppe af udbydere. Det vil være tidskrævende og usikkert og vil slet ikke skabe den gennemsigtighed på markedet, der ønskes. Bekræftede oversættelser kræves kun af væsentlige dokumenter, i de fleste tilfælde juridiske dokumenter, hvor man er nødt til at kunne have tillid til indholdet. Bekræftelse fremover en bekræftelsesordning af en forening Vi indgår gerne i en dialog om, hvordan vi kan løse dette fremover. Det er dog vigtigt, at ordningen er statsanerkendt. Det er et væsentligt parameter i udlandet. Vi kan se en vis pointe i, at autorisation ikke bør udstedes alene på grundlag af et eksamensbevis og vil meget gerne indgå i en dialog om en alternativ vej til autorisationen. En certificeringsordning forvaltet af brancheorganisationerne vil ikke blive anerkendt på samme måde som en statsanerkendt autorisation. Det ved vi fra lande som fx Storbritannien, hvor certified translators, der er certificeret af brancheforeningen Institute of Translation and Interpreting, ikke kan få deres oversættelser godkendt som retsgyldige i andre lande. Oversættelse af britiske dokumenter foretages derfor af autoriserede oversættere i de lande, hvor dokumenterne skal bruges. Det samme vil ske for Danmark, hvor Danmark vil gå glip af den indtægt. Vi kunne forestille os en løsning, hvor beskikkelsen fx blev udstedt efter nogle års dokumenteret relevant arbejde på basis af relevant uddannelse, dokumenteret af allerede beskikkede translatører. Der foreligger på ingen måde en nedfældet plan om dette, men vi drøfter selvfølgelig gerne mulighederne. De to nuværende brancheforeninger for translatører drives næsten udelukkende på frivillig basis og vil ikke, som billedet ser ud i dag, kunne varetage denne funktion fra den ene dag til den anden. Det skal forberedes, så vi får en ordning, som udlandet kan acceptere. November

3 Danske Translatører Retsoversættelser hvem gør det i dag og hvem vil fremover gøre det for tiltalte Dansk erhvervsliv undgår jo ikke retssager, heller ikke sager, der involverer udenlandske parter. Det gælder fx fogedforbudssager om immaterielle rettigheder, voldgiftssager inden for byggeri og anlæg, sager om kontraktbrud og meget mere. De fleste advokatvirksomheder foretrækker at få påstandsdokumenter mv. oversat af en translatør, også selvom oversættelsen ikke nødvendigvis skal stemples. De fleste store advokatvirksomheder har translatører ansat til at varetage disse oversættelser. Ofte kræver retsformanden i sådanne sager dog, at der fremlægges translatørbekræftede oversættelser, ligesom det helst ses, at tolkning foregår ved hjælp af en tolk med translatørbaggrund. Hvis autorisationen afskaffes, og det ikke længere bliver umiddelbart muligt at se, om oversætteren har de fornødne kvalifikationer, vil det forsinke procedurerne betydeligt, hvilket ingen af parterne kan være tjent med. Som vi nævnte under vores foretræde for Erhvervsudvalget, vil Danmark, hvis det danske retsforbehold ophæves, på et tidspunkt skulle implementere direktiv 2010/64/EU om retten til oversættelse og tolkning i straffesager. Det har ikke umiddelbart noget med dansk erhvervsliv at gøre, men direktivet kræver et statsligt kontrolleret register over uafhængige, kvalificerede oversættere og tolke. Et sådant register har vi allerede, og det underliggende system er allerede til gavn for erhvervslivet. Så hvorfor fjerne det? Vi ser hellere, at der fra politisk hold gøres noget for at fremme, at flere opnår translatørbeskikkelse via en kandidat- eller translatøreksamen, da det uden tvivl vil stille både erhvervslivet og retssystemet bedre. Translatørforeningen Danske Translatører Forbundet Kommunikation og Sprog Hanne Vedel Sterndorf Mette Aarslew Per Lindegaard Hjorth Formand Formand Formand November

4 Danske Translatører Typiske dokumenter til bekræftet oversættelse ind- og udland Virksomhedsrelaterede dokumenter Aftaler om joint ventures Ansøgninger om registrering af medicin Beviser som skibsfører Bilregistrering Diverse citater af danske love. Erklæringer vedr. tegningsret og/eller repræsentation Firmaerklæringer Fuldmagter Fuldstændige selskabsrapporter Fusionsplaner Generalforsamlingsbeslutninger Handelsfakturaer på varer og tjenesteydelser Havarirapporter Historiske rapporter Interministerielle korrespondancer Konkursbegæringer Konkurserklæringer Konsortieaftaler Kontrakter, leasingaftaler, ansættelseskontrakter mv. Kuratorattester Markedsføringstilladelser til bl.a. medicin Navneændringscertifikater Oprindelsescertifikater Pantsætningsdokumenter Partnerskabsaftaler Patent- og varemærkebeviser Patentoverdragelser Prospekter Registreringsbeviser fra SKAT Regnskaber Retsindkaldelse med tilh. vejledning Sammenskrevne resuméer fra Erhvervsstyrelsen Selskabscertifikater Selskabs-/firmavedtægter Selskabsrapporter Skibsbøger Spaltningsplaner Standarder Stiftelsesdokumenter Sundhedscertifikat ifm. eksport af danske produkter Tegningsudskrifter Udskrifter fra Erhvervsstyrelsen og CVR-registret Udskrifter fra luftfartøjsregisteret Vedtægtsændringsdokumenter Voldgiftsafgørelser Årsrapporter Årsregnskaber November

5 Danske Translatører Civilretlige dokumenter Afgørelser om børnebidrag Afsoningsattester anklageskrifter Arveafkald Bopælsattester Bødeforelæg CPR-registrering. Diverse dokumenter fra/til politiet Domme og kendelser Erklæringer afgivet for notar Europæiske arrestordrer Faderskabsblanket Faderskabserklæring Fuldmagter Gældsbreve Indfødsretsbrev Indkaldelser Konkursbegæringer Lovtekster og uddrag heraf Pasoplysninger, stempler m.m. Polititilhold Processkrifter med tilhørende bilag Retsanmodninger Retsbogsudskrifter Retskraftspåtegninger Rettens breve til sagsøgte Rettens vejledninger Skøder Strafberegningsattester Straffeattester Stævninger Udskrifter af tingbogen Vidneindkaldelser Øvrige dokumenter til fremlæggelse i retten (rapporter, vidneudsagn, kontoudskrifter, mm.) Privatretlige dokumenter Anbefalinger Arveudlægsskøder Attestationer fra Justitsministeriet om dansk ret Attester fra skattevæsenet Attester om ansøgning om løsning fra statsborgerskab Bankbreve Bopælsattester Dokumenter i faderskabssager Dokumenter vedrørende forældremyndighed Dødsattester Dåbsattester Erklæringer afgivet for notar Erklæringer fra SKAT November

6 Danske Translatører Forsikringsaftaler Fuldmagter Fuldmagter ifm. fælles forældremyndighed Fødselsattester Indfødsretsmeddelelser Kontrakter, alle typer Kreditoplysninger fra banker Kørekort Ligpas Lægeerklæringer Lægejournaler Lønsedler Navneattester Omsorgs- og ansvarserklæringer Paskopier Pensionsmeddelelser Registerudskrifter Registreringsbeviser og beviser for tidsubegrænset ophold Sammenskrevne resumeer Separations- og skilsmissebevillinger Separations- og skilsmissedomme Skattepapirer Skifteretsattester Skilsmisseattester og aftaler mellem ægtefællerne vedr. Skilsmissevilkår Skilsmissedomme Skøder Testamenter, kodiciler Udskrifter fra Det Centrale Personregister Udskrifter fra Tinglysningsretten (om oprettede testamenter og ægtepagter) Vielsesattester Værgebeskikkelser Ægtepagter Ægteskabsattester (egnethedsattester til indgåelse af ægteskab) Diverse andre dokumenter til og fra offentlige myndigheder f.eks. i forbindelse med forældremyndighedssager på tværs af grænser, personer, der ønsker at emigrere Strafferetlige dokumenter Retsanmodninger med uddrag af lovtekster Straffedomme Straffeattester Uddannelsesmæssige dokumenter Attester for beståede eksaminer ved uafsluttede videregående uddannelser Beviser for afsluttet videregående uddannelse (evt. med tilhørende eksamensudskrift) Eksamenspapirer og andre uddannelsesbeviser Eksamensudskrifter under igangværende uddannelse Studentereksamensbeviser Studentereksamensbeviser med tilhørende karakterliste November

7 Dokumenttype Lovbekendtgørelse Lovbekendtgørelse Ændringslov Ændringslov Ændringslov Ændringslov Lov Anordning Anordning Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Bekendtgørelse Cirkulæreskrivelse Cirkulæreskrivelse Vejledning Vejledning Vejledning Titel Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Bekendtgørelse af lov om translatører og tolke Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love\n (Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler om advokaters virksomhed, digital, tele og videokommunikation, afskaffelse af hæftestraffen m.v.) Lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, lov om omsætning af fast ejendom, lov om translatører og tolke og lov om dispachører samt ophævelse af lov om registrerede arkitekter (Forenkling af adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i Danmark) Lov om ændring af lov om translatører og tolke og lov om dispachører\n(ophævelse af krav om indfødsret, bopæl og alder samt indførelse af mulighed for elektronisk ansøgning om beskikkelse og elektronisk beskikkelse) Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om erhvervsudøvelse på grundlag af autorisation m.v. (Udstedelse og fratagelse af autorisationer m.v.) Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1) Anordning om Virkningen af Konkurs, som er erklæret i Finland, Island, Norge eller Sverige. Anordning om anerkendelse og fuldbyrdelse af domme, afsagte i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab Bekendtgørelse om bachelor og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om EU's CO2 kvoteregister og Det Danske Kyoto register Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater Bekendtgørelse om kørekort Bekendtgørelse om translatører og tolkes virksomhed Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet Bekendtgørelse om brugsmodelansøgningers og registrerede brugsmodellers behandling Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Bekendtgørelse om eksamenskrav for beskikkelse som translatør og tolk Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer. Bekendtgørelse om Fremgangsmaaden ved Fremsættelse af Anmodninger i Henhold til den i Haag den 17. Juli 1905 afsluttede Civilproceskonvention. Cirkulæreskrivelse om tolkning Cirkulæreskrivelse om forkyndelser m.v. i relation til DDR Vejledning om behandling af ægteskabssager Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen Vejledning om navne Side 1 af 59

8 Vejledning Vejledning Vejledning Vejledning Ændr.cirkulære (2 sp) Cirkulære (2 sp) Cirkulære (1 sp) Cirkulære (1 sp) Cirkulære (1 sp) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Bekendtgørelse (international) Vejledning om folkeregistrering Vejledning om anerkendelse af udenlandske afgørelser m.v. om forældremyndighed VEJLEDNING OM BEHANDLINGEN AF ANMODNINGER OM GENSIDIG RETSHJÆLP I STRAFFESAGER OG OVERFØRSEL AF RETSFORFØLGNING Vejledning vedrørende erklæringer i forbindelse med etablering m.v. i andre EU lande og i de EFTA lande, der har ratificeret EØS aftalen Cirkulære om tillæg til cirkulære om anmeldelser til handelsregisteret. (Til Københavns magistrat og politimestrene). Cirkulære om aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Kundgørelse om polititjenestemænds bibeskæftigelse Cirkulære om ret for EF statsborgere m.v. til næring efter næringsloven og restaurationsloven samt til visse beskikkelser (Til politimestrene, politidirektøren i København og Københavns magistrat) Cirkulære om anmeldelser til handelsregistret Bekendtgørelse af overenskomst af 8. november 1979 med Østrig om forenkling af retshjælpsordningen i henhold til Haager konventionen af 1. marts 1954 angående civilprocessen. Bekendtgørelse af konvention af 18. marts 1970 om bevisoptagelse i udlandet i sager om civile eller kommercielle spørgsmål.(* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse om Den europæiske Bosættelseskonvention med tilhørende protokol (* 1) Bekendtgørelse af den på den 7. internationale privatretlige konference i Haag vedtagne konvention af 1. marts 1954 angående civilprocessen (* 1) Bekendtgørelse om en mellem den danske og den tyske Regering afsluttet Overenskomst om Ændringer i den ved Udenrigsministeriets Bek. nr 162 af 6 Juli 1910 dansk tyske Deklaration af 1 Juni 1910 til yderligere Simplificering af Retshjælpsordningen. Bekendtgørelse angaaende Danmarks Ratifikation af den i Paris den 4. Maj 1910 afsluttede internationale Konvention angående Bekæmpelse af den hvide Slavehandel med tilhørende Slutprotokol af samme Dato (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Geneve den 26. September 1927 aabnede Overenskomst angaaende Eksekution af Voldgiftskendelser afsagt i Udlandet. (* 1) Bekendtgørelse om en mellem Danmark og Luxembourg i Tilslutning til Haager Konventionen om Civilprocessen af 17de Juli 1905 afsluttet Overenskomst til yderligere Simplificering af Retshjælpsordningen. Bekendtgørelse om den mellem de nedennævnte europæiske Stater afsluttede Konvention af 17. Juli 1905 angaaende en international Ordning med Hensyn til visse civilprocessuelle Forhold. (* 1) Side 2 af 59

9 LBK nr 1139 af 24/09/2013 Gældende (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet 149. Retssproget er dansk. Afhøring af personer, der ikke er det danske sprog mægtig, skal så vidt muligt ske ved hjælp af en translatør. Dog kan i borgerlige sager tilkaldelse af tolk undlades, når ingen af parterne gør fordring herpå, og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. Det samme kan under sidstnævnte forudsætning finde sted i straffesager uden for hovedforhandling for landsret. Stk. 2. Dokumenter, der er affattede i fremmede sprog, skal ledsages af en oversættelse, der, når retten eller modparten forlanger det, skal bekræftes af en translatør. Oversættelse kan dog frafaldes, når begge parter er enige derom, og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. *************************************** Dokumentid: AA Side 3 af 59

10 Bekendtgørelse af lov om translatører og tolke Herved bekendtgøres lov nr. 213 af 8. juni 1966 om translatører og tolke med de ændringer, der følger af lov nr. 851 af 23. december Kapitel I Beskikkelse som translatør og tolk 1. Translatører og tolke beskikkes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stk. 2. Ret til at få beskikkelse som translatør og tolk har enhver person, der 1) har dansk indfødsret, 2) har bopæl her i landet, 3) er fyldt 25 år, 4) ikke er umyndiggjort, under lavværgemål eller har sit bo under konkursbehandling og 5) har bestået en særlig eksamen, jf. 3. Stk. 3. Beskikkelse kan nægtes under de i borgerlig straffelovs 78, stk. 2, nævnte omstændigheder. Endvidere kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at han ikke vil drive virksomhed som translatør og tolk på forsvarlig måde. Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan undtage fra betingelsen i stk. 2, nr. 1. I så fald kan beskikkelsen begrænses og betinges. 2. For beskikkelse som translatør og tolk betales en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat afgift. Stk. 2. Forinden beskikkelsen udleveres, skal den pågældende underskrive en højtidelig forsikring om, at han med omhu og nøjagtighed vil udføre de hverv, der betros ham, og samvittighedsfuldt opfylde sine pligter som translatør og tolk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser om den i 1, stk. 2, nr. 5, omhandlede eksamen, herunder betingelserne for at indstille sig til eksamen, eksamenskravene, eksamens afholdelse, bedømmelsen m.v. I andre sprog end engelsk, fransk, spansk og tysk kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen lade eksamen aflægge for særlige, med henblik herpå nedsatte udvalg. Er det ikke muligt at nedsætte et sådant udvalg, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i stedet forlange, at vedkommende på anden måde godtgør sine kundskaber såvel i dansk som i vedkommende fremmede sprog. Side 4 af 59

11 Stk. 2. Til bistand for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved administrationen af loven, herunder af bestemmelserne i henhold til stk. 1, nedsætter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en kommission (Translatørkommissionen). 4. Beskikkelse som translatør og tolk bortfalder, når vedkommende dør. Det samme gælder, hvis han ophører med at opfylde betingelserne i 1, stk. 2, nr. 1, 2 og 4, medmindre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tillader, at beskikkelsen opretholdes. Stk. 2. Er en beskikkelse som translatør og tolk bortfaldet efter stk. 1 eller frakendt efter borgerlig straffelovs 79, skal den straks tilbageleveres Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stk. 3. Ophører grunden til en beskikkelses bortfald at bestå, eller udløber eller ophæves frakendelsen af en beskikkelse, skal beskikkelsen efter begæring og uden betaling af afgift på ny sættes i kraft og udleveres den pågældende. Kapitel II Translatørers rettigheder og pligter 5. Kun personer, der har beskikkelse som translatør og tolk, må benytte betegnelsen»translatør«. Andre må heller ikke benytte danske eller udenlandske betegnelser, der er egnet til forveksling hermed. 6. Translatører og tolke skal udføre de dem betroede hverv med omhu og nøjagtighed og med den hurtighed, som hvervets beskaffenhed tillader. Stk. 2. Før et kontorsted etableres, skal der indgives anmeldelse herom til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for translatørers og tolkes virksomhed og herunder bestemme, at visse erhverv og stillinger ikke kan forenes med hvervet som translatør og tolk. 7 a. Industriministeren kan fastsætte regler om klageadgangen for afgørelser, der træffes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og af Translatørkommissionen, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Kapitel III Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 8. Overtrædelse af bestemmelserne i 4, stk. 2, 5 og 6 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Stk. 2. I forskrifter, der gives af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Side 5 af 59

12 Stk. 3. Borgerlig straffelovs 144, og finder tilsvarende anvendelse på translatører og tolke. 9. Denne lov træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves i næringslov nr. 138 af 28. april Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. Anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger. Lov nr. 851 af 23. december 1987 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Loven træder i kraft den 1. januar Industriministeriet, den 25. marts 1988 Nils Wilhjelm /J. Hammer Hansen Dokument id: CR Side 6 af 59

13 LOV nr 505 af 12/06/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet» 149. Hovedsproget i retten er færøsk, men dansk kan lige så vel anvendes som færøsk. Afhøring af personer, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til det færøske eller det danske sprog, skal så vidt muligt ske ved hjælp af en translatør eller en af retten udnævnt tolk. Dog kan, bortset fra straffesager, hvori nævninger medvirker, tilkaldelse af tolk undlades, når ingen af parterne gør fordring herpå og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. Hvis dommeren ikke har fornødent kendskab til det færøske sprog, foranlediger dommeren tilkaldt en kyndig person til at fungere som oversætter, når det måtte være fornødent. Stk. 2. Dokumenter, der er affattet på fremmede sprog, skal ledsages af en oversættelse, der, når retten eller modparten forlanger det, skal bekræftes af en translatør eller en af retten antaget oversætter. Oversættelsen kan dog frafaldes, når begge parter er enige derom og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. Har dommeren ikke fornødent kendskab til det færøske skriftsprog, foranlediger dommeren dokumenter affattet i det færøske sprog oversat. Såfremt oversættelsen ikke godkendes af parterne, skal den bekræftes af en af retten udmeldt kyndig person. I tilfælde af anke eller kære skal dokumenter affattet på det færøske sprog ledsages af en oversættelse foretaget af en dertil af retten beskikket person. Udgifterne ved de i dette stykke omhandlede oversættelser af færøske dokumenter og de i stk. 1, 4. pkt., omhandlede tilkaldelser af tolk afholdes af landskassen. Stk. 3. En statsborger i et andet nordisk land kan uanset reglerne i stk. 1 og 2 indlevere dokumenter, der er affattet på den pågældendes eget sprog. Retten foranlediger dog dokumenter oversat til færøsk, såfremt modparten forlanger det eller retten finder det nødvendigt. På begæring af en statsborger i et andet nordisk land skal retten foranledige dokumenter, der indleveres af modparten, oversat til det pågældende fremmede nordiske sprog. Stk. 4. Udgifter til tolkning i sager, hvori en statsborger i et andet nordisk land er part, afholdes af landskassen. Det samme gælder udgifter til oversættelse efter reglerne i stk. 3. Retten kan bestemme, at udgifterne skal godtgøres af parterne i overensstemmelse med lovens almindelige regler om sagsomkostninger. *********************************** Dokumentid: AA Side 7 af 59

14 LOV nr 123 af 13/02/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Uddannelses- og Forskningsministeriet Den fulde tekst Lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, lov om omsætning af fast ejendom, lov om translatører og tolke og lov om dispachører samt ophævelse af lov om registrerede arkitekter 1) 4 I lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988, som ændret ved 15 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 10 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, 16 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, 4 i lov nr. 227 af 21. april 1999 og 1 i lov nr af 22. december 2004, foretages følgende ændringer: 1. Som fodnote til lovens titel indsættes:»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22.«2. Overskriften til kapitel I affattes således:»beskikkelse som translatør og tolk og adgang til midlertidigt og lejlighedsvis at udføre translatørog tolkeopgaver«. 3. I 1 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på personer, som på ansøgningstidspunktet er etableret i et tilsvarende erhverv i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ønsker at etablere sig her i landet som translatør og tolk i overensstemmelse med lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. Stk. 2, nr. 1, finder anvendelse således, at personen skal være myndig og ikke må være underlagt begrænsninger i retten til at forpligte sig ved retshandler eller i retten til at råde over sin formue efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet. Stk. 2, nr. 2, finder anvendelse således, at personen ikke må være i betalingsstandsning eller under konkurs efter tilsvarende regler, som gælder i etableringslandet. 4. Efter 1 indsættes: Side 8 af 59

15 » 1 a. Personer, som er etableret i et tilsvarende erhverv som translatør- og tolkeerhvervet i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, kan midlertidigt og lejlighedsvis levere translatør- og tolkeydelser her i landet, jf. 1 b og 1 c. 1 b. Personer, der i henhold til 1 a leverer translatør- og tolkeydelser her i landet, skal oplyse modtagerne af ydelserne om deres faglige titel, jf. stk. 2, eventuelt registreringsnummer i et offentligt register i etableringslandet, eventuelt momsregistreringsnummer i etableringslandet og eventuel forsikring til dækning af erhvervsansvar. Stk. 2. Med faglig titel i stk. 1 menes personens faglige titel i etableringslandet. Hvis en sådan titel ikke findes, skal der i stedet gives oplysning om personens erhvervsmæssige uddannelse og det medlemsland, hvori uddannelsen er opnået. Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om de oplysninger, som skal gives efter stk. 1 og 2. 1 c. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udveksle relevante oplysninger med andre kompetente myndigheder i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz om 1) personer, der er etableret og registreret som translatør og tolk her i landet, jf. 1, stk. 1, og som ansøger om ret til at etablere sig som translatør og tolk i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, 2) personer, der er etableret og registreret som translatør og tolk her i landet, jf. 1, stk. 1, og som midlertidigt og lejlighedsvis leverer translatør- og tolkeydelser i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz, 3) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som translatør- og tolkeerhvervet i et andet EUland, i et EØS-land eller i Schweiz, og som ansøger om ret til at etablere sig som translatør og tolk her i landet, jf. 1, stk. 4, og 4) personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som translatør- og tolkeerhvervet i et andet EUland, i et EØS-land eller i Schweiz, og som midlertidigt og lejlighedsvis leverer translatør- og tolkeydelser her i landet, jf. 1 a. Stk. 2. Med kompetent myndighed i stk. 1 menes i denne lov den myndighed, der administrerer translatør- og tolkeerhvervet i det pågældende land. Stk. 3. De oplysninger, som kan udveksles, skal være nødvendige for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og de andre kompetente myndigheder i de nævnte lande kan varetage deres opgaver efter stk. 1. Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udveksling af oplysninger efter stk. 1 skal ske under overholdelse af lov om behandling af personoplysninger. Oplysningerne skal behandles fortroligt. Stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om udveksling af oplysninger med andre kompetente myndigheder efter stk. 1.«Side 9 af 59

16 5. 5 affattes således:» 5. Kun personer, der er beskikket i medfør af 1, stk. 2 eller stk. 4, må benytte betegnelsen translatør.«officielle noter 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255/22. ******* Dokument id: AT Side 10 af 59

17 Lov om ændring af lov om translatører og tolke og lov om dispachører (Ophævelse af krav om indfødsret, bopæl og alder samt indførelse af mulighed for elektronisk ansøgning om beskikkelse og elektronisk beskikkelse) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 1 I lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988, som ændret ved 15 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 10 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, 16 i lov nr. 386 af 22. maj 1996 og 4 i lov nr. 227 af 21. april 1999, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Ret til at blive beskikket som translatør og tolk har enhver person, der 1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, 2) ikke har anmeldt betalingsstandsning eller ikke er under konkurs og 3) har bestået en særlig eksamen, jf. 3.«2. I 1, stk. 3, ændres»borgerlig straffelovs«til:»straffelovens«, og»han«ændres til:»den pågældende«. 3. 1, stk. 4, ophæves affattes således:» 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at ansøgning om beskikkelse skal ske i elektronisk form, og at beskikkelsen, herunder bortfald og tilbagekaldelse, hvis betingelserne i 4 er opfyldt, sker elektronisk.«5. 3, stk. 1, affattes således:»erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om den i 1, stk. 2, nr. 3, omhandlede eksamen.«6. 4, stk. 1, affattes således: Side 11 af 59

18 »Beskikkelse som translatør og tolk bortfalder, hvis den pågældende ophører med at opfylde betingelserne i 1, stk. 2, nr. 1 og 2.«7. I 4, stk. 3, ændres»borgerlig straffelovs«til:»straffelovens«. 8. I 4, stk. 5, udgår»og uden betaling af afgift«. 9. 6, stk. 2, ophæves a affattes således:» 7 a. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.«11. I 8, stk. 3, ændres»borgerlig straffelovs«til:»straffelovens«, og» «ændres til:» f« affattes således:» 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.«2 I lov om dispachører, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 25. marts 1988, som ændret ved 14 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 9 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, 15 i lov nr. 386 af 22. maj 1996 og 5 i lov nr. 227 af 21. april 1999, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Ret til at blive beskikket som dispachør har enhver person, der 1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, 2) ikke har anmeldt betalingsstandsning eller ikke er under konkurs, 3) har bestået juridisk embedseksamen, 4) i mindst 3 år har deltaget i virksomhed, der kan antages at have givet den pågældende kendskab til de under dispachørhvervet hørende forretninger, og 5) har bestået en særlig eksamen, jf. 3.«2. I 1, stk. 3, ændres»borgerlig straffelovs«til:»straffelovens«, og»han«ændres til:»den pågældende«. 3. I 1, stk. 4, 1. pkt., ændres»1 og 6«til:»4«. Side 12 af 59

19 4. 2 affattes således:» 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at ansøgning om beskikkelse skal ske i elektronisk form, og at beskikkelsen, herunder bortfald og tilbagekaldelse, hvis betingelserne i 4 og 5 er opfyldt, sker elektronisk.«5. 4, stk. 1, affattes således:»beskikkelse som dispachør bortfalder, hvis den pågældende ophører med at opfylde betingelserne i 1, stk. 2, nr. 1 og 2.«6. I 5 ændres»han«og»ham«til:»den pågældende«. 7. I 8, stk. 2, ændres»borgerlig straffelovs»til:»straffelovens«. 8. I 8, stk. 2, udgår»og uden betaling af afgift« ophæves. 10. I 12, stk. 3, ændres»han«til:»den pågældende«. 11. I 13 udgår», herunder med hensyn til revision af deres forretningsbøger« a affattes således:» 13 a. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelser truffet af Dispachørkommissionen kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«13. I 14, stk. 1, udgår» 11«. 14. I 14, stk. 3, ændres»borgerlig straffelovs«til:»straffelovens«, og» «ændres til:» f« affattes således:» 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.«3 Loven træder i kraft den 1. juli Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. Side 13 af 59

20 Dokumentid: AU Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om erhvervsudøvelse på grundlag af autorisation m.v. (Udstedelse og fratagelse af autorisationer m.v.) 15 I lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181 af 25. marts 1988, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:»endelig kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen kr. og derover.«2. 4, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:» Stk. 2. En beskikkelse kan tilbagekaldes af den, der har meddelt beskikkelsen, såfremt indehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen kr. og derover. Beskikkelsen kan tilbagekaldes på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til efter stk. 4 at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor. Stk. 3. Er beskikkelse som translatør og tolk bortfaldet efter stk. 1, tilbagekaldt efter stk. 2 eller frakendt efter borgerlig straffelovs 79, skal den straks tilbageleveres Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dokumentid: CR Dokumentid: CR Side 14 af 59

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet til Translatørforeningen, Danske Translatører og Kommunikation og Sprog ved foretræde torsdag d. 6.

Svar på spørgsmål stillet til Translatørforeningen, Danske Translatører og Kommunikation og Sprog ved foretræde torsdag d. 6. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 52 Offentligt Danske Translatører Svar på spørgsmål stillet til Translatørforeningen, Danske Translatører og Kommunikation og Sprog ved foretræde

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

2. I kapitel 6, 12, stk. 4, ændres»justitsministeriet«til:»procesbevillingsnævnet«.

2. I kapitel 6, 12, stk. 4, ændres»justitsministeriet«til:»procesbevillingsnævnet«. Lov nr. 1082 af 20. december 1995 om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om rettens pleje i Grønland og forskellige andre lovbestemmelser om procesbevillinger (Ændringer som følge af oprettelsen

Læs mere

Baggrunden for aftalen

Baggrunden for aftalen Baggrunden for aftalen iflg. Venstre Formål Nedbringe omkostningerne for danske virksomheder Fjerne unødig bureaukrati og regler, der bremser mulighederne for vækst og ekspansion. Modernisere en række

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester LOV nr 1242 af 18/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-740-0092 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder LOV nr 742 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5135-019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke

HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke Danske Translatører har med forundring registeret, at en række partier bag Vækstpakke 2014 ønsker at

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven Anordning om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven : VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt I medfør af 57 1 i lov nr. 388 af 14. juni 1995 værgemålsloven bestemmes,

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0025012). Afslag

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om ægteskabs indgåelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 927 af 14. september )

Bekendtgørelse for Færøerne om ægteskabs indgåelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 927 af 14. september ) Nr. 68 7. februar 2002 Bekendtgørelse for Færøerne om ægteskabs indgåelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 927 af 14. september 2004 1) Kapitel 1 Prøvelse af ægteskabsbetingelserne Kapitel 2 Dispensation

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/8 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen til erklæringen) Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden,

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Først ved bekendtgørelse af 7. februar 1910 blev systemet med beskikkelser lagt i faste rammer. Denne bekendtgørelse er revideret flere gange.

Først ved bekendtgørelse af 7. februar 1910 blev systemet med beskikkelser lagt i faste rammer. Denne bekendtgørelse er revideret flere gange. Translatørvæsenet vejledning om bekræftelser og legaliseringer Translatørbegrebet Det danske translatørvæsens historie går helt tilbage til 1635, hvor Kong Christian IV bestemte, at alle toldsedler, der

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere