Kortlægning og registrering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning og registrering"

Transkript

1 Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Sammenfatning Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser Kortlægning Registreringsundersøgelser Undersøgelsesoplæg m.v Bore- og feltarbejde Feltmålinger m.v Prøvetagning Analyser/analysemetoder Afrapportering og vurdering af undersøgelserne Kontrakter og udbudsmateriale Bilag: Kan rekvireres hos Amternes Videncenter for Jordforurening Materiale vedrørende udbud af kortlægnings- og registreringsundersøgelser: 1. Københavns Kommune 2. Frederiksberg Kommune 3. Københavns Amt 4. Frederiksborg Amt 5. Vestsjællands Amt 6. Storstrøms Amt 7. Fyns Amt 8. Sønderjyllands Amt 9. Ribe Amt 10.Ringkøbing Amt 11.Viborg Amt 12.Nordjyllands Amt

3 1. Indledning Amternes Videncenter for Jordforurening har i 1998 indhentet paradigmer for udbud af kortlægnings- og registreringsundersøgelser eller tilsvarende krav og standarder fra amterne, Københavns og Frederiksberg kommuner (i rapporten benævnt som amterne). Materialet er bearbejdet af Ane-Marie Westergaard, Vestsjællands Amt for Amternes Videncenter for Jordforurening. Baggrunden for projektet er, at amterne har udtrykt behov for inspiration ved revurdering eller opstilling af krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser. 12 amter har fremsendt materiale, som de har fundet relevant for projektet. Det er ikke alle amter, der har udarbejdet paradigmer eller standarder for udbud. Mange amter har dog udarbejdet vejledninger, instrukser eller minimumskrav til registreringsundersøgelser for at sikre et mere ensartet grundlag at indhente tilbud på. Materialet er tænkt anvendt til inspiration for de enkelte amter ved revision af det nuværende materiale eller ved udarbejdelse af nyt materiale til udbud af registreringsundersøgelser. Bearbejdningen af materialet er primært sket med henblik på, at det skal kunne bruges som opslagsværk eller som inspirationmateriale ved opstilling eller revision af egne regningslinier. For at materialet kan bruges som opslagsværk, er der udarbejdet en skematisk oversigt over, hvilke emner de enkelte amter har udspecificerede krav til. Oversigten er opbygget således: Kortlægning Registreringsundersøgelser (den fysiske del af undersøgelsen) Undersøgelsesoplæg mv. Bore- og feltarbejde Feltmålinger Prøvetagning Analyser/analysemetoder Afrapportering og vurdering af undersøgelsen Kontrakter og udbudsmateriale Efterfølgende er emnerne beskrevet nærmere. Hvert emne indledes med en kort sammenfatning af amternes krav. Herefter er der sakset fra de enkelte amters materiale i det omfang, de har medtaget

4 krav eller lignende til dette punkt. Dette er gjort for, at gøre lettere at sammenligne amternes krav.

5 2. Sammenfatning Materialet Det fremsendte materiale er hovedsageligt vejledninger, instrukser og minimumskrav til registreringsundersøgelser - i mindre omfang paradigmer eller standardiseret udbudsmateriale. Der er fokuseret på registreringsundersøgelser - den fysiske del af de indledende undersøgelser - i bearbejdningen af materialet, idet det var her, at der forelå mest materiale. Undersøgelsesoplæg Grundejerkontakten varetages af enten amtet eller rådgiveren. Typisk har amtet den indledende kontakt og rådgiveren kontakten i undersøgelsesforløbet. Generelt skal der placeres boringer ved alle potentielt forurenede kilder. Enkelte amter laver selv undersøgelsesoplæg, og andre afsætter boringer sammen med rådgiverne på stedet. Filterboringer sættes ofte til sidst for, at opnå en placering nedstrøms forureningen eller der er krav om, at filterboringer placeres, hvor den kraftigste jordforurening forventes. Antallet af boringer vil variere fra lokalitet til lokalitet, enkelte amter anvender et gennemsnitsantal på mellem 3-6 stk. i udbudsrunden. Boredybden variere mellem 3-5 m for lokaliseringsboringer og mellem 5-12 m for filterboringer. Krav om udtagning af vandprøve: - hvis der træffes grundvand filtersættes boringen og der udtages vandprøve, eller - der er krav om vandprøve på lokaliteter i de særlige drikkevandsområder, eller - indenfor et vandværks indvindingsopland. Kravene skærpes, hvis der har været anvendt chlorerede opløsningsmidler på en grund. Specielt ved lokaliteter med chlorerede opløsningsmidler er der krav / mulighed for anvendelse af poreluftmålinger. Nogle amter har krav til dybde f.eks. udtages prøver som standard 1,5-2 m.u.t. Ved undersøgelse af tanke dog ca. 3 m.u.t. eller ved tankens bund. Bygninger friholdes ikke nødvendigvis for målepunkter. Ellers generelle betragtninger om, at poreluftmålinger kan anvendes, hvis geologien er velegnet. Enkelte amter har krav om, at der skal udføres TV-inspektion af kloaknettet på grunde, hvor der har været anvendt chlorerede opløsningsmidler eller på grunde, hvor kloaknettet i øvrigt kan være en sandsynlig kilde til forurening. Rådgiver er ansvarlig for indhentning af ledningsoplysninger.

6 Bore- og feltarbejde Rådgiver fører fuldtidstilsyn ved borearbejdet. Geologi, farve, lugt og evt. vandspejl registreres. Enkelte amter har krav om, at de skal orienteres ved væsentlig forurening så de har mulighed for besigtigelse. Boringer udføres som lokaliserings-, undersøgelses- eller filterboringer. Desuden specifikke krav til boremetode, filtersætning, materialevalg samt afslutning af filterboringer. Rådgiver / boreentreprenør reetablerer befæstelse mv. Opboret forurenet jord bortskaffes efter gældende regler, eller overskydende forurenet jord bortskaffes. Et amt har medtaget, at der gives erstatning for afgrøde tab, eller befæstelse o.l der ikke kan reetableres. Nogle amter har krav om indberetning af boredata til GEUS, kravene er dog forskellige. Det er enten krav om boringer dybere end 5 el. 10 m skal indberettes eller, at min. en boring pr. lokalitet skal indberettes eller, at filtersatte boringer skal indberettes. Boringer skal indmåles og angives på situationsplan. Nogle har krav om nivellering af filterboringer. Desuden definition af målepunkt ved pejling. Boringer der ikke længere benyttes sløjfes efter afrapportering og aftale med amtet. Det fremgår ikke om filtersatte boringer som udgangspunkt sløjfes efter endt registreringsundersøgelse. Kravene varierer fra foto af lokaliteten til foto af boresteder og poreluftmålesteder. Feltmålinger kan ikke stå alene, men kan bruges til udvælgelse af prøver, til analyse på laboratorie. Der er flere amter, der har krav om test for fri fase, ved undersøgelse af lokaliteter, hvor der har været anvendt chlorerede opløsningsmidler. Prøvetagning De fleste amter har medtaget krav om, at der skal udtages jordprøver for hver halve meter, til PID måling og geologisk bedømmelse. De fleste har krav om udtagning af min. 2 prøver således, at der også udtages prøver til kemisk analyse for hver halve meter, mens andre har reduceret dette til en prøve til kemisk analyse for hver meter. I nogle amter kan prøveantallet reduceres til udtagning af prøver for hver meter fra 5 m.u.t. og nedefter. Kravene til brug af overflade- og blandprøver er meget forskellige. Der er krav i forhold til dybden prøverne kan udtages i f.eks 0-10 cm.u.t, samt krav til arealets størrelse, indenfor hvilket prøver kan blandes, f.eks. 1 m² eller, at der ikke må blandes udover matrikelskel. Generelt henvises til Miljøstyrelsen generelle branchevejledning for forurenede grunde. Kravene til renpumpning varierer mellem, at 1 til 10 gange borevolumenet skal tømmes. Enkelte amter har krav om, at der skal renpumpes til ph og ledningsevne er konstant. Fri olie på vandspejlet medfører

7 nogle steder aflysning af analysen, mens andre har krav om, at den frie fase skal måles. Oppumpet vand ledes til kloak eller mindre mængder udledes til jorden ved boringen. Specifikke krav til prøvetagningbeholdere f.eks red cap glas til prøver med flygtige stoffer. Krav til opbevaringstemperatur (4 C),-tid før analyse (f.eks. 24 timer) samt, hvor længe prøver skal opbevares før kassering (f.eks. max. 6 mdr.). Analyser/analysemetoder Krav til min. antal prøver, der skal analyseres ligger mellem 1-3 stk. Udvælgelse af prøver til analyse kan ske på baggrund af PID-målinger, syn og lugt. Da analyseprogrammet vil afhænge af, hvilken branche der har ligget på lokaliteten er det svært at sige noget generelt om analyseprogrammet. Enkelte amter har nedskrevet branchespecifikt analyseprogram. Nogle amter har specifikke krav om, at analysen skal medtage BTEX ved olieanalyser m.v. Generelt skal analysemetoderne være akkrediterede. Andre metoder skal aftales på forhånd. Krav til detektionsgrænser er generelt 1/10 af kvalitetskriterierne. To amter har krav om analyse for vinylchlorid og kvantificering af dichlorethylener. Afrapportering Alle amter har krav til indholdet i rapporterne, mange amter har en egentlig disposition for afrapporteringen. Nogle amter ønsker kun data afrapporteret og foretager selv den videre vurdering. Mange amter ønsker også en indledende risikovurdering, samt vurdering af behovet for yderligere undersøgelser. Sidstnævnte ønskes dog ikke medtaget i rapporterne. Kravene til kortmaterialet er forskellige, men generelt ønskes situationsplan med indmålte boringer og andre målepunkter, nuværende og tidligere bygninger samt potentielle forureningskilder. Enkelte amter har krav om, at omfanget af forureningen skal indtegnes på situationsplanen. Mange amter henviser til, at resultaterne skal sammenholdes med gældende kvalitetskriterier. Enkelte amter har udarbejdet lister med kvalitetskriterier. Kontrakter og udbud

8 Krav til erfaren bemanding eller krav om, at projektdeltagerne ikke udskiftes undervejs. Udbudsmateriale udarbejdes ofte fra gang til gang. Nogle amter har fremsendt egentlige paradigmaer for udbud. Afregning kan ske efter medgået tid, men den økonomiske ramme må ikke overskrides uden skriftlig tilladelse. Et amt har en fast pris på registreringsundersøgelser. Ligeledes kan tilbud gives på fast pris. Nogle amter har krav om, at rådgiverne skal underskrive en tro og love erklæring om, at virksomheden ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

9 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser Amternes krav til registreringsundersøgelser er samlet emnevist. Dette er gjort for at skabe mulighed for på tværs at se de forskellige måder at beskrive kravene indenfor hvert emne på. I tabel 3.1 er en oversigt over de emner, som amterne har opstillet krav til. Det fremgår også af tabellen hvilke emner hvert enkelt amt har udspecificerede krav til. Hvert emne er i det følgende behandlet, således at der indledes med en kort sammenfatning af amternes krav. Herefter følger en beskrivelse af hvert enkelt amts krav. Disse er i nogle tilfælde medtaget i fuldt omfang eller tilfælde lettere redigeret i andre tilfælde har det været nødvendigt at anvende henvisninger. Desuden er det angivet, hvor de enkelte beskrivelser stammer fra. Det fremsendte materiale er hovedsageligt vejledninger, instrukser og minimumskrav til registreringsundersøgelser - i mindre omfang paradigmer eller standardiseret udbudsmateriale. Der er fokuseret på registreringsundersøgelser - den fysiske del af de indledende undersøgelser - i bearbejdningen af materialet. Kortlægning og kontrakter/udbud er behandlet i mindre omfang. Det fremsendte materiale fra amterne er forholdsvis uensartet, nogle amter har fremsendt materiale fra konkrete sager, mens andre har fremsendt paradigmer for udbud eller notater med krav eller retningslinier til registreringsundersøgelser, eller til forureningsundersøgelser og afværge generelt. Materiale vedr. udførslen af egentlige forureningsundersøgelser og afværge er anvendt i begrænset form og i så fald angivet specielt. Der kan desuden være formuleret krav i andet materiale, som udsendes til rådgiver, som Amternes Videncenter for Jordforurening ikke har været i besiddelse af i forbindelse med rapportskrivningen. Der tages derfor forbehold for, at materialet er fuldstændigt dækkende for de enkelte amters fremgangsmåde ved registreringsundersøgelser, idet materialet er søgt anvendt uanset form.

10 Kbh. K Kortlægning Sortering af kortlagte grunde / brancheliste o.l x x Indhentning af Skafor oplysninger x (x) Historiske redegørelser/arkivgenn. x x x Afrapport.af historiske redeg. x x Granskningsvejledning for historiske redegør. x Registreringsundersøgelser - den fysiske del Undersøgelsesoplæg mv. Grundejerkontakt x x x x x x x x x Placering af boringer/boredybde/antal x x x x x x x x x x x Krav om vandprøve x x x x x x x x x Poreluftmålinger x x x x x x x TV-inspektion x x x Ledningsoplysninger x x x x x x x x x Bore- og feltarbejde Tilsyn med / beskrivelse af felt- og borearbejde x x x x x x x x x Boringers udførsel og indretning x x x x x x x x Reetablering/erstatning/håndtering af opboret jord x x x x x x x x Indberetning af boredata x x x x x x Pejling, nivellement og indmåling af boringer x x x x x x x x Sløjfning af boringer mv. x x x x x Foto x x x x x Feltmålinger m.v PID-måling x x x Feltanalyser x x x x x Tracher tights x Prøvetagning Udtagning af jordprøver x x x x x x x x x Overflade- og blandprøver x x x x x Renpumpning og udtagning af vandprøver x x x x x x x x Udledning af oppumpet vand x x x Prøvebehandling og opbevaring x x x x x x Analyser/analysemetoder Antal og udvælgelse af prøver til analyse x x x x x Analyseprogram/parametre x x x x (x) x Analysemetode x x x x x x x x Detektionsgrænser x x x x x x Analyse af chlorerede nedbrydningsprodukter x x Afrapportering og vurdering af undersøgelsen Afrapportering x x x x x x x x Kortmateriale x x x x x x x x x x x x Statistisk behandling af analyseresultater x Kvalitetskriterier x Granskningsvejl. for registreringsundersøg. x Kontrakter og udbudsmateriale Standardkontrakt/aftale (x) x x x x x Fremdriftsrapport og regnskabsprognose x x x Forsikringsforhold x x x Ansvarsforhold/ansvarsbegræsning x x x Ejendomsret/ophavsret x x Bemanding og evt. erfaring x x x x x Mulighed for dagbøder x x x x Materiale om indhentning af tilbud x x x x x Tilbudslister x x x Vejledning i sammenligning af tilbud x Afregning x x x x x x Tro og love erklæring x x x Fr.b. K. Kbh. A Fredb. A Vestsj. Storst. Fyn Sdr. Jyl Ribe Ringk Viborg N.jyll Note: Der tages forbehold for, at amterne kan have yderligere krav end de i oversigten anførte. Tabel 3.1 Oversigt over emner, hvor der er formuleret krav eller retningslinier i amterne.

11 3.1 Kortlægning Der er fremsendt materiale om kortlægning primært fra Københavns og Ringkøbing amter. Der henvises til at læse om udbud af kortlægningsundersøgelser i bilag. 3.2 Registreringsundersøgelser Undersøgelsesoplæg m.v. Grundejer kontakt Grundejerkontakten varetages af enten amtet eller rådgiveren. Typisk har amtet den indledende kontakt og rådgiver kontakten i undersøgelsesforløbet. Kommunen udarbejder et informationsbrev, som konsulenten udleverer til samtlige berørte grundejere / - lejere, under prøvetagningen. (Københavns K.) Kommunen fremsender orientering om undersøgelsen vedlagt oversigtskort (placering af boringer) til grundejer, samt orienterer om en evt. fælles besigtigelse forud for eller i forbindelse med feltarbejdet. (Frederiksberg K) Amtet underretter de berørte grundejere om tidspunktet for undersøgelsen mindst 3 uger inden iværksættelse af feltarbejdet. (Frederiksborg A.) Amtet forestår den indledende grundejerkontakt. Rådgiveren indgår de efterfølgende aftaler med grundejere og andre interesserede om den praktiske tilrettelæggelse af arbejdet. (Vestsjællands A.) Amtet sender orienteringsbrev ud til de berørte grundejere. Konsulenten foretager al videre grundejerhøring og orientering. Kopi af skriftelig korrespondance sendes til amtet. (Fyns A.) Rådgiver orienterer ejer/bruger af lokalitet om dato for udførsel af boringer (navn og adresse er oplyst af amtet, der ligeledes har forhånds orienteret ejer/bruger om den forestående undersøgelse). (Sønderjyllands A.) Amtet tager den indledende kontakt til grundejer. I undersøgelsesforløbet har rådgiver kontakten til implicerede grundejere. (Ribe A.) Amtet kontakter de berørte grundejere og informere dem om undersøgelserne. Rådgiveren har kontakten til grundejere og beboere i selve undersøgelsesforløbet. (Ringkøbing A.) Konsulenten indgår aftaler med grundejerne om undersøgelserne (tidspunkt, placering af boringer m.v. ) Grundejeren skal kontaktes minimum 1 uge inden undersøgelsen gennemføres (evt. pr. telefon, pr. brev e.l.) (Nordjyllands A.)

12 Placering af boringer/antal/boredybde Kravene til placering af boringer er generelt, at der skal placeres boringer ved alle potentielt forurenede kilder. Enkelte amter laver selv undersøgelsesoplæg, og andre afsætter boringer sammen med rådgiverne på stedet. Filterboringer sættes ofte til sidst for at opnå en placering nedstrøms forureningen, eller der er krav om, at filterboringer placeres, hvor den kraftigste jordforurening forventes. Kravene til antallet af boringer vil naturligvis variere fra lokalitet til lokalitet, enkelte amter anvender et gennemsnitsantal på mellem 3-6 stk i udbudsrunden. Kravene til boredybden variere mellem 3-5 m for lokaliseringsboringer og mellem 5-12 m for filterboringer. Undersøgelse af diffus forurening - Der undersøges i net på 100 x 100 meter. Prøverne udtages i dybden 0-10 cm u.t samt i dybden 50 cm u.t. Endelig placering af prøvetagningssteder udvælges i samråd med kommunen. (Københavns K.) Placering af boringer tager udgangspunkt i de historiske oplysninger og skal være begrundet i mistænkte forureningskilder. Poreluftmålinger og lokaliserings- / undersøgelsesboringer udføres som hovedregel før filtersatte boringer, idet resultaterne herfra danner grundlag for den mest optimale placering af disse boringer. Skal der udtages vandprøver, skal det tilstræbes at bore i eller umiddelbart nedstrøms for forureningskilderne på lokaliteten med henblik på at bestemme forureningens kildestyrke. Kildestyrken bestemmes under hensyntagen til boringens afstand fra forureningskilden og den dermed foregående opblanding. Der forudsættes udført 4 lokaliserings- / undersøgelsesboringer til 4-5 m.u.t på hver lokalitet. (Frederiksberg K.) Rådgiver skal påregne en fælles besigtigelse af lokaliteterne med grundejer og en repræsentant fra amtet, hvor boringerne afsættes. Som udgangspunkt skal der bores ned til grundvand (sekundært magasin) i den boring, hvor den kraftigste jordforurening forventes truffet. I øvrige boringer, og i tilfælde af at der ikke er grundvand tilstede, bores til uforurenet jord. Boringerne skal normalt ikke udføres dybere end 6-8 meter. (Københavns A.) Placering af boringer skal begrundes i mistænkt forureningskilde. Hvis der eksisterer private boringer eller pejleboringer bør disse inddrages. (Frederiksborg A.) Alle potentielle forureningskilder skal undersøges, dvs. min. 1 boring pr. forureningskilde. Hvis tanke og lignende ikke kan lokaliseres med stor sikkerhed, kan der foretages lokalisering med protonmagnetometer, alternativt sættes flere boringer. Er den historiske redegørelse ufuldstændig således, at det er svært at lokalisere de potentielle forureningskilder, eller lokalitetens anvendelse er dårligt belyst, vil amtet kræve et væsentligt større antal boringer evt. i net. (Vestsjællands A.) Boringer placeres fortrinsvist efter de potentielle forureningskilders beliggenhed. For filtersatte boringer gælder, at disse udføres fortrinsvist

13 nedstrøms hot spot. Lokaliseringsboringer kan placeres specifikt på baggrund af forventet forureningskilde eller de kan fastsættes på baggrund af anvendelse af felt testkit eller graveprøve. Har der foregået forurenende aktivitet, overvejes at placere boringer indendørs. Lokaliseringsboringer føres til en dybde af mindst 4 m.u.t, med mindre andet er angivet. I tilfælde af, at en forurening ikke er vertikalt afgrænset, fortsættes i dybden indtil forureningsniveauet skønnes at være klinget af. (Storstrøms A.) Lokaliseringsboringer udføres til 4 m.u.t med mindre andet er angivet, dog altid 1 meter under intakte aflejringer. På skrothandler bores i udgangspunkt kun til 2 m.u.t - men stadig altid 1 m. under intakte aflejringer. Filterboringer udføres til terrænnært grundvandsspejl. Er der ved en filtersat boring ikke truffet vand i m s dybde kontaktes amtet for nærmere aftale om det videre arbejde. Manglen på kvalificerede historiske oplysninger (ex. manglende tankoplysninger) kan nødvendiggøre, at undersøgelsen udformes som en screening, ligesom en potentiel forurening fra virksomheder indenfor nogle brancher (ex. visse metalstøberier og skrotvirksomheder) må forventes at have en mere diffus spredning på grunden. I disse tilfælde angives direkte i undersøgelsesoplægget, at undersøgelsen er udformet som en screening. (Fyns A.) På baggrund af den historiske beskrivelse af lokaliteterne placeres boringer så vidt muligt ved formodede hotspots. På lokaliteter, hvor der er usikkerhed omkring placeringen af hot spots, kan håndboringer anvendes til vurdering af forureningsforekomst. Vurderingen baseres på lugt, syn og PID-bestemmelse. Der udføres mindst én nedstrøms filtersat boring pr. lokalitet. Med hensyn til den praktiske etablering af boringer samt udtagning af grundvandsprøver henvises til bilag Notat om etablering af boringer samt udtagning af grundvandsprøver i forbindelse med undersøgelse af affaldsdepoter (herunder registreringsundersøgelser). (Ribe A.) På baggrund af den historiske beskrivelse af lokaliteterne samt besigtigelse af lokaliteterne placeres boringerne så vidt muligt ved formodede hot spots. Endelig placering af boringer, regulering i antal og boredybde foretages i samråd med amtet. Der skal som gennemsnit regnes med 3 lokaliseringsboringer og 1 filtersat boring pr. lokalitet. På renserigrundene skal lokaliseringsboringerne dog erstattes med poreluftmålinger. Som udgangspunkt regnes med gennemsnitlig 3 boremeter pr. lokaliseringsboring og 5 boremeter pr. filtersat boring. Filtersatte boringer føres ca. 2 m under grundvandspejlet. På lokaliteter, hvor der er usikkerhed om placering af hot spots, skal håndboringer og evt. poreluftmålinger anvendes til vurdering af forureningsforekomst. Vurderingen baseres på lugt, syn og PID-bestemmelse. Denne vurdering skal på nogle lokaliteter gennemføres før lokaliserings- og filtersatte boringer etableres. Som udgangspunkt regnes med gennemsnitlig 2 m pr. håndboring. (Ringkøbing A.). Feltarbejdets omfang afpasses efter industrigrundens karakter og størrelse. Retningsgivende for omfanget er følgende: 3-6 lokaliseringsboringer til 4-5 m.u.t. Nogle grunde kræver få boringer for at belyse en eventuel forurening, og de boringer, der spares her kan så anvendes på grunde med

14 en mere kompliceret forureningssituation. En boring filtersættes for at udtage grundvandsprøver. (Viborg A.) Nordjyllands Amt udarbejder undersøgelsesoplæg, heraf fremgår boringernes placering, forventet boredybde og antal boringer. Afhængigt af eventuelle specielle forhold på arealerne kan oplægget justeres undervejs. Som udgangspunkt skal der bores ned til grundvand i den boring, hvor den kraftigste jordforurening træffes. I oplægget til den enkelte lokalitet, udført af Nordjyllands Amt, er boringerne afsat i prioriteret rækkefølge i forhold til forventet kildestyrke samt beliggenhed i forhold til den forventede grundvandstrømning. Således er boring 1 afsat, hvor den forventede kildestyrke er mindst samtidig med, at den er placeret opstrøms i forhold til de øvrige boringer. Oplægget følges i numerisk rækkefølge, hvilket medfører, at der bores til grundvandet i den boring med forventet størst kildestyrke samt kritisk placering i forhold til vandværket, med mindre der forinden er truffet en kraftig jordforurening i en af det tidligere udførte boringer. Konsulenten vurderer således i hvert enkelt tilfælde, om grundvandsboringen skal udføres før, end den numerisk rækkefølge anviser. (Nordjyllands A.) Krav om vandprøve Krav om udtagning af vandprøve er formuleret som: - at hvis der træffes grundvand filtersættes boringen og der udtages vandprøve, eller - der er krav om vandprøve på lokaliteter i de særlige drikkevandsområder, eller - indenfor et vandværks indvindingsopland. Kravene skærpes, hvis der har været anvendt chlorerede opløsningsmidler på en grund. Enkelte vandprøver udtages til analyse, hvis et sekundært reservoir på træffes. (Københavns K.) Undersøgelse af renserilokaliteter - der filtersættes mindst 3 boringer. Såfremt der ikke forekommer vandførende lag 4-5 m.u.t skal boringen bores dybere, til der træffes terrænnært / sekundært grundvand. Såfremt der ikke træffes vand i 6-8 meters dybde skal Miljø- og Levnedsmiddel kontrollen kontaktes for nærmere aftale om det videre borearbejde. Der udtages mindst 3 vandprøver til kemisk analyse for chlorerede opløsningsmidler. (Frederiksberg K.) Som udgangspunkt skal der bores ned til grundvand (sekundært magasin) i den boring, hvor den kraftigste jordforurening forventes truffet, boringerne skal normalt ikke udføres dybere end 6-8 meter. (Københavns A.) Hvis der har været brugt chlorerede opløsningsmidler på en grund skal der udtages vandprøver. Hvis der observeres vand i en boring, skal der filtersættes min. en boring til udtagning af vandprøve, med mindre der er tale om forureningstyper, der ikke er mobile. Antallet af filtersætninger afhænger af lokalitetens størrelse og antallet af potentielle forureningskilder. (Vestsjællands A.) Såfremt lokaliteten er beliggende i et særligt drikkevandsområde, afsættes normalt mindst en filterboring. (Storstrøms A.)

15 Der skal udføres mindst een nedstrøms filtersat boring pr. lokalitet. (Ribe A.) Der skal som gennemsnit regnes med 1 filtersat boring pr. lokalitet. (Ringkøbing A.) Der skal udføres mindst 1 boring til grundvand pr. lokalitet. Boringen placeres nedstrøms potentiel forurening. (Viborg A.) For lokaliteter, der ligger indenfor det lokale vandværks indvindingsopland udføres en af de afsatte boringer til ca. 1-2 m under grundvandspejl, hvad enten der er tale om primært eller sekundært grundvandspejl. Boringen udføres til maksimalt 6 m.u.t. Lokale forhold kan dog bevirke, at der bores dybere, f.eks. hvis grundvandsspejlet træffes 5,75 m.u.t - amtet kontaktes i disse tilfælde. (Nordjyllands A.) Poreluftmålinger Anvendelsen af poreluftmålinger er forskellig. Specielt ved lokaliteter med chlorerede opløsningsmidler er der krav/mulighed for anvendelse af poreluftmålinger. Nogle amter har krav til dybde f.eks. udtages prøver som standard 1,5-2 m.u.t. Ved undersøgelse af tanke dog ca. 3 m.u.t. eller ved tankens bund. Bygninger friholdes ikke nødvendigvis for målepunkter. Ellers generelle betragtninger om, at poreluftmålinger kan anvendes, hvis geologien er velegnet. Undersøgelse af renserilokaliteter - Der forudsættes udført 4 poreluftsonderinger pr. lokalitet, hvor luftprøverne i gennemsnit udtages 1,5-3 m.u.t. Der udføres endvidere en måling af baggrundsniveau. Der foretages TV-inspektion inden afsætning af målepunkter til poreluftanalyser. Poreluftmålingerne må ikke foretages mere end 0,5 m under kloakledningerne. Bygninger, med undtagelse af rum, der anvendes til beboelse, friholdes ikke ved afsætning af målepunkter, hvis dette vurderes at give værdifuld information. Poreluftmålinger ved nedgravede tanke udføres til min. 3 m.u.t eller under tankens bund. Se endvidere kommunes materiale. På ejendomme med tidligere eller nuværende virksomheds tankaktiviteter er der ofte mange mulige punktkilder, hvorfor det kan være svært at opnå den tilstrækkelige grad af sikkerhed for at frikende en lokalitet. Der skal derfor udføres minimum 2 supplerende poreluftmålinger i de tilfælde hvor der: - ikke er konstateret væsentlig forurening ved poreluftanalyserne,- viser sig ikke at kunne udtages vandprøve til analyse,- og ikke er foretaget poreluftmålinger ved alle væsentlige mulige punktkilder. (Frederiksberg K.) I de tilfælde hvor geologien og forureningskomponenterne er specielt egnet for poreluftundersøgelser, kan vertikale profiler med fordel overvejes. (Københavns A.) En poreluftundersøgelse kan ikke stå alene, den skal følges op af en boreundersøgelse. (Vestsjællands A.) Dybden hvori prøverne udtages, afhænger af prøvestedets placering og de tilgengængelige informationer om den terrænnære geologi på grunden. På prøvesteder ved samlebrønde / kloakledninger placeres målepunktet så-

16 vidt muligt i niveau under kloaksystemet. Poreluftmåling må ikke foretages mere end 0,5 m under kloakledningerne. Poreluftmålinger ved nedgravede tanke udføres til min. 3 m.u.t eller til tankens bund. Ved øvrige målepunkter eller mangel på geologisk information udtages prøverne som standard 1,5-2 m.u.t. eller i fyldlagets nederste del. Der foretages måling af baggrundsniveauet i udeluften på hver lokalitet samt løbende kontrol for vakuum. Bygninger, med undtagelse af rum der anvendes til beboelse, friholdes ikke ved afsætning af poreluftmålepunkter, hvis det vurderes at give værdifuld information. (Fyns A.) Poreluftmålinger anvendes i forbindelse med: - identificering af en forurening med flygtige stoffer med lav vandopløselighed og lavt kogepunkt, og - risikovurdering i forhold til arealanvendelsen. Før en undersøgelse v.h.a poreluftmålinger igangsættes, skal der: - være kendskab til de geologiske forhold i de øvre jordlag, lokalt for det aktuelle område. - være mulighed for at pejle vandstanden, så den kendes på måledagen, - fortrinsvis være en periode med lavtryk før og under målingerne. Der gennemføres altid en udeluftprøve. Luftprøver der analyseres i felten eller screenes for max indhold, kan udtages og opbevares i tedlarposer. (Sønderjyllands A.) På renserigrunde kan lokaliseringsboringer erstattes med poreluftmålinger. (Ringkøbing A.) Ved renserier ønskes foretaget en poreluftmåling for chlorerede opløsningsmidler, dels under gulv ved renseri og uden for bygningen nedstrøms, så vidt muligt lidt over grundvandspejlet. (Viborg A.) TV-inspektion Enkelte amter har krav om, at der skal udføres TV-inspektion af kloaknettet på grunde, hvor der har været anvendt chlorerede opløsningsmidler eller på grunde, hvor kloaknettet i øvrigt kan være en sandsynlig kilde til forurening. For at eliminere risikoen for at overse lækager ved kloakker udføres på renserigrunde eller lokaliteter, hvor der har været trianlæg en TV- inspektion. TV-inspektionen foretages på alle de grunde, hvor det nuværende kloaknet er identisk med kloaknettet i renseriets driftsperiode. TVinspektionen foretages inden afsætning af målepunkter for poreluftanalyser. (Frederiksberg K. samt Fyns A.) TV-inspektion. I de tilfælde, hvor kloakker er en sandsynlig kilde til forurening, skal der indledningsvist udføres en TV-inspektion. (Københavns A.) Ledningsoplysninger Rådgiver er ansvarlig for indhentning af ledningsoplysninger. Rådgiveren indhenter oplysninger vedrørende alle relevante ledninger, herunder el, vand, telefon, gas, fjernvarme, kloak, dræn og antennekabler for lokaliteten fra myndigheder og relevante selskaber. Evt. gravetilladel-

17 ser skal indhentes fra kommunen (forsyningsvirksomhederne /vej- og matrikelafdelingen) inden undersøgelsen iværksættes. (Frederiksberg K.) Tilbuddet indeholder udgifter til fremskaffelse af ledningsplaner. (Københavns A.) Det er obligatorisk, at rådgiver indsamler ledningsoplysninger mv. (Storstrøms A.) Konsulenten indhenter oplysninger vedr. alle relevante ledninger, herunder el, vand, telefon, gas, fjernvarme, kloak, dræn og antennekabler for området fra myndigheder og relevante selskaber. (Fyns A.) Kontakt til ledningsejere (telefon, el, naturgas m.v.) for bestemmelsen af ledningernes placering. Ansvar for indhentning af oplysninger påhviler tilbudsgiveren. (Sønderjyllands A.) Rådgiver indhenter oplysninger vedrørende planer over elkabler, rørledninger, telefonledninger mv. og er ansvarlig for en eventuel skade på disse ved borearbejdet. (Ribe A.) Rådgiver indhenter oplysninger vedrørende planer over elkabler, rørledninger, telefonledninger m.v. (RingkøbingA.) Rådgiver indhenter oplysninger vedrørende alle relevante ledninger, herunder el, vand, telefon, gas, fjernvarme, kloak, regnvandsledninger, antennekabler, dræn mv. for området fra myndigheder og relevante selskaber. På privat ejendom, hvor det er grundejeren, der ligger inde med ledningsoplysninger, er det rådgivers opgave skriftligt (grundejer skal kvittere), at indhente relevante ledningsoplysninger ved grundejeren. (Viborg A.- Retningslinier for forureningsundersøgelser og afværgeprojekter) Konsulenten indhenter ledningsplaner fra grundejer, forsyningsselskaber mv. og afsætter boringer under hensyntagen til ledningsføringerne, samt sikre at eventuelle ledningsbrud er omfattet af entreprenørens eller konsulentens ansvarsforsikring. (Nordjyllands A.) Bore- og feltarbejde Tilsyn med / beskrivelse af felt- og borearbejde Rådgiver fører fuldtidstilsyn. Ved borearbejdet registreres geologi, farve, lugt og evt. vandspejl. Enkelte amter har krav om, at de skal orienteres ved væsentlig forurening, så de har mulighed for besigtigelse. Samtlige prøver registreres for jordart, farve og eventuel lugt. Prøvetagningslokaliteterne registreres med hensyn til dæklag (græs, bar jord m.m). (Københavns K.) Totalrådgiveren fører selv tilsyn ved feltarbejdet - tvivlspørgsmål afklares med kontaktperson i kommunen. I de tilfælde, hvor der under feltarbejde ved syn, lugt, PID eller i øvrige analyser konstateres tegn på væsentlig forurening orienteres kommunen umiddelbart, idet kommunen skal have mulighed for at tage stilling til, hvorvidt den vil besigtige lokaliteten under det forestående feltarbejde. (Frederiksberg K.)

18 Der skal udarbejdes borejournaler, der beskriver geologi, syn og lugt evt. vandspejl m.v. (Vestsjællands A.) Konsulenten fører selv tilsyn ved feltarbejde - tvivlspørgsmål afklares med kontaktperson i amtet. Ved borearbejdet foretages for hver halve boremeter en lugtvurdering (f.eks. ved PID) samt en løbende visuel vurdering af det opborede materiale. De gennemborede jordlag bestemmes og der optegnes boreprofiler, specielt ønskes en detaljeret beskrivelse af den øverste meter i hver boring. Tykkelsen af eventuelt gennemboret beton- /asfaltdæk angives. I de tilfælde, hvor der under feltarbejdet ved syn, lugt, PID eller øvrige analyser konstateres tegn på væsentlig forurening orienteres amtet umiddelbart, idet amtet skal have mulighed for at tage stilling til, hvorvidt amtet vil besigtige lokaliteten under feltarbejdet. (Fyns A.) De udtagne jordprøver beskrives geologisk. Ved forekomst af fyld beskrives fylden ud fra sine hovedbestanddele og evt. særlige karaktertræk. Beskrivelse Fyld er altså ikke nok. Spor af forurening, der giver sig til kende i form af syn og lugt noteres og medtages ved rapportering. Vandspejl påtruffet under nedboring, noteres og pejles og medtages ved rapportering (Sønderjyllands A.). Geologisk beskrivelse af det opborede materiale foretages. (Ribe A.) Borearbejde udføres under rådgivers fuldtidstilsyn. (Ringkøbing A.) Alle jordprøver beskrives ved syns- lugtindtryk, farvevurdering og relevante feltmetoder som PID-måling. Findes der fri olie på vandspejlet skal tykkelsen af olie måles. (Viborg A.) Konsulenten foretager en geologisk feltbedømmelse af det opborede materiale, herunder registrerer den geologiske lagfølge. (Nordjyllands A.) Boringers udførsel og indretning Der skelnes typisk mellem lokaliserings-, undersøgelses- og filterboringer. Desuden specifikke krav til boremetode, filtersætning, materialevalg samt afslutning af filterboringer. Lokaliseringsboringer udføres almindeligvis som tør rotationsboringer (f.eks. snegleboringer til 3-4 m.u.t med mindre andet er angivet, dog altid min. 1 meter ned i intakte aflejringer. Undersøgelsesboringer udføres almindeligvis som tør rotationsboringer med borerør til min. 4-5 m.u.t. Filterboringer udføres, hvor man ønsker at undersøge dybereliggende grundvandsmagasiner til grundvandskontrol. Filterboringer bør ikke placeres i de mest forurenede områder. Se endvidere Frederiksberg Kommunes materiale. Boringer, der skal bevares sikres som min. med betonhætte. ( Frederiksberg K.) Lokaliseringsboringer udføres som tørre rotationsboringer. Såfremt lokaliteten tillader det, kan disse fortrinsvist udføres som uforede som sneglekop- eller håndboringer. Normalt udføres filterboringer med sandspand og snegl. Under borearbejdet må der kun tilsættes forureningsfrit vandværksvand. Kun i særlige tilfælde kan skylleboring tillades. Boringen filtersættes fra vandspejlet og nedefter, filterets længde er ikke afgørende,

19 men som min. skal der kunne udtages en repræsentativ prøve. Filtersatte boringer beskyttes med hat eller afpropning. (Storstrøms A.) Lokaliseringsboringer udføres som 6 tørboringer (fx snegleboringer) til 4 m.u.t med mindre andet er angivet, dog altid 1 meter under intakte aflejringer. På skrothandler bores i udgangspunkt kun til 2 m.u.t - men stadig altid 1 m. under intakte aflejringer. Filter boringer udføres ligeledes som 6 boringer til terrænnært grundvandsspejl (hvis nødvendigt forede) og der udtages vandprøver til analyse. Er der ved en filtersat boring ikke truffet vand i m s dybde kontaktes amtet for nærmere aftale om det videre arbejde. Filterstrækningen etableres udfor det vandførende lag i boringen, så det indstrømmende vand entydigt kan henføres til et vandførende lag. På benzinstationer og olie- benzinoplag kan filterboringen udføres før poreluftmålingerne og lokaliseringsboringerne. Ved de øvrige undersøgelser udføres poreluftmålinger og lokaliseringsboringer som hovedregel før filterboringen. Boringer der bevares sikres med betonhætte og aflåses med hængelås udleveret af amtet. (Fyns A.) Boringer udføres som min. 4 snegleboringer. Boresnegl og andet udstyr skal rengøres i nødvendigt omfang forud for borearbejdet. Hvis der træffes på et vandspejl over et vandstandsende jordlag, skal der bores med forerør. Ved undersøgelser for chlorerede opløsningsmidler standses boringen her. Når der er konstateret, at der ikke er fri fase tilstede, kan boringen med forerør gennemføres. Ved gennemboring af vandstandsende lag skal hele boringen afproppes med bentonit for at hindre gennemsivning. Der må ikke forekomme olie/fedt i gevindsamling i forerøret, ligesom der ikke må anvendes olie/fedt til smøring af gevind under borearbejdet. Der kan anvendes spiseolie. Der skal anvendes 63 mm PEHfilterrør, rørene skal forsynes med gevind og må ikke samles af lim. Boringen filtersættes med lukket bund fra underkanten af den formodede forurenede vandmættede zone og til ca. 1,5-2 meter over grundvandsspejlet. Filterrøret skal føres 20 cm over terræn og afsluttes med PEHprop med optrækkeranordning. Der skal afproppes med 1 meter bentonit ved terræn. Boringen skal sikres mod ødelæggelse med en boringsafslutning i aluminium ( Århusafslutning ) og afløses med amtets hængelåsesystem som udleveres frit af amtet. Se amtets materiale. (Sønderjyllands A.). Boringerne skal udføres forsvarligt under hensyn til den mulige forurening og de skal sikres mod påkørsel og forurening fra overfladen. Boringer, som er placeret på befærdede steder, skal kunne aflåses. Boringer etableres og afsluttes efter Bekendtgørelse om udførsel af boringer efter Grundvand nr. 4 af 4. januar Korte boringer til det øverste grundvand kan udføres som uforerede snegleboringer, øvrige boringer udføres som forede snegleboringer eller forede sandspandsboringer. Filtre udføres i mindst 63 mm rør. Tilladelse til korte boringer til det øverste grundvand gives telefonisk eller i forbindelse med godkendelse af undersøgelsesoplæg. Ved undersøgelse af forurenende stoffer, der kan flyde oven på grundvandet eller sidde fanget i den kapilære zone, etableres altid et filter, der krydser grundvandsspejlet (filter mindst 1 m over aktuelt grund-

20 vandspejl). Der må ikke etableres filtre på mere end 3 m s længde uden nærmere aftale. Med hensyn til den praktiske etablering af boringer samt udtagning af grundvandsprøver henvises til Notat om etablering af boringer samt udtagning af grundvandsprøver i forbindelse med undersøgelse af affaldsdepoter (herunder registreringsundersøgelser). (Ribe A.) Boringer udføres efter gældende normer og retningslinier. Borearbejdet ønskes udført som uforede snegleboringer eller anden boring af tilsvarende eller bedre kvalitet. Der kan senere aftales en alternativ boremetode. Der filtersættes fra 1 m over grundvandspejl til ca. 2 m under grundvandspejlet. Der må ikke bruges filterrør med faststøbt filtergrus. Som filter- og forerør bruges mindst 63 mm PEH rør. Bundproppen skal ligeledes være fremstillet af PEH. Gennemborede lerlag skal forsegles med bentonit, Q-S tight seal eller tilsvarende. Boringerne afsluttes i overensstemmelse med udleveret materiale. Der vil være mulighed for 3 typer boringsafslutning afhængig af boringens placering. De 3 typer er : - Boringer i kørearealer og hvor der kræves ekstraordinær beskyttelse, - boringer i det åbne land (Århusafslutning), - boringer udenfor kørearealer (Århusafslutning - uden betonring). Amtet leverer låse til de filtersatte boringer. (Ringkøbing A) Filtersatte boringer afsluttes i terræn med betonrør og låg, på kørearealer benyttes kørebanedæksler, og brøndborerbekendtgørelsen skal i øvrigt følges. Se Viborg A.- Retningslinier for forureningsundersøgelser og afværgeprojekter. (Viborg A.) Boringen filtersættes med ø 63 i 1-2 m afhængig af de geologiske forhold - der skal kunne udtages en repræsentativ grundvandsprøve fra boringen. I boringer, hvor der ikke er tegn på grundvand, udelades filtersætningen og dermed grundvandsprøven. (Nordjyllands A.) Reetablering/erstatninger/håndtering af opboret jord Rådgiver/boreentreprenør reetablerer befæstelse mv. Opboret forurenet jord bortskaffes efter gældende regler, eller overskydende forurenet jord bortskaffes. Et amt har medtaget, at der gives erstatning for afgrøde tab, eller befæstelse o.l. der ikke kan reetableres. Beton, asfalt og lignende på boresteder og andre prøvetagningssteder retableres af totalrådgiver eller boreentreprenør. Ved tømning af boresneglen opdeles det opborede materiale i en forurenet og en uforurenet del på baggrund af syn, lugt og de foretagne PID-målinger for hver halve meter. Ved sløjfning fyldes det opborede materiale tilbage i borehullet. Evt. overskydende opboret materiale sorteres i to fraktioner: - uforurenet jord og -forurenet jord. Jorden fyldes på spænfade eller i overdækket container til senere bortskaffelse, efter Vejledning i håndtering og bortskaffelse af forurenet og renset jord på Sjælland og Lolland-Falster, feb (Frederiksberg K.) Lokaliteten skal efter borearbejde retableres. Såfremt befæstelse er gennembrudt f.eks. beton eller asfalt skal dette retableres ved opfyld af oprindeligt materiale. (Storstrøms A.)

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune 1 NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune Miljøboringer udfører man for at vurdere forureninger og som led i beskyttelsen af miljøet. Det er dog ikke altid,

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

HVAD BETYDER EN LOKALISERING FOR BRUGEN AF BOREDATA?

HVAD BETYDER EN LOKALISERING FOR BRUGEN AF BOREDATA? FORMÅLET MED LOKALISERING Formålet med en lokalisering er at få en entydig beskrivelse af boringens beliggenhed i terrænet, en beskrivelse af dens tekniske indretning og en beskrivelse af den praktiske

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

Boringer. 6. november 2012

Boringer. 6. november 2012 Boringer 6. november 2012 2012 Indholdsfortegnelse Side VURDERING AF BORINGER VED HJÆLP AF VANDKEMI 1-2 Geokemiker Lærke Thorling, GEUS UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER 3 4 Chefkonsulent, hydrogeolog

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli 2010 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling.

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling. Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Organisering ved opgaveløsning...

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune

Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune Naturstyrelsen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Att.: Gudrun Gulbæk 2. januar 2014 Tilladelse til etablering af 3 undersøgelsesboringer i Silkeborg Kommune Naturstyrelsen har den 14. november 2013 ansøgt

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen Disposition Introduktion til projektet Status for etablering af jordvarmeboringer i Danmark Geologi og jordvarmeboringer Hvordan kan en jordvarmeboring

Læs mere

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg med op til 14 boringer 1. sep 2015 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand

Bilag 4. Analyse af højtstående grundvand Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand Notat Varde Kommune ANALYSE AF HØJTSTÅENDE GRUNDVAND I VARDE KOMMUNE INDHOLD 13. juni 2014 Projekt nr. 217684 Dokument nr. 1211729289 Version 1 Udarbejdet af JSJ

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd

Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd ATV møde nr. 89 Boringer Hydrogeolog Johan Linderberg Disposition Erfaringer fra VCS Borearbejde før Eksempler på utætheder Moderne borearbejde Forskelle

Læs mere

Jordforurening fra olieudskilleranlæg

Jordforurening fra olieudskilleranlæg Jordforurening fra olieudskilleranlæg - Slagelse Kommunes undersøgelser Ved Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Slagelse Kommunes projekt Med det formål at kvalificere det almindelige miljøtilsyn fik

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet pr. 20. januar 2011 vedr. EU-udbud nr. 2010-148563: Demonstrationsforsøg

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B202002H - KWI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 27. marts 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ole Dybdahl, Ulla Langholz og Morten Ruben Brage (kst.)). 6. afd. nr. B-2020-12:

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej

NOTAT. København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369. Projekt: Klimavej NOTAT Projekt: Klimavej Emne: Forundersøgelser Grundejerforeningen Øresund Notat nr.: 01 København, den 03.05.2012 Rev. 01.06.2012 Projekt nr.: 6369-001 Dir. tlf.: +45 2540 0369 Reference: jkn@moe.dk Rev.:

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere