Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding."

Transkript

1

2 Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse af fyldjorden på ejendommen matr. nr. 13ia, 13ib og 32dn Seest By, Seest, beliggende Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Feltarbejde Der er den 23. og 31. maj 2005 udført i alt tolv miljøtekniske boringer på ejendommen efter aftale med Kolding Kommune. Boringerne er benævnt B1-B9 og SB2-SB4 på situationsplanen i bilag 3.1. Boringerne SB2- SB4 er udført som afgrænsende boringer, da der blev fundet forurening i B6. Alle boringerne er udført med 3 håndbor og ført til mellem 1,0 og 2,0 meter under terræn. Boringerne er udført af Dansk Miljørådgivning A/S. Borejournaler med beskrivelse af de gennemborede jordlag med angivelse af lugt- og synsindtryk er vedlagt i bilag 2. Afvigelser Det var ikke muligt at udføre en planlagt boring SB1, til vertikal afgrænsning af fyldlaget og forureningen i området, hvor boring B6 er udført. Området ved boring B6 bærer præg af større fyldemner i ca. 1,0 m.u.t., hvorved det ikke var muligt at føre en boring dybere end 1,0 meter. Efter aftale med Kolding Kommune er der derfor udført tre supplerende boringer (SB2- SB4) til horisontal afgrænsning af forureningen med kulbrinter og tjærestoffer konstateret i B6. Prøveudtagning Fra boringerne B1-B9 er der udtaget jordprøver fra 0-0,2; 0,5 og 1,0 m.u.t. Fra boringerne SB2-SB4 er der udtaget jordprøver fra 0-0,2; 0,5; 1,0; 1,5 og 2,0 m.u.t. Jordprøver er udtaget i teflonpose samt i glas med tætsluttende låg til senere kemisk analyse. Der er i felten foretaget en geologisk beskrivelse og en vurdering af eventuelt indhold af forurening ud fra jordens udseende og lugt. Feltobservationer På store dele af grunden Kløvkærvej 8, Kolding er der observeret rester af afbrændt fyrværkeri, aske og byggeaffald mm. fra den tidligere brand og eksplosion på N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik beliggende umiddelbart vest for Kløvkærvej 8. Områderne med tydelige askelag er visuelt afgrænset og fremgår af bilag 3.1. Derudover er der observeret områder med mindre bunker af tilkørt fyldjord og deponering af haveaffald. Boringerne B1, B6, B7, SB2, SB3 og SB4 er udført i disse områder. Fotos af borearbejdet fremgår af bilag 1. Dansk Miljørådgivning A/S

3 Kløvkærvej 8, Kolding Side 2 Feltobservationer for de udførte boringer fremgår af borejournalerne i bilag 2. Hovedresultaterne er samlet i tabel 1. Boring Syns- og lugtindtryk Prøveudvælgelse m.u.t. Parameter B1 Mørtel/kalk 1,0 m.u.t. 1,0 a B2 Normalt - - B3 Enkelte teglrester 0,5 m.u.t. - - B4 Normalt - - B5 Normalt - - B6 Lugt fra 0,7-1,0 m.u.t. Afbrændt træ og metalemner i 1,1 m.u.t. 1,0 a,b B7 Normalt - - B8 Normalt - - B9 Normalt - - SB2 Svag lugt fra 0,2-1,2. Træstykker og lidt aske fra 0,2-0,8 m.u.t. Plast og teglrester i 1,2 m.u.t. 1,0 a,b SB3 Svag lugt fra 0,7-1,0. Plaststykke i 0,7 m.u.t. 1,0 a,b SB4 Mørtel/kalkrester fra 0,3-0,5 m.u.t. 1,0 a,b Tabel 1: Feltobservationer og udvælgelse af prøver til kemisk analyse. a) Udtaget til kemisk analyse for totalindhold af kulbrinter, tungmetaller og PAH er. b) Udtaget til kemisk analyse for BTEX er. Som det fremgår af tabel 1, er der iagttaget tegn på forurening i boring B6 i form af lugt. I B6 er der endvidere observeret afbrændt træ og et metalemne i fyldjorden. I B1 og SB4 er der observeret mørtel/kalkrester i fyldjorden. I B3 er der observeret enkelte teglrester i fyldjorden. I boringerne SB2 og SB3 er der iagttaget tegn på forurening i form af svag lugt. Endvidere er der i SB2 og SB3 observeret teglrester, lidt aske og plast i fyldjorden. På baggrund af feltobservationer og efter aftale med Kolding Kommune blev der udvalgt fem jordprøver til kemisk analyse ved GC-FID, GC-MS og ICP. Prøverne er analyseret som enkeltprøver. Derudover blev jordprøver udtaget fra boringerne B2, B3, B4 og B5 i 0-0,2 og 0,5 m.u.t., sammensat til to blandingsprøver benævnt Bland I og II. De to blandingsprøver repræsenterer henholdsvis dybderne 0-0,2 og 0,5 og viser et gennemsnitsbillede af forureningsbelastningen i det pågældende område. Tilsvarende blev jordprøver udtaget fra boringerne B7, B8 og B9 i dybderne 0-0,2 og 0,5 m.u.t. sammensat til to blandingsprøver benævnt Bland III og IV. Der er således i alt analyseret ni jordprøver. Dansk Miljørådgivning A/S

4 Kløvkærvej 8, Kolding Side 3 Analyseprogram og kemiske analyser Udvalgte jordprøver og blandingsprøverne er analyseret for totalindhold af kulbrinter ved GC-FID, indhold af tjærestoffer (PAH-forbindelser) ved GC-MS samt for indhold af tungmetaller ved ICP. Analyserapporter er vedlagt i bilag 4. Resultaterne af GC-FID analyserne fremgår af tabel 2 sammen med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier /1/. Fremhævede felter angiver overskridelse af kriterierne. BTEX er Kulbrinter Total Prøve Dybde Benzen Sum BTEX C5-C10 C10-C25 C25-C35 C5-C35 m.u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS B1 1,0 - - <2,0 8,4 <20 8,4 B6 1,0 <0,1 i.p. <2, SB2 1,0 <0,1 i.p. 2, SB3 1,0 <0,1 i.p. <2, SB4 1,0 <0,1 i.p. 4,2 9, Bland I 0,0-0,2 - - <2,0 <5,0 <20 i.p. Bland II 0,5 - - <2,0 <5,0 <20 i.p. Bland III 0,0-0,2 - - <2,0 5,1 <20 5,1 Bland IV 0,5 - - <2,0 5,3 <20 5,3 Jordkvalitetskriterier 1, Tabel 2: Resultater af kulbrinteanalyser af jordprøver. i.p.: Ikke påvist. Som det fremgår af tabel 2, er der påvist totalindhold af kulbrinter i B6 er på niveau med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium. Indholdet er af analyselaboratoriet karakteriseret som motor/smøreolie-tjære/asfalt. I boringerne SB2, SB3 og SB4 der ligeledes påvist totalindhold af kulbrinter. Indholdet af kulbrinter i SB2 er på niveau med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium. Indholdet i alle tre prøver er af analyselaboratoriet karakteriseret som motor/smøreolie. I boringerne B1 samt i blandingsprøverne Bland III og IV er der påvist et mindre totalindhold af kulbrinter under Miljøstyrelsens kriterium. Analyselaboratoriet karakteriserer indholdet af kulbrinter i boring B1 som gasolie (frisk til delvist nedbrudt)/motor/smøreolie-tjære/asfalt. Indholdet af kulbrinter i Bland III og IV er af analyselaboratoriet karakteriseret som motor/smøreolie-tjære/asfalt. Der er ikke påvist indhold af BTEX er over analysemetodens detektionsgrænse i de analyserede jordprøver. Dansk Miljørådgivning A/S

5 Kløvkærvej 8, Kolding Side 4 Resultaterne af ICP analyserne fremgår af tabel 3 sammen med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, afskæringskriterier og baggrundsniveau /1,2/. Fremhævede felter angiver overskridelse af kriterierne. Prøve Dybde Cadmium Chrom Kobber Nikkel Bly Zink m.u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS B1 1,0 0,51 9,7 8, B6 1,0 0, , SB2 1,0 0, SB3 1,0 0,11 9,8 6,3 8,9 9,3 28 SB4 1,0 0, ,2 36 Bland I 0,0-0,2 0, Bland II 0,5 0, Bland III 0,0-0,2 0, Bland IV 0,5 0,23 6,9 9, Jordkvalitetskriterier /1/ 0, Afskæringskriterier /1/ 5, Baggrundsniveau /2/ 0,03-0,5 1, , Tabel 3: Resultater af tungmetalanalyser af jordprøver. Som det fremgår af tabel 3, er der konstateret indhold af cadmium i B1 på niveau med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium. Resultaterne af GC-MS analyserne fremgår af tabel 4 sammen med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og afskæringskriterier /1/. Fremhævede felter angiver overskridelse af kriterierne. Boring Dybde Benz(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Sum PAH er m.u.t. mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS B1 1,0 0,075 0,028 0,33 B6 1,0 0,62 0,18 2,4 SB2 1,0 0,45 0,060 2,0 SB3 1,0 0,040 0,0084 0,21 SB4 1,0 0,019 <0,005 0,071 Bland I 0,0-0,2 0,042 0,0095 0,18 Bland II 0,5 0,014 <0,005 0,090 Bland III 0,0-0,2 0,087 0,020 0,46 Bland IV 0,5 0,074 0,016 0,32 Jordkvalitetskriterier 0,1 0,1 1,5 Afskæringskriterier 1,0 1,0 15 Tabel 4: Resultater af PAH-analyser af jordprøver. Som det fremgår af tabel 4, er der konstateret overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og totalindhold af tjærestoffer (PAH er) i B6. Dansk Miljørådgivning A/S

6 Kløvkærvej 8, Kolding Side 5 I SB2 er der konstateret overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for benz(a)- pyren og totalindhold af tjærestoffer (PAH er). Vurdering og resultater Der er ved den nærværende forureningsundersøgelse udført tolv miljøtekniske boringer på Kløvkærvej 8, Kolding. I boring B1 er der påvist indhold af cadmium på niveau med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium. Der er ved undersøgelsen påvist totalindhold af kulbrinter og tjærestoffer i boring B6 og SB2. Indholdet af kulbrinter i B6 og SB2 er på niveau med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium. Indholdet af tjærestoffer i B6 og SB2 overskrider Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier med op til ca. 6-7 gange. Kilden til forureningen kan ikke fastlægges med sikkerhed, men vurderes at kunne stamme fra afbrænding og deponering af affald. Området hvor boringerne B6, B7, B8, SB2, SB3 og SB4 er udført, vurderes at have været anvendt til fyldplads og afbrænding af haveaffald mm. Der er observeret aske, træ- og plastaffald, teglrester og metalemner i fyldjorden, hvor B6, SB2, SB3 og SB4 er udført. Den påviste forurening med kulbrinter og tjærestoffer i B6 og SB2 vurderes at være horisontalt afgrænset i vestlig og nordlig retning med boringerne SB3 og SB4. I østlig og nordøstlig retning for boring SB2 er der ikke tegn på deponering af fyld ind mod naboejendommen, Sandbjergvej 29. Forureningen er ikke endelig afgrænset i sydlig retning, men vurderes at være afgrænset til lagerbygningen på tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik, beliggende Kløvkærvej 18. Forureningen i B6 er ikke vertikalt afgrænset men vurderes at være beliggende fra ca. 0,8 m.u.t. Forureningen i SB2 vurderes ud fra feltobservationer at være beliggende fra ca. 0,4 til 1,2 m.u.t. I boringerne SB2, SB3 og SB4 er der observeret fyld med en tykkelse på op til ca. 1,8 meter. Jordforureningen vurderes at dække et areal på m2. Hovedparten af jordforureningen skønnes at være beliggende fra ca. 0,5-1,0 m.u.t. Det vurderes på den baggrund, at der er i størrelsesordenen tons lettere olie- og tjæreforurenet jord i området ved B6 og SB2. Forureningens skønnede udbredelse fremgår af bilag 3.2. Ejendommen Kløvkærvej 8 vurderes at have været anvendt til lokal fyldplads og afbrænding af haveaffald mm. Det kan på baggrund af de udførte undersøgelser ikke udelukkes, at der kan være ikke konstaterede områder på ejendommen, hvor der er henkastet affald. Sagsbehandler Kvalitetskontrol Anders Pørksen Kemiker, cand.scient. Hans-Henrik Clausen Civilingeniør Dansk Miljørådgivning A/S

7 Kløvkærvej 8, Kolding Side 6 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Fotobilag Borejournaler Situationsplan Analyserapporter Referencer /1/ Miljøstyrelsen, 2003 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord Juli 2003 /2/ Miljøstyrelsen. Deponering af lettere forurenet jord. Arbejdsrapport nr. 48, Dansk Miljørådgivning A/S

8 Bilag 1

9 Bilag 1 DMR-sagsnr.: Adresse: Køvkærvej 8, 6000 Kolding #1 Boring B1. Fyldbunke #2 Boring B2. Grønt område #3 Boring B3. Grønt område #4 Boring B4. Grønt område #5 Boring B5. Grønt område (mindre bålplads) #6 Boring B6. Fyldbunke.

10 #7 Boring B7. Fyldbunke #8 Boring B8. Træbevoksning. Sump #9 Boring B9. Grønt område. Udbrændt campingvogn #10 Boring SB2 #11 Boring SB3. Ses i forgrunden til højre for SB2 #12 Boring SB4

11 Bilag 2

12 BORING B1 (Fyldbunke) Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID 0,0/0,2 Fyld, sand, groft, gruset, lysbrun 0-0,5 Fyld, ler, stærkt sandet, brunt 0-1,0 Fyld, sand, ler, groft, gruset, mørtel/kalk, gråt 0 - prøve udtaget til kemisk analyse 0 = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = kraftig lugt BORING B2 (Grønt område) Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID 0,0/0,2 Fyld, ler, muldet, stærkt sandet, mørkebrunt 0-0,5 Fyld, ler, stærkt sandet, brunt 0-1,0 Fyld, ler, sand, stenet, enkelte kalkstykker, gråbrun 0-0 = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = kraftig lugt BORING B3 (Grønt område) Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID 0,0/0,2 Fyld, sand, groft, muld, leret, mørkt 0-0,5 Fyld, sand, groft, muld, leret, enkelte teglrester, mørkt 0-1,0 Fyld, ler, stærkt sandet, let muldet, mørkt 0-0 = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = kraftig lugt Sagsnr.: Dato: Lokalitet: Kløvkærvej Kolding Boremetode: Håndboring Filtersat: Dansk Miljørådgivning A/S

13 BORING B4 (Grønt område) Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID 0,0/0,2 Fyld, ler, stærkt sandet, muldet, kalkstykker, mørkt 0-0,5 Fyld, ler, stærkt sandet, gråbrunt 0-0,7 Fyld, sand, groft, brunt 0-1,0 Fyld, ler, stærkt sandet, brunt 0-0 = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = kraftig lugt BORING B5 (Grønt område, mindre bålplads) Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID 0,0/0,2 Fyld, ler, muldet, mørkt 0-0,5 Fyld, ler, stærkt sandet, let muldet, grå-mørkebrun 0-1,0 Fyld, ler, sandet, gråbrunt 0-0 = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = kraftig lugt BORING B6 (Fyldbunke) Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID 0,0/0,2 Fyld, sand, groft, muld, mørkt 0-0,5 Fyld, sand, groft, brunt 0-1,0 Fyld, sand, groft, let leret, grå-mørkebrun 2 - prøve udtaget til kemisk analyse 0 = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = kraftig lugt Sagsnr.: Dato: Lokalitet: Kløvkærvej Kolding Boremetode: Håndboring Filtersat: Dansk Miljørådgivning A/S

14 BORING B7 (Fyldbunke) Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID 0,0/0,2 Fyld, sand, groft, muld, mørkt 0-0,5 Fyld, sand, groft, brunt 0-1,0 Fyld, sand, groft, gruset, let leret, brunt 0-0 = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = kraftig lugt BORING B8 (Træer, sump) Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID 0,0/0,2 Fyld, sand, ler, brunt 0-0,5 Fyld, sand, ler, brunt 0 - Boring stoppet ved 0,5 m.u.t. pga. vand = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = kraftig lugt BORING B9 (Grønt område, udbrændt campingvogn) Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID 0,0/0,2 Fyld, sand, groft, brunt 0-0,5 Fyld, sand, groft, brunt 0-1,0 Fyld, sand, groft, leret, brunt 0-0 = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = kraftig lugt Sagsnr.: Dato: Lokalitet: Kløvkærvej Kolding Boremetode: Håndboring Filtersat: Dansk Miljørådgivning A/S

15 BORING SB2 (Fyldbunke) Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID 0,0/0,2 Fyld, ler, sand, muldet, mørkt 0-0,5 Fyld, sand, ler, træstykker, lidt aske, svag lugt, gråt 1-1,0 Fyld, ler, sand, svag lugt, teglrester, plast, gråbrun 1-1,5 Silt, gråt 0-2,0 Silt, let sandet, gråt, vådt 0 - BORING SB3 (Fyldbunke) Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID 0,0/0,2 Fyld, sand, groft, gruset, brunt 0-0,5 Fyld, sand, ler, enkelt plaststykke, svag lugt, mørkt 1-1,0 Fyld, sand, ler, svag lugt, gråbrunt 1-1,5 (Fyld?), sand, groft, mørkt, vådt 0 - Boring stoppet ved 1,7 m.u.t. pga. vand - - BORING SB4 (Fyldbunke) Dybde Jordartsbeskrivelse Lugt PID 0,0/0,2 Fyld, sand, groft, let muldet, brunt 0-0,5 Fyld, sand, groft, mørtel/kalk, brunt 0-1,0 Fyld, ler, sandet, gråt 0-1,5 Fyld, ler, sandet, gråt 0-2,0 (Fyld?), ler, stærkt sandet, gråt, vådt 0 - prøve udtaget til kemisk analyse 0 = ingen lugt 1 = svag lugt 2 = lugt 3 = kraftig lugt Sagsnr.: Dato: Lokalitet: Kløvkærvej Kolding Boremetode: Håndboring Filtersat: Dansk Miljørådgivning A/S

16 Bilag 3

17

18

19 Bilag 4

20

21

22

23

24

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Omfattende forureningsundersøgelse

Omfattende forureningsundersøgelse Omfattende forureningsundersøgelse Kirkebjerg Allé 4-6, 2600 Glostrup Matr. nr. 8 az og 8 aæ, Glostrup By, Glostrup Udført af: DMR Rådgivende Ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S For: Glostrup Kommune

Læs mere

Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fasanvej, 4700 Næstved 229r, 146a og 146b Næstved Markjorder Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling,

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fasanvej, 4700 Næstved 229r Næstved Markjorder Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Roskilde Kommune Miljøteknisk Notat Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. 14. november 2017 Sag: 17-07-01 / CBS GeoMiljø

Læs mere

NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER

NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER Kirkegade 14, Gudme Rekvirent: Svendborg Kommune Dato: 14. december 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1140 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal

Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal 28.06.2017 17-0436 Ina Ibro/ Sven Ulrich Bertelsen Undersøgelse af boldbaner og nedsivningsareal SAG : Skolevej 1D, 9574 Bælum, matr. nr. 1bx Bælum By, Bælum. EMNE : Undersøgelse af jorden i forbindelse

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Silkeborg Kommune Vej & Trafik Søvej 1 8600 Silkeborg Att: Brita Skovlyst Sagsnr.: Dato: 2016-1033 2. februar 2017 Notat vedr. miljøteknisk tilsyn ifm. opgravning af jerntromler,

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Vognmand Filtenborg Nørrebro 70B 7900 Nykøbing M Att: Bjørn Filtenborg Sagsnr.: Dato: 2017-1124 3. august 2017 Risikovurdering vedr. indbygning af forurenet jord i støjvold beliggende

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

MILJØNOTAT. Sag nr.: /ISA Dato: 9. august 2017

MILJØNOTAT. Sag nr.: /ISA Dato: 9. august 2017 Sag nr.: 117175/ISA Dato: 9. august 2017 MILJØNOTAT Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Rundinsvej 7 og 11, og Møllestien 3, 8 og 10,, matr. nr. 7ab, 7ah, 7bq, 7ck, 12m, 12æ og 7000v, 1. Indledning

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Jordhåndteringsplan Horsens, den 10. marts 2015 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Undersøgelse af forurening på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Undersøgelse af forurening på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Undersøgelse af forurening på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Januar / 2011 Notat Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Matrikel 89i, Assens Markjorder Rekvirent: Assens Kommune Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1411 Din rådgiver gør en forskel Børge Jensens Plads 1, 5800 Nyborg Tlf. 4076

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Notat. Sag : Åvænget Bassiner. Tekst start Rev A: Emne : Prøvetagning og analyse af sediment

Notat. Sag : Åvænget Bassiner. Tekst start Rev A: Emne : Prøvetagning og analyse af sediment M:\14811\11_MILJO\1103, Sedimentprøver\20180110, Åvænget bassiner, Notat vedr analyse af sediment.docx Notat Sag : Åvænget Kunde : Tekst start Notat nr. : Rev A: Herning Kommune Miljønotat 1 Emne : Prøvetagning

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT MUSICONSEKRETARIATET HAL 1 OMRÅDET STATUSNOTAT - TERRÆNNÆRE JORDPRØVER TILLÆG TIL RAPPORT FRA 2017 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1 2 Undersøgelser 2 3 Resultater 2 4 Konklusion/vurderinger 3

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 1 2 Undersøgelser 2 3 Resultater 2 4 Konklusion/vurderinger 3 Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning Stamspor til Østhavnen, Sporrenovering Miljøundersøgelser af sidespor ved stationering km 13,5 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Miljøteknisk undersøgelse på Ryttergården - Smørumnedrevej 5-9, 2765 Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Miljøteknisk undersøgelse på Ryttergården - Smørumnedrevej 5-9, 2765 Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse på Ryttergården Smørumnedrevej 59, 2765 Smørum. 31. oktober 2016 Sag: 1604802 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 3941, 3450 Allerød.

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Miljøteknisk rapport

Miljøteknisk rapport Sag nr. J. Franck Miljø & Geoteknik Miljøteknisk rapport Miljøscreening, Vangvej, Thisted. juni, version Rekvirent: Thisted Kommune tt. Gitte ndersen ga@thisted.dk Sag nr. J. Indholdsfortegnelse Stamdata...

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE

SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE FOKUSAREAL 1220-39-11 OPFYLDT SANDGRAV LEDØJETOFTEN 49, 2765 SMØRUM ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data: Udgivelsesdato : 15.

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Nordre Havnekaj, 53 Kerteminde Rekvirent: Nordre Havnekaj Dato:. marts 9 DMRsagsnr.: 74 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Børge Jensens Plads, 58

Læs mere

!"#$ %$& ''(%)" '$ *+'$ #, '-.*

!#$ %$& ''(%) '$ *+'$ #, '-.* !"#$ %$& ''(%)" '$ *+'$ #, '-.*!""###$% /0!"#$ %$& ' ' 1' " ' 2%3' 4 *' $ 0 " $' 5" $" )" $ 2) $4 2 6 # 2(4! 7' 0&" 8%! 94 ''(%)" '$*+'$ #, '-.* /0!"#$ %$& ' "# $$ :%)(%)" '$%% ) ; ) %#!& $ ) ('$% " :%%!!

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse Højbovej 5, 3730 Nexø

Indledende forureningsundersøgelse Højbovej 5, 3730 Nexø Indledende forureningsundersøgelse Højbovej 5, 3730 Nexø Indledende forureningsundersøgelse Bornholms Regionskommune Registreringsblad Lokalitetsnummer: 400-00049. NIRAS-sagsnr.: 207654. Rekvirent: Titel:

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Miljøteknisk notat. Franck Miljø- & Geoteknik. - Screening. Sag nr M. Kamillehaven, Havdrup vest Etape 2, 4622 Havdrup

Miljøteknisk notat. Franck Miljø- & Geoteknik. - Screening. Sag nr M. Kamillehaven, Havdrup vest Etape 2, 4622 Havdrup Franck Miljø- & Geoteknik Miljøteknisk notat - Screening Kamillehaven, Havdrup vest Etape 2, 4622 Havdrup 30. maj 2017 Version 1. Flemming P. Nielsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 3 2 Konklusion...

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

Bilag 3. Oversigtskort

Bilag 3. Oversigtskort Bilag 3 Oversigtskort RAN DERS Oversigtskort VEJ RAN DERS VEJ Proj ekto mrå de M atr. 99e RAN DERS VEJ RAN DERS VEJ Bilag 4 Matrikelkort Matrikelkort NORD -73-74 -7202-3182 -7200-7204 -7201 Matr.nr.: 99e

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Marts 2008 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august 2016

Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på Kildebækvej 26, 3660 Stenløse del af matr. 23c Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på Kildebækvej 26, 3660 Stenløse del af matr. 23c Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på Kildebækvej 26, 3660 Stenløse del af matr. 23c Stenløse By, Stenløse. 24. oktober 2012 Sag: 1205701 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Situationsplan med prøvelokaliteter. Analyseresultater

Situationsplan med prøvelokaliteter. Analyseresultater KØBENHAVNS KOMMUNE, SOCIALFORVALTNINGEN SCREENING FOR JORDFORURENING OLIEFABRIKSVEJ 2 KASTRUP ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATANOTAT

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE SKOLEVEJ 4, 6640 LUNDERSKOV

FORURENINGSUNDERSØGELSE SKOLEVEJ 4, 6640 LUNDERSKOV FORURENINGSUNDERSØGELSE SKOLEVEJ 4, 6640 LUNDERSKOV Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 22. marts 2017 DMR-sagsnr.: 2017-0107 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Kokbjerg 14, 6000 Kolding

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse af terrænnære jordlag på areal ved Dyvelåsen i Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse af terrænnære jordlag på areal ved Dyvelåsen i Smørum. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport, rev. 2 Orienterende miljøteknisk undersøgelse af terrænnære jordlag på areal ved Dyvelåsen i Smørum. 11. april 2016 Sag: 16-015-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Læs mere

Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/ Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord)

Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/ Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord) Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/12 2007. Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord) Bilag 1 Udtagning af prøver Prøverne skal enten udtages på opgravningsstedet

Læs mere

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Rapport Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Version 1 d. 2010-10-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2 2. Undersøgelser 3 2.1 Jord 3 2.1.1 Jordprøver 4 2.2 Grundvand 4 3.

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr.

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr. Teknisk notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 8228 1400 F 8228 1401 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Oplæg til forureningsundersøgelse for Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding 22. februar 2016 Vores reference:

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor. Jordregulativ Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederiksberg Kommune med henblik på at

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse A. F. Heidemannsvej 14, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821-1055 April 2007 Registerblad Lokalitetsnummer: 821-1055. DMR-sagsnr.: 2006-932. Rekvirent: Titel: Region

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810

Læs mere

Kløvkærvej 4, Kolding

Kløvkærvej 4, Kolding Kolding Kommune Kløvkærvej 4, Kolding Opsummering af udførte forureningsundersøgelser og tilsyn ved opgravning af installationer og forurenet jord Marts 2014 Udgivelsesdato : 18.marts 2014 Udarbejdet :

Læs mere

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Miljøtekniske undersøgelser - Revision 1 Maj 2015 Udarbejdet af: Mads Alfastsen Kontrolleret af: Allan Meier Godkendt af: Allan Meier Dato: 28.09.2015 Version:

Læs mere

KLASSIFICERING OG SORTERING

KLASSIFICERING OG SORTERING KLASSIFICERING OG SORTERING Bilaget indeholder retningslinjer for klassifikation og sortering af overskudsjord. Retningslinjerne beskriver fastsættelse af antal jordprøver til kemisk analyse, analyseparametre

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv.

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. Bilag 1 Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. 0 250 500 meter 0 0 0 0 Midlertidigt filter for porevand Boring, tidl., filtersat Boring, ny, ikke filtersat Boring, ny, filtersat Undersøgelsesområde

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere