Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer"

Transkript

1 [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/ Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer 1. Klage til Miljøstyrelsen Adv. [A] klagede den 3. juni 2005 på vegne af [ ] (herefter renseriejerne) over Struer Kommunes påbud af 23. maj 2005 om undersøgelser efter jordforureningslovens 40 efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer Struer Kommune fremsendte den 28. juni 2005 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. Med brev af 11. januar 2006 har adv. [A] fremsendt en uddybende klage til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har den 15. marts 2006 truffet en delafgørelse om aktindsigt i denne sag. 2. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen stadfæster Struer Kommunes undersøgelsespåbud af 23. maj En nærmere redegørelse herfor findes i afsnit 7. Vejledning om eventuel klage over Miljøstyrelsens afgørelse findes i afsnit Baggrund for sagen Påbudsadressaten [ ] overtog i 1988 grunden og ejendommen på [ ], Struer. Samme år blev der etableret et renseri i en del af den ejendom, der i år 1900 blev opført på matriklen. Den resterende del af ejendommen er stadig udlagt til beboelse. Renseriet benyttede fluor-rensning og rensemaskinen er placeret på betongulv inde i bygningen. Spildevandet fra fluor-rensningen blev afledt til offentlig kloak. Alle rensevæsker som blev benyttet i renseriet blev opbevaret i plastdunke som var placeret i et muret skur i baggården. I starten var dunkene placeret direkte på betongulvet, men omkring 1995 blev der etableret sikkerhedsbakker under dunkene. Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR EAN (Drift)

2 I 1995 overgik renseriet til rensning med tetrachlorethylen (PCE). Der blev etableret en ny rensemaskine med samme placering, ligesom der blev etableret sikkerhedsbakke samt genbrugskølevand. I 2003 blev der på baggrund af de skærpede krav til renserier foretaget 2 indeklimamålinger i beboelsesejendommen. Der blev konstateret et mindre indhold af PCE, som dog overholdte Miljøstyrelsens kravværdier /3/. I forbindelse med et evt. salg af renseriet [ ], [ ], fik renseriejerne i december 2004 det rådgivende ingeniørfirma Dansk miljørådgivning A/S til at lave en forureningsundersøgelse på ejendommen. Formålet med forureningsundersøgelsen var at undersøge potentielle forureningskilder stammende fra driften af renseriet, således at ejendommens fremtidige kortlægningsmæssige status kunne fastlægges. Af undersøgelsesrapporten fra Dansk Miljørådgivning A/S af 5. januar 2005 fremgår følgende vurdering: Der er udført 2 miljøtekniske boringer som begge er filtersat. Desuden er der udført 5 poreluftmålinger samt udtaget 2 vandprøver. Oplægget er godkendt af Ringkøbing Amt. Der er konstateret overskridelser af grundvandskvalitetskriteriet for indhold af PCE i Boring B2. Endvidere er der konstateret et indhold af PCE på niveau med grundvandskvalitetskriteriet i boring B1. Der er ikke konstateret overskridelser af grundvandskvalitetskriterierne for de øvrige chlorerede kulbrinter i de to grundvandsprøver. Der er konstateret indhold af PCE i poreluftprøverne, der overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterium. Der er konstateret overskridelser af afdampningskriterierne for PCE med op til en faktor Indholdet af PCE i PL3 overskrider desuden Arbejdstilsynets grænseværdier med ca. en faktor 13. Det fremgår ligeledes af tabel 6.3, at der er konstateret indhold af TCE i poreluftprøverne, der overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterium. Der er konstateret overskridelser af afdampningskriterierne for TCE med op til en faktor Der er ikke konstateret overskridelser af afdampningskriterierne for de øvrige analyserede chlorerede kulbrinter. Den konstaterede forurening af grundvand og poreluft er ikke afgrænset. Kilden til konstaterede indhold i grundvand og poreluft kan ikke fastlægges med sikkerhed men vurderes umiddelbart at være utætheder på kloaksystemet eller spild i forbindelse med oplag i gården, idet kontaktvandet fra rensemaskinen tidligere blev bortledt via den offentlige kloak. 2

3 Kommunen varslede herefter med brev af 23. februar 2005 et påbud om undersøgelser efter jordforureningslovens 40 til renseriet. På baggrund af det varslede undersøgelsespåbud fik renseriejerne Dansk Miljørådgivning A/S til at sende et tilbud på undersøgelse, hvoraf fremgår, at undersøgelsen ville koste kr. ekskl. moms. I oplægget af 8. marts 2005 anbefales følgende undersøgelser: Fase 1 Det vurderes i /1/, at forureningen muligvis stammer fra utætheder i kloaksystemet. For at kunne lave en beskrivelse af forureningen er det væsentligt at kende kilderne og det anbefales derfor, at der udføres en TVinspektion af kloakken, således at det kan afklares, om der er én eller flere utætheder. Derved opnås viden om en mulig pågående forurening samt viden om evt. andre lækager/forureningskilder på kloakstrækningen. Fase II I anden fase foretages en poreluftundersøgelse, hvor der udtages 7-8 poreluftprøver til kemisk analyse ved GC-MS for chlorerede opløsningsmidler og disses nedbrydningsprodukter. Den forventede placering af målepunkterne fremgår af oversigtstegningen, men der kan dog ske ændringer af placeringerne i forbindelse med feltarbejdet og på baggrund af kloakinspektionen, såfremt dette er hensigtsmæssigt. Formålet med disse poreluftmålinger er dels at afklare, om der er risiko for indeklimaet i de undersøgte beboelsesbygninger og dels at skabe grundlag for at placere afgrænsende boringer med filtersætning i det sekundære grundvand. I forbindelse med disse målinger foretages en overordnet gennemgang af boligen og naboboligerne med henblik på den senere risikovurdering. Fase III I den efterfølgende fase udføres borearbejdet, hvor der forventes udført en boring ved PL3 i baggården. Derudover udføres boringer på og omkring ejendommen for at afgrænse den konstaterede forurening. Boringerne i baggården vil sandsynligvis kræve, at en del af plankeværket mellem [ ] og naboejendommen mod syd nedtages og genopsættes. Boringerne udføres som forede boringer. Ved udførelsen af de forede boringer vil der blive udtaget jordprøver for hver 0,5 meter. Der vil umiddelbart efter udtagning blive målt PID på hver jordprøve og såfremt der træffes væsentligt forhøjede PID-udslag, vil der blive udført en SUDAN IV test på disse prøver for at teste for indhold af fri fase af chlorerede opløsningsmidler. På den vedlagte situationsplan er der placeret fem boringer i og omkring det kraftigt forurenede område ved PL3. ved den endelige placering af disse boringer vil der blive taget hensyn til de i fase II udførte poreluftmålinger. Det forventes dog, at der skal udføres 4-5 forede boringer, der føres ned til 3

4 bunden af det terrænnære grundvandsførende lag, for at sikre at evt. fri fase der spredes langs overfladen af leren også identificeres. Én af boringerne forventes ført til 6-10 m.u.t. for at undersøge, om der er sket en forurening af det primære grundvandsmagasin. Der forventes udtaget i alt 2-3 jordprøver til analyse for indhold af chlorerede opløsningsmidler. Der udtages grundvandsprøver fra de nye filtersatte boringer til analyse for indhold af chlorerede opløsningsmidler og disses nedbrydningsprodukter. I forbindelse med borearbejdet udføres indeklimamålinger i relevante boliger, dvs. i de lejligheder, hvor poreluftprøverne viser en risiko for en uacceptabel påvirkning af indeluften i forhold til de gældende kriterier. Afrapportering På baggrund af undersøgelsen forventes der udarbejdet en rapport, der beskriver forureningens udbredelse horisontalt og vertikalt. Rapporten vil desuden indeholde en risikovurdering i forhold til arealanvendelse og indeklima på ejendommen og på relevante naboejendomme. Endelig vil rapporten indeholde et overordnet oplæg med prisoverslag til afværge overfor forureningen. Prisen for udførelse af de ovenstående 3 faser er jf. vedlagte budgetoverslag kr kr. excl. moms. Prisen omfatter alle ydelser, dvs. rådgiver, boreentreprenør og analyselaboratorium. I brev af 4. april 2005 meddelte renseriejerne, at installeringen af et nyt udsugningsanlæg ville blive udskudt indtil der foreligger en afklaring af påbudssagen efter jordforureningsloven. Installeringen var med kommunens accept planlagt til den april Ifølge renseribekendtgørelsen skulle udsugningsanlægget allerede være installeret den 1. januar 2004, men renseriejerne havde inden da ifølge kommunen bedt om udskydelse flere gange. Med brev af 25. april 2005 meddelte kommunen renseriet, at kravene til udsugningsanlæg og øvrige krav i medfør af renseribekendtgørelsen skulle opfyldes, således at renseriet ikke måtte drives efter den 1. maj 2005 uden at de lovpligtige krav er opfyldt. Med brev af 27. april 2005 meddelte renseriet kommunen at renseriet ville lukke den 27. maj Dette skyldtes, at den første dag renseriet kunne få en annonce i avisen var den 3. maj 2005 og ejerne mente derfor at de skyldte renseriets kunder en rimelig frist til at afhente deres tøj. Miljøstyrelsen udkast i høring 4

5 Miljøstyrelsen sendte den 30. marts et udkast til afgørelse i høring hos sagens parter samt Ringkøbing Amt og Embedslægeinstitutionen for Ringkøbing Amt. Miljøstyrelsen havde ved fristens udløb den 21. april 2006 ikke modtaget nogen bemærkninger til styrelsens udkast. 4. Struer Kommunes påbud af 23. maj 2005 Kommunen meddelte med brev af 23. maj 2005 et påbud om undersøgelser til renseriejerne. Påbudet havde bl.a. følgende indhold: I henhold til jordforureningslovens 40 meddeles I som indehavere af renseriet [ ] påbud om undersøgelse af forureningen konstateret på ejendommen matr. Nr. [ ], beliggende [ ], 7600 Struer. Undersøgelsespåbudets omfang er nærmere beskrevet i det af Dansk Miljørådgivning udarbejdede oplæg af 8. marts 2005, som vedlægges som bilag 1. Det fremgår heraf, at der skal laves en risikovurdering i forhold til indeklimaet på ejendommen og relevante naboejendomme samt i forhold til grundvandet. Tidspunktet for forureningen samt de omstændigheder hvorunder forureningen er sket skal klarlægges. Desuden skal der redegøres for, hvordan forureningen afhjælpes eller forebygges, herunder en opgørelse med overslag over udgifterne til fjernelse af forureningen. 5. Klagens indhold Adv. [A] klagede på vegne af renseriejerne med brev af 3. juni 2005 over kommunens påbud af 23. maj Klagen er uddybet ved breve af 9. september 2005 og 11. januar I klagerne anføres følgende synspunkter: Påbudsadressaten er ikke forurener i jordforureningslovens forstand Af sagens oplysninger fremgår det, at der under ingen omstændigheder er tale om, at den væsentligste del af forureningen er sket efter den 1. januar 2001 jfr. loven 42 Det har ikke været lovgivers hensigt at lovgive med tilbagevirkende kraft, og i denne sag er det åbenbart, at forureningen i al væsentlighed er sket før lovens ikrafttræden. 6. Miljøstyrelsens bemærkninger Identifikation af forurener Ifølge jordforureningslovens 40, stk. 1, kan miljømyndigheden påbyde en forurener jf. 41, stk. 3, nr. 1, 1. pkt, og nr. 2 at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. 5

6 Ifølge jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 1, anses en forurener for den, der i erhvervsmæssig eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. En yderligere betingelse er at forureningen eller en del af den skal være sket i den pågældende driftsperiode. Der har ifølge det oplyste ikke været andre virksomheder på arealet end [ ]. tetrachlorethylen (PCE), som er fundet ved forureningsundersøgelsen, har været anvendt på virksomheden. Påbudsadressaten (renseriejerne) har været driftsherre siden renseriets åbning i Miljøstyrelsen finder derfor, at ejerne af [ ] må anses som forurener i overensstemmelse med jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 1. Forureningens alder Der er efter Miljøstyrelsens opfattelse ikke oplysninger i sagen, som gør at man præcist kan fastlægge hvordan og hvornår den samlede forurening er sket. Af jordforureningslovens 40, stk. 2 fremgår: Påbud efter stk. 1 kan meddeles, uanset hvornår en mulig forurening er sket, dog ikke hvis den mulige udledning fra en forureners virksomhed eller anlæg er ophørt inden den 1. januar Påbud efter stk. 1 kan endvidere meddeles, uanset hvordan en mulig forurening er sket, jf. dog 41, stk. 3, nr. 2. Ved forureningsundersøgelsen i december 2004 blev der konstateret overskridelser af grundvandskvalitetskriteriet for indhold af PCE i Boring B2. Ligesom der blev konstateret indhold af PCE i poreluftprøverne, der overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterium. Virksomheden begyndte først at anvende PCE i Miljøstyrelsen finder herefter, at det i den foreliggende sag er godtgjort, at den mulige udledning fra virksomheden ikke er ophørt inden den 1. januar Påbud om afhjælpende foranstaltninger Miljøstyrelsen skal vejledende udtale at Struer Kommune på baggrund af undersøgelsesresultaterne, herunder risikovurderingerne og de stillede forslag til eventuelle afhjælpende foranstaltninger, skal vurdere, om kommunen finder hjemmel i jordforureningslovens 41 eller miljøbeskyttelseslovens 69 til at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger. Miljøstyrelsen skal i denne forbindelse gøre opmærksom på at Højesteret den 23. februar 2006 afsagde dom i en sag om anvendeligheden af miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 som påbudshjemmel. Højesteret finder, at miljøbeskyttelsesloven 41, stk. 1, må forstås således, at bestemmelsen tager sigte på foranstaltninger til nedbringelse af den fremtidige forurening fra virksomheden og ikke indeholder hjemmel for et påbud om at foretage oprensning eller andre foranstaltninger i anledning af en allerede stedfunden forurening. 6

7 7. Miljøstyrelsens afgørelse På baggrund af ovennævnte og efter en teknisk gennemgang af Struer Kommunes undersøgelsespåbud af 23. maj 2005, stadfæster Miljøstyrelsen påbudet. 8. Klagevejledning Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningsloven 1 påklages til Miljøklagenævnet. Miljøklagenævnet er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser 2. Miljøklagenævnet afgør selv, om sagen er større eller principiel. Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet 3. Miljøklagenævnet har følgende adresse: Miljøklagenævnet Frederiksborggade 15, København K De er klageberettiget som afgørelsens adressat. Det er herudover også enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af embedslægeinstitutionen, amtsrådet samt Struer Kommune, der har truffet afgørelsen i 1. instans 4. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag 5. Klagefristen udløber i denne sag således den 16. maj En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet træffer afgørelse om andet 6. Dette betyder, at afgørelsen såfremt afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet skal afgørelsen ikke efterkommes førend nævnet har taget stilling til sagen eller medmindre nævnet beslutter det modsatte. Et retssag til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt inden 12 måneder efter at afgørelsen er meddelt 7. Med venlig hilsen 1 Jævnfør 83 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 2 Afgørelser efter kapitel 5 i Lov om forurenet jord, herunder blandt andet 48 3 Jævnfør 84, stk. 1 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 4 Jævnfør 84, stk. 2, jævnfør 82 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 5 Jævnfør 85, stk. 1, jævnfør 81, stk. 1 og 2 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 6 Jævnfør 85, stk. 2 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 7 Jævnfør 87, stk. 1 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 7

8 Ulla Lund Kopi af denne afgørelse er sendt pr. mail til: - Struer Kommune (j.nr K ): - Ringkøbing Amt: - Embedslægeinstitutionen for Ringkøbing Amt: - Miljøklagenævnet: 8

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)).

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). B031S01Y - KUH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). 22. afd. nr. B-3

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere