HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke"

Transkript

1 HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke Danske Translatører har med forundring registeret, at en række partier bag Vækstpakke 2014 ønsker at ophæve lov om translatører og tolke. I begrundelsen for lovforslaget anføres det, at et af formålene med vækstpakken er at lette markedsadgangen og fjerne unødvendige barrierer m.v. for en række mindre erhverv. Vi kan på ingen måde se, hvordan en afskaffelse af translatørautorisationen skulle kunne lette markedsadgangen for virksomheder, og mener heller ikke, translatørernes eksistens udgør en speciel barriere for mindre erhverv. Samtidig vil det af nedenstående fremgå, at der i dag ikke eksisterer barrierer for at gå ind på oversættermarkedet, hvis det er den markedsadgang, der henvises til i forslaget. Det nævnes også i begrundelsen for lovforslaget, at translatører har en konkurrencefordel i kraft af deres beskikkelse. Vi mener, en sådan eventuel konkurrencefordel er meget lille på det særdeles konkurrenceprægede marked for oversættelser, der for langt den største dels vedkommende betjenes af oversættere uden translatørbaggrund og i vid udstrækning af udenlandske lavprisudbydere. Samtidig opvejes denne påståede konkurrencefordel helt klart i rigeligt mål af den beskyttelse, autorisationen giver både små og store erhverv samt hele retssystemet i form af transparens med hensyn til oversætteres kvalifikationer. Det har altid været vores opfattelse, at autorisationen var til gavn for og beskyttelse af brugerne, som i kraft af autorisationen har kunnet finde frem til oversættere med en unik akademisk baggrund i erhvervssprog (økonomi, jura, teknik osv.) og samtidig let og ubesværet og mod betaling af omkring 300 kroner for en bekræftelsespåtegning har kunnet få oversatte dokumenter gjort retsgyldige i både Danmark og udlandet. Dette system har fungeret gnidningsløst i mange år, og lignende systemer er nu indført i mange andre lande, herunder de fleste medlemsstater i EU. Argumentet om at sikre fri adgang til erhvervet må underordnes ønsket om at sikre brugerne og retssikkerheden. I øjeblikket kan enhver nedsætte sig som oversætter i Danmark (også udenlandske statsborgere) og i princippet udføre oversættelsesopgaver, som mange vil betegne som translatøropgaver. De kan også få deres oversættelser notarpåtegnet. Derved er forslagsstillernes ønske om at give andre aktører med relevant uddannelsesmæssig baggrund og erhvervsmæssige kvalifikationer adgang til at udføre de samme opgaver allerede opfyldt i vid udstrækning. Forslaget sikrer dog ikke, at det kun er personer med en sproguddannelse eller anden uddannelse, der oversætter dokumenter, idet alle kan få deres underskrift notarpåtegnet. Desuden er det nedfældet i lov om translatører og tolke, at translatører har tavshedspligt. Det betyder, at brugerne af oversættelser ikke skal bruge tid og administrative kræfter på at udfærdige og indhente fortrolighedserklæringer. Det er alene brugerne, der bestemmer, om der skal bruges en translatør, og det vil være urimeligt at fratage dem muligheden for at benytte det hævdvundne og generelt accepterede system, vi har i dag. Til brugerne regnes både danske og udenlandske myndigheder. S. 1/5

2 Translatørbekræftede oversættelser kan umiddelbart forsynes med en apostillepåtegning i Udenrigsministeriets Legaliseringafdeling, hvilket er et krav i mange af Danmarks samhandelslande, som kræver brug af autoriserede oversættere og ikke accepterer en legaliseret notarpåtegning. Afskaffes den danske autorisationsordning, vil mange af de oversættelser, der i dag bekræftes af translatører hjemmehørende i Danmark, uden tvivl blive sendt til oversættelse i udlandet. Der bliver altså tale om udflagning af erhvervet. Det er ikke vores opfattelse, at dansk erhvervsliv eller danske advokatkredse har ønsket en ophævelse af autorisationsordningen, og vi savner en mere detaljeret begrundelse for, at vores erhverv ønskes fjernet med så kort varsel og på baggrund af anbefalinger fra en task force, der ikke synes at have den store indsigt i, hvordan det danske oversættermarked fungerer. Det virker ganske urimeligt på denne måde at skabe barrierer for medlemmer af et lille erhverv, som der burde være taget hensyn til efter ordlyden i den foreslåede vækstpakke. Afskaffelsen af autorisationen vil medføre øgede udgifter til annoncering og positionering for de oversættelsesudbydere, der har den erhvervsrelaterede, akademiske baggrund, som efterspørges af erhvervslivet og domstolene, men som i øjeblikket kæmper hårdt for at stå distancen i et højt fragmenteret marked præget af stor priskonkurrence og pres fra udenlandske udbydere. Vi mener ikke, afskaffelse af autorisationen vil bidrage til øget vækst. Det vil snarere øge erhvervslivets og offentlige myndigheders administrative byrder og forsinke processerne, hvis der fremover skal bruges notarpåtegninger. Det vil ikke alene forringe accepten af de oversatte dokumenter, men vil uden tvivl gøre det nødvendigt at udvide antallet af notarer betydeligt og sikre lettere adgang til landets notarkontorer, hvis notarsystemet ikke skal blive en byrde for erhvervslivet og myndighederne. Dette må forudses at betyde en forøgelse af de offentlige udgifter, som formentlig ikke kan dækkes af de gebyrer, brugerne skal betale. I øjeblikket er translatører ansat i bl.a. større advokat-, finans-, revisions- og produktionsvirksomheder samt hos en række danske myndigheder, ligesom der findes nogle hundrede selvstændige translatører, som betjener de virksomheder, der kun lejlighedsvist har brug for translatøroversatte dokumenter. Et af translatørernes store arbejdsområder er oversættelse af dokumenter til brug i retssager i Danmark og udlandet. Mange dommere ved de danske domstole kræver, at parterne leverer translatøroversatte dokumenter for at undgå diskussion om fortolkningen af ordlyden i en udenlandsk tekst. Det må anses for meget tvivlsomt, at der er tid til at verificere de enkelte oversætteres uddannelsesmæssige baggrund i hvert enkelt tilfælde, endsige at det kan undgås, at parterne bestrider de kompetencer, en oversætter valgt af modparten har. Også på dette punkt fungerer translatørbeskikkelsen som en garanti for brugerne og domstolene. Det skal i denne forbindelse nævnes, at translatører også fungerer som tolke ved de danske domstole og ofte foretrækkes af både dommere og advokater på grund af deres indsigt i juridiske forhold og juridisk terminologi opnået gennem deres kandidatuddannelse eller sikret med deres translatøreksamen, ligesom mange civile sager mellem erhvervsvirksomheder kræver betydelig indsigt i økonomiske forhold, hvilket også er en del af en translatørs baggrund. Der findes i øjeblikket ikke andre uddannelser, der giver de samme kompetencer inden for både oversættelse og tolkning som translatøruddannelsen, hvilket er endnu en grund til at fastholde den gennemsigtighed, der skabes af beskikkelsen. S. 2/5

3 Som nævnt ovenfor kræves der i udlandet bekræftede oversættelser af en lang række dokumenter både fra privatpersoner og virksomheder, og det er som ligeledes nævnt ikke tilstrækkeligt med en notarpåtegning. Der er simpelthen strenge krav om oversættelser foretaget af en autoriseret oversætter, som er opført i et centralt offentligt register. For privatpersoners vedkommende drejer det sig bl.a. om eksamenspapirer, ægtepagter, skilsmissepapirer og testamenter, mens virksomheder mødes med krav om bekræftede (og ofte legaliserede) oversættelser af stiftelsesoverenskomster, vedtægter, regnskaber, dokumentation af tegningsrettigheder m.v. Også de danske myndigheder anvender i øjeblikket translatører til oversættelse af stævninger, anmodninger om udlevering af personer til strafforfølgelse osv., ligesom flere styrelser kræver autoriserede oversættelser af udenlandske dokumenter til brug i Danmark. Vi tvivler på, at disse nuværende brugere vil føle sig trygge ved oversættelser udført af en oversætter uden relevant uddannelsesmæssig baggrund, som ifølge lovforslaget fremover blot skal gå til en notar for at få en oversættelse gjort til en bekræftet oversættelse. Notarpåtegningen melder jo intet om den pågældende oversætters baggrund og relation til rekvirenten af oversættelsen. Der bliver med andre ord tale om et helt igennem uigennemsigtigt system med righoldige muligheder for at pynte på indholdet af en tekst, for ikke at tale om de fejl, en person uden relevante kompetencer uforvarende kan komme til at begå. Det vil være en uoverkommelig administrativ opgave for modtagerne af en notarpåtegnet oversættelse at kontrollere oversætterens uddannelsesmæssige baggrund. Desuden vil hasteoversættelser formentlig blive en saga blot, da notarkontorerne i dag ofte har lange ventetider. Hvis afskaffelsen af autorisationen bliver en realitet, bør det ikke længere være muligt for nogen at anvende betegnelsen translatør. Der vil i så fald blive tale om at give nuværende oversættere uden nogen uddannelsesmæssig baggrund en uberettiget konkurrencefordel, fordi der også fremover vil være visse forventninger knyttet til titlen i brugerkredse. Det vil være i direkte modstrid med intentionerne bag forslaget, og der vil derfor ikke være anden udvej end at tilrette de love, bekendtgørelser osv., hvor der henvises til translatører. Vi håber dog, at forslagsstillerne vil indse det fra et brugersynspunkt urimelige i at ophæve lov om translatører og tolke og dermed afskaffe autorisationen. Det er i vores kontakt med diverse politikere blevet nævnt, at det kunne være en mulighed at erstatte translatørbeskikkelsen med en certificeringsordning. Der nævnes ikke noget om, hvem der tænkes at skulle administrere en sådan ordning, eller hvordan den skulle fungere. I de lande, der i øjeblikket har certificeringsordninger (fx Storbritannien og Irland), kan de certificerede oversætteres produkter ikke direkte opnå retsgyldighed, og det er også svært at se, hvordan en sådan dansk ordning skulle kunne hjælpe dansk erhvervsliv i højere grad end translatørautorisationen. Vi forstår til dels det fremførte synspunkt om, at translatørbeskikkelsen ikke bør udstedes på baggrund af et eksamensbevis alene (selvom det jo forholder sig på samme måde med andre autorisationer), og vi er villige til at drøfte en ordning, hvor der kræves dokumenteret erfaring og en tilkendegivelse om tilstrækkelig kompetence fra andre udøvere af erhvervet, før beskikkelsen udstedes. S. 3/5

4 Men helt af afskaffe autorisationen vil være komplet uhensigtsmæssigt, og forslaget bør under alle omstændigheder gøres til genstand for nærmere undersøgelser. Samtidig gør vi opmærksom på EU-direktiv 2010/64/2010 om retten til oversættelse og tolkning i straffesager. Hvis det danske retsforbehold ophæves, vil Danmark skulle implementere dette direktiv, der bl.a. kræver, at medlemsstaterne bestræber sig på at oprette et eller flere registre over uafhængige tolke og oversættere med passende kvalifikationer. Sådanne registre skal stilles til rådighed for advokater og relevante myndigheder. Det vil således være nødvendigt for Danmark at have et officielt, centralt register i stil med det nuværende CVR-register. Hvorfor afskaffe noget, der fungerer, for blot at skulle indføre et tilsvarende system senere hen? Afslutningsvis vil vi gerne nævne, at vi mener, forslaget formentlig vil have en effekt, der strider mod ønsket om at gøre tingene lettere for små erhverv. Hvis translatørsystemet afskaffes, kan store virksomheder formentlig finde frem til personer med relevante sproglige kompetencer og relevant baggrundsviden, som de så kan ansætte. Derimod kan små virksomheder, heriblandt iværksættervirksomheder, som ikke har råd til at have en sprogekspert ansat, få svært ved at finde nogen, der formår at formidle deres budskaber sprogligt korrekt og dermed hjælpe dem ind på de udenlandske markeder. I den forbindelse skal man også huske på, at engelsk ikke åbner alle døre. I vores naboland Tyskland vil myndighederne aldrig kommunikere på engelsk, og det samme gør sig generelt gældende i en lang række andre lande. Dette kombineret med regeringens ønske om at skære ned på en lang række sproguddannelser gør det særdeles vigtig at fastholde translatørsystemet og fremme uddannelse af flere translatører også i sprog som arabisk og kinesisk, som der i øjeblikket er stor efterspørgsel efter. For DANSKE TRANSLATØRER Mette Aarslew Formand PS Vi vedhæfter resultaterne af en hastigt foretaget rundspørge blandt vores medlemmer om antallet af udførte bekræftede oversættelser. Nogle medlemmer har medsendt kommentarer til forslaget. PPS Desuden henviser vi til Facebook-siden Bevar Translatørautorisationen, som omkring 1000 personer synes godt om samt til underskriftindsamlingen med samme navn på Skrivunder.net, hvor personer i skrivende stund har givet deres underskrift. Siden indeholder også en række kommentarer, bl.a. fra advokater i udlandet. S. 4/5

5 PPPS Endelig henviser vi til rapporten The status of the translation profession in the European Union, som blev udgivet i 2012 på foranledning af Europa-Kommissionen. Det fremgår af denne rapport, at der er brug for flere autorisationsordninger, og rapporten indeholder et kort, som viser de EU-lande, der har autorisationsordninger. Rapporten synes desværre at være det danske embedsværk ubekendt, men den kan læses på dette link: S. 5/5

Translatørforeningen. Det foreslås ligeledes, at alle, der oversætter, fremover skal kunne kalde sig translatør.

Translatørforeningen. Det foreslås ligeledes, at alle, der oversætter, fremover skal kunne kalde sig translatør. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Mandag d. 24. november 2014 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet til Translatørforeningen, Danske Translatører og Kommunikation og Sprog ved foretræde torsdag d. 6.

Svar på spørgsmål stillet til Translatørforeningen, Danske Translatører og Kommunikation og Sprog ved foretræde torsdag d. 6. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 52 Offentligt Danske Translatører Svar på spørgsmål stillet til Translatørforeningen, Danske Translatører og Kommunikation og Sprog ved foretræde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0025012). Afslag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Rapport om tolkebistand i retssager

Rapport om tolkebistand i retssager Side 1 af 49 Rapport om tolkebistand i retssager Afgivet af Arbejdsgruppen om tolkebistand i retssager nedsat under Domstolsstyrelsen København, April 2003 1. Indledning 2. Resumé af rapportens afsnit

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale,

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale, Etik-debat Af Talli Ungar Felding Jeg skal hermed BEKLAGE Min etiknævnssag en klage fra en forsvarsadvokat på vegne af en tidligere klient er efter otte måneders sagsbehandling blevet afsluttet. Jeg blev

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere